Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Narasimha Dwadasa Nama Stotram Lyrics in Kannada

Sri Narasimha Dwadasa Nama Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹ ದ್ವಾದಶನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹೋ ದೇವತಾ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಧ್ಯಾನಂ |
ಸ್ವಭಕ್ತ ಪಕ್ಷಪಾತೇನ ತದ್ವಿಪಕ್ಷ ವಿದಾರಣಮ್ |
ನೃಸಿಂಹಮದ್ಭುತಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದ ವಿಗ್ರಹಮ್ ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ |
ಪ್ರಥಮಂ ತು ಮಹಾಜ್ವಾಲೋ ದ್ವಿತೀಯಂ ತೂಗ್ರಕೇಸರೀ |
ತೃತೀಯಂ ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಶ್ಚ ಚತುರ್ಥಂ ತು ವಿಶಾರದಃ || ೧ ||

ಪಂಚಮಂ ನಾರಸಿಂಹಶ್ಚ ಷಷ್ಠಃ ಕಶ್ಯಪಮರ್ದನಃ |
ಸಪ್ತಮೋ ಯಾತುಹಂತಾ ಚ ಅಷ್ಟಮೋ ದೇವವಲ್ಲಭಃ || ೨ ||

ನವ ಪ್ರಹ್ಲಾದವರದೋ ದಶಮೋಽನಂತಹಸ್ತಕಃ |
ಏಕಾದಶೋ ಮಹಾರುದ್ರೋ ದ್ವಾದಶೋ ದಾರುಣಸ್ತಥಾ || ೩ ||

ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ನೃಸಿಂಹಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ಮಂತ್ರರಾಜೇತಿ ವಿಖ್ಯಾತಂ ಸರ್ವಪಾಪವಿನಾಶನಮ್ || ೪ ||

ಕ್ಷಯಾಪಸ್ಮಾರಕುಷ್ಠಾದಿ ತಾಪಜ್ವರನಿವಾರಣಮ್ |
ರಾಜದ್ವಾರೇ ಮಹಾಘೋರೇ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಚ ಜಲಾಂತರೇ || ೫ ||

ಗಿರಿಗಹ್ವಾರ ಆರಣ್ಯೇ ವ್ಯಾಘ್ರಚೋರಾಮಯಾದಿಷು |
ರಣೇ ಚ ಮರಣೇ ಚೈವ ಶಮದಂ ಪರಮಂ ಶುಭಮ್ || ೬ ||

ಶತಮಾವರ್ತಯೇದ್ಯಸ್ತು ಮುಚ್ಯತೇ ವ್ಯಾಧಿಬಂಧನಾತ್ |
ಆವರ್ತಯೇತ್ಸಹಸ್ರಂ ತು ಲಭತೇ ವಾಂಛಿತಂ ಫಲಮ್ || ೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ |

Also Read:

Sri Narasimha Dwadasa Nama Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Narasimha Dwadasa Nama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top