Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Anjaneya Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Sri Anjaneya Sahasranama Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಹನುಮತ್ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ | ಶ್ರೀಹನುಮಾನ್ಮಹಾರುದ್ರೋ ದೇವತಾ | ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಾಂ ಬೀಜಂ | ಶ್ರೀಂ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ | ಕಿಲಿಕಿಲ ಬು ಬು ಕಾರೇಣ ಇತಿ ಕೀಲಕಮ್ | ಲಂಕಾವಿಧ್ವಂಸನೇತಿ ಕವಚಮ್ | ಮಮ ಸರ್ವೋಪದ್ರವಶಾನ್ತ್ಯರ್ಥೇ ಮಮ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಧ್ಯಾನಂ –
ಪ್ರತಪ್ತಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಾಭಂ ಸಂರಕ್ತಾರುಣಲೋಚನಮ್ |
ಸುಗ್ರೀವಾದಿಯುತಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪೀತಾಂಬರಸಮಾವೃತಮ್ ||
ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತವಾರಾಶಿಂ ಪುಚ್ಛಮಸ್ತಕಮೀಶ್ವರಮ್ |
ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಂ ಚ ಬಿಭ್ರಾಣಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತಮ್ ||
ವಾಮಹಸ್ತಸಮಾಕೃಷ್ಟದಶಾಸ್ಯಾನನಮಣ್ಡಲಮ್ |
ಉದ್ಯದ್ದಕ್ಷಿಣದೋರ್ದಣ್ಡಂ ಹನೂಮನ್ತಂ ವಿಚಿನ್ತಯೇತ್ ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ –
ಓಂ ಹನೂಮಾನ್ ಶ್ರೀಪ್ರದೋ ವಾಯುಪುತ್ರೋ ರುದ್ರೋಽನಘೋಽಜರಃ |
ಅಮೃತ್ಯುರ್ವೀರವೀರಶ್ಚ ಗ್ರಾಮವಾಸೋ ಜನಾಶ್ರಯಃ || ೧ ||

ಧನದೋ ನಿರ್ಗುಣಶ್ಶೂರೋ ವೀರೋ ನಿಧಿಪತಿರ್ಮುನಿಃ |
ಪಿಂಗಾಕ್ಷೋ ವರದೋ ವಾಗ್ಮೀ ಸೀತಾಶೋಕವಿನಾಶನಃ || ೨ ||

ಶಿವಃ ಶರ್ವಃ ಪರೋಽವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತೋ ಧರಾಧರಃ |
ಪಿಂಗಕೇಶಃ ಪಿಂಗರೋಮಾ ಶ್ರುತಿಗಮ್ಯಃ ಸನಾತನಃ || ೩ ||

ಅನಾದಿರ್ಭಗವಾನ್ ದೇವೋ ವಿಶ್ವಹೇತುರ್ಜನಾಶ್ರಯಃ |
ಆರೋಗ್ಯಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವೇಶೋ ವಿಶ್ವನಾಥೋ ಹರೀಶ್ವರಃ || ೪ ||

ಭರ್ಗೋ ರಾಮೋ ರಾಮಭಕ್ತಃ ಕಳ್ಯಾಣಃ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥಿರಃ |
ವಿಶ್ವಂಭರೋ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿರ್ವಿಶ್ವಾಕಾರಶ್ಚ ವಿಶ್ವಪಃ || ೫ ||

ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವಸೇವ್ಯೋಽಥ ವಿಶ್ವೋ ವಿಶ್ವಹರೋ ರವಿಃ |
ವಿಶ್ವಚೇಷ್ಟೋ ವಿಶ್ವಗಮ್ಯೋ ವಿಶ್ವಧ್ಯೇಯಃ ಕಲಾಧರಃ || ೬ ||

ಪ್ಲವಂಗಮಃ ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ವಿದ್ಯಾವನೇಚರಃ |
ಬಾಲೋ ವೃದ್ಧೋ ಯುವಾ ತತ್ತ್ವಂ ತತ್ತ್ವಗಮ್ಯಃ ಸುಖೋ ಹ್ಯಜಃ || ೭ ||

ಅಂಜನಾಸೂನುರವ್ಯಗ್ರೋ ಗ್ರಾಮಶಾಂತೋ ಧರಾಧರಃ |
ಭೂರ್ಭುವಃಸ್ವರ್ಮಹರ್ಲೋಕೋ ಜನೋಲೋಕಸ್ತಪೋಽವ್ಯಯಃ || ೮ ||

ಸತ್ಯಮೋಂಕಾರಗಮ್ಯಶ್ಚ ಪ್ರಣವೋ ವ್ಯಾಪಕೋಽಮಲಃ |
ಶಿವೋ ಧರ್ಮಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ರಾಮೇಷ್ಟಃ ಫಲ್ಗುಣಪ್ರಿಯಃ || ೯ ||

ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತವಾರಾಶಿಃ ಪೂರ್ಣಕಾಮೋ ಧರಾಪತಿಃ |
ರಕ್ಷೋಘ್ನಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಃ || ೧೦ ||

ಜಾನಕೀಪ್ರಾಣದಾತಾ ಚ ರಕ್ಷಃ ಪ್ರಾಣಾಪಹಾರಕಃ |
ಪೂರ್ಣಸತ್ತ್ವಃ ಪೀತವಾಸಾಃ ದಿವಾಕರಸಮಪ್ರಭಃ || ೧೧ ||

ದ್ರೋಣಹರ್ತಾ ಶಕ್ತಿನೇತಾ ಶಕ್ತಿರಾಕ್ಷಸಮಾರಕಃ |
ರಕ್ಷೋಘ್ನೋ ರಾಮದೂತಶ್ಚ ಶಾಕಿನೀಜೀವಹಾರಕಃ || ೧೨ ||

ಭುಭುಕ್ಕಾರಹತಾರಾತಿರ್ಗರ್ವಃ ಪರ್ವತಭೇದನಃ |
ಹೇತುಮಾನ್ ಪ್ರಾಂಶುಬೀಜಂ ಚ ವಿಶ್ವಭರ್ತಾ ಜಗದ್ಗುರುಃ || ೧೩ ||

ಜಗತ್ತ್ರಾತಾ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಜಗದೀಶೋ ಜನೇಶ್ವರಃ |
ಜಗತ್ಪಿತಾ ಹರಿಃ ಶ್ರೀಶೋ ಗರುಡಸ್ಮಯಭಂಜನಃ || ೧೪ ||

ಪಾರ್ಥಧ್ವಜೋ ವಾಯುಪುತ್ರೋಽಮಿತಪುಚ್ಛೋಽಮಿತಪ್ರಭಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛೋ ರಾಮೇಷ್ಟ ಏವ ಚ || ೧೫ ||

ಸುಗ್ರೀವಾದಿಯುತೋ ಜ್ಞಾನೀ ವಾನರೋ ವಾನರೇಶ್ವರಃ |
ಕಲ್ಪಸ್ಥಾಯೀ ಚಿರಂಜೀವೀ ಪ್ರಸನ್ನಶ್ಚ ಸದಾಶಿವಃ || ೧೬ ||

ಸನ್ಮತಿಃ ಸದ್ಗತಿರ್ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಃ ಕೀರ್ತಿದಾಯಕಃ |
ಕೀರ್ತಿಃ ಕೀರ್ತಿಪ್ರದಶ್ಚೈವ ಸಮುದ್ರಃ ಶ್ರೀಪ್ರದಃ ಶಿವಃ || ೧೭ ||

ಉದಧಿಕ್ರಮಣೋ ದೇವಃ ಸಂಸಾರಭಯನಾಶನಃ |
ವಾರ್ಧಿಬಂಧನಕೃದ್ವಿಶ್ವಜೇತಾ ವಿಶ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ || ೧೮ ||

ಲಂಕಾರಿಃ ಕಾಲಪುರುಷೋ ಲಂಕೇಶಗೃಹಭಂಜನಃ |
ಭೂತಾವಾಸೋ ವಾಸುದೇವೋ ವಸುಸ್ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರಃ ||

ಶ್ರೀರಾಮದೂತಃ ಕೃಷ್ಣಶ್ಚ ಲಂಕಾಪ್ರಾಸಾದಭಂಜನಃ |
ಕೃಷ್ಣಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ತುತಃ ಶಾಂತಃ ಶಾಂತಿದೋ ವಿಶ್ವಭಾವನಃ || ೨೦ ||

ವಿಶ್ವಭೋಕ್ತಾ ಚ ಮಾರೀಘ್ನೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ |
ಊರ್ಧ್ವಗೋ ಲಾಂಗುಲೀ ಮಾಲೀ ಲಾಂಗೂಲಹತರಾಕ್ಷಸಃ || ೨೧ ||

ಸಮೀರತನುಜೋ ವೀರೋ ವೀರಮಾರೋ ಜಯಪ್ರದಃ |
ಜಗನ್ಮಂಗಳದಃ ಪುಣ್ಯಃ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಃ || ೨೨ ||

ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಃ ಪುಣ್ಯಗತಿಃ ಜಗತ್ಪಾವನಪಾವನಃ |
ದೇವೇಶೋ ಜಿತರೋಧಶ್ಚ ರಾಮಭಕ್ತಿವಿಧಾಯಕಃ || ೨೩ ||

ಧ್ಯಾತಾ ಧ್ಯೇಯೋ ನಭಸ್ಸಾಕ್ಷೀ ಚೇತಶ್ಚೈತನ್ಯವಿಗ್ರಹಃ |
ಜ್ಞಾನದಃ ಪ್ರಾಣದಃ ಪ್ರಾಣೋ ಜಗತ್ಪ್ರಾಣಃ ಸಮೀರಣಃ || ೨೪ ||

ವಿಭೀಷಣಪ್ರಿಯಃ ಶೂರಃ ಪಿಪ್ಪಲಾಶ್ರಯಸಿದ್ಧಿದಃ |
ಸುಹೃತ್ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಯಃ ಕಾಲಃ ಕಾಲಭಕ್ಷಕಭರ್ಜಿತಃ || ೨೫ ||

ಲಂಕೇಶನಿಧನ ಸ್ಥಾಯೀ ಲಂಕಾದಾಹಕ ಈಶ್ವರಃ |
ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನೇತ್ರಶ್ಚ ಕಾಲಾಗ್ನಿಃ ಪ್ರಳಯಾಂತಕಃ || ೨೬ ||

ಕಪಿಲಃ ಕಪಿಶಃ ಪುಣ್ಯರಾಶಿರ್ದ್ವಾದಶರಾಶಿಗಃ |
ಸರ್ವಾಶ್ರಯೋಽಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಾ ರೇವತ್ಯಾದಿನಿವಾರಕಃ || ೨೭ ||

ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣದಾತಾ ಚ ಸೀತಾಜೀವನಹೇತುಕಃ |
ರಾಮಧ್ಯೇಯೋ ಹೃಷೀಕೇಶೋ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತೋ ಜಟೀ ಬಲೀ || ೨೮ ||

ದೇವಾರಿದರ್ಪಹಾ ಹೋತಾ ಕರ್ತಾ ಹರ್ತಾ ಜಗತ್ಪ್ರಭುಃ |
ನಗರಗ್ರಾಮಪಾಲಶ್ಚ ಶುದ್ಧೋ ಬುದ್ಧೋ ನಿರಂತರಃ || ೨೯ ||

