Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ അഥ ശ്രീ ദുര്ഗാ സഹസ്രനാമസ്തോത്രമ് ॥

നാരദ ഉവാച –
കുമാര ഗുണഗമ്ഭീര ദേവസേനാപതേ പ്രഭോ ।
സര്വാഭീഷ്ടപ്രദം പുംസാം സര്വപാപപ്രണാശനമ് ॥ 1 ॥

ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതരം സ്തോത്രം ഭക്തിവര്ധകമഞ്ജസാ ।
മങ്ഗലം ഗ്രഹപീഡാദിശാന്തിദം വക്തുമര്ഹസി ॥ 2 ॥

സ്കന്ദ ഉവാച –
ശൃണു നാരദ ദേവര്ഷേ ലോകാനുഗ്രഹകാമ്യയാ ।
യത്പൃച്ഛസി പരം പുണ്യം തത്തേ വക്ഷ്യാമി കൗതുകാത് ॥ 3 ॥

മാതാ മേ ലോകജനനീ ഹിമവന്നഗസത്തമാത് ।
മേനായാം ബ്രഹ്മവാദിന്യാം പ്രാദുര്ഭൂതാ ഹരപ്രിയാ ॥ 4 ॥

മഹതാ തപസാ‌உ‌உരാധ്യ ശങ്കരം ലോകശങ്കരമ് ।
സ്വമേവ വല്ലഭം ഭേജേ കലേവ ഹി കലാനിധിമ് ॥ 5 ॥

നഗാനാമധിരാജസ്തു ഹിമവാന് വിരഹാതുരഃ ।
സ്വസുതായാഃ പരിക്ഷീണേ വസിഷ്ഠേന പ്രബോധിതഃ ॥ 6 ॥

ത്രിലോകജനനീ സേയം പ്രസന്നാ ത്വയി പുണ്യതഃ ।
പ്രാദുര്ഭൂതാ സുതാത്വേന തദ്വിയോഗം ശുഭം ത്യജ ॥ 7 ॥

ബഹുരൂപാ ച ദുര്ഗേയം ബഹുനാമ്നീ സനാതനീ ।
സനാതനസ്യ ജായാ സാ പുത്രീമോഹം ത്യജാധുനാ ॥ 8 ॥

ഇതി പ്രബോധിതഃ ശൈലഃ താം തുഷ്ടാവ പരാം ശിവാമ് ।
തദാ പ്രസന്നാ സാ ദുര്ഗാ പിതരം പ്രാഹ നന്ദിനീ ॥ 9 ॥

മത്പ്രസാദാത്പരം സ്തോത്രം ഹൃദയേ പ്രതിഭാസതാമ് ।
തേന നാമ്നാം സഹസ്രേണ പൂജയന് കാമമാപ്നുഹി ॥ 10 ॥

ഇത്യുക്ത്വാന്തര്ഹിതായാം തു ഹൃദയേ സ്ഫുരിതം തദാ ।
നാമ്നാം സഹസ്രം ദുര്ഗായാഃ പൃച്ഛതേ മേ യദുക്തവാന് ॥ 11 ॥

മങ്ഗലാനാം മങ്ഗലം തദ് ദുര്ഗാനാമ സഹസ്രകമ് ।
സര്വാഭീഷ്ടപ്രദാം പുംസാം ബ്രവീമ്യഖിലകാമദമ് ॥ 12 ॥

ദുര്ഗാദേവീ സമാഖ്യാതാ ഹിമവാനൃഷിരുച്യതേ ।
ഛന്ദോനുഷ്ടുപ് ജപോ ദേവ്യാഃ പ്രീതയേ ക്രിയതേ സദാ ॥ 13 ॥

അസ്യ ശ്രീദുര്ഗാസ്തോത്രമഹാമന്ത്രസ്യ । ഹിമവാന് ഋഷിഃ । അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ ।
ദുര്ഗാഭഗവതീ ദേവതാ । ശ്രീദുര്ഗാപ്രസാദസിദ്ധ്യര്ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ । ।

ശ്രീഭഗവത്യൈ ദുര്ഗായൈ നമഃ ।

ദേവീധ്യാനമ്
ഓം ഹ്രീം കാലാഭ്രാഭാം കടാക്ഷൈരരികുലഭയദാം മൗലിബദ്ധേന്ദുരേഖാം
ശങ്ഖം ചക്രം കൃപാണം ത്രിശിഖമപി കരൈരുദ്വഹന്തീം ത്രിനേത്രാമ് ।
സിംഹസ്കന്ധാധിരൂഢാം ത്രിഭുവനമഖിലം തേജസാ പൂരയന്തീം
ധ്യായേദ് ദുര്ഗാം ജയാഖ്യാം ത്രിദശപരിവൃതാം സേവിതാം സിദ്ധികാമൈഃ ॥

ശ്രീ ജയദുര്ഗായൈ നമഃ ।

ഓം ശിവാഥോമാ രമാ ശക്തിരനന്താ നിഷ്കലാ‌உമലാ ।
ശാന്താ മാഹേശ്വരീ നിത്യാ ശാശ്വതാ പരമാ ക്ഷമാ ॥ 1 ॥

അചിന്ത്യാ കേവലാനന്താ ശിവാത്മാ പരമാത്മികാ ।
അനാദിരവ്യയാ ശുദ്ധാ സര്വജ്ഞാ സര്വഗാ‌உചലാ ॥ 2 ॥

ഏകാനേകവിഭാഗസ്ഥാ മായാതീതാ സുനിര്മലാ ।
മഹാമാഹേശ്വരീ സത്യാ മഹാദേവീ നിരഞ്ജനാ ॥ 3 ॥

കാഷ്ഠാ സര്വാന്തരസ്ഥാ‌உപി ചിച്ഛക്തിശ്ചാത്രിലാലിതാ ।
സര്വാ സര്വാത്മികാ വിശ്വാ ജ്യോതീരൂപാക്ഷരാമൃതാ ॥ 4 ॥

ശാന്താ പ്രതിഷ്ഠാ സര്വേശാ നിവൃത്തിരമൃതപ്രദാ ।
വ്യോമമൂര്തിര്വ്യോമസംസ്ഥാ വ്യോമധാരാ‌உച്യുതാ‌உതുലാ ॥ 5 ॥

