Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Sri Rama Anatha Ashtakam 2 Lyrics in Kannada | Sri Rama Stotram

Sri Rama Anatha Ashtakam 2 Lyrics in Kannada | Sri Rama Stotram

81 Views

Shri RamanathaAshtakam Lyrics in Kannada:

ರಾಮನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್ 2
ರಾಮನಾಥ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ಜಯ ಸುನ್ದರಾಂಗ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ।
ನೀಲಕಂಠ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ಜಯ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಮ್ ॥ ಧ್ರು.॥

ಕೋಟೀ ಸೂರ್ಯಸಮಾನಕಾನ್ತಿ ಸುಶೋಭಿತಾನನ ಮಂಡಲಂ
ಕಂಜಲೋಚನಮದ್ಭುತಂ ಸುರಪುಷ್ಪಹಾರಮಗೋಚರಮ್ ।
ಕ್ಷೀರಸಾಗರಮನ್ಥನೋತ್ಕಟ ಘೋರವಿಷಸಂಸೇವಿತಂ
ರಾಮನಾಥ ವಿಲೋಲತಾಂಡವ ನರ್ತನಪ್ರಿಯ ರಕ್ಷ ಮಾಮ್ ॥ 1॥

ದಕ್ಷಯಾಗವಿಘಾತಕಂ ಶಿವಮೀಪ್ಸಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನಂ
ಭಸ್ಮರಾಗವಿಭೂಷಿತಂ ನವಬಿಲ್ವಪತ್ರಸಮರ್ಚಿತಮ್ ।
ದೇವತಾಸುರವನ್ದಿತಾಂಘ್ರಿತರೋರುಹಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ
ರಾಮನಾಥ ವಿಲೋಲತಾಂಡವ ನರ್ತನಪ್ರಿಯ ರಕ್ಷ ಮಾಮ್ ॥ 2॥

ನಾರದಾದಿಮುನೀನ್ದ್ರಗಾಥಿತ ರಮ್ಯ ಪುಣ್ಯಕಥಾನಕಂ
ವೇದಗಮ್ಯಮನಾಮಯಂ ಗಜವಕ್ತ್ರಷಣ್ಮುಖಮಂಡಿತಮ್ ।
ಲೋಚಲತ್ರಯಮುಗ್ರತೇಜಸಮುದ್ಭವಂ ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕಂ
ರಾಮನಾಥ ವಿಲೋಲತಾಂಡವ ನರ್ತನಪ್ರಿಯ ರಕ್ಷ ಮಾಮ್ ॥ 3॥

ಕೃತ್ತಿವಾಸಕಮುತ್ತಮಂ ಘನಕಾರಜಂ ಘ್ರತುವಾಸಸಂ
ಭಕ್ತಕಷ್ಟನಿವಾರಕಂ ವೃಷಯಾನಕಮ್ಯಜನಾಯಕಮ್ ।
ಸರ್ವಮೃತ್ಯುಭಯಾಪಹಂ ದುರಿತಾಪಹಂ ಭವತಾಪಹಂ
ರಾಮನಾಥ ವಿಲೋಲತಾಂಡವ ನರ್ತನಪ್ರಿಯ ರಕ್ಷ ಮಾಮ್ ॥ 4॥

ರುಂಡಮಾಲಿನಮನ್ಧಕಾನ್ತಗಮಾಶುತೋಷಮನಿನ್ದಿತಂ
ಮೃತ್ಯುಭೀತಮೃಕಂಡುಬಾಲಕಪಾಲಕಂ ವರದಾಯಕಮ್ ।
ಭಾನುವಂಶಲಲಾಮರಾಘವ ಪೂಜಿತಂ ಪ್ರಮಥಾರ್ಥಿಕಂ
ರಾಮನಾಥ ವಿಲೋಲತಾಂಡವ ನರ್ತನಪ್ರಿಯ ರಕ್ಷ ಮಾಮ್ ॥ 5॥

ಶೀಲರಾಜವಿಹಾರಿಣಂ ಕರಶೂಲಡಮರುಗಧಾರಿಣಂ
ಶೈಲಜಾಶ್ರಿತಚಾರುಬಾಮಶರೀರಿಣಂ ಸುಮನೋಹರಮ್ ।
ಶೈಲತುಲ್ಯ ಸುಕೇಶಿರಂ ಭವಮಷ್ಟಮೂರ್ತೀಮನಾಗತಂ
ರಾಮನಾಥ ವಿಲೋಲತಾಂಡವ ನರ್ತನಪ್ರಿಯ ರಕ್ಷ ಮಾಮ್ ॥ 6॥

ರಾಗಭೋಗಸುದೂರಭಾಸುರನಾದಹಾರಜಟಾಧರ
ಕಮ್ಭುಗನ್ಧರ ಚನ್ದ್ರಶೇಖರ ಮಾರಹರಗಂಗಾಧರ ।
ವನ್ದಿತಾಖಿಲ ಲೋಕವೈಭವ ಶರ್ವ ಭೈರವ ಶ್ರೀಕರ
ರಾಮನಾಥ ವಿಲೋಲತಾಂಡವ ನರ್ತನಪ್ರಿಯ ರಕ್ಷ ಮಾಮ್ ॥ 7॥

ದುಃಖತರಸಂಸಾರಸಾಗರಕಾರಣೈಕ ಸುಖಾಶ್ರಯಂ
ದೇವಕೇಪದಪಂಕಜಂ ಪರಮಾಶ್ರಯೇ ಕರುಣಾಮ್ಬುಧೇ ।
ದೋಷಪೂರಿತಮಾದರಾತ್ಕ್ಷಣು ದೋಷಹರ ಜಗದೀಶ್ವರ
ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನ ತುಷ್ಟಿವರ್ಧನ ತಾವಕಂ ಪರಿಪಾಲಯ ॥ 8॥

ಶ್ರೀನಿವಾಸತನೂಜ ಕೀರ್ತಿತಮಷ್ಟಕಂ ತವ ತುಷ್ಟಯೇ
ಯೇ ಪಠನ್ತಿ ನಿರನ್ತರಂ ಖಲು ಪ್ರಾಪ್ನುವನ್ತಿ ಮನೋರಥಮ್ ।
ತ್ವಾಂ ವಿರಾಮಮನಾರ್ತಿ ಶಂಕರ ಭೂತಲೇ ಯದಿರನ್ಯಥಾ
ಧೀರವತ್ಸಲ ಮಾಂ ನ ವಿಸ್ಮರ ರಾಮನಾಥ ಕೃಪಾಂ ಕುರು ॥ 9॥

ಇತಿ ರಾಮನಾಥಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *