Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ அத ஶ்ரீ துர்கா ஸஹஸ்ரனாமஸ்தோத்ரம் ॥

னாரத உவாச –
குமார குணகம்பீர தேவஸேனாபதே ப்ரபோ ।
ஸர்வாபீஷ்டப்ரதம் பும்ஸாம் ஸர்வபாபப்ரணாஶனம் ॥ 1 ॥

குஹ்யாத்குஹ்யதரம் ஸ்தோத்ரம் பக்திவர்தகமஞ்ஜஸா ।
மங்கலம் க்ரஹபீடாதிஶான்திதம் வக்துமர்ஹஸி ॥ 2 ॥

ஸ்கன்த உவாச –
ஶ்றுணு னாரத தேவர்ஷே லோகானுக்ரஹகாம்யயா ।
யத்ப்றுச்சஸி பரம் புண்யம் தத்தே வக்ஷ்யாமி கௌதுகாத் ॥ 3 ॥

மாதா மே லோகஜனனீ ஹிமவன்னகஸத்தமாத் ।
மேனாயாம் ப்ரஹ்மவாதின்யாம் ப்ராதுர்பூதா ஹரப்ரியா ॥ 4 ॥

மஹதா தபஸா‌உ‌உராத்ய ஶங்கரம் லோகஶங்கரம் ।
ஸ்வமேவ வல்லபம் பேஜே கலேவ ஹி கலானிதிம் ॥ 5 ॥

னகானாமதிராஜஸ்து ஹிமவான் விரஹாதுரஃ ।
ஸ்வஸுதாயாஃ பரிக்ஷீணே வஸிஷ்டேன ப்ரபோதிதஃ ॥ 6 ॥

த்ரிலோகஜனனீ ஸேயம் ப்ரஸன்னா த்வயி புண்யதஃ ।
ப்ராதுர்பூதா ஸுதாத்வேன தத்வியோகம் ஶுபம் த்யஜ ॥ 7 ॥

பஹுரூபா ச துர்கேயம் பஹுனாம்னீ ஸனாதனீ ।
ஸனாதனஸ்ய ஜாயா ஸா புத்ரீமோஹம் த்யஜாதுனா ॥ 8 ॥

இதி ப்ரபோதிதஃ ஶைலஃ தாம் துஷ்டாவ பராம் ஶிவாம் ।
ததா ப்ரஸன்னா ஸா துர்கா பிதரம் ப்ராஹ னன்தினீ ॥ 9 ॥

மத்ப்ரஸாதாத்பரம் ஸ்தோத்ரம் ஹ்றுதயே ப்ரதிபாஸதாம் ।
தேன னாம்னாம் ஸஹஸ்ரேண பூஜயன் காமமாப்னுஹி ॥ 10 ॥

இத்யுக்த்வான்தர்ஹிதாயாம் து ஹ்றுதயே ஸ்புரிதம் ததா ।
னாம்னாம் ஸஹஸ்ரம் துர்காயாஃ ப்றுச்சதே மே யதுக்தவான் ॥ 11 ॥

மங்கலானாம் மங்கலம் தத் துர்கானாம ஸஹஸ்ரகம் ।
ஸர்வாபீஷ்டப்ரதாம் பும்ஸாம் ப்ரவீம்யகிலகாமதம் ॥ 12 ॥

துர்காதேவீ ஸமாக்யாதா ஹிமவான்றுஷிருச்யதே ।
சன்தோனுஷ்டுப் ஜபோ தேவ்யாஃ ப்ரீதயே க்ரியதே ஸதா ॥ 13 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீதுர்காஸ்தோத்ரமஹாமன்த்ரஸ்ய । ஹிமவான் றுஷிஃ । அனுஷ்டுப் சன்தஃ ।
துர்காபகவதீ தேவதா । ஶ்ரீதுர்காப்ரஸாதஸித்த்யர்தே ஜபே வினியோகஃ । ।

ஶ்ரீபகவத்யை துர்காயை னமஃ ।

தேவீத்யானம்
ஓம் ஹ்ரீம் காலாப்ராபாம் கடாக்ஷைரரிகுலபயதாம் மௌலிபத்தேன்துரேகாம்
ஶங்கம் சக்ரம் க்றுபாணம் த்ரிஶிகமபி கரைருத்வஹன்தீம் த்ரினேத்ராம் ।
ஸிம்ஹஸ்கன்தாதிரூடாம் த்ரிபுவனமகிலம் தேஜஸா பூரயன்தீம்
த்யாயேத் துர்காம் ஜயாக்யாம் த்ரிதஶபரிவ்றுதாம் ஸேவிதாம் ஸித்திகாமைஃ ॥

ஶ்ரீ ஜயதுர்காயை னமஃ ।

ஓம் ஶிவாதோமா ரமா ஶக்திரனன்தா னிஷ்கலா‌உமலா ।
ஶான்தா மாஹேஶ்வரீ னித்யா ஶாஶ்வதா பரமா க்ஷமா ॥ 1 ॥

அசின்த்யா கேவலானன்தா ஶிவாத்மா பரமாத்மிகா ।
அனாதிரவ்யயா ஶுத்தா ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வகா‌உசலா ॥ 2 ॥

ஏகானேகவிபாகஸ்தா மாயாதீதா ஸுனிர்மலா ।
மஹாமாஹேஶ்வரீ ஸத்யா மஹாதேவீ னிரஞ்ஜனா ॥ 3 ॥

காஷ்டா ஸர்வான்தரஸ்தா‌உபி சிச்சக்திஶ்சாத்ரிலாலிதா ।
ஸர்வா ஸர்வாத்மிகா விஶ்வா ஜ்யோதீரூபாக்ஷராம்றுதா ॥ 4 ॥