അനാദിനിധനാ‌உമോഘാ കാരണാത്മകലാകുലാ ।
ഋതുപ്രഥമജാ‌உനാഭിരമൃതാത്മസമാശ്രയാ ॥ 6 ॥

പ്രാണേശ്വരപ്രിയാ നമ്യാ മഹാമഹിഷഘാതിനീ ।
പ്രാണേശ്വരീ പ്രാണരൂപാ പ്രധാനപുരുഷേശ്വരീ ॥ 7 ॥

സര്വശക്തികലാ‌உകാമാ മഹിഷേഷ്ടവിനാശിനീ ।
സര്വകാര്യനിയന്ത്രീ ച സര്വഭൂതേശ്വരേശ്വരീ ॥ 8 ॥

അങ്ഗദാദിധരാ ചൈവ തഥാ മുകുടധാരിണീ ।
സനാതനീ മഹാനന്ദാ‌உ‌உകാശയോനിസ്തഥേച്യതേ ॥ 9 ॥

ചിത്പ്രകാശസ്വരൂപാ ച മഹായോഗേശ്വരേശ്വരീ ।
മഹാമായാ സദുഷ്പാരാ മൂലപ്രകൃതിരീശികാ ॥ 10 ॥

സംസാരയോനിഃ സകലാ സര്വശക്തിസമുദ്ഭവാ ।
സംസാരപാരാ ദുര്വാരാ ദുര്നിരീക്ഷാ ദുരാസദാ ॥ 11 ॥

പ്രാണശക്തിശ്ച സേവ്യാ ച യോഗിനീ പരമാകലാ ।
മഹാവിഭൂതിര്ദുര്ദര്ശാ മൂലപ്രകൃതിസമ്ഭവാ ॥ 12 ॥

അനാദ്യനന്തവിഭവാ പരാര്ഥാ പുരുഷാരണിഃ ।
സര്ഗസ്ഥിത്യന്തകൃച്ചൈവ സുദുര്വാച്യാ ദുരത്യയാ ॥ 13 ॥

ശബ്ദഗമ്യാ ശബ്ദമായാ ശബ്ദാഖ്യാനന്ദവിഗ്രഹാ ।
പ്രധാനപുരുഷാതീതാ പ്രധാനപുരുഷാത്മികാ ॥ 14 ॥

പുരാണീ ചിന്മയാ പുംസാമിഷ്ടദാ പുഷ്ടിരൂപിണീ ।
പൂതാന്തരസ്ഥാ കൂടസ്ഥാ മഹാപുരുഷസംജ്ഞിതാ ॥ 15 ॥

ജന്മമൃത്യുജരാതീതാ സര്വശക്തിസ്വരൂപിണീ ।
വാഞ്ഛാപ്രദാ‌உനവച്ഛിന്നപ്രധാനാനുപ്രവേശിനീ ॥ 16 ॥

ക്ഷേത്രജ്ഞാ‌உചിന്ത്യശക്തിസ്തു പ്രോച്യതേ‌உവ്യക്തലക്ഷണാ ।
മലാപവര്ജിതാ‌உ‌உനാദിമായാ ത്രിതയതത്ത്വികാ ॥ 17 ॥

പ്രീതിശ്ച പ്രകൃതിശ്ചൈവ ഗുഹാവാസാ തഥോച്യതേ ।
മഹാമായാ നഗോത്പന്നാ താമസീ ച ധ്രുവാ തഥാ ॥ 18 ॥

വ്യക്താ‌உവ്യക്താത്മികാ കൃഷ്ണാ രക്താ ശുക്ലാ ഹ്യകാരണാ ।
പ്രോച്യതേ കാര്യജനനീ നിത്യപ്രസവധര്മിണീ ॥ 19 ॥

സര്ഗപ്രലയമുക്താ ച സൃഷ്ടിസ്ഥിത്യന്തധര്മിണീ ।
ബ്രഹ്മഗര്ഭാ ചതുര്വിംശസ്വരൂപാ പദ്മവാസിനീ ॥ 20 ॥

അച്യുതാഹ്ലാദികാ വിദ്യുദ്ബ്രഹ്മയോനിര്മഹാലയാ ।
മഹാലക്ഷ്മീ സമുദ്ഭാവഭാവിതാത്മാമഹേശ്വരീ ॥ 21 ॥

മഹാവിമാനമധ്യസ്ഥാ മഹാനിദ്രാ സകൗതുകാ ।
സര്വാര്ഥധാരിണീ സൂക്ഷ്മാ ഹ്യവിദ്ധാ പരമാര്ഥദാ ॥ 22 ॥

അനന്തരൂപാ‌உനന്താര്ഥാ തഥാ പുരുഷമോഹിനീ ।
അനേകാനേകഹസ്താ ച കാലത്രയവിവര്ജിതാ ॥ 23 ॥

ബ്രഹ്മജന്മാ ഹരപ്രീതാ മതിര്ബ്രഹ്മശിവാത്മികാ ।
ബ്രഹ്മേശവിഷ്ണുസമ്പൂജ്യാ ബ്രഹ്മാഖ്യാ ബ്രഹ്മസംജ്ഞിതാ ॥ 24 ॥

വ്യക്താ പ്രഥമജാ ബ്രാഹ്മീ മഹാരാത്രീഃ പ്രകീര്തിതാ ।
ജ്ഞാനസ്വരൂപാ വൈരാഗ്യരൂപാ ഹ്യൈശ്വര്യരൂപിണീ ॥ 25 ॥

ധര്മാത്മികാ ബ്രഹ്മമൂര്തിഃ പ്രതിശ്രുതപുമര്ഥികാ ।
അപാംയോനിഃ സ്വയമ്ഭൂതാ മാനസീ തത്ത്വസമ്ഭവാ ॥ 26 ॥

ഈശ്വരസ്യ പ്രിയാ പ്രോക്താ ശങ്കരാര്ധശരീരിണീ ।
ഭവാനീ ചൈവ രുദ്രാണീ മഹാലക്ഷ്മീസ്തഥാ‌உമ്ബികാ ॥ 27 ॥

മഹേശ്വരസമുത്പന്നാ ഭുക്തിമുക്തി പ്രദായിനീ ।
സര്വേശ്വരീ സര്വവന്ദ്യാ നിത്യമുക്താ സുമാനസാ ॥ 28 ॥

മഹേന്ദ്രോപേന്ദ്രനമിതാ ശാങ്കരീശാനുവര്തിനീ ।
ഈശ്വരാര്ധാസനഗതാ മാഹേശ്വരപതിവ്രതാ ॥ 29 ॥

സംസാരശോഷിണീ ചൈവ പാര്വതീ ഹിമവത്സുതാ ।
പരമാനന്ദദാത്രീ ച ഗുണാഗ്ര്യാ യോഗദാ തഥാ ॥ 30 ॥

ജ്ഞാനമൂര്തിശ്ച സാവിത്രീ ലക്ഷ്മീഃ ശ്രീഃ കമലാ തഥാ ।
അനന്തഗുണഗമ്ഭീരാ ഹ്യുരോനീലമണിപ്രഭാ ॥ 31 ॥

സരോജനിലയാ ഗങ്ഗാ യോഗിധ്യേയാ‌உസുരാര്ദിനീ ।
സരസ്വതീ സര്വവിദ്യാ ജഗജ്ജ്യേഷ്ഠാ സുമങ്ഗലാ ॥ 32 ॥

വാഗ്ദേവീ വരദാ വര്യാ കീര്തിഃ സര്വാര്ഥസാധികാ ।
വാഗീശ്വരീ ബ്രഹ്മവിദ്യാ മഹാവിദ്യാ സുശോഭനാ ॥ 33 ॥

ഗ്രാഹ്യവിദ്യാ വേദവിദ്യാ ധര്മവിദ്യാ‌உ‌உത്മഭാവിതാ ।
സ്വാഹാ വിശ്വമ്ഭരാ സിദ്ധിഃ സാധ്യാ മേധാ ധൃതിഃ കൃതിഃ ॥ 34 ॥

സുനീതിഃ സംകൃതിശ്ചൈവ കീര്തിതാ നരവാഹിനീ ।
പൂജാവിഭാവിനീ സൗമ്യാ ഭോഗ്യഭാഗ് ഭോഗദായിനീ ॥ 35 ॥

ശോഭാവതീ ശാങ്കരീ ച ലോലാ മാലാവിഭൂഷിതാ ।
പരമേഷ്ഠിപ്രിയാ ചൈവ ത്രിലോകീസുന്ദരീ മാതാ ॥ 36 ॥

നന്ദാ സന്ധ്യാ കാമധാത്രീ മഹാദേവീ സുസാത്ത്വികാ ।
മഹാമഹിഷദര്പഘ്നീ പദ്മമാലാ‌உഘഹാരിണീ ॥ 37 ॥

വിചിത്രമുകുടാ രാമാ കാമദാതാ പ്രകീര്തിതാ ।
പിതാമ്ബരധരാ ദിവ്യവിഭൂഷണ വിഭൂഷിതാ ॥ 38 ॥

ദിവ്യാഖ്യാ സോമവദനാ ജഗത്സംസൃഷ്ടിവര്ജിതാ ।
നിര്യന്ത്രാ യന്ത്രവാഹസ്ഥാ നന്ദിനീ രുദ്രകാലികാ ॥ 39 ॥

ആദിത്യവര്ണാ കൗമാരീ മയൂരവരവാഹിനീ ।
പദ്മാസനഗതാ ഗൗരീ മഹാകാലീ സുരാര്ചിതാ ॥ 40 ॥

അദിതിര്നിയതാ രൗദ്രീ പദ്മഗര്ഭാ വിവാഹനാ ।
വിരൂപാക്ഷാ കേശിവാഹാ ഗുഹാപുരനിവാസിനീ ॥ 41 ॥

മഹാഫലാ‌உനവദ്യാങ്ഗീ കാമരൂപാ സരിദ്വരാ ।
ഭാസ്വദ്രൂപാ മുക്തിദാത്രീ പ്രണതക്ലേശഭഞ്ജനാ ॥ 42 ॥

കൗശികീ ഗോമിനീ രാത്രിസ്ത്രിദശാരിവിനാശിനീ ।
ബഹുരൂപാ സുരൂപാ ച വിരൂപാ രൂപവര്ജിതാ ॥ 43 ॥

ഭക്താര്തിശമനാ ഭവ്യാ ഭവഭാവവിനാശിനീ ।
സര്വജ്ഞാനപരീതാങ്ഗീ സര്വാസുരവിമര്ദികാ ॥ 44 ॥

പികസ്വനീ സാമഗീതാ ഭവാങ്കനിലയാ പ്രിയാ ।
ദീക്ഷാ വിദ്യാധരീ ദീപ്താ മഹേന്ദ്രാഹിതപാതിനീ ॥ 45 ॥

സര്വദേവമയാ ദക്ഷാ സമുദ്രാന്തരവാസിനീ ।
അകലങ്കാ നിരാധാരാ നിത്യസിദ്ധാ നിരാമയാ ॥ 46 ॥

കാമധേനുബൃഹദ്ഗര്ഭാ ധീമതീ മൗനനാശിനീ ।
നിഃസങ്കല്പാ നിരാതങ്കാ വിനയാ വിനയപ്രദാ ॥ 47 ॥

ജ്വാലാമാലാ സഹസ്രാഢ്യാ ദേവദേവീ മനോമയാ ।
സുഭഗാ സുവിശുദ്ധാ ച വസുദേവസമുദ്ഭവാ ॥ 48 ॥

മഹേന്ദ്രോപേന്ദ്രഭഗിനീ ഭക്തിഗമ്യാ പരാവരാ ।
ജ്ഞാനജ്ഞേയാ പരാതീതാ വേദാന്തവിഷയാ മതിഃ ॥ 49 ॥

ദക്ഷിണാ ദാഹികാ ദഹ്യാ സര്വഭൂതഹൃദിസ്ഥിതാ ।
യോഗമായാ വിഭാഗജ്ഞാ മഹാമോഹാ ഗരീയസീ ॥ 50 ॥

സന്ധ്യാ സര്വസമുദ്ഭൂതാ ബ്രഹ്മവൃക്ഷാശ്രിയാദിതിഃ ।
ബീജാങ്കുരസമുദ്ഭൂതാ മഹാശക്തിര്മഹാമതിഃ ॥ 51 ॥

ഖ്യാതിഃ പ്രജ്ഞാവതീ സംജ്ഞാ മഹാഭോഗീന്ദ്രശായിനീ ।
ഹീംകൃതിഃ ശങ്കരീ ശാന്തിര്ഗന്ധര്വഗണസേവിതാ ॥ 52 ॥

വൈശ്വാനരീ മഹാശൂലാ ദേവസേനാ ഭവപ്രിയാ ।
മഹാരാത്രീ പരാനന്ദാ ശചീ ദുഃസ്വപ്നനാശിനീ ॥ 53 ॥

ഈഡ്യാ ജയാ ജഗദ്ധാത്രീ ദുര്വിജ്ഞേയാ സുരൂപിണീ ।
ഗുഹാമ്ബികാ ഗണോത്പന്നാ മഹാപീഠാ മരുത്സുതാ ॥ 54 ॥

ഹവ്യവാഹാ ഭവാനന്ദാ ജഗദ്യോനിഃ പ്രകീര്തിതാ ।
ജഗന്മാതാ ജഗന്മൃത്യുര്ജരാതീതാ ച ബുദ്ധിദാ ॥ 55 ॥

സിദ്ധിദാത്രീ രത്നഗര്ഭാ രത്നഗര്ഭാശ്രയാ പരാ ।
ദൈത്യഹന്ത്രീ സ്വേഷ്ടദാത്രീ മങ്ഗലൈകസുവിഗ്രഹാ ॥ 56 ॥

പുരുഷാന്തര്ഗതാ ചൈവ സമാധിസ്ഥാ തപസ്വിനീ ।
ദിവിസ്ഥിതാ ത്രിണേത്രാ ച സര്വേന്ദ്രിയമനാധൃതിഃ ॥ 57 ॥

സര്വഭൂതഹൃദിസ്ഥാ ച തഥാ സംസാരതാരിണീ ।
വേദ്യാ ബ്രഹ്മവിവേദ്യാ ച മഹാലീലാ പ്രകീര്തിതാ ॥ 58 ॥

ബ്രാഹ്മണിബൃഹതീ ബ്രാഹ്മീ ബ്രഹ്മഭൂതാ‌உഘഹാരിണീ ।
ഹിരണ്മയീ മഹാദാത്രീ സംസാരപരിവര്തികാ ॥ 59 ॥

സുമാലിനീ സുരൂപാ ച ഭാസ്വിനീ ധാരിണീ തഥാ ।
ഉന്മൂലിനീ സര്വസഭാ സര്വപ്രത്യയസാക്ഷിണീ ॥ 60 ॥

സുസൗമ്യാ ചന്ദ്രവദനാ താണ്ഡവാസക്തമാനസാ ।
സത്ത്വശുദ്ധികരീ ശുദ്ധാ മലത്രയവിനാശിനീ ॥ 61 ॥

ജഗത്ത്ത്രയീ ജഗന്മൂര്തിസ്ത്രിമൂര്തിരമൃതാശ്രയാ ।
വിമാനസ്ഥാ വിശോകാ ച ശോകനാശിന്യനാഹതാ ॥ 62 ॥

ഹേമകുണ്ഡലിനീ കാലീ പദ്മവാസാ സനാതനീ ।
സദാകീര്തിഃ സര്വഭൂതശയാ ദേവീ സതാംപ്രിയാ ॥ 63 ॥

ബ്രഹ്മമൂര്തികലാ ചൈവ കൃത്തികാ കഞ്ജമാലിനീ ।
വ്യോമകേശാ ക്രിയാശക്തിരിച്ഛാശക്തിഃ പരാഗതിഃ ॥ 64 ॥

ക്ഷോഭികാ ഖണ്ഡികാഭേദ്യാ ഭേദാഭേദവിവര്ജിതാ ।
അഭിന്നാ ഭിന്നസംസ്ഥാനാ വശിനീ വംശധാരിണീ ॥ 65 ॥

ഗുഹ്യശക്തിര്ഗുഹ്യതത്ത്വാ സര്വദാ സര്വതോമുഖീ ।
ഭഗിനീ ച നിരാധാരാ നിരാഹാരാ പ്രകീര്തിതാ ॥ 66 ॥

നിരങ്കുശപദോദ്ഭൂതാ ചക്രഹസ്താ വിശോധികാ ।
സ്രഗ്വിണീ പദ്മസമ്ഭേദകാരിണീ പരികീര്തിതാ ॥ 67 ॥

പരാവരവിധാനജ്ഞാ മഹാപുരുഷപൂര്വജാ ।
പരാവരജ്ഞാ വിദ്യാ ച വിദ്യുജ്ജിഹ്വാ ജിതാശ്രയാ ॥ 68 ॥

വിദ്യാമയീ സഹസ്രാക്ഷീ സഹസ്രവദനാത്മജാ ।
സഹസ്രരശ്മിഃസത്വസ്ഥാ മഹേശ്വരപദാശ്രയാ ॥ 69 ॥

ജ്വാലിനീ സന്മയാ വ്യാപ്താ ചിന്മയാ പദ്മഭേദികാ ।
മഹാശ്രയാ മഹാമന്ത്രാ മഹാദേവമനോരമാ ॥ 70 ॥

വ്യോമലക്ഷ്മീഃ സിംഹരഥാ ചേകിതാനാ‌உമിതപ്രഭാ ।
വിശ്വേശ്വരീ ഭഗവതീ സകലാ കാലഹാരിണീ ॥ 71 ॥

സര്വവേദ്യാ സര്വഭദ്രാ ഗുഹ്യാ ദൂഢാ ഗുഹാരണീ ।
പ്രലയാ യോഗധാത്രീ ച ഗങ്ഗാ വിശ്വേശ്വരീ തഥാ ॥ 72 ॥

