1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

Sri Rudra Sahasranama Stotram from Bhringiritisamhita Lyrics in Punjabi

Rudrasahasranama Stotram from Bhringiritisamhita in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਰੁਦ੍ਰਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਭਙ੍ਗਿਰਿਟਿਸਂਹਿਤਾਯਾਮ੍ ॥

॥ ਪੂਰ੍ਵਪੀਠਿਕਾ ॥

ਕੈਲਾਸਾਚਲਸ਼ਙ੍ਗਾਗ੍ਰੇ ਰਤ੍ਨਸਿਂਹਾਸਨੇ ਸ੍ਥਿਤਮ੍ ।
ਪਾਰ੍ਵਤ੍ਯਾ ਸਹਿਤਂ ਦੇਵਂ ਸ਼ਿਵਂ ਵੇਦਾਨ੍ਤਵਰ੍ਣਿਤਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਕਦਾਚਿਦ੍ਭਗਵਾਨ੍ਵਿਸ਼੍ਣੁਃ ਆਗਤ੍ਯ ਪਰਯਾ ਮੁਦਾ ।
ਤੁਸ਼੍ਟਾਵ ਵਿਵਿਧੈਸ੍ਸ੍ਤੋਤ੍ਰੈਃ ਭਗਵਨ੍ਤਮੁਮਾਪਤਿਮ੍ ॥ ੨ ॥

ਮਹਾਦੇਵ! ਮਹਾਦੇਵ! ਮਹਾਦੇਵ! ਦਯਾਨਿਧੇ! ।
ਭਵਾਨੇਵ ਭਵਾਨੇਵ ਭਵਾਨੇਵ ਗਤਿਰ੍ਮਮ ॥ ੩ ॥

ਸ੍ਰਸ਼੍ਟਾਰੋऽਪਿ ਪ੍ਰਜਾਨਾਂ ਪ੍ਰਬਲਭਵਭਯਾਦ੍ਯਂ ਨਮਸ੍ਯਨ੍ਤਿ ਦੇਵਾਃ
ਯਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਮ੍ਪ੍ਰਵਿਸ਼੍ਟੋऽਪ੍ਯਵਹਿਤਮਨਸਾਂ ਧ੍ਯਾਨਯੁਕ੍ਤਾਤ੍ਮਨਾਂ ਚ ।
ਲੋਕਾਨਾਮਾਦਿਦੇਵਃ ਸ ਜਯਤੁ ਭਗਵਨ੍ਸ਼੍ਰੀਭਵਾਨੀਸਮੇਤਃ
ਬਿਭ੍ਰਾਣਃ ਸੋਮਲੇਖਾਮਹਿਵਲਯਵਰਂ ਗਾਙ੍ਗਚਨ੍ਦ੍ਰੌ ਕਪਾਲਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਨਮਸ਼੍ਸ਼ਿਵਾਯ ਸਾਮ੍ਬਾਯ ਸਗਣਾਯ ਸਸੂਨਵੇ ।
ਸਨਨ੍ਦਿਨੇ ਸਗਙ੍ਗਾਯ ਸਵਸ਼ਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੫ ॥

ਸ੍ਵਰ੍ਣਾਸਨਾਯ ਸੌਮ੍ਯਾਯ ਸ਼ਕ੍ਤਿਸ਼ੂਲਧਰਾਯ ਚ ।
ਨਮੋ ਦਿਕ੍ਚਰ੍ਮਵਸ੍ਤ੍ਨਾਯ ਈਸ਼ਾਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੬ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਬ੍ਰਹ੍ਮਦੇਹਾਯ ਨਮਸ੍ਤਤ੍ਪੁਰੁਸ਼ਾਯ ਤੇ ।
ਨਮੋऽਨ੍ਧਕਵਿਨਾਸ਼ਾਯ ਅਘੋਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੭ ॥

ਰੁਦ੍ਰਾਯ ਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰਾਯ ਵਾਮਦੇਵਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਸਰ੍ਵਰੋਗਵਿਨਾਸ਼ਾਯ ਸਦ੍ਯੋਜਾਤਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੮ ॥

ਗਿਰਿਸ਼ਾਯ ਸੁਦੇਹਾਯ ਸੁਨ੍ਦਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਭੀਮਾਯੋਗ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਵਿਜਯਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ ੯ ॥

ਸੁਰਾਸੁਰਾਧਿਪਤਯੇ ਅਨਨ੍ਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾਯ ਵਹ੍ਨਿਹਸ੍ਤਾਯ ਵਰਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗਧਾਰਿਣੇ ॥ ੧੦ ॥

ਸ਼ਿਵੋਤ੍ਤਮਾਯ ਭਰ੍ਗਾਯ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯ ਚ ਤਮੋਘ੍ਨਾਯ ਏਕਨੇਤ੍ਰਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ ੧੧ ॥

ਬੇਧਸੇ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਾਯ ਏਕਰੁਦ੍ਰਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਭਕ੍ਤਾਨੁਕਮ੍ਪਿਨੇऽਤ੍ਯਰ੍ਥਂ ਨਮਸ੍ਤੇऽਸ੍ਤੁ ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤਯੇ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠਾਯ ਨਮਸ੍ਤੇऽਸ੍ਤੁ ਰੁਦ੍ਰਾਣਾਂ ਸ਼ਤਧਾਰਿਣੇ ॥ ੧੨ ॥

ਪਞ੍ਚਾਸ੍ਯਾਯ ਸ਼ੁਭਾਸ੍ਯਾਯ ਨਮਸ੍ਤੇऽਸ੍ਤੁ ਸ਼ਿਖਣ੍ਡਿਨੇ ।
ਏਵਂ ਸ੍ਤੁਤੋ ਮਹਾਦੇਵਃ ਪ੍ਰਾਹ ਗਮ੍ਭੀਰਯਾ ਗਿਰਾ ॥ ੧੩ ॥

ਕਿਂ ਤਵੇਸ਼੍ਟਂ ਮਮ ਪੁਰੋ ਵਦ ਵਿਸ਼੍ਣੋ ! ਪ੍ਰਿਯਂਕਰ ! ।
ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤਃ ਕਮਲਾਕ੍ਸ਼ਸ੍ਤੁ ਸ਼ਿਵਂ ਪ੍ਰਾਹ ਰਮਾਪਤਿਃ ॥ ੧੪ ॥

ਲੋਕਾਨਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਣੇ ਤਾਵਤ੍ ਨਿਯੁਕ੍ਤੋ ਭਵਤਾ ਹ੍ਯਹਮ੍ ।
ਤਦ੍ਰਕ੍ਸ਼ਣੇ ਯਥਾਸ਼ਕ੍ਤੋ ਭਵੇਯਂ ਚ ਤਥਾ ਕੁਰੁ ॥ ੧੫ ॥

ਅਸੁਰਾਣਾਂ ਵਧਾਰ੍ਥਾਯ ਬਲਂ ਦੇਹਿ ਵਪੁਸ਼੍ਸ਼ੁ ਮੇ ।
ਰੁਦ੍ਰਨਾਮਸਹਸ੍ਰਂ ਚ ਤਦਰ੍ਥਂ ਵਦ ਮੇ ਪ੍ਰਭੋ ॥ ੧੬ ॥

ਇਤਿ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਿਤਸ੍ਤੇਨ ਮਾਧਵੇਨ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਪ੍ਰੋਵਾਚ ਰੁਦ੍ਰਨਾਮਾਨਿ ਤਨ੍ਮਾਹਾਤ੍ਮ੍ਯਸ੍ਯ ਸਙ੍ਗ੍ਰਹਮ੍ ॥ ੧੭ ॥

ਅਜੈਕਪਾਦਹਿਰ੍ਬੁਧ੍ਨ੍ਯਃ ਤ੍ਵਸ਼੍ਟਾ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਸ੍ਤਤੀਯਗਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਹਰਸ਼੍ਚੈਵ ਬਹੁਰੂਪਸ੍ਤ੍ਰਿਯਮ੍ਬਕਃ ॥ ੧੮ ॥

ਅਪਰਾਜਿਤਸ੍ਸਪ੍ਤਮਸ਼੍ਚ ਅਸ਼੍ਟਮਸ਼੍ਚ ਵਸ਼ਾਕਪਿਃ ।
ਸ਼ਮ੍ਭੁਃ ਕਪਰ੍ਦੀ ਦਸ਼ਮਃ ਰੈਵਤ ਏਕਾਦਸ਼ਃ ਸ੍ਮਤਃ ॥ ੧੯ ॥

ਇਤ੍ਯੇਕਾਦਸ਼ਰੁਦ੍ਰਾਣਾਂ ਨਾਮਾਨਿ ਕਥਿਤਾਨਿ ਤੇ ।
ਜਾਮਾਤਾਰਮਨਾਹੂਯ ਸ਼ਿਵਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਂ ਪਿਨਾਕਿਨਮ੍ ॥ ੨੦ ॥

ਯਜ੍ਞਮਾਰਬ੍ਧਵਾਨ੍ਦਕ੍ਸ਼ਃ ਮਾਮੇਕਂ ਚ ਸਤੀਪਤਿਮ੍ ।
ਇਤਿ ਵਿਜ੍ਞਾਯ ਸਙ੍ਕ੍ਰੁਦ੍ਧਃ ਭਗਵਾਨ੍ਸੋਮਸ਼ੇਖਰਃ ॥ ੨੧ ॥

ਪ੍ਰਲਯਾਗ੍ਰਿਪ੍ਰਭੋ ਰੁਦ੍ਰਃ ਸਹਸ੍ਰਸ਼ਿਰਸਾਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਦ੍ਵਿਸਹਸ੍ਰਕਰੋ ਦੀਰ੍ਘਃ ਸਕਲਾਯੁਧਪਾਣਿਮਾਨ੍ ॥ ੨੨ ॥

ਅਟ੍ਟਹਾਸਕਰੋ ਭੀਮਃ ਦ੍ਵਿਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਿਸਂਯੁਤਃ ।
ਮਹੋਗ੍ਰਨਰ੍ਤਨਾਭਿਜ੍ਞਃ ਸਰ੍ਵਸਂਹਾਰਤਾਣ੍ਡਵਃ ॥ ੨੩ ॥

ਦਕ੍ਸ਼ਾਧ੍ਵਰਂ ਨਾਸ਼ਿਤਵਾਨ੍ ਤਤੋ ਦੇਵਾਃ ਪਲਾਯਿਤਾਃ ।
ਅਤਃ ਸ਼੍ਰੀਰੁਦ੍ਰਦੇਵਸ੍ਯ ਪੂਜਨਾਤ੍ਸਰ੍ਵਦੇਵਤਾਃ ॥ ੨੪ ॥

ਪ੍ਰੀਤਾਸ਼੍ਚ ਵਰਦਾਨੇ ਯਾਃ ਸੁਮੁਖ੍ਯਸ਼੍ਚ ਭਵਨ੍ਤਿ ਤਾਃ ।
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ਤ੍ਵਮਪਿ ਦੇਵੇਸ਼ਂ ਰੁਦ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਜਯਾਧੁਨਾ ॥ ੨੫ ॥

ਤਾਤ੍ਪੂਜਨੋਪਕਾਰਾਯ ਤਨ੍ਨਾਮਾਨਿ ਵਦਾਮਿ ਤੇ ।
ਸ਼ਣੁ ਤ੍ਵਂ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਯੋਪੇਤਃ ਤਨ੍ਨਾਮਾਨਿ ਵਰਾਣਿ ਚ ॥ ੨੬ ॥

ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਭਗਵਾਨ੍ਦੇਵੋ ਵਿਸ਼੍ਣਵੇ ਪ੍ਰਭਵਿਸ਼੍ਣਵੇ ।
ਰੁਦ੍ਰਸ੍ਯਾਰਮ੍ਭਮਨ੍ਤ੍ਰੋऽਯਂ ਪ੍ਰਣਵਃ ਪਰਿਕੀਰ੍ਤਿਤਃ ॥ ੨੭ ॥

ਤਤੋ ਨਮਸ਼੍ਚੇਤਿ ਪਰਂ ਭਗਵਤੇ ਚ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ।
ਰੁਦ੍ਰਾਯੇਤਿ ਤਤਃ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਮਨ੍ਤ੍ਰਕ੍ਰਮ ਉਦੀਰਿਤਃ ॥ ੨੮ ॥

ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਰਂ ਨਾਮਸ਼ਤਂ ਸਹਸਂ ਕ੍ਰਮਸ਼ੋ ਭਵੇਤ੍ ।
ਰੁਦ੍ਰਨਾਮਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਚ ਉਪਦਿਸ਼੍ਯਾਨ੍ਤਰ੍ਦਧੇ ਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੨੯ ॥

॥ ਨ੍ਯਾਸਃ ॥

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਰੁਦ੍ਰਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ।
ਭਗਵਾਨ੍ ਮਹਾਦੇਵ ऋਸ਼ਿਃ । ਦੇਵੀਗਾਯਤ੍ਰੀਛਨ੍ਦਃ ।
ਸਰ੍ਵਸਂਹਾਰਕਰ੍ਤਾ ਸ਼੍ਰੀਰੁਦ੍ਰੋ ਦੇਵਤਾ । ਸ਼੍ਰੀਂਬੀਜਮ੍ । ਰੁਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ।
ਦ੍ਰਂ ਕੀਲਕਮ੍ । ਸ਼੍ਰੀਰੁਦ੍ਰ ਪ੍ਰਸਾਦਸਿਦ੍ਧਯਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।

ॐ ਅਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ । ਨਂ ਤਰ੍ਜਨੀਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਮਂ ਮਧ੍ਯਮਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ । ਭਂ ਅਨਾਮਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਗਂ ਕਨਿਸ਼੍ਠਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ । ਵਂ ਕਰਤਲਕਰਪਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।

ਤੇਂ ਹਦਯਾਯ ਨਮਃ । ਰੁਂ ਸ਼ਿਰਸੇ ਸ੍ਵਾਹਾ । ਦ੍ਰਾਂ ਸ਼ਿਖਾਯੈ ਵਸ਼ਟ੍ ।
ਯਂ ਕਵਚਾਯ ਹੁਮ੍ । ॐ ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਾਯ ਵੌਸ਼ਟ੍ । ਸ਼੍ਰੀਂ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ ।
ਭੂਰ੍ਭੁਵਸ੍ਸੁਵਰੋਮਿਤਿ ਦਿਗ੍ਬਨ੍ਧਃ ।

॥ ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ॥

ਨੇਤ੍ਰਾਣਾਂ ਦ੍ਵਿਸਹਸ੍ਰਕੈਃ ਪਰਿਵਤਮਤ੍ਯੁਗ੍ਰਚਰ੍ਮਾਮ੍ਬਰਂ
ਹੇਮਾਭਂ ਗਿਰਿਸ਼ਂ ਸਹਸ੍ਰਸ਼ਿਰਸਂ ਆਮੁਕ੍ਤਕੇਸ਼ਾਨ੍ਵਿਤਮ੍ ।
ਘਣ੍ਟਾਮਣ੍ਡਿਤਪਾਦਪਦ੍ਮਯੁਗਲਂ ਨਾਗੇਨ੍ਦ੍ਰਕੁਮ੍ਭੋਪਰਿ
ਤਿਸ਼੍ਠਨ੍ਤਂ ਦ੍ਵਿਸਹਸ੍ਰਹਸ੍ਤਮਨਿਸ਼ਂ ਧ੍ਯਾਯਾਮਿ ਰੁਦ੍ਰਂ ਪਰਮ੍ ॥

॥ ਪਞ੍ਚਪੂਜਾ ॥

ਲਂ ਪਥਿਵ੍ਯਾਤ੍ਮਨੇ ਗਨ੍ਧਂ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ।
ਹਂ ਆਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਨੇ ਪੁਸ਼੍ਪਾਣਿ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ।
ਯਂ ਵਾਯ੍ਵਾਤ੍ਮਨੇ ਧੂਪਮਾਘ੍ਰਾਪਯਾਮਿ ।
ਰਂ ਵਹ੍ਨ੍ਯਾਤ੍ਮਨੇ ਦੀਪਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯਾਮਿ ।
ਵਂ ਅਮਤਾਤ੍ਮਨੇ ਅਮਤਂ ਨਿਵੇਦਯਾਮਿ ।
ਸਂ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਨੇ ਸਰ੍ਵੋਪਚਾਰਾਨ੍ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ।

ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਪਾਰਾਯਣਸਮਾਪ੍ਤੌ ਅਙ੍ਗਨ੍ਯਾਸਮਾਤ੍ਰਂ ਕਤ੍ਵਾ
ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਦਿਗ੍ਵਿਮੋਕਂ, ਲਮਿਤ੍ਯਾਦਿ ਪਞ੍ਚਪੂਜਾਂ ਚ ਕੁਰ੍ਯਾਤ੍ ॥

॥ ਅਥ ਸ਼੍ਰੀਰੁਦ੍ਰਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

। ॐ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਰੁਦ੍ਰਾਯ ।

ॐ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਜਪਸ੍ਤੁਤ੍ਯਃ ॐ ਨਮਃ ਪਦਵਾਚਕਃ ।
ॐਕਾਰਕਰ੍ਤਾ ਚੋਂਕਾਰਵੇਤ੍ਤਾ ਚੋਂਕਾਰਬੋਧਕਃ ॥ ੧

ॐਕਾਰਕਨ੍ਦਰਾਸਿਂਹਃ ॐਕਾਰਜ੍ਞਾਨਵਾਰਿਧਿਃ ।
ॐਕਾਰਕਨ੍ਦਾਕੁਰਿਕਃ ॐਕਾਰਵਦਨੋਜ੍ਜ੍ਵਲਃ ॥ ੨ ॥

ॐਕਾਰਕਾਕੁਦਸ਼੍ਚਾਯਂ ॐਕਾਰਪਦਵਾਚਕਃ ।
ॐਕਾਰਕੁਣ੍ਡਸਪ੍ਤਾਰ੍ਚਿਃ ॐਕਾਰਾਵਾਲਕਲ੍ਪਕਃ ॥ ੩ ॥

ॐਕਾਰਕੋਕਮਿਹਿਰਃ ॐਕਾਰਸ਼੍ਰੀਨਿਕੇਤਨਃ ।
ॐਕਾਰਕਣ੍ਠਸ਼੍ਚੋਂਕਾਰਸ੍ਕਨ੍ਧਸ਼੍ਚੋਂਕਾਰਦੋਰ੍ਯੁਗਃ ॥ ੪ ॥

ॐਕਾਰਚਰਣਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਃ ॐਕਾਰਮਣਿਪਾਦੁਕਃ ।
ॐਕਾਰਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼੍ਚੋਞ੍ਕਾਰਸ਼੍ਰੁਤਿਸ਼੍ਚੋਞ੍ਕਾਰਭ੍ਰੂਰ੍ਯੁਗਃ ॥ ੫ ॥

ॐਕਾਰਜਪਸੁਪ੍ਰੀਤਃ ॐਕਾਰੈਕਪਰਾਯਣਃ ।
ॐਕਾਰਦੀਰ੍ਘਿਕਾਹਂਸਸ਼੍ਚੋਞ੍ਕਾਰਜਪਤਾਰਕਃ ॥ ੬ ॥

ॐਕਾਰਪਦਤਤ੍ਤ੍ਵਾਰ੍ਥਃ ॐਕਾਰਾਮ੍ਭੋਧਿਚਨ੍ਦ੍ਰਮਾਃ ।
ॐਕਾਰਪੀਠਮਧ੍ਯਸ੍ਥਃ ॐਕਾਰਾਰ੍ਥਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਃ ॥ ੭ ॥

ॐਕਾਰਪੂਜ੍ਯਸ਼੍ਚੋਞ੍ਕਾਰਸ੍ਥਿਤਸ਼੍ਚੋਞ੍ਕਾਰਸੁਪ੍ਰਭੁਃ ।
ॐਕਾਰਪਸ਼੍ਠਸ਼੍ਚੋਞ੍ਕਾਰਕਟਿਸ਼੍ਚੋਞ੍ਕਾਰਮਧ੍ਯਮਃ ॥ ੮ ॥

ॐਕਾਰਪੇਟਕਮਣਿਃ ॐਕਾਰਾਭਰਣੋਜ੍ਜ੍ਵਲਃ ।
ॐਕਾਰਪਞ੍ਜਰਸ਼ੁਕਃ ॐਕਾਰਾਰ੍ਣਵਮੌਕ੍ਤਿਕਃ ॥ ੯ ॥

ॐਕਾਰਭਦ੍ਰਪੀਠਸ੍ਥਃ ॐਕਾਰਸ੍ਤੁਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ॐਕਾਰਭਾਨੁਕਿਰਣਃ ॐਕਾਰਕਮਲਾਕਰਃ ॥ ੧੦ ॥

ॐਕਾਰਮਣਿਦੀਪਾਰ੍ਚਿਃ ॐਕਾਰਵਸ਼ਵਾਹਨਃ ।
ॐਕਾਰਮਯਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗ ॐਕਾਰਗਿਰਿਜਾਪਤਿਃ ॥ ੧੧ ॥

ॐਕਾਰਮਾਕਨ੍ਦਵਿਕਃ ॐਕਾਰਾਦਰ੍ਸ਼ਬਿਮ੍ਬਿਤਃ ।
ॐਕਾਰਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚੋਂਕਾਰਨਿਧਿਸ਼੍ਚੋਂਕਾਰਸਨ੍ਨਿਭਃ ॥ ੧੨ ॥

ॐਕਾਰਮੂਰ੍ਧਾ ਚੋਂਕਾਰਫਾਲਸ਼੍ਚੋਂਕਾਰਨਾਸਿਕਃ ।
ॐਕਾਰਮਣ੍ਡਪਾਵਾਸਃ ॐਕਾਰਾਙ੍ਗਣਦੀਪਕਃ ॥ ੧੩ ॥

ॐਕਾਰਮੌਲਿਸ਼੍ਚੋਂਕਾਰਕੇਲਿਸ਼੍ਚੋਂਕਾਰਵਾਰਿਧਿਃ ।
ॐਕਾਰਾਰਣ੍ਯਹਰਿਣਃ ॐਕਾਰਸ਼ਸ਼ਿਸ਼ੇਖਰਃ ॥ ੧੪ ॥

ॐਕਾਰਾਰਾਮਮਨ੍ਦਾਰਃ ॐਕਾਰਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਤ੍ਤਮਃ ।
ॐਕਾਰਰੂਪਸ਼੍ਚੋਂਕਾਰਵਾਚ੍ਯ ॐਕਾਰਚਿਨ੍ਤਕਃ ॥ ੧੫ ॥

ॐਕਾਰੋਦ੍ਯਾਨਬਰ੍ਹੀਚ ॐਕਾਰਸ਼ਰਦਮ੍ਬੁਦਃ ।
ॐਕਾਰਵਕ੍ਸ਼ਾਸ਼੍ਚੋਂਕਾਰ ਕੁਕ੍ਸ਼ਿਸ਼੍ਚੋਂਕਾਰਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਕਃ ॥ ੧੬ ॥

ॐਕਾਰਵੇਦੋਪਨਿਸ਼ਤ੍ ॐਕਾਰਾਧ੍ਵਰਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਃ ।
ॐਕਾਰਸ਼ੇਖਰਸ਼੍ਚੈਵ ਤਥਾ ਚੋਂਕਾਰਵਿਸ਼੍ਵਕਃ ॥ ੧੭ ॥

ॐਕਾਰਸਕ੍ਯਿਸ਼੍ਚੋਂਕਾਰਜਾਨੁਸ਼੍ਚੋਂਕਾਰਗੁਲ੍ਫਕਃ ।
ॐਕਾਰਸਾਰਸਰ੍ਵਸ੍ਵਃ ॐਕਾਰਸੁਮਸ਼ਟ੍ਪਦਃ ॥ ੧੮ ॥

ॐਕਾਰਸੌਧਨਿਲਯਃ ॐਕਾਰਾਸ੍ਥਾਨਨਰ੍ਤਕਃ ।
ॐਕਾਰਹਨੁਰੇਵਾਯਂ ॐਕਾਰਵਟੁ ਰੀਰਿਤਃ ॥ ੧੯ ॥

ॐਕਾਰਜ੍ਞੇਯ ਏਵਾਯਂ ਤਥਾ ਚੋਂਕਾਰਪੇਸ਼ਲਃ ।
ॐ ਨਂ ਬੀਜਜਪਪ੍ਰੀਤਃ ॐ ਯੋਂ ਭਂਮਂਸ੍ਵਰੂਪਕਃ ॥ ੨੦ ॥

ॐਪਦਾਤੀਤਵਸ੍ਤ੍ਵਂਸ਼ਃ ਓਮਿਤ੍ਯੇਕਾਕ੍ਸ਼ਰਾਤ੍ਪਰਃ ।
ॐਪਦੇਨ ਚ ਸਂਸ੍ਤਵ੍ਯਃ ॐਕਾਰਧ੍ਯੇਯ ਏਵ ਚ ॥ ੨੧ ॥

ॐ ਯਂ ਬੀਜਜਪਾਰਾਧ੍ਯਃ ॐਕਾਰਨਗਰਾਧਿਪਃ ।
ॐ ਵਂ ਤੇਂ ਬੀਜਸੁਲਭਃ ॐ ਰੁਂ ਦ੍ਰਾਂ ਬੀਜਤਤ੍ਪਰਃ ॥ ੨੨ ॥

ॐ ਸ਼ਿਵਾਯੇਤਿ ਸਞ੍ਜਪ੍ਯਃ ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਬੀਜਸਾਧਕਃ ।
ਨਕਾਰਰੂਪੋ ਨਾਦਾਨ੍ਤੋ ਨਾਰਾਯਣਸਮਾਸ਼੍ਰਿਤਃ ॥ ੨੩ ॥

ਨਗਪ੍ਰਵਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥੋ ਨਮਸ੍ਕਾਰਪ੍ਰਿਯੋ ਨਟਃ ।
ਨਗੇਨ੍ਦ੍ਰਭੂਸ਼ਣੋ ਨਾਗਵਾਹਨੋ ਨਨ੍ਦਿਵਾਹਨਃ ॥ ੨੪ ॥

ਨਨ੍ਦਿਕੇਸ਼ਸਮਾਰਾਧ੍ਯੋ ਨਨ੍ਦਨੋ ਨਨ੍ਦਿਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਨਰਕਕ੍ਲੇਸ਼ਸ਼ਮਨੋ ਨਿਮੇਸ਼ੋ ਨਿਰੁਪਦ੍ਰਵਃ ॥ ੨੫ ॥

ਨਰਸਿਂਹਾਰ੍ਚਿਤਪਦਃ ਨਵਨਾਗਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ ।
ਨਵਗ੍ਰਹਾਰ੍ਚਿਤਪਦੋ ਨਵਸੂਤ੍ਰਵਿਧਾਨਵਿਤ੍ ॥ ੨੬ ॥

ਨਵਚਨ੍ਦਨਲਿਪ੍ਤਾਙ੍ਗੋ ਨਵਚਨ੍ਦ੍ਰਕਲਾਧਰਃ ।
ਨਵਨੀਤ ਪ੍ਰਿਯਾਹਾਰੋ ਨਿਪੁਣੋ ਨਿਪੁਣਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੨੭ ॥

ਨਵਬ੍ਰਹ੍ਮਾਰ੍ਚਿਤਪਦੋ ਨਗੇਨ੍ਦ੍ਰਤਨਯਾਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਨਵਭਸ੍ਮਵਿਦਿਗ੍ਧਾਙ੍ਗੋ ਨਵਬਨ੍ਧਵਿਮੋਚਕਃ ॥ ੨੮ ॥

ਨਵਵਸ੍ਤ੍ਰਪਰੀਧਾਨੋ ਨਵਰਤ੍ਨਵਿਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਨਵਸਿਦ੍ਧਸਮਾਰਾਧ੍ਯੋ ਨਾਮਰੂਪਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੨੯ ॥

ਨਾਕੇਸ਼ਪੂਜ੍ਯੋ ਨਾਦਾਤ੍ਮਾ ਨਿਰ੍ਲੇਪੋ ਨਿਧਨਾਧਿਪਃ ।
ਨਾਦਪ੍ਰਿਯੋ ਨਦੀਭਰ੍ਤਾ ਨਰਨਾਰਾਯਣਾਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੩੦ ॥

ਨਾਦਬਿਨ੍ਦੁਕਲਾਤੀਤਃ ਨਾਦਬਿਨ੍ਦੁਕਲਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਨਾਦਾਕਾਰੋ ਨਿਰਾਧਾਰੋ ਨਿਸ਼੍ਪ੍ਰਭੋ ਨੀਤਿਵਿਤ੍ਤਮਃ ॥ ੩੧ ॥

ਨਾਨਾਕ੍ਰਤੁਵਿਧਾਨਜ੍ਞੋ ਨਾਨਾਭੀਸ਼੍ਟਵਰਪ੍ਰਦਃ ।
ਨਾਮਪਾਰਾਯਣਪ੍ਰੀਤੋ ਨਾਨਾਸ਼ਾਸ੍ਰਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ॥ ੩੨ ॥

ਨਾਰਦਾਦਿ ਸਮਾਰਾਧ੍ਯੋ ਨਵਦੁਰ੍ਗਾਰ੍ਚਨਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਨਿਖਿਲਾਗਮ ਸਂਸੇਵ੍ਯੋ ਨਿਗਮਾਚਾਰਤਤ੍ਪਰਃ ॥ ੩੩ ॥

ਨਿਚੇਰੁਰ੍ਨਿਸ਼੍ਕ੍ਰਿਯੋ ਨਾਥੋ ਨਿਰੀਹੋ ਨਿਧਿਰੂਪਕਃ ।
ਨਿਤ੍ਯਕ੍ਰੁਦ੍ਧੋ ਨਿਰਾਨਨ੍ਦੋ ਨਿਰਾਭਾਸੋ ਨਿਰਾਮਯਃ ॥ ੩੪ ॥

ਨਿਤ੍ਯਾਨਪਾਯਮਹਿਮਾ ਨਿਤ੍ਯਬੁਦ੍ਧੋ ਨਿਰਂਕੁਸ਼ਃ ।
ਨਿਤ੍ਯੋਤ੍ਸਾਹੋ ਨਿਤ੍ਯਨਿਤ੍ਯੋ ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦ ਸ੍ਵਰੂਪਕਃ ॥ ੩੫ ॥

ਨਿਰਵਦ੍ਯੋ ਨਿਸ਼ੁਮ੍ਭਘ੍ਨੋ ਨਦੀਰੂਪੋ ਨਿਰੀਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਨਿਰ੍ਮਲੋ ਨਿਰ੍ਗੁਣੋ ਨਿਤ੍ਯੋ ਨਿਰਪਾਯੋ ਨਿਧਿਪ੍ਰਦਃ ॥ ੩੬ ॥

ਨਿਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪੋ ਨਿਰ੍ਗੁਣਸ੍ਥੋ ਨਿਸ਼ਙ੍ਗੀ ਨੀਲਲੋਹਿਤਃ ।
ਨਿਸ਼੍ਕਲਂਕੋ ਨਿਸ਼੍ਮਪਞ੍ਚੋ ਨਿਰ੍ਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵੋ ਨਿਰ੍ਮਲਪ੍ਰਭਃ ॥ ੩੭ ॥

