Durga Stotram

Sri Meenakshi Navaratnamala Lyrics in Kannada

Sri Meenakshi Navaratnamala in Kannada:

॥ ಮೀನಾಕ್ಷೀ ನವರತ್ನಮಾಲಾ ॥

ಗೌರೀಂ ಕಾಂಚನಪದ್ಮಿನೀತಟಗೃಹಾಂ ಶ್ರೀಸುಂದರೇಶಪ್ರಿಯಾಂ
ನೀಪಾರಣ್ಯಸುವರ್ಣಕಂತುಕಪರಿಕ್ರೀಡಾವಿಲೋಲಾಮುಮಾಂ |
ಶ್ರೀಮತ್ಪಾಂಡ್ಯ ಕುಲಾಚಲಾಗ್ರವಿಲಸದ್ರತ್ನಪ್ರದೀಪಾಯಿತಾಂ
ಮೀನಾಕ್ಷೀಂ ಮಧುರೇಶ್ವರೀಂ ಶುಕಧರಾಂ ಶ್ರೀಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ಭಜೇ || ೧ ||

ಗೌರೀಂ ವೇದಕದಂಬಕಾನನಶುಕೀಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾಟವೀಕೇಕಿನೀಂ
ವೇದಾಂತಾಖಿಲಧರ್ಮಹೇಮನಳಿನೀಹಂಸೀಂ ಶಿವಾಂ ಶಾಂಭವೀಂ |
ಓಂಕಾರಾಬುಜನೀಲಮತ್ತಮಧುಪಾಂ ಮಂತ್ರಾಮ್ರಶಾಖಾಪಿಕಾಂ
ಮೀನಾಕ್ಷೀಂ ಮಧುರೇಶ್ವರೀಂ ಶುಕಧರಾಂ ಶ್ರೀಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ಭಜೇ || ೨ ||

ಗೌರೀಂ ನೂಪುರಶೋಭಿತಾಂಘ್ರಿಕಮಲಾಂ ತೂಣೋಲ್ಲಸಜ್ಜಂಘಿಕಾಂ
ದಂತಾದರ್ಶಸಮಾನಜಾನುಯುಗಳಾಂ ರಂಭಾನಿಭೋರೂಜ್ಜ್ವಲಾಂ |
ಕಾಂಚೀಬದ್ಧಮನೋಜ್ಞಪೀನ ಜಘನಾಮಾವರ್ತನಾಭೀಹೃದಾಂ
ಮೀನಾಕ್ಷೀಂ ಮಧುರೇಶ್ವರೀಂ ಶುಕಧರಾಂ ಶ್ರೀಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ಭಜೇ || ೩ ||

ಗೌರೀಂ ವ್ಯೋಮಸಮಾನಮಧ್ಯಮಧೃತಾಮುತ್ತುಂಗವಕ್ಷೋರುಹಾಂ
ವೀಣಾಮಂಜುಳಶಾರಿಕಾನ್ವಿತಕರಾಂ ಶಂಖಾಭಕಂಠೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ |
ರಾಕಾಚಂದ್ರಸಮಾನಚಾರುವದನಾಂ ಲೋಲಂಬನೀಲಾಲಕಾಂ
ಮೀನಾಕ್ಷೀಂ ಮಧುರೇಶ್ವರೀಂ ಶುಕಧರಾಂ ಶ್ರೀಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ಭಜೇ || ೪ ||

ಗೌರೀಂ ಕುಂಕುಮಪಂಕಲೇಪಿತಲಸದ್ವಕ್ಷೋಜಕುಂಭೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾಳಿಕಾಮಲಯಜೋಲ್ಲೇಪೋಲ್ಲಸತ್ಕಂಧರಾಂ |
ಲಾಕ್ಷಾಕರ್ದಮ ಶೋಭಿಪಾದಯುಗಳಾಂ ಸಿಂದೂರಸೀಮಂತಿನೀಂ
ಮೀನಾಕ್ಷೀಂ ಮಧುರೇಶ್ವರೀಂ ಶುಕಧರಾಂ ಶ್ರೀಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ಭಜೇ || ೫ ||

ಗೌರೀಂ ಮಂಜುಳಮೀನನೇತ್ರಯುಗಳಾಂ ಕೋದಂಡಸುಭ್ರೂಲತಾಂ
ಬಿಂಬೋಷ್ಠೀಂ ಜಿತಕುಂದದಂತರುಚಿರಾಂ ಚಾಂಪೇಯನಾಸೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ |
ಅರ್ಧೇಂದುಪ್ರತಿಬಿಂಬಫಾಲರುಚಿರಾಮಾದರ್ಶಗಂಡಸ್ಥಲಾಂ
ಮೀನಾಕ್ಷೀಂ ಮಧುರೇಶ್ವರೀಂ ಶುಕಧರಾಂ ಶ್ರೀಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ಭಜೇ || ೬ ||

ಗೌರೀಂ ಕಾಂಚನಕಂಕಣಾಂಗದಧರಾಂ ನಾಸೋಲ್ಲಸನ್ಮೌಕ್ತಿಕಾಂ
ಕಾಂಚೀಹಾರಕಿರೀಟಕುಂಡಲಶಿರೋಮಾಣಿಕ್ಯಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ |
ಮಂಜೀರಾಂಗುಳಿಮುದ್ರಿಕಾಂಘ್ರಿಕಟಕಗ್ರೈವೇಯಕಾಲಂಕೃತಾಂ
ಮೀನಾಕ್ಷೀಂ ಮಧುರೇಶ್ವರೀಂ ಶುಕಧರಾಂ ಶ್ರೀಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ಭಜೇ || ೭ ||

ಗೌರೀಂ ಚಂಪಕಮಲ್ಲಿಕಾದಿಕುಸುಮಾಂ ಪುನ್ನಾಗಸೌಗಂಧಿಕಾಂ
ದ್ರೋಣೇಂದೀವರಕುಂದಜಾತಿವಕುಳೈರಾಬದ್ಧಚೂಳೀಯುತಾಂ |
ಮಂದಾರಾರುಣಪುಷ್ಪಕೈತಕದಳೈಃ ಶ್ರೇಣೀಲಸದ್ವೇಣಿಕಾಂ
ಮೀನಾಕ್ಷೀಂ ಮಧುರೇಶ್ವರೀಂ ಶುಕಧರಾಂ ಶ್ರೀಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ಭಜೇ || ೮ ||

ಗೌರೀಂ ದಾಡಿಮಪುಷ್ಪವರ್ಣವಿಲಸದ್ದಿವ್ಯಾಂಬರಾಲಂಕೃತಾಂ
ಚಂದ್ರಾಂಶೋಪಮಚಾರುಚಾಮರಕರಾಂ ಶ್ರೀಭಾರತೀಸೇವಿತಾಂ |
ನಾನಾರತ್ನಸುವರ್ಣದಂಡವಿಲಸನ್ಮುಕ್ತಾತಪತ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ಮೀನಾಕ್ಷೀಂ ಮಧುರೇಶ್ವರೀಂ ಶುಕಧರಾಂ ಶ್ರೀಪಾಂಡ್ಯಬಾಲಾಂ ಭಜೇ || ೯ ||

ವಾಚಾ ವಾ ಮನಸಾಪಿ ವಾ ಗಿರಿಸುತೇ ಕಾಯೇನ ವಾ ಸಂತತಂ
ಮೀನಾಕ್ಷೀತಿ ಕದಾಚಿದಂಬ ಕುರುತೇತ್ವನ್ನಾಮಸಂಕೀರ್ತನಂ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ತಸ್ಯ ಗೃಹೇ ವಸತ್ಯನುದಿನಂ ವಾಣೀ ಚ ವಕ್ತ್ರಾಂಬುಜೇ
ಧರ್ಮಾದ್ಯಷ್ಟಚತುಷ್ಟಯಂ ಕರತಲೇ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಭವೇನ್ನಿಶ್ಚಯಃ || ೧೦ ||

Also Read:

Sri Meenakshi Navaratnamala Lyrics in English | Hindi |Kannada | Telugu | Tamil

bilimveyaratilisagaci.com - Meritroyalbet - Dinamobet -

eskişehir eskort

-

Dumanbet