Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Gayatri Bhujanga Stotram Lyrics in Kannada

Sri Gayatri Bhujanga Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಉಷಃಕಾಲಗಮ್ಯಾಮುದಾತ್ತ ಸ್ವರೂಪಾಂ
ಅಕಾರಪ್ರವಿಷ್ಟಾಮುದಾರಾಂಗಭೂಷಾಮ್ |
ಅಜೇಶಾದಿ ವಂದ್ಯಾಮಜಾರ್ಚಾಂಗಭಾಜಾಂ
ಅನೌಪಮ್ಯರೂಪಾಂ ಭಜಾಮ್ಯಾದಿ ಸಂಧ್ಯಾಮ್ || ೧ ||

ಸದಾ ಹಂಸಯಾನಾಂ ಸ್ಫುರದ್ರತ್ನವಸ್ತ್ರಾಂ
ವರಾಭೀತಿ ಹಸ್ತಾಂ ಖಗಾಮ್ನಾಯರೂಪಾಮ್ |
ಸ್ಫುರತ್ಸ್ವಾಧಿಕಾಮಕ್ಷಮಾಲಾಂ ಚ ಕುಂಭಂ
ದಧನಾಮಹಂ ಭಾವಯೇ ಪೂರ್ವಸಂಧ್ಯಾಮ್ || ೨ ||

ಪ್ರವಾಳ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾಂಗ ಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಂತೀಂ
ಕಿರೀಟೋಲ್ಲಸದ್ರತ್ನರಾಜಪ್ರಭಾತಾಮ್ |
ವಿಶಾಲೋರು ಭಾಸಾಂ ಕುಚಾಶ್ಲೇಷಹಾರಾಂ
ಭಜೇ ಬಾಲಿಕಾಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಂ ವಿನೋದಾಮ್ || ೩ ||

ಸ್ಫುರಚ್ಚಂದ್ರ ಕಾಂತಾಂ ಶರಚ್ಚಂದ್ರವಕ್ತ್ರಾಂ
ಮಹಾಚಂದ್ರಕಾಂತಾದ್ರಿ ಪೀನಸ್ತನಾಢ್ಯಾಮ್ |
ತ್ರಿಶೂಲಾಕ್ಷ ಹಸ್ತಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಸ್ಯ ಪತ್ನೀಂ
ವೃಷಾರೂಢಪಾದಾಂ ಭಜೇ ಮಧ್ಯಸಂಧ್ಯಾಮ್ || ೪ ||

ಷಡಾಧಾರರೂಪಾಂ ಷಡಾಧಾರಗಮ್ಯಾಂ
ಷಡಧ್ವಾತಿಶುದ್ಧಾಂ ಯಜುರ್ವೇದರೂಪಾಮ್ |
ಹಿಮಾದ್ರೇಸ್ಸುತಾಂ ಕುಂದ ದಂತಾವಭಾಸಾಂ
ಮಹೇಶಾರ್ಧದೇಹಾಂ ಭಜೇ ಮಧ್ಯಸಂಧ್ಯಾಮ್ || ೫ ||

ಸುಷುಮ್ನಾಂತರಸ್ಥಾಂ ಸುಧಾಸೇವ್ಯಮಾನಾಂ
ಉಕಾರಾಂತರಸ್ಥಾಂ ದ್ವಿತೀಯಸ್ವರೂಪಾಮ್ |
ಸಹಸ್ರಾಂತರಸ್ಥಾಂ ಪ್ರಭಾಸತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ
ಸದಾ ಯೌವನಾಢ್ಯಾಂ ಭಜೇ ಮಧ್ಯಸಂಧ್ಯಾಮ್ || ೬ ||

ಸದಾಸಾಮಗಾನಾಂ ಪ್ರಿಯಾಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗೀಂ
ಅಕಾರಾಂತರಸ್ಥಾಂ ಕರೋಲ್ಲಾಸಿಚಕ್ರಾಮ್ |
ಗದಾಪದ್ಮಹಸ್ತಾಂ ಧ್ವನತ್ಪಾಂಚಜನ್ಯಾಂ
ಖಗೇಶೋಪವಿಷ್ಟಾಂ ಭಜೇಮಾಸ್ತಸಂಧ್ಯಾಮ್ || ೭ ||

ಪ್ರಗಲ್ಭಸ್ವರೂಪಾಂ ಸ್ಫುರತ್ಕಂಕಣಾಢ್ಯಾಂ
ಅಹಂ ಲಂಬಮಾನ ಸ್ತನಪ್ರಾಂತಹಾರಮ್ |
ಮಹಾನೀಲರತ್ನ ಪ್ರಭಾಕುಂಡಲಾಭ್ಯಾಂ
ಸ್ಫುರತ್ಸ್ಮೇರವಕ್ತ್ರಾಂ ಭಜೇ ತುರ್ಯಸಂಧ್ಯಾಮ್ || ೮ ||

ಸದಾತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯೈಕಗಮ್ಯಾಂ
ಅಹಂ ಮೋಕ್ಷಮಾರ್ಗೈಕ ಪಾಥೇಯರೂಪಾಮ್ |
ಮಹಾಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರೈಸ್ಸೇವ್ಯಮಾನಾಂ
ಭಜೇಹಂ ಭವೋತ್ತಾರಣೀಂ ತುರ್ಯಸಂಧ್ಯಾಮ್ || ೯ ||

ಹೃದಂಭೋಜಮಧ್ಯೇ ಪರಮ್ನಾಯಮೀಡೇ
ಸುಖಾಸೀನ ಸದ್ರಾಜಹಂಸಾಂ ಮನೋಜ್ಞಾಮ್ |
ಸದಾ ಹೇಮಭಾಸಾಂ ತ್ರಯೀವಿದ್ಯಮಧ್ಯಾಂ
ಭಜಾಮ ಸ್ತುವಾಮೋ ವದಾಮ ಸ್ಮರಾಮಃ || ೧೦ ||

ಸದಾ ತತ್ಪದೈಸ್ತೂಯಮಾನಾಂ ಸವಿತ್ರೀಂ
ವರೇಣ್ಯಾಂ ಮಹಾಭರ್ಗರೂಪಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಮ್ |
ಸದಾ ದೇವದೇವಾದಿ ದೇವಸ್ಯಪತ್ನೀಂ
ಅಹಂ ಧೀಮಹೀತ್ಯಾದಿ ಪಾದೈಕ ಜುಷ್ಟಾಮ್ || ೧೧ ||

ಅನಾಥಂ ದರಿದ್ರಂ ದುರಾಚಾರಯುಕ್ತಂ
ಶಠಂ ಸ್ಥೂಲಬುದ್ಧಿಂ ಪರಂ ಧರ್ಮಹೀನಮ್ |
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾಂ ಜಪಧ್ಯಾನಹೀನಂ ಮಹೇಶೀಂ
ಪರಂ ಚಿಂತಯಾಮಿ ಪ್ರಸೀದ ತ್ವಮೇವ || ೧೨ ||

ಇತೀದಂ ಭುಜಂಗಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಭಕ್ತ್ಯಾ
ಸಮಾಧಾಯ ಚಿತ್ತೇ ಸದಾ ಶ್ರೀ ಭವಾನೀಮ್ |
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಸ್ವರೂಪಾಂ ತ್ರಿಲೋಕೈಕ ವಂದ್ಯಾಂ
ಸ ಮುಕ್ತೋ ಭವೇತ್ಸರ್ವಪಾಪೈ ರಜಸ್ರಮ್ || ೧೩ ||

Also Read:

Sri Gayatri Bhujanga Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top