Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Rudra Sahasranama Stotram from Bhringiritisamhita Lyrics in Kannada

Rudrasahasranama Stotram from Bhringiritisamhita in Kannada:

॥ ಶ್ರೀರುದ್ರಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಭೃಂಗಿರಿಟಿಸಂಹಿತಾಯಾಮ್ ॥

॥ ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕಾ ॥

ಕೈಲಾಸಾಚಲಶೃಂಗಾಗ್ರೇ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನೇ ಸ್ಥಿತಮ್ ।
ಪಾರ್ವತ್ಯಾ ಸಹಿತಂ ದೇವಂ ಶಿವಂ ವೇದಾನ್ತವರ್ಣಿತಮ್ ॥ 1 ॥

ಕದಾಚಿದ್ಭಗವಾನ್ವಿಷ್ಣುಃ ಆಗತ್ಯ ಪರಯಾ ಮುದಾ ।
ತುಷ್ಟಾವ ವಿವಿಧೈಸ್ಸ್ತೋತ್ರೈಃ ಭಗವನ್ತಮುಮಾಪತಿಮ್ ॥ 2 ॥

ಮಹಾದೇವ! ಮಹಾದೇವ! ಮಹಾದೇವ! ದಯಾನಿಧೇ! ।
ಭವಾನೇವ ಭವಾನೇವ ಭವಾನೇವ ಗತಿರ್ಮಮ ॥ 3 ॥

ಸ್ರಷ್ಟಾರೋಽಪಿ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಪ್ರಬಲಭವಭಯಾದ್ಯಂ ನಮಸ್ಯನ್ತಿ ದೇವಾಃ
ಯಶ್ಚಿತ್ತೇ ಸಮ್ಪ್ರವಿಷ್ಟೋಽಪ್ಯವಹಿತಮನಸಾಂ ಧ್ಯಾನಯುಕ್ತಾತ್ಮನಾಂ ಚ ।
ಲೋಕಾನಾಮಾದಿದೇವಃ ಸ ಜಯತು ಭಗವನ್ಶ್ರೀಭವಾನೀಸಮೇತಃ
ಬಿಭ್ರಾಣಃ ಸೋಮಲೇಖಾಮಹಿವಲಯವರಂ ಗಾಂಗಚನ್ದ್ರೌ ಕಪಾಲಮ್ ॥ 4 ॥

ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ಸಾಮ್ಬಾಯ ಸಗಣಾಯ ಸಸೂನವೇ ।
ಸನನ್ದಿನೇ ಸಗಂಗಾಯ ಸವೃಷಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 5 ॥

ಸ್ವರ್ಣಾಸನಾಯ ಸೌಮ್ಯಾಯ ಶಕ್ತಿಶೂಲಧರಾಯ ಚ ।
ನಮೋ ದಿಕ್ಚರ್ಮವಸ್ತ್ನಾಯ ಈಶಾನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 6 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇಹಾಯ ನಮಸ್ತತ್ಪುರುಷಾಯ ತೇ ।
ನಮೋಽನ್ಧಕವಿನಾಶಾಯ ಅಘೋರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 7 ॥

ರುದ್ರಾಯ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯ ವಾಮದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಸರ್ವರೋಗವಿನಾಶಾಯ ಸದ್ಯೋಜಾತಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 8 ॥

ಗಿರಿಶಾಯ ಸುದೇಹಾಯ ಸುನ್ದರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಭೀಮಾಯೋಗ್ರಸ್ವರೂಪಾಯ ವಿಜಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 9 ॥

ಸುರಾಸುರಾಧಿಪತಯೇ ಅನನ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ವಹ್ನಿಹಸ್ತಾಯ ವರಖಟ್ವಾಂಗಧಾರಿಣೇ ॥ 10 ॥

ಶಿವೋತ್ತಮಾಯ ಭರ್ಗಾಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಶಾನ್ತಾಯ ಚ ತಮೋಘ್ನಾಯ ಏಕನೇತ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 11 ॥

ಬೇಧಸೇ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ಏಕರುದ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಭಕ್ತಾನುಕಮ್ಪಿನೇಽತ್ಯರ್ಥಂ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ತ್ರಿಮೂರ್ತಯೇ ॥

ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ರುದ್ರಾಣಾಂ ಶತಧಾರಿಣೇ ॥ 12 ॥

ಪಂಚಾಸ್ಯಾಯ ಶುಭಾಸ್ಯಾಯ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಶಿಖಂಡಿನೇ ।
ಏವಂ ಸ್ತುತೋ ಮಹಾದೇವಃ ಪ್ರಾಹ ಗಮ್ಭೀರಯಾ ಗಿರಾ ॥ 13 ॥

ಕಿಂ ತವೇಷ್ಟಂ ಮಮ ಪುರೋ ವದ ವಿಷ್ಣೋ ! ಪ್ರಿಯಂಕರ ! ।
ಇತ್ಯುಕ್ತಃ ಕಮಲಾಕ್ಷಸ್ತು ಶಿವಂ ಪ್ರಾಹ ರಮಾಪತಿಃ ॥ 14 ॥

ಲೋಕಾನಾಂ ರಕ್ಷಣೇ ತಾವತ್ ನಿಯುಕ್ತೋ ಭವತಾ ಹ್ಯಹಮ್ ।
ತದ್ರಕ್ಷಣೇ ಯಥಾಶಕ್ತೋ ಭವೇಯಂ ಚ ತಥಾ ಕುರು ॥ 15 ॥

ಅಸುರಾಣಾಂ ವಧಾರ್ಥಾಯ ಬಲಂ ದೇಹಿ ವಪುಷ್ಷು ಮೇ ।
ರುದ್ರನಾಮಸಹಸ್ರಂ ಚ ತದರ್ಥಂ ವದ ಮೇ ಪ್ರಭೋ ॥ 16 ॥

ಇತಿ ಸಮ್ಪ್ರಾರ್ಥಿತಸ್ತೇನ ಮಾಧವೇನ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಪ್ರೋವಾಚ ರುದ್ರನಾಮಾನಿ ತನ್ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಸ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಮ್ ॥ 17 ॥

ಅಜೈಕಪಾದಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯಃ ತ್ವಷ್ಟಾ ಪ್ರೋಕ್ತಸ್ತೃತೀಯಗಃ ।
ವಿಶ್ವರೂಪಹರಶ್ಚೈವ ಬಹುರೂಪಸ್ತ್ರಿಯಮ್ಬಕಃ ॥ 18 ॥

ಅಪರಾಜಿತಸ್ಸಪ್ತಮಶ್ಚ ಅಷ್ಟಮಶ್ಚ ವೃಷಾಕಪಿಃ ।
ಶಮ್ಭುಃ ಕಪರ್ದೀ ದಶಮಃ ರೈವತ ಏಕಾದಶಃ ಸ್ಮೃತಃ ॥ 19 ॥

ಇತ್ಯೇಕಾದಶರುದ್ರಾಣಾಂ ನಾಮಾನಿ ಕಥಿತಾನಿ ತೇ ।
ಜಾಮಾತಾರಮನಾಹೂಯ ಶಿವಂ ಶಾನ್ತಿಂ ಪಿನಾಕಿನಮ್ ॥ 20 ॥

ಯಜ್ಞಮಾರಬ್ಧವಾನ್ದಕ್ಷಃ ಮಾಮೇಕಂ ಚ ಸತೀಪತಿಮ್ ।
ಇತಿ ವಿಜ್ಞಾಯ ಸಂಕ್ರುದ್ಧಃ ಭಗವಾನ್ಸೋಮಶೇಖರಃ ॥ 21 ॥

ಪ್ರಲಯಾಗ್ರಿಪ್ರಭೋ ರುದ್ರಃ ಸಹಸ್ರಶಿರಸಾನ್ವಿತಃ ।
ದ್ವಿಸಹಸ್ರಕರೋ ದೀರ್ಘಃ ಸಕಲಾಯುಧಪಾಣಿಮಾನ್ ॥ 22 ॥

ಅಟ್ಟಹಾಸಕರೋ ಭೀಮಃ ದ್ವಿಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಿಸಂಯುತಃ ।
ಮಹೋಗ್ರನರ್ತನಾಭಿಜ್ಞಃ ಸರ್ವಸಂಹಾರತಾಂಡವಃ ॥ 23 ॥

ದಕ್ಷಾಧ್ವರಂ ನಾಶಿತವಾನ್ ತತೋ ದೇವಾಃ ಪಲಾಯಿತಾಃ ।
ಅತಃ ಶ್ರೀರುದ್ರದೇವಸ್ಯ ಪೂಜನಾತ್ಸರ್ವದೇವತಾಃ ॥ 24 ॥

ಪ್ರೀತಾಶ್ಚ ವರದಾನೇ ಯಾಃ ಸುಮುಖ್ಯಶ್ಚ ಭವನ್ತಿ ತಾಃ ।
ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವಮಪಿ ದೇವೇಶಂ ರುದ್ರಂ ಸಮ್ಪೂಜಯಾಧುನಾ ॥ 25 ॥

ತಾತ್ಪೂಜನೋಪಕಾರಾಯ ತನ್ನಾಮಾನಿ ವದಾಮಿ ತೇ ।
ಶೃಣು ತ್ವಂ ಶ್ರದ್ಧಯೋಪೇತಃ ತನ್ನಾಮಾನಿ ವರಾಣಿ ಚ ॥ 26 ॥

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಭಗವಾನ್ದೇವೋ ವಿಷ್ಣವೇ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣವೇ ।
ರುದ್ರಸ್ಯಾರಮ್ಭಮನ್ತ್ರೋಽಯಂ ಪ್ರಣವಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ ॥ 27 ॥

ತತೋ ನಮಶ್ಚೇತಿ ಪರಂ ಭಗವತೇ ಚ ತತಃ ಪರಮ್ ।
ರುದ್ರಾಯೇತಿ ತತಃ ಪಶ್ಚಾತ್ ಮನ್ತ್ರಕ್ರಮ ಉದೀರಿತಃ ॥ 28 ॥

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಂ ನಾಮಶತಂ ಸಹಸಂ ಕ್ರಮಶೋ ಭವೇತ್ ।
ರುದ್ರನಾಮಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಚ ಉಪದಿಶ್ಯಾನ್ತರ್ದಧೇ ಪ್ರಭುಃ ॥ 29 ॥

॥ ನ್ಯಾಸಃ ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರುದ್ರಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ।
ಭಗವಾನ್ ಮಹಾದೇವ ಋಷಿಃ । ದೇವೀಗಾಯತ್ರೀಛನ್ದಃ ।
ಸರ್ವಸಂಹಾರಕರ್ತಾ ಶ್ರೀರುದ್ರೋ ದೇವತಾ । ಶ್ರೀಂಬೀಜಮ್ । ರುಂ ಶಕ್ತಿಃ ।
ದ್ರಂ ಕೀಲಕಮ್ । ಶ್ರೀರುದ್ರ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ನಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಮಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಭಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಗಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ವಂ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।

ತೇಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ । ರುಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ । ದ್ರಾಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಯಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ । ಓಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ । ಶ್ರೀಂ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬನ್ಧಃ ।

॥ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ನೇತ್ರಾಣಾಂ ದ್ವಿಸಹಸ್ರಕೈಃ ಪರಿವೃತಮತ್ಯುಗ್ರಚರ್ಮಾಮ್ಬರಂ
ಹೇಮಾಭಂ ಗಿರಿಶಂ ಸಹಸ್ರಶಿರಸಂ ಆಮುಕ್ತಕೇಶಾನ್ವಿತಮ್ ।
ಘಂಟಾಮಂಡಿತಪಾದಪದ್ಮಯುಗಲಂ ನಾಗೇನ್ದ್ರಕುಮ್ಭೋಪರಿ
ತಿಷ್ಠನ್ತಂ ದ್ವಿಸಹಸ್ರಹಸ್ತಮನಿಶಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ರುದ್ರಂ ಪರಮ್ ॥

॥ ಪಂಚಪೂಜಾ ॥

ಲಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ಗನ್ಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ಮನೇ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಯಂ ವಾಯ್ವಾತ್ಮನೇ ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ।
ರಂ ವಹ್ನ್ಯಾತ್ಮನೇ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ವಂ ಅಮೃತಾತ್ಮನೇ ಅಮೃತಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ।
ಸಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಪಾರಾಯಣಸಮಾಪ್ತೌ ಅಂಗನ್ಯಾಸಮಾತ್ರಂ ಕೃತ್ವಾ
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ದಿಗ್ವಿಮೋಕಂ, ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಪೂಜಾಂ ಚ ಕುರ್ಯಾತ್ ॥

॥ ಅಥ ಶ್ರೀರುದ್ರಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

। ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರುದ್ರಾಯ ।

ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಜಪಸ್ತುತ್ಯಃ ಓಂ ನಮಃ ಪದವಾಚಕಃ ।
ಓಂಕಾರಕರ್ತಾ ಚೋಂಕಾರವೇತ್ತಾ ಚೋಂಕಾರಬೋಧಕಃ ॥ 1

ಓಂಕಾರಕನ್ದರಾಸಿಂಹಃ ಓಂಕಾರಜ್ಞಾನವಾರಿಧಿಃ ।
ಓಂಕಾರಕನ್ದಾಕುರಿಕಃ ಓಂಕಾರವದನೋಜ್ಜ್ವಲಃ ॥ 2 ॥

ಓಂಕಾರಕಾಕುದಶ್ಚಾಯಂ ಓಂಕಾರಪದವಾಚಕಃ ।
ಓಂಕಾರಕುಂಡಸಪ್ತಾರ್ಚಿಃ ಓಂಕಾರಾವಾಲಕಲ್ಪಕಃ ॥ 3 ॥

ಓಂಕಾರಕೋಕಮಿಹಿರಃ ಓಂಕಾರಶ್ರೀನಿಕೇತನಃ ।
ಓಂಕಾರಕಂಠಶ್ಚೋಂಕಾರಸ್ಕನ್ಧಶ್ಚೋಂಕಾರದೋರ್ಯುಗಃ ॥ 4 ॥

ಓಂಕಾರಚರಣದ್ವನ್ದ್ವಃ ಓಂಕಾರಮಣಿಪಾದುಕಃ ।
ಓಂಕಾರಚಕ್ಷುಶ್ಚೋಞ್ಕಾರಶ್ರುತಿಶ್ಚೋಞ್ಕಾರಭ್ರೂರ್ಯುಗಃ ॥ 5 ॥

ಓಂಕಾರಜಪಸುಪ್ರೀತಃ ಓಂಕಾರೈಕಪರಾಯಣಃ ।
ಓಂಕಾರದೀರ್ಘಿಕಾಹಂಸಶ್ಚೋಞ್ಕಾರಜಪತಾರಕಃ ॥ 6 ॥

ಓಂಕಾರಪದತತ್ತ್ವಾರ್ಥಃ ಓಂಕಾರಾಮ್ಭೋಧಿಚನ್ದ್ರಮಾಃ ।
ಓಂಕಾರಪೀಠಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಓಂಕಾರಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 7 ॥

ಓಂಕಾರಪೂಜ್ಯಶ್ಚೋಞ್ಕಾರಸ್ಥಿತಶ್ಚೋಞ್ಕಾರಸುಪ್ರಭುಃ ।
ಓಂಕಾರಪೃಷ್ಠಶ್ಚೋಞ್ಕಾರಕಟಿಶ್ಚೋಞ್ಕಾರಮಧ್ಯಮಃ ॥ 8 ॥

ಓಂಕಾರಪೇಟಕಮಣಿಃ ಓಂಕಾರಾಭರಣೋಜ್ಜ್ವಲಃ ।
ಓಂಕಾರಪಂಜರಶುಕಃ ಓಂಕಾರಾರ್ಣವಮೌಕ್ತಿಕಃ ॥ 9 ॥

ಓಂಕಾರಭದ್ರಪೀಠಸ್ಥಃ ಓಂಕಾರಸ್ತುತವಿಗ್ರಹಃ ।
ಓಂಕಾರಭಾನುಕಿರಣಃ ಓಂಕಾರಕಮಲಾಕರಃ ॥ 10 ॥

ಓಂಕಾರಮಣಿದೀಪಾರ್ಚಿಃ ಓಂಕಾರವೃಷವಾಹನಃ ।
ಓಂಕಾರಮಯಸರ್ವಾಂಗ ಓಂಕಾರಗಿರಿಜಾಪತಿಃ ॥ 11 ॥

ಓಂಕಾರಮಾಕನ್ದವಿಕಃ ಓಂಕಾರಾದರ್ಶಬಿಮ್ಬಿತಃ ।
ಓಂಕಾರಮೂರ್ತಿಶ್ಚೋಂಕಾರನಿಧಿಶ್ಚೋಂಕಾರಸನ್ನಿಭಃ ॥ 12 ॥

ಓಂಕಾರಮೂರ್ಧಾ ಚೋಂಕಾರಫಾಲಶ್ಚೋಂಕಾರನಾಸಿಕಃ ।
ಓಂಕಾರಮಂಡಪಾವಾಸಃ ಓಂಕಾರಾಂಗಣದೀಪಕಃ ॥ 13 ॥

ಓಂಕಾರಮೌಲಿಶ್ಚೋಂಕಾರಕೇಲಿಶ್ಚೋಂಕಾರವಾರಿಧಿಃ ।
ಓಂಕಾರಾರಣ್ಯಹರಿಣಃ ಓಂಕಾರಶಶಿಶೇಖರಃ ॥ 14 ॥

ಓಂಕಾರಾರಾಮಮನ್ದಾರಃ ಓಂಕಾರಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಮಃ ।
ಓಂಕಾರರೂಪಶ್ಚೋಂಕಾರವಾಚ್ಯ ಓಂಕಾರಚಿನ್ತಕಃ ॥ 15 ॥

ಓಂಕಾರೋದ್ಯಾನಬರ್ಹೀಚ ಓಂಕಾರಶರದಮ್ಬುದಃ ।
ಓಂಕಾರವಕ್ಷಾಶ್ಚೋಂಕಾರ ಕುಕ್ಷಿಶ್ಚೋಂಕಾರಪಾರ್ಶ್ವಕಃ ॥ 16 ॥

ಓಂಕಾರವೇದೋಪನಿಷತ್ ಓಂಕಾರಾಧ್ವರದೀಕ್ಷಿತಃ ।
ಓಂಕಾರಶೇಖರಶ್ಚೈವ ತಥಾ ಚೋಂಕಾರವಿಶ್ವಕಃ ॥ 17 ॥

ಓಂಕಾರಸಕ್ಯಿಶ್ಚೋಂಕಾರಜಾನುಶ್ಚೋಂಕಾರಗುಲ್ಫಕಃ ।
ಓಂಕಾರಸಾರಸರ್ವಸ್ವಃ ಓಂಕಾರಸುಮಷಟ್ಪದಃ ॥ 18 ॥

ಓಂಕಾರಸೌಧನಿಲಯಃ ಓಂಕಾರಾಸ್ಥಾನನರ್ತಕಃ ।
ಓಂಕಾರಹನುರೇವಾಯಂ ಓಂಕಾರವಟು ರೀರಿತಃ ॥ 19 ॥

ಓಂಕಾರಜ್ಞೇಯ ಏವಾಯಂ ತಥಾ ಚೋಂಕಾರಪೇಶಲಃ ।
ಓಂ ನಂ ಬೀಜಜಪಪ್ರೀತಃ ಓಂ ಯೋಂ ಭಂಮಂಸ್ವರೂಪಕಃ ॥ 20 ॥

ಓಂಪದಾತೀತವಸ್ತ್ವಂಶಃ ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಾತ್ಪರಃ ।
ಓಂಪದೇನ ಚ ಸಂಸ್ತವ್ಯಃ ಓಂಕಾರಧ್ಯೇಯ ಏವ ಚ ॥ 21 ॥

ಓಂ ಯಂ ಬೀಜಜಪಾರಾಧ್ಯಃ ಓಂಕಾರನಗರಾಧಿಪಃ ।
ಓಂ ವಂ ತೇಂ ಬೀಜಸುಲಭಃ ಓಂ ರುಂ ದ್ರಾಂ ಬೀಜತತ್ಪರಃ ॥ 22 ॥

ಓಂ ಶಿವಾಯೇತಿ ಸಂಜಪ್ಯಃ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಬೀಜಸಾಧಕಃ ।
ನಕಾರರೂಪೋ ನಾದಾನ್ತೋ ನಾರಾಯಣಸಮಾಶ್ರಿತಃ ॥ 23 ॥

ನಗಪ್ರವರಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ನಮಸ್ಕಾರಪ್ರಿಯೋ ನಟಃ ।
ನಗೇನ್ದ್ರಭೂಷಣೋ ನಾಗವಾಹನೋ ನನ್ದಿವಾಹನಃ ॥ 24 ॥

ನನ್ದಿಕೇಶಸಮಾರಾಧ್ಯೋ ನನ್ದನೋ ನನ್ದಿವರ್ಧನಃ ।
ನರಕಕ್ಲೇಶಶಮನೋ ನಿಮೇಷೋ ನಿರುಪದ್ರವಃ ॥ 25 ॥

ನರಸಿಂಹಾರ್ಚಿತಪದಃ ನವನಾಗನಿಷೇವಿತಃ ।
ನವಗ್ರಹಾರ್ಚಿತಪದೋ ನವಸೂತ್ರವಿಧಾನವಿತ್ ॥ 26 ॥

ನವಚನ್ದನಲಿಪ್ತಾಂಗೋ ನವಚನ್ದ್ರಕಲಾಧರಃ ।
ನವನೀತ ಪ್ರಿಯಾಹಾರೋ ನಿಪುಣೋ ನಿಪುಣಪ್ರಿಯಃ ॥ 27 ॥

ನವಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಚಿತಪದೋ ನಗೇನ್ದ್ರತನಯಾಪ್ರಿಯಃ ।
ನವಭಸ್ಮವಿದಿಗ್ಧಾಂಗೋ ನವಬನ್ಧವಿಮೋಚಕಃ ॥ 28 ॥

ನವವಸ್ತ್ರಪರೀಧಾನೋ ನವರತ್ನವಿಭೂಷಿತಃ ।
ನವಸಿದ್ಧಸಮಾರಾಧ್ಯೋ ನಾಮರೂಪವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 29 ॥

ನಾಕೇಶಪೂಜ್ಯೋ ನಾದಾತ್ಮಾ ನಿರ್ಲೇಪೋ ನಿಧನಾಧಿಪಃ ।
ನಾದಪ್ರಿಯೋ ನದೀಭರ್ತಾ ನರನಾರಾಯಣಾರ್ಚಿತಃ ॥ 30 ॥

ನಾದಬಿನ್ದುಕಲಾತೀತಃ ನಾದಬಿನ್ದುಕಲಾತ್ಮಕಃ ।
ನಾದಾಕಾರೋ ನಿರಾಧಾರೋ ನಿಷ್ಪ್ರಭೋ ನೀತಿವಿತ್ತಮಃ ॥ 31 ॥

ನಾನಾಕ್ರತುವಿಧಾನಜ್ಞೋ ನಾನಾಭೀಷ್ಟವರಪ್ರದಃ ।
ನಾಮಪಾರಾಯಣಪ್ರೀತೋ ನಾನಾಶಾಸ್ರವಿಶಾರದಃ ॥ 32 ॥

ನಾರದಾದಿ ಸಮಾರಾಧ್ಯೋ ನವದುರ್ಗಾರ್ಚನಪ್ರಿಯಃ ।
ನಿಖಿಲಾಗಮ ಸಂಸೇವ್ಯೋ ನಿಗಮಾಚಾರತತ್ಪರಃ ॥ 33 ॥

ನಿಚೇರುರ್ನಿಷ್ಕ್ರಿಯೋ ನಾಥೋ ನಿರೀಹೋ ನಿಧಿರೂಪಕಃ ।
ನಿತ್ಯಕ್ರುದ್ಧೋ ನಿರಾನನ್ದೋ ನಿರಾಭಾಸೋ ನಿರಾಮಯಃ ॥ 34 ॥

ನಿತ್ಯಾನಪಾಯಮಹಿಮಾ ನಿತ್ಯಬುದ್ಧೋ ನಿರಂಕುಶಃ ।
ನಿತ್ಯೋತ್ಸಾಹೋ ನಿತ್ಯನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನನ್ದ ಸ್ವರೂಪಕಃ ॥ 35 ॥

ನಿರವದ್ಯೋ ನಿಶುಮ್ಭಘ್ನೋ ನದೀರೂಪೋ ನಿರೀಶ್ವರಃ ।
ನಿರ್ಮಲೋ ನಿರ್ಗುಣೋ ನಿತ್ಯೋ ನಿರಪಾಯೋ ನಿಧಿಪ್ರದಃ ॥ 36 ॥

ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ನಿರ್ಗುಣಸ್ಥೋ ನಿಷಂಗೀ ನೀಲಲೋಹಿತಃ ।
ನಿಷ್ಕಲಂಕೋ ನಿಷ್ಮಪಂಚೋ ನಿರ್ದ್ವನ್ದ್ವೋ ನಿರ್ಮಲಪ್ರಭಃ ॥ 37 ॥

ನಿಸ್ತುಲೋ ನೀಲಚಿಕುರೋ ನಿಸ್ಸಂಗೋ ನಿತ್ಯಮಂಗಲಃ ।
ನೀಪಪ್ರಿಯೋ ನಿತ್ಯಪೂರ್ಣೋ ನಿತ್ಯಮಂಗಲವಿಗ್ರಹಃ ॥ 38 ॥

ನೀಲಗ್ರೀವೋ ನಿರುಪಮೋ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧೋ ನಿರಂಜನಃ ।
ನೈಮಿತ್ತಿಕಾರ್ಚನಪ್ರೀತೋ ನವರ್ಷಿಗಣಸೇವಿತಃ ॥ 39 ॥

ನೈಮಿಶಾರಣ್ಯನಿಲಯೋ ನೀಲಜೀಮೂತನಿಸ್ವನಃ ।
ಮಕಾರರೂಪೋ ಮನ್ತ್ರಾತ್ಮಾ ಮಾಯಾತೀತೋ ಮಹಾನಿಧಿಃ ॥ 40 ॥

ಮಕುಟಾಂಗದಕೇಯೂರಕಂಕಣಾದಿಪರಿಷ್ಕೃತಃ ।
ಮಣಿಮಂಡಪಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ಮೃಡಾನೀಪರಿಸೇವಿತಃ ॥ 41 ॥

ಮಧುರೋ ಮಧುರಾನಾಥೋ ಮೀನಾಕ್ಷೀಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಃ ।
ಮನೋನ್ಮನೋ ಮಹೇಷ್ವಾಸೋ ಮಾನ್ಧಾನೃಪತಿ ಪೂಜಿತಃ ॥ 42 ॥

ಮಯಸ್ಕರೋ ಮೃಡೋ ಮೃಗ್ಯೋ ಮೃಗಹಸ್ತೋ ಮೃಗಪ್ರಿಯಃ ।
ಮಲಯಸ್ಥೋ ಮನ್ದರಸ್ಥೋ ಮಲಯಾನಿಲಸೇವಿತಃ ॥ 43 ॥

ಮಹಾಕಾಯೋ ಮಹಾವಕ್ತ್ರೋ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರೋ ಮಹಾಹನುಃ ।
ಮಹಾಕೈಲಾಸನಿಲಯೋ ಮಹಾಕಾರುಣ್ಯವಾರಿಧಿಃ ॥ 44 ॥

ಮಹಾಗುಣೋ ಮಹೋತ್ಸಾಹೋ ಮಹಾಮಂಗಲವಿಗ್ರಹಃ ।
ಮಹಾಜಾನುರ್ಮಹಾಜಂಘೋ ಮಹಾಪಾದೋ ಮಹಾನಖಃ ॥ 45 ॥

ಮಹಾಧಾರೋ ಮಹಾಧೀರೋ ಮಂಗಲೋ ಮಂಗಲಪ್ರದಃ ।
ಮಹಾಧೃತಿರ್ಮಹಾಮೇಘಃ ಮಹಾಮನ್ತ್ರೋ ಮಹಾಶನಃ ॥ 46 ॥

ಮಹಾಪಾಪಪ್ರಶಮನೋ ಮಿತಭಾಷೀ ಮಧುಪ್ರದಃ ।
ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾಸಿದ್ಧಿರ್ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 47 ॥

ಮಹಾಭಿಷೇಕಸನ್ತುಷ್ಟೋ ಮಹಾಕಾಲೋ ಮಹಾನಟಃ ।
ಮಹಾಭುಜೋ ಮಹಾವಕ್ಷಾಃ ಮಹಾಕುಕ್ಷಿರ್ಮಹಾಕಟಿಃ ॥ 48 ॥

ಮಹಾಭೂತಿಪ್ರದೋ ಮಾನ್ಯೋ ಮುನಿಬೃನ್ದ ನಿಷೇವಿತಃ ।
ಮಹಾವೀರೇನ್ದ್ರವರದೋ ಮಹಾಲಾವಣ್ಯಶೇವಧಿಃ ॥ 49 ॥

ಮಾತೃಮಂಡಲಸಂಸೇವ್ಯಃ ಮನ್ತ್ರತನ್ತ್ರಾತ್ಮಕೋ ಮಹಾನ್ ।
ಮಾಧ್ಯನ್ದಿನಸವಸ್ತುತ್ಯೋ ಮಖಧ್ವಂಸೀ ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 50 ॥

ಮಾಯಾಬೀಜಜಪಪ್ರೀತಃ ಮಾಷಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಃ ।
ಮಾರ್ತಾಂಡಭೈರವಾರಾಧ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷದೋ ಮೋಹಿನೀಪ್ರಿಯಃ ॥ 51।

ಮಾರ್ತಾಂಡಮಂಡಲಸ್ಥಶ್ಚ ಮನ್ದಾರಕುಸುಮಪ್ರಿಯಃ ।
ಮಿಥಿಲಾಪುರ ಸಂಸ್ಥಾನೋ ಮಿಥಿಲಾಪತಿಪೂಜಿತಃ ॥ 52 ॥

ಮಿಥ್ಯಾಜಗದಧಿಷ್ಠಾನೋ ಮಿಹಿರೋ ಮೇರುಕಾರ್ಮುಕಃ ।
ಮುದ್ಗೌದನಪ್ರಿಯೋ ಮಿತ್ರೋ ಮಯೋಭೂರ್ಮನ್ತ್ರವಿತ್ತಮಃ ॥ 53 ॥

ಮೂಲಾಧಾರಸ್ಥಿತೋ ಮುಗ್ಧೋ ಮಣಿಪೂರನಿವಾಸಕಃ ।
ಮೃಗಾಕ್ಷೋ ಮಹಿಷಾರೂಢೋ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದನಃ ॥ 54 ॥

ಮೃಗಾಂಕಶೇಖರೋ ಮೃತ್ಯುಂಜಯೋ ಮೃತ್ಯುವಿನಾಶಕಃ ।
ಮೇರುಶೃಂಗಾಗ್ರನಿಲಯೋ ಮಹಾಶಾನ್ತೋ ಮಹೀಸ್ತುತಃ ॥ 55 ॥

ಮೌಂಜೀಬದ್ಧಶ್ಚ ಮಘವಾನ್ಮಹೇಶೋ ಮಂಗಲಪ್ರದಃ ।
ಮಂಜುಮಂಜೀರಚರಣೋ ಮನ್ತ್ರಿಪೂಜ್ಯೋ ಮದಾಪಹಃ ॥ 56 ॥

ಮಂಬೀಜ ಜಪಸನ್ತುಷ್ಟಃ ಮಾಯಾವೀ ಮಾರಮರ್ದನಃ ।
ಭಕ್ತಕಲ್ಪತರುರ್ಭಾಗ್ಯದಾತಾ ಭಾವಾರ್ಥಗೋಚರಃ ॥ 57 ॥

ಭಕ್ತಚೈತನ್ಯನಿಲಯೋ ಭಾಗ್ಯಾರೋಗ್ಯಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ಭಕ್ತಪ್ರಿಯೋ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯೋ ಭಕ್ತವಶ್ಯೋ ಭಯಾಪಹಃ ॥ 58 ॥

ಭಕ್ತೇಷ್ಟದಾತಾ ಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಂಜನೋ ಭಕ್ತಪೋಷಕಃ ।
ಭದ್ರದೋ ಭಂಗುರೋ ಭೀಷ್ಮೋ ಭದ್ರಕಾಲೀಪ್ರಿಯಂಕರಃ ॥ 59 ॥

ಭದ್ರಪೀಠಕೃತಾವಾಸೋ ಭುವನ್ತಿರ್ಭದ್ರವಾಹನಃ ।
ಭವಭೀತಿಹರೋ ಭರ್ಗೋ ಭಾರ್ಗವೋ ಭಾರತೀಪ್ರಿಯಃ ॥ 60 ॥

ಭವ್ಯೋ ಭವೋ ಭವಾನೀಶೋ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಭೂತಭಾವನಃ ।
ಭಸ್ಮಾಸುರೇಷ್ಟದೋ ಭೂಮಾ ಭರ್ತಾ ಭೂಸುರವನ್ದಿತಃ ॥ 61 ॥

ಭಾಗೀರಥೀಪ್ರಿಯೋ ಭೌಮೋ ಭಗೀರಥಸಮರ್ಚಿತಃ ।
ಭಾನುಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶಃ ಭಗನೇತ್ರವಿದಾರಣಃ ॥ 62 ॥

ಭಾಲನೇತ್ರಾಗ್ನಿಸನ್ದಗ್ಧಮನ್ಮಥೋ ಭೂಭೃದಾಶ್ರಯಃ ।
ಭಾಷಾಪತಿಸ್ತುತೋ ಭಾಸ್ವಾನ್ ಭವಹೇತಿರ್ಭಯಂಕರಃ ॥ 63 ॥

ಭಾಸ್ಕರೋ ಭಾಸ್ಕರಾರಾಧ್ಯೋ ಭಕ್ತಚಿತ್ತಾಪಹಾರಕಃ ।
ಭೀಮಕರ್ಮಾ ಭೀಮವರ್ಮಾ ಭೂತಿಭೂಷಣಭೂಷಿತಃ ॥ 64 ॥

ಭೀಮಘಂಟಾಕರೋ ಭಂಡಾಸುರವಿಧ್ವಂಸನೋತ್ಸುಕಃ ।
ಭುಮ್ಭಾರವಪ್ರಿಯೋ ಭ್ರೂಣಹತ್ಯಾಪಾತಕನಾಶನಃ ॥ 65 ॥

ಭೂತಕೃದ್ ಭೂತಭೃದ್ಭಾವೋ ಭೀಷಣೋ ಭೀತಿನಾಶನಃ ।
ಭೂತವ್ರಾತಪರಿತ್ರಾತಾ ಭೀತಾಭೀತಭಯಾಪಹಃ ॥ 66 ॥

ಭೂತಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಭರದ್ವಾಜೋ ಭಾರದ್ವಾಜಸಮಾಶ್ರಿತಃ ।
ಭೂಪತಿತ್ವಪ್ರದೋ ಭೀಮೋ ಭೈರವೋ ಭೀಮನಿಸ್ವನಃ ॥ 67 ॥

ಭೂಭಾರೋತ್ತರಣೋ ಭೃಂಗಿರಿರಟಿಸೇವ್ಯಪದಾಮ್ಬುಜಃ ।
ಭೂಮಿದೋ ಭೂತಿದೋ ಭೂತಿರ್ಭವಾರಣ್ಯಕುಠಾರಕಃ ॥ 68 ॥

ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸ್ವಃ ಪತಿಃ ಭೂಪೋ ಭಿಂಡಿವಾಲಭುಸುಂಡಿಭೃತ್ ।
ಭೂಲೋಕವಾಸೀ ಭೂಲೋಕನಿವಾಸಿಜನಸೇವಿತಃ ॥ 69 ॥

ಭೂಸುರಾರಾಘನಪ್ರೀತೋ ಭೂಸುರೇಷ್ಟಫಲಪ್ರದಃ ।
ಭೂಸುರೇಡ್ಯೋ ಭೂಸೂರೇಶೋ ಭೂತಭೇತಾಲ ಸೇವಿತಃ ॥ 70 ॥

ಭೈರವಾಷ್ಟಕಸಂಸೇವ್ಯೋ ಭೈರವೋ ಭೂಮಿಜಾರ್ಚಿತಃ ।
ಭೋಗದೋ ಭೋಗಭುಗ್ಭೋಗ್ಯೋ ಭೋಗಿಭೂಷಣಭೂಷಿತಃ ॥ 71 ॥

ಭೋಗಮಾರ್ಗಪ್ರದೋ ಭೋಗೀ ಭೋಗಿಕುಂಡಲಮಂಡಿತಃ ।
ಭೋಗಮೋಕ್ಷಪ್ರದೋ ಭೋಕ್ತಾ ಭಿಕ್ಷಾಚರಣತತ್ಪರಃ ॥ 72 ॥

ಗಕಾರರೂಪೋ ಗಣಪೋ ಗುಣಾತೀತೋ ಗುಹಪ್ರಿಯಃ ।
ಗಜಚರ್ಮಪರೀಧಾನೋ ಗಮ್ಭೀರೋ ಗಾಧಿಪೂಜಿತಃ ॥ 73 ॥

ಗಜಾನನಪ್ರಿಯೋ ಗೌರೀವಲ್ಲಭೋ ಗಿರಿಶೋ ಗುಣಃ ।
ಗಣೋ ಗೃತ್ಸೋ ಗೃತ್ಸಪತಿರ್ಗರುಡಾಗ್ರಜಪೂಜಿತಃ ॥ 74 ॥

ಗದಾದ್ಯಾಯುಧಸಮ್ಪನ್ನೋ ಗನ್ಧಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಿತಃ ।
ಗಯಾಪ್ರಯಾಗನಿಲಯೋ ಗುಡಾಕೇಶಪ್ರಪೂಜಿತಃ ॥ 75 ॥

ಗರ್ವಾತೀತೋ ಗಂಡಪತಿರ್ಗಣಕೋ ಗಣಗೋಚರಃ ।
ಗಾಯತ್ರೀಮನ್ತ್ರಜನಕೋ ಗೀಯಮಾನಗುಣೋ ಗುರೂಃ ॥ 76 ॥

ಗುಣಜ್ಞೇಯೋ ಗುಣಧ್ಯೇಯೋ ಗೋಪ್ತಾ ಗೋದಾವರೀಪ್ರಿಯಃ ।
ಗುಣಾಕರೋ ಗುಣಾತೀತೋ ಗುರುಮಂಡಲಸೇವಿತಃ ॥ 77 ॥

ಗುಣಾಧಾರೋ ಗುಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗರ್ವಿತೋ ಗಾನಲೋಲುಪಃ ।
ಗುಣತ್ರಯಾತ್ಮಾ ಗುಹ್ಯಶ್ಚ ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾವಿತಃ ॥ 78 ॥

ಗುರುಧ್ಯಾತಪದದ್ವನ್ದ್ವೋ ಗಿರೀಶೋ ಗುಣಗೋಚರಃ ।
ಗುಹಾವಾಸೋ ಗುಹಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗುಡಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಃ ॥ 79 ॥

ಗೂಢಗುಲ್ಫೋ ಗೂಢತನುರ್ಗಜಾರೂಢೋ ಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಃ ।
ಗೂಢಪಾದಪ್ರಿಯೋ ಗೂಢೋ ಗೌಡಪಾದನಿಷೇವಿತಃ ॥ 80 ॥

ಗೋತ್ರಾಣತತ್ಪರೋ ಗ್ರೀಷ್ಮೋ ಗೀಷ್ಪತಿರ್ಗೋಪತಿಸ್ತಥಾ ।
ಗೋರೋಚನಪ್ರಿಯೋ ಗುಪ್ತೋ ಗೋಮಾತೃಪರಿಸೇವಿತಃ ॥ 81

ಗೋವಿನ್ದವಲ್ಲಭೋ ಗಂಗಾಜೂಟೋ ಗೋವಿನ್ದಪೂಜಿತಃ ।
ಗೋಷ್ಟ್ಯೋ ಗೃಹ್ಯೋ ಗುಹಾನ್ತಸ್ಥೋ ಗಹ್ವರೇಷ್ಠೋ ಗದಾನ್ತಕೃತ್ ॥ 8

ಗೋಸವಾಸಕ್ತಹೃದಯೋ ಗೋಪ್ರಿಯೋ ಗೋಧನಪ್ರದಃ ।
ಗೋಹತ್ಯಾದಿಪ್ರಶಮನೋ ಗೋತ್ರೀ ಗೌರೀಮನೋಹರಃ ॥ 83 ॥

ಗಂಗಾಸ್ನಾನಪ್ರಿಯೋ ಗರ್ಗೋ ಗಂಗಾಸ್ನಾನಫಲಪ್ರದಃ ।
ಗನ್ಧಪ್ರಿಯೋ ಗೀತಪಾದೋ ಗ್ರಾಮಣೀರ್ಗಹನೋ ಗಿರಿಃ ॥ 84

ಗನ್ಧರ್ವಗಾನಸುಪ್ರೀತೋ ಗನ್ಧರ್ವಾಪ್ಸರಸಾಂ ಪ್ರಿಯಃ ।
ಗನ್ಧರ್ವಸೇವ್ಯೋ ಗನ್ಧರ್ವೋ ಗನ್ಧರ್ವಕುಲಭೂಷಣಃ ॥ 85 ॥

ಗಂಬೀಜಜಪಸುಪ್ರೀತೋ ಗಾಯತ್ರೀಜಪತತ್ಪರಃ ।
ಗಮ್ಭೀರವಾಕ್ಯೋ ಗಗನಸಮರೂಪೋ ಗಿರಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 86 ॥

ಗಮ್ಭೀರಹೃದಯೋ ಗೇಯೋ ಗಮ್ಭೀರೋ ಗರ್ವನಾಶನಃ ।
ಗಾಂಗೇಯಾಭರಣಪ್ರೀತೋ ಗುಣಜ್ಞೋ ಗುಣವಾನ್ಗುಹಃ ॥ 87 ॥

ವಕಾರರೂಪೋ ವರದೋ ವಾಗೀಶೋ ವಸುದೋ ವಸುಃ ।
ವಜ್ರೀ ವಜ್ರಪ್ರಿಯೋ ವಿಷ್ಣುಃ ವೀತರಾಗೋ ವಿರೋಚನಃ ॥ 88 ॥

ವನ್ದ್ಯೋ ವರೇಣ್ಯೋ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವರುಣೋ ವಾಮನೋ ವಪುಃ ।
ವಶ್ಯೋ ವಶಂಕರೋ ವಾತ್ಯೋ ವಾಸ್ತವ್ಯೋ ವಾಸ್ತುಪೋ ವಿಧಿಃ ॥ 89 ॥

ವಾಚಾಮಗೋಚರೋ ವಾಗ್ಮೀ ವಾಚಸ್ಪತ್ಯಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ವಾಮದೇವೋ ವರಾರೋಹೋ ವಿಘ್ನೇಶೋ ವಿಘ್ನನಾಶಕಃ ॥ 90 ॥

ವಾರಿರೂಪೋ ವಾಯುರೂಪೋ ವೈರಿವೀರ್ಯ ವಿದಾರಣಃ ।
ವಿಕ್ಲಬೋ ವಿಹ್ವಲೋ ವ್ಯಾಸೋ ವ್ಯಾಸಸೂತ್ರಾರ್ಥಗೋಚರಃ ॥ 91 ॥

ವಿಪ್ರಪ್ರಿಯೋ ವಿಪ್ರರೂಪೋ ವಿಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದಕಃ ।
ವಿಪ್ರಾರಾಧನಸನ್ತುಷ್ಟೋ ವಿಪ್ರೇಷ್ಟಫಲದಾಯಕಃ ॥ 92 ॥

ವಿಭಾಕರಸ್ತುತೋ ವೀರೋ ವಿನಾಯಕನಮಸ್ಕೃತಃ ।
ವಿಭುರ್ವಿಭ್ರಾಜಿತತನುರ್ವಿರೂಪಾಕ್ಷೋ ವಿನಾಯಕಃ ॥ 93 ॥

ವಿರಾಗಿಜನಸಂಸ್ತುತ್ಯೋ ವಿರಾಗೀ ವಿಗತಸ್ಪೃಹಃ ।
ವಿರಿಂಚಪೂಜ್ಯೋ ವಿಕ್ರಾನ್ತೋ ವದನತ್ರಯಸಂಯುತಃ ॥ 94 ॥

ವಿಶೃಂಖಲೋ ವಿವಿಕ್ತಸ್ಥೋ ವಿದ್ವಾನ್ವಕ್ತ್ರಚತುಷ್ಟಯಃ ।
ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯೋ ವಿಶ್ವಕರ್ತಾ ವಷಟ್ಕಾರಪ್ರಿಯೋ ವರಃ ॥ 95 ॥

ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿರ್ವಿಶ್ವಕೀರ್ತಿರ್ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪೀ ವಿಯತ್ಪ್ರಭುಃ ।
ವಿಶ್ವಸ್ರಷ್ಟಾ ವಿಶ್ವಗೋಪ್ತಾ ವಿಶ್ವಭೋಕ್ತಾ ವಿಶೇಷವಿತ್ ॥ 96 ॥

ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯೋ ವಿಯದ್ರೂಪೋ ವಿರಾಡ್ರೂಪೋ ವಿಭಾವಸುಃ ।
ವೀರಗೋಷ್ಠೀಪ್ರಿಯೋ ವೈದ್ಯೋ ವದನೈಕಸಮನ್ವಿತಃ ॥ 97 ॥

ವೀರಭದ್ರೋ ವೀರಕರ್ತಾ ವೀರ್ಯವಾನ್ವಾರಣಾರ್ತಿಹೃತ್ ।
ವೃಷಾಂಕೋ ವೃಷಭಾರೂಢೋ ವೃಕ್ಷೇಶೋ ವಿನ್ಧ್ಯಮರ್ದನಃ ॥ 98 ॥

ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯೋ ವೇದಾತ್ಮಾ ವದನದ್ವಯಶೋಭಿತಃ ।
ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರೋ ವಜ್ರನಖೋ ವನ್ದಾರುಜನವತ್ಸಲಃ ॥ 99 ॥

ವನ್ದ್ಯಮಾನಪದದ್ವನ್ದ್ವೋ ವಾಕ್ಯಜ್ಞೋ ವಕ್ತ್ರಪಂಚಕಃ ।
ವಂಬೀಜಜಪಸನ್ತುಷ್ಟೋ ವಾಕ್ಪ್ರಿಯೋ ವಾಮಲೌಚನಃ ॥ 100 ॥

ವ್ಯೋಮಕೇಶೋ ವಿಧಾನಜ್ಞೋ ವಿಷಭಕ್ಷಣತತ್ಪರಃ ।
ತಕಾರರೂಪಸ್ತದ್ರೂಪಸ್ತತ್ಪದಾರ್ಥಸ್ವರೂಪಕಃ ॥ 101 ॥

ತಟಿಲ್ಲತಾಸಮರುಚಿಸ್ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರಬೋಧಕಃ ।
ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಸ್ತಪೋದಾನಫಲಪ್ರದಃ ॥ 102 ॥

ತತ್ತ್ವಜ್ಞಸ್ತತ್ತ್ವನಿಲಯಸ್ತತ್ತ್ವವಾಚ್ಯಸ್ತಪೋನಿಧಿಃ ।
ತತ್ತ್ವಾಸನಸ್ತತ್ಸವಿತುರ್ಜಪಸನ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಃ ॥ 103 ॥

ತನ್ತ್ರಯನ್ತ್ರಾತ್ಮಕಸ್ತನ್ತ್ರೀ ತನ್ತ್ರಜ್ಞಸ್ತಾಂಡವಪ್ರಿಯಃ ।
ತನ್ತ್ರೀಲಯವಿಧಾನಜ್ಞಸ್ತನ್ತ್ರಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಕಃ ॥ 104 ॥

ತಪಸ್ಯಾಧ್ಯಾನನಿರತಸ್ತಪಸ್ವೀ ತಾಪಸಪ್ರಿಯಃ ।
ತಪೋಲೋಕಜನಸ್ತುತ್ಯಸ್ತಪಸ್ವಿಜನಸೇವಿತಃ ॥ 105 ॥

ತರುಣಸ್ತಾರಣಸ್ತಾರಸ್ತಾರಾಧಿಪನಿಭಾನನಃ ।
ತರುಣಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಸ್ತಪ್ತಕಾಂಚನಭೂಷಣಃ ॥ 106 ॥

ತಲಾದಿಭುವನಾನ್ತಸ್ಥಸ್ತತ್ತ್ವಮರ್ಥಸ್ವರೂಪಕಃ ।
ತಾಮ್ರವಕ್ತ್ರಸ್ತಾಮ್ರಚಕ್ಷುಸ್ತಾಮ್ರಜಿಹ್ವಸ್ತನೂದರಃ ॥ 107 ॥

ತಾರಕಾಸುರವಿಧ್ವಂಸೀ ತಾರಕಸ್ತಾರಲೋಚನಃ ।
ತಾರಾನಾಥಕಲಾಮೌಲಿಸ್ತಾರಾನಾಥಸಮುದ್ಯುತಿಃ ॥ 108 ॥

ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಕಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯವಿನುತಸ್ತ್ವಷ್ಟಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸುನ್ದರಃ ।
ತಾಮ್ಬೂಲಪೂರಿತಮುಖಸ್ತಕ್ಷಾ ತಾಮ್ರಾಧರಸ್ತನುಃ ॥ 109 ॥

ತಿಲಾಕ್ಷತಪ್ರಿಯಸ್ತ್ರಿಸ್ಥಸ್ತತ್ತ್ವಸಾಕ್ಷೀ ತಮೋಗುಣಃ ।
ತುರಂಗವಾಹನಾರೂಢಸ್ತುಲಾದಾನಫಲಪ್ರದಃ ॥ 110 ॥

ತುಲಸೀಬಿಲ್ವನಿರ್ಗುಂಡೀಜಮ್ಬೀರಾಮಲಕಪ್ರಿಯಃ ।
ತುಲಾಮಾಘಸ್ನಾನತುಷ್ಟಸ್ತುಷ್ಟಾತುಷ್ಟಪ್ರಸಾದನಃ ॥ 111 ॥

ತುಹಿನಾಚಲಸಂಕಾಶಸ್ತಮಾಲಕುಸುಮಾಕೃತಿಃ ।
ತುಂಗಭದ್ರಾತೀರವಾಸೀ ತುಷ್ಟಭಕ್ತೇಷ್ಟದಾಯಕಃ ॥ 112 ॥

ತೋಮರಾದ್ಯಾಯುಧಧರಸ್ತುಷಾರಾದ್ರಿಸುತಾಪ್ರಿಯಃ ।
ತೋಷಿತಾಖಿಲದೈತ್ಯೌಘಸ್ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಮುನಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 113 ॥

ತ್ರಯೀಮಯಸ್ತ್ರಯೀವೇದ್ಯಸ್ತ್ರಯೀವನ್ದ್ಯಸ್ತ್ರಯೀತನುಃ ।
ತ್ರಯ್ಯನ್ತನಿಲಯಸ್ತತ್ತ್ವನಿಧಿಸ್ತಾಮ್ರಸ್ತಮೋಪಹಃ ॥ 114 ॥

ತ್ರಿಕಾಲಪೂಜನಪ್ರೀತಸ್ತಿಲಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಃ ।
ತ್ರಿಧಾಮಾ ತೀಕ್ಷ್ಣಪರಶುಃ ತೀಕ್ಷ್ಣೇಷುಸ್ತೇಜಸಾಂ ನಿಧಿಃ ॥ 115 ॥

ತ್ರಿಲೋಕರಕ್ಷಕಸ್ತ್ರೇತಾಯಜನಪ್ರೀತಮಾನಸಃ ।
ತ್ರಿಲೋಕವಾಸೀ ತ್ರಿಗುಣೋ ದ್ವಿನೇತ್ರಸ್ತ್ರಿದಶಾಧಿಪಃ ॥ 116 ॥

ತ್ರಿವರ್ಗದಸ್ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಸ್ತೃಪ್ತಿದಸ್ತುಮ್ಬುರುಸ್ತುತಃ ।
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಸ್ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮಾ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕಃ ॥ 117 ॥

ತ್ರಿಶೂಲಭೀಷಣಸ್ತೀವ್ರಸ್ತೀರ್ಥ್ಯಸ್ತೀಕ್ಷ್ಣವರಪ್ರದಃ ।
ರಘುಸ್ತುತಪದದ್ವನ್ದ್ವೋ ರವ್ಯಾದಿಗ್ರಹಸಂಸ್ತುತಃ ॥ 118 ॥

ರಜತಾಚಲಶೃಂಗಾಗ್ರನಿಲಯೋ ರಜತಪ್ರಭಃ ।
ರತಪ್ರಿಯೋ ರಹಃಪೂಜ್ಯೋ ರಮಣೀಯಗುಣಾಕರಃ ॥ 119 ॥

ರಥಕಾರೋ ರಥಪತಿಃ ರಥೋ ರತ್ನಾಕರಪ್ರಿಯಃ ।
ರಥೋತ್ಸವಪ್ರಿಯೋ ರಸ್ಯೋ ರಜೋಗುಣವಿನಾಶಕೃತ್ ॥ 120 ॥

ರತ್ನಡೋಲೋತ್ಸವಪ್ರೀತೋ ರಣತ್ಕಿಂಕಿಣಿಮೇಖಲಃ ।
ರತ್ನದೋ ರಾಜಕೋ ರಾಗೀ ರಂಗವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಃ ॥ 121 ॥

ರತ್ನಪೂಜನಸನ್ತುಷ್ಟೋ ರತ್ನಸಾನುಶರಾಸನಃ ।
ರತ್ನಮಂಡಪಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ರತ್ನಗ್ರೈವೇಯಕುಂಡಲಃ ॥ 122 ॥

ರತ್ನಾಕರಸ್ತುತೋ ರತ್ನಪೀಠಸ್ಥೋ ರಣಪಂಡಿತಃ ।
ರತ್ನಾಭಿಷೇಕಸನ್ತುಷ್ಟೋ ರತ್ನಕಾಂಚನಭೂಷಣಃ ॥ 123 ॥

ರತ್ನಾಂಗುಲೀಯವಲಯೋ ರಾಜತ್ಕರಸರೋರುಹಃ ।
ರಮಾಪತಿಸ್ತುತೋ ರಮ್ಯೋ ರಾಜಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಃ ॥ 124 ॥

ರಮಾವಾಣೀಸಮಾರಾಧ್ಯೋ ರಾಜ್ಯದೋ ರತ್ನಭೂಷಣಃ ।
ರಮ್ಭಾದಿಸುನ್ದರೀಸೇವ್ಯೋ ರಕ್ಷೋಹಾ ರಾಕಿಣೀಪ್ರಿಯಃ ॥ 125 ॥

ರವಿಚನ್ದ್ರಾಗ್ನಿನಯನೋ ರತ್ನಮಾಲ್ಯಾಮ್ಬರಪ್ರಿಯಃ ।
ರವಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ರವಿಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಃ ॥ 126 ॥

ರಾಕೇನ್ದುವದನೋ ರಾತ್ರಿಂಚರಪ್ರಾಣಾಪಹಾರಕಃ ।
ರಾಜರಾಜಪ್ರಿಯೋ ರೌದ್ರೋ ರುರುಹಸ್ತೋ ರುರುಪ್ರಿಯಃ ॥ 127 ॥

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೋ ರಾಜಪೂಜಿತೋ ರಾಜ್ಯವರ್ಧನಃ ।
ರಾಮಾರ್ಚಿತಪದದ್ವನ್ದ್ವೋ ರಾವಣಾರ್ಚಿತವಿಗ್ರಹಃ ॥ 128 ॥

ರಾಜವಶ್ಯಕರೋ ರಾಜಾ ರಾಶೀಕೃತಜಗತ್ತ್ರಯಃ ।
ರಾಜೀವಚರಣೋ ರಾಜಶೇಖರೋ ರವಿಲೋಚನಃ ॥ 129 ॥

ರಾಜೀವಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶೋ ರಾಜೀವಾಕ್ಷೋ ರಣೋತ್ಸುಕಃ ।
ರಾತ್ರಿಂಚರಜನಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ರಾತ್ರಿಂಚರನಿಷೇವಿತಃ ॥ 130 ॥

ರಾಧಾಮಾಧವಸಂಸೇವ್ಯೋ ರಾಧಾಮಾಧವವಲ್ಲಭಃ ।
ರುಕ್ಮಾಂಗದಸ್ತುತೋ ರುದ್ರೋ ರಜಸ್ಸತ್ವತಮೋಮಯಃ ॥ 131 ॥

ರುದ್ರಮನ್ತ್ರಜಪಪ್ರೀತೋ ರುದ್ರಮಂಡಲಸೇವಿತಃ ।
ರುದ್ರಾಕ್ಷಜಪಸುಪೀತೋ ರುದ್ರಲೋಕಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 132 ॥

ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಭರಣೋ ರುದ್ರಾಣೀಪ್ರಾಣನಾಯಕಃ ।
ರುದ್ರಾಣೀಪೂಜನಪ್ರೀತೋ ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಕುಟೋಜ್ವಲಃ ॥ 133 ॥

ರುರುಚರ್ಮಪರೀಧಾನೋ ರುಕ್ಮಾಂಗದಪರಿಷ್ಕೃತಃ ।
ರೇಫಸ್ವರೂಪೋ ರುದ್ರಾತ್ಮಾ ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯಜಪಪ್ರಿಯಃ ॥ 134 ॥

ರೇಣುಕಾವರದೋ ರಾಮೋ ರೂಪಹೀನೋ ರವಿಸ್ತುತಃ ।
ರೇವಾನದೀತೀರವಾಸೀ ರೋಹಿಣೀಪತಿವಲ್ಲಭಃ ॥ 135 ॥

ರೋಗೇಶೋ ರೋಗಶಮನೋ ರೈದೋ ರಕ್ತಬಲಿಪ್ರಿಯಃ ।
ರಂಬೀಜಜಪಸನ್ತುಷ್ಟೋ ರಾಜೀವಕುಸುಮಪ್ರಿಯಃ ॥ 136 ॥

ರಮ್ಭಾಫಲಪ್ರಿಯೋ ರೌದ್ರದೃಕ್ ರಕ್ಷಾಕರ ರೂಪವಾನ್ ।
ದಕಾರರೂಪೋ ದೇವೇಶೋ ದರಸ್ಮೇರಮುಖಾಮ್ಬುಜಃ ॥ 137 ॥

ದರಾನ್ದೋಲಿತದೀರ್ಘಾಕ್ಷೋ ದ್ರೋಣಪುಷ್ಪಾರ್ಚನಪ್ರಿಯಃ ।
ದಕ್ಷಾರಾಧ್ಯೋ ದಕ್ಷಕನ್ಯಾಪತಿರ್ದಕ್ಷವರಪ್ರದಃ ॥ 138 ॥

ದಕ್ಷಿಣಾದಕ್ಷಿಣಾರಾಧ್ಯೋ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೂಪಭೃತ್ ।
ದಾಡಿಮೀಬೀಜರದನೋ ದಾಡಿಮೀಕುಸುಮಪ್ರಿಯಃ ॥ 139

ದಾನ್ತೋ ದಕ್ಷಮಖಧ್ವಂಸೀ ದಂಡೋ ದಮಯಿತಾ ದಮಃ ।
ದಾರಿದ್ರ್ಯಧ್ವಂಸಕೋ ದಾತಾ ದಯಾಲುರ್ದಾನವಾನ್ತಕಃ ॥ 140

ದಾರುಕಾರಣ್ಯನಿಲಯೋ ದಶದಿಕ್ಪಾಲಪೂಜಿತಃ ।
ದಾಕ್ಷಾಯಣೀಸಮಾರಾಧ್ಯೋ ದನುಜಾರಿರ್ದಯಾನಿಧಿಃ ॥ 141

ದಿವ್ಯಾಯುಧಧರೋ ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯಾಮ್ಬರವಿಭೂಷಣಃ ।
ದಿಗಮ್ಬರೋ ದಾನರೂಪೋ ದುರ್ವಾಸಮುನಿಪೂಜಿತಃ ॥ 142 ॥

ದಿವ್ಯಾನ್ತರಿಕ್ಷಗಮನೋ ದುರಾಧರ್ಷೋ ದಯಾತ್ಮಕಃ ।
ದುಗ್ಧಾಭಿಷೇಚನಪ್ರೀತೋ ದುಃಖದೋಷವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 143 ॥

ದುರಾಚಾರಪ್ರಶಮನೋ ದುಗ್ಧಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಃ ।
ದುರ್ಲಭೋ ದುರ್ಗಮೋ ದುರ್ಗೋ ದುಃಖಹನ್ತಾ ದುರಾರ್ತಿಹಾ ॥ 144 ॥

ದುರ್ವಾಸಾ ದುಷ್ಟಭಯದೋ ದುರ್ಜಯೋ ದುರತಿಕ್ತಮಃ ।
ದುಷ್ಟಹನ್ತಾ ದೇವಸೈನ್ಯಪತಿರ್ದಮ್ಭವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 145 ॥

ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನೋ ದುಷ್ಟದುರೋ ದುರ್ವಾರವಿತ್ತಮಃ ।
ದೂರ್ವಾಯುಗ್ಮಸಮಾರಾಧ್ಯೋ ದುತ್ತೂರಕುಸುಮಪ್ರಿಯಃ ॥ 146 ॥

ದೇವಗಂಗಾಜಟಾಜೂಟೋ ದೇವತಾಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಃ ।
ದೇವತಾರ್ತಿಪ್ರಶಮನೋ ದೀನದೈನ್ಯವಿಮೋಚನಃ ॥ 147 ॥

ದೇವದೇವೋ ದೈತ್ಯಗುರುಃ ದಂಡನಾಥಪ್ರಪೂಜಿತಃ ।
ದೇವಭೋಗ್ಯೋ ದೇವಯೋಗ್ಯೋ ದೀಪ್ತಮೂರ್ತಿರ್ದಿವಸ್ಪತಿಃ ॥ 148 ॥

ದೇವರ್ಷಿವರ್ಯೋ ದೇವರ್ಷಿವನ್ದಿತೋ ದೇವಭೋಗದಃ ।
ದೇವಾದಿದೇವೋ ದೇವೇಜ್ಯೋ ದೈತ್ಯದರ್ಪನಿಷೂದನಃ ॥ 149 ॥

ದೇವಾಸುರಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ದೇವಾಸುರಗಣಾಗ್ರಣೀಃ ।
ದೇವಾಸುರ ತಪಸ್ತುಷ್ಟೋ ದೇವಾಸುರವರಪ್ರದಃ ॥ 150 ॥

ದೇವಾಸುರೇಶ್ವರಾರಾಧ್ಯೋ ದೇವಾನ್ತಕವರಪ್ರದಃ ।
ದೇವಾಸುರೇಶ್ವರೋ ದೇವೋ ದೇವಾಸುರಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 151 ॥

ದೇವೇನ್ದ್ರರಕ್ಷಕೋ ದೀರ್ಘೋ ದೇವವೃನ್ದನಿಷೇವಿತಃ ।
ದೇಶಕಾಲಪರಿಜ್ಞಾತಾ ದೇಶೋಪದ್ರವನಾಶಕಃ ॥ 152 ॥

ದೋಷಾಕರಕಲಾಮೌಲಿರ್ದುರ್ವಾರಭುಜವಿಕ್ರಮಃ ।
ದಂಡಕಾರಣ್ಯನಿಲಯೋ ದಂಡೀ ದಂಡಪ್ರಸಾದಕಃ ॥ 153 ॥

ದಂಡನೀತಿರ್ದುರಾವಾಸೋ ದ್ಯೋತೋ ದುರ್ಮತಿನಾಶನಃ ।
ದ್ವನ್ದ್ವಾತೀತೋ ದೀರ್ಘದರ್ಶೀ ದಾನಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ದಯಾಪರಃ ॥ 154 ॥

ಯಕಾರರೂಪೋ ಯನ್ತ್ರಾತ್ಮಾ ಯನ್ತ್ರಾರಾಧನತತ್ಪರಃ ।
ಯಜಮಾನಾದ್ಯಷ್ಟಮೂರ್ತಿರ್ಯಾಮಿನೀಚರದರ್ಪಹಾ ॥ 155 ॥

ಯಜುರ್ವೇದಪ್ರಿಯೋ ಯುದ್ಧಮರ್ಮಜ್ಞೋ ಯುದ್ಧಕೌಶಲಃ ।
ಯತ್ನಸಾಧ್ಯೋ ಯಷ್ಟಿಧರೋ ಯಜಮಾನಪ್ರಿಯೋ ಯಜುಃ ॥ 156 ॥

ಯಥಾರ್ಥರೂಪೋ ಯುಗಕೃದ್ಯುಗರೂಪೋ ಯುಗಾನ್ತಕೃತ್ ।
ಯಥೋಕ್ತಫಲದೋ ಯೋಷಾಪೂಜನಪ್ರೀತಮಾನಸಃ ॥ 157 ॥

ಯದೃಚ್ಛಾಲಾಭಸನ್ತುಷ್ಟೋ ಯಾಚಕಾರ್ತಿನಿಷೂದನಃ ।
ಯನ್ತ್ರಾಸನೋ ಯನ್ತ್ರಮಯೋ ಯನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಕಃ ॥ 158 ॥

ಯಮರೂಪೋ ಯಾಮರೂಪೋ ಯಮಬಾಧಾನಿವರ್ತಕಃ ।
ಯಮಾದಿಯೋಗನಿರತೋ ಯೋಗಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಕಃ ॥ 159 ॥

ಯವಾಕ್ಷತಾರ್ಚನರತೋ ಯಾವಚಿಹ್ನಿತಪಾದುಕಃ ।
ಯಕ್ಷರಾಜಸಖೋ ಯಜ್ಞೋ ಯಕ್ಷೇಶೋ ಯಕ್ಷಪೂಜಿತಃ ॥ 160 ॥

ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸಸಂಸೇವ್ಯೋ ಯಾತುಧಾನವರಪ್ರದಃ ।
ಯಜ್ಞಗುಹ್ಯೋ ಯಜ್ಞಕರ್ತಾ ಯಜಮಾನಸ್ವರೂಪಕಃ ॥ 161 ॥

ಯಜ್ಞಾನ್ತಕೃದ್ಯಜ್ಞಪೂಜ್ಯೋ ಯಜ್ಞಭುಗ್ಯಜ್ಞವಾಹನಃ ।
ಯಾಗಪ್ರಿಯೋ ಯಾನಸೇವ್ಯೋ ಯುವಾ ಯೌವನಗರ್ವಿತಃ ॥ 162 ॥

ಯಾತಾಯಾತಾದಿರಹಿತೋ ಯತಿಧರ್ಮಪರಾಯಣಃ ।
ಯಾತ್ರಾಪ್ರಿಯೋ ಯಮೀಯಾಮ್ಯದಂಡಪಾಶನಿಕೃನ್ತನಃ ॥ 163 ॥

ಯಾತ್ರಾಫಲಪ್ರದೋ ಯುಕ್ತೋ ಯಶಸ್ವೀ ಯಮುನಾಪ್ರಿಯಃ ।
ಯಾದಃಪತಿರ್ಯಜ್ಞಪತಿರ್ಯತಿರ್ಯಜ್ಞಪರಾಯಣಃ ॥ 164 ॥

ಯಾದವಾನಾಂ ಪ್ರಿಯೋ ಯೋದ್ಧಾ ಯೋಧಾರಾನ್ಧನ ತತ್ಪರಃ ।
ಯಾಮಪೂಜನಸನ್ತುಷ್ಟೋ ಯೋಷಿತ್ಸಂಗವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 165 ॥

ಯಾಮಿನೀಪತಿಸಂಸೇವ್ಯೋ ಯೋಗಿನೀಗಣಸೇವಿತಃ ।
ಯಾಯಜೂಕೋ ಯುಗಾವರ್ತೋ ಯಾಚ್ಞಾರೂಪೋ ಯಥೇಷ್ಟದಃ ॥ 166 ॥

ಯಾವೌದನಪ್ರೀತಚಿತ್ತೋ ಯೋನಿಷ್ಠೋ ಯಾಮಿನೀಪ್ರಿಯಃ ।
ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಪ್ರಿಯೋ ಯಜ್ವಾ ಯಜ್ಞೇಶೋ ಯಜ್ಞಸಾಧನಃ ॥ 167 ॥

ಯೋಗಮಾಯಾಮಯೋ ಯೋಗಮಾಯಾಸಂವೃತವಿಗ್ರಹಃ ।
ಯೋಗಸಿದ್ಧೋ ಯೋಗಿಸೇವ್ಯೋ ಯೋಗಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಕಃ ॥ 168 ॥

ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕರೋ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದಾತಾ ಯಶಸ್ಕರಃ ।
ಯೋಗೀ ಯೋಗಾಸನಾರಾಧ್ಯೋ ಯೋಗಾಂಗೋ ಯೋಗಸಂಗ್ರಹಃ ॥ 169 ॥

ಯೋಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರೋ ಯೋಗ್ಯೋ ಯೋಗದಾತಾ ಯುಗನ್ಧರಃ ।
ಯೋಷಿತ್ಪ್ರಿಯೋ ಯದುಪತಿರ್ಯೋಷಾರ್ಧೀಕೃತವಿಗ್ರಹಃ ॥ 170 ॥

ಯಂಬೀಜಜಪಸನ್ತುಷ್ಟೋ ಯನ್ತ್ರೇಶೋ ಯನ್ತ್ರಸಾಧನಃ ।
ಯನ್ತ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥಿತೋ ಯನ್ತ್ರೀ ಯೋಗೀಶ್ವರಸಮಾಶ್ರಿತಃ ॥ 171 ॥

॥ ಉತ್ತರಪೀಠಿಕಾ ॥

ಏತತ್ತೇ ಕಥಿತಂ ವಿಷ್ಣೋ ರುದ್ರನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಶ್ರವಣಾತ್ಪಠನಾಚ್ಚೈವ ಮನನಾಚ್ಚ ಫಲಪ್ರದಮ್ ॥ 1 ॥

ಧರ್ಮಾರ್ಥಿಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಖ್ಯ ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಮ್ ।
ವಿದ್ಯಾಕಾಮೀ ಸುವಿದ್ಯಾಂ ಚ ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 2 ॥

ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ಕನ್ಯಾರ್ಥೀ ಫಲಮಶ್ನುತೇ ।
ವಿಜಯಾರ್ಥೀ ವಿಜಯಂ ಚೈಕ ಗೃಹಾರ್ಥೀ ಗೃಹಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 3 ॥

ಪುಷ್ಟಿಂ ಬಲಂ ಯಶೋ ವರ್ಚೋ ದೀರ್ಘಮಾಯುಶ್ಚ ವಿನ್ದತೇ ।
ಸರ್ವಜ್ವರವಿನಾಶಾಯ ಏತನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 4 ॥

ಪಠಿತ್ವಾ ಪಾಠಯಿತ್ವಾ ವಾ ಮುಚ್ಯತೇ ಜ್ವರಪೀಡನಾತ್ ।
ಪರಮನ್ತ್ರಕೃತಾದ್ದೋಷಾತ್ ರಕ್ಷತೀದಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 5 ॥

ಸರ್ವಗ್ರನ್ಥಿವಿನಾಶಾಯ ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಸರ್ವಗ್ರಹವಿನಾಶಾರ್ಥಂ ಜಪೇದೇತತ್ಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 6 ॥

ಅಪಮೃತ್ಯುಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಅನೇಕವಿಷನಾಶನಮ್ ।
ನಹಿ ಚೋರಭಯಂ ತಸ್ಯ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಪಾಠಿನಃ ॥ 7 ॥

ಸರ್ವಪುಷ್ಪೈಸ್ಸಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ತ್ರಿದಲೈಃ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಶ್ಚ ಅಚ್ಛಿದ್ರೈಃ ಕೋಮಲೈಃ ನವೈಃ ॥ 8 ॥

ರುದ್ರಾರ್ಪಣಂ ಯಃ ಕರೋತಿ ಸರ್ವದೋಷಾತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ।
ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಪೂರ್ಣಿಮಾಯಾಂ ಚ ಅಮಾಯಾಂ ಚ ವಿಶೇಷತಃ ॥ 9 ॥

ಆರ್ದ್ರಾಯಾಂ ಚ ಪ್ರದೋಷೇ ಚ ಸೋಮವಾರೇ ಗುರೋರ್ದಿನೇ ।
ಯಃ ಪಠಿತ್ವಾ ಚಾರ್ಚನಾಂ ಚ ಕುರುತೇ ಸ ಚ ಮಾನವಃ ॥ 10 ॥

ಸ ಸರ್ವಕಾಮಾನ್ಲಭತೇ ವಾಗ್ಯತೋ ನಿಯಮೀ ಶುಚಿಃ ।
ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಕ್ಷೇಮಾರೋಗ್ಯಂ ಸುಖಂ ಪರಮ್ ॥ 11 ॥

ಚೈತ್ರೇ ದಮನಕೈಃ ಪೂಜಾ ವೈಶಾಖೇ ಗನ್ಧವಾರಿಭಿಃ ।
ಜ್ಯೇಷ್ಠೇ ತು ತ್ರಿಫಲೈಃ ಪಕ್ವೈಃ ಆಷಾಢೇ ಕ್ಷೀರಮೂಜನಮ್ ॥ 12 ॥

ಶ್ರಾವಣ್ಯಾಂ ಶರ್ಕರಾಭಿಃ ಸ್ಯಾತ್ ಗುಡಾಪೂಪೈಶ್ಚ ಭದ್ರದೇ ।
ಅನ್ನೈರಾಶ್ವಯುಜೇ ಮಾಸಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ಯಾಂ ದೀಪಮಾಲಯಾ ॥ 13 ॥

ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷೇ ಘೃತೈಃ ಪೂಜಾ ಪೌಷೇ ಚೇಕ್ಷುರಸೈರಪಿ ।
ಆಜ್ಯರ್ದ್ರಕಮ್ಬಲೈರ್ಮಾಘೇ ಫಾಲ್ಗುನೇ ದಧಿಭಿರ್ಭವೇತ್ ॥ 14 ॥

ಇತ್ಥಂ ದ್ವಾದಶಮಸೇಷು ಪೂರ್ಣಿಮಾಯಾಂ ವಿಶೇಷತಃ ।
ಮಹೇಶ್ವರಸ್ಯ ಪೂಜಾಂ ಯಃ ಕುರುತೇ ಭಕ್ತಿಸಸಂಯುತಃ ॥ 15 ॥

ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಮಂಗಲಾನಾಂ ಮಂಗಲಂ ಚ ಏತನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 16 ॥

ಸುರೂಪಂ ಗುಣಸಮ್ಪನ್ನಂ ಕನ್ಯಾ ಚ ಲಭತೇ ಪತಿಮ್ ।
ದೀರ್ಘಸೌಮಂಗಲ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಮಂಗಲಾನಾಂ ಪರಮ್ಪರಾಮ್ ॥ 17 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಭೃಂಗಿರಿಟಿಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಶಿವವಿಷ್ಣುಸಂವಾದೇ
ಶಿವೋತ್ಕರ್ಷಪ್ರಕರಣೇ ಶ್ರೀರುದ್ರಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Sri Rudra Sahasranama Stotram from Bhringiritisamhita in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Rudra Sahasranama Stotram from Bhringiritisamhita Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top