Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ అథ శ్రీ దుర్గా సహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

నారద ఉవాచ –
కుమార గుణగంభీర దేవసేనాపతే ప్రభో ।
సర్వాభీష్టప్రదం పుంసాం సర్వపాపప్రణాశనమ్ ॥ 1 ॥

గుహ్యాద్గుహ్యతరం స్తోత్రం భక్తివర్ధకమంజసా ।
మంగలం గ్రహపీడాదిశాంతిదం వక్తుమర్హసి ॥ 2 ॥

స్కంద ఉవాచ –
శృణు నారద దేవర్షే లోకానుగ్రహకామ్యయా ।
యత్పృచ్ఛసి పరం పుణ్యం తత్తే వక్ష్యామి కౌతుకాత్ ॥ 3 ॥

మాతా మే లోకజననీ హిమవన్నగసత్తమాత్ ।
మేనాయాం బ్రహ్మవాదిన్యాం ప్రాదుర్భూతా హరప్రియా ॥ 4 ॥

మహతా తపసా‌உ‌உరాధ్య శంకరం లోకశంకరమ్ ।
స్వమేవ వల్లభం భేజే కలేవ హి కలానిధిమ్ ॥ 5 ॥

నగానామధిరాజస్తు హిమవాన్ విరహాతురః ।
స్వసుతాయాః పరిక్షీణే వసిష్ఠేన ప్రబోధితః ॥ 6 ॥

త్రిలోకజననీ సేయం ప్రసన్నా త్వయి పుణ్యతః ।
ప్రాదుర్భూతా సుతాత్వేన తద్వియోగం శుభం త్యజ ॥ 7 ॥

బహురూపా చ దుర్గేయం బహునామ్నీ సనాతనీ ।
సనాతనస్య జాయా సా పుత్రీమోహం త్యజాధునా ॥ 8 ॥

ఇతి ప్రబోధితః శైలః తాం తుష్టావ పరాం శివామ్ ।
తదా ప్రసన్నా సా దుర్గా పితరం ప్రాహ నందినీ ॥ 9 ॥

మత్ప్రసాదాత్పరం స్తోత్రం హృదయే ప్రతిభాసతామ్ ।
తేన నామ్నాం సహస్రేణ పూజయన్ కామమాప్నుహి ॥ 10 ॥

ఇత్యుక్త్వాంతర్హితాయాం తు హృదయే స్ఫురితం తదా ।
నామ్నాం సహస్రం దుర్గాయాః పృచ్ఛతే మే యదుక్తవాన్ ॥ 11 ॥

మంగలానాం మంగలం తద్ దుర్గానామ సహస్రకమ్ ।
సర్వాభీష్టప్రదాం పుంసాం బ్రవీమ్యఖిలకామదమ్ ॥ 12 ॥

దుర్గాదేవీ సమాఖ్యాతా హిమవానృషిరుచ్యతే ।
ఛందోనుష్టుప్ జపో దేవ్యాః ప్రీతయే క్రియతే సదా ॥ 13 ॥

అస్య శ్రీదుర్గాస్తోత్రమహామంత్రస్య । హిమవాన్ ఋషిః । అనుష్టుప్ ఛందః ।
దుర్గాభగవతీ దేవతా । శ్రీదుర్గాప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః । ।

శ్రీభగవత్యై దుర్గాయై నమః ।

దేవీధ్యానమ్
ఓం హ్రీం కాలాభ్రాభాం కటాక్షైరరికులభయదాం మౌలిబద్ధేందురేఖాం
శంఖం చక్రం కృపాణం త్రిశిఖమపి కరైరుద్వహంతీం త్రినేత్రామ్ ।
సింహస్కంధాధిరూఢాం త్రిభువనమఖిలం తేజసా పూరయంతీం
ధ్యాయేద్ దుర్గాం జయాఖ్యాం త్రిదశపరివృతాం సేవితాం సిద్ధికామైః ॥

శ్రీ జయదుర్గాయై నమః ।

ఓం శివాథోమా రమా శక్తిరనంతా నిష్కలా‌உమలా ।
శాంతా మాహేశ్వరీ నిత్యా శాశ్వతా పరమా క్షమా ॥ 1 ॥

అచింత్యా కేవలానంతా శివాత్మా పరమాత్మికా ।
అనాదిరవ్యయా శుద్ధా సర్వఙ్ఞా సర్వగా‌உచలా ॥ 2 ॥

ఏకానేకవిభాగస్థా మాయాతీతా సునిర్మలా ।
మహామాహేశ్వరీ సత్యా మహాదేవీ నిరంజనా ॥ 3 ॥

కాష్ఠా సర్వాంతరస్థా‌உపి చిచ్ఛక్తిశ్చాత్రిలాలితా ।
సర్వా సర్వాత్మికా విశ్వా జ్యోతీరూపాక్షరామృతా ॥ 4 ॥

శాంతా ప్రతిష్ఠా సర్వేశా నివృత్తిరమృతప్రదా ।
వ్యోమమూర్తిర్వ్యోమసంస్థా వ్యోమధారా‌உచ్యుతా‌உతులా ॥ 5 ॥

అనాదినిధనా‌உమోఘా కారణాత్మకలాకులా ।
ఋతుప్రథమజా‌உనాభిరమృతాత్మసమాశ్రయా ॥ 6 ॥

ప్రాణేశ్వరప్రియా నమ్యా మహామహిషఘాతినీ ।
ప్రాణేశ్వరీ ప్రాణరూపా ప్రధానపురుషేశ్వరీ ॥ 7 ॥

సర్వశక్తికలా‌உకామా మహిషేష్టవినాశినీ ।
సర్వకార్యనియంత్రీ చ సర్వభూతేశ్వరేశ్వరీ ॥ 8 ॥

అంగదాదిధరా చైవ తథా ముకుటధారిణీ ।
సనాతనీ మహానందా‌உ‌உకాశయోనిస్తథేచ్యతే ॥ 9 ॥

చిత్ప్రకాశస్వరూపా చ మహాయోగేశ్వరేశ్వరీ ।
మహామాయా సదుష్పారా మూలప్రకృతిరీశికా ॥ 10 ॥

సంసారయోనిః సకలా సర్వశక్తిసముద్భవా ।
సంసారపారా దుర్వారా దుర్నిరీక్షా దురాసదా ॥ 11 ॥

ప్రాణశక్తిశ్చ సేవ్యా చ యోగినీ పరమాకలా ।
మహావిభూతిర్దుర్దర్శా మూలప్రకృతిసంభవా ॥ 12 ॥

అనాద్యనంతవిభవా పరార్థా పురుషారణిః ।
సర్గస్థిత్యంతకృచ్చైవ సుదుర్వాచ్యా దురత్యయా ॥ 13 ॥

శబ్దగమ్యా శబ్దమాయా శబ్దాఖ్యానందవిగ్రహా ।
ప్రధానపురుషాతీతా ప్రధానపురుషాత్మికా ॥ 14 ॥

పురాణీ చిన్మయా పుంసామిష్టదా పుష్టిరూపిణీ ।
పూతాంతరస్థా కూటస్థా మహాపురుషసంఙ్ఞితా ॥ 15 ॥

జన్మమృత్యుజరాతీతా సర్వశక్తిస్వరూపిణీ ।
వాఞ్ఛాప్రదా‌உనవచ్ఛిన్నప్రధానానుప్రవేశినీ ॥ 16 ॥

క్షేత్రఙ్ఞా‌உచింత్యశక్తిస్తు ప్రోచ్యతే‌உవ్యక్తలక్షణా ।
మలాపవర్జితా‌உ‌உనాదిమాయా త్రితయతత్త్వికా ॥ 17 ॥

ప్రీతిశ్చ ప్రకృతిశ్చైవ గుహావాసా తథోచ్యతే ।
మహామాయా నగోత్పన్నా తామసీ చ ధ్రువా తథా ॥ 18 ॥

వ్యక్తా‌உవ్యక్తాత్మికా కృష్ణా రక్తా శుక్లా హ్యకారణా ।
ప్రోచ్యతే కార్యజననీ నిత్యప్రసవధర్మిణీ ॥ 19 ॥

సర్గప్రలయముక్తా చ సృష్టిస్థిత్యంతధర్మిణీ ।
బ్రహ్మగర్భా చతుర్వింశస్వరూపా పద్మవాసినీ ॥ 20 ॥

అచ్యుతాహ్లాదికా విద్యుద్బ్రహ్మయోనిర్మహాలయా ।
మహాలక్ష్మీ సముద్భావభావితాత్మామహేశ్వరీ ॥ 21 ॥

మహావిమానమధ్యస్థా మహానిద్రా సకౌతుకా ।
సర్వార్థధారిణీ సూక్ష్మా హ్యవిద్ధా పరమార్థదా ॥ 22 ॥

అనంతరూపా‌உనంతార్థా తథా పురుషమోహినీ ।
అనేకానేకహస్తా చ కాలత్రయవివర్జితా ॥ 23 ॥

బ్రహ్మజన్మా హరప్రీతా మతిర్బ్రహ్మశివాత్మికా ।
బ్రహ్మేశవిష్ణుసంపూజ్యా బ్రహ్మాఖ్యా బ్రహ్మసంఙ్ఞితా ॥ 24 ॥

వ్యక్తా ప్రథమజా బ్రాహ్మీ మహారాత్రీః ప్రకీర్తితా ।
ఙ్ఞానస్వరూపా వైరాగ్యరూపా హ్యైశ్వర్యరూపిణీ ॥ 25 ॥

ధర్మాత్మికా బ్రహ్మమూర్తిః ప్రతిశ్రుతపుమర్థికా ।
అపాంయోనిః స్వయంభూతా మానసీ తత్త్వసంభవా ॥ 26 ॥

ఈశ్వరస్య ప్రియా ప్రోక్తా శంకరార్ధశరీరిణీ ।
భవానీ చైవ రుద్రాణీ మహాలక్ష్మీస్తథా‌உంబికా ॥ 27 ॥

మహేశ్వరసముత్పన్నా భుక్తిముక్తి ప్రదాయినీ ।
సర్వేశ్వరీ సర్వవంద్యా నిత్యముక్తా సుమానసా ॥ 28 ॥

మహేంద్రోపేంద్రనమితా శాంకరీశానువర్తినీ ।
ఈశ్వరార్ధాసనగతా మాహేశ్వరపతివ్రతా ॥ 29 ॥

సంసారశోషిణీ చైవ పార్వతీ హిమవత్సుతా ।
పరమానందదాత్రీ చ గుణాగ్ర్యా యోగదా తథా ॥ 30 ॥

ఙ్ఞానమూర్తిశ్చ సావిత్రీ లక్ష్మీః శ్రీః కమలా తథా ।
అనంతగుణగంభీరా హ్యురోనీలమణిప్రభా ॥ 31 ॥

సరోజనిలయా గంగా యోగిధ్యేయా‌உసురార్దినీ ।
సరస్వతీ సర్వవిద్యా జగజ్జ్యేష్ఠా సుమంగలా ॥ 32 ॥

వాగ్దేవీ వరదా వర్యా కీర్తిః సర్వార్థసాధికా ।
వాగీశ్వరీ బ్రహ్మవిద్యా మహావిద్యా సుశోభనా ॥ 33 ॥

గ్రాహ్యవిద్యా వేదవిద్యా ధర్మవిద్యా‌உ‌உత్మభావితా ।
స్వాహా విశ్వంభరా సిద్ధిః సాధ్యా మేధా ధృతిః కృతిః ॥ 34 ॥

సునీతిః సంకృతిశ్చైవ కీర్తితా నరవాహినీ ।
పూజావిభావినీ సౌమ్యా భోగ్యభాగ్ భోగదాయినీ ॥ 35 ॥

శోభావతీ శాంకరీ చ లోలా మాలావిభూషితా ।
పరమేష్ఠిప్రియా చైవ త్రిలోకీసుందరీ మాతా ॥ 36 ॥

నందా సంధ్యా కామధాత్రీ మహాదేవీ సుసాత్త్వికా ।
మహామహిషదర్పఘ్నీ పద్మమాలా‌உఘహారిణీ ॥ 37 ॥

విచిత్రముకుటా రామా కామదాతా ప్రకీర్తితా ।
పితాంబరధరా దివ్యవిభూషణ విభూషితా ॥ 38 ॥

దివ్యాఖ్యా సోమవదనా జగత్సంసృష్టివర్జితా ।
నిర్యంత్రా యంత్రవాహస్థా నందినీ రుద్రకాలికా ॥ 39 ॥

ఆదిత్యవర్ణా కౌమారీ మయూరవరవాహినీ ।
పద్మాసనగతా గౌరీ మహాకాలీ సురార్చితా ॥ 40 ॥

అదితిర్నియతా రౌద్రీ పద్మగర్భా వివాహనా ।
విరూపాక్షా కేశివాహా గుహాపురనివాసినీ ॥ 41 ॥

మహాఫలా‌உనవద్యాంగీ కామరూపా సరిద్వరా ।
భాస్వద్రూపా ముక్తిదాత్రీ ప్రణతక్లేశభంజనా ॥ 42 ॥

కౌశికీ గోమినీ రాత్రిస్త్రిదశారివినాశినీ ।
బహురూపా సురూపా చ విరూపా రూపవర్జితా ॥ 43 ॥

భక్తార్తిశమనా భవ్యా భవభావవినాశినీ ।
సర్వఙ్ఞానపరీతాంగీ సర్వాసురవిమర్దికా ॥ 44 ॥

పికస్వనీ సామగీతా భవాంకనిలయా ప్రియా ।
దీక్షా విద్యాధరీ దీప్తా మహేంద్రాహితపాతినీ ॥ 45 ॥

సర్వదేవమయా దక్షా సముద్రాంతరవాసినీ ।
అకలంకా నిరాధారా నిత్యసిద్ధా నిరామయా ॥ 46 ॥

కామధేనుబృహద్గర్భా ధీమతీ మౌననాశినీ ।
నిఃసంకల్పా నిరాతంకా వినయా వినయప్రదా ॥ 47 ॥

జ్వాలామాలా సహస్రాఢ్యా దేవదేవీ మనోమయా ।
సుభగా సువిశుద్ధా చ వసుదేవసముద్భవా ॥ 48 ॥

మహేంద్రోపేంద్రభగినీ భక్తిగమ్యా పరావరా ।
ఙ్ఞానఙ్ఞేయా పరాతీతా వేదాంతవిషయా మతిః ॥ 49 ॥

దక్షిణా దాహికా దహ్యా సర్వభూతహృదిస్థితా ।
యోగమాయా విభాగఙ్ఞా మహామోహా గరీయసీ ॥ 50 ॥

సంధ్యా సర్వసముద్భూతా బ్రహ్మవృక్షాశ్రియాదితిః ।
బీజాంకురసముద్భూతా మహాశక్తిర్మహామతిః ॥ 51 ॥

ఖ్యాతిః ప్రఙ్ఞావతీ సంఙ్ఞా మహాభోగీంద్రశాయినీ ।
హీంకృతిః శంకరీ శాంతిర్గంధర్వగణసేవితా ॥ 52 ॥

వైశ్వానరీ మహాశూలా దేవసేనా భవప్రియా ।
మహారాత్రీ పరానందా శచీ దుఃస్వప్ననాశినీ ॥ 53 ॥

ఈడ్యా జయా జగద్ధాత్రీ దుర్విఙ్ఞేయా సురూపిణీ ।
గుహాంబికా గణోత్పన్నా మహాపీఠా మరుత్సుతా ॥ 54 ॥

హవ్యవాహా భవానందా జగద్యోనిః ప్రకీర్తితా ।
జగన్మాతా జగన్మృత్యుర్జరాతీతా చ బుద్ధిదా ॥ 55 ॥

సిద్ధిదాత్రీ రత్నగర్భా రత్నగర్భాశ్రయా పరా ।
దైత్యహంత్రీ స్వేష్టదాత్రీ మంగలైకసువిగ్రహా ॥ 56 ॥

పురుషాంతర్గతా చైవ సమాధిస్థా తపస్వినీ ।
దివిస్థితా త్రిణేత్రా చ సర్వేంద్రియమనాధృతిః ॥ 57 ॥

సర్వభూతహృదిస్థా చ తథా సంసారతారిణీ ।
వేద్యా బ్రహ్మవివేద్యా చ మహాలీలా ప్రకీర్తితా ॥ 58 ॥

బ్రాహ్మణిబృహతీ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మభూతా‌உఘహారిణీ ।
హిరణ్మయీ మహాదాత్రీ సంసారపరివర్తికా ॥ 59 ॥

సుమాలినీ సురూపా చ భాస్వినీ ధారిణీ తథా ।
ఉన్మూలినీ సర్వసభా సర్వప్రత్యయసాక్షిణీ ॥ 60 ॥

సుసౌమ్యా చంద్రవదనా తాండవాసక్తమానసా ।
సత్త్వశుద్ధికరీ శుద్ధా మలత్రయవినాశినీ ॥ 61 ॥

జగత్త్త్రయీ జగన్మూర్తిస్త్రిమూర్తిరమృతాశ్రయా ।
విమానస్థా విశోకా చ శోకనాశిన్యనాహతా ॥ 62 ॥

హేమకుండలినీ కాలీ పద్మవాసా సనాతనీ ।
సదాకీర్తిః సర్వభూతశయా దేవీ సతాంప్రియా ॥ 63 ॥

బ్రహ్మమూర్తికలా చైవ కృత్తికా కంజమాలినీ ।
వ్యోమకేశా క్రియాశక్తిరిచ్ఛాశక్తిః పరాగతిః ॥ 64 ॥

క్షోభికా ఖండికాభేద్యా భేదాభేదవివర్జితా ।
అభిన్నా భిన్నసంస్థానా వశినీ వంశధారిణీ ॥ 65 ॥

గుహ్యశక్తిర్గుహ్యతత్త్వా సర్వదా సర్వతోముఖీ ।
భగినీ చ నిరాధారా నిరాహారా ప్రకీర్తితా ॥ 66 ॥

నిరంకుశపదోద్భూతా చక్రహస్తా విశోధికా ।
స్రగ్విణీ పద్మసంభేదకారిణీ పరికీర్తితా ॥ 67 ॥

పరావరవిధానఙ్ఞా మహాపురుషపూర్వజా ।
పరావరఙ్ఞా విద్యా చ విద్యుజ్జిహ్వా జితాశ్రయా ॥ 68 ॥

విద్యామయీ సహస్రాక్షీ సహస్రవదనాత్మజా ।
సహస్రరశ్మిఃసత్వస్థా మహేశ్వరపదాశ్రయా ॥ 69 ॥

జ్వాలినీ సన్మయా వ్యాప్తా చిన్మయా పద్మభేదికా ।
మహాశ్రయా మహామంత్రా మహాదేవమనోరమా ॥ 70 ॥

వ్యోమలక్ష్మీః సింహరథా చేకితానా‌உమితప్రభా ।
విశ్వేశ్వరీ భగవతీ సకలా కాలహారిణీ ॥ 71 ॥

సర్వవేద్యా సర్వభద్రా గుహ్యా దూఢా గుహారణీ ।
ప్రలయా యోగధాత్రీ చ గంగా విశ్వేశ్వరీ తథా ॥ 72 ॥