ನಿರಂಜನೋ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ಗುಣಾತೀತೋ ಭಯಂಕರಃ |
ಹನುಮಾಂಶ್ಚ ದುರಾರಾಧ್ಯಸ್ಸ್ತಪಸ್ಸಾಧ್ಯೋಽಮರೇಶ್ವರಃ || ೩೦ ||

ಜಾನಕೀಘನಶೋಕೋತ್ಥತಾಪಹರ್ತಾ ಪರಾತ್ಪರಃ |
ವಾಙ್ಮಯಃ ಸದಸದ್ರೂಪಃ ಕಾರಣಂ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪರಃ || ೩೧ ||

ಭಾಗ್ಯದೋ ನಿರ್ಮಲೋ ನೇತಾ ಪುಚ್ಛಲಂಕಾವಿದಾಹಕಃ |
ಪುಚ್ಛಬದ್ಧೋ ಯಾತುಧಾನೋ ಯಾತುಧಾನರಿಪುಪ್ರಿಯಃ || ೩೨ ||

ಛಾಯಾಪಹಾರೀ ಭೂತೇಶೋ ಲೋಕೇಶಃ ಸದ್ಗತಿಪ್ರದಃ |
ಪ್ಲವಂಗಮೇಶ್ವರಃ ಕ್ರೋಧಃ ಕ್ರೋಧಸಂರಕ್ತಲೋಚನಃ || ೩೩ ||

ಕ್ರೋಧಹರ್ತಾ ತಾಪಹರ್ತಾ ಭಕ್ತಾಭಯವರಪ್ರದಃ |
ಭಕ್ತಾನುಕಂಪೇ ವಿಶ್ವೇಶಃ ಪುರುಹೂತಃ ಪುರಂದರಃ || ೩೪ ||

ಅಗ್ನಿರ್ವಿಭಾವಸುರ್ಭಾಸ್ವಾನ್ ಯಮೋ ನಿರ‍ೃತಿರೇವ ಚ |
ವರುಣೋ ವಾಯುಗತಿಮಾನ್ ವಾಯುಃ ಕೌಬೇರ ಈಶ್ವರಃ || ೩೫ ||

ರವಿಶ್ಚಂದ್ರಃ ಸುಖಃ ಸೌಮ್ಯೋ ಗುರುಃ ಕಾವ್ಯಃ ಶನೈಶ್ಚರಃ |
ರಾಹುಃ ಕೇತುರ್ಮರುದ್ಧೋತಾ ಧಾತಾ ಹರ್ತಾ ಸಮೀರಕಃ || ೩೬ ||

ಮಶಕೀಕೃತದೇವಾರಿಃ ದೈತ್ಯಾರಿರ್ಮಧುಸೂದನಃ |
ಕಾಮಃ ಕಪಿಃ ಕಾಮಪಾಲಃ ಕಪಿಲೋ ವಿಶ್ವಜೀವನಃ || ೩೭ ||

ಭಾಗೀರಥಿಪದಾಂಭೋಜಃ ಸೇತುಬಂಧವಿಶಾರದಃ |
ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ವಧಾ ಹವಿಃ ಕವ್ಯಂ ಹವ್ಯಕವ್ಯಪ್ರಕಾಶಕಃ || ೩೮ ||

ಸ್ವಪ್ರಕಾಶೋ ಮಹಾವೀರೋ ಲಘುಶ್ಚಾಮಿತವಿಕ್ರಮಃ |
ಪ್ರಡ್ಡಿನೋಡ್ಡೀನಗತಿಮಾನ್ ಸದ್ಗತಿಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ || ೩೯ ||

ಜಗದಾತ್ಮಾ ಜಗದ್ಯೋನಿರ್ಜಗದಂತೋ ಹ್ಯನಂತಕಃ |
ವಿಪಾಪ್ಮಾ ನಿಷ್ಕಳಂಕಽಶ್ಚ ಮಹಾನ್ ಮಹದಹಂಕೃತಿಃ || ೪೦ ||

ಖಂ ವಾಯುಃ ಪೃಥಿವೀ ಹ್ಯಾಪೋ ವಹ್ನಿರ್ದಿಕ್ಕಾಲ ಏವಚ |
ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಶ್ಚ ಪಲ್ವಲೀಕೃತಸಾಗರಃ || ೪೧ ||

ಹಿರಣ್ಮಯಃ ಪುರಾಣಶ್ಚ ಖೇಚರೋ ಭೂಚರೋ ಮನುಃ |
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ ಸೂತ್ರಾತ್ಮಾ ರಾಜರಾಜೋ ವಿಶಾಂಪತಿಃ || ೪೨ ||

ವೇದಾಂತವೇದ್ಯೋದ್ಗೀಥಶ್ಚ ವೇದ ವೇದಾಂಗಪಾರಗಃ |
ಪ್ರತಿಗ್ರಾಮಸ್ಥಿತಃ ಸದ್ಯಃ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತಾ ಗುಣಾಕರಃ || ೪೩ ||

ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲೀ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಸುರಭಿಃ ಕಲ್ಪಪಾದಪಃ |
ಚಿಂತಾಮಣಿರ್ಗುಣನಿಧಿಃ ಪ್ರಜಾಪತಿರನುತ್ತಮಃ || ೪೪ ||

ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಃ ಪುರಾರಾತಿರ್ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮಾನ್ ಶಾರ್ವರೀಪತಿಃ |
ಕಿಲಿಕಿಲ್ಯಾರವತ್ರಸ್ತಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಕಃ || ೪೫ ||

ಋಣತ್ರಯಹರಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಸ್ಥೂಲಃ ಸರ್ವಗತಿಃ ಪುಮಾನ್ |
ಅಪಸ್ಮಾರಹರಃ ಸ್ಮರ್ತಾ ಶ್ರುತಿರ್ಗಾಧಾ ಸ್ಮೃತಿರ್ಮನುಃ || ೪೬ ||

ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಃ ಪ್ರಜಾದ್ವಾರೋ ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರಃ ಕಪೀಶ್ವರಃ |
ನಾದರೂಪಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಾತನಃ || ೪೭ ||

ಏಕೋನೈಕೋ ಜನಃ ಶುಕ್ಲಃ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿರನಾಕುಲಃ |
ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಯೋತಿರನಾದಿಶ್ಚ ಸಾತ್ತ್ವಿಕೋ ರಾಜಸತ್ತಮಃ || ೪೮ ||

ತಮೋಹರ್ತಾ ನಿರಾಲಂಬೋ ನಿರಾಕಾರೋ ಗುಣಾಕರಃ |
ಗುಣಾಶ್ರಯೋ ಗುಣಮಯೋ ಬೃಹತ್ಕಾಯೋ ಬೃಹದ್ಯಶಾಃ ||

ಬೃಹದ್ಧನುರ್ಬೃಹತ್ಪಾದೋ ಬೃಹನ್ಮೂರ್ಧಾ ಬೃಹತ್ಸ್ವನಃ |
ಬೃಹತ್ಕರ್ಣೋ ಬೃಹನ್ನಾಸೋ ಬೃಹನ್ನೇತ್ರೋ ಬೃಹದ್ಗಳಃ || ೫೦ ||

ಬೃಹದ್ಯತ್ನೋ ಬೃಹಚ್ಚೇಷ್ಟೋ ಬೃಹತ್ಪುಚ್ಛೋ ಬೃಹತ್ಕರಃ |
ಬೃಹದ್ಗತಿರ್ಬೃಹತ್ಸೇವ್ಯೋ ಬೃಹಲ್ಲೋಕಫಲಪ್ರದಃ || ೫೧ ||

ಬೃಹಚ್ಛಕ್ತಿರ್ಬೃಹದ್ವಾಂಛಾಫಲದೋ ಬೃಹದೀಶ್ವರಃ |
ಬೃಹಲ್ಲೋಕನುತೋ ದ್ರಷ್ಟಾ ವಿದ್ಯಾದಾತಾ ಜಗದ್ಗುರುಃ || ೫೨ ||

ದೇವಾಚಾರ್ಯಃ ಸತ್ಯವಾದೀ ಬ್ರಹ್ಮವಾದೀ ಕಳಾಧರಃ |
ಸಪ್ತಪಾತಾಳಗಾಮೀ ಚ ಮಲಯಾಚಲಸಂಶ್ರಯಃ || ೫೩ ||

ಉತ್ತರಾಶಾಸ್ಥಿತಃ ಶ್ರೀದೋ ದಿವ್ಯೌಷಧವಶಃ ಖಗಃ |
ಶಾಖಾಮೃಗಃ ಕಪೀನ್ದ್ರ ಶ್ಚ ಪುರಾಣಃ ಶ್ರುತಿಸಂಚರಃ || ೫೪ ||

ಚತುರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಯೋಗೀ ಯೋಗಗಮ್ಯಃ ಪರಾತ್ಪರಃ |
ಅನಾದಿನಿಧನೋ ವ್ಯಾಸೋ ವೈಕುಂಠಃ ಪೃಥಿವೀಪತಿಃ || ೫೫ ||

ಪರಾಜಿತೋ ಜಿತಾರಾತಿಃ ಸದಾನಂದಶ್ಚ ಈಶಿತಾ |
ಗೋಪಾಲೋ ಗೋಪತಿರ್ಗೋಪ್ತಾ ಕಲಿಃ ಕಾಲಃ ಪರಾತ್ಪರಃ || ೫೬ ||

ಮನೋವೇಗೀ ಸದಾಯೋಗೀ ಸಂಸಾರಭಯನಾಶನಃ |
ತತ್ತ್ವದಾತಾ ಚ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಃ ತತ್ತ್ವಂ ತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಕಃ || ೫೭ ||

ಶುದ್ಧೋ ಬುದ್ಧೋ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತೋ ಯುಕ್ತಾಕಾರೋ ಜಯಪ್ರದಃ |
ಪ್ರಳಯೋಽಮಿತಮಾಯಶ್ಚ ಮಾಯಾತೀತೋ ವಿಮತ್ಸರಃ || ೫೮ ||

ಮಾಯಾನಿರ್ಜಿತರಕ್ಷಶ್ಚ ಮಾಯಾನಿರ್ಮಿತವಿಷ್ಟಪಃ |
ಮಾಯಾಶ್ರಯಶ್ಚ ನಿರ್ಲೇಪೋ ಮಾಯಾನಿರ್ವಂಚಕಃ ಸುಖಃ ||

ಸುಖೀ ಸುಖಪ್ರದೋ ನಾಗೋ ಮಹೇಶಕೃತಸಂಸ್ತವಃ |
ಮಹೇಶ್ವರಃ ಸತ್ಯಸಂಧಃ ಶರಭಃ ಕಲಿಪಾವನಃ || ೬೦ ||

ರಸೋ ರಸಜ್ಞಃ ಸಮ್ಮಾನೋ ತಪಶ್ಚಕ್ಷುಃ ಚ ಭೈರವಃ |
ಘ್ರಾಣೋ ಗಂಧಃ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ಚ ಸ್ಪರ್ಶೋಽಹಂಕಾರಮಾನದಃ || ೬೧ ||

ನೇತಿ ನೇತೀತಿ ಗಮ್ಯಶ್ಚ ವೈಕುಂಠಭಜನಪ್ರಿಯಃ |
ಗಿರಿಶೋ ಗಿರಿಜಾಕಾಂತೋ ದುರ್ವಾಸಾಃ ಕವಿರಂಗಿರಾಃ || ೬೨ ||

ಭೃಗುರ್ವಸಿಷ್ಠಶ್ಚ್ಯವನೋ ತುಂಬುರುರ್ನಾರದೋಽಮಲಃ |
ವಿಶ್ವಕ್ಷೇತ್ರಂ ವಿಶ್ವಬೀಜಂ ವಿಶ್ವನೇತ್ರಶ್ಚ ವಿಶ್ವಪಃ || ೬೩ ||

ಯಾಜಕೋ ಯಜಮಾನಶ್ಚ ಪಾವಕಃ ಪಿತರಸ್ತಥಾ |
ಶ್ರದ್ಧಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಕ್ಷಮಾ ತಂದ್ರಾ ಮನ್ತ್ರೋ ಮನ್ತ್ರಯುತಸ್ಸ್ವರಃ || ೬೪ ||

ರಾಜೇಂದ್ರೋ ಭೂಪತಿಃ ಕಂಠಮಾಲೀ ಸಂಸಾರಸಾರಥಿಃ |
ನಿತ್ಯಃ ಸಂಪೂರ್ಣಕಾಮಶ್ಚ ಭಕ್ತಕಾಮಧುಗುತ್ತಮಃ || ೬೫ ||

ಗಣಪಃ ಕೀಶಪೋ ಭ್ರಾತಾ ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಚ ಮಾರುತಿಃ |
ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ || ೬೬ ||

ಕಾಮಜಿತ್ ಕಾಮದಹನಃ ಕಾಮಃ ಕಾಮ್ಯಫಲಪ್ರದಃ |
ಮುದ್ರಾಹಾರೀ ರಕ್ಷೋಘ್ನಃ ಕ್ಷಿತಿಭಾರಹರೋ ಬಲಃ || ೬೭ ||

ನಖದಂಷ್ಟ್ರಾಯುಧೋ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತೋಽಭಯವರಪ್ರದಃ |
ದರ್ಪಹಾ ದರ್ಪದೋ ದೃಪ್ತಃ ಶತಮೂರ್ತಿಃ ಅಮೂರ್ತಿಮಾನ್ || ೬೮ ||

ಮಹಾನಿಧಿರ್ಮಹಾಭಾಗೋ ಮಹಾಭೋಗೋ ಮಹಾರ್ಥದಃ |
ಮಹಾಕಾರೋ ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹಾತೇಜಾ ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ || ೬೯ ||

ಮಹಾಕರ್ಮಾ ಮಹಾನಾದೋ ಮಹಾಮನ್ತ್ರೋ ಮಹಾಮತಿಃ |
ಮಹಾಶಯೋ ಮಹೋದಾರೋ ಮಹಾದೇವಾತ್ಮಕೋ ವಿಭುಃ || ೭೦ ||

ರುದ್ರಕರ್ಮಾ ಕ್ರೂರಕರ್ಮಾ ರತ್ನನಾಭಃ ಕೃತಾಗಮಃ |
ಅಂಭೋಧಿಲಂಘನಃ ಸಿಂಹೋ ನಿತ್ಯೋ ಧರ್ಮಪ್ರಮೋದನಃ || ೭೧ ||

ಜಿತಾಮಿತ್ರೋ ಜಯಃ ಸಾಮೋ ವಿಜಯೋ ವಾಯುವಾಹನಃ |
ಜೀವದಾತಾ ಸಹಸ್ರಾಂಶುಃ ಮುಕುನ್ದೋ ಭೂರಿದಕ್ಷಿಣಃ || ೭೨ ||

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಃ ಸಿದ್ಧಿದಃ ಸಿದ್ಧಸಂಕಲ್ಪಃ ಸಿದ್ಧಿಹೇತುಕಃ |
ಸಪ್ತಪಾತಾಲಭರಣಃ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಣವಂದಿತಃ || ೭೩ ||

ಸಪ್ತಾಬ್ಧಿಲಂಘನೋ ವೀರಃ ಸಪ್ತದ್ವೀಪೋರುಮಂಡಲಃ |
ಸಪ್ತಾಂಗರಾಜ್ಯಸುಖದಃ ಸಪ್ತಮಾತೃನಿಷೇವಿತಃ || ೭೪ ||

ಸಪ್ತಲೋಕೈಕಮಕುಟಃ ಸಪ್ತಹೋತಾ ಸ್ವರಾಶ್ರಯಃ |
ಸಪ್ತಚ್ಛಂದೋನಿಧಿಃ ಸಪ್ತಚ್ಛಂದಃ ಸಪ್ತಜನಾಶ್ರಯಃ || ೭೫ ||

ಸಪ್ತಸಾಮೋಪಗೀತಶ್ಚ ಸಪ್ತಪಾತಾಲಸಂಶ್ರಯಃ |
ಮೇಧಾವೀ ಕೀರ್ತಿದಃ ಶೋಕಹಾರೀ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯನಾಶನಃ || ೭೬ ||

ಸರ್ವವಶ್ಯಕರೋ ಭರ್ಗೋ ದೋಷಘ್ನಃ ಪುತ್ರಪೌತ್ರದಃ |
ಪ್ರತಿವಾದಿಮುಖಸ್ತಂಭೋ ದುಷ್ಟಚಿತ್ತಪ್ರಸಾದನಃ || ೭೭ ||

ಪರಾಭಿಚಾರಶಮನೋ ದುಃಖಘ್ನೋ ಬಂಧಮೋಕ್ಷದಃ |
ನವದ್ವಾರಪುರಾಧಾರೋ ನವದ್ವಾರನಿಕೇತನಃ || ೭೮ ||

ನರನಾರಾಯಣಸ್ತುತ್ಯೋ ನರನಾಥೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಮೇಖಲೀ ಕವಚೀ ಖಡ್ಗೀ ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುರ್ವಿಷ್ಣುಸಾರಥಿಃ || ೭೯ ||

ಬಹುಯೋಜನವಿಸ್ತೀರ್ಣಪುಚ್ಛಃ ಪುಚ್ಛಹತಾಸುರಃ |
ದುಷ್ಟಗ್ರಹನಿಹಂತಾ ಚ ಪಿಶಾಚಗ್ರಹಘಾತುಕಃ || ೮೦ ||

ಬಾಲಗ್ರಹವಿನಾಶೀ ಚ ಧರ್ಮೋನೇತಾ ಕೃಪಾಕರಃ |
ಉಗ್ರಕೃತ್ಯೋಗ್ರವೇಗಶ್ಚ ಉಗ್ರನೇತ್ರಃ ಶತಕ್ರತುಃ || ೮೧ ||

ಶತಮನ್ಯುಃ ಸ್ತುತಃ ಸ್ತುತ್ಯಃ ಸ್ತುತಿಃ ಸ್ತೋತಾ ಮಹಾಬಲಃ |
ಸಮಗ್ರಗುಣಶಾಲೀ ಚ ವ್ಯಗ್ರೋ ರಕ್ಷೋವಿನಾಶಕಃ || ೮೨ ||

ರಕ್ಷೋಘ್ನಹಸ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಃ ಶ್ರೀಧರೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ |
ಮೇಘನಾದೋ ಮೇಘರೂಪೋ ಮೇಘವೃಷ್ಟಿನಿವಾರಕಃ || ೮೩ ||

ಮೇಘಜೀವನಹೇತುಶ್ಚ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಃ ಪರಾತ್ಮಕಃ |
ಸಮೀರತನಯೋ ಬೋದ್ಧಾ ತತ್ತ್ವವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಃ || ೮೪ ||

ಅಮೋಘೋಽಮೋಘವೃದ್ಧಿಶ್ಚ ಇಷ್ಟದೋಽನಿಷ್ಟನಾಶಕಃ |
ಅರ್ಥೋ ಅರ್ಥಾಪಹಾರೀ ಚ ಸಮರ್ಥೋ ರಾಮಸೇವಕಃ || ೮೫ ||

ಅರ್ಥೀ ಧನ್ಯಸ್ಸುರಾರಾತಿಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಆತ್ಮಭೂಃ |
ಸಂಕರ್ಷಣೋ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ವಿದ್ಯಾರಾಶಿಃ ಸುರೇಶ್ವರಃ || ೮೬ ||

ಅಚಲೋದ್ಧಾರಕೋ ನಿತ್ಯಃ ಸೇತುಕೃದ್ರಾಮಸಾರಥಿಃ |
ಆನಂದಃ ಪರಮಾನಂದೋ ಮತ್ಸ್ಯಃ ಕೂರ್ಮೋ ನಿಧಿಃ ಶಮಃ || ೮೭ ||

ವರಾಹೋ ನಾರಸಿಂಹಶ್ಚ ವಾಮನೋ ಜಮದಗ್ನಿಜಃ |
ರಾಮಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಶಿವೋ ಬುದ್ಧಃ ಕಲ್ಕೀ ರಾಮಾಶ್ರಯೋ ಹರಃ || ೮೮ ||

ನಂದೀ ಭೃಂಗೀ ಚ ಚಂಡೀ ಚ ಗಣೇಶೋ ಗಣಸೇವಿತಃ |
ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ವಿಶ್ರಮೋ ಜಗತಾಂಪತಿಃ ||

ಜಗನ್ನಾಥಃ ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸರ್ವಾವಾಸಃ ಸದಾಶ್ರಯಃ |
ಸುಗ್ರೀವಾದಿಸ್ತುತಃ ಶಾಂತಃ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಪ್ಲವಂಗಮಃ || ೯೦ ||

ನಖದಾರಿತರಕ್ಷಶ್ಚ ನಖಾಯುಧವಿಶಾರದಃ |
ಕುಶಲಃ ಸುಧನಃ ಶೇಷೋ ವಾಸುಕಿಸ್ತಕ್ಷಕಸ್ಸ್ವರಃ || ೯೧ ||

ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣೋ ಬಲಾಢ್ಯಶ್ಚ ರಾಮಪೂಜ್ಯೋಽಘನಾಶನಃ |
ಕೈವಲ್ಯದೀಪಃ ಕೈವಲ್ಯೋ ಗರುಡಃ ಪನ್ನಗೋ ಗುರುಃ || ೯೨ ||

ಕಿಲ್ಯಾರಾವಹತಾರಾತಿಗರ್ವಃ ಪರ್ವತಭೇದನಃ |
ವಜ್ರಾಂಗೋ ವಜ್ರವೇಗಶ್ಚ ಭಕ್ತೋ ವಜ್ರನಿವಾರಕಃ || ೯೩ ||

ನಖಾಯುಧೋ ಮಣಿಗ್ರೀವೋ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲೀ ಚ ಭಾಸ್ಕರಃ |
ಪ್ರೌಢ ಪ್ರತಾಪಸ್ತಪನೋ ಭಕ್ತತಾಪನಿವಾರಕಃ || ೯೪ ||

ಶರಣಂ ಜೀವನಂ ಭೋಕ್ತಾ ನಾನಾಚೇಷ್ಟೋ ಹ್ಯಚಂಚಲಃ |
ಸುಸ್ವಸ್ಥೋಽಷ್ಟಾಸ್ಯಹಾ ದುಃಖಶಮನಃ ಪವನಾತ್ಮಜಃ || ೯೫ ||

ಪಾವನಃ ಪವನಃ ಕಾನ್ತೋ ಭಕ್ತಾಗಸ್ಸಹನೋ ಬಲಃ |
ಮೇಘನಾದರಿಪುರ್ಮೇಘನಾದಸಂಹೃತರಾಕ್ಷಸಃ || ೯೬ ||

ಕ್ಷರೋಽಕ್ಷರೋ ವಿನೀತಾತ್ಮಾ ವಾನರೇಶಃ ಸತಾಂಗತಿಃ |
ಶ್ರೀಕಂಠಃ ಶಿತಿಕಂಠಶ್ಚ ಸಹಾಯಃ ಸಹನಾಯಕಃ || ೯೭ ||

ಅಸ್ಥೂಲಸ್ತ್ವನಣುರ್ಭರ್ಗೋ ದೇವಃ ಸಂಸೃತಿನಾಶನಃ |
ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯಾಸಾರಶ್ಚ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕುಶಲಃ ಸುಧೀಃ || ೯೮ ||

ಅಕಲ್ಮಷಃ ಸತ್ಯಹೇತುಃ ಸತ್ಯಗಃ ಸತ್ಯಗೋಚರಃ |
ಸತ್ಯಗರ್ಭಃ ಸತ್ಯರೂಪಃ ಸತ್ಯಃ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಃ || ೯೯ ||

ಅಂಜನಾಪ್ರಾಣಲಿಂಗಶ್ಚ ವಾಯುವಂಶೋದ್ಭವಃ ಸುಧೀಃ |
ಭದ್ರರೂಪೋ ರುದ್ರರೂಪಃ ಸುರೂಪಶ್ಚಿತ್ರರೂಪಧೃತ್ || ೧೦೦ ||

ಮೈನಾಕವಂದಿತಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶನೋ ವಿಜಯೋ ಜಯಃ |
ಕ್ರಾಂತದಿಙ್ಮಂಡಲೋ ರುದ್ರಃ ಪ್ರಕಟೀಕೃತವಿಕ್ರಮಃ || ೧೦೧ ||

ಕಂಬುಕಂಠಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಹ್ರಸ್ವನಾಸೋ ವೃಕೋದರಃ |
ಲಂಬೋಷ್ಠಃ ಕುಂಡಲೀ ಚಿತ್ರಮಾಲೀ ಯೋಗವಿದಾಂ ವರಃ || ೧೦೨ ||

ವಿಪಶ್ಚಿತ್ ಕವಿರಾನಂದವಿಗ್ರಹೋಽನನ್ಯಶಾಸನಃ |
ಫಲ್ಗುನೀಸೂನುರವ್ಯಗ್ರೋ ಯೋಗಾತ್ಮಾ ಯೋಗತತ್ಪರಃ || ೧೦೩ ||

ಯೋಗವೇದ್ಯೋ ಯೋಗರಕ್ತೋ ಯೋಗಯೋನಿರ್ದಿಗಂಬರಃ |
ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾಂತವರ್ಣನಿರ್ಮಿತವಿಗ್ರಹಃ || ೧೦೪ ||

ಉಲೂಖಲಮುಖಃ ಸಿಂಹಃ ಸಂಸ್ತುತಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ |
ಶ್ಲಿಷ್ಟಜಂಘಃ ಶ್ಲಿಷ್ಟಜಾನುಃ ಶ್ಲಿಷ್ಟಪಾಣಿಃ ಶಿಖಾಧರಃ || ೧೦೫ ||

ಸುಶರ್ಮಾಽಮಿತಶರ್ಮಾ ಚ ನಾರಾಯಣಪರಾಯಣಃ |
ಜಿಷ್ಣುರ್ಭವಿಷ್ಣೂ ರೋಚಿಷ್ಣುರ್ಗ್ರಸಿಷ್ಣುಃ ಸ್ಥಾಣುರೇವ ಚ || ೧೦೬ ||

ಹರಿರುದ್ರಾನುಕೃದ್ವೃಕ್ಷಕಂಪನೋ ಭೂಮಿಕಂಪನಃ |
ಗುಣಪ್ರವಾಹಃ ಸೂತ್ರಾತ್ಮಾ ವೀತರಾಗಃ ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಃ || ೧೦೭ ||

ನಾಗಕನ್ಯಾಭಯಧ್ವಂಸೀ ರುಕ್ಮವರ್ಣಃ ಕಪಾಲಭೃತ್ |
ಅನಾಕುಲೋ ಭವೋಽಪಾಯೋಽನಪಾಯೋ ವೇದಪಾರಗಃ || ೧೦೮ ||

ಅಕ್ಷರಃ ಪುರುಷೋ ಲೋಕನಾಥೋ ರಕ್ಷಃ ಪ್ರಭುರ್ದೃಢಃ |
ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಫಲಭುಕ್ ಸತ್ಯಸಂಧಃ ಪುರುಷ್ಟುತಃ || ೧೦೯ ||

ಶ್ಮಶಾನಸ್ಥಾನನಿಲಯಃ ಪ್ರೇತವಿದ್ರಾವಣಕ್ಷಮಃ |
ಪಂಚಾಕ್ಷರಪರಃ ಪಂಚಮಾತೃಕೋ ರಂಜನಧ್ವಜಃ || ೧೧೦ ||

ಯೋಗಿನೀಬೃಂದವಂದ್ಯಶ್ಚ ಶತ್ರುಘ್ನೋಽನಂತವಿಕ್ರಮಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀಂದ್ರಿಯರಿಪುರ್ಧೃತದಂಡೋ ದಶಾತ್ಮಕಃ || ೧೧೧ ||

