Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Rudra Sahasranama Stotram from Bhringiritisamhita Lyrics in Tamil

Rudrasahasranama Stotram from Bhringiritisamhita in Tamil:

॥ ஶ்ரீருத்³ரஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ப்⁴ருʼங்கி³ரிடிஸம்ஹிதாயாம் ॥

॥ பூர்வபீடி²கா ॥

கைலாஸாசலஶ்ருʼங்கா³க்³ரே ரத்நஸிம்ஹாஸநே ஸ்தி²தம் ।
பார்வத்யா ஸஹிதம் தே³வம் ஶிவம் வேதா³ந்தவர்ணிதம் ॥ 1 ॥

கதா³சித்³ப⁴க³வாந்விஷ்ணு: ஆக³த்ய பரயா முதா³ ।
துஷ்டாவ விவிதை⁴ஸ்ஸ்தோத்ரை: ப⁴க³வந்தமுமாபதிம் ॥ 2 ॥

மஹாதே³வ! மஹாதே³வ! மஹாதே³வ! த³யாநிதே⁴! ।
ப⁴வாநேவ ப⁴வாநேவ ப⁴வாநேவ க³திர்மம ॥ 3 ॥

ஸ்ரஷ்டாரோঽபி ப்ரஜாநாம் ப்ரப³லப⁴வப⁴யாத்³யம் நமஸ்யந்தி தே³வா:
யஶ்சித்தே ஸம்ப்ரவிஷ்டோঽப்யவஹிதமநஸாம் த்⁴யாநயுக்தாத்மநாம் ச ।
லோகாநாமாதி³தே³வ: ஸ ஜயது ப⁴க³வந்ஶ்ரீப⁴வாநீஸமேத:
பி³ப்⁴ராண: ஸோமலேகா²மஹிவலயவரம் கா³ங்க³சந்த்³ரௌ கபாலம் ॥ 4 ॥

நமஶ்ஶிவாய ஸாம்பா³ய ஸக³ணாய ஸஸூநவே ।
ஸநந்தி³நே ஸக³ங்கா³ய ஸவ்ருʼஷாய நமோ நம: ॥ 5 ॥

ஸ்வர்ணாஸநாய ஸௌம்யாய ஶக்திஶூலத⁴ராய ச ।
நமோ தி³க்சர்மவஸ்த்நாய ஈஶாநாய நமோ நம: ॥ 6 ॥

ப்³ரஹ்மணே ப்³ரஹ்மதே³ஹாய நமஸ்தத்புருஷாய தே ।
நமோঽந்த⁴கவிநாஶாய அகோ⁴ராய நமோ நம: ॥ 7 ॥

ருத்³ராய பஞ்சவக்த்ராய வாமதே³வாய தே நம: ।
ஸர்வரோக³விநாஶாய ஸத்³யோஜாதாய தே நம: ॥ 8 ॥

கி³ரிஶாய ஸுதே³ஹாய ஸுந்த³ராய நமோ நம: ।
பீ⁴மாயோக்³ரஸ்வரூபாய விஜயாய நமோ நம: ॥ 9 ॥

ஸுராஸுராதி⁴பதயே அநந்தாய நமோ நம: ।
ஸூக்ஷ்மாய வஹ்நிஹஸ்தாய வரக²ட்வாங்க³தா⁴ரிணே ॥ 10 ॥

ஶிவோத்தமாய ப⁴ர்கா³ய விரூபாக்ஷாய தே நம: ।
ஶாந்தாய ச தமோக்⁴நாய ஏகநேத்ராய தே நம: ॥ 11 ॥

பே³த⁴ஸே விஶ்வரூபாய ஏகருத்³ராய தே நம: ।
ப⁴க்தாநுகம்பிநேঽத்யர்த²ம் நமஸ்தேঽஸ்து த்ரிமூர்தயே ॥

ஶ்ரீகண்டா²ய நமஸ்தேঽஸ்து ருத்³ராணாம் ஶததா⁴ரிணே ॥ 12 ॥

பஞ்சாஸ்யாய ஶுபா⁴ஸ்யாய நமஸ்தேঽஸ்து ஶிக²ண்டி³நே ।
ஏவம் ஸ்துதோ மஹாதே³வ: ப்ராஹ க³ம்பீ⁴ரயா கி³ரா ॥ 13 ॥

கிம் தவேஷ்டம் மம புரோ வத³ விஷ்ணோ ! ப்ரியங்கர ! ।
இத்யுக்த: கமலாக்ஷஸ்து ஶிவம் ப்ராஹ ரமாபதி: ॥ 14 ॥

லோகாநாம் ரக்ஷணே தாவத் நியுக்தோ ப⁴வதா ஹ்யஹம் ।
தத்³ரக்ஷணே யதா²ஶக்தோ ப⁴வேயம் ச ததா² குரு ॥ 15 ॥

அஸுராணாம் வதா⁴ர்தா²ய ப³லம் தே³ஹி வபுஷ்ஷு மே ।
ருத்³ரநாமஸஹஸ்ரம் ச தத³ர்த²ம் வத³ மே ப்ரபோ⁴ ॥ 16 ॥

இதி ஸம்ப்ரார்தி²தஸ்தேந மாத⁴வேந மஹேஶ்வர: ।
ப்ரோவாச ருத்³ரநாமாநி தந்மாஹாத்ம்யஸ்ய ஸங்க்³ரஹம் ॥ 17 ॥

அஜைகபாத³ஹிர்பு³த்⁴ந்ய: த்வஷ்டா ப்ரோக்தஸ்த்ருʼதீயக:³ ।
விஶ்வரூபஹரஶ்சைவ ப³ஹுரூபஸ்த்ரியம்ப³க: ॥ 18 ॥

அபராஜிதஸ்ஸப்தமஶ்ச அஷ்டமஶ்ச வ்ருʼஷாகபி: ।
ஶம்பு:⁴ கபர்தீ³ த³ஶம: ரைவத ஏகாத³ஶ: ஸ்ம்ருʼத: ॥ 19 ॥

இத்யேகாத³ஶருத்³ராணாம் நாமாநி கதி²தாநி தே ।
ஜாமாதாரமநாஹூய ஶிவம் ஶாந்திம் பிநாகிநம் ॥ 20 ॥

யஜ்ஞமாரப்³த⁴வாந்த³க்ஷ: மாமேகம் ச ஸதீபதிம் ।
இதி விஜ்ஞாய ஸங்க்ருத்³த:⁴ ப⁴க³வாந்ஸோமஶேக²ர: ॥ 21 ॥

ப்ரலயாக்³ரிப்ரபோ⁴ ருத்³ர: ஸஹஸ்ரஶிரஸாந்வித: ।
த்³விஸஹஸ்ரகரோ தீ³ர்க:⁴ ஸகலாயுத⁴பாணிமாந் ॥ 22 ॥

அட்டஹாஸகரோ பீ⁴ம: த்³விஸஹஸ்ராக்ஷிஸம்யுத: ।
மஹோக்³ரநர்தநாபி⁴ஜ்ஞ: ஸர்வஸம்ஹாரதாண்ட³வ: ॥ 23 ॥

த³க்ஷாத்⁴வரம் நாஶிதவாந் ததோ தே³வா: பலாயிதா: ।
அத: ஶ்ரீருத்³ரதே³வஸ்ய பூஜநாத்ஸர்வதே³வதா: ॥ 24 ॥

ப்ரீதாஶ்ச வரதா³நே யா: ஸுமுக்²யஶ்ச ப⁴வந்தி தா: ।
தஸ்மாத்த்வமபி தே³வேஶம் ருத்³ரம் ஸம்பூஜயாது⁴நா ॥ 25 ॥

தாத்பூஜநோபகாராய தந்நாமாநி வதா³மி தே ।
ஶ்ருʼணு த்வம் ஶ்ரத்³த⁴யோபேத: தந்நாமாநி வராணி ச ॥ 26 ॥