కామదా కనకా కాంతా కంజగర్భప్రభా తథా ।
పుణ్యదా కాలకేశా చ భోక్త్త్రీ పుష్కరిణీ తథా ॥ 73 ॥

సురేశ్వరీ భూతిదాత్రీ భూతిభూషా ప్రకీర్తితా ।
పంచబ్రహ్మసముత్పన్నా పరమార్థా‌உర్థవిగ్రహా ॥ 74 ॥

వర్ణోదయా భానుమూర్తిర్వాగ్విఙ్ఞేయా మనోజవా ।
మనోహరా మహోరస్కా తామసీ వేదరూపిణీ ॥ 75 ॥

వేదశక్తిర్వేదమాతా వేదవిద్యాప్రకాశినీ ।
యోగేశ్వరేశ్వరీ మాయా మహాశక్తిర్మహామయీ ॥ 76 ॥

విశ్వాంతఃస్థా వియన్మూర్తిర్భార్గవీ సురసుందరీ ।
సురభిర్నందినీ విద్యా నందగోపతనూద్భవా ॥ 77 ॥

భారతీ పరమానందా పరావరవిభేదికా ।
సర్వప్రహరణోపేతా కామ్యా కామేశ్వరేశ్వరీ ॥ 78 ॥

అనంతానందవిభవా హృల్లేఖా కనకప్రభా ।
కూష్మాండా ధనరత్నాఢ్యా సుగంధా గంధదాయినీ ॥ 79 ॥

త్రివిక్రమపదోద్భూతా చతురాస్యా శివోదయా ।
సుదుర్లభా ధనాధ్యక్షా ధన్యా పింగలలోచనా ॥ 80 ॥

శాంతా ప్రభాస్వరూపా చ పంకజాయతలోచనా ।
ఇంద్రాక్షీ హృదయాంతఃస్థా శివా మాతా చ సత్క్రియా ॥ 81 ॥

గిరిజా చ సుగూఢా చ నిత్యపుష్టా నిరంతరా ।
దుర్గా కాత్యాయనీ చండీ చంద్రికా కాంతవిగ్రహా ॥ 82 ॥

హిరణ్యవర్ణా జగతీ జగద్యంత్రప్రవర్తికా ।
మందరాద్రినివాసా చ శారదా స్వర్ణమాలినీ ॥ 83 ॥

రత్నమాలా రత్నగర్భా వ్యుష్టిర్విశ్వప్రమాథినీ ।
పద్మానందా పద్మనిభా నిత్యపుష్టా కృతోద్భవా ॥ 84 ॥

నారాయణీ దుష్టశిక్షా సూర్యమాతా వృషప్రియా ।
మహేంద్రభగినీ సత్యా సత్యభాషా సుకోమలా ॥ 85 ॥

వామా చ పంచతపసాం వరదాత్రీ ప్రకీర్తితా ।
వాచ్యవర్ణేశ్వరీ విద్యా దుర్జయా దురతిక్రమా ॥ 86 ॥

కాలరాత్రిర్మహావేగా వీరభద్రప్రియా హితా ।
భద్రకాలీ జగన్మాతా భక్తానాం భద్రదాయినీ ॥ 87 ॥

కరాలా పింగలాకారా కామభేత్త్రీ మహామనాః ।
యశస్వినీ యశోదా చ షడధ్వపరివర్తికా ॥ 88 ॥

శంఖినీ పద్మినీ సంఖ్యా సాంఖ్యయోగప్రవర్తికా ।
చైత్రాదిర్వత్సరారూఢా జగత్సంపూరణీంద్రజా ॥ 89 ॥

శుంభఘ్నీ ఖేచరారాధ్యా కంబుగ్రీవా బలీడితా ।
ఖగారూఢా మహైశ్వర్యా సుపద్మనిలయా తథా ॥ 90 ॥

విరక్తా గరుడస్థా చ జగతీహృద్గుహాశ్రయా ।
శుంభాదిమథనా భక్తహృద్గహ్వరనివాసినీ ॥ 91 ॥

జగత్త్త్రయారణీ సిద్ధసంకల్పా కామదా తథా ।
సర్వవిఙ్ఞానదాత్రీ చానల్పకల్మషహారిణీ ॥ 92 ॥

సకలోపనిషద్గమ్యా దుష్టదుష్ప్రేక్ష్యసత్తమా ।
సద్వృతా లోకసంవ్యాప్తా తుష్టిః పుష్టిః క్రియావతీ ॥ 93 ॥

విశ్వామరేశ్వరీ చైవ భుక్తిముక్తిప్రదాయినీ ।
శివాధృతా లోహితాక్షీ సర్పమాలావిభూషణా ॥ 94 ॥

నిరానందా త్రిశూలాసిధనుర్బాణాదిధారిణీ ।
అశేషధ్యేయమూర్తిశ్చ దేవతానాం చ దేవతా ॥ 95 ॥

