Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Rama Anatha Ashtakam 2 Lyrics in Kannada | Sri Rama Stotram

Shri Ramanatha Ashtakam Lyrics in Kannada:

॥ ರಾಮನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್ 2 ॥
ರಾಮನಾಥ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ಜಯ ಸುನ್ದರಾಂಗ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ।
ನೀಲಕಂಠ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ಜಯ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಮ್ ॥ ಧ್ರು. ॥

ಕೋಟೀ ಸೂರ್ಯಸಮಾನಕಾನ್ತಿ ಸುಶೋಭಿತಾನನ ಮಂಡಲಂ
ಕಂಜಲೋಚನಮದ್ಭುತಂ ಸುರಪುಷ್ಪಹಾರಮಗೋಚರಮ್ ।
ಕ್ಷೀರಸಾಗರಮನ್ಥನೋತ್ಕಟ ಘೋರವಿಷಸಂಸೇವಿತಂ
ರಾಮನಾಥ ವಿಲೋಲತಾಂಡವ ನರ್ತನಪ್ರಿಯ ರಕ್ಷ ಮಾಮ್ ॥ 1 ॥

ದಕ್ಷಯಾಗವಿಘಾತಕಂ ಶಿವಮೀಪ್ಸಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನಂ
ಭಸ್ಮರಾಗವಿಭೂಷಿತಂ ನವಬಿಲ್ವಪತ್ರಸಮರ್ಚಿತಮ್ ।
ದೇವತಾಸುರವನ್ದಿತಾಂಘ್ರಿತರೋರುಹಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ
ರಾಮನಾಥ ವಿಲೋಲತಾಂಡವ ನರ್ತನಪ್ರಿಯ ರಕ್ಷ ಮಾಮ್ ॥ 2 ॥

ನಾರದಾದಿಮುನೀನ್ದ್ರಗಾಥಿತ ರಮ್ಯ ಪುಣ್ಯಕಥಾನಕಂ
ವೇದಗಮ್ಯಮನಾಮಯಂ ಗಜವಕ್ತ್ರಷಣ್ಮುಖಮಂಡಿತಮ್ ।
ಲೋಚಲತ್ರಯಮುಗ್ರತೇಜಸಮುದ್ಭವಂ ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕಂ
ರಾಮನಾಥ ವಿಲೋಲತಾಂಡವ ನರ್ತನಪ್ರಿಯ ರಕ್ಷ ಮಾಮ್ ॥ 3 ॥

ಕೃತ್ತಿವಾಸಕಮುತ್ತಮಂ ಘನಕಾರಜಂ ಘ್ರತುವಾಸಸಂ
ಭಕ್ತಕಷ್ಟನಿವಾರಕಂ ವೃಷಯಾನಕಮ್ಯಜನಾಯಕಮ್ ।
ಸರ್ವಮೃತ್ಯುಭಯಾಪಹಂ ದುರಿತಾಪಹಂ ಭವತಾಪಹಂ
ರಾಮನಾಥ ವಿಲೋಲತಾಂಡವ ನರ್ತನಪ್ರಿಯ ರಕ್ಷ ಮಾಮ್ ॥ 4 ॥

ರುಂಡಮಾಲಿನಮನ್ಧಕಾನ್ತಗಮಾಶುತೋಷಮನಿನ್ದಿತಂ
ಮೃತ್ಯುಭೀತಮೃಕಂಡುಬಾಲಕಪಾಲಕಂ ವರದಾಯಕಮ್ ।
ಭಾನುವಂಶಲಲಾಮರಾಘವ ಪೂಜಿತಂ ಪ್ರಮಥಾರ್ಥಿಕಂ
ರಾಮನಾಥ ವಿಲೋಲತಾಂಡವ ನರ್ತನಪ್ರಿಯ ರಕ್ಷ ಮಾಮ್ ॥ 5 ॥

ಶೀಲರಾಜವಿಹಾರಿಣಂ ಕರಶೂಲಡಮರುಗಧಾರಿಣಂ
ಶೈಲಜಾಶ್ರಿತಚಾರುಬಾಮಶರೀರಿಣಂ ಸುಮನೋಹರಮ್ ।
ಶೈಲತುಲ್ಯ ಸುಕೇಶಿರಂ ಭವಮಷ್ಟಮೂರ್ತೀಮನಾಗತಂ
ರಾಮನಾಥ ವಿಲೋಲತಾಂಡವ ನರ್ತನಪ್ರಿಯ ರಕ್ಷ ಮಾಮ್ ॥ 6 ॥

ರಾಗಭೋಗಸುದೂರಭಾಸುರನಾದಹಾರಜಟಾಧರ
ಕಮ್ಭುಗನ್ಧರ ಚನ್ದ್ರಶೇಖರ ಮಾರಹರಗಂಗಾಧರ ।
ವನ್ದಿತಾಖಿಲ ಲೋಕವೈಭವ ಶರ್ವ ಭೈರವ ಶ್ರೀಕರ
ರಾಮನಾಥ ವಿಲೋಲತಾಂಡವ ನರ್ತನಪ್ರಿಯ ರಕ್ಷ ಮಾಮ್ ॥ 7 ॥

ದುಃಖತರಸಂಸಾರಸಾಗರಕಾರಣೈಕ ಸುಖಾಶ್ರಯಂ
ದೇವಕೇಪದಪಂಕಜಂ ಪರಮಾಶ್ರಯೇ ಕರುಣಾಮ್ಬುಧೇ ।
ದೋಷಪೂರಿತಮಾದರಾತ್ಕ್ಷಣು ದೋಷಹರ ಜಗದೀಶ್ವರ
ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನ ತುಷ್ಟಿವರ್ಧನ ತಾವಕಂ ಪರಿಪಾಲಯ ॥ 8 ॥

ಶ್ರೀನಿವಾಸತನೂಜ ಕೀರ್ತಿತಮಷ್ಟಕಂ ತವ ತುಷ್ಟಯೇ
ಯೇ ಪಠನ್ತಿ ನಿರನ್ತರಂ ಖಲು ಪ್ರಾಪ್ನುವನ್ತಿ ಮನೋರಥಮ್ ।
ತ್ವಾಂ ವಿರಾಮಮನಾರ್ತಿ ಶಂಕರ ಭೂತಲೇ ಯದಿರನ್ಯಥಾ
ಧೀರವತ್ಸಲ ಮಾಂ ನ ವಿಸ್ಮರ ರಾಮನಾಥ ಕೃಪಾಂ ಕುರು ॥ 9 ॥

ಇತಿ ರಾಮನಾಥಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Sri Rama Anatha Ashtakam 2 Lyrics in Hindi | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | BengaliOriya  | Gujarati | Punjabi | English

Sri Rama Anatha Ashtakam 2 Lyrics in Kannada | Sri Rama Stotram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top