കാമദാ കനകാ കാന്താ കഞ്ജഗര്ഭപ്രഭാ തഥാ ।
പുണ്യദാ കാലകേശാ ച ഭോക്ത്ത്രീ പുഷ്കരിണീ തഥാ ॥ 73 ॥

സുരേശ്വരീ ഭൂതിദാത്രീ ഭൂതിഭൂഷാ പ്രകീര്തിതാ ।
പഞ്ചബ്രഹ്മസമുത്പന്നാ പരമാര്ഥാ‌உര്ഥവിഗ്രഹാ ॥ 74 ॥

വര്ണോദയാ ഭാനുമൂര്തിര്വാഗ്വിജ്ഞേയാ മനോജവാ ।
മനോഹരാ മഹോരസ്കാ താമസീ വേദരൂപിണീ ॥ 75 ॥

വേദശക്തിര്വേദമാതാ വേദവിദ്യാപ്രകാശിനീ ।
യോഗേശ്വരേശ്വരീ മായാ മഹാശക്തിര്മഹാമയീ ॥ 76 ॥

വിശ്വാന്തഃസ്ഥാ വിയന്മൂര്തിര്ഭാര്ഗവീ സുരസുന്ദരീ ।
സുരഭിര്നന്ദിനീ വിദ്യാ നന്ദഗോപതനൂദ്ഭവാ ॥ 77 ॥

ഭാരതീ പരമാനന്ദാ പരാവരവിഭേദികാ ।
സര്വപ്രഹരണോപേതാ കാമ്യാ കാമേശ്വരേശ്വരീ ॥ 78 ॥

അനന്താനന്ദവിഭവാ ഹൃല്ലേഖാ കനകപ്രഭാ ।
കൂഷ്മാണ്ഡാ ധനരത്നാഢ്യാ സുഗന്ധാ ഗന്ധദായിനീ ॥ 79 ॥

ത്രിവിക്രമപദോദ്ഭൂതാ ചതുരാസ്യാ ശിവോദയാ ।
സുദുര്ലഭാ ധനാധ്യക്ഷാ ധന്യാ പിങ്ഗലലോചനാ ॥ 80 ॥

ശാന്താ പ്രഭാസ്വരൂപാ ച പങ്കജായതലോചനാ ।
ഇന്ദ്രാക്ഷീ ഹൃദയാന്തഃസ്ഥാ ശിവാ മാതാ ച സത്ക്രിയാ ॥ 81 ॥

ഗിരിജാ ച സുഗൂഢാ ച നിത്യപുഷ്ടാ നിരന്തരാ ।
ദുര്ഗാ കാത്യായനീ ചണ്ഡീ ചന്ദ്രികാ കാന്തവിഗ്രഹാ ॥ 82 ॥

ഹിരണ്യവര്ണാ ജഗതീ ജഗദ്യന്ത്രപ്രവര്തികാ ।
മന്ദരാദ്രിനിവാസാ ച ശാരദാ സ്വര്ണമാലിനീ ॥ 83 ॥

രത്നമാലാ രത്നഗര്ഭാ വ്യുഷ്ടിര്വിശ്വപ്രമാഥിനീ ।
പദ്മാനന്ദാ പദ്മനിഭാ നിത്യപുഷ്ടാ കൃതോദ്ഭവാ ॥ 84 ॥

നാരായണീ ദുഷ്ടശിക്ഷാ സൂര്യമാതാ വൃഷപ്രിയാ ।
മഹേന്ദ്രഭഗിനീ സത്യാ സത്യഭാഷാ സുകോമലാ ॥ 85 ॥

വാമാ ച പഞ്ചതപസാം വരദാത്രീ പ്രകീര്തിതാ ।
വാച്യവര്ണേശ്വരീ വിദ്യാ ദുര്ജയാ ദുരതിക്രമാ ॥ 86 ॥

കാലരാത്രിര്മഹാവേഗാ വീരഭദ്രപ്രിയാ ഹിതാ ।
ഭദ്രകാലീ ജഗന്മാതാ ഭക്താനാം ഭദ്രദായിനീ ॥ 87 ॥

കരാലാ പിങ്ഗലാകാരാ കാമഭേത്ത്രീ മഹാമനാഃ ।
യശസ്വിനീ യശോദാ ച ഷഡധ്വപരിവര്തികാ ॥ 88 ॥

ശങ്ഖിനീ പദ്മിനീ സംഖ്യാ സാംഖ്യയോഗപ്രവര്തികാ ।
ചൈത്രാദിര്വത്സരാരൂഢാ ജഗത്സമ്പൂരണീന്ദ്രജാ ॥ 89 ॥

ശുമ്ഭഘ്നീ ഖേചരാരാധ്യാ കമ്ബുഗ്രീവാ ബലീഡിതാ ।
ഖഗാരൂഢാ മഹൈശ്വര്യാ സുപദ്മനിലയാ തഥാ ॥ 90 ॥

വിരക്താ ഗരുഡസ്ഥാ ച ജഗതീഹൃദ്ഗുഹാശ്രയാ ।
ശുമ്ഭാദിമഥനാ ഭക്തഹൃദ്ഗഹ്വരനിവാസിനീ ॥ 91 ॥

ജഗത്ത്ത്രയാരണീ സിദ്ധസങ്കല്പാ കാമദാ തഥാ ।
സര്വവിജ്ഞാനദാത്രീ ചാനല്പകല്മഷഹാരിണീ ॥ 92 ॥

സകലോപനിഷദ്ഗമ്യാ ദുഷ്ടദുഷ്പ്രേക്ഷ്യസത്തമാ ।
സദ്വൃതാ ലോകസംവ്യാപ്താ തുഷ്ടിഃ പുഷ്ടിഃ ക്രിയാവതീ ॥ 93 ॥

വിശ്വാമരേശ്വരീ ചൈവ ഭുക്തിമുക്തിപ്രദായിനീ ।
ശിവാധൃതാ ലോഹിതാക്ഷീ സര്പമാലാവിഭൂഷണാ ॥ 94 ॥

നിരാനന്ദാ ത്രിശൂലാസിധനുര്ബാണാദിധാരിണീ ।
അശേഷധ്യേയമൂര്തിശ്ച ദേവതാനാം ച ദേവതാ ॥ 95 ॥

വരാമ്ബികാ ഗിരേഃ പുത്രീ നിശുമ്ഭവിനിപാതിനീ ।
സുവര്ണാ സ്വര്ണലസിതാ‌உനന്തവര്ണാ സദാധൃതാ ॥ 96 ॥

ശാങ്കരീ ശാന്തഹൃദയാ അഹോരാത്രവിധായികാ ।
വിശ്വഗോപ്ത്രീ ഗൂഢരൂപാ ഗുണപൂര്ണാ ച ഗാര്ഗ്യജാ ॥ 97 ॥

ഗൗരീ ശാകമ്ഭരീ സത്യസന്ധാ സന്ധ്യാത്രയീധൃതാ ।
സര്വപാപവിനിര്മുക്താ സര്വബന്ധവിവര്ജിതാ ॥ 98 ॥

സാംഖ്യയോഗസമാഖ്യാതാ അപ്രമേയാ മുനീഡിതാ ।
വിശുദ്ധസുകുലോദ്ഭൂതാ ബിന്ദുനാദസമാദൃതാ ॥ 99 ॥

ശമ്ഭുവാമാങ്കഗാ ചൈവ ശശിതുല്യനിഭാനനാ ।
വനമാലാവിരാജന്തീ അനന്തശയനാദൃതാ ॥ 100 ॥

നരനാരായണോദ്ഭൂതാ നാരസിംഹീ പ്രകീര്തിതാ ।
ദൈത്യപ്രമാഥിനീ ശങ്ഖചക്രപദ്മഗദാധരാ ॥ 101 ॥

സങ്കര്ഷണസമുത്പന്നാ അമ്ബികാ സജ്ജനാശ്രയാ ।
സുവൃതാ സുന്ദരീ ചൈവ ധര്മകാമാര്ഥദായിനീ ॥ 102 ॥

മോക്ഷദാ ഭക്തിനിലയാ പുരാണപുരുഷാദൃതാ ।
മഹാവിഭൂതിദാ‌உ‌உരാധ്യാ സരോജനിലയാ‌உസമാ ॥ 103 ॥

അഷ്ടാദശഭുജാ‌உനാദിര്നീലോത്പലദലാക്ഷിണീ ।
സര്വശക്തിസമാരൂഢാ ധര്മാധര്മവിവര്ജിതാ ॥ 104 ॥

വൈരാഗ്യജ്ഞാനനിരതാ നിരാലോകാ നിരിന്ദ്രിയാ ।
വിചിത്രഗഹനാധാരാ ശാശ്വതസ്ഥാനവാസിനീ ॥ 105 ॥

ജ്ഞാനേശ്വരീ പീതചേലാ വേദവേദാങ്ഗപാരഗാ ।
മനസ്വിനീ മന്യുമാതാ മഹാമന്യുസമുദ്ഭവാ ॥ 106 ॥

അമന്യുരമൃതാസ്വാദാ പുരന്ദരപരിഷ്ടുതാ ।
അശോച്യാ ഭിന്നവിഷയാ ഹിരണ്യരജതപ്രിയാ ॥ 107 ॥

ഹിരണ്യജനനീ ഭീമാ ഹേമാഭരണഭൂഷിതാ ।
വിഭ്രാജമാനാ ദുര്ജ്ഞേയാ ജ്യോതിഷ്ടോമഫലപ്രദാ ॥ 108 ॥

മഹാനിദ്രാസമുത്പത്തിരനിദ്രാ സത്യദേവതാ ।
ദീര്ഘാ കകുദ്മിനീ പിങ്ഗജടാധാരാ മനോജ്ഞധീഃ ॥ 109 ॥

മഹാശ്രയാ രമോത്പന്നാ തമഃപാരേ പ്രതിഷ്ഠിതാ ।
ത്രിതത്ത്വമാതാ ത്രിവിധാ സുസൂക്ഷ്മാ പദ്മസംശ്രയാ ॥ 110 ॥

ശാന്ത്യതീതകലാ‌உതീതവികാരാ ശ്വേതചേലികാ ।
ചിത്രമായാ ശിവജ്ഞാനസ്വരൂപാ ദൈത്യമാഥിനീ ॥ 111 ॥

കാശ്യപീ കാലസര്പാഭവേണികാ ശാസ്ത്രയോനികാ ।
ത്രയീമൂര്തിഃ ക്രിയാമൂര്തിശ്ചതുര്വര്ഗാ ച ദര്ശിനീ ॥ 112 ॥

നാരായണീ നരോത്പന്നാ കൗമുദീ കാന്തിധാരിണീ ।
കൗശികീ ലലിതാ ലീലാ പരാവരവിഭാവിനീ ॥ 113 ॥

വരേണ്യാ‌உദ്ഭുതമഹാത്മ്യാ വഡവാ വാമലോചനാ ।
സുഭദ്രാ ചേതനാരാധ്യാ ശാന്തിദാ ശാന്തിവര്ധിനീ ॥ 114 ॥

ജയാദിശക്തിജനനീ ശക്തിചക്രപ്രവര്തികാ ।
ത്രിശക്തിജനനീ ജന്യാ ഷട്സൂത്രപരിവര്ണിതാ ॥ 115 ॥

സുധൗതകര്മണാ‌உ‌உരാധ്യാ യുഗാന്തദഹനാത്മികാ ।
സങ്കര്ഷിണീ ജഗദ്ധാത്രീ കാമയോനിഃ കിരീടിനീ ॥ 116 ॥

ഐന്ദ്രീ ത്രൈലോക്യനമിതാ വൈഷ്ണവീ പരമേശ്വരീ ।
പ്രദ്യുമ്നജനനീ ബിമ്ബസമോഷ്ഠീ പദ്മലോചനാ ॥ 117 ॥

മദോത്കടാ ഹംസഗതിഃ പ്രചണ്ഡാ ചണ്ഡവിക്രമാ ।
വൃഷാധീശാ പരാത്മാ ച വിന്ധ്യാ പര്വതവാസിനീ ॥ 118 ॥