వరాంబికా గిరేః పుత్రీ నిశుంభవినిపాతినీ ।
సువర్ణా స్వర్ణలసితా‌உనంతవర్ణా సదాధృతా ॥ 96 ॥

శాంకరీ శాంతహృదయా అహోరాత్రవిధాయికా ।
విశ్వగోప్త్రీ గూఢరూపా గుణపూర్ణా చ గార్గ్యజా ॥ 97 ॥

గౌరీ శాకంభరీ సత్యసంధా సంధ్యాత్రయీధృతా ।
సర్వపాపవినిర్ముక్తా సర్వబంధవివర్జితా ॥ 98 ॥

సాంఖ్యయోగసమాఖ్యాతా అప్రమేయా మునీడితా ।
విశుద్ధసుకులోద్భూతా బిందునాదసమాదృతా ॥ 99 ॥

శంభువామాంకగా చైవ శశితుల్యనిభాననా ।
వనమాలావిరాజంతీ అనంతశయనాదృతా ॥ 100 ॥

నరనారాయణోద్భూతా నారసింహీ ప్రకీర్తితా ।
దైత్యప్రమాథినీ శంఖచక్రపద్మగదాధరా ॥ 101 ॥

సంకర్షణసముత్పన్నా అంబికా సజ్జనాశ్రయా ।
సువృతా సుందరీ చైవ ధర్మకామార్థదాయినీ ॥ 102 ॥

మోక్షదా భక్తినిలయా పురాణపురుషాదృతా ।
మహావిభూతిదా‌உ‌உరాధ్యా సరోజనిలయా‌உసమా ॥ 103 ॥

అష్టాదశభుజా‌உనాదిర్నీలోత్పలదలాక్షిణీ ।
సర్వశక్తిసమారూఢా ధర్మాధర్మవివర్జితా ॥ 104 ॥

వైరాగ్యఙ్ఞాననిరతా నిరాలోకా నిరింద్రియా ।
విచిత్రగహనాధారా శాశ్వతస్థానవాసినీ ॥ 105 ॥

ఙ్ఞానేశ్వరీ పీతచేలా వేదవేదాంగపారగా ।
మనస్వినీ మన్యుమాతా మహామన్యుసముద్భవా ॥ 106 ॥

అమన్యురమృతాస్వాదా పురందరపరిష్టుతా ।
అశోచ్యా భిన్నవిషయా హిరణ్యరజతప్రియా ॥ 107 ॥

హిరణ్యజననీ భీమా హేమాభరణభూషితా ।
విభ్రాజమానా దుర్ఙ్ఞేయా జ్యోతిష్టోమఫలప్రదా ॥ 108 ॥

మహానిద్రాసముత్పత్తిరనిద్రా సత్యదేవతా ।
దీర్ఘా కకుద్మినీ పింగజటాధారా మనోఙ్ఞధీః ॥ 109 ॥

మహాశ్రయా రమోత్పన్నా తమఃపారే ప్రతిష్ఠితా ।
త్రితత్త్వమాతా త్రివిధా సుసూక్ష్మా పద్మసంశ్రయా ॥ 110 ॥

శాంత్యతీతకలా‌உతీతవికారా శ్వేతచేలికా ।
చిత్రమాయా శివఙ్ఞానస్వరూపా దైత్యమాథినీ ॥ 111 ॥

కాశ్యపీ కాలసర్పాభవేణికా శాస్త్రయోనికా ।
త్రయీమూర్తిః క్రియామూర్తిశ్చతుర్వర్గా చ దర్శినీ ॥ 112 ॥

నారాయణీ నరోత్పన్నా కౌముదీ కాంతిధారిణీ ।
కౌశికీ లలితా లీలా పరావరవిభావినీ ॥ 113 ॥

వరేణ్యా‌உద్భుతమహాత్మ్యా వడవా వామలోచనా ।
సుభద్రా చేతనారాధ్యా శాంతిదా శాంతివర్ధినీ ॥ 114 ॥

జయాదిశక్తిజననీ శక్తిచక్రప్రవర్తికా ।
త్రిశక్తిజననీ జన్యా షట్సూత్రపరివర్ణితా ॥ 115 ॥

సుధౌతకర్మణా‌உ‌உరాధ్యా యుగాంతదహనాత్మికా ।
సంకర్షిణీ జగద్ధాత్రీ కామయోనిః కిరీటినీ ॥ 116 ॥

ఐంద్రీ త్రైలోక్యనమితా వైష్ణవీ పరమేశ్వరీ ।
ప్రద్యుమ్నజననీ బింబసమోష్ఠీ పద్మలోచనా ॥ 117 ॥

మదోత్కటా హంసగతిః ప్రచండా చండవిక్రమా ।
వృషాధీశా పరాత్మా చ వింధ్యా పర్వతవాసినీ ॥ 118 ॥

హిమవన్మేరునిలయా కైలాసపురవాసినీ ।
చాణూరహంత్రీ నీతిఙ్ఞా కామరూపా త్రయీతనుః ॥ 119 ॥

వ్రతస్నాతా ధర్మశీలా సింహాసననివాసినీ ।
వీరభద్రాదృతా వీరా మహాకాలసముద్భవా ॥ 120 ॥

విద్యాధరార్చితా సిద్ధసాధ్యారాధితపాదుకా ।
శ్రద్ధాత్మికా పావనీ చ మోహినీ అచలాత్మికా ॥ 121 ॥

మహాద్భుతా వారిజాక్షీ సింహవాహనగామినీ ।
మనీషిణీ సుధావాణీ వీణావాదనతత్పరా ॥ 122 ॥

శ్వేతవాహనిషేవ్యా చ లసన్మతిరరుంధతీ ।
హిరణ్యాక్షీ తథా చైవ మహానందప్రదాయినీ ॥ 123 ॥

వసుప్రభా సుమాల్యాప్తకంధరా పంకజాననా ।
పరావరా వరారోహా సహస్రనయనార్చితా ॥ 124 ॥

శ్రీరూపా శ్రీమతీ శ్రేష్ఠా శివనామ్నీ శివప్రియా ।
శ్రీప్రదా శ్రితకల్యాణా శ్రీధరార్ధశరీరిణీ ॥ 125 ॥

శ్రీకలా‌உనంతదృష్టిశ్చ హ్యక్షుద్రారాతిసూదనీ ।
రక్తబీజనిహంత్రీ చ దైత్యసంగవిమర్దినీ ॥ 126 ॥

సింహారూఢా సింహికాస్యా దైత్యశోణితపాయినీ ।
సుకీర్తిసహితాచ్ఛిన్నసంశయా రసవేదినీ ॥ 127 ॥

గుణాభిరామా నాగారివాహనా నిర్జరార్చితా ।
నిత్యోదితా స్వయంజ్యోతిః స్వర్ణకాయా ప్రకీర్తితా ॥ 128 ॥

వజ్రదండాంకితా చైవ తథామృతసంజీవినీ ।
వజ్రచ్ఛన్నా దేవదేవీ వరవజ్రస్వవిగ్రహా ॥ 129 ॥

మాంగల్యా మంగలాత్మా చ మాలినీ మాల్యధారిణీ ।
గంధర్వీ తరుణీ చాంద్రీ ఖడ్గాయుధధరా తథా ॥ 130 ॥

సౌదామినీ ప్రజానందా తథా ప్రోక్తా భృగూద్భవా ।
ఏకానంగా చ శాస్త్రార్థకుశలా ధర్మచారిణీ ॥ 131 ॥

ధర్మసర్వస్వవాహా చ ధర్మాధర్మవినిశ్చయా ।
ధర్మశక్తిర్ధర్మమయా ధార్మికానాం శివప్రదా ॥ 132 ॥

విధర్మా విశ్వధర్మఙ్ఞా ధర్మార్థాంతరవిగ్రహా ।
ధర్మవర్ష్మా ధర్మపూర్వా ధర్మపారంగతాంతరా ॥ 133 ॥

ధర్మోపదేష్ట్రీ ధర్మాత్మా ధర్మగమ్యా ధరాధరా ।
కపాలినీ శాకలినీ కలాకలితవిగ్రహా ॥ 134 ॥

సర్వశక్తివిముక్తా చ కర్ణికారధరా‌உక్షరా।
కంసప్రాణహరా చైవ యుగధర్మధరా తథా ॥ 135 ॥

యుగప్రవర్తికా ప్రోక్తా త్రిసంధ్యా ధ్యేయవిగ్రహా ।
స్వర్గాపవర్గదాత్రీ చ తథా ప్రత్యక్షదేవతా ॥ 136 ॥

ఆదిత్యా దివ్యగంధా చ దివాకరనిభప్రభా ।
పద్మాసనగతా ప్రోక్తా ఖడ్గబాణశరాసనా ॥ 137 ॥

శిష్టా విశిష్టా శిష్టేష్టా శిష్టశ్రేష్ఠప్రపూజితా ।
శతరూపా శతావర్తా వితతా రాసమోదినీ ॥ 138 ॥

సూర్యేందునేత్రా ప్రద్యుమ్నజననీ సుష్ఠుమాయినీ ।
సూర్యాంతరస్థితా చైవ సత్ప్రతిష్ఠతవిగ్రహా ॥ 139 ॥

నివృత్తా ప్రోచ్యతే ఙ్ఞానపారగా పర్వతాత్మజా ।
కాత్యాయనీ చండికా చ చండీ హైమవతీ తథా ॥ 140 ॥

దాక్షాయణీ సతీ చైవ భవానీ సర్వమంగలా ।
ధూమ్రలోచనహంత్రీ చ చండముండవినాశినీ ॥ 141 ॥

యోగనిద్రా యోగభద్రా సముద్రతనయా తథా ।
దేవప్రియంకరీ శుద్ధా భక్తభక్తిప్రవర్ధినీ ॥ 142 ॥

త్రిణేత్రా చంద్రముకుటా ప్రమథార్చితపాదుకా ।
అర్జునాభీష్టదాత్రీ చ పాండవప్రియకారిణీ ॥ 143 ॥

కుమారలాలనాసక్తా హరబాహూపధానికా ।
విఘ్నేశజననీ భక్తవిఘ్నస్తోమప్రహారిణీ ॥ 144 ॥

సుస్మితేందుముఖీ నమ్యా జయాప్రియసఖీ తథా ।
అనాదినిధనా ప్రేష్ఠా చిత్రమాల్యానులేపనా ॥ 145 ॥

కోటిచంద్రప్రతీకాశా కూటజాలప్రమాథినీ ।
కృత్యాప్రహారిణీ చైవ మారణోచ్చాటనీ తథా ॥ 146 ॥

సురాసురప్రవంద్యాంఘ్రిర్మోహఘ్నీ ఙ్ఞానదాయినీ ।
షడ్వైరినిగ్రహకరీ వైరివిద్రావిణీ తథా ॥ 147 ॥

భూతసేవ్యా భూతదాత్రీ భూతపీడావిమర్దికా ।
నారదస్తుతచారిత్రా వరదేశా వరప్రదా ॥ 148 ॥

వామదేవస్తుతా చైవ కామదా సోమశేఖరా ।
దిక్పాలసేవితా భవ్యా భామినీ భావదాయినీ ॥ 149 ॥

స్త్రీసౌభాగ్యప్రదాత్రీ చ భోగదా రోగనాశినీ ।
వ్యోమగా భూమిగా చైవ మునిపూజ్యపదాంబుజా ।
వనదుర్గా చ దుర్బోధా మహాదుర్గా ప్రకీర్తితా ॥ 150 ॥

ఫలశ్రుతిః

ఇతీదం కీర్తిదం భద్ర దుర్గానామసహస్రకమ్ ।
త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నిత్యం తస్య లక్ష్మీః స్థిరా భవేత్ ॥ 1 ॥

గ్రహభూతపిశాచాదిపీడా నశ్యత్యసంశయమ్ ।
బాలగ్రహాదిపీడాయాః శాంతిర్భవతి కీర్తనాత్ ॥ 2 ॥

మారికాదిమహారోగే పఠతాం సౌఖ్యదం నృణామ్ ।
వ్యవహారే చ జయదం శత్రుబాధానివారకమ్ ॥ 3 ॥

దంపత్యోః కలహే ప్రాప్తే మిథః ప్రేమాభివర్ధకమ్ ।
ఆయురారోగ్యదం పుంసాం సర్వసంపత్ప్రదాయకమ్ ॥ 4 ॥

విద్యాభివర్ధకం నిత్యం పఠతామర్థసాధకమ్ ।
శుభదం శుభకార్యేషు పఠతాం శృణుతామపి ॥ 5 ॥

యః పూజయతి దుర్గాం తాం దుర్గానామసహస్రకైః ।
పుష్పైః కుంకుమసమ్మిశ్రైః స తు యత్కాంక్షతే హృది ॥ 6 ॥

తత్సర్వం సమవాప్నోతి నాస్తి నాస్త్యత్ర సంశయః ।
యన్ముఖే ధ్రియతే నిత్యం దుర్గానామసహస్రకమ్ ॥ 7 ॥

కిం తస్యేతరమంత్రౌఘైః కార్యం ధన్యతమస్య హి ।
దుర్గానామసహస్రస్య పుస్తకం యద్గృహే భవేత్ ॥ 8 ॥

న తత్ర గ్రహభూతాదిబాధా స్యాన్మంగలాస్పదే ।
తద్గృహం పుణ్యదం క్షేత్రం దేవీసాన్నిధ్యకారకమ్ ॥ 9 ॥

ఏతస్య స్తోత్రముఖ్యస్య పాఠకః శ్రేష్ఠమంత్రవిత్ ।
దేవతాయాః ప్రసాదేన సర్వపూజ్యః సుఖీ భవేత్ ॥ 10 ॥

ఇత్యేతన్నగరాజేన కీర్తితం మునిసత్తమ ।
గుహ్యాద్గుహ్యతరం స్తోత్రం త్వయి స్నేహాత్ ప్రకీర్తితమ్ ॥ 11 ॥

భక్తాయ శ్రద్ధధానాయ కేవలం కీర్త్యతామిదమ్ ।
హృది ధారయ నిత్యం త్వం దేవ్యనుగ్రహసాధకమ్ ॥ 12 ॥

ఇతి శ్రీస్కాందపురాణే స్కందనారదసంవాదే దుర్గాసహస్రనామస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ॥

Also Read:

Sree Durga Sahasranama Stotram lyrics in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top