ਨਿਸ੍ਤੁਲੋ ਨੀਲਚਿਕੁਰੋ ਨਿਸ੍ਸਙ੍ਗੋ ਨਿਤ੍ਯਮਙ੍ਗਲਃ ।
ਨੀਪਪ੍ਰਿਯੋ ਨਿਤ੍ਯਪੂਰ੍ਣੋ ਨਿਤ੍ਯਮਙ੍ਗਲਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੩੮ ॥

ਨੀਲਗ੍ਰੀਵੋ ਨਿਰੁਪਮੋ ਨਿਤ੍ਯਸ਼ੁਦ੍ਧੋ ਨਿਰਞ੍ਜਨਃ ।
ਨੈਮਿਤ੍ਤਿਕਾਰ੍ਚਨਪ੍ਰੀਤੋ ਨਵਰ੍ਸ਼ਿਗਣਸੇਵਿਤਃ ॥ ੩੯ ॥

ਨੈਮਿਸ਼ਾਰਣ੍ਯਨਿਲਯੋ ਨੀਲਜੀਮੂਤਨਿਸ੍ਵਨਃ ।
ਮਕਾਰਰੂਪੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਾ ਮਾਯਾਤੀਤੋ ਮਹਾਨਿਧਿਃ ॥ ੪੦ ॥

ਮਕੁਟਾਙ੍ਗਦਕੇਯੂਰਕਂਕਣਾਦਿਪਰਿਸ਼੍ਕਤਃ ।
ਮਣਿਮਣ੍ਡਪਮਧ੍ਯਸ੍ਥੋ ਮਡਾਨੀਪਰਿਸੇਵਿਤਃ ॥ ੪੧ ॥

ਮਧੁਰੋ ਮਧੁਰਾਨਾਥੋ ਮੀਨਾਕ੍ਸ਼ੀਪ੍ਰਾਣਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਮਨੋਨ੍ਮਨੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਾਸੋ ਮਾਨ੍ਧਾਨਪਤਿ ਪੂਜਿਤਃ ॥ ੪੨ ॥

ਮਯਸ੍ਕਰੋ ਮਡੋ ਮਗ੍ਯੋ ਮਗਹਸ੍ਤੋ ਮਗਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਮਲਯਸ੍ਥੋ ਮਨ੍ਦਰਸ੍ਥੋ ਮਲਯਾਨਿਲਸੇਵਿਤਃ ॥ ੪੩ ॥

ਮਹਾਕਾਯੋ ਮਹਾਵਕ੍ਤ੍ਰੋ ਮਹਾਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰੋ ਮਹਾਹਨੁਃ ।
ਮਹਾਕੈਲਾਸਨਿਲਯੋ ਮਹਾਕਾਰੁਣ੍ਯਵਾਰਿਧਿਃ ॥ ੪੪ ॥

ਮਹਾਗੁਣੋ ਮਹੋਤ੍ਸਾਹੋ ਮਹਾਮਙ੍ਗਲਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਮਹਾਜਾਨੁਰ੍ਮਹਾਜਙ੍ਘੋ ਮਹਾਪਾਦੋ ਮਹਾਨਖਃ ॥ ੪੫ ॥

ਮਹਾਧਾਰੋ ਮਹਾਧੀਰੋ ਮਙ੍ਗਲੋ ਮਙ੍ਗਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਮਹਾਧਤਿਰ੍ਮਹਾਮੇਘਃ ਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰੋ ਮਹਾਸ਼ਨਃ ॥ ੪੬ ॥

ਮਹਾਪਾਪਪ੍ਰਸ਼ਮਨੋ ਮਿਤਭਾਸ਼ੀ ਮਧੁਪ੍ਰਦਃ ।
ਮਹਾਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਮਹਾਸਿਦ੍ਧਿਰ੍ਮਹਾਯੋਗੀ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੪੭ ॥

ਮਹਾਭਿਸ਼ੇਕਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਮਹਾਕਾਲੋ ਮਹਾਨਟਃ ।
ਮਹਾਭੁਜੋ ਮਹਾਵਕ੍ਸ਼ਾਃ ਮਹਾਕੁਕ੍ਸ਼ਿਰ੍ਮਹਾਕਟਿਃ ॥ ੪੮ ॥

ਮਹਾਭੂਤਿਪ੍ਰਦੋ ਮਾਨ੍ਯੋ ਮੁਨਿਬਨ੍ਦ ਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ ।
ਮਹਾਵੀਰੇਨ੍ਦ੍ਰਵਰਦੋ ਮਹਾਲਾਵਣ੍ਯਸ਼ੇਵਧਿਃ ॥ ੪੯ ॥

ਮਾਤਮਣ੍ਡਲਸਂਸੇਵ੍ਯਃ ਮਨ੍ਤ੍ਰਤਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਕੋ ਮਹਾਨ੍ ।
ਮਾਧ੍ਯਨ੍ਦਿਨਸਵਸ੍ਤੁਤ੍ਯੋ ਮਖਧ੍ਵਂਸੀ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੫੦ ॥

ਮਾਯਾਬੀਜਜਪਪ੍ਰੀਤਃ ਮਾਸ਼ਾਨ੍ਨਪ੍ਰੀਤਮਾਨਸਃ ।
ਮਾਰ੍ਤਾਣ੍ਡਭੈਰਵਾਰਾਧ੍ਯੋ ਮੋਕ੍ਸ਼ਦੋ ਮੋਹਿਨੀਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੫੧।

ਮਾਰ੍ਤਾਣ੍ਡਮਣ੍ਡਲਸ੍ਥਸ਼੍ਚ ਮਨ੍ਦਾਰਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਮਿਥਿਲਾਪੁਰ ਸਂਸ੍ਥਾਨੋ ਮਿਥਿਲਾਪਤਿਪੂਜਿਤਃ ॥ ੫੨ ॥

ਮਿਥ੍ਯਾਜਗਦਧਿਸ਼੍ਠਾਨੋ ਮਿਹਿਰੋ ਮੇਰੁਕਾਰ੍ਮੁਕਃ ।
ਮੁਦ੍ਗੌਦਨਪ੍ਰਿਯੋ ਮਿਤ੍ਰੋ ਮਯੋਭੂਰ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰਵਿਤ੍ਤਮਃ ॥ ੫੩ ॥

ਮੂਲਾਧਾਰਸ੍ਥਿਤੋ ਮੁਗ੍ਧੋ ਮਣਿਪੂਰਨਿਵਾਸਕਃ ।
ਮਗਾਕ੍ਸ਼ੋ ਮਹਿਸ਼ਾਰੂਢੋ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰਮਰ੍ਦਨਃ ॥ ੫੪ ॥

ਮਗਾਙ੍ਕਸ਼ੇਖਰੋ ਮਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯੋ ਮਤ੍ਯੁਵਿਨਾਸ਼ਕਃ ।
ਮੇਰੁਸ਼ਙ੍ਗਾਗ੍ਰਨਿਲਯੋ ਮਹਾਸ਼ਾਨ੍ਤੋ ਮਹੀਸ੍ਤੁਤਃ ॥ ੫੫ ॥

ਮੌਞ੍ਜੀਬਦ੍ਧਸ਼੍ਚ ਮਘਵਾਨ੍ਮਹੇਸ਼ੋ ਮਙ੍ਗਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਮਞ੍ਜੁਮਞ੍ਜੀਰਚਰਣੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਪੂਜ੍ਯੋ ਮਦਾਪਹਃ ॥ ੫੬ ॥

ਮਂਬੀਜ ਜਪਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਃ ਮਾਯਾਵੀ ਮਾਰਮਰ੍ਦਨਃ ।
ਭਕ੍ਤਕਲ੍ਪਤਰੁਰ੍ਭਾਗ੍ਯਦਾਤਾ ਭਾਵਾਰ੍ਥਗੋਚਰਃ ॥ ੫੭ ॥

ਭਕ੍ਤਚੈਤਨ੍ਯਨਿਲਯੋ ਭਾਗ੍ਯਾਰੋਗ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ।
ਭਕ੍ਤਪ੍ਰਿਯੋ ਭਕ੍ਤਿਗਮ੍ਯੋ ਭਕ੍ਤਵਸ਼੍ਯੋ ਭਯਾਪਹਃ ॥ ੫੮ ॥

ਭਕ੍ਤੇਸ਼੍ਟਦਾਤਾ ਭਕ੍ਤਾਰ੍ਤਿਭਞ੍ਜਨੋ ਭਕ੍ਤਪੋਸ਼ਕਃ ।
ਭਦ੍ਰਦੋ ਭਙ੍ਗੁਰੋ ਭੀਸ਼੍ਮੋ ਭਦ੍ਰਕਾਲੀਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰਃ ॥ ੫੯ ॥

ਭਦ੍ਰਪੀਠਕਤਾਵਾਸੋ ਭੁਵਨ੍ਤਿਰ੍ਭਦ੍ਰਵਾਹਨਃ ।
ਭਵਭੀਤਿਹਰੋ ਭਰ੍ਗੋ ਭਾਰ੍ਗਵੋ ਭਾਰਤੀਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੬੦ ॥

ਭਵ੍ਯੋ ਭਵੋ ਭਵਾਨੀਸ਼ੋ ਭੂਤਾਤ੍ਮਾ ਭੂਤਭਾਵਨਃ ।
ਭਸ੍ਮਾਸੁਰੇਸ਼੍ਟਦੋ ਭੂਮਾ ਭਰ੍ਤਾ ਭੂਸੁਰਵਨ੍ਦਿਤਃ ॥ ੬੧ ॥

ਭਾਗੀਰਥੀਪ੍ਰਿਯੋ ਭੌਮੋ ਭਗੀਰਥਸਮਰ੍ਚਿਤਃ ।
ਭਾਨੁਕੋਟਿਪ੍ਰਤੀਕਾਸ਼ਃ ਭਗਨੇਤ੍ਰਵਿਦਾਰਣਃ ॥ ੬੨ ॥

ਭਾਲਨੇਤ੍ਰਾਗ੍ਨਿਸਨ੍ਦਗ੍ਧਮਨ੍ਮਥੋ ਭੂਭਦਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਭਾਸ਼ਾਪਤਿਸ੍ਤੁਤੋ ਭਾਸ੍ਵਾਨ੍ ਭਵਹੇਤਿਰ੍ਭਯਂਕਰਃ ॥ ੬੩ ॥

ਭਾਸ੍ਕਰੋ ਭਾਸ੍ਕਰਾਰਾਧ੍ਯੋ ਭਕ੍ਤਚਿਤ੍ਤਾਪਹਾਰਕਃ ।
ਭੀਮਕਰ੍ਮਾ ਭੀਮਵਰ੍ਮਾ ਭੂਤਿਭੂਸ਼ਣਭੂਸ਼ਿਤਃ ॥ ੬੪ ॥