இத்யுக்த்வா ப⁴க³வாந்தே³வோ விஷ்ணவே ப்ரப⁴விஷ்ணவே ।
ருத்³ரஸ்யாரம்ப⁴மந்த்ரோঽயம் ப்ரணவ: பரிகீர்தித: ॥ 27 ॥

ததோ நமஶ்சேதி பரம் ப⁴க³வதே ச தத: பரம் ।
ருத்³ராயேதி தத: பஶ்சாத் மந்த்ரக்ரம உதீ³ரித: ॥ 28 ॥

ப்ரத்யக்ஷரம் நாமஶதம் ஸஹஸம் க்ரமஶோ ப⁴வேத் ।
ருத்³ரநாமாம் ஸஹஸ்ரம் ச உபதி³ஶ்யாந்தர்த³தே⁴ ப்ரபு:⁴ ॥ 29 ॥

॥ ந்யாஸ: ॥

அஸ்ய ஶ்ரீருத்³ரஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய ।
ப⁴க³வாந் மஹாதே³வ ருʼஷி: । தே³வீகா³யத்ரீச²ந்த:³ ।
ஸர்வஸம்ஹாரகர்தா ஶ்ரீருத்³ரோ தே³வதா । ஶ்ரீம்பீ³ஜம் । ரும் ஶக்தி: ।
த்³ரம் கீலகம் । ஶ்ரீருத்³ர ப்ரஸாத³ஸித்³த⁴யர்தே² ஜபே விநியோக:³ ।

ௐ அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: । நம் தர்ஜநீப்⁴யாம் நம: ।
மம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: । ப⁴ம் அநாமிகாப்⁴யாம் நம: ।
க³ம் கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம: । வம் கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।

தேம் ஹ்ருʼத³யாய நம: । ரும் ஶிரஸே ஸ்வாஹா । த்³ராம் ஶிகா²யை வஷட் ।
யம் கவசாய ஹும் । ௐ நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் । ஶ்ரீம் அஸ்த்ராய ப²ட் ।
பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த:⁴ ।

॥ த்⁴யாநம் ॥

நேத்ராணாம் த்³விஸஹஸ்ரகை: பரிவ்ருʼதமத்யுக்³ரசர்மாம்ப³ரம்
ஹேமாப⁴ம் கி³ரிஶம் ஸஹஸ்ரஶிரஸம் ஆமுக்தகேஶாந்விதம் ।
க⁴ண்டாமண்டி³தபாத³பத்³மயுக³ளம் நாகே³ந்த்³ரகும்போ⁴பரி
திஷ்ட²ந்தம் த்³விஸஹஸ்ரஹஸ்தமநிஶம் த்⁴யாயாமி ருத்³ரம் பரம் ॥

॥ பஞ்சபூஜா ॥

லம் ப்ருʼதி²வ்யாத்மநே க³ந்த⁴ம் ஸமர்பயாமி ।
ஹம் ஆகாஶாத்மநே புஷ்பாணி ஸமர்பயாமி ।
யம் வாய்வாத்மநே தூ⁴பமாக்⁴ராபயாமி ।
ரம் வஹ்ந்யாத்மநே தீ³பம் த³ர்ஶயாமி ।
வம் அம்ருʼதாத்மநே அம்ருʼதம் நிவேத³யாமி ।
ஸம் ஸர்வாத்மநே ஸர்வோபசாராந்ஸமர்பயாமி ।

ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ர பாராயணஸமாப்தௌ அங்க³ந்யாஸமாத்ரம் க்ருʼத்வா
த்⁴யாத்வா தி³க்³விமோகம், லமித்யாதி³ பஞ்சபூஜாம் ச குர்யாத் ॥

॥ அத² ஶ்ரீருத்³ரஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

। ௐ நமோ ப⁴க³வதே ருத்³ராய ।

ௐ ஐம் ஹ்ரீம் ஜபஸ்துத்ய: ௐ நம: பத³வாசக: ।
ௐகாரகர்தா சோங்காரவேத்தா சோங்காரபோ³த⁴க: ॥ 1

ௐகாரகந்த³ராஸிம்ஹ: ௐகாரஜ்ஞாநவாரிதி:⁴ ।
ௐகாரகந்தா³குரிக: ௐகாரவத³நோஜ்ஜ்வல: ॥ 2 ॥

ௐகாரகாகுத³ஶ்சாயம் ௐகாரபத³வாசக: ।
ௐகாரகுண்ட³ஸப்தார்சி: ௐகாராவாலகல்பக: ॥ 3 ॥

ௐகாரகோகமிஹிர: ௐகாரஶ்ரீநிகேதந: ।
ௐகாரகண்ட²ஶ்சோங்காரஸ்கந்த⁴ஶ்சோங்காரதோ³ர்யுக:³ ॥ 4 ॥

ௐகாரசரணத்³வந்த்³வ: ௐகாரமணிபாது³க: ।
ௐகாரசக்ஷுஶ்சோஞ்காரஶ்ருதிஶ்சோஞ்காரப்⁴ரூர்யுக:³ ॥ 5 ॥

ௐகாரஜபஸுப்ரீத: ௐகாரைகபராயண: ।
ௐகாரதீ³ர்கி⁴காஹம்ஸஶ்சோஞ்காரஜபதாரக: ॥ 6 ॥

ௐகாரபத³தத்த்வார்த:² ௐகாராம்போ⁴தி⁴சந்த்³ரமா: ।
ௐகாரபீட²மத்⁴யஸ்த:² ௐகாரார்த²ப்ரகாஶக: ॥ 7 ॥

ௐகாரபூஜ்யஶ்சோஞ்காரஸ்தி²தஶ்சோஞ்காரஸுப்ரபு:⁴ ।
ௐகாரப்ருʼஷ்ட²ஶ்சோஞ்காரகடிஶ்சோஞ்காரமத்⁴யம: ॥ 8 ॥

ௐகாரபேடகமணி: ௐகாராப⁴ரணோஜ்ஜ்வல: ।
ௐகாரபஞ்ஜரஶுக: ௐகாரார்ணவமௌக்திக: ॥ 9 ॥

ௐகாரப⁴த்³ரபீட²ஸ்த:² ௐகாரஸ்துதவிக்³ரஹ: ।
ௐகாரபா⁴நுகிரண: ௐகாரகமலாகர: ॥ 10 ॥

ௐகாரமணிதீ³பார்சி: ௐகாரவ்ருʼஷவாஹந: ।
ௐகாரமயஸர்வாங்க³ ௐகாரகி³ரிஜாபதி: ॥ 11 ॥

ௐகாரமாகந்த³விக: ௐகாராத³ர்ஶபி³ம்பி³த: ।
ௐகாரமூர்திஶ்சோங்காரநிதி⁴ஶ்சோங்காரஸந்நிப:⁴ ॥ 12 ॥

ௐகாரமூர்தா⁴ சோங்காரபா²லஶ்சோங்காரநாஸிக: ।
ௐகாரமண்ட³பாவாஸ: ௐகாராங்க³ணதீ³பக: ॥ 13 ॥

ௐகாரமௌலிஶ்சோங்காரகேலிஶ்சோங்காரவாரிதி:⁴ ।
ௐகாராரண்யஹரிண: ௐகாரஶஶிஶேக²ர: ॥ 14 ॥

ௐகாராராமமந்தா³ர: ௐகாரப்³ரஹ்மவித்தம: ।
ௐகாரரூபஶ்சோங்காரவாச்ய ௐகாரசிந்தக: ॥ 15 ॥

ௐகாரோத்³யாநப³ர்ஹீச ௐகாரஶரத³ம்பு³த:³ ।
ௐகாரவக்ஷாஶ்சோங்கார குக்ஷிஶ்சோங்காரபார்ஶ்வக: ॥ 16 ॥

ௐகாரவேதோ³பநிஷத் ௐகாராத்⁴வரதீ³க்ஷித: ।
ௐகாரஶேக²ரஶ்சைவ ததா² சோங்காரவிஶ்வக: ॥ 17 ॥

ௐகாரஸக்யிஶ்சோங்காரஜாநுஶ்சோங்காரகு³ல்ப²க: ।
ௐகாரஸாரஸர்வஸ்வ: ௐகாரஸுமஷட்பத:³ ॥ 18 ॥

ௐகாரஸௌத⁴நிலய: ௐகாராஸ்தா²நநர்தக: ।
ௐகாரஹநுரேவாயம் ௐகாரவடு ரீரித: ॥ 19 ॥

ௐகாரஜ்ஞேய ஏவாயம் ததா² சோங்காரபேஶல: ।
ௐ நம் பீ³ஜஜபப்ரீத: ௐ யோம் ப⁴ம்மம்ஸ்வரூபக: ॥ 20 ॥

ௐபதா³தீதவஸ்த்வம்ஶ: ஓமித்யேகாக்ஷராத்பர: ।
ௐபதே³ந ச ஸம்ஸ்தவ்ய: ௐகாரத்⁴யேய ஏவ ச ॥ 21 ॥

ௐ யம் பீ³ஜஜபாராத்⁴ய: ௐகாரநக³ராதி⁴ப: ।
ௐ வம் தேம் பீ³ஜஸுலப:⁴ ௐ ரும் த்³ராம் பீ³ஜதத்பர: ॥ 22 ॥

ௐ ஶிவாயேதி ஸஞ்ஜப்ய: ௐ ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் பீ³ஜஸாத⁴க: ।
நகாரரூபோ நாதா³ந்தோ நாராயணஸமாஶ்ரித: ॥ 23 ॥

நக³ப்ரவரமத்⁴யஸ்தோ² நமஸ்காரப்ரியோ நட: ।
நகே³ந்த்³ரபூ⁴ஷணோ நாக³வாஹநோ நந்தி³வாஹந: ॥ 24 ॥

நந்தி³கேஶஸமாராத்⁴யோ நந்த³நோ நந்தி³வர்த⁴ந: ।
நரகக்லேஶஶமநோ நிமேஷோ நிருபத்³ரவ: ॥ 25 ॥

நரஸிம்ஹார்சிதபத:³ நவநாக³நிஷேவித: ।
நவக்³ரஹார்சிதபதோ³ நவஸூத்ரவிதா⁴நவித் ॥ 26 ॥

நவசந்த³நலிப்தாங்கோ³ நவசந்த்³ரகலாத⁴ர: ।
நவநீத ப்ரியாஹாரோ நிபுணோ நிபுணப்ரிய: ॥ 27 ॥

நவப்³ரஹ்மார்சிதபதோ³ நகே³ந்த்³ரதநயாப்ரிய: ।
நவப⁴ஸ்மவிதி³க்³தா⁴ங்கோ³ நவப³ந்த⁴விமோசக: ॥ 28 ॥

நவவஸ்த்ரபரீதா⁴நோ நவரத்நவிபூ⁴ஷித: ।
நவஸித்³த⁴ஸமாராத்⁴யோ நாமரூபவிவர்ஜித: ॥ 29 ॥

நாகேஶபூஜ்யோ நாதா³த்மா நிர்லேபோ நித⁴நாதி⁴ப: ।
நாத³ப்ரியோ நதீ³ப⁴ர்தா நரநாராயணார்சித: ॥ 30 ॥

நாத³பி³ந்து³கலாதீத: நாத³பி³ந்து³கலாத்மக: ।
நாதா³காரோ நிராதா⁴ரோ நிஷ்ப்ரபோ⁴ நீதிவித்தம: ॥ 31 ॥

நாநாக்ரதுவிதா⁴நஜ்ஞோ நாநாபீ⁴ஷ்டவரப்ரத:³ ।
நாமபாராயணப்ரீதோ நாநாஶாஸ்ரவிஶாரத:³ ॥ 32 ॥

நாரதா³தி³ ஸமாராத்⁴யோ நவது³ர்கா³ர்சநப்ரிய: ।
நிகி²லாக³ம ஸம்ஸேவ்யோ நிக³மாசாரதத்பர: ॥ 33 ॥

நிசேருர்நிஷ்க்ரியோ நாதோ² நிரீஹோ நிதி⁴ரூபக: ।
நித்யக்ருத்³தோ⁴ நிராநந்தோ³ நிராபா⁴ஸோ நிராமய: ॥ 34 ॥

நித்யாநபாயமஹிமா நித்யபு³த்³தோ⁴ நிரங்குஶ: ।
நித்யோத்ஸாஹோ நித்யநித்யோ நித்யாநந்த³ ஸ்வரூபக: ॥ 35 ॥

நிரவத்³யோ நிஶும்ப⁴க்⁴நோ நதீ³ரூபோ நிரீஶ்வர: ।
நிர்மலோ நிர்கு³ணோ நித்யோ நிரபாயோ நிதி⁴ப்ரத:³ ॥ 36 ॥

நிர்விகல்போ நிர்கு³ணஸ்தோ² நிஷங்கீ³ நீலலோஹித: ।
நிஷ்கலங்கோ நிஷ்மபஞ்சோ நிர்த்³வந்த்³வோ நிர்மலப்ரப:⁴ ॥ 37 ॥

நிஸ்துலோ நீலசிகுரோ நிஸ்ஸங்கோ³ நித்யமங்க³ள: ।
நீபப்ரியோ நித்யபூர்ணோ நித்யமங்க³ளவிக்³ரஹ: ॥ 38 ॥

நீலக்³ரீவோ நிருபமோ நித்யஶுத்³தோ⁴ நிரஞ்ஜந: ।
நைமித்திகார்சநப்ரீதோ நவர்ஷிக³ணஸேவித: ॥ 39 ॥

நைமிஶாரண்யநிலயோ நீலஜீமூதநிஸ்வந: ।
மகாரரூபோ மந்த்ராத்மா மாயாதீதோ மஹாநிதி:⁴ ॥ 40 ॥

மகுடாங்க³த³கேயூரகங்கணாதி³பரிஷ்க்ருʼத: ।
மணிமண்ட³பமத்⁴யஸ்தோ² ம்ருʼடா³நீபரிஸேவித: ॥ 41 ॥

மது⁴ரோ மது⁴ராநாதோ² மீநாக்ஷீப்ராணவல்லப:⁴ ।
மநோந்மநோ மஹேஷ்வாஸோ மாந்தா⁴ந்ருʼபதி பூஜித: ॥ 42 ॥

மயஸ்கரோ ம்ருʼடோ³ ம்ருʼக்³யோ ம்ருʼக³ஹஸ்தோ ம்ருʼக³ப்ரிய: ।
மலயஸ்தோ² மந்த³ரஸ்தோ² மலயாநிலஸேவித: ॥ 43 ॥

மஹாகாயோ மஹாவக்த்ரோ மஹாத³ம்ஷ்ட்ரோ மஹாஹநு: ।
மஹாகைலாஸநிலயோ மஹாகாருண்யவாரிதி:⁴ ॥ 44 ॥

மஹாகு³ணோ மஹோத்ஸாஹோ மஹாமங்க³ளவிக்³ரஹ: ।
மஹாஜாநுர்மஹாஜங்கோ⁴ மஹாபாதோ³ மஹாநக:² ॥ 45 ॥

மஹாதா⁴ரோ மஹாதீ⁴ரோ மங்க³ளோ மங்க³ளப்ரத:³ ।
மஹாத்⁴ருʼதிர்மஹாமேக:⁴ மஹாமந்த்ரோ மஹாஶந: ॥ 46 ॥

மஹாபாபப்ரஶமநோ மிதபா⁴ஷீ மது⁴ப்ரத:³ ।
மஹாபு³த்³தி⁴ர்மஹாஸித்³தி⁴ர்மஹாயோகீ³ மஹேஶ்வர: ॥ 47 ॥

மஹாபி⁴ஷேகஸந்துஷ்டோ மஹாகாலோ மஹாநட: ।
மஹாபு⁴ஜோ மஹாவக்ஷா: மஹாகுக்ஷிர்மஹாகடி: ॥ 48 ॥

மஹாபூ⁴திப்ரதோ³ மாந்யோ முநிப்³ருʼந்த³ நிஷேவித: ।
மஹாவீரேந்த்³ரவரதோ³ மஹாலாவண்யஶேவதி:⁴ ॥ 49 ॥

மாத்ருʼமண்ட³லஸம்ஸேவ்ய: மந்த்ரதந்த்ராத்மகோ மஹாந் ।
மாத்⁴யந்தி³நஸவஸ்துத்யோ மக²த்⁴வம்ஸீ மஹேஶ்வர: ॥ 50 ॥

மாயாபீ³ஜஜபப்ரீத: மாஷாந்நப்ரீதமாநஸ: ।
மார்தாண்ட³பை⁴ரவாராத்⁴யோ மோக்ஷதோ³ மோஹிநீப்ரிய: ॥ 51।

மார்தாண்ட³மண்ட³லஸ்த²ஶ்ச மந்தா³ரகுஸுமப்ரிய: ।
மிதி²லாபுர ஸம்ஸ்தா²நோ மிதி²லாபதிபூஜித: ॥ 52 ॥

மித்²யாஜக³த³தி⁴ஷ்டா²நோ மிஹிரோ மேருகார்முக: ।
முத்³கௌ³த³நப்ரியோ மித்ரோ மயோபூ⁴ர்மந்த்ரவித்தம: ॥ 53 ॥

மூலாதா⁴ரஸ்தி²தோ முக்³தோ⁴ மணிபூரநிவாஸக: ।
ம்ருʼகா³க்ஷோ மஹிஷாரூடோ⁴ மஹிஷாஸுரமர்த³ந: ॥ 54 ॥

ம்ருʼகா³ங்கஶேக²ரோ ம்ருʼத்யுஞ்ஜயோ ம்ருʼத்யுவிநாஶக: ।
மேருஶ்ருʼங்கா³க்³ரநிலயோ மஹாஶாந்தோ மஹீஸ்துத: ॥ 55 ॥

மௌஞ்ஜீப³த்³த⁴ஶ்ச மக⁴வாந்மஹேஶோ மங்க³ளப்ரத:³ ।
மஞ்ஜுமஞ்ஜீரசரணோ மந்த்ரிபூஜ்யோ மதா³பஹ: ॥ 56 ॥

மம்பீ³ஜ ஜபஸந்துஷ்ட: மாயாவீ மாரமர்த³ந: ।
ப⁴க்தகல்பதருர்பா⁴க்³யதா³தா பா⁴வார்த²கோ³சர: ॥ 57 ॥

ப⁴க்தசைதந்யநிலயோ பா⁴க்³யாரோக்³யப்ரதா³யக: ।
ப⁴க்தப்ரியோ ப⁴க்திக³ம்யோ ப⁴க்தவஶ்யோ ப⁴யாபஹ: ॥ 58 ॥

ப⁴க்தேஷ்டதா³தா ப⁴க்தார்திப⁴ஞ்ஜநோ ப⁴க்தபோஷக: ।
ப⁴த்³ரதோ³ ப⁴ங்கு³ரோ பீ⁴ஷ்மோ ப⁴த்³ரகாலீப்ரியங்கர: ॥ 59 ॥

ப⁴த்³ரபீட²க்ருʼதாவாஸோ பு⁴வந்திர்ப⁴த்³ரவாஹந: ।
ப⁴வபீ⁴திஹரோ ப⁴ர்கோ³ பா⁴ர்க³வோ பா⁴ரதீப்ரிய: ॥ 60 ॥

ப⁴வ்யோ ப⁴வோ ப⁴வாநீஶோ பூ⁴தாத்மா பூ⁴தபா⁴வந: ।
ப⁴ஸ்மாஸுரேஷ்டதோ³ பூ⁴மா ப⁴ர்தா பூ⁴ஸுரவந்தி³த: ॥ 61 ॥

பா⁴கீ³ரதீ²ப்ரியோ பௌ⁴மோ ப⁴கீ³ரத²ஸமர்சித: ।
பா⁴நுகோடிப்ரதீகாஶ: ப⁴க³நேத்ரவிதா³ரண: ॥ 62 ॥

பா⁴லநேத்ராக்³நிஸந்த³க்³த⁴மந்மதோ² பூ⁴ப்⁴ருʼதா³ஶ்ரய: ।
பா⁴ஷாபதிஸ்துதோ பா⁴ஸ்வாந் ப⁴வஹேதிர்ப⁴யங்கர: ॥ 63 ॥

பா⁴ஸ்கரோ பா⁴ஸ்கராராத்⁴யோ ப⁴க்தசித்தாபஹாரக: ।
பீ⁴மகர்மா பீ⁴மவர்மா பூ⁴திபூ⁴ஷணபூ⁴ஷித: ॥ 64 ॥

பீ⁴மக⁴ண்டாகரோ ப⁴ண்டா³ஸுரவித்⁴வம்ஸநோத்ஸுக: ।
பு⁴ம்பா⁴ரவப்ரியோ ப்⁴ரூணஹத்யாபாதகநாஶந: ॥ 65 ॥

பூ⁴தக்ருʼத்³ பூ⁴தப்⁴ருʼத்³பா⁴வோ பீ⁴ஷணோ பீ⁴திநாஶந: ।
பூ⁴தவ்ராதபரித்ராதா பீ⁴தாபீ⁴தப⁴யாபஹ: ॥ 66 ॥

பூ⁴தாத்⁴யக்ஷோ ப⁴ரத்³வாஜோ பா⁴ரத்³வாஜஸமாஶ்ரித: ।
பூ⁴பதித்வப்ரதோ³ பீ⁴மோ பை⁴ரவோ பீ⁴மநிஸ்வந: ॥ 67 ॥

பூ⁴பா⁴ரோத்தரணோ ப்⁴ருʼங்கி³ரிரடிஸேவ்யபதா³ம்பு³ஜ: ।
பூ⁴மிதோ³ பூ⁴திதோ³ பூ⁴திர்ப⁴வாரண்யகுடா²ரக: ॥ 68 ॥

பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸ்வ: பதி: பூ⁴போ பி⁴ண்டி³வாலபு⁴ஸுண்டி³ப்⁴ருʼத் ।
பூ⁴லோகவாஸீ பூ⁴லோகநிவாஸிஜநஸேவித: ॥ 69 ॥

பூ⁴ஸுராராக⁴நப்ரீதோ பூ⁴ஸுரேஷ்டப²லப்ரத:³ ।
பூ⁴ஸுரேட்³யோ பூ⁴ஸூரேஶோ பூ⁴தபே⁴தால ஸேவித: ॥ 70 ॥

பை⁴ரவாஷ்டகஸம்ஸேவ்யோ பை⁴ரவோ பூ⁴மிஜார்சித: ।
போ⁴க³தோ³ போ⁴க³பு⁴க்³போ⁴க்³யோ போ⁴கி³பூ⁴ஷணபூ⁴ஷித: ॥ 71 ॥

போ⁴க³மார்க³ப்ரதோ³ போ⁴கீ³ போ⁴கி³குண்ட³லமண்டி³த: ।
போ⁴க³மோக்ஷப்ரதோ³ போ⁴க்தா பி⁴க்ஷாசரணதத்பர: ॥ 72 ॥

க³காரரூபோ க³ணபோ கு³ணாதீதோ கு³ஹப்ரிய: ।
க³ஜசர்மபரீதா⁴நோ க³ம்பீ⁴ரோ கா³தி⁴பூஜித: ॥ 73 ॥

க³ஜாநநப்ரியோ கௌ³ரீவல்லபோ⁴ கி³ரிஶோ கு³ண: ।
க³ணோ க்³ருʼத்ஸோ க்³ருʼத்ஸபதிர்க³ருடா³க்³ரஜபூஜித: ॥ 74 ॥

