Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Rudra Sahasranama Stotram from Bhringiritisamhita Lyrics in Telugu

Rudrasahasranama Stotram from Bhringiritisamhita in Telugu:

॥ శ్రీరుద్రసహస్రనామస్తోత్రం భృఙ్గిరిటిసంహితాయామ్ ॥

॥ పూర్వపీఠికా ॥

కైలాసాచలశృఙ్గాగ్రే రత్నసింహాసనే స్థితమ్ ।
పార్వత్యా సహితం దేవం శివం వేదాన్తవర్ణితమ్ ॥ ౧ ॥

కదాచిద్భగవాన్విష్ణుః ఆగత్య పరయా ముదా ।
తుష్టావ వివిధైస్స్తోత్రైః భగవన్తముమాపతిమ్ ॥ ౨ ॥

మహాదేవ! మహాదేవ! మహాదేవ! దయానిధే! ।
భవానేవ భవానేవ భవానేవ గతిర్మమ ॥ ౩ ॥

స్రష్టారోఽపి ప్రజానాం ప్రబలభవభయాద్యం నమస్యన్తి దేవాః
యశ్చిత్తే సమ్ప్రవిష్టోఽప్యవహితమనసాం ధ్యానయుక్తాత్మనాం చ ।
లోకానామాదిదేవః స జయతు భగవన్శ్రీభవానీసమేతః
బిభ్రాణః సోమలేఖామహివలయవరం గాఙ్గచన్ద్రౌ కపాలమ్ ॥ ౪ ॥

నమశ్శివాయ సామ్బాయ సగణాయ ససూనవే ।
సనన్దినే సగఙ్గాయ సవృషాయ నమో నమః ॥ ౫ ॥

స్వర్ణాసనాయ సౌమ్యాయ శక్తిశూలధరాయ చ ।
నమో దిక్చర్మవస్త్నాయ ఈశానాయ నమో నమః ॥ ౬ ॥

బ్రహ్మణే బ్రహ్మదేహాయ నమస్తత్పురుషాయ తే ।
నమోఽన్ధకవినాశాయ అఘోరాయ నమో నమః ॥ ౭ ॥

రుద్రాయ పఞ్చవక్త్రాయ వామదేవాయ తే నమః ।
సర్వరోగవినాశాయ సద్యోజాతాయ తే నమః ॥ ౮ ॥

గిరిశాయ సుదేహాయ సున్దరాయ నమో నమః ।
భీమాయోగ్రస్వరూపాయ విజయాయ నమో నమః ॥ ౯ ॥

సురాసురాధిపతయే అనన్తాయ నమో నమః ।
సూక్ష్మాయ వహ్నిహస్తాయ వరఖట్వాఙ్గధారిణే ॥ ౧౦ ॥

శివోత్తమాయ భర్గాయ విరూపాక్షాయ తే నమః ।
శాన్తాయ చ తమోఘ్నాయ ఏకనేత్రాయ తే నమః ॥ ౧౧ ॥

బేధసే విశ్వరూపాయ ఏకరుద్రాయ తే నమః ।
భక్తానుకమ్పినేఽత్యర్థం నమస్తేఽస్తు త్రిమూర్తయే ॥

శ్రీకణ్ఠాయ నమస్తేఽస్తు రుద్రాణాం శతధారిణే ॥ ౧౨ ॥

పఞ్చాస్యాయ శుభాస్యాయ నమస్తేఽస్తు శిఖణ్డినే ।
ఏవం స్తుతో మహాదేవః ప్రాహ గమ్భీరయా గిరా ॥ ౧౩ ॥

కిం తవేష్టం మమ పురో వద విష్ణో ! ప్రియంకర ! ।
ఇత్యుక్తః కమలాక్షస్తు శివం ప్రాహ రమాపతిః ॥ ౧౪ ॥

లోకానాం రక్షణే తావత్ నియుక్తో భవతా హ్యహమ్ ।
తద్రక్షణే యథాశక్తో భవేయం చ తథా కురు ॥ ౧౫ ॥

అసురాణాం వధార్థాయ బలం దేహి వపుష్షు మే ।
రుద్రనామసహస్రం చ తదర్థం వద మే ప్రభో ॥ ౧౬ ॥

ఇతి సమ్ప్రార్థితస్తేన మాధవేన మహేశ్వరః ।
ప్రోవాచ రుద్రనామాని తన్మాహాత్మ్యస్య సఙ్గ్రహమ్ ॥ ౧౭ ॥

అజైకపాదహిర్బుధ్న్యః త్వష్టా ప్రోక్తస్తృతీయగః ।
విశ్వరూపహరశ్చైవ బహురూపస్త్రియమ్బకః ॥ ౧౮ ॥

అపరాజితస్సప్తమశ్చ అష్టమశ్చ వృషాకపిః ।
శమ్భుః కపర్దీ దశమః రైవత ఏకాదశః స్మృతః ॥ ౧౯ ॥

ఇత్యేకాదశరుద్రాణాం నామాని కథితాని తే ।
జామాతారమనాహూయ శివం శాన్తిం పినాకినమ్ ॥ ౨౦ ॥

యజ్ఞమారబ్ధవాన్దక్షః మామేకం చ సతీపతిమ్ ।
ఇతి విజ్ఞాయ సఙ్క్రుద్ధః భగవాన్సోమశేఖరః ॥ ౨౧ ॥

ప్రలయాగ్రిప్రభో రుద్రః సహస్రశిరసాన్వితః ।
ద్విసహస్రకరో దీర్ఘః సకలాయుధపాణిమాన్ ॥ ౨౨ ॥

అట్టహాసకరో భీమః ద్విసహస్రాక్షిసంయుతః ।
మహోగ్రనర్తనాభిజ్ఞః సర్వసంహారతాణ్డవః ॥ ౨౩ ॥

దక్షాధ్వరం నాశితవాన్ తతో దేవాః పలాయితాః ।
అతః శ్రీరుద్రదేవస్య పూజనాత్సర్వదేవతాః ॥ ౨౪ ॥

ప్రీతాశ్చ వరదానే యాః సుముఖ్యశ్చ భవన్తి తాః ।
తస్మాత్త్వమపి దేవేశం రుద్రం సమ్పూజయాధునా ॥ ౨౫ ॥

తాత్పూజనోపకారాయ తన్నామాని వదామి తే ।
శృణు త్వం శ్రద్ధయోపేతః తన్నామాని వరాణి చ ॥ ౨౬ ॥

ఇత్యుక్త్వా భగవాన్దేవో విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే ।
రుద్రస్యారమ్భమన్త్రోఽయం ప్రణవః పరికీర్తితః ॥ ౨౭ ॥

తతో నమశ్చేతి పరం భగవతే చ తతః పరమ్ ।
రుద్రాయేతి తతః పశ్చాత్ మన్త్రక్రమ ఉదీరితః ॥ ౨౮ ॥

ప్రత్యక్షరం నామశతం సహసం క్రమశో భవేత్ ।
రుద్రనామాం సహస్రం చ ఉపదిశ్యాన్తర్దధే ప్రభుః ॥ ౨౯ ॥

॥ న్యాసః ॥

అస్య శ్రీరుద్రసహస్రనామస్తోత్రమహామన్త్రస్య ।
భగవాన్ మహాదేవ ఋషిః । దేవీగాయత్రీఛన్దః ।
సర్వసంహారకర్తా శ్రీరుద్రో దేవతా । శ్రీంబీజమ్ । రుం శక్తిః ।
ద్రం కీలకమ్ । శ్రీరుద్ర ప్రసాదసిద్ధయర్థే జపే వినియోగః ।

ఓం అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః । నం తర్జనీభ్యాం నమః ।
మం మధ్యమాభ్యాం నమః । భం అనామికాభ్యాం నమః ।
గం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః । వం కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ।

తేం హృదయాయ నమః । రుం శిరసే స్వాహా । ద్రాం శిఖాయై వషట్ ।
యం కవచాయ హుమ్ । ఓం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ । శ్రీం అస్త్రాయ ఫట్ ।
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బన్ధః ।

॥ ధ్యానమ్ ॥

నేత్రాణాం ద్విసహస్రకైః పరివృతమత్యుగ్రచర్మామ్బరం
హేమాభం గిరిశం సహస్రశిరసం ఆముక్తకేశాన్వితమ్ ।
ఘణ్టామణ్డితపాదపద్మయుగలం నాగేన్ద్రకుమ్భోపరి
తిష్ఠన్తం ద్విసహస్రహస్తమనిశం ధ్యాయామి రుద్రం పరమ్ ॥

॥ పఞ్చపూజా ॥

లం పృథివ్యాత్మనే గన్ధం సమర్పయామి ।
హం ఆకాశాత్మనే పుష్పాణి సమర్పయామి ।
యం వాయ్వాత్మనే ధూపమాఘ్రాపయామి ।
రం వహ్న్యాత్మనే దీపం దర్శయామి ।
వం అమృతాత్మనే అమృతం నివేదయామి ।
సం సర్వాత్మనే సర్వోపచారాన్సమర్పయామి ।

సహస్రనామస్తోత్ర పారాయణసమాప్తౌ అఙ్గన్యాసమాత్రం కృత్వా
ధ్యాత్వా దిగ్విమోకం, లమిత్యాది పఞ్చపూజాం చ కుర్యాత్ ॥

॥ అథ శ్రీరుద్రసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

। ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ ।

ఓం ఐం హ్రీం జపస్తుత్యః ఓం నమః పదవాచకః ।
ఓంకారకర్తా చోంకారవేత్తా చోంకారబోధకః ॥ ౧

ఓంకారకన్దరాసింహః ఓంకారజ్ఞానవారిధిః ।
ఓంకారకన్దాకురికః ఓంకారవదనోజ్జ్వలః ॥ ౨ ॥

ఓంకారకాకుదశ్చాయం ఓంకారపదవాచకః ।
ఓంకారకుణ్డసప్తార్చిః ఓంకారావాలకల్పకః ॥ ౩ ॥

ఓంకారకోకమిహిరః ఓంకారశ్రీనికేతనః ।
ఓంకారకణ్ఠశ్చోంకారస్కన్ధశ్చోంకారదోర్యుగః ॥ ౪ ॥

ఓంకారచరణద్వన్ద్వః ఓంకారమణిపాదుకః ।
ఓంకారచక్షుశ్చోఞ్కారశ్రుతిశ్చోఞ్కారభ్రూర్యుగః ॥ ౫ ॥

ఓంకారజపసుప్రీతః ఓంకారైకపరాయణః ।
ఓంకారదీర్ఘికాహంసశ్చోఞ్కారజపతారకః ॥ ౬ ॥

ఓంకారపదతత్త్వార్థః ఓంకారామ్భోధిచన్ద్రమాః ।
ఓంకారపీఠమధ్యస్థః ఓంకారార్థప్రకాశకః ॥ ౭ ॥

ఓంకారపూజ్యశ్చోఞ్కారస్థితశ్చోఞ్కారసుప్రభుః ।
ఓంకారపృష్ఠశ్చోఞ్కారకటిశ్చోఞ్కారమధ్యమః ॥ ౮ ॥

ఓంకారపేటకమణిః ఓంకారాభరణోజ్జ్వలః ।
ఓంకారపఞ్జరశుకః ఓంకారార్ణవమౌక్తికః ॥ ౯ ॥

ఓంకారభద్రపీఠస్థః ఓంకారస్తుతవిగ్రహః ।
ఓంకారభానుకిరణః ఓంకారకమలాకరః ॥ ౧౦ ॥

ఓంకారమణిదీపార్చిః ఓంకారవృషవాహనః ।
ఓంకారమయసర్వాఙ్గ ఓంకారగిరిజాపతిః ॥ ౧౧ ॥

ఓంకారమాకన్దవికః ఓంకారాదర్శబిమ్బితః ।
ఓంకారమూర్తిశ్చోంకారనిధిశ్చోంకారసన్నిభః ॥ ౧౨ ॥

ఓంకారమూర్ధా చోంకారఫాలశ్చోంకారనాసికః ।
ఓంకారమణ్డపావాసః ఓంకారాఙ్గణదీపకః ॥ ౧౩ ॥

ఓంకారమౌలిశ్చోంకారకేలిశ్చోంకారవారిధిః ।
ఓంకారారణ్యహరిణః ఓంకారశశిశేఖరః ॥ ౧౪ ॥

ఓంకారారామమన్దారః ఓంకారబ్రహ్మవిత్తమః ।
ఓంకారరూపశ్చోంకారవాచ్య ఓంకారచిన్తకః ॥ ౧౫ ॥

ఓంకారోద్యానబర్హీచ ఓంకారశరదమ్బుదః ।
ఓంకారవక్షాశ్చోంకార కుక్షిశ్చోంకారపార్శ్వకః ॥ ౧౬ ॥

ఓంకారవేదోపనిషత్ ఓంకారాధ్వరదీక్షితః ।
ఓంకారశేఖరశ్చైవ తథా చోంకారవిశ్వకః ॥ ౧౭ ॥

ఓంకారసక్యిశ్చోంకారజానుశ్చోంకారగుల్ఫకః ।
ఓంకారసారసర్వస్వః ఓంకారసుమషట్పదః ॥ ౧౮ ॥

ఓంకారసౌధనిలయః ఓంకారాస్థాననర్తకః ।
ఓంకారహనురేవాయం ఓంకారవటు రీరితః ॥ ౧౯ ॥

ఓంకారజ్ఞేయ ఏవాయం తథా చోంకారపేశలః ।
ఓం నం బీజజపప్రీతః ఓం యోం భంమంస్వరూపకః ॥ ౨౦ ॥

ఓంపదాతీతవస్త్వంశః ఓమిత్యేకాక్షరాత్పరః ।
ఓంపదేన చ సంస్తవ్యః ఓంకారధ్యేయ ఏవ చ ॥ ౨౧ ॥

ఓం యం బీజజపారాధ్యః ఓంకారనగరాధిపః ।
ఓం వం తేం బీజసులభః ఓం రుం ద్రాం బీజతత్పరః ॥ ౨౨ ॥

ఓం శివాయేతి సఞ్జప్యః ఓం హ్రీం శ్రీం బీజసాధకః ।
నకారరూపో నాదాన్తో నారాయణసమాశ్రితః ॥ ౨౩ ॥

నగప్రవరమధ్యస్థో నమస్కారప్రియో నటః ।
నగేన్ద్రభూషణో నాగవాహనో నన్దివాహనః ॥ ౨౪ ॥

నన్దికేశసమారాధ్యో నన్దనో నన్దివర్ధనః ।
నరకక్లేశశమనో నిమేషో నిరుపద్రవః ॥ ౨౫ ॥

నరసింహార్చితపదః నవనాగనిషేవితః ।
నవగ్రహార్చితపదో నవసూత్రవిధానవిత్ ॥ ౨౬ ॥

నవచన్దనలిప్తాఙ్గో నవచన్ద్రకలాధరః ।
నవనీత ప్రియాహారో నిపుణో నిపుణప్రియః ॥ ౨౭ ॥

నవబ్రహ్మార్చితపదో నగేన్ద్రతనయాప్రియః ।
నవభస్మవిదిగ్ధాఙ్గో నవబన్ధవిమోచకః ॥ ౨౮ ॥

నవవస్త్రపరీధానో నవరత్నవిభూషితః ।
నవసిద్ధసమారాధ్యో నామరూపవివర్జితః ॥ ౨౯ ॥

నాకేశపూజ్యో నాదాత్మా నిర్లేపో నిధనాధిపః ।
నాదప్రియో నదీభర్తా నరనారాయణార్చితః ॥ ౩౦ ॥

నాదబిన్దుకలాతీతః నాదబిన్దుకలాత్మకః ।
నాదాకారో నిరాధారో నిష్ప్రభో నీతివిత్తమః ॥ ౩౧ ॥

నానాక్రతువిధానజ్ఞో నానాభీష్టవరప్రదః ।
నామపారాయణప్రీతో నానాశాస్రవిశారదః ॥ ౩౨ ॥

నారదాది సమారాధ్యో నవదుర్గార్చనప్రియః ।
నిఖిలాగమ సంసేవ్యో నిగమాచారతత్పరః ॥ ౩౩ ॥

నిచేరుర్నిష్క్రియో నాథో నిరీహో నిధిరూపకః ।
నిత్యక్రుద్ధో నిరానన్దో నిరాభాసో నిరామయః ॥ ౩౪ ॥

నిత్యానపాయమహిమా నిత్యబుద్ధో నిరంకుశః ।
నిత్యోత్సాహో నిత్యనిత్యో నిత్యానన్ద స్వరూపకః ॥ ౩౫ ॥

నిరవద్యో నిశుమ్భఘ్నో నదీరూపో నిరీశ్వరః ।
నిర్మలో నిర్గుణో నిత్యో నిరపాయో నిధిప్రదః ॥ ౩౬ ॥

నిర్వికల్పో నిర్గుణస్థో నిషఙ్గీ నీలలోహితః ।
నిష్కలంకో నిష్మపఞ్చో నిర్ద్వన్ద్వో నిర్మలప్రభః ॥ ౩౭ ॥

నిస్తులో నీలచికురో నిస్సఙ్గో నిత్యమఙ్గలః ।
నీపప్రియో నిత్యపూర్ణో నిత్యమఙ్గలవిగ్రహః ॥ ౩౮ ॥

నీలగ్రీవో నిరుపమో నిత్యశుద్ధో నిరఞ్జనః ।
నైమిత్తికార్చనప్రీతో నవర్షిగణసేవితః ॥ ౩౯ ॥

నైమిశారణ్యనిలయో నీలజీమూతనిస్వనః ।
మకారరూపో మన్త్రాత్మా మాయాతీతో మహానిధిః ॥ ౪౦ ॥

మకుటాఙ్గదకేయూరకంకణాదిపరిష్కృతః ।
మణిమణ్డపమధ్యస్థో మృడానీపరిసేవితః ॥ ౪౧ ॥

మధురో మధురానాథో మీనాక్షీప్రాణవల్లభః ।
మనోన్మనో మహేష్వాసో మాన్ధానృపతి పూజితః ॥ ౪౨ ॥

మయస్కరో మృడో మృగ్యో మృగహస్తో మృగప్రియః ।
మలయస్థో మన్దరస్థో మలయానిలసేవితః ॥ ౪౩ ॥

మహాకాయో మహావక్త్రో మహాదంష్ట్రో మహాహనుః ।
మహాకైలాసనిలయో మహాకారుణ్యవారిధిః ॥ ౪౪ ॥

మహాగుణో మహోత్సాహో మహామఙ్గలవిగ్రహః ।
మహాజానుర్మహాజఙ్ఘో మహాపాదో మహానఖః ॥ ౪౫ ॥

మహాధారో మహాధీరో మఙ్గలో మఙ్గలప్రదః ।
మహాధృతిర్మహామేఘః మహామన్త్రో మహాశనః ॥ ౪౬ ॥

మహాపాపప్రశమనో మితభాషీ మధుప్రదః ।
మహాబుద్ధిర్మహాసిద్ధిర్మహాయోగీ మహేశ్వరః ॥ ౪౭ ॥

మహాభిషేకసన్తుష్టో మహాకాలో మహానటః ।
మహాభుజో మహావక్షాః మహాకుక్షిర్మహాకటిః ॥ ౪౮ ॥

మహాభూతిప్రదో మాన్యో మునిబృన్ద నిషేవితః ।
మహావీరేన్ద్రవరదో మహాలావణ్యశేవధిః ॥ ౪౯ ॥

మాతృమణ్డలసంసేవ్యః మన్త్రతన్త్రాత్మకో మహాన్ ।
మాధ్యన్దినసవస్తుత్యో మఖధ్వంసీ మహేశ్వరః ॥ ౫౦ ॥

మాయాబీజజపప్రీతః మాషాన్నప్రీతమానసః ।
మార్తాణ్డభైరవారాధ్యో మోక్షదో మోహినీప్రియః ॥ ౫౧।

మార్తాణ్డమణ్డలస్థశ్చ మన్దారకుసుమప్రియః ।
మిథిలాపుర సంస్థానో మిథిలాపతిపూజితః ॥ ౫౨ ॥

మిథ్యాజగదధిష్ఠానో మిహిరో మేరుకార్ముకః ।
ముద్గౌదనప్రియో మిత్రో మయోభూర్మన్త్రవిత్తమః ॥ ౫౩ ॥

మూలాధారస్థితో ముగ్ధో మణిపూరనివాసకః ।
మృగాక్షో మహిషారూఢో మహిషాసురమర్దనః ॥ ౫౪ ॥

మృగాఙ్కశేఖరో మృత్యుఞ్జయో మృత్యువినాశకః ।
మేరుశృఙ్గాగ్రనిలయో మహాశాన్తో మహీస్తుతః ॥ ౫౫ ॥

మౌఞ్జీబద్ధశ్చ మఘవాన్మహేశో మఙ్గలప్రదః ।
మఞ్జుమఞ్జీరచరణో మన్త్రిపూజ్యో మదాపహః ॥ ౫౬ ॥

మంబీజ జపసన్తుష్టః మాయావీ మారమర్దనః ।
భక్తకల్పతరుర్భాగ్యదాతా భావార్థగోచరః ॥ ౫౭ ॥

భక్తచైతన్యనిలయో భాగ్యారోగ్యప్రదాయకః ।
భక్తప్రియో భక్తిగమ్యో భక్తవశ్యో భయాపహః ॥ ౫౮ ॥

భక్తేష్టదాతా భక్తార్తిభఞ్జనో భక్తపోషకః ।
భద్రదో భఙ్గురో భీష్మో భద్రకాలీప్రియఙ్కరః ॥ ౫౯ ॥

భద్రపీఠకృతావాసో భువన్తిర్భద్రవాహనః ।
భవభీతిహరో భర్గో భార్గవో భారతీప్రియః ॥ ౬౦ ॥

భవ్యో భవో భవానీశో భూతాత్మా భూతభావనః ।
భస్మాసురేష్టదో భూమా భర్తా భూసురవన్దితః ॥ ౬౧ ॥

భాగీరథీప్రియో భౌమో భగీరథసమర్చితః ।
భానుకోటిప్రతీకాశః భగనేత్రవిదారణః ॥ ౬౨ ॥

భాలనేత్రాగ్నిసన్దగ్ధమన్మథో భూభృదాశ్రయః ।
భాషాపతిస్తుతో భాస్వాన్ భవహేతిర్భయంకరః ॥ ౬౩ ॥

భాస్కరో భాస్కరారాధ్యో భక్తచిత్తాపహారకః ।
భీమకర్మా భీమవర్మా భూతిభూషణభూషితః ॥ ౬౪ ॥

భీమఘణ్టాకరో భణ్డాసురవిధ్వంసనోత్సుకః ।
భుమ్భారవప్రియో భ్రూణహత్యాపాతకనాశనః ॥ ౬౫ ॥

భూతకృద్ భూతభృద్భావో భీషణో భీతినాశనః ।
భూతవ్రాతపరిత్రాతా భీతాభీతభయాపహః ॥ ౬౬ ॥

భూతాధ్యక్షో భరద్వాజో భారద్వాజసమాశ్రితః ।
భూపతిత్వప్రదో భీమో భైరవో భీమనిస్వనః ॥ ౬౭ ॥

భూభారోత్తరణో భృఙ్గిరిరటిసేవ్యపదామ్బుజః ।
భూమిదో భూతిదో భూతిర్భవారణ్యకుఠారకః ॥ ౬౮ ॥

భూర్భువస్స్వః పతిః భూపో భిణ్డివాలభుసుణ్డిభృత్ ।
భూలోకవాసీ భూలోకనివాసిజనసేవితః ॥ ౬౯ ॥

భూసురారాఘనప్రీతో భూసురేష్టఫలప్రదః ।
భూసురేడ్యో భూసూరేశో భూతభేతాల సేవితః ॥ ౭౦ ॥

భైరవాష్టకసంసేవ్యో భైరవో భూమిజార్చితః ।
భోగదో భోగభుగ్భోగ్యో భోగిభూషణభూషితః ॥ ౭౧ ॥

భోగమార్గప్రదో భోగీ భోగికుణ్డలమణ్డితః ।
భోగమోక్షప్రదో భోక్తా భిక్షాచరణతత్పరః ॥ ౭౨ ॥

గకారరూపో గణపో గుణాతీతో గుహప్రియః ।
గజచర్మపరీధానో గమ్భీరో గాధిపూజితః ॥ ౭౩ ॥

గజాననప్రియో గౌరీవల్లభో గిరిశో గుణః ।
గణో గృత్సో గృత్సపతిర్గరుడాగ్రజపూజితః ॥ ౭౪ ॥

గదాద్యాయుధసమ్పన్నో గన్ధమాల్యవిభూషితః ।
గయాప్రయాగనిలయో గుడాకేశప్రపూజితః ॥ ౭౫ ॥

గర్వాతీతో గణ్డపతిర్గణకో గణగోచరః ।
గాయత్రీమన్త్రజనకో గీయమానగుణో గురూః ॥ ౭౬ ॥

గుణజ్ఞేయో గుణధ్యేయో గోప్తా గోదావరీప్రియః ।
గుణాకరో గుణాతీతో గురుమణ్డలసేవితః ॥ ౭౭ ॥

గుణాధారో గుణాధ్యక్షో గర్వితో గానలోలుపః ।
గుణత్రయాత్మా గుహ్యశ్చ గుణత్రయవిభావితః ॥ ౭౮ ॥

గురుధ్యాతపదద్వన్ద్వో గిరీశో గుణగోచరః ।
గుహావాసో గుహాధ్యక్షో గుడాన్నప్రీతమానసః ॥ ౭౯ ॥

గూఢగుల్ఫో గూఢతనుర్గజారూఢో గుణోజ్జ్వలః ।
గూఢపాదప్రియో గూఢో గౌడపాదనిషేవితః ॥ ౮౦ ॥

గోత్రాణతత్పరో గ్రీష్మో గీష్పతిర్గోపతిస్తథా ।
గోరోచనప్రియో గుప్తో గోమాతృపరిసేవితః ॥ ౮౧

గోవిన్దవల్లభో గఙ్గాజూటో గోవిన్దపూజితః ।
గోష్ట్యో గృహ్యో గుహాన్తస్థో గహ్వరేష్ఠో గదాన్తకృత్ ॥ ౮

గోసవాసక్తహృదయో గోప్రియో గోధనప్రదః ।
గోహత్యాదిప్రశమనో గోత్రీ గౌరీమనోహరః ॥ ౮౩ ॥

గఙ్గాస్నానప్రియో గర్గో గఙ్గాస్నానఫలప్రదః ।
గన్ధప్రియో గీతపాదో గ్రామణీర్గహనో గిరిః ॥ ౮౪

గన్ధర్వగానసుప్రీతో గన్ధర్వాప్సరసాం ప్రియః ।
గన్ధర్వసేవ్యో గన్ధర్వో గన్ధర్వకులభూషణః ॥ ౮౫ ॥

గంబీజజపసుప్రీతో గాయత్రీజపతత్పరః ।
గమ్భీరవాక్యో గగనసమరూపో గిరిప్రియః ॥ ౮౬ ॥

గమ్భీరహృదయో గేయో గమ్భీరో గర్వనాశనః ।
గాఙ్గేయాభరణప్రీతో గుణజ్ఞో గుణవాన్గుహః ॥ ౮౭ ॥

వకారరూపో వరదో వాగీశో వసుదో వసుః ।
వజ్రీ వజ్రప్రియో విష్ణుః వీతరాగో విరోచనః ॥ ౮౮ ॥

వన్ద్యో వరేణ్యో విశ్వాత్మా వరుణో వామనో వపుః ।
వశ్యో వశంకరో వాత్యో వాస్తవ్యో వాస్తుపో విధిః ॥ ౮౯ ॥

వాచామగోచరో వాగ్మీ వాచస్పత్యప్రదాయకః ।
వామదేవో వరారోహో విఘ్నేశో విఘ్ననాశకః ॥ ౯౦ ॥

వారిరూపో వాయురూపో వైరివీర్య విదారణః ।
విక్లబో విహ్వలో వ్యాసో వ్యాససూత్రార్థగోచరః ॥ ౯౧ ॥

విప్రప్రియో విప్రరూపో విప్రక్షిప్రప్రసాదకః ।
విప్రారాధనసన్తుష్టో విప్రేష్టఫలదాయకః ॥ ౯౨ ॥

విభాకరస్తుతో వీరో వినాయకనమస్కృతః ।
విభుర్విభ్రాజితతనుర్విరూపాక్షో వినాయకః ॥ ౯౩ ॥

విరాగిజనసంస్తుత్యో విరాగీ విగతస్పృహః ।
విరిఞ్చపూజ్యో విక్రాన్తో వదనత్రయసంయుతః ॥ ౯౪ ॥

విశృంఖలో వివిక్తస్థో విద్వాన్వక్త్రచతుష్టయః ।
విశ్వప్రియో విశ్వకర్తా వషట్కారప్రియో వరః ॥ ౯౫ ॥

విశ్వమూర్తిర్విశ్వకీర్తిర్విశ్వవ్యాపీ వియత్ప్రభుః ।
విశ్వస్రష్టా విశ్వగోప్తా విశ్వభోక్తా విశేషవిత్ ॥ ౯౬ ॥

విష్ణుప్రియో వియద్రూపో విరాడ్రూపో విభావసుః ।
వీరగోష్ఠీప్రియో వైద్యో వదనైకసమన్వితః ॥ ౯౭ ॥

వీరభద్రో వీరకర్తా వీర్యవాన్వారణార్తిహృత్ ।
వృషాంకో వృషభారూఢో వృక్షేశో విన్ధ్యమర్దనః ॥ ౯౮ ॥

వేదాన్తవేద్యో వేదాత్మా వదనద్వయశోభితః ।
వజ్రదంష్ట్రో వజ్రనఖో వన్దారుజనవత్సలః ॥ ౯౯ ॥

వన్ద్యమానపదద్వన్ద్వో వాక్యజ్ఞో వక్త్రపఞ్చకః ।
వంబీజజపసన్తుష్టో వాక్ప్రియో వామలౌచనః ॥ ౧౦౦ ॥

వ్యోమకేశో విధానజ్ఞో విషభక్షణతత్పరః ।
తకారరూపస్తద్రూపస్తత్పదార్థస్వరూపకః ॥ ౧౦౧ ॥

తటిల్లతాసమరుచిస్తత్త్వజ్ఞానప్రబోధకః ।
తత్త్వమస్యాదివాక్యార్థ స్తపోదానఫలప్రదః ॥ ౧౦౨ ॥

తత్త్వజ్ఞస్తత్త్వనిలయస్తత్త్వవాచ్యస్తపోనిధిః ।
తత్త్వాసనస్తత్సవితుర్జపసన్తుష్టమానసః ॥ ౧౦౩ ॥

తన్త్రయన్త్రాత్మకస్తన్త్రీ తన్త్రజ్ఞస్తాణ్డవప్రియః ।
తన్త్రీలయవిధానజ్ఞస్తన్త్రమార్గప్రదర్శకః ॥ ౧౦౪ ॥

తపస్యాధ్యాననిరతస్తపస్వీ తాపసప్రియః ।
తపోలోకజనస్తుత్యస్తపస్విజనసేవితః ॥ ౧౦౫ ॥

తరుణస్తారణస్తారస్తారాధిపనిభాననః ।
తరుణాదిత్యసంకాశస్తప్తకాఞ్చనభూషణః ॥ ౧౦౬ ॥

తలాదిభువనాన్తస్థస్తత్త్వమర్థస్వరూపకః ।
తామ్రవక్త్రస్తామ్రచక్షుస్తామ్రజిహ్వస్తనూదరః ॥ ౧౦౭ ॥

తారకాసురవిధ్వంసీ తారకస్తారలోచనః ।
తారానాథకలామౌలిస్తారానాథసముద్యుతిః ॥ ౧౦౮ ॥

తార్క్ష్యకస్తార్క్ష్యవినుతస్త్వష్టా త్రైలోక్యసున్దరః ।
తామ్బూలపూరితముఖస్తక్షా తామ్రాధరస్తనుః ॥ ౧౦౯ ॥

తిలాక్షతప్రియస్త్రిస్థస్తత్త్వసాక్షీ తమోగుణః ।
తురఙ్గవాహనారూఢస్తులాదానఫలప్రదః ॥ ౧౧౦ ॥

తులసీబిల్వనిర్గుణ్డీజమ్బీరామలకప్రియః ।
తులామాఘస్నానతుష్టస్తుష్టాతుష్టప్రసాదనః ॥ ౧౧౧ ॥

తుహినాచలసంకాశస్తమాలకుసుమాకృతిః ।
తుఙ్గభద్రాతీరవాసీ తుష్టభక్తేష్టదాయకః ॥ ౧౧౨ ॥

తోమరాద్యాయుధధరస్తుషారాద్రిసుతాప్రియః ।
తోషితాఖిలదైత్యౌఘస్త్రికాలజ్ఞమునిప్రియః ॥ ౧౧౩ ॥

త్రయీమయస్త్రయీవేద్యస్త్రయీవన్ద్యస్త్రయీతనుః ।
త్రయ్యన్తనిలయస్తత్త్వనిధిస్తామ్రస్తమోపహః ॥ ౧౧౪ ॥

త్రికాలపూజనప్రీతస్తిలాన్నప్రీతమానసః ।
త్రిధామా తీక్ష్ణపరశుః తీక్ష్ణేషుస్తేజసాం నిధిః ॥ ౧౧౫ ॥

త్రిలోకరక్షకస్త్రేతాయజనప్రీతమానసః ।
త్రిలోకవాసీ త్రిగుణో ద్వినేత్రస్త్రిదశాధిపః ॥ ౧౧౬ ॥

త్రివర్గదస్త్రికాలజ్ఞస్తృప్తిదస్తుమ్బురుస్తుతః ।
త్రివిక్రమస్త్రిలోకాత్మా త్రిమూర్తిస్త్రిపురాన్తకః ॥ ౧౧౭ ॥

త్రిశూలభీషణస్తీవ్రస్తీర్థ్యస్తీక్ష్ణవరప్రదః ।
రఘుస్తుతపదద్వన్ద్వో రవ్యాదిగ్రహసంస్తుతః ॥ ౧౧౮ ॥

రజతాచలశృఙ్గాగ్రనిలయో రజతప్రభః ।
రతప్రియో రహఃపూజ్యో రమణీయగుణాకరః ॥ ౧౧౯ ॥

రథకారో రథపతిః రథో రత్నాకరప్రియః ।
రథోత్సవప్రియో రస్యో రజోగుణవినాశకృత్ ॥ ౧౨౦ ॥

రత్నడోలోత్సవప్రీతో రణత్కింకిణిమేఖలః ।
రత్నదో రాజకో రాగీ రఙ్గవిద్యావిశారదః ॥ ౧౨౧ ॥

రత్నపూజనసన్తుష్టో రత్నసానుశరాసనః ।
రత్నమణ్డపమధ్యస్థో రత్నగ్రైవేయకుణ్డలః ॥ ౧౨౨ ॥

రత్నాకరస్తుతో రత్నపీఠస్థో రణపణ్డితః ।
రత్నాభిషేకసన్తుష్టో రత్నకాఞ్చనభూషణః ॥ ౧౨౩ ॥

రత్నాఙ్గులీయవలయో రాజత్కరసరోరుహః ।
రమాపతిస్తుతో రమ్యో రాజమణ్డలమధ్యగః ॥ ౧౨౪ ॥

రమావాణీసమారాధ్యో రాజ్యదో రత్నభూషణః ।
రమ్భాదిసున్దరీసేవ్యో రక్షోహా రాకిణీప్రియః ॥ ౧౨౫ ॥

రవిచన్ద్రాగ్నినయనో రత్నమాల్యామ్బరప్రియః ।
రవిమణ్డలమధ్యస్థో రవికోటిసమప్రభః ॥ ౧౨౬ ॥

రాకేన్దువదనో రాత్రిఞ్చరప్రాణాపహారకః ।
రాజరాజప్రియో రౌద్రో రురుహస్తో రురుప్రియః ॥ ౧౨౭ ॥

రాజరాజేశ్వరో రాజపూజితో రాజ్యవర్ధనః ।
రామార్చితపదద్వన్ద్వో రావణార్చితవిగ్రహః ॥ ౧౨౮ ॥

రాజవశ్యకరో రాజా రాశీకృతజగత్త్రయః ।
రాజీవచరణో రాజశేఖరో రవిలోచనః ॥ ౧౨౯ ॥

రాజీవపుష్పసంకాశో రాజీవాక్షో రణోత్సుకః ।
రాత్రిఞ్చరజనాధ్యక్షో రాత్రిఞ్చరనిషేవితః ॥ ౧౩౦ ॥

రాధామాధవసంసేవ్యో రాధామాధవవల్లభః ।
రుక్మాఙ్గదస్తుతో రుద్రో రజస్సత్వతమోమయః ॥ ౧౩౧ ॥

రుద్రమన్త్రజపప్రీతో రుద్రమణ్డలసేవితః ।
రుద్రాక్షజపసుపీతో రుద్రలోకప్రదాయకః ॥ ౧౩౨ ॥

రుద్రాక్షమాలాభరణో రుద్రాణీప్రాణనాయకః ।
రుద్రాణీపూజనప్రీతో రుద్రాక్షమకుటోజ్వలః ॥ ౧౩౩ ॥

రురుచర్మపరీధానో రుక్మాఙ్గదపరిష్కృతః ।
రేఫస్వరూపో రుద్రాత్మా రుద్రాధ్యాయజపప్రియః ॥ ౧౩౪ ॥

రేణుకావరదో రామో రూపహీనో రవిస్తుతః ।
రేవానదీతీరవాసీ రోహిణీపతివల్లభః ॥ ౧౩౫ ॥

రోగేశో రోగశమనో రైదో రక్తబలిప్రియః ।
రంబీజజపసన్తుష్టో రాజీవకుసుమప్రియః ॥ ౧౩౬ ॥

రమ్భాఫలప్రియో రౌద్రదృక్ రక్షాకర రూపవాన్ ।
దకారరూపో దేవేశో దరస్మేరముఖామ్బుజః ॥ ౧౩౭ ॥

దరాన్దోలితదీర్ఘాక్షో ద్రోణపుష్పార్చనప్రియః ।
దక్షారాధ్యో దక్షకన్యాపతిర్దక్షవరప్రదః ॥ ౧౩౮ ॥

దక్షిణాదక్షిణారాధ్యో దక్షిణామూర్తిరూపభృత్ ।
దాడిమీబీజరదనో దాడిమీకుసుమప్రియః ॥ ౧౩౯

దాన్తో దక్షమఖధ్వంసీ దణ్డో దమయితా దమః ।
దారిద్ర్యధ్వంసకో దాతా దయాలుర్దానవాన్తకః ॥ ౧౪౦

దారుకారణ్యనిలయో దశదిక్పాలపూజితః ।
దాక్షాయణీసమారాధ్యో దనుజారిర్దయానిధిః ॥ ౧౪౧

దివ్యాయుధధరో దివ్యమాల్యామ్బరవిభూషణః ।
దిగమ్బరో దానరూపో దుర్వాసమునిపూజితః ॥ ౧౪౨ ॥

దివ్యాన్తరిక్షగమనో దురాధర్షో దయాత్మకః ।
దుగ్ధాభిషేచనప్రీతో దుఃఖదోషవివర్జితః ॥ ౧౪౩ ॥

దురాచారప్రశమనో దుగ్ధాన్నప్రీతమానసః ।
దుర్లభో దుర్గమో దుర్గో దుఃఖహన్తా దురార్తిహా ॥ ౧౪౪ ॥

దుర్వాసా దుష్టభయదో దుర్జయో దురతిక్తమః ।
దుష్టహన్తా దేవసైన్యపతిర్దమ్భవివర్జితః ॥ ౧౪౫ ॥

దుఃస్వప్ననాశనో దుష్టదురో దుర్వారవిత్తమః ।
దూర్వాయుగ్మసమారాధ్యో దుత్తూరకుసుమప్రియః ॥ ౧౪౬ ॥

దేవగఙ్గాజటాజూటో దేవతాప్రాణవల్లభః ।
దేవతార్తిప్రశమనో దీనదైన్యవిమోచనః ॥ ౧౪౭ ॥

దేవదేవో దైత్యగురుః దణ్డనాథప్రపూజితః ।
దేవభోగ్యో దేవయోగ్యో దీప్తమూర్తిర్దివస్పతిః ॥ ౧౪౮ ॥

దేవర్షివర్యో దేవర్షివన్దితో దేవభోగదః ।
దేవాదిదేవో దేవేజ్యో దైత్యదర్పనిషూదనః ॥ ౧౪౯ ॥

దేవాసురగణాధ్యక్షో దేవాసురగణాగ్రణీః ।
దేవాసుర తపస్తుష్టో దేవాసురవరప్రదః ॥ ౧౫౦ ॥

దేవాసురేశ్వరారాధ్యో దేవాన్తకవరప్రదః ।
దేవాసురేశ్వరో దేవో దేవాసురమహేశ్వరః ॥ ౧౫౧ ॥

దేవేన్ద్రరక్షకో దీర్ఘో దేవవృన్దనిషేవితః ।
దేశకాలపరిజ్ఞాతా దేశోపద్రవనాశకః ॥ ౧౫౨ ॥

దోషాకరకలామౌలిర్దుర్వారభుజవిక్రమః ।
దణ్డకారణ్యనిలయో దణ్డీ దణ్డప్రసాదకః ॥ ౧౫౩ ॥

దణ్డనీతిర్దురావాసో ద్యోతో దుర్మతినాశనః ।
ద్వన్ద్వాతీతో దీర్ఘదర్శీ దానాధ్యక్షో దయాపరః ॥ ౧౫౪ ॥

యకారరూపో యన్త్రాత్మా యన్త్రారాధనతత్పరః ।
యజమానాద్యష్టమూర్తిర్యామినీచరదర్పహా ॥ ౧౫౫ ॥

యజుర్వేదప్రియో యుద్ధమర్మజ్ఞో యుద్ధకౌశలః ।
యత్నసాధ్యో యష్టిధరో యజమానప్రియో యజుః ॥ ౧౫౬ ॥

యథార్థరూపో యుగకృద్యుగరూపో యుగాన్తకృత్ ।
యథోక్తఫలదో యోషాపూజనప్రీతమానసః ॥ ౧౫౭ ॥

యదృచ్ఛాలాభసన్తుష్టో యాచకార్తినిషూదనః ।
యన్త్రాసనో యన్త్రమయో యన్త్రమన్త్రస్వరూపకః ॥ ౧౫౮ ॥

యమరూపో యామరూపో యమబాధానివర్తకః ।
యమాదియోగనిరతో యోగమార్గప్రదర్శకః ॥ ౧౫౯ ॥

యవాక్షతార్చనరతో యావచిహ్నితపాదుకః ।
యక్షరాజసఖో యజ్ఞో యక్షేశో యక్షపూజితః ॥ ౧౬౦ ॥

యక్షరాక్షససంసేవ్యో యాతుధానవరప్రదః ।
యజ్ఞగుహ్యో యజ్ఞకర్తా యజమానస్వరూపకః ॥ ౧౬౧ ॥

యజ్ఞాన్తకృద్యజ్ఞపూజ్యో యజ్ఞభుగ్యజ్ఞవాహనః ।
యాగప్రియో యానసేవ్యో యువా యౌవనగర్వితః ॥ ౧౬౨ ॥

యాతాయాతాదిరహితో యతిధర్మపరాయణః ।
యాత్రాప్రియో యమీయామ్యదణ్డపాశనికృన్తనః ॥ ౧౬౩ ॥

యాత్రాఫలప్రదో యుక్తో యశస్వీ యమునాప్రియః ।
యాదఃపతిర్యజ్ఞపతిర్యతిర్యజ్ఞపరాయణః ॥ ౧౬౪ ॥

యాదవానాం ప్రియో యోద్ధా యోధారాన్ధన తత్పరః ।
యామపూజనసన్తుష్టో యోషిత్సఙ్గవివర్జితః ॥ ౧౬౫ ॥

యామినీపతిసంసేవ్యో యోగినీగణసేవితః ।
యాయజూకో యుగావర్తో యాచ్ఞారూపో యథేష్టదః ॥ ౧౬౬ ॥

యావౌదనప్రీతచిత్తో యోనిష్ఠో యామినీప్రియః ।
యాజ్ఞవల్క్యప్రియో యజ్వా యజ్ఞేశో యజ్ఞసాధనః ॥ ౧౬౭ ॥

యోగమాయామయో యోగమాయాసంవృతవిగ్రహః ।
యోగసిద్ధో యోగిసేవ్యో యోగానన్దస్వరూపకః ॥ ౧౬౮ ॥

యోగక్షేమకరో యోగక్షేమదాతా యశస్కరః ।
యోగీ యోగాసనారాధ్యో యోగాఙ్గో యోగసఙ్గ్రహః ॥ ౧౬౯ ॥

యోగీశ్వరేశ్వరో యోగ్యో యోగదాతా యుగన్ధరః ।
యోషిత్ప్రియో యదుపతిర్యోషార్ధీకృతవిగ్రహః ॥ ౧౭౦ ॥

యంబీజజపసన్తుష్టో యన్త్రేశో యన్త్రసాధనః ।
యన్త్రమధ్యస్థితో యన్త్రీ యోగీశ్వరసమాశ్రితః ॥ ౧౭౧ ॥

॥ ఉత్తరపీఠికా ॥

ఏతత్తే కథితం విష్ణో రుద్రనామసహస్రకమ్ ।
శ్రవణాత్పఠనాచ్చైవ మననాచ్చ ఫలప్రదమ్ ॥ ౧ ॥

ధర్మార్థికామమోక్షాఖ్య చతుర్వర్గఫలప్రదమ్ ।
విద్యాకామీ సువిద్యాం చ లభతే నాత్ర సంశయః ॥ ౨ ॥

పుత్రార్థీ లభతే పుత్రం కన్యార్థీ ఫలమశ్నుతే ।
విజయార్థీ విజయం చైక గృహార్థీ గృహమాప్నుయాత్ ॥ ౩ ॥

పుష్టిం బలం యశో వర్చో దీర్ఘమాయుశ్చ విన్దతే ।
సర్వజ్వరవినాశాయ ఏతన్నామసహస్రకమ్ ॥ ౪ ॥

పఠిత్వా పాఠయిత్వా వా ముచ్యతే జ్వరపీడనాత్ ।
పరమన్త్రకృతాద్దోషాత్ రక్షతీదం న సంశయః ॥ ౫ ॥

సర్వగ్రన్థివినాశాయ పఠేన్నామసహస్రకమ్ ।
సర్వగ్రహవినాశార్థం జపేదేతత్సహస్రకమ్ ॥ ౬ ॥

అపమృత్యుభయం నాస్తి అనేకవిషనాశనమ్ ।
నహి చోరభయం తస్య నామసాహస్రపాఠినః ॥ ౭ ॥

సర్వపుష్పైస్సమభ్యర్చ్య సర్వసిద్ధిమవాప్నుయాత్ ।
త్రిదలైః బిల్వపత్రైశ్చ అచ్ఛిద్రైః కోమలైః నవైః ॥ ౮ ॥

రుద్రార్పణం యః కరోతి సర్వదోషాత్ప్రముచ్యతే ।
అష్టమ్యాం పూర్ణిమాయాం చ అమాయాం చ విశేషతః ॥ ౯ ॥

ఆర్ద్రాయాం చ ప్రదోషే చ సోమవారే గురోర్దినే ।
యః పఠిత్వా చార్చనాం చ కురుతే స చ మానవః ॥ ౧౦ ॥

స సర్వకామాన్లభతే వాగ్యతో నియమీ శుచిః ।
సర్వసౌభాగ్యమాప్నోతి క్షేమారోగ్యం సుఖం పరమ్ ॥ ౧౧ ॥

చైత్రే దమనకైః పూజా వైశాఖే గన్ధవారిభిః ।
జ్యేష్ఠే తు త్రిఫలైః పక్వైః ఆషాఢే క్షీరమూజనమ్ ॥ ౧౨ ॥

శ్రావణ్యాం శర్కరాభిః స్యాత్ గుడాపూపైశ్చ భద్రదే ।
అన్నైరాశ్వయుజే మాసి కార్తిక్యాం దీపమాలయా ॥ ౧౩ ॥

మార్గశీర్షే ఘృతైః పూజా పౌషే చేక్షురసైరపి ।
ఆజ్యర్ద్రకమ్బలైర్మాఘే ఫాల్గునే దధిభిర్భవేత్ ॥ ౧౪ ॥

ఇత్థం ద్వాదశమసేషు పూర్ణిమాయాం విశేషతః ।
మహేశ్వరస్య పూజాం యః కురుతే భక్తిససంయుతః ॥ ౧౫ ॥

సర్వాన్కామానవాప్నోతి శివసాయుజ్యమాప్నుయాత్ ।
మఙ్గలానాం మఙ్గలం చ ఏతన్నామసహస్రకమ్ ॥ ౧౬ ॥

సురూపం గుణసమ్పన్నం కన్యా చ లభతే పతిమ్ ।
దీర్ఘసౌమఙ్గల్యమాప్నోతి మఙ్గలానాం పరమ్పరామ్ ॥ ౧౭ ॥

॥ ఇతి శ్రీభృఙ్గిరిటిసంహితాయాం శివవిష్ణుసంవాదే
శివోత్కర్షప్రకరణే శ్రీరుద్రసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read:

Sri Rudra Sahasranama Stotram from Bhringiritisamhita in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Rudra Sahasranama Stotram from Bhringiritisamhita Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top