Ganesh Stotram

Sri Ganesha Dwadasanama Stotra Lyrics in English

Shri Ganesha Dwadasanama Stotra Lyrics:

praNamya shirasA dEvaM gaurIputraM vinAyakaM |
bhaktAvAsaM smarEnnityaM AyuH kAmArtha siddhaye || 1 ||

prathamaM vakratuMDaM cha EkadaMtaM dvitIyakaM|
tRutIyaM kRuShNapiMgAkShaM gajavaktraM chaturthakaM|| 2 ||

laMbOdaraM paMchamaM cha ShaShThaM vikaTamEva cha |
saptamaM vighnarAjEMdraM dhUmravarNaM tathAShTamaM || 3 ||

navamaM bhAlachaMdraM cha dashamaM tu vinAyakaM|
EkAdashaM gaNapatiM dvAdashaM tu gajAnanaM|| 4 ||

dvAdashaitAni nAmAni trisaMdhyaM yaH paThEnnaraH |
na cha vighnabhayaM tasya sarvasiddhikaraM prabhO || 5 ||

vidyArthi labhate vidyAM dhanArthI labhate dhanaM |
putrArthi labhate putrAn mOkShArthi labhate gatiM|| 6 ||

japEt gaNapatistOtraM ShaDbhirmAsaiH phalaM labhEt |
saMvatsarENa siddhiM cha labhate nAtra saMshayaH || 7 ||

aShTebhyo brAhmaNEbhyashcha likhitvA yaH samarpayEt |
tasya vidyA bhavEt sarvA gaNEshasya prasAdataH || 8 ||

Shri Ganesha Dwadasanama Stotra translated in English:

Namami sirasha devam gouri putram vinayakam
Bhaktayaha samsmarenityam ayushyakamartha siddhaye

Prathamam Vakratundam thu Ekadantam Dwitiyakam
Trutiyam Krishnapingam cha chaturtham gajakarnakam

Lambodaram Panchamamcha cha Shashtham vikatameva cha
Saptamam vighna Rajendram Dhumravarnam Tathashtakam

Navamam phalachandram tu dashamam cha Vinayakam
Ekadasam Ganapatim Dwadasam hasti ranmukam

Etad Dwadasa namani trisandhyam yah paten naraha
vidyarthi labhate vidyam dhanarthi labhate dhanam

Also Read:

Sri Ganesha Dwadasanama Lyrics in English | Kannada | Hindi

Add Comment

Click here to post a comment