ಅಪ್ರಪಂಚಃ ಸದಾಚಾರಃ ಶೂರಸೇನವಿದಾರಕಃ |
ವೃದ್ಧಃ ಪ್ರಮೋದಶ್ಚಾನಂದಃ ಸಪ್ತಜಿಹ್ವಾಪತಿರ್ಧರಃ || ೧೧೨ ||

ನವದ್ವಾರಪುರಾಧಾರಃ ಪ್ರತ್ಯಗ್ರಃ ಸಾಮಗಾಯಕಃ |
ಷಟ್ಚಕ್ರಧಾಮಾ ಸ್ವರ್ಲೋಕೋ ಭಯಹೃನ್ಮಾನದೋಽಮದಃ || ೧೧೩ ||

ಸರ್ವವಶ್ಯಕರಃ ಶಕ್ತಿರ್ನೇತಾ ಚಾಽನಂತಮಂಗಳಃ |
ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಧರೋ ನೇತಾ ವಿರೂಪಃ ಸ್ವರಸುಂದರಃ || ೧೧೪ ||

ಧೂಮಕೇತುರ್ಮಹಾಕೇತುಃ ಸತ್ಯಕೇತುರ್ಮಹಾರಥಃ |
ನಂದಿಪ್ರಿಯಃ ಸ್ವತಂತ್ರಶ್ಚ ಮೇಖಲೀ ಸಮರಪ್ರಿಯಃ || ೧೧೫ ||

ಲೋಹಾಂಗಃ ಸರ್ವವಿದ್ಧನ್ವೀ ಷಟ್ಕಲಶ್ಶರ್ವ ಈಶ್ವರಃ |
ಫಲಭುಕ್ ಫಲಹಸ್ತಶ್ಚ ಸರ್ವಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಃ || ೧೧೬ ||

ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಧರ್ಮಫಲೋ ಧರ್ಮೋ ಧರ್ಮಪ್ರದೋಽರ್ಥದಃ |
ಪಂಚವಿಂಶತಿತತ್ತ್ವಜ್ಞಸ್ತಾರಕಃ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ಪರಃ || ೧೧೭ ||

ತ್ರಿಮಾರ್ಗವಸತಿರ್ಭೀಮಃ ಸರ್ವದುಃಖನಿಬರ್ಹಣಃ |
ಊರ್ಜಸ್ವಾನ್ ನಿರ್ಗಳಃ ಶೂಲೀ ಮಾಲೀ ಗರ್ಭೋನಿಶಾಚರಃ || ೧೧೮ ||

ರಕ್ತಾಂಬರಧರೋ ರಕ್ತೋ ರಕ್ತಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಃ |
ವನಮಾಲೀ ಶುಭಾಂಗಶ್ಚ ಶ್ವೇತಃ ಶ್ವೇತಾಂಬರೋ ಯುವಾ || ೧೧೯ ||

ಜಯೋಽಜಯಪರೀವಾರಃ ಸಹಸ್ರವದನಃ ಕವಿಃ |
ಶಾಕಿನೀಢಾಕಿನೀಯಕ್ಷರಕ್ಷೋಭೂತೌಘಭಂಜನಃ || ೧೨೦ ||

ಸದ್ಯೋಜಾತಃ ಕಾಮಗತಿರ್ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿರ್ಯಶಸ್ಕರಃ |
ಶಂಭುತೇಜಾಃ ಸಾರ್ವಭೌಮೋ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಃ ಪ್ಲವಂಗಮಃ || ೧೨೧ ||

ಚತುರ್ನವತಿಮಂತ್ರಜ್ಞಃ ಪೌಲಸ್ತ್ಯಬಲದರ್ಪಹಾ |
ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರದಃ ಶ್ರೀಮಾನಂಗದಪ್ರಿಯ ಈಡಿತಃ || ೧೨೨ ||

ಸ್ಮೃತಿರ್ಬೀಜಂ ಸುರೇಶಾನಃ ಸಂಸಾರಭಯನಾಶನಃ |
ಉತ್ತಮಃ ಶ್ರೀಪರೀವಾರಃ ಶ್ರೀಭೂದುರ್ಗಾ ಚ ಕಾಮಧೃಕ್ || ೧೨೩ ||

ಸದಾಗತಿರ್ಮಾತರಿಶ್ವಾ ರಾಮಪಾದಾಬ್ಜಷಟ್ಪದಃ |
ನೀಲಪ್ರಿಯೋ ನೀಲವರ್ಣೋ ನೀಲವರ್ಣಪ್ರಿಯಃ ಸುಹೃತ್ || ೧೨೪ ||

ರಾಮದೂತೋ ಲೋಕಬಂಧುರಂತರಾತ್ಮಾ ಮನೋರಮಃ |
ಶ್ರೀರಾಮಧ್ಯಾನಕೃದ್ವೀರಃ ಸದಾ ಕಿಂಪುರುಷಸ್ತುತಃ || ೧೨೫ ||

ರಾಮಕಾರ್ಯಾಂತರಂಗಶ್ಚ ಶುದ್ಧಿರ್ಗತಿರನಾಮಯಃ |
ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಃ ಪರಾನಂದಃ ಪರೇಶಃ ಪ್ರಿಯಸಾರಥಿಃ || ೧೨೬ ||

ಲೋಕಸ್ವಾಮೀ ಮುಕ್ತಿದಾತಾ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಃ |
ಮಹಾಬಲೋ ಮಹಾವೀರಃ ಪಾರಾವಾರಗತಿರ್ಗುರುಃ || ೧೨೭ ||

ಸಮಸ್ತಲೋಕಸಾಕ್ಷೀ ಚ ಸಮಸ್ತಸುರವಂದಿತಃ |
ಸೀತಾಸಮೇತಶ್ರೀರಾಮಪಾದಸೇವಾಧುರಂಧರಃ || ೧೨೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ||

Also Read:

Sri Anjaneya Sahasranama Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Anjaneya Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top