ஶான்தா ப்ரதிஷ்டா ஸர்வேஶா னிவ்றுத்திரம்றுதப்ரதா ।
வ்யோமமூர்திர்வ்யோமஸம்ஸ்தா வ்யோமதாரா‌உச்யுதா‌உதுலா ॥ 5 ॥

அனாதினிதனா‌உமோகா காரணாத்மகலாகுலா ।
றுதுப்ரதமஜா‌உனாபிரம்றுதாத்மஸமாஶ்ரயா ॥ 6 ॥

ப்ராணேஶ்வரப்ரியா னம்யா மஹாமஹிஷகாதினீ ।
ப்ராணேஶ்வரீ ப்ராணரூபா ப்ரதானபுருஷேஶ்வரீ ॥ 7 ॥

ஸர்வஶக்திகலா‌உகாமா மஹிஷேஷ்டவினாஶினீ ।
ஸர்வகார்யனியன்த்ரீ ச ஸர்வபூதேஶ்வரேஶ்வரீ ॥ 8 ॥

அங்கதாதிதரா சைவ ததா முகுடதாரிணீ ।
ஸனாதனீ மஹானன்தா‌உ‌உகாஶயோனிஸ்ததேச்யதே ॥ 9 ॥

சித்ப்ரகாஶஸ்வரூபா ச மஹாயோகேஶ்வரேஶ்வரீ ।
மஹாமாயா ஸதுஷ்பாரா மூலப்ரக்றுதிரீஶிகா ॥ 10 ॥

ஸம்ஸாரயோனிஃ ஸகலா ஸர்வஶக்திஸமுத்பவா ।
ஸம்ஸாரபாரா துர்வாரா துர்னிரீக்ஷா துராஸதா ॥ 11 ॥

ப்ராணஶக்திஶ்ச ஸேவ்யா ச யோகினீ பரமாகலா ।
மஹாவிபூதிர்துர்தர்ஶா மூலப்ரக்றுதிஸம்பவா ॥ 12 ॥

அனாத்யனன்தவிபவா பரார்தா புருஷாரணிஃ ।
ஸர்கஸ்தித்யன்தக்றுச்சைவ ஸுதுர்வாச்யா துரத்யயா ॥ 13 ॥

ஶப்தகம்யா ஶப்தமாயா ஶப்தாக்யானன்தவிக்ரஹா ।
ப்ரதானபுருஷாதீதா ப்ரதானபுருஷாத்மிகா ॥ 14 ॥

புராணீ சின்மயா பும்ஸாமிஷ்டதா புஷ்டிரூபிணீ ।
பூதான்தரஸ்தா கூடஸ்தா மஹாபுருஷஸம்ஜ்ஞிதா ॥ 15 ॥

ஜன்மம்றுத்யுஜராதீதா ஸர்வஶக்திஸ்வரூபிணீ ।
வாஞ்சாப்ரதா‌உனவச்சின்னப்ரதானானுப்ரவேஶினீ ॥ 16 ॥

க்ஷேத்ரஜ்ஞா‌உசின்த்யஶக்திஸ்து ப்ரோச்யதே‌உவ்யக்தலக்ஷணா ।
மலாபவர்ஜிதா‌உ‌உனாதிமாயா த்ரிதயதத்த்விகா ॥ 17 ॥

ப்ரீதிஶ்ச ப்ரக்றுதிஶ்சைவ குஹாவாஸா ததோச்யதே ।
மஹாமாயா னகோத்பன்னா தாமஸீ ச த்ருவா ததா ॥ 18 ॥

வ்யக்தா‌உவ்யக்தாத்மிகா க்றுஷ்ணா ரக்தா ஶுக்லா ஹ்யகாரணா ।
ப்ரோச்யதே கார்யஜனனீ னித்யப்ரஸவதர்மிணீ ॥ 19 ॥

ஸர்கப்ரலயமுக்தா ச ஸ்றுஷ்டிஸ்தித்யன்ததர்மிணீ ।
ப்ரஹ்மகர்பா சதுர்விம்ஶஸ்வரூபா பத்மவாஸினீ ॥ 20 ॥

அச்யுதாஹ்லாதிகா வித்யுத்ப்ரஹ்மயோனிர்மஹாலயா ।
மஹாலக்ஷ்மீ ஸமுத்பாவபாவிதாத்மாமஹேஶ்வரீ ॥ 21 ॥

மஹாவிமானமத்யஸ்தா மஹானித்ரா ஸகௌதுகா ।
ஸர்வார்ததாரிணீ ஸூக்ஷ்மா ஹ்யவித்தா பரமார்ததா ॥ 22 ॥

அனன்தரூபா‌உனன்தார்தா ததா புருஷமோஹினீ ।
அனேகானேகஹஸ்தா ச காலத்ரயவிவர்ஜிதா ॥ 23 ॥

ப்ரஹ்மஜன்மா ஹரப்ரீதா மதிர்ப்ரஹ்மஶிவாத்மிகா ।
ப்ரஹ்மேஶவிஷ்ணுஸம்பூஜ்யா ப்ரஹ்மாக்யா ப்ரஹ்மஸம்ஜ்ஞிதா ॥ 24 ॥

வ்யக்தா ப்ரதமஜா ப்ராஹ்மீ மஹாராத்ரீஃ ப்ரகீர்திதா ।
ஜ்ஞானஸ்வரூபா வைராக்யரூபா ஹ்யைஶ்வர்யரூபிணீ ॥ 25 ॥

தர்மாத்மிகா ப்ரஹ்மமூர்திஃ ப்ரதிஶ்ருதபுமர்திகா ।
அபாம்யோனிஃ ஸ்வயம்பூதா மானஸீ தத்த்வஸம்பவா ॥ 26 ॥

ஈஶ்வரஸ்ய ப்ரியா ப்ரோக்தா ஶங்கரார்தஶரீரிணீ ।
பவானீ சைவ ருத்ராணீ மஹாலக்ஷ்மீஸ்ததா‌உம்பிகா ॥ 27 ॥

மஹேஶ்வரஸமுத்பன்னா புக்திமுக்தி ப்ரதாயினீ ।
ஸர்வேஶ்வரீ ஸர்வவன்த்யா னித்யமுக்தா ஸுமானஸா ॥ 28 ॥

மஹேன்த்ரோபேன்த்ரனமிதா ஶாங்கரீஶானுவர்தினீ ।
ஈஶ்வரார்தாஸனகதா மாஹேஶ்வரபதிவ்ரதா ॥ 29 ॥

ஸம்ஸாரஶோஷிணீ சைவ பார்வதீ ஹிமவத்ஸுதா ।
பரமானன்ததாத்ரீ ச குணாக்ர்யா யோகதா ததா ॥ 30 ॥

ஜ்ஞானமூர்திஶ்ச ஸாவித்ரீ லக்ஷ்மீஃ ஶ்ரீஃ கமலா ததா ।
அனன்தகுணகம்பீரா ஹ்யுரோனீலமணிப்ரபா ॥ 31 ॥

ஸரோஜனிலயா கங்கா யோகித்யேயா‌உஸுரார்தினீ ।
ஸரஸ்வதீ ஸர்வவித்யா ஜகஜ்ஜ்யேஷ்டா ஸுமங்கலா ॥ 32 ॥

வாக்தேவீ வரதா வர்யா கீர்திஃ ஸர்வார்தஸாதிகா ।
வாகீஶ்வரீ ப்ரஹ்மவித்யா மஹாவித்யா ஸுஶோபனா ॥ 33 ॥

க்ராஹ்யவித்யா வேதவித்யா தர்மவித்யா‌உ‌உத்மபாவிதா ।
ஸ்வாஹா விஶ்வம்பரா ஸித்திஃ ஸாத்யா மேதா த்றுதிஃ க்றுதிஃ ॥ 34 ॥

ஸுனீதிஃ ஸம்க்றுதிஶ்சைவ கீர்திதா னரவாஹினீ ।
பூஜாவிபாவினீ ஸௌம்யா போக்யபாக் போகதாயினீ ॥ 35 ॥

ஶோபாவதீ ஶாங்கரீ ச லோலா மாலாவிபூஷிதா ।
பரமேஷ்டிப்ரியா சைவ த்ரிலோகீஸுன்தரீ மாதா ॥ 36 ॥

னன்தா ஸன்த்யா காமதாத்ரீ மஹாதேவீ ஸுஸாத்த்விகா ।
மஹாமஹிஷதர்பக்னீ பத்மமாலா‌உகஹாரிணீ ॥ 37 ॥

விசித்ரமுகுடா ராமா காமதாதா ப்ரகீர்திதா ।
பிதாம்பரதரா திவ்யவிபூஷண விபூஷிதா ॥ 38 ॥

திவ்யாக்யா ஸோமவதனா ஜகத்ஸம்ஸ்றுஷ்டிவர்ஜிதா ।
னிர்யன்த்ரா யன்த்ரவாஹஸ்தா னன்தினீ ருத்ரகாலிகா ॥ 39 ॥

ஆதித்யவர்ணா கௌமாரீ மயூரவரவாஹினீ ।
பத்மாஸனகதா கௌரீ மஹாகாலீ ஸுரார்சிதா ॥ 40 ॥

அதிதிர்னியதா ரௌத்ரீ பத்மகர்பா விவாஹனா ।
விரூபாக்ஷா கேஶிவாஹா குஹாபுரனிவாஸினீ ॥ 41 ॥

மஹாபலா‌உனவத்யாங்கீ காமரூபா ஸரித்வரா ।
பாஸ்வத்ரூபா முக்திதாத்ரீ ப்ரணதக்லேஶபஞ்ஜனா ॥ 42 ॥

கௌஶிகீ கோமினீ ராத்ரிஸ்த்ரிதஶாரிவினாஶினீ ।
பஹுரூபா ஸுரூபா ச விரூபா ரூபவர்ஜிதா ॥ 43 ॥

பக்தார்திஶமனா பவ்யா பவபாவவினாஶினீ ।
ஸர்வஜ்ஞானபரீதாங்கீ ஸர்வாஸுரவிமர்திகா ॥ 44 ॥

பிகஸ்வனீ ஸாமகீதா பவாங்கனிலயா ப்ரியா ।
தீக்ஷா வித்யாதரீ தீப்தா மஹேன்த்ராஹிதபாதினீ ॥ 45 ॥

ஸர்வதேவமயா தக்ஷா ஸமுத்ரான்தரவாஸினீ ।
அகலங்கா னிராதாரா னித்யஸித்தா னிராமயா ॥ 46 ॥

காமதேனுப்றுஹத்கர்பா தீமதீ மௌனனாஶினீ ।
னிஃஸங்கல்பா னிராதங்கா வினயா வினயப்ரதா ॥ 47 ॥

ஜ்வாலாமாலா ஸஹஸ்ராட்யா தேவதேவீ மனோமயா ।
ஸுபகா ஸுவிஶுத்தா ச வஸுதேவஸமுத்பவா ॥ 48 ॥

மஹேன்த்ரோபேன்த்ரபகினீ பக்திகம்யா பராவரா ।
ஜ்ஞானஜ்ஞேயா பராதீதா வேதான்தவிஷயா மதிஃ ॥ 49 ॥