ਭੀਮਘਣ੍ਟਾਕਰੋ ਭਣ੍ਡਾਸੁਰਵਿਧ੍ਵਂਸਨੋਤ੍ਸੁਕਃ ।
ਭੁਮ੍ਭਾਰਵਪ੍ਰਿਯੋ ਭ੍ਰੂਣਹਤ੍ਯਾਪਾਤਕਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੬੫ ॥

ਭੂਤਕਦ੍ ਭੂਤਭਦ੍ਭਾਵੋ ਭੀਸ਼ਣੋ ਭੀਤਿਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਭੂਤਵ੍ਰਾਤਪਰਿਤ੍ਰਾਤਾ ਭੀਤਾਭੀਤਭਯਾਪਹਃ ॥ ੬੬ ॥

ਭੂਤਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਭਰਦ੍ਵਾਜੋ ਭਾਰਦ੍ਵਾਜਸਮਾਸ਼੍ਰਿਤਃ ।
ਭੂਪਤਿਤ੍ਵਪ੍ਰਦੋ ਭੀਮੋ ਭੈਰਵੋ ਭੀਮਨਿਸ੍ਵਨਃ ॥ ੬੭ ॥

ਭੂਭਾਰੋਤ੍ਤਰਣੋ ਭਙ੍ਗਿਰਿਰਟਿਸੇਵ੍ਯਪਦਾਮ੍ਬੁਜਃ ।
ਭੂਮਿਦੋ ਭੂਤਿਦੋ ਭੂਤਿਰ੍ਭਵਾਰਣ੍ਯਕੁਠਾਰਕਃ ॥ ੬੮ ॥

ਭੂਰ੍ਭੁਵਸ੍ਸ੍ਵਃ ਪਤਿਃ ਭੂਪੋ ਭਿਣ੍ਡਿਵਾਲਭੁਸੁਣ੍ਡਿਭਤ੍ ।
ਭੂਲੋਕਵਾਸੀ ਭੂਲੋਕਨਿਵਾਸਿਜਨਸੇਵਿਤਃ ॥ ੬੯ ॥

ਭੂਸੁਰਾਰਾਘਨਪ੍ਰੀਤੋ ਭੂਸੁਰੇਸ਼੍ਟਫਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਭੂਸੁਰੇਡ੍ਯੋ ਭੂਸੂਰੇਸ਼ੋ ਭੂਤਭੇਤਾਲ ਸੇਵਿਤਃ ॥ ੭੦ ॥

ਭੈਰਵਾਸ਼੍ਟਕਸਂਸੇਵ੍ਯੋ ਭੈਰਵੋ ਭੂਮਿਜਾਰ੍ਚਿਤਃ ।
ਭੋਗਦੋ ਭੋਗਭੁਗ੍ਭੋਗ੍ਯੋ ਭੋਗਿਭੂਸ਼ਣਭੂਸ਼ਿਤਃ ॥ ੭੧ ॥

ਭੋਗਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਦੋ ਭੋਗੀ ਭੋਗਿਕੁਣ੍ਡਲਮਣ੍ਡਿਤਃ ।
ਭੋਗਮੋਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਦੋ ਭੋਕ੍ਤਾ ਭਿਕ੍ਸ਼ਾਚਰਣਤਤ੍ਪਰਃ ॥ ੭੨ ॥

ਗਕਾਰਰੂਪੋ ਗਣਪੋ ਗੁਣਾਤੀਤੋ ਗੁਹਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਗਜਚਰ੍ਮਪਰੀਧਾਨੋ ਗਮ੍ਭੀਰੋ ਗਾਧਿਪੂਜਿਤਃ ॥ ੭੩ ॥

ਗਜਾਨਨਪ੍ਰਿਯੋ ਗੌਰੀਵਲ੍ਲਭੋ ਗਿਰਿਸ਼ੋ ਗੁਣਃ ।
ਗਣੋ ਗਤ੍ਸੋ ਗਤ੍ਸਪਤਿਰ੍ਗਰੁਡਾਗ੍ਰਜਪੂਜਿਤਃ ॥ ੭੪ ॥

ਗਦਾਦ੍ਯਾਯੁਧਸਮ੍ਪਨ੍ਨੋ ਗਨ੍ਧਮਾਲ੍ਯਵਿਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਗਯਾਪ੍ਰਯਾਗਨਿਲਯੋ ਗੁਡਾਕੇਸ਼ਪ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ॥ ੭੫ ॥

ਗਰ੍ਵਾਤੀਤੋ ਗਣ੍ਡਪਤਿਰ੍ਗਣਕੋ ਗਣਗੋਚਰਃ ।
ਗਾਯਤ੍ਰੀਮਨ੍ਤ੍ਰਜਨਕੋ ਗੀਯਮਾਨਗੁਣੋ ਗੁਰੂਃ ॥ ੭੬ ॥

ਗੁਣਜ੍ਞੇਯੋ ਗੁਣਧ੍ਯੇਯੋ ਗੋਪ੍ਤਾ ਗੋਦਾਵਰੀਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਗੁਣਾਕਰੋ ਗੁਣਾਤੀਤੋ ਗੁਰੁਮਣ੍ਡਲਸੇਵਿਤਃ ॥ ੭੭ ॥

ਗੁਣਾਧਾਰੋ ਗੁਣਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਗਰ੍ਵਿਤੋ ਗਾਨਲੋਲੁਪਃ ।
ਗੁਣਤ੍ਰਯਾਤ੍ਮਾ ਗੁਹ੍ਯਸ਼੍ਚ ਗੁਣਤ੍ਰਯਵਿਭਾਵਿਤਃ ॥ ੭੮ ॥

ਗੁਰੁਧ੍ਯਾਤਪਦਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵੋ ਗਿਰੀਸ਼ੋ ਗੁਣਗੋਚਰਃ ।
ਗੁਹਾਵਾਸੋ ਗੁਹਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਗੁਡਾਨ੍ਨਪ੍ਰੀਤਮਾਨਸਃ ॥ ੭੯ ॥

ਗੂਢਗੁਲ੍ਫੋ ਗੂਢਤਨੁਰ੍ਗਜਾਰੂਢੋ ਗੁਣੋਜ੍ਜ੍ਵਲਃ ।
ਗੂਢਪਾਦਪ੍ਰਿਯੋ ਗੂਢੋ ਗੌਡਪਾਦਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ ॥ ੮੦ ॥

ਗੋਤ੍ਰਾਣਤਤ੍ਪਰੋ ਗ੍ਰੀਸ਼੍ਮੋ ਗੀਸ਼੍ਪਤਿਰ੍ਗੋਪਤਿਸ੍ਤਥਾ ।
ਗੋਰੋਚਨਪ੍ਰਿਯੋ ਗੁਪ੍ਤੋ ਗੋਮਾਤਪਰਿਸੇਵਿਤਃ ॥ ੮੧

ਗੋਵਿਨ੍ਦਵਲ੍ਲਭੋ ਗਙ੍ਗਾਜੂਟੋ ਗੋਵਿਨ੍ਦਪੂਜਿਤਃ ।
ਗੋਸ਼੍ਟ੍ਯੋ ਗਹ੍ਯੋ ਗੁਹਾਨ੍ਤਸ੍ਥੋ ਗਹ੍ਵਰੇਸ਼੍ਠੋ ਗਦਾਨ੍ਤਕਤ੍ ॥ ੮

ਗੋਸਵਾਸਕ੍ਤਹਦਯੋ ਗੋਪ੍ਰਿਯੋ ਗੋਧਨਪ੍ਰਦਃ ।
ਗੋਹਤ੍ਯਾਦਿਪ੍ਰਸ਼ਮਨੋ ਗੋਤ੍ਰੀ ਗੌਰੀਮਨੋਹਰਃ ॥ ੮੩ ॥

ਗਙ੍ਗਾਸ੍ਨਾਨਪ੍ਰਿਯੋ ਗਰ੍ਗੋ ਗਙ੍ਗਾਸ੍ਨਾਨਫਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਗਨ੍ਧਪ੍ਰਿਯੋ ਗੀਤਪਾਦੋ ਗ੍ਰਾਮਣੀਰ੍ਗਹਨੋ ਗਿਰਿਃ ॥ ੮੪

ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਗਾਨਸੁਪ੍ਰੀਤੋ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਾਪ੍ਸਰਸਾਂ ਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਸੇਵ੍ਯੋ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵੋ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਕੁਲਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੮੫ ॥

ਗਂਬੀਜਜਪਸੁਪ੍ਰੀਤੋ ਗਾਯਤ੍ਰੀਜਪਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਗਮ੍ਭੀਰਵਾਕ੍ਯੋ ਗਗਨਸਮਰੂਪੋ ਗਿਰਿਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੮੬ ॥

ਗਮ੍ਭੀਰਹਦਯੋ ਗੇਯੋ ਗਮ੍ਭੀਰੋ ਗਰ੍ਵਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਗਾਙ੍ਗੇਯਾਭਰਣਪ੍ਰੀਤੋ ਗੁਣਜ੍ਞੋ ਗੁਣਵਾਨ੍ਗੁਹਃ ॥ ੮੭ ॥

ਵਕਾਰਰੂਪੋ ਵਰਦੋ ਵਾਗੀਸ਼ੋ ਵਸੁਦੋ ਵਸੁਃ ।
ਵਜ੍ਰੀ ਵਜ੍ਰਪ੍ਰਿਯੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਃ ਵੀਤਰਾਗੋ ਵਿਰੋਚਨਃ ॥ ੮੮ ॥

ਵਨ੍ਦ੍ਯੋ ਵਰੇਣ੍ਯੋ ਵਿਸ਼੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਵਰੁਣੋ ਵਾਮਨੋ ਵਪੁਃ ।
ਵਸ਼੍ਯੋ ਵਸ਼ਂਕਰੋ ਵਾਤ੍ਯੋ ਵਾਸ੍ਤਵ੍ਯੋ ਵਾਸ੍ਤੁਪੋ ਵਿਧਿਃ ॥ ੮੯ ॥

ਵਾਚਾਮਗੋਚਰੋ ਵਾਗ੍ਮੀ ਵਾਚਸ੍ਪਤ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ।
ਵਾਮਦੇਵੋ ਵਰਾਰੋਹੋ ਵਿਘ੍ਨੇਸ਼ੋ ਵਿਘ੍ਨਨਾਸ਼ਕਃ ॥ ੯੦ ॥

ਵਾਰਿਰੂਪੋ ਵਾਯੁਰੂਪੋ ਵੈਰਿਵੀਰ੍ਯ ਵਿਦਾਰਣਃ ।
ਵਿਕ੍ਲਬੋ ਵਿਹ੍ਵਲੋ ਵ੍ਯਾਸੋ ਵ੍ਯਾਸਸੂਤ੍ਰਾਰ੍ਥਗੋਚਰਃ ॥ ੯੧ ॥

ਵਿਪ੍ਰਪ੍ਰਿਯੋ ਵਿਪ੍ਰਰੂਪੋ ਵਿਪ੍ਰਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਪ੍ਰਸਾਦਕਃ ।
ਵਿਪ੍ਰਾਰਾਧਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਵਿਪ੍ਰੇਸ਼੍ਟਫਲਦਾਯਕਃ ॥ ੯੨ ॥

ਵਿਭਾਕਰਸ੍ਤੁਤੋ ਵੀਰੋ ਵਿਨਾਯਕਨਮਸ੍ਕਤਃ ।
ਵਿਭੁਰ੍ਵਿਭ੍ਰਾਜਿਤਤਨੁਰ੍ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਨਾਯਕਃ ॥ ੯੩ ॥

ਵਿਰਾਗਿਜਨਸਂਸ੍ਤੁਤ੍ਯੋ ਵਿਰਾਗੀ ਵਿਗਤਸ੍ਪਹਃ ।
ਵਿਰਿਞ੍ਚਪੂਜ੍ਯੋ ਵਿਕ੍ਰਾਨ੍ਤੋ ਵਦਨਤ੍ਰਯਸਂਯੁਤਃ ॥ ੯੪ ॥

ਵਿਸ਼ਂਖਲੋ ਵਿਵਿਕ੍ਤਸ੍ਥੋ ਵਿਦ੍ਵਾਨ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰਚਤੁਸ਼੍ਟਯਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਪ੍ਰਿਯੋ ਵਿਸ਼੍ਵਕਰ੍ਤਾ ਵਸ਼ਟ੍ਕਾਰਪ੍ਰਿਯੋ ਵਰਃ ॥ ੯੫ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਕੀਰ੍ਤਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਵ੍ਯਾਪੀ ਵਿਯਤ੍ਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਵਿਸ਼੍ਵਗੋਪ੍ਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਭੋਕ੍ਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਵਿਤ੍ ॥ ੯੬ ॥

ਵਿਸ਼੍ਣੁਪ੍ਰਿਯੋ ਵਿਯਦ੍ਰੂਪੋ ਵਿਰਾਡ੍ਰੂਪੋ ਵਿਭਾਵਸੁਃ ।
ਵੀਰਗੋਸ਼੍ਠੀਪ੍ਰਿਯੋ ਵੈਦ੍ਯੋ ਵਦਨੈਕਸਮਨ੍ਵਿਤਃ ॥ ੯੭ ॥

ਵੀਰਭਦ੍ਰੋ ਵੀਰਕਰ੍ਤਾ ਵੀਰ੍ਯਵਾਨ੍ਵਾਰਣਾਰ੍ਤਿਹਤ੍ ।
ਵਸ਼ਾਂਕੋ ਵਸ਼ਭਾਰੂਢੋ ਵਕ੍ਸ਼ੇਸ਼ੋ ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਮਰ੍ਦਨਃ ॥ ੯੮ ॥

ਵੇਦਾਨ੍ਤਵੇਦ੍ਯੋ ਵੇਦਾਤ੍ਮਾ ਵਦਨਦ੍ਵਯਸ਼ੋਭਿਤਃ ।
ਵਜ੍ਰਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰੋ ਵਜ੍ਰਨਖੋ ਵਨ੍ਦਾਰੁਜਨਵਤ੍ਸਲਃ ॥ ੯੯ ॥

ਵਨ੍ਦ੍ਯਮਾਨਪਦਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵੋ ਵਾਕ੍ਯਜ੍ਞੋ ਵਕ੍ਤ੍ਰਪਞ੍ਚਕਃ ।
ਵਂਬੀਜਜਪਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਵਾਕ੍ਪ੍ਰਿਯੋ ਵਾਮਲੌਚਨਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਵ੍ਯੋਮਕੇਸ਼ੋ ਵਿਧਾਨਜ੍ਞੋ ਵਿਸ਼ਭਕ੍ਸ਼ਣਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਤਕਾਰਰੂਪਸ੍ਤਦ੍ਰੂਪਸ੍ਤਤ੍ਪਦਾਰ੍ਥਸ੍ਵਰੂਪਕਃ ॥ ੧੦੧ ॥

ਤਟਿਲ੍ਲਤਾਸਮਰੁਚਿਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਬੋਧਕਃ ।
ਤਤ੍ਤ੍ਵਮਸ੍ਯਾਦਿਵਾਕ੍ਯਾਰ੍ਥ ਸ੍ਤਪੋਦਾਨਫਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੦੨ ॥

ਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਨਿਲਯਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਵਾਚ੍ਯਸ੍ਤਪੋਨਿਧਿਃ ।
ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਸਨਸ੍ਤਤ੍ਸਵਿਤੁਰ੍ਜਪਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਮਾਨਸਃ ॥ ੧੦੩ ॥

ਤਨ੍ਤ੍ਰਯਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਕਸ੍ਤਨ੍ਤ੍ਰੀ ਤਨ੍ਤ੍ਰਜ੍ਞਸ੍ਤਾਣ੍ਡਵਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਤਨ੍ਤ੍ਰੀਲਯਵਿਧਾਨਜ੍ਞਸ੍ਤਨ੍ਤ੍ਰਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੧੦੪ ॥

ਤਪਸ੍ਯਾਧ੍ਯਾਨਨਿਰਤਸ੍ਤਪਸ੍ਵੀ ਤਾਪਸਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਤਪੋਲੋਕਜਨਸ੍ਤੁਤ੍ਯਸ੍ਤਪਸ੍ਵਿਜਨਸੇਵਿਤਃ ॥ ੧੦੫ ॥

ਤਰੁਣਸ੍ਤਾਰਣਸ੍ਤਾਰਸ੍ਤਾਰਾਧਿਪਨਿਭਾਨਨਃ ।
ਤਰੁਣਾਦਿਤ੍ਯਸਂਕਾਸ਼ਸ੍ਤਪ੍ਤਕਾਞ੍ਚਨਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੧੦੬ ॥

ਤਲਾਦਿਭੁਵਨਾਨ੍ਤਸ੍ਥਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਮਰ੍ਥਸ੍ਵਰੂਪਕਃ ।
ਤਾਮ੍ਰਵਕ੍ਤ੍ਰਸ੍ਤਾਮ੍ਰਚਕ੍ਸ਼ੁਸ੍ਤਾਮ੍ਰਜਿਹ੍ਵਸ੍ਤਨੂਦਰਃ ॥ ੧੦੭ ॥

ਤਾਰਕਾਸੁਰਵਿਧ੍ਵਂਸੀ ਤਾਰਕਸ੍ਤਾਰਲੋਚਨਃ ।
ਤਾਰਾਨਾਥਕਲਾਮੌਲਿਸ੍ਤਾਰਾਨਾਥਸਮੁਦ੍ਯੁਤਿਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਤਾਰ੍ਕ੍ਸ਼੍ਯਕਸ੍ਤਾਰ੍ਕ੍ਸ਼੍ਯਵਿਨੁਤਸ੍ਤ੍ਵਸ਼੍ਟਾ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਸੁਨ੍ਦਰਃ ।
ਤਾਮ੍ਬੂਲਪੂਰਿਤਮੁਖਸ੍ਤਕ੍ਸ਼ਾ ਤਾਮ੍ਰਾਧਰਸ੍ਤਨੁਃ ॥ ੧੦੯ ॥

ਤਿਲਾਕ੍ਸ਼ਤਪ੍ਰਿਯਸ੍ਤ੍ਰਿਸ੍ਥਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਤਮੋਗੁਣਃ ।
ਤੁਰਙ੍ਗਵਾਹਨਾਰੂਢਸ੍ਤੁਲਾਦਾਨਫਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੧੦ ॥

ਤੁਲਸੀਬਿਲ੍ਵਨਿਰ੍ਗੁਣ੍ਡੀਜਮ੍ਬੀਰਾਮਲਕਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਤੁਲਾਮਾਘਸ੍ਨਾਨਤੁਸ਼੍ਟਸ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾਤੁਸ਼੍ਟਪ੍ਰਸਾਦਨਃ ॥ ੧੧੧ ॥

ਤੁਹਿਨਾਚਲਸਂਕਾਸ਼ਸ੍ਤਮਾਲਕੁਸੁਮਾਕਤਿਃ ।
ਤੁਙ੍ਗਭਦ੍ਰਾਤੀਰਵਾਸੀ ਤੁਸ਼੍ਟਭਕ੍ਤੇਸ਼੍ਟਦਾਯਕਃ ॥ ੧੧੨ ॥

ਤੋਮਰਾਦ੍ਯਾਯੁਧਧਰਸ੍ਤੁਸ਼ਾਰਾਦ੍ਰਿਸੁਤਾਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਤੋਸ਼ਿਤਾਖਿਲਦੈਤ੍ਯੌਘਸ੍ਤ੍ਰਿਕਾਲਜ੍ਞਮੁਨਿਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੧੩ ॥

ਤ੍ਰਯੀਮਯਸ੍ਤ੍ਰਯੀਵੇਦ੍ਯਸ੍ਤ੍ਰਯੀਵਨ੍ਦ੍ਯਸ੍ਤ੍ਰਯੀਤਨੁਃ ।
ਤ੍ਰਯ੍ਯਨ੍ਤਨਿਲਯਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਨਿਧਿਸ੍ਤਾਮ੍ਰਸ੍ਤਮੋਪਹਃ ॥ ੧੧੪ ॥

ਤ੍ਰਿਕਾਲਪੂਜਨਪ੍ਰੀਤਸ੍ਤਿਲਾਨ੍ਨਪ੍ਰੀਤਮਾਨਸਃ ।
ਤ੍ਰਿਧਾਮਾ ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਪਰਸ਼ੁਃ ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣੇਸ਼ੁਸ੍ਤੇਜਸਾਂ ਨਿਧਿਃ ॥ ੧੧੫ ॥

ਤ੍ਰਿਲੋਕਰਕ੍ਸ਼ਕਸ੍ਤ੍ਰੇਤਾਯਜਨਪ੍ਰੀਤਮਾਨਸਃ ।
ਤ੍ਰਿਲੋਕਵਾਸੀ ਤ੍ਰਿਗੁਣੋ ਦ੍ਵਿਨੇਤ੍ਰਸ੍ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਾਧਿਪਃ ॥ ੧੧੬ ॥

ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਗਦਸ੍ਤ੍ਰਿਕਾਲਜ੍ਞਸ੍ਤਪ੍ਤਿਦਸ੍ਤੁਮ੍ਬੁਰੁਸ੍ਤੁਤਃ ।
ਤ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮਸ੍ਤ੍ਰਿਲੋਕਾਤ੍ਮਾ ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤਿਸ੍ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੧੧੭ ॥

ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਭੀਸ਼ਣਸ੍ਤੀਵ੍ਰਸ੍ਤੀਰ੍ਥ੍ਯਸ੍ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਵਰਪ੍ਰਦਃ ।
ਰਘੁਸ੍ਤੁਤਪਦਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵੋ ਰਵ੍ਯਾਦਿਗ੍ਰਹਸਂਸ੍ਤੁਤਃ ॥ ੧੧੮ ॥

ਰਜਤਾਚਲਸ਼ਙ੍ਗਾਗ੍ਰਨਿਲਯੋ ਰਜਤਪ੍ਰਭਃ ।
ਰਤਪ੍ਰਿਯੋ ਰਹਃਪੂਜ੍ਯੋ ਰਮਣੀਯਗੁਣਾਕਰਃ ॥ ੧੧੯ ॥

ਰਥਕਾਰੋ ਰਥਪਤਿਃ ਰਥੋ ਰਤ੍ਨਾਕਰਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਰਥੋਤ੍ਸਵਪ੍ਰਿਯੋ ਰਸ੍ਯੋ ਰਜੋਗੁਣਵਿਨਾਸ਼ਕਤ੍ ॥ ੧੨੦ ॥

ਰਤ੍ਨਡੋਲੋਤ੍ਸਵਪ੍ਰੀਤੋ ਰਣਤ੍ਕਿਂਕਿਣਿਮੇਖਲਃ ।
ਰਤ੍ਨਦੋ ਰਾਜਕੋ ਰਾਗੀ ਰਙ੍ਗਵਿਦ੍ਯਾਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ॥ ੧੨੧ ॥

ਰਤ੍ਨਪੂਜਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਰਤ੍ਨਸਾਨੁਸ਼ਰਾਸਨਃ ।
ਰਤ੍ਨਮਣ੍ਡਪਮਧ੍ਯਸ੍ਥੋ ਰਤ੍ਨਗ੍ਰੈਵੇਯਕੁਣ੍ਡਲਃ ॥ ੧੨੨ ॥

ਰਤ੍ਨਾਕਰਸ੍ਤੁਤੋ ਰਤ੍ਨਪੀਠਸ੍ਥੋ ਰਣਪਣ੍ਡਿਤਃ ।
ਰਤ੍ਨਾਭਿਸ਼ੇਕਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਰਤ੍ਨਕਾਞ੍ਚਨਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੧੨੩ ॥

ਰਤ੍ਨਾਙ੍ਗੁਲੀਯਵਲਯੋ ਰਾਜਤ੍ਕਰਸਰੋਰੁਹਃ ।
ਰਮਾਪਤਿਸ੍ਤੁਤੋ ਰਮ੍ਯੋ ਰਾਜਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਗਃ ॥ ੧੨੪ ॥

ਰਮਾਵਾਣੀਸਮਾਰਾਧ੍ਯੋ ਰਾਜ੍ਯਦੋ ਰਤ੍ਨਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਰਮ੍ਭਾਦਿਸੁਨ੍ਦਰੀਸੇਵ੍ਯੋ ਰਕ੍ਸ਼ੋਹਾ ਰਾਕਿਣੀਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੨੫ ॥

ਰਵਿਚਨ੍ਦ੍ਰਾਗ੍ਨਿਨਯਨੋ ਰਤ੍ਨਮਾਲ੍ਯਾਮ੍ਬਰਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਰਵਿਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥੋ ਰਵਿਕੋਟਿਸਮਪ੍ਰਭਃ ॥ ੧੨੬ ॥

ਰਾਕੇਨ੍ਦੁਵਦਨੋ ਰਾਤ੍ਰਿਞ੍ਚਰਪ੍ਰਾਣਾਪਹਾਰਕਃ ।
ਰਾਜਰਾਜਪ੍ਰਿਯੋ ਰੌਦ੍ਰੋ ਰੁਰੁਹਸ੍ਤੋ ਰੁਰੁਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੨੭ ॥

ਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੋ ਰਾਜਪੂਜਿਤੋ ਰਾਜ੍ਯਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਰਾਮਾਰ੍ਚਿਤਪਦਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵੋ ਰਾਵਣਾਰ੍ਚਿਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੧੨੮ ॥

ਰਾਜਵਸ਼੍ਯਕਰੋ ਰਾਜਾ ਰਾਸ਼ੀਕਤਜਗਤ੍ਤ੍ਰਯਃ ।
ਰਾਜੀਵਚਰਣੋ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰੋ ਰਵਿਲੋਚਨਃ ॥ ੧੨੯ ॥

ਰਾਜੀਵਪੁਸ਼੍ਪਸਂਕਾਸ਼ੋ ਰਾਜੀਵਾਕ੍ਸ਼ੋ ਰਣੋਤ੍ਸੁਕਃ ।
ਰਾਤ੍ਰਿਞ੍ਚਰਜਨਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਰਾਤ੍ਰਿਞ੍ਚਰਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ ॥ ੧੩੦ ॥

ਰਾਧਾਮਾਧਵਸਂਸੇਵ੍ਯੋ ਰਾਧਾਮਾਧਵਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਰੁਕ੍ਮਾਙ੍ਗਦਸ੍ਤੁਤੋ ਰੁਦ੍ਰੋ ਰਜਸ੍ਸਤ੍ਵਤਮੋਮਯਃ ॥ ੧੩੧ ॥

ਰੁਦ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਜਪਪ੍ਰੀਤੋ ਰੁਦ੍ਰਮਣ੍ਡਲਸੇਵਿਤਃ ।
ਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਜਪਸੁਪੀਤੋ ਰੁਦ੍ਰਲੋਕਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ॥ ੧੩੨ ॥

ਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਮਾਲਾਭਰਣੋ ਰੁਦ੍ਰਾਣੀਪ੍ਰਾਣਨਾਯਕਃ ।
ਰੁਦ੍ਰਾਣੀਪੂਜਨਪ੍ਰੀਤੋ ਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਮਕੁਟੋਜ੍ਵਲਃ ॥ ੧੩੩ ॥

ਰੁਰੁਚਰ੍ਮਪਰੀਧਾਨੋ ਰੁਕ੍ਮਾਙ੍ਗਦਪਰਿਸ਼੍ਕਤਃ ।
ਰੇਫਸ੍ਵਰੂਪੋ ਰੁਦ੍ਰਾਤ੍ਮਾ ਰੁਦ੍ਰਾਧ੍ਯਾਯਜਪਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੩੪ ॥

ਰੇਣੁਕਾਵਰਦੋ ਰਾਮੋ ਰੂਪਹੀਨੋ ਰਵਿਸ੍ਤੁਤਃ ।
ਰੇਵਾਨਦੀਤੀਰਵਾਸੀ ਰੋਹਿਣੀਪਤਿਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੧੩੫ ॥

ਰੋਗੇਸ਼ੋ ਰੋਗਸ਼ਮਨੋ ਰੈਦੋ ਰਕ੍ਤਬਲਿਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਰਂਬੀਜਜਪਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਰਾਜੀਵਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੩੬ ॥

ਰਮ੍ਭਾਫਲਪ੍ਰਿਯੋ ਰੌਦ੍ਰਦਕ੍ ਰਕ੍ਸ਼ਾਕਰ ਰੂਪਵਾਨ੍ ।
ਦਕਾਰਰੂਪੋ ਦੇਵੇਸ਼ੋ ਦਰਸ੍ਮੇਰਮੁਖਾਮ੍ਬੁਜਃ ॥ ੧੩੭ ॥

ਦਰਾਨ੍ਦੋਲਿਤਦੀਰ੍ਘਾਕ੍ਸ਼ੋ ਦ੍ਰੋਣਪੁਸ਼੍ਪਾਰ੍ਚਨਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਾਰਾਧ੍ਯੋ ਦਕ੍ਸ਼ਕਨ੍ਯਾਪਤਿਰ੍ਦਕ੍ਸ਼ਵਰਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੩੮ ॥

ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਰਾਧ੍ਯੋ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਰੂਪਭਤ੍ ।
ਦਾਡਿਮੀਬੀਜਰਦਨੋ ਦਾਡਿਮੀਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੩੯

ਦਾਨ੍ਤੋ ਦਕ੍ਸ਼ਮਖਧ੍ਵਂਸੀ ਦਣ੍ਡੋ ਦਮਯਿਤਾ ਦਮਃ ।
ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਧ੍ਵਂਸਕੋ ਦਾਤਾ ਦਯਾਲੁਰ੍ਦਾਨਵਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੧੪੦

ਦਾਰੁਕਾਰਣ੍ਯਨਿਲਯੋ ਦਸ਼ਦਿਕ੍ਪਾਲਪੂਜਿਤਃ ।
ਦਾਕ੍ਸ਼ਾਯਣੀਸਮਾਰਾਧ੍ਯੋ ਦਨੁਜਾਰਿਰ੍ਦਯਾਨਿਧਿਃ ॥ ੧੪੧

ਦਿਵ੍ਯਾਯੁਧਧਰੋ ਦਿਵ੍ਯਮਾਲ੍ਯਾਮ੍ਬਰਵਿਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਦਿਗਮ੍ਬਰੋ ਦਾਨਰੂਪੋ ਦੁਰ੍ਵਾਸਮੁਨਿਪੂਜਿਤਃ ॥ ੧੪੨ ॥

ਦਿਵ੍ਯਾਨ੍ਤਰਿਕ੍ਸ਼ਗਮਨੋ ਦੁਰਾਧਰ੍ਸ਼ੋ ਦਯਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਦੁਗ੍ਧਾਭਿਸ਼ੇਚਨਪ੍ਰੀਤੋ ਦੁਃਖਦੋਸ਼ਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੧੪੩ ॥

ਦੁਰਾਚਾਰਪ੍ਰਸ਼ਮਨੋ ਦੁਗ੍ਧਾਨ੍ਨਪ੍ਰੀਤਮਾਨਸਃ ।
ਦੁਰ੍ਲਭੋ ਦੁਰ੍ਗਮੋ ਦੁਰ੍ਗੋ ਦੁਃਖਹਨ੍ਤਾ ਦੁਰਾਰ੍ਤਿਹਾ ॥ ੧੪੪ ॥