க³தா³த்³யாயுத⁴ஸம்பந்நோ க³ந்த⁴மால்யவிபூ⁴ஷித: ।
க³யாப்ரயாக³நிலயோ கு³டா³கேஶப்ரபூஜித: ॥ 75 ॥

க³ர்வாதீதோ க³ண்ட³பதிர்க³ணகோ க³ணகோ³சர: ।
கா³யத்ரீமந்த்ரஜநகோ கீ³யமாநகு³ணோ கு³ரூ: ॥ 76 ॥

கு³ணஜ்ஞேயோ கு³ணத்⁴யேயோ கோ³ப்தா கோ³தா³வரீப்ரிய: ।
கு³ணாகரோ கு³ணாதீதோ கு³ருமண்ட³லஸேவித: ॥ 77 ॥

கு³ணாதா⁴ரோ கு³ணாத்⁴யக்ஷோ க³ர்விதோ கா³நலோலுப: ।
கு³ணத்ரயாத்மா கு³ஹ்யஶ்ச கு³ணத்ரயவிபா⁴வித: ॥ 78 ॥

கு³ருத்⁴யாதபத³த்³வந்த்³வோ கி³ரீஶோ கு³ணகோ³சர: ।
கு³ஹாவாஸோ கு³ஹாத்⁴யக்ஷோ கு³டா³ந்நப்ரீதமாநஸ: ॥ 79 ॥

கூ³ட⁴கு³ல்போ² கூ³ட⁴தநுர்க³ஜாரூடோ⁴ கு³ணோஜ்ஜ்வல: ।
கூ³ட⁴பாத³ப்ரியோ கூ³டோ⁴ கௌ³ட³பாத³நிஷேவித: ॥ 80 ॥

கோ³த்ராணதத்பரோ க்³ரீஷ்மோ கீ³ஷ்பதிர்கோ³பதிஸ்ததா² ।
கோ³ரோசநப்ரியோ கு³ப்தோ கோ³மாத்ருʼபரிஸேவித: ॥ 81

கோ³விந்த³வல்லபோ⁴ க³ங்கா³ஜூடோ கோ³விந்த³பூஜித: ।
கோ³ஷ்ட்யோ க்³ருʼஹ்யோ கு³ஹாந்தஸ்தோ² க³ஹ்வரேஷ்டோ² க³தா³ந்தக்ருʼத் ॥ 8

கோ³ஸவாஸக்தஹ்ருʼத³யோ கோ³ப்ரியோ கோ³த⁴நப்ரத:³ ।
கோ³ஹத்யாதி³ப்ரஶமநோ கோ³த்ரீ கௌ³ரீமநோஹர: ॥ 83 ॥

க³ங்கா³ஸ்நாநப்ரியோ க³ர்கோ³ க³ங்கா³ஸ்நாநப²லப்ரத:³ ।
க³ந்த⁴ப்ரியோ கீ³தபாதோ³ க்³ராமணீர்க³ஹநோ கி³ரி: ॥ 84

க³ந்த⁴ர்வகா³நஸுப்ரீதோ க³ந்த⁴ர்வாப்ஸரஸாம் ப்ரிய: ।
க³ந்த⁴ர்வஸேவ்யோ க³ந்த⁴ர்வோ க³ந்த⁴ர்வகுலபூ⁴ஷண: ॥ 85 ॥

க³ம்பீ³ஜஜபஸுப்ரீதோ கா³யத்ரீஜபதத்பர: ।
க³ம்பீ⁴ரவாக்யோ க³க³நஸமரூபோ கி³ரிப்ரிய: ॥ 86 ॥

க³ம்பீ⁴ரஹ்ருʼத³யோ கே³யோ க³ம்பீ⁴ரோ க³ர்வநாஶந: ।
கா³ங்கே³யாப⁴ரணப்ரீதோ கு³ணஜ்ஞோ கு³ணவாந்கு³ஹ: ॥ 87 ॥

வகாரரூபோ வரதோ³ வாகீ³ஶோ வஸுதோ³ வஸு: ।
வஜ்ரீ வஜ்ரப்ரியோ விஷ்ணு: வீதராகோ³ விரோசந: ॥ 88 ॥

வந்த்³யோ வரேண்யோ விஶ்வாத்மா வருணோ வாமநோ வபு: ।
வஶ்யோ வஶங்கரோ வாத்யோ வாஸ்தவ்யோ வாஸ்துபோ விதி:⁴ ॥ 89 ॥

வாசாமகோ³சரோ வாக்³மீ வாசஸ்பத்யப்ரதா³யக: ।
வாமதே³வோ வராரோஹோ விக்⁴நேஶோ விக்⁴நநாஶக: ॥ 90 ॥

வாரிரூபோ வாயுரூபோ வைரிவீர்ய விதா³ரண: ।
விக்லபோ³ விஹ்வலோ வ்யாஸோ வ்யாஸஸூத்ரார்த²கோ³சர: ॥ 91 ॥

விப்ரப்ரியோ விப்ரரூபோ விப்ரக்ஷிப்ரப்ரஸாத³க: ।
விப்ராராத⁴நஸந்துஷ்டோ விப்ரேஷ்டப²லதா³யக: ॥ 92 ॥

விபா⁴கரஸ்துதோ வீரோ விநாயகநமஸ்க்ருʼத: ।
விபு⁴ர்விப்⁴ராஜிததநுர்விரூபாக்ஷோ விநாயக: ॥ 93 ॥

விராகி³ஜநஸம்ஸ்துத்யோ விராகீ³ விக³தஸ்ப்ருʼஹ: ।
விரிஞ்சபூஜ்யோ விக்ராந்தோ வத³நத்ரயஸம்யுத: ॥ 94 ॥

விஶ்ருʼங்க²லோ விவிக்தஸ்தோ² வித்³வாந்வக்த்ரசதுஷ்டய: ।
விஶ்வப்ரியோ விஶ்வகர்தா வஷட்காரப்ரியோ வர: ॥ 95 ॥

விஶ்வமூர்திர்விஶ்வகீர்திர்விஶ்வவ்யாபீ வியத்ப்ரபு:⁴ ।
விஶ்வஸ்ரஷ்டா விஶ்வகோ³ப்தா விஶ்வபோ⁴க்தா விஶேஷவித் ॥ 96 ॥

விஷ்ணுப்ரியோ வியத்³ரூபோ விராட்³ரூபோ விபா⁴வஸு: ।
வீரகோ³ஷ்டீ²ப்ரியோ வைத்³யோ வத³நைகஸமந்வித: ॥ 97 ॥

வீரப⁴த்³ரோ வீரகர்தா வீர்யவாந்வாரணார்திஹ்ருʼத் ।
வ்ருʼஷாங்கோ வ்ருʼஷபா⁴ரூடோ⁴ வ்ருʼக்ஷேஶோ விந்த்⁴யமர்த³ந: ॥ 98 ॥

வேதா³ந்தவேத்³யோ வேதா³த்மா வத³நத்³வயஶோபி⁴த: ।
வஜ்ரத³ம்ஷ்ட்ரோ வஜ்ரநகோ² வந்தா³ருஜநவத்ஸல: ॥ 99 ॥

வந்த்³யமாநபத³த்³வந்த்³வோ வாக்யஜ்ஞோ வக்த்ரபஞ்சக: ।
வம்பீ³ஜஜபஸந்துஷ்டோ வாக்ப்ரியோ வாமலௌசந: ॥ 100 ॥

வ்யோமகேஶோ விதா⁴நஜ்ஞோ விஷப⁴க்ஷணதத்பர: ।
தகாரரூபஸ்தத்³ரூபஸ்தத்பதா³ர்த²ஸ்வரூபக: ॥ 101 ॥

தடில்லதாஸமருசிஸ்தத்த்வஜ்ஞாநப்ரபோ³த⁴க: ।
தத்த்வமஸ்யாதி³வாக்யார்த² ஸ்தபோதா³நப²லப்ரத:³ ॥ 102 ॥