தக்ஷிணா தாஹிகா தஹ்யா ஸர்வபூதஹ்றுதிஸ்திதா ।
யோகமாயா விபாகஜ்ஞா மஹாமோஹா கரீயஸீ ॥ 50 ॥

ஸன்த்யா ஸர்வஸமுத்பூதா ப்ரஹ்மவ்றுக்ஷாஶ்ரியாதிதிஃ ।
பீஜாங்குரஸமுத்பூதா மஹாஶக்திர்மஹாமதிஃ ॥ 51 ॥

க்யாதிஃ ப்ரஜ்ஞாவதீ ஸம்ஜ்ஞா மஹாபோகீன்த்ரஶாயினீ ।
ஹீம்க்றுதிஃ ஶங்கரீ ஶான்திர்கன்தர்வகணஸேவிதா ॥ 52 ॥

வைஶ்வானரீ மஹாஶூலா தேவஸேனா பவப்ரியா ।
மஹாராத்ரீ பரானன்தா ஶசீ துஃஸ்வப்னனாஶினீ ॥ 53 ॥

ஈட்யா ஜயா ஜகத்தாத்ரீ துர்விஜ்ஞேயா ஸுரூபிணீ ।
குஹாம்பிகா கணோத்பன்னா மஹாபீடா மருத்ஸுதா ॥ 54 ॥

ஹவ்யவாஹா பவானன்தா ஜகத்யோனிஃ ப்ரகீர்திதா ।
ஜகன்மாதா ஜகன்ம்றுத்யுர்ஜராதீதா ச புத்திதா ॥ 55 ॥

ஸித்திதாத்ரீ ரத்னகர்பா ரத்னகர்பாஶ்ரயா பரா ।
தைத்யஹன்த்ரீ ஸ்வேஷ்டதாத்ரீ மங்கலைகஸுவிக்ரஹா ॥ 56 ॥

புருஷான்தர்கதா சைவ ஸமாதிஸ்தா தபஸ்வினீ ।
திவிஸ்திதா த்ரிணேத்ரா ச ஸர்வேன்த்ரியமனாத்றுதிஃ ॥ 57 ॥

ஸர்வபூதஹ்றுதிஸ்தா ச ததா ஸம்ஸாரதாரிணீ ।
வேத்யா ப்ரஹ்மவிவேத்யா ச மஹாலீலா ப்ரகீர்திதா ॥ 58 ॥

ப்ராஹ்மணிப்றுஹதீ ப்ராஹ்மீ ப்ரஹ்மபூதா‌உகஹாரிணீ ।
ஹிரண்மயீ மஹாதாத்ரீ ஸம்ஸாரபரிவர்திகா ॥ 59 ॥

ஸுமாலினீ ஸுரூபா ச பாஸ்வினீ தாரிணீ ததா ।
உன்மூலினீ ஸர்வஸபா ஸர்வப்ரத்யயஸாக்ஷிணீ ॥ 60 ॥

ஸுஸௌம்யா சன்த்ரவதனா தாண்டவாஸக்தமானஸா ।
ஸத்த்வஶுத்திகரீ ஶுத்தா மலத்ரயவினாஶினீ ॥ 61 ॥

ஜகத்த்த்ரயீ ஜகன்மூர்திஸ்த்ரிமூர்திரம்றுதாஶ்ரயா ।
விமானஸ்தா விஶோகா ச ஶோகனாஶின்யனாஹதா ॥ 62 ॥

ஹேமகுண்டலினீ காலீ பத்மவாஸா ஸனாதனீ ।
ஸதாகீர்திஃ ஸர்வபூதஶயா தேவீ ஸதாம்ப்ரியா ॥ 63 ॥

ப்ரஹ்மமூர்திகலா சைவ க்றுத்திகா கஞ்ஜமாலினீ ।
வ்யோமகேஶா க்ரியாஶக்திரிச்சாஶக்திஃ பராகதிஃ ॥ 64 ॥

க்ஷோபிகா கண்டிகாபேத்யா பேதாபேதவிவர்ஜிதா ।
அபின்னா பின்னஸம்ஸ்தானா வஶினீ வம்ஶதாரிணீ ॥ 65 ॥

குஹ்யஶக்திர்குஹ்யதத்த்வா ஸர்வதா ஸர்வதோமுகீ ।
பகினீ ச னிராதாரா னிராஹாரா ப்ரகீர்திதா ॥ 66 ॥

னிரங்குஶபதோத்பூதா சக்ரஹஸ்தா விஶோதிகா ।
ஸ்ரக்விணீ பத்மஸம்பேதகாரிணீ பரிகீர்திதா ॥ 67 ॥

பராவரவிதானஜ்ஞா மஹாபுருஷபூர்வஜா ।
பராவரஜ்ஞா வித்யா ச வித்யுஜ்ஜிஹ்வா ஜிதாஶ்ரயா ॥ 68 ॥

வித்யாமயீ ஸஹஸ்ராக்ஷீ ஸஹஸ்ரவதனாத்மஜா ।
ஸஹஸ்ரரஶ்மிஃஸத்வஸ்தா மஹேஶ்வரபதாஶ்ரயா ॥ 69 ॥

ஜ்வாலினீ ஸன்மயா வ்யாப்தா சின்மயா பத்மபேதிகா ।
மஹாஶ்ரயா மஹாமன்த்ரா மஹாதேவமனோரமா ॥ 70 ॥

வ்யோமலக்ஷ்மீஃ ஸிம்ஹரதா சேகிதானா‌உமிதப்ரபா ।
விஶ்வேஶ்வரீ பகவதீ ஸகலா காலஹாரிணீ ॥ 71 ॥

ஸர்வவேத்யா ஸர்வபத்ரா குஹ்யா தூடா குஹாரணீ ।
ப்ரலயா யோகதாத்ரீ ச கங்கா விஶ்வேஶ்வரீ ததா ॥ 72 ॥

காமதா கனகா கான்தா கஞ்ஜகர்பப்ரபா ததா ।
புண்யதா காலகேஶா ச போக்த்த்ரீ புஷ்கரிணீ ததா ॥ 73 ॥

ஸுரேஶ்வரீ பூதிதாத்ரீ பூதிபூஷா ப்ரகீர்திதா ।
பஞ்சப்ரஹ்மஸமுத்பன்னா பரமார்தா‌உர்தவிக்ரஹா ॥ 74 ॥

வர்ணோதயா பானுமூர்திர்வாக்விஜ்ஞேயா மனோஜவா ।
மனோஹரா மஹோரஸ்கா தாமஸீ வேதரூபிணீ ॥ 75 ॥

வேதஶக்திர்வேதமாதா வேதவித்யாப்ரகாஶினீ ।
யோகேஶ்வரேஶ்வரீ மாயா மஹாஶக்திர்மஹாமயீ ॥ 76 ॥

விஶ்வான்தஃஸ்தா வியன்மூர்திர்பார்கவீ ஸுரஸுன்தரீ ।
ஸுரபிர்னன்தினீ வித்யா னன்தகோபதனூத்பவா ॥ 77 ॥

பாரதீ பரமானன்தா பராவரவிபேதிகா ।
ஸர்வப்ரஹரணோபேதா காம்யா காமேஶ்வரேஶ்வரீ ॥ 78 ॥

அனன்தானன்தவிபவா ஹ்றுல்லேகா கனகப்ரபா ।
கூஷ்மாண்டா தனரத்னாட்யா ஸுகன்தா கன்ததாயினீ ॥ 79 ॥

த்ரிவிக்ரமபதோத்பூதா சதுராஸ்யா ஶிவோதயா ।
ஸுதுர்லபா தனாத்யக்ஷா தன்யா பிங்கலலோசனா ॥ 80 ॥

ஶான்தா ப்ரபாஸ்வரூபா ச பங்கஜாயதலோசனா ।
இன்த்ராக்ஷீ ஹ்றுதயான்தஃஸ்தா ஶிவா மாதா ச ஸத்க்ரியா ॥ 81 ॥

கிரிஜா ச ஸுகூடா ச னித்யபுஷ்டா னிரன்தரா ।
துர்கா காத்யாயனீ சண்டீ சன்த்ரிகா கான்தவிக்ரஹா ॥ 82 ॥

ஹிரண்யவர்ணா ஜகதீ ஜகத்யன்த்ரப்ரவர்திகா ।
மன்தராத்ரினிவாஸா ச ஶாரதா ஸ்வர்ணமாலினீ ॥ 83 ॥

ரத்னமாலா ரத்னகர்பா வ்யுஷ்டிர்விஶ்வப்ரமாதினீ ।
பத்மானன்தா பத்மனிபா னித்யபுஷ்டா க்றுதோத்பவா ॥ 84 ॥

னாராயணீ துஷ்டஶிக்ஷா ஸூர்யமாதா வ்றுஷப்ரியா ।
மஹேன்த்ரபகினீ ஸத்யா ஸத்யபாஷா ஸுகோமலா ॥ 85 ॥

வாமா ச பஞ்சதபஸாம் வரதாத்ரீ ப்ரகீர்திதா ।
வாச்யவர்ணேஶ்வரீ வித்யா துர்ஜயா துரதிக்ரமா ॥ 86 ॥

காலராத்ரிர்மஹாவேகா வீரபத்ரப்ரியா ஹிதா ।
பத்ரகாலீ ஜகன்மாதா பக்தானாம் பத்ரதாயினீ ॥ 87 ॥

கராலா பிங்கலாகாரா காமபேத்த்ரீ மஹாமனாஃ ।
யஶஸ்வினீ யஶோதா ச ஷடத்வபரிவர்திகா ॥ 88 ॥

ஶங்கினீ பத்மினீ ஸம்க்யா ஸாம்க்யயோகப்ரவர்திகா ।
சைத்ராதிர்வத்ஸராரூடா ஜகத்ஸம்பூரணீன்த்ரஜா ॥ 89 ॥

ஶும்பக்னீ கேசராராத்யா கம்புக்ரீவா பலீடிதா ।
ககாரூடா மஹைஶ்வர்யா ஸுபத்மனிலயா ததா ॥ 90 ॥

விரக்தா கருடஸ்தா ச ஜகதீஹ்றுத்குஹாஶ்ரயா ।
ஶும்பாதிமதனா பக்தஹ்றுத்கஹ்வரனிவாஸினீ ॥ 91 ॥

ஜகத்த்த்ரயாரணீ ஸித்தஸங்கல்பா காமதா ததா ।
ஸர்வவிஜ்ஞானதாத்ரீ சானல்பகல்மஷஹாரிணீ ॥ 92 ॥

ஸகலோபனிஷத்கம்யா துஷ்டதுஷ்ப்ரேக்ஷ்யஸத்தமா ।
ஸத்வ்றுதா லோகஸம்வ்யாப்தா துஷ்டிஃ புஷ்டிஃ க்ரியாவதீ ॥ 93 ॥

விஶ்வாமரேஶ்வரீ சைவ புக்திமுக்திப்ரதாயினீ ।
ஶிவாத்றுதா லோஹிதாக்ஷீ ஸர்பமாலாவிபூஷணா ॥ 94 ॥

னிரானன்தா த்ரிஶூலாஸிதனுர்பாணாதிதாரிணீ ।
அஶேஷத்யேயமூர்திஶ்ச தேவதானாம் ச தேவதா ॥ 95 ॥

வராம்பிகா கிரேஃ புத்ரீ னிஶும்பவினிபாதினீ ।
ஸுவர்ணா ஸ்வர்ணலஸிதா‌உனன்தவர்ணா ஸதாத்றுதா ॥ 96 ॥

ஶாங்கரீ ஶான்தஹ்றுதயா அஹோராத்ரவிதாயிகா ।
விஶ்வகோப்த்ரீ கூடரூபா குணபூர்ணா ச கார்க்யஜா ॥ 97 ॥

கௌரீ ஶாகம்பரீ ஸத்யஸன்தா ஸன்த்யாத்ரயீத்றுதா ।
ஸர்வபாபவினிர்முக்தா ஸர்வபன்தவிவர்ஜிதா ॥ 98 ॥

ஸாம்க்யயோகஸமாக்யாதா அப்ரமேயா முனீடிதா ।
விஶுத்தஸுகுலோத்பூதா பின்துனாதஸமாத்றுதா ॥ 99 ॥

ஶம்புவாமாங்ககா சைவ ஶஶிதுல்யனிபானனா ।
வனமாலாவிராஜன்தீ அனன்தஶயனாத்றுதா ॥ 100 ॥

னரனாராயணோத்பூதா னாரஸிம்ஹீ ப்ரகீர்திதா ।
தைத்யப்ரமாதினீ ஶங்கசக்ரபத்மகதாதரா ॥ 101 ॥

ஸங்கர்ஷணஸமுத்பன்னா அம்பிகா ஸஜ்ஜனாஶ்ரயா ।
ஸுவ்றுதா ஸுன்தரீ சைவ தர்மகாமார்ததாயினீ ॥ 102 ॥

மோக்ஷதா பக்தினிலயா புராணபுருஷாத்றுதா ।
மஹாவிபூதிதா‌உ‌உராத்யா ஸரோஜனிலயா‌உஸமா ॥ 103 ॥

அஷ்டாதஶபுஜா‌உனாதிர்னீலோத்பலதலாக்ஷிணீ ।
ஸர்வஶக்திஸமாரூடா தர்மாதர்மவிவர்ஜிதா ॥ 104 ॥

வைராக்யஜ்ஞானனிரதா னிராலோகா னிரின்த்ரியா ।
விசித்ரகஹனாதாரா ஶாஶ்வதஸ்தானவாஸினீ ॥ 105 ॥

ஜ்ஞானேஶ்வரீ பீதசேலா வேதவேதாங்கபாரகா ।
மனஸ்வினீ மன்யுமாதா மஹாமன்யுஸமுத்பவா ॥ 106 ॥

அமன்யுரம்றுதாஸ்வாதா புரன்தரபரிஷ்டுதா ।
அஶோச்யா பின்னவிஷயா ஹிரண்யரஜதப்ரியா ॥ 107 ॥

ஹிரண்யஜனனீ பீமா ஹேமாபரணபூஷிதா ।
விப்ராஜமானா துர்ஜ்ஞேயா ஜ்யோதிஷ்டோமபலப்ரதா ॥ 108 ॥

மஹானித்ராஸமுத்பத்திரனித்ரா ஸத்யதேவதா ।
தீர்கா ககுத்மினீ பிங்கஜடாதாரா மனோஜ்ஞதீஃ ॥ 109 ॥

மஹாஶ்ரயா ரமோத்பன்னா தமஃபாரே ப்ரதிஷ்டிதா ।
த்ரிதத்த்வமாதா த்ரிவிதா ஸுஸூக்ஷ்மா பத்மஸம்ஶ்ரயா ॥ 110 ॥

ஶான்த்யதீதகலா‌உதீதவிகாரா ஶ்வேதசேலிகா ।
சித்ரமாயா ஶிவஜ்ஞானஸ்வரூபா தைத்யமாதினீ ॥ 111 ॥

காஶ்யபீ காலஸர்பாபவேணிகா ஶாஸ்த்ரயோனிகா ।
த்ரயீமூர்திஃ க்ரியாமூர்திஶ்சதுர்வர்கா ச தர்ஶினீ ॥ 112 ॥

னாராயணீ னரோத்பன்னா கௌமுதீ கான்திதாரிணீ ।
கௌஶிகீ லலிதா லீலா பராவரவிபாவினீ ॥ 113 ॥

வரேண்யா‌உத்புதமஹாத்ம்யா வடவா வாமலோசனா ।
ஸுபத்ரா சேதனாராத்யா ஶான்திதா ஶான்திவர்தினீ ॥ 114 ॥

ஜயாதிஶக்திஜனனீ ஶக்திசக்ரப்ரவர்திகா ।
த்ரிஶக்திஜனனீ ஜன்யா ஷட்ஸூத்ரபரிவர்ணிதா ॥ 115 ॥

ஸுதௌதகர்மணா‌உ‌உராத்யா யுகான்ததஹனாத்மிகா ।
ஸங்கர்ஷிணீ ஜகத்தாத்ரீ காமயோனிஃ கிரீடினீ ॥ 116 ॥

ஐன்த்ரீ த்ரைலோக்யனமிதா வைஷ்ணவீ பரமேஶ்வரீ ।
ப்ரத்யும்னஜனனீ பிம்பஸமோஷ்டீ பத்மலோசனா ॥ 117 ॥

மதோத்கடா ஹம்ஸகதிஃ ப்ரசண்டா சண்டவிக்ரமா ।
வ்றுஷாதீஶா பராத்மா ச வின்த்யா பர்வதவாஸினீ ॥ 118 ॥

ஹிமவன்மேருனிலயா கைலாஸபுரவாஸினீ ।
சாணூரஹன்த்ரீ னீதிஜ்ஞா காமரூபா த்ரயீதனுஃ ॥ 119 ॥

வ்ரதஸ்னாதா தர்மஶீலா ஸிம்ஹாஸனனிவாஸினீ ।
வீரபத்ராத்றுதா வீரா மஹாகாலஸமுத்பவா ॥ 120 ॥

வித்யாதரார்சிதா ஸித்தஸாத்யாராதிதபாதுகா ।
ஶ்ரத்தாத்மிகா பாவனீ ச மோஹினீ அசலாத்மிகா ॥ 121 ॥

மஹாத்புதா வாரிஜாக்ஷீ ஸிம்ஹவாஹனகாமினீ ।
மனீஷிணீ ஸுதாவாணீ வீணாவாதனதத்பரா ॥ 122 ॥

ஶ்வேதவாஹனிஷேவ்யா ச லஸன்மதிரருன்ததீ ।
ஹிரண்யாக்ஷீ ததா சைவ மஹானன்தப்ரதாயினீ ॥ 123 ॥

வஸுப்ரபா ஸுமால்யாப்தகன்தரா பங்கஜானனா ।
பராவரா வராரோஹா ஸஹஸ்ரனயனார்சிதா ॥ 124 ॥

ஶ்ரீரூபா ஶ்ரீமதீ ஶ்ரேஷ்டா ஶிவனாம்னீ ஶிவப்ரியா ।
ஶ்ரீப்ரதா ஶ்ரிதகல்யாணா ஶ்ரீதரார்தஶரீரிணீ ॥ 125 ॥

ஶ்ரீகலா‌உனன்தத்றுஷ்டிஶ்ச ஹ்யக்ஷுத்ராராதிஸூதனீ ।
ரக்தபீஜனிஹன்த்ரீ ச தைத்யஸங்கவிமர்தினீ ॥ 126 ॥

ஸிம்ஹாரூடா ஸிம்ஹிகாஸ்யா தைத்யஶோணிதபாயினீ ।
ஸுகீர்திஸஹிதாச்சின்னஸம்ஶயா ரஸவேதினீ ॥ 127 ॥

குணாபிராமா னாகாரிவாஹனா னிர்ஜரார்சிதா ।
னித்யோதிதா ஸ்வயம்ஜ்யோதிஃ ஸ்வர்ணகாயா ப்ரகீர்திதா ॥ 128 ॥

வஜ்ரதண்டாங்கிதா சைவ ததாம்றுதஸஞ்ஜீவினீ ।
வஜ்ரச்சன்னா தேவதேவீ வரவஜ்ரஸ்வவிக்ரஹா ॥ 129 ॥

மாங்கல்யா மங்கலாத்மா ச மாலினீ மால்யதாரிணீ ।
கன்தர்வீ தருணீ சான்த்ரீ கட்காயுததரா ததா ॥ 130 ॥

ஸௌதாமினீ ப்ரஜானன்தா ததா ப்ரோக்தா ப்றுகூத்பவா ।
ஏகானங்கா ச ஶாஸ்த்ரார்தகுஶலா தர்மசாரிணீ ॥ 131 ॥

தர்மஸர்வஸ்வவாஹா ச தர்மாதர்மவினிஶ்சயா ।
தர்மஶக்திர்தர்மமயா தார்மிகானாம் ஶிவப்ரதா ॥ 132 ॥

விதர்மா விஶ்வதர்மஜ்ஞா தர்மார்தான்தரவிக்ரஹா ।
தர்மவர்ஷ்மா தர்மபூர்வா தர்மபாரங்கதான்தரா ॥ 133 ॥

தர்மோபதேஷ்ட்ரீ தர்மாத்மா தர்மகம்யா தராதரா ।
கபாலினீ ஶாகலினீ கலாகலிதவிக்ரஹா ॥ 134 ॥

ஸர்வஶக்திவிமுக்தா ச கர்ணிகாரதரா‌உக்ஷரா।
கம்ஸப்ராணஹரா சைவ யுகதர்மதரா ததா ॥ 135 ॥

யுகப்ரவர்திகா ப்ரோக்தா த்ரிஸன்த்யா த்யேயவிக்ரஹா ।
ஸ்வர்காபவர்கதாத்ரீ ச ததா ப்ரத்யக்ஷதேவதா ॥ 136 ॥

ஆதித்யா திவ்யகன்தா ச திவாகரனிபப்ரபா ।
பத்மாஸனகதா ப்ரோக்தா கட்கபாணஶராஸனா ॥ 137 ॥

ஶிஷ்டா விஶிஷ்டா ஶிஷ்டேஷ்டா ஶிஷ்டஶ்ரேஷ்டப்ரபூஜிதா ।
ஶதரூபா ஶதாவர்தா விததா ராஸமோதினீ ॥ 138 ॥

ஸூர்யேன்துனேத்ரா ப்ரத்யும்னஜனனீ ஸுஷ்டுமாயினீ ।
ஸூர்யான்தரஸ்திதா சைவ ஸத்ப்ரதிஷ்டதவிக்ரஹா ॥ 139 ॥

னிவ்றுத்தா ப்ரோச்யதே ஜ்ஞானபாரகா பர்வதாத்மஜா ।
காத்யாயனீ சண்டிகா ச சண்டீ ஹைமவதீ ததா ॥ 140 ॥

தாக்ஷாயணீ ஸதீ சைவ பவானீ ஸர்வமங்கலா ।
தூம்ரலோசனஹன்த்ரீ ச சண்டமுண்டவினாஶினீ ॥ 141 ॥