ഹിമവന്മേരുനിലയാ കൈലാസപുരവാസിനീ ।
ചാണൂരഹന്ത്രീ നീതിജ്ഞാ കാമരൂപാ ത്രയീതനുഃ ॥ 119 ॥

വ്രതസ്നാതാ ധര്മശീലാ സിംഹാസനനിവാസിനീ ।
വീരഭദ്രാദൃതാ വീരാ മഹാകാലസമുദ്ഭവാ ॥ 120 ॥

വിദ്യാധരാര്ചിതാ സിദ്ധസാധ്യാരാധിതപാദുകാ ।
ശ്രദ്ധാത്മികാ പാവനീ ച മോഹിനീ അചലാത്മികാ ॥ 121 ॥

മഹാദ്ഭുതാ വാരിജാക്ഷീ സിംഹവാഹനഗാമിനീ ।
മനീഷിണീ സുധാവാണീ വീണാവാദനതത്പരാ ॥ 122 ॥

ശ്വേതവാഹനിഷേവ്യാ ച ലസന്മതിരരുന്ധതീ ।
ഹിരണ്യാക്ഷീ തഥാ ചൈവ മഹാനന്ദപ്രദായിനീ ॥ 123 ॥

വസുപ്രഭാ സുമാല്യാപ്തകന്ധരാ പങ്കജാനനാ ।
പരാവരാ വരാരോഹാ സഹസ്രനയനാര്ചിതാ ॥ 124 ॥

ശ്രീരൂപാ ശ്രീമതീ ശ്രേഷ്ഠാ ശിവനാമ്നീ ശിവപ്രിയാ ।
ശ്രീപ്രദാ ശ്രിതകല്യാണാ ശ്രീധരാര്ധശരീരിണീ ॥ 125 ॥

ശ്രീകലാ‌உനന്തദൃഷ്ടിശ്ച ഹ്യക്ഷുദ്രാരാതിസൂദനീ ।
രക്തബീജനിഹന്ത്രീ ച ദൈത്യസങ്ഗവിമര്ദിനീ ॥ 126 ॥

സിംഹാരൂഢാ സിംഹികാസ്യാ ദൈത്യശോണിതപായിനീ ।
സുകീര്തിസഹിതാച്ഛിന്നസംശയാ രസവേദിനീ ॥ 127 ॥

ഗുണാഭിരാമാ നാഗാരിവാഹനാ നിര്ജരാര്ചിതാ ।
നിത്യോദിതാ സ്വയംജ്യോതിഃ സ്വര്ണകായാ പ്രകീര്തിതാ ॥ 128 ॥

വജ്രദണ്ഡാങ്കിതാ ചൈവ തഥാമൃതസഞ്ജീവിനീ ।
വജ്രച്ഛന്നാ ദേവദേവീ വരവജ്രസ്വവിഗ്രഹാ ॥ 129 ॥

മാങ്ഗല്യാ മങ്ഗലാത്മാ ച മാലിനീ മാല്യധാരിണീ ।
ഗന്ധര്വീ തരുണീ ചാന്ദ്രീ ഖഡ്ഗായുധധരാ തഥാ ॥ 130 ॥

സൗദാമിനീ പ്രജാനന്ദാ തഥാ പ്രോക്താ ഭൃഗൂദ്ഭവാ ।
ഏകാനങ്ഗാ ച ശാസ്ത്രാര്ഥകുശലാ ധര്മചാരിണീ ॥ 131 ॥

ധര്മസര്വസ്വവാഹാ ച ധര്മാധര്മവിനിശ്ചയാ ।
ധര്മശക്തിര്ധര്മമയാ ധാര്മികാനാം ശിവപ്രദാ ॥ 132 ॥

വിധര്മാ വിശ്വധര്മജ്ഞാ ധര്മാര്ഥാന്തരവിഗ്രഹാ ।
ധര്മവര്ഷ്മാ ധര്മപൂര്വാ ധര്മപാരങ്ഗതാന്തരാ ॥ 133 ॥

ധര്മോപദേഷ്ട്രീ ധര്മാത്മാ ധര്മഗമ്യാ ധരാധരാ ।
കപാലിനീ ശാകലിനീ കലാകലിതവിഗ്രഹാ ॥ 134 ॥

സര്വശക്തിവിമുക്താ ച കര്ണികാരധരാ‌உക്ഷരാ।
കംസപ്രാണഹരാ ചൈവ യുഗധര്മധരാ തഥാ ॥ 135 ॥

യുഗപ്രവര്തികാ പ്രോക്താ ത്രിസന്ധ്യാ ധ്യേയവിഗ്രഹാ ।
സ്വര്ഗാപവര്ഗദാത്രീ ച തഥാ പ്രത്യക്ഷദേവതാ ॥ 136 ॥

ആദിത്യാ ദിവ്യഗന്ധാ ച ദിവാകരനിഭപ്രഭാ ।
പദ്മാസനഗതാ പ്രോക്താ ഖഡ്ഗബാണശരാസനാ ॥ 137 ॥

ശിഷ്ടാ വിശിഷ്ടാ ശിഷ്ടേഷ്ടാ ശിഷ്ടശ്രേഷ്ഠപ്രപൂജിതാ ।
ശതരൂപാ ശതാവര്താ വിതതാ രാസമോദിനീ ॥ 138 ॥

സൂര്യേന്ദുനേത്രാ പ്രദ്യുമ്നജനനീ സുഷ്ഠുമായിനീ ।
സൂര്യാന്തരസ്ഥിതാ ചൈവ സത്പ്രതിഷ്ഠതവിഗ്രഹാ ॥ 139 ॥

നിവൃത്താ പ്രോച്യതേ ജ്ഞാനപാരഗാ പര്വതാത്മജാ ।
കാത്യായനീ ചണ്ഡികാ ച ചണ്ഡീ ഹൈമവതീ തഥാ ॥ 140 ॥

ദാക്ഷായണീ സതീ ചൈവ ഭവാനീ സര്വമങ്ഗലാ ।
ധൂമ്രലോചനഹന്ത്രീ ച ചണ്ഡമുണ്ഡവിനാശിനീ ॥ 141 ॥