தத்த்வஜ்ஞஸ்தத்த்வநிலயஸ்தத்த்வவாச்யஸ்தபோநிதி:⁴ ।
தத்த்வாஸநஸ்தத்ஸவிதுர்ஜபஸந்துஷ்டமாநஸ: ॥ 103 ॥

தந்த்ரயந்த்ராத்மகஸ்தந்த்ரீ தந்த்ரஜ்ஞஸ்தாண்ட³வப்ரிய: ।
தந்த்ரீலயவிதா⁴நஜ்ஞஸ்தந்த்ரமார்க³ப்ரத³ர்ஶக: ॥ 104 ॥

தபஸ்யாத்⁴யாநநிரதஸ்தபஸ்வீ தாபஸப்ரிய: ।
தபோலோகஜநஸ்துத்யஸ்தபஸ்விஜநஸேவித: ॥ 105 ॥

தருணஸ்தாரணஸ்தாரஸ்தாராதி⁴பநிபா⁴நந: ।
தருணாதி³த்யஸங்காஶஸ்தப்தகாஞ்சநபூ⁴ஷண: ॥ 106 ॥

தலாதி³பு⁴வநாந்தஸ்த²ஸ்தத்த்வமர்த²ஸ்வரூபக: ।
தாம்ரவக்த்ரஸ்தாம்ரசக்ஷுஸ்தாம்ரஜிஹ்வஸ்தநூத³ர: ॥ 107 ॥

தாரகாஸுரவித்⁴வம்ஸீ தாரகஸ்தாரலோசந: ।
தாராநாத²கலாமௌலிஸ்தாராநாத²ஸமுத்³யுதி: ॥ 108 ॥

தார்க்ஷ்யகஸ்தார்க்ஷ்யவிநுதஸ்த்வஷ்டா த்ரைலோக்யஸுந்த³ர: ।
தாம்பூ³லபூரிதமுக²ஸ்தக்ஷா தாம்ராத⁴ரஸ்தநு: ॥ 109 ॥

திலாக்ஷதப்ரியஸ்த்ரிஸ்த²ஸ்தத்த்வஸாக்ஷீ தமோகு³ண: ।
துரங்க³வாஹநாரூட⁴ஸ்துலாதா³நப²லப்ரத:³ ॥ 110 ॥

துளஸீபி³ல்வநிர்கு³ண்டீ³ஜம்பீ³ராமலகப்ரிய: ।
துலாமாக⁴ஸ்நாநதுஷ்டஸ்துஷ்டாதுஷ்டப்ரஸாத³ந: ॥ 111 ॥

துஹிநாசலஸங்காஶஸ்தமாலகுஸுமாக்ருʼதி: ।
துங்க³ப⁴த்³ராதீரவாஸீ துஷ்டப⁴க்தேஷ்டதா³யக: ॥ 112 ॥

தோமராத்³யாயுத⁴த⁴ரஸ்துஷாராத்³ரிஸுதாப்ரிய: ।
தோஷிதாகி²லதை³த்யௌக⁴ஸ்த்ரிகாலஜ்ஞமுநிப்ரிய: ॥ 113 ॥

த்ரயீமயஸ்த்ரயீவேத்³யஸ்த்ரயீவந்த்³யஸ்த்ரயீதநு: ।
த்ரய்யந்தநிலயஸ்தத்த்வநிதி⁴ஸ்தாம்ரஸ்தமோபஹ: ॥ 114 ॥

த்ரிகாலபூஜநப்ரீதஸ்திலாந்நப்ரீதமாநஸ: ।
த்ரிதா⁴மா தீக்ஷ்ணபரஶு: தீக்ஷ்ணேஷுஸ்தேஜஸாம் நிதி:⁴ ॥ 115 ॥

த்ரிலோகரக்ஷகஸ்த்ரேதாயஜநப்ரீதமாநஸ: ।
த்ரிலோகவாஸீ த்ரிகு³ணோ த்³விநேத்ரஸ்த்ரித³ஶாதி⁴ப: ॥ 116 ॥

த்ரிவர்க³த³ஸ்த்ரிகாலஜ்ஞஸ்த்ருʼப்தித³ஸ்தும்பு³ருஸ்துத: ।
த்ரிவிக்ரமஸ்த்ரிலோகாத்மா த்ரிமூர்திஸ்த்ரிபுராந்தக: ॥ 117 ॥

த்ரிஶூலபீ⁴ஷணஸ்தீவ்ரஸ்தீர்த்²யஸ்தீக்ஷ்ணவரப்ரத:³ ।
ரகு⁴ஸ்துதபத³த்³வந்த்³வோ ரவ்யாதி³க்³ரஹஸம்ஸ்துத: ॥ 118 ॥

ரஜதாசலஶ்ருʼங்கா³க்³ரநிலயோ ரஜதப்ரப:⁴ ।
ரதப்ரியோ ரஹ:பூஜ்யோ ரமணீயகு³ணாகர: ॥ 119 ॥

ரத²காரோ ரத²பதி: ரதோ² ரத்நாகரப்ரிய: ।
ரதோ²த்ஸவப்ரியோ ரஸ்யோ ரஜோகு³ணவிநாஶக்ருʼத் ॥ 120 ॥

ரத்நடோ³லோத்ஸவப்ரீதோ ரணத்கிங்கிணிமேக²ல: ।
ரத்நதோ³ ராஜகோ ராகீ³ ரங்க³வித்³யாவிஶாரத:³ ॥ 121 ॥

ரத்நபூஜநஸந்துஷ்டோ ரத்நஸாநுஶராஸந: ।
ரத்நமண்ட³பமத்⁴யஸ்தோ² ரத்நக்³ரைவேயகுண்ட³ல: ॥ 122 ॥

ரத்நாகரஸ்துதோ ரத்நபீட²ஸ்தோ² ரணபண்டி³த: ।
ரத்நாபி⁴ஷேகஸந்துஷ்டோ ரத்நகாஞ்சநபூ⁴ஷண: ॥ 123 ॥

ரத்நாங்கு³லீயவலயோ ராஜத்கரஸரோருஹ: ।
ரமாபதிஸ்துதோ ரம்யோ ராஜமண்ட³லமத்⁴யக:³ ॥ 124 ॥

ரமாவாணீஸமாராத்⁴யோ ராஜ்யதோ³ ரத்நபூ⁴ஷண: ।
ரம்பா⁴தி³ஸுந்த³ரீஸேவ்யோ ரக்ஷோஹா ராகிணீப்ரிய: ॥ 125 ॥

ரவிசந்த்³ராக்³நிநயநோ ரத்நமால்யாம்ப³ரப்ரிய: ।
ரவிமண்ட³லமத்⁴யஸ்தோ² ரவிகோடிஸமப்ரப:⁴ ॥ 126 ॥

ராகேந்து³வத³நோ ராத்ரிஞ்சரப்ராணாபஹாரக: ।
ராஜராஜப்ரியோ ரௌத்³ரோ ருருஹஸ்தோ ருருப்ரிய: ॥ 127 ॥

ராஜராஜேஶ்வரோ ராஜபூஜிதோ ராஜ்யவர்த⁴ந: ।
ராமார்சிதபத³த்³வந்த்³வோ ராவணார்சிதவிக்³ரஹ: ॥ 128 ॥

ராஜவஶ்யகரோ ராஜா ராஶீக்ருʼதஜக³த்த்ரய: ।
ராஜீவசரணோ ராஜஶேக²ரோ ரவிலோசந: ॥ 129 ॥

ராஜீவபுஷ்பஸங்காஶோ ராஜீவாக்ஷோ ரணோத்ஸுக: ।
ராத்ரிஞ்சரஜநாத்⁴யக்ஷோ ராத்ரிஞ்சரநிஷேவித: ॥ 130 ॥

ராதா⁴மாத⁴வஸம்ஸேவ்யோ ராதா⁴மாத⁴வவல்லப:⁴ ।
ருக்மாங்க³த³ஸ்துதோ ருத்³ரோ ரஜஸ்ஸத்வதமோமய: ॥ 131 ॥

ருத்³ரமந்த்ரஜபப்ரீதோ ருத்³ரமண்ட³லஸேவித: ।
ருத்³ராக்ஷஜபஸுபீதோ ருத்³ரலோகப்ரதா³யக: ॥ 132 ॥

ருத்³ராக்ஷமாலாப⁴ரணோ ருத்³ராணீப்ராணநாயக: ।
ருத்³ராணீபூஜநப்ரீதோ ருத்³ராக்ஷமகுடோஜ்வல: ॥ 133 ॥

ருருசர்மபரீதா⁴நோ ருக்மாங்க³த³பரிஷ்க்ருʼத: ।
ரேப²ஸ்வரூபோ ருத்³ராத்மா ருத்³ராத்⁴யாயஜபப்ரிய: ॥ 134 ॥

ரேணுகாவரதோ³ ராமோ ரூபஹீநோ ரவிஸ்துத: ।
ரேவாநதீ³தீரவாஸீ ரோஹிணீபதிவல்லப:⁴ ॥ 135 ॥

ரோகே³ஶோ ரோக³ஶமநோ ரைதோ³ ரக்தப³லிப்ரிய: ।
ரம்பீ³ஜஜபஸந்துஷ்டோ ராஜீவகுஸுமப்ரிய: ॥ 136 ॥

ரம்பா⁴ப²லப்ரியோ ரௌத்³ரத்³ருʼக் ரக்ஷாகர ரூபவாந் ।
த³காரரூபோ தே³வேஶோ த³ரஸ்மேரமுகா²ம்பு³ஜ: ॥ 137 ॥

த³ராந்தோ³லிததீ³ர்கா⁴க்ஷோ த்³ரோணபுஷ்பார்சநப்ரிய: ।
த³க்ஷாராத்⁴யோ த³க்ஷகந்யாபதிர்த³க்ஷவரப்ரத:³ ॥ 138 ॥

த³க்ஷிணாத³க்ஷிணாராத்⁴யோ த³க்ஷிணாமூர்திரூபப்⁴ருʼத் ।
தா³டி³மீபீ³ஜரத³நோ தா³டி³மீகுஸுமப்ரிய: ॥ 139

தா³ந்தோ த³க்ஷமக²த்⁴வம்ஸீ த³ண்டோ³ த³மயிதா த³ம: ।
தா³ரித்³ர்யத்⁴வம்ஸகோ தா³தா த³யாலுர்தா³நவாந்தக: ॥ 140

தா³ருகாரண்யநிலயோ த³ஶதி³க்பாலபூஜித: ।
தா³க்ஷாயணீஸமாராத்⁴யோ த³நுஜாரிர்த³யாநிதி:⁴ ॥ 141

தி³வ்யாயுத⁴த⁴ரோ தி³வ்யமால்யாம்ப³ரவிபூ⁴ஷண: ।
தி³க³ம்ப³ரோ தா³நரூபோ து³ர்வாஸமுநிபூஜித: ॥ 142 ॥

தி³வ்யாந்தரிக்ஷக³மநோ து³ராத⁴ர்ஷோ த³யாத்மக: ।
து³க்³தா⁴பி⁴ஷேசநப்ரீதோ து:³க²தோ³ஷவிவர்ஜித: ॥ 143 ॥

து³ராசாரப்ரஶமநோ து³க்³தா⁴ந்நப்ரீதமாநஸ: ।
து³ர்லபோ⁴ து³ர்க³மோ து³ர்கோ³ து:³க²ஹந்தா து³ரார்திஹா ॥ 144 ॥

து³ர்வாஸா து³ஷ்டப⁴யதோ³ து³ர்ஜயோ து³ரதிக்தம: ।
து³ஷ்டஹந்தா தே³வஸைந்யபதிர்த³ம்ப⁴விவர்ஜித: ॥ 145 ॥

து:³ஸ்வப்நநாஶநோ து³ஷ்டது³ரோ து³ர்வாரவித்தம: ।
தூ³ர்வாயுக்³மஸமாராத்⁴யோ து³த்தூரகுஸுமப்ரிய: ॥ 146 ॥

தே³வக³ங்கா³ஜடாஜூடோ தே³வதாப்ராணவல்லப:⁴ ।
தே³வதார்திப்ரஶமநோ தீ³நதை³ந்யவிமோசந: ॥ 147 ॥

தே³வதே³வோ தை³த்யகு³ரு: த³ண்ட³நாத²ப்ரபூஜித: ।
தே³வபோ⁴க்³யோ தே³வயோக்³யோ தீ³ப்தமூர்திர்தி³வஸ்பதி: ॥ 148 ॥

தே³வர்ஷிவர்யோ தே³வர்ஷிவந்தி³தோ தே³வபோ⁴க³த:³ ।
தே³வாதி³தே³வோ தே³வேஜ்யோ தை³த்யத³ர்பநிஷூத³ந: ॥ 149 ॥

தே³வாஸுரக³ணாத்⁴யக்ஷோ தே³வாஸுரக³ணாக்³ரணீ: ।
தே³வாஸுர தபஸ்துஷ்டோ தே³வாஸுரவரப்ரத:³ ॥ 150 ॥

தே³வாஸுரேஶ்வராராத்⁴யோ தே³வாந்தகவரப்ரத:³ ।
தே³வாஸுரேஶ்வரோ தே³வோ தே³வாஸுரமஹேஶ்வர: ॥ 151 ॥

தே³வேந்த்³ரரக்ஷகோ தீ³ர்கோ⁴ தே³வவ்ருʼந்த³நிஷேவித: ।
தே³ஶகாலபரிஜ்ஞாதா தே³ஶோபத்³ரவநாஶக: ॥ 152 ॥

தோ³ஷாகரகலாமௌலிர்து³ர்வாரபு⁴ஜவிக்ரம: ।
த³ண்ட³காரண்யநிலயோ த³ண்டீ³ த³ண்ட³ப்ரஸாத³க: ॥ 153 ॥

த³ண்ட³நீதிர்து³ராவாஸோ த்³யோதோ து³ர்மதிநாஶந: ।
த்³வந்த்³வாதீதோ தீ³ர்க⁴த³ர்ஶீ தா³நாத்⁴யக்ஷோ த³யாபர: ॥ 154 ॥

யகாரரூபோ யந்த்ராத்மா யந்த்ராராத⁴நதத்பர: ।
யஜமாநாத்³யஷ்டமூர்திர்யாமிநீசரத³ர்பஹா ॥ 155 ॥

யஜுர்வேத³ப்ரியோ யுத்³த⁴மர்மஜ்ஞோ யுத்³த⁴கௌஶல: ।
யத்நஸாத்⁴யோ யஷ்டித⁴ரோ யஜமாநப்ரியோ யஜு: ॥ 156 ॥

யதா²ர்த²ரூபோ யுக³க்ருʼத்³யுக³ரூபோ யுகா³ந்தக்ருʼத் ।
யதோ²க்தப²லதோ³ யோஷாபூஜநப்ரீதமாநஸ: ॥ 157 ॥

யத்³ருʼச்சா²லாப⁴ஸந்துஷ்டோ யாசகார்திநிஷூத³ந: ।
யந்த்ராஸநோ யந்த்ரமயோ யந்த்ரமந்த்ரஸ்வரூபக: ॥ 158 ॥

யமரூபோ யாமரூபோ யமபா³தா⁴நிவர்தக: ।
யமாதி³யோக³நிரதோ யோக³மார்க³ப்ரத³ர்ஶக: ॥ 159 ॥

யவாக்ஷதார்சநரதோ யாவசிஹ்நிதபாது³க: ।
யக்ஷராஜஸகோ² யஜ்ஞோ யக்ஷேஶோ யக்ஷபூஜித: ॥ 160 ॥

யக்ஷராக்ஷஸஸம்ஸேவ்யோ யாதுதா⁴நவரப்ரத:³ ।
யஜ்ஞகு³ஹ்யோ யஜ்ஞகர்தா யஜமாநஸ்வரூபக: ॥ 161 ॥

யஜ்ஞாந்தக்ருʼத்³யஜ்ஞபூஜ்யோ யஜ்ஞபு⁴க்³யஜ்ஞவாஹந: ।
யாக³ப்ரியோ யாநஸேவ்யோ யுவா யௌவநக³ர்வித: ॥ 162 ॥

யாதாயாதாதி³ரஹிதோ யதித⁴ர்மபராயண: ।
யாத்ராப்ரியோ யமீயாம்யத³ண்ட³பாஶநிக்ருʼந்தந: ॥ 163 ॥

யாத்ராப²லப்ரதோ³ யுக்தோ யஶஸ்வீ யமுநாப்ரிய: ।
யாத:³பதிர்யஜ்ஞபதிர்யதிர்யஜ்ஞபராயண: ॥ 164 ॥

யாத³வாநாம் ப்ரியோ யோத்³தா⁴ யோதா⁴ராந்த⁴ந தத்பர: ।
யாமபூஜநஸந்துஷ்டோ யோஷித்ஸங்க³விவர்ஜித: ॥ 165 ॥

யாமிநீபதிஸம்ஸேவ்யோ யோகி³நீக³ணஸேவித: ।
யாயஜூகோ யுகா³வர்தோ யாச்ஞாரூபோ யதே²ஷ்டத:³ ॥ 166 ॥

யாவௌத³நப்ரீதசித்தோ யோநிஷ்டோ² யாமிநீப்ரிய: ।
யாஜ்ஞவல்க்யப்ரியோ யஜ்வா யஜ்ஞேஶோ யஜ்ஞஸாத⁴ந: ॥ 167 ॥

யோக³மாயாமயோ யோக³மாயாஸம்வ்ருʼதவிக்³ரஹ: ।
யோக³ஸித்³தோ⁴ யோகி³ஸேவ்யோ யோகா³நந்த³ஸ்வரூபக: ॥ 168 ॥

யோக³க்ஷேமகரோ யோக³க்ஷேமதா³தா யஶஸ்கர: ।
யோகீ³ யோகா³ஸநாராத்⁴யோ யோகா³ங்கோ³ யோக³ஸங்க்³ரஹ: ॥ 169 ॥

யோகீ³ஶ்வரேஶ்வரோ யோக்³யோ யோக³தா³தா யுக³ந்த⁴ர: ।
யோஷித்ப்ரியோ யது³பதிர்யோஷார்தீ⁴க்ருʼதவிக்³ரஹ: ॥ 170 ॥

யம்பீ³ஜஜபஸந்துஷ்டோ யந்த்ரேஶோ யந்த்ரஸாத⁴ந: ।
யந்த்ரமத்⁴யஸ்தி²தோ யந்த்ரீ யோகீ³ஶ்வரஸமாஶ்ரித: ॥ 171 ॥

॥ உத்தரபீடி²கா ॥

ஏதத்தே கதி²தம் விஷ்ணோ ருத்³ரநாமஸஹஸ்ரகம் ।
ஶ்ரவணாத்பட²நாச்சைவ மநநாச்ச ப²லப்ரத³ம் ॥ 1 ॥

த⁴ர்மார்தி²காமமோக்ஷாக்²ய சதுர்வர்க³ப²லப்ரத³ம் ।
வித்³யாகாமீ ஸுவித்³யாம் ச லப⁴தே நாத்ர ஸம்ஶய: ॥ 2 ॥

புத்ரார்தீ² லப⁴தே புத்ரம் கந்யார்தீ² ப²லமஶ்நுதே ।
விஜயார்தீ² விஜயம் சைக க்³ருʼஹார்தீ² க்³ருʼஹமாப்நுயாத் ॥ 3 ॥

புஷ்டிம் ப³லம் யஶோ வர்சோ தீ³ர்க⁴மாயுஶ்ச விந்த³தே ।
ஸர்வஜ்வரவிநாஶாய ஏதந்நாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 4 ॥

படி²த்வா பாட²யித்வா வா முச்யதே ஜ்வரபீட³நாத் ।
பரமந்த்ரக்ருʼதாத்³தோ³ஷாத் ரக்ஷதீத³ம் ந ஸம்ஶய: ॥ 5 ॥

ஸர்வக்³ரந்தி²விநாஶாய படே²ந்நாமஸஹஸ்ரகம் ।
ஸர்வக்³ரஹவிநாஶார்த²ம் ஜபேதே³தத்ஸஹஸ்ரகம் ॥ 6 ॥

அபம்ருʼத்யுப⁴யம் நாஸ்தி அநேகவிஷநாஶநம் ।
நஹி சோரப⁴யம் தஸ்ய நாமஸாஹஸ்ரபாடி²ந: ॥ 7 ॥

ஸர்வபுஷ்பைஸ்ஸமப்⁴யர்ச்ய ஸர்வஸித்³தி⁴மவாப்நுயாத் ।
த்ரித³லை: பி³ல்வபத்ரைஶ்ச அச்சி²த்³ரை: கோமலை: நவை: ॥ 8 ॥

ருத்³ரார்பணம் ய: கரோதி ஸர்வதோ³ஷாத்ப்ரமுச்யதே ।
அஷ்டம்யாம் பூர்ணிமாயாம் ச அமாயாம் ச விஶேஷத: ॥ 9 ॥

ஆர்த்³ராயாம் ச ப்ரதோ³ஷே ச ஸோமவாரே கு³ரோர்தி³நே ।
ய: படி²த்வா சார்சநாம் ச குருதே ஸ ச மாநவ: ॥ 10 ॥

ஸ ஸர்வகாமாந்லப⁴தே வாக்³யதோ நியமீ ஶுசி: ।
ஸர்வஸௌபா⁴க்³யமாப்நோதி க்ஷேமாரோக்³யம் ஸுக²ம் பரம் ॥ 11 ॥

சைத்ரே த³மநகை: பூஜா வைஶாகே² க³ந்த⁴வாரிபி:⁴ ।
ஜ்யேஷ்டே² து த்ரிப²லை: பக்வை: ஆஷாடே⁴ க்ஷீரமூஜநம் ॥ 12 ॥

ஶ்ராவண்யாம் ஶர்கராபி:⁴ ஸ்யாத் கு³டா³பூபைஶ்ச ப⁴த்³ரதே³ ।
அந்நைராஶ்வயுஜே மாஸி கார்திக்யாம் தீ³பமாலயா ॥ 13 ॥

மார்க³ஶீர்ஷே க்⁴ருʼதை: பூஜா பௌஷே சேக்ஷுரஸைரபி ।
ஆஜ்யர்த்³ரகம்ப³லைர்மாகே⁴ பா²ல்கு³நே த³தி⁴பி⁴ர்ப⁴வேத் ॥ 14 ॥

இத்த²ம் த்³வாத³ஶமஸேஷு பூர்ணிமாயாம் விஶேஷத: ।
மஹேஶ்வரஸ்ய பூஜாம் ய: குருதே ப⁴க்திஸஸம்யுத: ॥ 15 ॥

ஸர்வாந்காமாநவாப்நோதி ஶிவஸாயுஜ்யமாப்நுயாத் ।
மங்க³ளாநாம் மங்க³ளம் ச ஏதந்நாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 16 ॥

ஸுரூபம் கு³ணஸம்பந்நம் கந்யா ச லப⁴தே பதிம் ।
தீ³ர்க⁴ஸௌமங்க³ல்யமாப்நோதி மங்க³ளாநாம் பரம்பராம் ॥ 17 ॥

॥ இதி ஶ்ரீப்⁴ருʼங்கி³ரிடிஸம்ஹிதாயாம் ஶிவவிஷ்ணுஸம்வாதே³
ஶிவோத்கர்ஷப்ரகரணே ஶ்ரீருத்³ரஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read:

Sri Rudra Sahasranama Stotram from Bhringiritisamhita in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Rudra Sahasranama Stotram from Bhringiritisamhita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top