ਦੁਰ੍ਵਾਸਾ ਦੁਸ਼੍ਟਭਯਦੋ ਦੁਰ੍ਜਯੋ ਦੁਰਤਿਕ੍ਤਮਃ ।
ਦੁਸ਼੍ਟਹਨ੍ਤਾ ਦੇਵਸੈਨ੍ਯਪਤਿਰ੍ਦਮ੍ਭਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੧੪੫ ॥

ਦੁਃਸ੍ਵਪ੍ਨਨਾਸ਼ਨੋ ਦੁਸ਼੍ਟਦੁਰੋ ਦੁਰ੍ਵਾਰਵਿਤ੍ਤਮਃ ।
ਦੂਰ੍ਵਾਯੁਗ੍ਮਸਮਾਰਾਧ੍ਯੋ ਦੁਤ੍ਤੂਰਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੪੬ ॥

ਦੇਵਗਙ੍ਗਾਜਟਾਜੂਟੋ ਦੇਵਤਾਪ੍ਰਾਣਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਦੇਵਤਾਰ੍ਤਿਪ੍ਰਸ਼ਮਨੋ ਦੀਨਦੈਨ੍ਯਵਿਮੋਚਨਃ ॥ ੧੪੭ ॥

ਦੇਵਦੇਵੋ ਦੈਤ੍ਯਗੁਰੁਃ ਦਣ੍ਡਨਾਥਪ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ।
ਦੇਵਭੋਗ੍ਯੋ ਦੇਵਯੋਗ੍ਯੋ ਦੀਪ੍ਤਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਦਿਵਸ੍ਪਤਿਃ ॥ ੧੪੮ ॥

ਦੇਵਰ੍ਸ਼ਿਵਰ੍ਯੋ ਦੇਵਰ੍ਸ਼ਿਵਨ੍ਦਿਤੋ ਦੇਵਭੋਗਦਃ ।
ਦੇਵਾਦਿਦੇਵੋ ਦੇਵੇਜ੍ਯੋ ਦੈਤ੍ਯਦਰ੍ਪਨਿਸ਼ੂਦਨਃ ॥ ੧੪੯ ॥

ਦੇਵਾਸੁਰਗਣਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਦੇਵਾਸੁਰਗਣਾਗ੍ਰਣੀਃ ।
ਦੇਵਾਸੁਰ ਤਪਸ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਦੇਵਾਸੁਰਵਰਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੫੦ ॥

ਦੇਵਾਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰਾਰਾਧ੍ਯੋ ਦੇਵਾਨ੍ਤਕਵਰਪ੍ਰਦਃ ।
ਦੇਵਾਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰੋ ਦੇਵੋ ਦੇਵਾਸੁਰਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੫੧ ॥

ਦੇਵੇਨ੍ਦ੍ਰਰਕ੍ਸ਼ਕੋ ਦੀਰ੍ਘੋ ਦੇਵਵਨ੍ਦਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ ।
ਦੇਸ਼ਕਾਲਪਰਿਜ੍ਞਾਤਾ ਦੇਸ਼ੋਪਦ੍ਰਵਨਾਸ਼ਕਃ ॥ ੧੫੨ ॥

ਦੋਸ਼ਾਕਰਕਲਾਮੌਲਿਰ੍ਦੁਰ੍ਵਾਰਭੁਜਵਿਕ੍ਰਮਃ ।
ਦਣ੍ਡਕਾਰਣ੍ਯਨਿਲਯੋ ਦਣ੍ਡੀ ਦਣ੍ਡਪ੍ਰਸਾਦਕਃ ॥ ੧੫੩ ॥

ਦਣ੍ਡਨੀਤਿਰ੍ਦੁਰਾਵਾਸੋ ਦ੍ਯੋਤੋ ਦੁਰ੍ਮਤਿਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਾਤੀਤੋ ਦੀਰ੍ਘਦਰ੍ਸ਼ੀ ਦਾਨਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਦਯਾਪਰਃ ॥ ੧੫੪ ॥

ਯਕਾਰਰੂਪੋ ਯਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਾ ਯਨ੍ਤ੍ਰਾਰਾਧਨਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਯਜਮਾਨਾਦ੍ਯਸ਼੍ਟਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਯਾਮਿਨੀਚਰਦਰ੍ਪਹਾ ॥ ੧੫੫ ॥

ਯਜੁਰ੍ਵੇਦਪ੍ਰਿਯੋ ਯੁਦ੍ਧਮਰ੍ਮਜ੍ਞੋ ਯੁਦ੍ਧਕੌਸ਼ਲਃ ।
ਯਤ੍ਨਸਾਧ੍ਯੋ ਯਸ਼੍ਟਿਧਰੋ ਯਜਮਾਨਪ੍ਰਿਯੋ ਯਜੁਃ ॥ ੧੫੬ ॥

ਯਥਾਰ੍ਥਰੂਪੋ ਯੁਗਕਦ੍ਯੁਗਰੂਪੋ ਯੁਗਾਨ੍ਤਕਤ੍ ।
ਯਥੋਕ੍ਤਫਲਦੋ ਯੋਸ਼ਾਪੂਜਨਪ੍ਰੀਤਮਾਨਸਃ ॥ ੧੫੭ ॥

ਯਦਚ੍ਛਾਲਾਭਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਯਾਚਕਾਰ੍ਤਿਨਿਸ਼ੂਦਨਃ ।
ਯਨ੍ਤ੍ਰਾਸਨੋ ਯਨ੍ਤ੍ਰਮਯੋ ਯਨ੍ਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਕਃ ॥ ੧੫੮ ॥

ਯਮਰੂਪੋ ਯਾਮਰੂਪੋ ਯਮਬਾਧਾਨਿਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਯਮਾਦਿਯੋਗਨਿਰਤੋ ਯੋਗਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੧੫੯ ॥

ਯਵਾਕ੍ਸ਼ਤਾਰ੍ਚਨਰਤੋ ਯਾਵਚਿਹ੍ਨਿਤਪਾਦੁਕਃ ।
ਯਕ੍ਸ਼ਰਾਜਸਖੋ ਯਜ੍ਞੋ ਯਕ੍ਸ਼ੇਸ਼ੋ ਯਕ੍ਸ਼ਪੂਜਿਤਃ ॥ ੧੬੦ ॥

ਯਕ੍ਸ਼ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਸਂਸੇਵ੍ਯੋ ਯਾਤੁਧਾਨਵਰਪ੍ਰਦਃ ।
ਯਜ੍ਞਗੁਹ੍ਯੋ ਯਜ੍ਞਕਰ੍ਤਾ ਯਜਮਾਨਸ੍ਵਰੂਪਕਃ ॥ ੧੬੧ ॥

ਯਜ੍ਞਾਨ੍ਤਕਦ੍ਯਜ੍ਞਪੂਜ੍ਯੋ ਯਜ੍ਞਭੁਗ੍ਯਜ੍ਞਵਾਹਨਃ ।
ਯਾਗਪ੍ਰਿਯੋ ਯਾਨਸੇਵ੍ਯੋ ਯੁਵਾ ਯੌਵਨਗਰ੍ਵਿਤਃ ॥ ੧੬੨ ॥

ਯਾਤਾਯਾਤਾਦਿਰਹਿਤੋ ਯਤਿਧਰ੍ਮਪਰਾਯਣਃ ।
ਯਾਤ੍ਰਾਪ੍ਰਿਯੋ ਯਮੀਯਾਮ੍ਯਦਣ੍ਡਪਾਸ਼ਨਿਕਨ੍ਤਨਃ ॥ ੧੬੩ ॥

ਯਾਤ੍ਰਾਫਲਪ੍ਰਦੋ ਯੁਕ੍ਤੋ ਯਸ਼ਸ੍ਵੀ ਯਮੁਨਾਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਯਾਦਃਪਤਿਰ੍ਯਜ੍ਞਪਤਿਰ੍ਯਤਿਰ੍ਯਜ੍ਞਪਰਾਯਣਃ ॥ ੧੬੪ ॥

ਯਾਦਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਿਯੋ ਯੋਦ੍ਧਾ ਯੋਧਾਰਾਨ੍ਧਨ ਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਯਾਮਪੂਜਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਯੋਸ਼ਿਤ੍ਸਙ੍ਗਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੧੬੫ ॥

ਯਾਮਿਨੀਪਤਿਸਂਸੇਵ੍ਯੋ ਯੋਗਿਨੀਗਣਸੇਵਿਤਃ ।
ਯਾਯਜੂਕੋ ਯੁਗਾਵਰ੍ਤੋ ਯਾਚ੍ਞਾਰੂਪੋ ਯਥੇਸ਼੍ਟਦਃ ॥ ੧੬੬ ॥

ਯਾਵੌਦਨਪ੍ਰੀਤਚਿਤ੍ਤੋ ਯੋਨਿਸ਼੍ਠੋ ਯਾਮਿਨੀਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਯਾਜ੍ਞਵਲ੍ਕ੍ਯਪ੍ਰਿਯੋ ਯਜ੍ਵਾ ਯਜ੍ਞੇਸ਼ੋ ਯਜ੍ਞਸਾਧਨਃ ॥ ੧੬੭ ॥

ਯੋਗਮਾਯਾਮਯੋ ਯੋਗਮਾਯਾਸਂਵਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਯੋਗਸਿਦ੍ਧੋ ਯੋਗਿਸੇਵ੍ਯੋ ਯੋਗਾਨਨ੍ਦਸ੍ਵਰੂਪਕਃ ॥ ੧੬੮ ॥

ਯੋਗਕ੍ਸ਼ੇਮਕਰੋ ਯੋਗਕ੍ਸ਼ੇਮਦਾਤਾ ਯਸ਼ਸ੍ਕਰਃ ।
ਯੋਗੀ ਯੋਗਾਸਨਾਰਾਧ੍ਯੋ ਯੋਗਾਙ੍ਗੋ ਯੋਗਸਙ੍ਗ੍ਰਹਃ ॥ ੧੬੯ ॥

ਯੋਗੀਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰੋ ਯੋਗ੍ਯੋ ਯੋਗਦਾਤਾ ਯੁਗਨ੍ਧਰਃ ।
ਯੋਸ਼ਿਤ੍ਪ੍ਰਿਯੋ ਯਦੁਪਤਿਰ੍ਯੋਸ਼ਾਰ੍ਧੀਕਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੧੭੦ ॥

ਯਂਬੀਜਜਪਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਯਨ੍ਤ੍ਰੇਸ਼ੋ ਯਨ੍ਤ੍ਰਸਾਧਨਃ ।
ਯਨ੍ਤ੍ਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਿਤੋ ਯਨ੍ਤ੍ਰੀ ਯੋਗੀਸ਼੍ਵਰਸਮਾਸ਼੍%