யோகனித்ரா யோகபத்ரா ஸமுத்ரதனயா ததா ।
தேவப்ரியங்கரீ ஶுத்தா பக்தபக்திப்ரவர்தினீ ॥ 142 ॥

த்ரிணேத்ரா சன்த்ரமுகுடா ப்ரமதார்சிதபாதுகா ।
அர்ஜுனாபீஷ்டதாத்ரீ ச பாண்டவப்ரியகாரிணீ ॥ 143 ॥

குமாரலாலனாஸக்தா ஹரபாஹூபதானிகா ।
விக்னேஶஜனனீ பக்தவிக்னஸ்தோமப்ரஹாரிணீ ॥ 144 ॥

ஸுஸ்மிதேன்துமுகீ னம்யா ஜயாப்ரியஸகீ ததா ।
அனாதினிதனா ப்ரேஷ்டா சித்ரமால்யானுலேபனா ॥ 145 ॥

கோடிசன்த்ரப்ரதீகாஶா கூடஜாலப்ரமாதினீ ।
க்றுத்யாப்ரஹாரிணீ சைவ மாரணோச்சாடனீ ததா ॥ 146 ॥

ஸுராஸுரப்ரவன்த்யாங்க்ரிர்மோஹக்னீ ஜ்ஞானதாயினீ ।
ஷட்வைரினிக்ரஹகரீ வைரிவித்ராவிணீ ததா ॥ 147 ॥

பூதஸேவ்யா பூததாத்ரீ பூதபீடாவிமர்திகா ।
னாரதஸ்துதசாரித்ரா வரதேஶா வரப்ரதா ॥ 148 ॥

வாமதேவஸ்துதா சைவ காமதா ஸோமஶேகரா ।
திக்பாலஸேவிதா பவ்யா பாமினீ பாவதாயினீ ॥ 149 ॥

ஸ்த்ரீஸௌபாக்யப்ரதாத்ரீ ச போகதா ரோகனாஶினீ ।
வ்யோமகா பூமிகா சைவ முனிபூஜ்யபதாம்புஜா ।
வனதுர்கா ச துர்போதா மஹாதுர்கா ப்ரகீர்திதா ॥ 150 ॥

பலஶ்ருதிஃ

இதீதம் கீர்திதம் பத்ர துர்கானாமஸஹஸ்ரகம் ।
த்ரிஸன்த்யம் யஃ படேன்னித்யம் தஸ்ய லக்ஷ்மீஃ ஸ்திரா பவேத் ॥ 1 ॥

க்ரஹபூதபிஶாசாதிபீடா னஶ்யத்யஸம்ஶயம் ।
பாலக்ரஹாதிபீடாயாஃ ஶான்திர்பவதி கீர்தனாத் ॥ 2 ॥

மாரிகாதிமஹாரோகே படதாம் ஸௌக்யதம் ன்றுணாம் ।
வ்யவஹாரே ச ஜயதம் ஶத்ருபாதானிவாரகம் ॥ 3 ॥

தம்பத்யோஃ கலஹே ப்ராப்தே மிதஃ ப்ரேமாபிவர்தகம் ।
ஆயுராரோக்யதம் பும்ஸாம் ஸர்வஸம்பத்ப்ரதாயகம் ॥ 4 ॥

வித்யாபிவர்தகம் னித்யம் படதாமர்தஸாதகம் ।
ஶுபதம் ஶுபகார்யேஷு படதாம் ஶ்றுணுதாமபி ॥ 5 ॥

யஃ பூஜயதி துர்காம் தாம் துர்கானாமஸஹஸ்ரகைஃ ।
புஷ்பைஃ குங்குமஸம்மிஶ்ரைஃ ஸ து யத்காங்க்ஷதே ஹ்றுதி ॥ 6 ॥

தத்ஸர்வம் ஸமவாப்னோதி னாஸ்தி னாஸ்த்யத்ர ஸம்ஶயஃ ।
யன்முகே த்ரியதே னித்யம் துர்கானாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 7 ॥

கிம் தஸ்யேதரமன்த்ரௌகைஃ கார்யம் தன்யதமஸ்ய ஹி ।
துர்கானாமஸஹஸ்ரஸ்ய புஸ்தகம் யத்க்றுஹே பவேத் ॥ 8 ॥

ன தத்ர க்ரஹபூதாதிபாதா ஸ்யான்மங்கலாஸ்பதே ।
தத்க்றுஹம் புண்யதம் க்ஷேத்ரம் தேவீஸான்னித்யகாரகம் ॥ 9 ॥

ஏதஸ்ய ஸ்தோத்ரமுக்யஸ்ய பாடகஃ ஶ்ரேஷ்டமன்த்ரவித் ।
தேவதாயாஃ ப்ரஸாதேன ஸர்வபூஜ்யஃ ஸுகீ பவேத் ॥ 10 ॥

இத்யேதன்னகராஜேன கீர்திதம் முனிஸத்தம ।
குஹ்யாத்குஹ்யதரம் ஸ்தோத்ரம் த்வயி ஸ்னேஹாத் ப்ரகீர்திதம் ॥ 11 ॥

பக்தாய ஶ்ரத்ததானாய கேவலம் கீர்த்யதாமிதம் ।
ஹ்றுதி தாரய னித்யம் த்வம் தேவ்யனுக்ரஹஸாதகம் ॥ 12 ॥

இதி ஶ்ரீஸ்கான்தபுராணே ஸ்கன்தனாரதஸம்வாதே துர்காஸஹஸ்ரனாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read:

Sree Durga Sahasranama Stotram lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top