യോഗനിദ്രാ യോഗഭദ്രാ സമുദ്രതനയാ തഥാ ।
ദേവപ്രിയങ്കരീ ശുദ്ധാ ഭക്തഭക്തിപ്രവര്ധിനീ ॥ 142 ॥

ത്രിണേത്രാ ചന്ദ്രമുകുടാ പ്രമഥാര്ചിതപാദുകാ ।
അര്ജുനാഭീഷ്ടദാത്രീ ച പാണ്ഡവപ്രിയകാരിണീ ॥ 143 ॥

കുമാരലാലനാസക്താ ഹരബാഹൂപധാനികാ ।
വിഘ്നേശജനനീ ഭക്തവിഘ്നസ്തോമപ്രഹാരിണീ ॥ 144 ॥

സുസ്മിതേന്ദുമുഖീ നമ്യാ ജയാപ്രിയസഖീ തഥാ ।
അനാദിനിധനാ പ്രേഷ്ഠാ ചിത്രമാല്യാനുലേപനാ ॥ 145 ॥

കോടിചന്ദ്രപ്രതീകാശാ കൂടജാലപ്രമാഥിനീ ।
കൃത്യാപ്രഹാരിണീ ചൈവ മാരണോച്ചാടനീ തഥാ ॥ 146 ॥

സുരാസുരപ്രവന്ദ്യാങ്ഘ്രിര്മോഹഘ്നീ ജ്ഞാനദായിനീ ।
ഷഡ്വൈരിനിഗ്രഹകരീ വൈരിവിദ്രാവിണീ തഥാ ॥ 147 ॥

ഭൂതസേവ്യാ ഭൂതദാത്രീ ഭൂതപീഡാവിമര്ദികാ ।
നാരദസ്തുതചാരിത്രാ വരദേശാ വരപ്രദാ ॥ 148 ॥

വാമദേവസ്തുതാ ചൈവ കാമദാ സോമശേഖരാ ।
ദിക്പാലസേവിതാ ഭവ്യാ ഭാമിനീ ഭാവദായിനീ ॥ 149 ॥

സ്ത്രീസൗഭാഗ്യപ്രദാത്രീ ച ഭോഗദാ രോഗനാശിനീ ।
വ്യോമഗാ ഭൂമിഗാ ചൈവ മുനിപൂജ്യപദാമ്ബുജാ ।
വനദുര്ഗാ ച ദുര്ബോധാ മഹാദുര്ഗാ പ്രകീര്തിതാ ॥ 150 ॥

ഫലശ്രുതിഃ

ഇതീദം കീര്തിദം ഭദ്ര ദുര്ഗാനാമസഹസ്രകമ് ।
ത്രിസന്ധ്യം യഃ പഠേന്നിത്യം തസ്യ ലക്ഷ്മീഃ സ്ഥിരാ ഭവേത് ॥ 1 ॥

ഗ്രഹഭൂതപിശാചാദിപീഡാ നശ്യത്യസംശയമ് ।
ബാലഗ്രഹാദിപീഡായാഃ ശാന്തിര്ഭവതി കീര്തനാത് ॥ 2 ॥

മാരികാദിമഹാരോഗേ പഠതാം സൗഖ്യദം നൃണാമ് ।
വ്യവഹാരേ ച ജയദം ശത്രുബാധാനിവാരകമ് ॥ 3 ॥

ദമ്പത്യോഃ കലഹേ പ്രാപ്തേ മിഥഃ പ്രേമാഭിവര്ധകമ് ।
ആയുരാരോഗ്യദം പുംസാം സര്വസമ്പത്പ്രദായകമ് ॥ 4 ॥

വിദ്യാഭിവര്ധകം നിത്യം പഠതാമര്ഥസാധകമ് ।
ശുഭദം ശുഭകാര്യേഷു പഠതാം ശൃണുതാമപി ॥ 5 ॥

യഃ പൂജയതി ദുര്ഗാം താം ദുര്ഗാനാമസഹസ്രകൈഃ ।
പുഷ്പൈഃ കുങ്കുമസമ്മിശ്രൈഃ സ തു യത്കാങ്ക്ഷതേ ഹൃദി ॥ 6 ॥

തത്സര്വം സമവാപ്നോതി നാസ്തി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ ।
യന്മുഖേ ധ്രിയതേ നിത്യം ദുര്ഗാനാമസഹസ്രകമ് ॥ 7 ॥

കിം തസ്യേതരമന്ത്രൗഘൈഃ കാര്യം ധന്യതമസ്യ ഹി ।
ദുര്ഗാനാമസഹസ്രസ്യ പുസ്തകം യദ്ഗൃഹേ ഭവേത് ॥ 8 ॥

ന തത്ര ഗ്രഹഭൂതാദിബാധാ സ്യാന്മങ്ഗലാസ്പദേ ।
തദ്ഗൃഹം പുണ്യദം ക്ഷേത്രം ദേവീസാന്നിധ്യകാരകമ് ॥ 9 ॥

ഏതസ്യ സ്തോത്രമുഖ്യസ്യ പാഠകഃ ശ്രേഷ്ഠമന്ത്രവിത് ।
ദേവതായാഃ പ്രസാദേന സര്വപൂജ്യഃ സുഖീ ഭവേത് ॥ 10 ॥

ഇത്യേതന്നഗരാജേന കീര്തിതം മുനിസത്തമ ।
ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതരം സ്തോത്രം ത്വയി സ്നേഹാത് പ്രകീര്തിതമ് ॥ 11 ॥

ഭക്തായ ശ്രദ്ധധാനായ കേവലം കീര്ത്യതാമിദമ് ।
ഹൃദി ധാരയ നിത്യം ത്വം ദേവ്യനുഗ്രഹസാധകമ് ॥ 12 ॥ ॥

ഇതി ശ്രീസ്കാന്ദപുരാണേ സ്കന്ദനാരദസംവാദേ ദുര്ഗാസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്ണമ് ॥

Also Read:

Sree Durga Sahasranama Stotram lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top