Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Sri Rama Anatha Ashtakam 2 Lyrics in Punjabi| Sri Rama Stotram

Sri Rama Anatha Ashtakam 2 Lyrics in Punjabi| Sri Rama Stotram

119 Views

Shri RamanathaAshtakam Lyrics in Punjabi:

ਰਾਮਨਾਥਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ੨
ਰਾਮਨਾਥ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁਤੇ ਜਯ ਸੁਨ੍ਦਰਾਙ੍ਗ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁਤੇ ।
ਨੀਲਕਣ੍ਠ ਨਮੋऽਸ੍ਤੁਤੇ ਜਯ ਰਕ੍ਸ਼ ਮਾਂ ਸ਼ਰਣਾਗਤਮ੍ ॥ ਧ੍ਰੁ.॥

ਕੋਟੀ ਸੂਰ੍ਯਸਮਾਨਕਾਨ੍ਤਿ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤਾਨਨ ਮਣ੍ਡਲਂ
ਕਞ੍ਜਲੋਚਨਮਦ੍ਭੁਤਂ ਸੁਰਪੁਸ਼੍ਪਹਾਰਮਗੋਚਰਮ੍ ।
ਕ੍ਸ਼ੀਰਸਾਗਰਮਨ੍ਥਨੋਤ੍ਕਟ ਘੋਰਵਿਸ਼ਸਂਸੇਵਿਤਂ
ਰਾਮਨਾਥ ਵਿਲੋਲਤਾਣ੍ਡਵ ਨਰ੍ਤਨਪ੍ਰਿਯ ਰਕ੍ਸ਼ ਮਾਮ੍ ॥ ੧॥

ਦਕ੍ਸ਼ਯਾਗਵਿਘਾਤਕਂ ਸ਼ਿਵਮੀਪ੍ਸਿਤਾਰ੍ਥਪ੍ਰਦਾਯਿਨਂ
ਭਸ੍ਮਰਾਗਵਿਭੂਸ਼ਿਤਂ ਨਵਬਿਲ੍ਵਪਤ੍ਰਸਮਰ੍ਚਿਤਮ੍ ।
ਦੇਵਤਾਸੁਰਵਨ੍ਦਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਤਰੋਰੁਹਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਂ
ਰਾਮਨਾਥ ਵਿਲੋਲਤਾਣ੍ਡਵ ਨਰ੍ਤਨਪ੍ਰਿਯ ਰਕ੍ਸ਼ ਮਾਮ੍ ॥ ੨॥

ਨਾਰਦਾਦਿਮੁਨੀਨ੍ਦ੍ਰਗਾਥਿਤ ਰਮ੍ਯ ਪੁਣ੍ਯਕਥਾਨਕਂ
ਵੇਦਗਮ੍ਯਮਨਾਮਯਂ ਗਜਵਕ੍ਤ੍ਰਸ਼ਣ੍ਮੁਖਮਣ੍ਡਿਤਮ੍ ।
ਲੋਚਲਤ੍ਰਯਮੁਗ੍ਰਤੇਜਸਮੁਦ੍ਭਵਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਨ੍ਤਕਂ
ਰਾਮਨਾਥ ਵਿਲੋਲਤਾਣ੍ਡਵ ਨਰ੍ਤਨਪ੍ਰਿਯ ਰਕ੍ਸ਼ ਮਾਮ੍ ॥ ੩॥

ਕਤ੍ਤਿਵਾਸਕਮੁਤ੍ਤਮਂ ਘਨਕਾਰਜਂ ਘ੍ਰਤੁਵਾਸਸਂ
ਭਕ੍ਤਕਸ਼੍ਟਨਿਵਾਰਕਂ ਵਸ਼ਯਾਨਕਮ੍ਯਜਨਾਯਕਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਮਤ੍ਯੁਭਯਾਪਹਂ ਦੁਰਿਤਾਪਹਂ ਭਵਤਾਪਹਂ
ਰਾਮਨਾਥ ਵਿਲੋਲਤਾਣ੍ਡਵ ਨਰ੍ਤਨਪ੍ਰਿਯ ਰਕ੍ਸ਼ ਮਾਮ੍ ॥ ੪॥

ਰੁਣ੍ਡਮਾਲਿਨਮਨ੍ਧਕਾਨ੍ਤਗਮਾਸ਼ੁਤੋਸ਼ਮਨਿਨ੍ਦਿਤਂ
ਮਤ੍ਯੁਭੀਤਮਕਣ੍ਡੁਬਾਲਕਪਾਲਕਂ ਵਰਦਾਯਕਮ੍ ।
ਭਾਨੁਵਂਸ਼ਲਲਾਮਰਾਘਵ ਪੂਜਿਤਂ ਪ੍ਰਮਥਾਰ੍ਥਿਕਂ
ਰਾਮਨਾਥ ਵਿਲੋਲਤਾਣ੍ਡਵ ਨਰ੍ਤਨਪ੍ਰਿਯ ਰਕ੍ਸ਼ ਮਾਮ੍ ॥ ੫॥

ਸ਼ੀਲਰਾਜਵਿਹਾਰਿਣਂ ਕਰਸ਼ੂਲਡਮਰੁਗਧਾਰਿਣਂ
ਸ਼ੈਲਜਾਸ਼੍ਰਿਤਚਾਰੁਬਾਮਸ਼ਰੀਰਿਣਂ ਸੁਮਨੋਹਰਮ੍ ।
ਸ਼ੈਲਤੁਲ੍ਯ ਸੁਕੇਸ਼ਿਰਂ ਭਵਮਸ਼੍ਟਮੂਰ੍ਤੀਮਨਾਗਤਂ
ਰਾਮਨਾਥ ਵਿਲੋਲਤਾਣ੍ਡਵ ਨਰ੍ਤਨਪ੍ਰਿਯ ਰਕ੍ਸ਼ ਮਾਮ੍ ॥ ੬॥

ਰਾਗਭੋਗਸੁਦੂਰਭਾਸੁਰਨਾਦਹਾਰਜਟਾਧਰ
ਕਮ੍ਭੁਗਨ੍ਧਰ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰ ਮਾਰਹਰਗਙ੍ਗਾਧਰ ।
ਵਨ੍ਦਿਤਾਖਿਲ ਲੋਕਵੈਭਵ ਸ਼ਰ੍ਵ ਭੈਰਵ ਸ਼੍ਰੀਕਰ
ਰਾਮਨਾਥ ਵਿਲੋਲਤਾਣ੍ਡਵ ਨਰ੍ਤਨਪ੍ਰਿਯ ਰਕ੍ਸ਼ ਮਾਮ੍ ॥ ੭॥

ਦੁਃਖਤਰਸਂਸਾਰਸਾਗਰਕਾਰਣੈਕ ਸੁਖਾਸ਼੍ਰਯਂ
ਦੇਵਕੇਪਦਪਙ੍ਕਜਂ ਪਰਮਾਸ਼੍ਰਯੇ ਕਰੁਣਾਮ੍ਬੁਧੇ ।
ਦੋਸ਼ਪੂਰਿਤਮਾਦਰਾਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣੁ ਦੋਸ਼ਹਰ ਜਗਦੀਸ਼੍ਵਰ
ਪੁਸ਼੍ਟਿਵਰ੍ਧਨ ਤੁਸ਼੍ਟਿਵਰ੍ਧਨ ਤਾਵਕਂ ਪਰਿਪਾਲਯ ॥ ੮॥

ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਤਨੂਜ ਕੀਰ੍ਤਿਤਮਸ਼੍ਟਕਂ ਤਵ ਤੁਸ਼੍ਟਯੇ
ਯੇ ਪਠਨ੍ਤਿ ਨਿਰਨ੍ਤਰਂ ਖਲੁ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਵਨ੍ਤਿ ਮਨੋਰਥਮ੍ ।
ਤ੍ਵਾਂ ਵਿਰਾਮਮਨਾਰ੍ਤਿ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਭੂਤਲੇ ਯਦਿਰਨ੍ਯਥਾ
ਧੀਰਵਤ੍ਸਲ ਮਾਂ ਨ ਵਿਸ੍ਮਰ ਰਾਮਨਾਥ ਕਪਾਂ ਕੁਰੁ ॥ ੯॥

ਇਤਿ ਰਾਮਨਾਥਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *