1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

Sri Rudra Sahasranama Stotram from Bhringiritisamhita Lyrics in Malayalam

Rudrasahasranama Stotram from Bhringiritisamhita in Malayalam:

॥ ശ്രീരുദ്രസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ഭൃങ്ഗിരിടിസംഹിതായാം ॥

॥ പൂര്‍വപീഠികാ ॥

കൈലാസാചലശൃങ്ഗാഗ്രേ രത്നസിംഹാസനേ സ്ഥിതം ।
പാര്‍വത്യാ സഹിതം ദേവം ശിവം വേദാന്തവര്‍ണിതം ॥ 1 ॥

കദാചിദ്ഭഗവാന്വിഷ്ണുഃ ആഗത്യ പരയാ മുദാ ।
തുഷ്ടാവ വിവിധൈസ്സ്തോത്രൈഃ ഭഗവന്തമുമാപതിം ॥ 2 ॥

മഹാദേവ! മഹാദേവ! മഹാദേവ! ദയാനിധേ! ।
ഭവാനേവ ഭവാനേവ ഭവാനേവ ഗതിര്‍മമ ॥ 3 ॥

സ്രഷ്ടാരോഽപി പ്രജാനാം പ്രബലഭവഭയാദ്യം നമസ്യന്തി ദേവാഃ
യശ്ചിത്തേ സമ്പ്രവിഷ്ടോഽപ്യവഹിതമനസാം ധ്യാനയുക്താത്മനാം ച ।
ലോകാനാമാദിദേവഃ സ ജയതു ഭഗവന്‍ശ്രീഭവാനീസമേതഃ
ബിഭ്രാണഃ സോമലേഖാമഹിവലയവരം ഗാങ്ഗചന്ദ്രൌ കപാലം ॥ 4 ॥

നമശ്ശിവായ സാംബായ സഗണായ സസൂനവേ ।
സനന്ദിനേ സഗങ്ഗായ സവൃഷായ നമോ നമഃ ॥ 5 ॥

സ്വര്‍ണാസനായ സൌംയായ ശക്തിശൂലധരായ ച ।
നമോ ദിക്ചര്‍മവസ്ത്നായ ഈശാനായ നമോ നമഃ ॥ 6 ॥

ബ്രഹ്മണേ ബ്രഹ്മദേഹായ നമസ്തത്പുരുഷായ തേ ।
നമോഽന്ധകവിനാശായ അഘോരായ നമോ നമഃ ॥ 7 ॥

രുദ്രായ പഞ്ചവക്ത്രായ വാമദേവായ തേ നമഃ ।
സര്‍വരോഗവിനാശായ സദ്യോജാതായ തേ നമഃ ॥ 8 ॥

ഗിരിശായ സുദേഹായ സുന്ദരായ നമോ നമഃ ।
ഭീമായോഗ്രസ്വരൂപായ വിജയായ നമോ നമഃ ॥ 9 ॥

സുരാസുരാധിപതയേ അനന്തായ നമോ നമഃ ।
സൂക്ഷ്മായ വഹ്നിഹസ്തായ വരഖട്വാങ്ഗധാരിണേ ॥ 10 ॥

ശിവോത്തമായ ഭര്‍ഗായ വിരൂപാക്ഷായ തേ നമഃ ।
ശാന്തായ ച തമോഘ്നായ ഏകനേത്രായ തേ നമഃ ॥ 11 ॥

ബേധസേ വിശ്വരൂപായ ഏകരുദ്രായ തേ നമഃ ।
ഭക്താനുകമ്പിനേഽത്യര്‍ഥം നമസ്തേഽസ്തു ത്രിമൂര്‍തയേ ॥

ശ്രീകണ്ഠായ നമസ്തേഽസ്തു രുദ്രാണാം ശതധാരിണേ ॥ 12 ॥

പഞ്ചാസ്യായ ശുഭാസ്യായ നമസ്തേഽസ്തു ശിഖണ്ഡിനേ ।
ഏവം സ്തുതോ മഹാദേവഃ പ്രാഹ ഗംഭീരയാ ഗിരാ ॥ 13 ॥

കിം തവേഷ്ടം മമ പുരോ വദ വിഷ്ണോ ! പ്രിയംകര ! ।
ഇത്യുക്തഃ കമലാക്ഷസ്തു ശിവം പ്രാഹ രമാപതിഃ ॥ 14 ॥

ലോകാനാം രക്ഷണേ താവത് നിയുക്തോ ഭവതാ ഹ്യഹം ।
തദ്രക്ഷണേ യഥാശക്തോ ഭവേയം ച തഥാ കുരു ॥ 15 ॥

അസുരാണാം വധാര്‍ഥായ ബലം ദേഹി വപുഷ്ഷു മേ ।
രുദ്രനാമസഹസ്രം ച തദര്‍ഥം വദ മേ പ്രഭോ ॥ 16 ॥

ഇതി സമ്പ്രാര്‍ഥിതസ്തേന മാധവേന മഹേശ്വരഃ ।
പ്രോവാച രുദ്രനാമാനി തന്‍മാഹാത്മ്യസ്യ സങ്ഗ്രഹം ॥ 17 ॥

അജൈകപാദഹിര്‍ബുധ്ന്യഃ ത്വഷ്ടാ പ്രോക്തസ്തൃതീയഗഃ ।
വിശ്വരൂപഹരശ്ചൈവ ബഹുരൂപസ്ത്രിയംബകഃ ॥ 18 ॥

അപരാജിതസ്സപ്തമശ്ച അഷ്ടമശ്ച വൃഷാകപിഃ ।
ശംഭുഃ കപര്‍ദീ ദശമഃ രൈവത ഏകാദശഃ സ്മൃതഃ ॥ 19 ॥

ഇത്യേകാദശരുദ്രാണാം നാമാനി കഥിതാനി തേ ।
ജാമാതാരമനാഹൂയ ശിവം ശാന്തിം പിനാകിനം ॥ 20 ॥

യജ്ഞമാരബ്ധവാന്ദക്ഷഃ മാമേകം ച സതീപതിം ।
ഇതി വിജ്ഞായ സങ്ക്രുദ്ധഃ ഭഗവാന്‍സോമശേഖരഃ ॥ 21 ॥

പ്രലയാഗ്രിപ്രഭോ രുദ്രഃ സഹസ്രശിരസാന്വിതഃ ।
ദ്വിസഹസ്രകരോ ദീര്‍ഘഃ സകലായുധപാണിമാന്‍ ॥ 22 ॥

അട്ടഹാസകരോ ഭീമഃ ദ്വിസഹസ്രാക്ഷിസംയുതഃ ।
മഹോഗ്രനര്‍തനാഭിജ്ഞഃ സര്‍വസംഹാരതാണ്ഡവഃ ॥ 23 ॥

ദക്ഷാധ്വരം നാശിതവാന്‍ തതോ ദേവാഃ പലായിതാഃ ।
അതഃ ശ്രീരുദ്രദേവസ്യ പൂജനാത്സര്‍വദേവതാഃ ॥ 24 ॥

പ്രീതാശ്ച വരദാനേ യാഃ സുമുഖ്യശ്ച ഭവന്തി താഃ ।
തസ്മാത്ത്വമപി ദേവേശം രുദ്രം സമ്പൂജയാധുനാ ॥ 25 ॥

താത്പൂജനോപകാരായ തന്നാമാനി വദാമി തേ ।
ശൃണു ത്വം ശ്രദ്ധയോപേതഃ തന്നാമാനി വരാണി ച ॥ 26 ॥

ഇത്യുക്ത്വാ ഭഗവാന്ദേവോ വിഷ്ണവേ പ്രഭവിഷ്ണവേ ।
രുദ്രസ്യാരംഭമന്ത്രോഽയം പ്രണവഃ പരികീര്‍തിതഃ ॥ 27 ॥

തതോ നമശ്ചേതി പരം ഭഗവതേ ച തതഃ പരം ।
രുദ്രായേതി തതഃ പശ്ചാത് മന്ത്രക്രമ ഉദീരിതഃ ॥ 28 ॥

പ്രത്യക്ഷരം നാമശതം സഹസം ക്രമശോ ഭവേത് ।
രുദ്രനാമാം സഹസ്രം ച ഉപദിശ്യാന്തര്‍ദധേ പ്രഭുഃ ॥ 29 ॥

॥ ന്യാസഃ ॥

അസ്യ ശ്രീരുദ്രസഹസ്രനാമസ്തോത്രമഹാമന്ത്രസ്യ ।
ഭഗവാന്‍ മഹാദേവ ഋഷിഃ । ദേവീഗായത്രീഛന്ദഃ ।
സര്‍വസംഹാരകര്‍താ ശ്രീരുദ്രോ ദേവതാ । ശ്രീംബീജം । രും ശക്തിഃ ।
ദ്രം കീലകം । ശ്രീരുദ്ര പ്രസാദസിദ്ധയര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ।

ഓം അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ । നം തര്‍ജനീഭ്യാം നമഃ ।
മം മധ്യമാഭ്യാം നമഃ । ഭം അനാമികാഭ്യാം നമഃ ।
ഗം കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ । വം കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।

തേം ഹൃദയായ നമഃ । രും ശിരസേ സ്വാഹാ । ദ്രാം ശിഖായൈ വഷട് ।
യം കവചായ ഹും । ഓം നേത്രത്രയായ വൌഷട് । ശ്രീം അസ്ത്രായ ഫട് ।
ഭൂര്‍ഭുവസ്സുവരോമിതി ദിഗ്ബന്ധഃ ।

॥ ധ്യാനം ॥

നേത്രാണാം ദ്വിസഹസ്രകൈഃ പരിവൃതമത്യുഗ്രചര്‍മാംബരം
ഹേമാഭം ഗിരിശം സഹസ്രശിരസം ആമുക്തകേശാന്വിതം ।
ഘണ്ടാമണ്ഡിതപാദപദ്മയുഗലം നാഗേന്ദ്രകുംഭോപരി
തിഷ്ഠന്തം ദ്വിസഹസ്രഹസ്തമനിശം ധ്യായാമി രുദ്രം പരം ॥

॥ പഞ്ചപൂജാ ॥

ലം പൃഥിവ്യാത്മനേ ഗന്ധം സമര്‍പയാമി ।
ഹം ആകാശാത്മനേ പുഷ്പാണി സമര്‍പയാമി ।
യം വായ്വാത്മനേ ധൂപമാഘ്രാപയാമി ।
രം വഹ്ന്യാത്മനേ ദീപം ദര്‍ശയാമി ।
വം അമൃതാത്മനേ അമൃതം നിവേദയാമി ।
സം സര്‍വാത്മനേ സര്‍വോപചാരാന്‍സമര്‍പയാമി ।

സഹസ്രനാമസ്തോത്ര പാരായണസമാപ്തൌ അങ്ഗന്യാസമാത്രം കൃത്വാ
ധ്യാത്വാ ദിഗ്വിമോകം, ലമിത്യാദി പഞ്ചപൂജാം ച കുര്യാത് ॥

॥ അഥ ശ്രീരുദ്രസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

। ഓം നമോ ഭഗവതേ രുദ്രായ ।

ഓം ഐം ഹ്രീം ജപസ്തുത്യഃ ഓം നമഃ പദവാചകഃ ।
ഓംകാരകര്‍താ ചോംകാരവേത്താ ചോംകാരബോധകഃ ॥ 1

ഓംകാരകന്ദരാസിംഹഃ ഓംകാരജ്ഞാനവാരിധിഃ ।
ഓംകാരകന്ദാകുരികഃ ഓംകാരവദനോജ്ജ്വലഃ ॥ 2 ॥

ഓംകാരകാകുദശ്ചായം ഓംകാരപദവാചകഃ ।
ഓംകാരകുണ്ഡസപ്താര്‍ചിഃ ഓംകാരാവാലകല്‍പകഃ ॥ 3 ॥

ഓംകാരകോകമിഹിരഃ ഓംകാരശ്രീനികേതനഃ ।
ഓംകാരകണ്ഠശ്ചോംകാരസ്കന്ധശ്ചോംകാരദോര്യുഗഃ ॥ 4 ॥

ഓംകാരചരണദ്വന്ദ്വഃ ഓംകാരമണിപാദുകഃ ।
ഓംകാരചക്ഷുശ്ചോഞ്കാരശ്രുതിശ്ചോഞ്കാരഭ്രൂര്യുഗഃ ॥ 5 ॥

ഓംകാരജപസുപ്രീതഃ ഓംകാരൈകപരായണഃ ।
ഓംകാരദീര്‍ഘികാഹംസശ്ചോഞ്കാരജപതാരകഃ ॥ 6 ॥

ഓംകാരപദതത്ത്വാര്‍ഥഃ ഓംകാരാംഭോധിചന്ദ്രമാഃ ।
ഓംകാരപീഠമധ്യസ്ഥഃ ഓംകാരാര്‍ഥപ്രകാശകഃ ॥ 7 ॥

ഓംകാരപൂജ്യശ്ചോഞ്കാരസ്ഥിതശ്ചോഞ്കാരസുപ്രഭുഃ ।
ഓംകാരപൃഷ്ഠശ്ചോഞ്കാരകടിശ്ചോഞ്കാരമധ്യമഃ ॥ 8 ॥

ഓംകാരപേടകമണിഃ ഓംകാരാഭരണോജ്ജ്വലഃ ।
ഓംകാരപഞ്ജരശുകഃ ഓംകാരാര്‍ണവമൌക്തികഃ ॥ 9 ॥

ഓംകാരഭദ്രപീഠസ്ഥഃ ഓംകാരസ്തുതവിഗ്രഹഃ ।
ഓംകാരഭാനുകിരണഃ ഓംകാരകമലാകരഃ ॥ 10 ॥

ഓംകാരമണിദീപാര്‍ചിഃ ഓംകാരവൃഷവാഹനഃ ।
ഓംകാരമയസര്‍വാങ്ഗ ഓംകാരഗിരിജാപതിഃ ॥ 11 ॥

ഓംകാരമാകന്ദവികഃ ഓംകാരാദര്‍ശബിംബിതഃ ।
ഓംകാരമൂര്‍തിശ്ചോംകാരനിധിശ്ചോംകാരസന്നിഭഃ ॥ 12 ॥

ഓംകാരമൂര്‍ധാ ചോംകാരഫാലശ്ചോംകാരനാസികഃ ।
ഓംകാരമണ്ഡപാവാസഃ ഓംകാരാങ്ഗണദീപകഃ ॥ 13 ॥

ഓംകാരമൌലിശ്ചോംകാരകേലിശ്ചോംകാരവാരിധിഃ ।
ഓംകാരാരണ്യഹരിണഃ ഓംകാരശശിശേഖരഃ ॥ 14 ॥

ഓംകാരാരാമമന്ദാരഃ ഓംകാരബ്രഹ്മവിത്തമഃ ।
ഓംകാരരൂപശ്ചോംകാരവാച്യ ഓംകാരചിന്തകഃ ॥ 15 ॥

ഓംകാരോദ്യാനബര്‍ഹീച ഓംകാരശരദംബുദഃ ।
ഓംകാരവക്ഷാശ്ചോംകാര കുക്ഷിശ്ചോംകാരപാര്‍ശ്വകഃ ॥ 16 ॥

ഓംകാരവേദോപനിഷത് ഓംകാരാധ്വരദീക്ഷിതഃ ।
ഓംകാരശേഖരശ്ചൈവ തഥാ ചോംകാരവിശ്വകഃ ॥ 17 ॥

ഓംകാരസക്യിശ്ചോംകാരജാനുശ്ചോംകാരഗുല്‍ഫകഃ ।
ഓംകാരസാരസര്‍വസ്വഃ ഓംകാരസുമഷട്പദഃ ॥ 18 ॥

ഓംകാരസൌധനിലയഃ ഓംകാരാസ്ഥാനനര്‍തകഃ ।
ഓംകാരഹനുരേവായം ഓംകാരവടു രീരിതഃ ॥ 19 ॥

ഓംകാരജ്ഞേയ ഏവായം തഥാ ചോംകാരപേശലഃ ।
ഓം നം ബീജജപപ്രീതഃ ഓം യോം ഭമ്മംസ്വരൂപകഃ ॥ 20 ॥

ഓമ്പദാതീതവസ്ത്വംശഃ ഓമിത്യേകാക്ഷരാത്പരഃ ।
ഓമ്പദേന ച സംസ്തവ്യഃ ഓംകാരധ്യേയ ഏവ ച ॥ 21 ॥

ഓം യം ബീജജപാരാധ്യഃ ഓംകാരനഗരാധിപഃ ।
ഓം വം തേം ബീജസുലഭഃ ഓം രും ദ്രാം ബീജതത്പരഃ ॥ 22 ॥

ഓം ശിവായേതി സഞ്ജപ്യഃ ഓം ഹ്രീം ശ്രീം ബീജസാധകഃ ।
നകാരരൂപോ നാദാന്തോ നാരായണസമാശ്രിതഃ ॥ 23 ॥

നഗപ്രവരമധ്യസ്ഥോ നമസ്കാരപ്രിയോ നടഃ ।
നഗേന്ദ്രഭൂഷണോ നാഗവാഹനോ നന്ദിവാഹനഃ ॥ 24 ॥

നന്ദികേശസമാരാധ്യോ നന്ദനോ നന്ദിവര്‍ധനഃ ।
നരകക്ലേശശമനോ നിമേഷോ നിരുപദ്രവഃ ॥ 25 ॥

നരസിംഹാര്‍ചിതപദഃ നവനാഗനിഷേവിതഃ ।
നവഗ്രഹാര്‍ചിതപദോ നവസൂത്രവിധാനവിത് ॥ 26 ॥

നവചന്ദനലിപ്താങ്ഗോ നവചന്ദ്രകലാധരഃ ।
നവനീത പ്രിയാഹാരോ നിപുണോ നിപുണപ്രിയഃ ॥ 27 ॥

നവബ്രഹ്മാര്‍ചിതപദോ നഗേന്ദ്രതനയാപ്രിയഃ ।
നവഭസ്മവിദിഗ്ധാങ്ഗോ നവബന്ധവിമോചകഃ ॥ 28 ॥

നവവസ്ത്രപരീധാനോ നവരത്നവിഭൂഷിതഃ ।
നവസിദ്ധസമാരാധ്യോ നാമരൂപവിവര്‍ജിതഃ ॥ 29 ॥

നാകേശപൂജ്യോ നാദാത്മാ നിര്ലേപോ നിധനാധിപഃ ।
നാദപ്രിയോ നദീഭര്‍താ നരനാരായണാര്‍ചിതഃ ॥ 30 ॥

നാദബിന്ദുകലാതീതഃ നാദബിന്ദുകലാത്മകഃ ।
നാദാകാരോ നിരാധാരോ നിഷ്പ്രഭോ നീതിവിത്തമഃ ॥ 31 ॥

നാനാക്രതുവിധാനജ്ഞോ നാനാഭീഷ്ടവരപ്രദഃ ।
നാമപാരായണപ്രീതോ നാനാശാസ്രവിശാരദഃ ॥ 32 ॥

നാരദാദി സമാരാധ്യോ നവദുര്‍ഗാര്‍ചനപ്രിയഃ ।
നിഖിലാഗമ സംസേവ്യോ നിഗമാചാരതത്പരഃ ॥ 33 ॥

നിചേരുര്‍നിഷ്ക്രിയോ നാഥോ നിരീഹോ നിധിരൂപകഃ ।
നിത്യക്രുദ്ധോ നിരാനന്ദോ നിരാഭാസോ നിരാമയഃ ॥ 34 ॥

നിത്യാനപായമഹിമാ നിത്യബുദ്ധോ നിരംകുശഃ ।
നിത്യോത്സാഹോ നിത്യനിത്യോ നിത്യാനന്ദ സ്വരൂപകഃ ॥ 35 ॥

നിരവദ്യോ നിശുംഭഘ്നോ നദീരൂപോ നിരീശ്വരഃ ।
നിര്‍മലോ നിര്‍ഗുണോ നിത്യോ നിരപായോ നിധിപ്രദഃ ॥ 36 ॥

നിര്‍വികല്‍പോ നിര്‍ഗുണസ്ഥോ നിഷങ്ഗീ നീലലോഹിതഃ ।
നിഷ്കലംകോ നിഷ്മപഞ്ചോ നിര്‍ദ്വന്ദ്വോ നിര്‍മലപ്രഭഃ ॥ 37 ॥

നിസ്തുലോ നീലചികുരോ നിസ്സങ്ഗോ നിത്യമങ്ഗലഃ ।
നീപപ്രിയോ നിത്യപൂര്‍ണോ നിത്യമങ്ഗലവിഗ്രഹഃ ॥ 38 ॥

നീലഗ്രീവോ നിരുപമോ നിത്യശുദ്ധോ നിരഞ്ജനഃ ।
നൈമിത്തികാര്‍ചനപ്രീതോ നവര്‍ഷിഗണസേവിതഃ ॥ 39 ॥

നൈമിശാരണ്യനിലയോ നീലജീമൂതനിസ്വനഃ ।
മകാരരൂപോ മന്ത്രാത്മാ മായാതീതോ മഹാനിധിഃ ॥ 40 ॥

മകുടാങ്ഗദകേയൂരകംകണാദിപരിഷ്കൃതഃ ।
മണിമണ്ഡപമധ്യസ്ഥോ മൃഡാനീപരിസേവിതഃ ॥ 41 ॥

മധുരോ മധുരാനാഥോ മീനാക്ഷീപ്രാണവല്ലഭഃ ।
മനോന്‍മനോ മഹേഷ്വാസോ മാന്ധാനൃപതി പൂജിതഃ ॥ 42 ॥

മയസ്കരോ മൃഡോ മൃഗ്യോ മൃഗഹസ്തോ മൃഗപ്രിയഃ ।
മലയസ്ഥോ മന്ദരസ്ഥോ മലയാനിലസേവിതഃ ॥ 43 ॥

മഹാകായോ മഹാവക്ത്രോ മഹാദംഷ്ട്രോ മഹാഹനുഃ ।
മഹാകൈലാസനിലയോ മഹാകാരുണ്യവാരിധിഃ ॥ 44 ॥

മഹാഗുണോ മഹോത്സാഹോ മഹാമങ്ഗലവിഗ്രഹഃ ।
മഹാജാനുര്‍മഹാജങ്ഘോ മഹാപാദോ മഹാനഖഃ ॥ 45 ॥

മഹാധാരോ മഹാധീരോ മങ്ഗലോ മങ്ഗലപ്രദഃ ।
മഹാധൃതിര്‍മഹാമേഘഃ മഹാമന്ത്രോ മഹാശനഃ ॥ 46 ॥

മഹാപാപപ്രശമനോ മിതഭാഷീ മധുപ്രദഃ ।
മഹാബുദ്ധിര്‍മഹാസിദ്ധിര്‍മഹായോഗീ മഹേശ്വരഃ ॥ 47 ॥

മഹാഭിഷേകസന്തുഷ്ടോ മഹാകാലോ മഹാനടഃ ।
മഹാഭുജോ മഹാവക്ഷാഃ മഹാകുക്ഷിര്‍മഹാകടിഃ ॥ 48 ॥

മഹാഭൂതിപ്രദോ മാന്യോ മുനിബൃന്ദ നിഷേവിതഃ ।
മഹാവീരേന്ദ്രവരദോ മഹാലാവണ്യശേവധിഃ ॥ 49 ॥

മാതൃമണ്ഡലസംസേവ്യഃ മന്ത്രതന്ത്രാത്മകോ മഹാന്‍ ।
മാധ്യന്ദിനസവസ്തുത്യോ മഖധ്വംസീ മഹേശ്വരഃ ॥ 50 ॥

മായാബീജജപപ്രീതഃ മാഷാന്നപ്രീതമാനസഃ ।
മാര്‍താണ്ഡഭൈരവാരാധ്യോ മോക്ഷദോ മോഹിനീപ്രിയഃ ॥ 51।

മാര്‍താണ്ഡമണ്ഡലസ്ഥശ്ച മന്ദാരകുസുമപ്രിയഃ ।
മിഥിലാപുര സംസ്ഥാനോ മിഥിലാപതിപൂജിതഃ ॥ 52 ॥

മിഥ്യാജഗദധിഷ്ഠാനോ മിഹിരോ മേരുകാര്‍മുകഃ ।
മുദ്ഗൌദനപ്രിയോ മിത്രോ മയോഭൂര്‍മന്ത്രവിത്തമഃ ॥ 53 ॥

മൂലാധാരസ്ഥിതോ മുഗ്ധോ മണിപൂരനിവാസകഃ ।
മൃഗാക്ഷോ മഹിഷാരൂഢോ മഹിഷാസുരമര്‍ദനഃ ॥ 54 ॥

മൃഗാങ്കശേഖരോ മൃത്യുഞ്ജയോ മൃത്യുവിനാശകഃ ।
മേരുശൃങ്ഗാഗ്രനിലയോ മഹാശാന്തോ മഹീസ്തുതഃ ॥ 55 ॥

മൌഞ്ജീബദ്ധശ്ച മഘവാന്‍മഹേശോ മങ്ഗലപ്രദഃ ।
മഞ്ജുമഞ്ജീരചരണോ മന്ത്രിപൂജ്യോ മദാപഹഃ ॥ 56 ॥

മംബീജ ജപസന്തുഷ്ടഃ മായാവീ മാരമര്‍ദനഃ ।
ഭക്തകല്‍പതരുര്‍ഭാഗ്യദാതാ ഭാവാര്‍ഥഗോചരഃ ॥ 57 ॥

ഭക്തചൈതന്യനിലയോ ഭാഗ്യാരോഗ്യപ്രദായകഃ ।
ഭക്തപ്രിയോ ഭക്തിഗംയോ ഭക്തവശ്യോ ഭയാപഹഃ ॥ 58 ॥

ഭക്തേഷ്ടദാതാ ഭക്താര്‍തിഭഞ്ജനോ ഭക്തപോഷകഃ ।
ഭദ്രദോ ഭങ്ഗുരോ ഭീഷ്മോ ഭദ്രകാലീപ്രിയങ്കരഃ ॥ 59 ॥

ഭദ്രപീഠകൃതാവാസോ ഭുവന്തിര്‍ഭദ്രവാഹനഃ ।
ഭവഭീതിഹരോ ഭര്‍ഗോ ഭാര്‍ഗവോ ഭാരതീപ്രിയഃ ॥ 60 ॥

ഭവ്യോ ഭവോ ഭവാനീശോ ഭൂതാത്മാ ഭൂതഭാവനഃ ।
ഭസ്മാസുരേഷ്ടദോ ഭൂമാ ഭര്‍താ ഭൂസുരവന്ദിതഃ ॥ 61 ॥

ഭാഗീരഥീപ്രിയോ ഭൌമോ ഭഗീരഥസമര്‍ചിതഃ ।
ഭാനുകോടിപ്രതീകാശഃ ഭഗനേത്രവിദാരണഃ ॥ 62 ॥

ഭാലനേത്രാഗ്നിസന്ദഗ്ധമന്‍മഥോ ഭൂഭൃദാശ്രയഃ ।
ഭാഷാപതിസ്തുതോ ഭാസ്വാന്‍ ഭവഹേതിര്‍ഭയംകരഃ ॥ 63 ॥

ഭാസ്കരോ ഭാസ്കരാരാധ്യോ ഭക്തചിത്താപഹാരകഃ ।
ഭീമകര്‍മാ ഭീമവര്‍മാ ഭൂതിഭൂഷണഭൂഷിതഃ ॥ 64 ॥

ഭീമഘണ്ടാകരോ ഭണ്ഡാസുരവിധ്വംസനോത്സുകഃ ।
ഭുംഭാരവപ്രിയോ ഭ്രൂണഹത്യാപാതകനാശനഃ ॥ 65 ॥

ഭൂതകൃദ് ഭൂതഭൃദ്ഭാവോ ഭീഷണോ ഭീതിനാശനഃ ।
ഭൂതവ്രാതപരിത്രാതാ ഭീതാഭീതഭയാപഹഃ ॥ 66 ॥

ഭൂതാധ്യക്ഷോ ഭരദ്വാജോ ഭാരദ്വാജസമാശ്രിതഃ ।
ഭൂപതിത്വപ്രദോ ഭീമോ ഭൈരവോ ഭീമനിസ്വനഃ ॥ 67 ॥

ഭൂഭാരോത്തരണോ ഭൃങ്ഗിരിരടിസേവ്യപദാംബുജഃ ।
ഭൂമിദോ ഭൂതിദോ ഭൂതിര്‍ഭവാരണ്യകുഠാരകഃ ॥ 68 ॥

ഭൂര്‍ഭുവസ്സ്വഃ പതിഃ ഭൂപോ ഭിണ്ഡിവാലഭുസുണ്ഡിഭൃത് ।
ഭൂലോകവാസീ ഭൂലോകനിവാസിജനസേവിതഃ ॥ 69 ॥

ഭൂസുരാരാഘനപ്രീതോ ഭൂസുരേഷ്ടഫലപ്രദഃ ।
ഭൂസുരേഡ്യോ ഭൂസൂരേശോ ഭൂതഭേതാല സേവിതഃ ॥ 70 ॥

ഭൈരവാഷ്ടകസംസേവ്യോ ഭൈരവോ ഭൂമിജാര്‍ചിതഃ ।
ഭോഗദോ ഭോഗഭുഗ്ഭോഗ്യോ ഭോഗിഭൂഷണഭൂഷിതഃ ॥ 71 ॥

ഭോഗമാര്‍ഗപ്രദോ ഭോഗീ ഭോഗികുണ്ഡലമണ്ഡിതഃ ।
ഭോഗമോക്ഷപ്രദോ ഭോക്താ ഭിക്ഷാചരണതത്പരഃ ॥ 72 ॥

ഗകാരരൂപോ ഗണപോ ഗുണാതീതോ ഗുഹപ്രിയഃ ।
ഗജചര്‍മപരീധാനോ ഗംഭീരോ ഗാധിപൂജിതഃ ॥ 73 ॥

ഗജാനനപ്രിയോ ഗൌരീവല്ലഭോ ഗിരിശോ ഗുണഃ ।
ഗണോ ഗൃത്സോ ഗൃത്സപതിര്‍ഗരുഡാഗ്രജപൂജിതഃ ॥ 74 ॥

ഗദാദ്യായുധസമ്പന്നോ ഗന്ധമാല്യവിഭൂഷിതഃ ।
ഗയാപ്രയാഗനിലയോ ഗുഡാകേശപ്രപൂജിതഃ ॥ 75 ॥

ഗര്‍വാതീതോ ഗണ്ഡപതിര്‍ഗണകോ ഗണഗോചരഃ ।
ഗായത്രീമന്ത്രജനകോ ഗീയമാനഗുണോ ഗുരൂഃ ॥ 76 ॥

ഗുണജ്ഞേയോ ഗുണധ്യേയോ ഗോപ്താ ഗോദാവരീപ്രിയഃ ।
ഗുണാകരോ ഗുണാതീതോ ഗുരുമണ്ഡലസേവിതഃ ॥ 77 ॥

ഗുണാധാരോ ഗുണാധ്യക്ഷോ ഗര്‍വിതോ ഗാനലോലുപഃ ।
ഗുണത്രയാത്മാ ഗുഹ്യശ്ച ഗുണത്രയവിഭാവിതഃ ॥ 78 ॥

ഗുരുധ്യാതപദദ്വന്ദ്വോ ഗിരീശോ ഗുണഗോചരഃ ।
ഗുഹാവാസോ ഗുഹാധ്യക്ഷോ ഗുഡാന്നപ്രീതമാനസഃ ॥ 79 ॥

ഗൂഢഗുല്‍ഫോ ഗൂഢതനുര്‍ഗജാരൂഢോ ഗുണോജ്ജ്വലഃ ।
ഗൂഢപാദപ്രിയോ ഗൂഢോ ഗൌഡപാദനിഷേവിതഃ ॥ 80 ॥

ഗോത്രാണതത്പരോ ഗ്രീഷ്മോ ഗീഷ്പതിര്‍ഗോപതിസ്തഥാ ।
ഗോരോചനപ്രിയോ ഗുപ്തോ ഗോമാതൃപരിസേവിതഃ ॥ 81

ഗോവിന്ദവല്ലഭോ ഗങ്ഗാജൂടോ ഗോവിന്ദപൂജിതഃ ।
ഗോഷ്ട്യോ ഗൃഹ്യോ ഗുഹാന്തസ്ഥോ ഗഹ്വരേഷ്ഠോ ഗദാന്തകൃത് ॥ 8

ഗോസവാസക്തഹൃദയോ ഗോപ്രിയോ ഗോധനപ്രദഃ ।
ഗോഹത്യാദിപ്രശമനോ ഗോത്രീ ഗൌരീമനോഹരഃ ॥ 83 ॥

ഗങ്ഗാസ്നാനപ്രിയോ ഗര്‍ഗോ ഗങ്ഗാസ്നാനഫലപ്രദഃ ।
ഗന്ധപ്രിയോ ഗീതപാദോ ഗ്രാമണീര്‍ഗഹനോ ഗിരിഃ ॥ 84

ഗന്ധര്‍വഗാനസുപ്രീതോ ഗന്ധര്‍വാപ്സരസാം പ്രിയഃ ।
ഗന്ധര്‍വസേവ്യോ ഗന്ധര്‍വോ ഗന്ധര്‍വകുലഭൂഷണഃ ॥ 85 ॥

ഗംബീജജപസുപ്രീതോ ഗായത്രീജപതത്പരഃ ।
ഗംഭീരവാക്യോ ഗഗനസമരൂപോ ഗിരിപ്രിയഃ ॥ 86 ॥

ഗംഭീരഹൃദയോ ഗേയോ ഗംഭീരോ ഗര്‍വനാശനഃ ।
ഗാങ്ഗേയാഭരണപ്രീതോ ഗുണജ്ഞോ ഗുണവാന്‍ഗുഹഃ ॥ 87 ॥

വകാരരൂപോ വരദോ വാഗീശോ വസുദോ വസുഃ ।
വജ്രീ വജ്രപ്രിയോ വിഷ്ണുഃ വീതരാഗോ വിരോചനഃ ॥ 88 ॥

വന്ദ്യോ വരേണ്യോ വിശ്വാത്മാ വരുണോ വാമനോ വപുഃ ।
വശ്യോ വശംകരോ വാത്യോ വാസ്തവ്യോ വാസ്തുപോ വിധിഃ ॥ 89 ॥

വാചാമഗോചരോ വാഗ്മീ വാചസ്പത്യപ്രദായകഃ ।
വാമദേവോ വരാരോഹോ വിഘ്നേശോ വിഘ്നനാശകഃ ॥ 90 ॥

വാരിരൂപോ വായുരൂപോ വൈരിവീര്യ വിദാരണഃ ।
വിക്ലബോ വിഹ്വലോ വ്യാസോ വ്യാസസൂത്രാര്‍ഥഗോചരഃ ॥ 91 ॥

വിപ്രപ്രിയോ വിപ്രരൂപോ വിപ്രക്ഷിപ്രപ്രസാദകഃ ।
വിപ്രാരാധനസന്തുഷ്ടോ വിപ്രേഷ്ടഫലദായകഃ ॥ 92 ॥

വിഭാകരസ്തുതോ വീരോ വിനായകനമസ്കൃതഃ ।
വിഭുര്‍വിഭ്രാജിതതനുര്‍വിരൂപാക്ഷോ വിനായകഃ ॥ 93 ॥

വിരാഗിജനസംസ്തുത്യോ വിരാഗീ വിഗതസ്പൃഹഃ ।
വിരിഞ്ചപൂജ്യോ വിക്രാന്തോ വദനത്രയസംയുതഃ ॥ 94 ॥

വിശൃംഖലോ വിവിക്തസ്ഥോ വിദ്വാന്വക്ത്രചതുഷ്ടയഃ ।
വിശ്വപ്രിയോ വിശ്വകര്‍താ വഷട്കാരപ്രിയോ വരഃ ॥ 95 ॥

വിശ്വമൂര്‍തിര്‍വിശ്വകീര്‍തിര്‍വിശ്വവ്യാപീ വിയത്പ്രഭുഃ ।
വിശ്വസ്രഷ്ടാ വിശ്വഗോപ്താ വിശ്വഭോക്താ വിശേഷവിത് ॥ 96 ॥

വിഷ്ണുപ്രിയോ വിയദ്രൂപോ വിരാഡ്രൂപോ വിഭാവസുഃ ।
വീരഗോഷ്ഠീപ്രിയോ വൈദ്യോ വദനൈകസമന്വിതഃ ॥ 97 ॥

വീരഭദ്രോ വീരകര്‍താ വീര്യവാന്വാരണാര്‍തിഹൃത് ।
വൃഷാംകോ വൃഷഭാരൂഢോ വൃക്ഷേശോ വിന്ധ്യമര്‍ദനഃ ॥ 98 ॥

വേദാന്തവേദ്യോ വേദാത്മാ വദനദ്വയശോഭിതഃ ।
വജ്രദംഷ്ട്രോ വജ്രനഖോ വന്ദാരുജനവത്സലഃ ॥ 99 ॥

വന്ദ്യമാനപദദ്വന്ദ്വോ വാക്യജ്ഞോ വക്ത്രപഞ്ചകഃ ।
വംബീജജപസന്തുഷ്ടോ വാക്പ്രിയോ വാമലൌചനഃ ॥ 100 ॥

വ്യോമകേശോ വിധാനജ്ഞോ വിഷഭക്ഷണതത്പരഃ ।
തകാരരൂപസ്തദ്രൂപസ്തത്പദാര്‍ഥസ്വരൂപകഃ ॥ 101 ॥

തടില്ലതാസമരുചിസ്തത്ത്വജ്ഞാനപ്രബോധകഃ ।
തത്ത്വമസ്യാദിവാക്യാര്‍ഥ സ്തപോദാനഫലപ്രദഃ ॥ 102 ॥

തത്ത്വജ്ഞസ്തത്ത്വനിലയസ്തത്ത്വവാച്യസ്തപോനിധിഃ ।
തത്ത്വാസനസ്തത്സവിതുര്‍ജപസന്തുഷ്ടമാനസഃ ॥ 103 ॥

തന്ത്രയന്ത്രാത്മകസ്തന്ത്രീ തന്ത്രജ്ഞസ്താണ്ഡവപ്രിയഃ ।
തന്ത്രീലയവിധാനജ്ഞസ്തന്ത്രമാര്‍ഗപ്രദര്‍ശകഃ ॥ 104 ॥

തപസ്യാധ്യാനനിരതസ്തപസ്വീ താപസപ്രിയഃ ।
തപോലോകജനസ്തുത്യസ്തപസ്വിജനസേവിതഃ ॥ 105 ॥

തരുണസ്താരണസ്താരസ്താരാധിപനിഭാനനഃ ।
തരുണാദിത്യസംകാശസ്തപ്തകാഞ്ചനഭൂഷണഃ ॥ 106 ॥

തലാദിഭുവനാന്തസ്ഥസ്തത്ത്വമര്‍ഥസ്വരൂപകഃ ।
താംരവക്ത്രസ്താംരചക്ഷുസ്താംരജിഹ്വസ്തനൂദരഃ ॥ 107 ॥

താരകാസുരവിധ്വംസീ താരകസ്താരലോചനഃ ।
താരാനാഥകലാമൌലിസ്താരാനാഥസമുദ്യുതിഃ ॥ 108 ॥

താര്‍ക്ഷ്യകസ്താര്‍ക്ഷ്യവിനുതസ്ത്വഷ്ടാ ത്രൈലോക്യസുന്ദരഃ ।
താംബൂലപൂരിതമുഖസ്തക്ഷാ താംരാധരസ്തനുഃ ॥ 109 ॥

തിലാക്ഷതപ്രിയസ്ത്രിസ്ഥസ്തത്ത്വസാക്ഷീ തമോഗുണഃ ।
തുരങ്ഗവാഹനാരൂഢസ്തുലാദാനഫലപ്രദഃ ॥ 110 ॥

തുലസീബില്വനിര്‍ഗുണ്ഡീജംബീരാമലകപ്രിയഃ ।
തുലാമാഘസ്നാനതുഷ്ടസ്തുഷ്ടാതുഷ്ടപ്രസാദനഃ ॥ 111 ॥

തുഹിനാചലസംകാശസ്തമാലകുസുമാകൃതിഃ ।
തുങ്ഗഭദ്രാതീരവാസീ തുഷ്ടഭക്തേഷ്ടദായകഃ ॥ 112 ॥

തോമരാദ്യായുധധരസ്തുഷാരാദ്രിസുതാപ്രിയഃ ।
തോഷിതാഖിലദൈത്യൌഘസ്ത്രികാലജ്ഞമുനിപ്രിയഃ ॥ 113 ॥

ത്രയീമയസ്ത്രയീവേദ്യസ്ത്രയീവന്ദ്യസ്ത്രയീതനുഃ ।
ത്രയ്യന്തനിലയസ്തത്ത്വനിധിസ്താംരസ്തമോപഹഃ ॥ 114 ॥

ത്രികാലപൂജനപ്രീതസ്തിലാന്നപ്രീതമാനസഃ ।
ത്രിധാമാ തീക്ഷ്ണപരശുഃ തീക്ഷ്ണേഷുസ്തേജസാം നിധിഃ ॥ 115 ॥

ത്രിലോകരക്ഷകസ്ത്രേതായജനപ്രീതമാനസഃ ।
ത്രിലോകവാസീ ത്രിഗുണോ ദ്വിനേത്രസ്ത്രിദശാധിപഃ ॥ 116 ॥

ത്രിവര്‍ഗദസ്ത്രികാലജ്ഞസ്തൃപ്തിദസ്തുംബുരുസ്തുതഃ ।
ത്രിവിക്രമസ്ത്രിലോകാത്മാ ത്രിമൂര്‍തിസ്ത്രിപുരാന്തകഃ ॥ 117 ॥

ത്രിശൂലഭീഷണസ്തീവ്രസ്തീര്‍ഥ്യസ്തീക്ഷ്ണവരപ്രദഃ ।
രഘുസ്തുതപദദ്വന്ദ്വോ രവ്യാദിഗ്രഹസംസ്തുതഃ ॥ 118 ॥

രജതാചലശൃങ്ഗാഗ്രനിലയോ രജതപ്രഭഃ ।
രതപ്രിയോ രഹഃപൂജ്യോ രമണീയഗുണാകരഃ ॥ 119 ॥

രഥകാരോ രഥപതിഃ രഥോ രത്നാകരപ്രിയഃ ।
രഥോത്സവപ്രിയോ രസ്യോ രജോഗുണവിനാശകൃത് ॥ 120 ॥

രത്നഡോലോത്സവപ്രീതോ രണത്കിംകിണിമേഖലഃ ।
രത്നദോ രാജകോ രാഗീ രങ്ഗവിദ്യാവിശാരദഃ ॥ 121 ॥

രത്നപൂജനസന്തുഷ്ടോ രത്നസാനുശരാസനഃ ।
രത്നമണ്ഡപമധ്യസ്ഥോ രത്നഗ്രൈവേയകുണ്ഡലഃ ॥ 122 ॥

രത്നാകരസ്തുതോ രത്നപീഠസ്ഥോ രണപണ്ഡിതഃ ।
രത്നാഭിഷേകസന്തുഷ്ടോ രത്നകാഞ്ചനഭൂഷണഃ ॥ 123 ॥

രത്നാങ്ഗുലീയവലയോ രാജത്കരസരോരുഹഃ ।
രമാപതിസ്തുതോ രംയോ രാജമണ്ഡലമധ്യഗഃ ॥ 124 ॥

രമാവാണീസമാരാധ്യോ രാജ്യദോ രത്നഭൂഷണഃ ।
രംഭാദിസുന്ദരീസേവ്യോ രക്ഷോഹാ രാകിണീപ്രിയഃ ॥ 125 ॥

രവിചന്ദ്രാഗ്നിനയനോ രത്നമാല്യാംബരപ്രിയഃ ।
രവിമണ്ഡലമധ്യസ്ഥോ രവികോടിസമപ്രഭഃ ॥ 126 ॥

രാകേന്ദുവദനോ രാത്രിഞ്ചരപ്രാണാപഹാരകഃ ।
രാജരാജപ്രിയോ രൌദ്രോ രുരുഹസ്തോ രുരുപ്രിയഃ ॥ 127 ॥

രാജരാജേശ്വരോ രാജപൂജിതോ രാജ്യവര്‍ധനഃ ।
രാമാര്‍ചിതപദദ്വന്ദ്വോ രാവണാര്‍ചിതവിഗ്രഹഃ ॥ 128 ॥

രാജവശ്യകരോ രാജാ രാശീകൃതജഗത്ത്രയഃ ।
രാജീവചരണോ രാജശേഖരോ രവിലോചനഃ ॥ 129 ॥

രാജീവപുഷ്പസംകാശോ രാജീവാക്ഷോ രണോത്സുകഃ ।
രാത്രിഞ്ചരജനാധ്യക്ഷോ രാത്രിഞ്ചരനിഷേവിതഃ ॥ 130 ॥

രാധാമാധവസംസേവ്യോ രാധാമാധവവല്ലഭഃ ।
രുക്മാങ്ഗദസ്തുതോ രുദ്രോ രജസ്സത്വതമോമയഃ ॥ 131 ॥

രുദ്രമന്ത്രജപപ്രീതോ രുദ്രമണ്ഡലസേവിതഃ ।
രുദ്രാക്ഷജപസുപീതോ രുദ്രലോകപ്രദായകഃ ॥ 132 ॥

രുദ്രാക്ഷമാലാഭരണോ രുദ്രാണീപ്രാണനായകഃ ।
രുദ്രാണീപൂജനപ്രീതോ രുദ്രാക്ഷമകുടോജ്വലഃ ॥ 133 ॥

രുരുചര്‍മപരീധാനോ രുക്മാങ്ഗദപരിഷ്കൃതഃ ।
രേഫസ്വരൂപോ രുദ്രാത്മാ രുദ്രാധ്യായജപപ്രിയഃ ॥ 134 ॥

രേണുകാവരദോ രാമോ രൂപഹീനോ രവിസ്തുതഃ ।
രേവാനദീതീരവാസീ രോഹിണീപതിവല്ലഭഃ ॥ 135 ॥

രോഗേശോ രോഗശമനോ രൈദോ രക്തബലിപ്രിയഃ ।
രംബീജജപസന്തുഷ്ടോ രാജീവകുസുമപ്രിയഃ ॥ 136 ॥

രംഭാഫലപ്രിയോ രൌദ്രദൃക് രക്ഷാകര രൂപവാന്‍ ।
ദകാരരൂപോ ദേവേശോ ദരസ്മേരമുഖാംബുജഃ ॥ 137 ॥

ദരാന്ദോലിതദീര്‍ഘാക്ഷോ ദ്രോണപുഷ്പാര്‍ചനപ്രിയഃ ।
ദക്ഷാരാധ്യോ ദക്ഷകന്യാപതിര്‍ദക്ഷവരപ്രദഃ ॥ 138 ॥

ദക്ഷിണാദക്ഷിണാരാധ്യോ ദക്ഷിണാമൂര്‍തിരൂപഭൃത് ।
ദാഡിമീബീജരദനോ ദാഡിമീകുസുമപ്രിയഃ ॥ 139

ദാന്തോ ദക്ഷമഖധ്വംസീ ദണ്ഡോ ദമയിതാ ദമഃ ।
ദാരിദ്ര്യധ്വംസകോ ദാതാ ദയാലുര്‍ദാനവാന്തകഃ ॥ 140

ദാരുകാരണ്യനിലയോ ദശദിക്പാലപൂജിതഃ ।
ദാക്ഷായണീസമാരാധ്യോ ദനുജാരിര്‍ദയാനിധിഃ ॥ 141

ദിവ്യായുധധരോ ദിവ്യമാല്യാംബരവിഭൂഷണഃ ।
ദിഗംബരോ ദാനരൂപോ ദുര്‍വാസമുനിപൂജിതഃ ॥ 142 ॥

ദിവ്യാന്തരിക്ഷഗമനോ ദുരാധര്‍ഷോ ദയാത്മകഃ ।
ദുഗ്ധാഭിഷേചനപ്രീതോ ദുഃഖദോഷവിവര്‍ജിതഃ ॥ 143 ॥

ദുരാചാരപ്രശമനോ ദുഗ്ധാന്നപ്രീതമാനസഃ ।
ദുര്ലഭോ ദുര്‍ഗമോ ദുര്‍ഗോ ദുഃഖഹന്താ ദുരാര്‍തിഹാ ॥ 144 ॥

ദുര്‍വാസാ ദുഷ്ടഭയദോ ദുര്‍ജയോ ദുരതിക്തമഃ ।
ദുഷ്ടഹന്താ ദേവസൈന്യപതിര്‍ദംഭവിവര്‍ജിതഃ ॥ 145 ॥

ദുഃസ്വപ്നനാശനോ ദുഷ്ടദുരോ ദുര്‍വാരവിത്തമഃ ।
ദൂര്‍വായുഗ്മസമാരാധ്യോ ദുത്തൂരകുസുമപ്രിയഃ ॥ 146 ॥

ദേവഗങ്ഗാജടാജൂടോ ദേവതാപ്രാണവല്ലഭഃ ।
ദേവതാര്‍തിപ്രശമനോ ദീനദൈന്യവിമോചനഃ ॥ 147 ॥

ദേവദേവോ ദൈത്യഗുരുഃ ദണ്ഡനാഥപ്രപൂജിതഃ ।
ദേവഭോഗ്യോ ദേവയോഗ്യോ ദീപ്തമൂര്‍തിര്‍ദിവസ്പതിഃ ॥ 148 ॥

ദേവര്‍ഷിവര്യോ ദേവര്‍ഷിവന്ദിതോ ദേവഭോഗദഃ ।
ദേവാദിദേവോ ദേവേജ്യോ ദൈത്യദര്‍പനിഷൂദനഃ ॥ 149 ॥

ദേവാസുരഗണാധ്യക്ഷോ ദേവാസുരഗണാഗ്രണീഃ ।
ദേവാസുര തപസ്തുഷ്ടോ ദേവാസുരവരപ്രദഃ ॥ 150 ॥

ദേവാസുരേശ്വരാരാധ്യോ ദേവാന്തകവരപ്രദഃ ।
ദേവാസുരേശ്വരോ ദേവോ ദേവാസുരമഹേശ്വരഃ ॥ 151 ॥

ദേവേന്ദ്രരക്ഷകോ ദീര്‍ഘോ ദേവവൃന്ദനിഷേവിതഃ ।
ദേശകാലപരിജ്ഞാതാ ദേശോപദ്രവനാശകഃ ॥ 152 ॥

ദോഷാകരകലാമൌലിര്‍ദുര്‍വാരഭുജവിക്രമഃ ।
ദണ്ഡകാരണ്യനിലയോ ദണ്ഡീ ദണ്ഡപ്രസാദകഃ ॥ 153 ॥

ദണ്ഡനീതിര്‍ദുരാവാസോ ദ്യോതോ ദുര്‍മതിനാശനഃ ।
ദ്വന്ദ്വാതീതോ ദീര്‍ഘദര്‍ശീ ദാനാധ്യക്ഷോ ദയാപരഃ ॥ 154 ॥

യകാരരൂപോ യന്ത്രാത്മാ യന്ത്രാരാധനതത്പരഃ ।
യജമാനാദ്യഷ്ടമൂര്‍തിര്യാമിനീചരദര്‍പഹാ ॥ 155 ॥

യജുര്‍വേദപ്രിയോ യുദ്ധമര്‍മജ്ഞോ യുദ്ധകൌശലഃ ।
യത്നസാധ്യോ യഷ്ടിധരോ യജമാനപ്രിയോ യജുഃ ॥ 156 ॥

യഥാര്‍ഥരൂപോ യുഗകൃദ്യുഗരൂപോ യുഗാന്തകൃത് ।
യഥോക്തഫലദോ യോഷാപൂജനപ്രീതമാനസഃ ॥ 157 ॥

യദൃച്ഛാലാഭസന്തുഷ്ടോ യാചകാര്‍തിനിഷൂദനഃ ।
യന്ത്രാസനോ യന്ത്രമയോ യന്ത്രമന്ത്രസ്വരൂപകഃ ॥ 158 ॥

യമരൂപോ യാമരൂപോ യമബാധാനിവര്‍തകഃ ।
യമാദിയോഗനിരതോ യോഗമാര്‍ഗപ്രദര്‍ശകഃ ॥ 159 ॥

യവാക്ഷതാര്‍ചനരതോ യാവചിഹ്നിതപാദുകഃ ।
യക്ഷരാജസഖോ യജ്ഞോ യക്ഷേശോ യക്ഷപൂജിതഃ ॥ 160 ॥

യക്ഷരാക്ഷസസംസേവ്യോ യാതുധാനവരപ്രദഃ ।
യജ്ഞഗുഹ്യോ യജ്ഞകര്‍താ യജമാനസ്വരൂപകഃ ॥ 161 ॥

യജ്ഞാന്തകൃദ്യജ്ഞപൂജ്യോ യജ്ഞഭുഗ്യജ്ഞവാഹനഃ ।
യാഗപ്രിയോ യാനസേവ്യോ യുവാ യൌവനഗര്‍വിതഃ ॥ 162 ॥

യാതായാതാദിരഹിതോ യതിധര്‍മപരായണഃ ।
യാത്രാപ്രിയോ യമീയാംയദണ്ഡപാശനികൃന്തനഃ ॥ 163 ॥

യാത്രാഫലപ്രദോ യുക്തോ യശസ്വീ യമുനാപ്രിയഃ ।
യാദഃപതിര്യജ്ഞപതിര്യതിര്യജ്ഞപരായണഃ ॥ 164 ॥

യാദവാനാം പ്രിയോ യോദ്ധാ യോധാരാന്ധന തത്പരഃ ।
യാമപൂജനസന്തുഷ്ടോ യോഷിത്സങ്ഗവിവര്‍ജിതഃ ॥ 165 ॥

യാമിനീപതിസംസേവ്യോ യോഗിനീഗണസേവിതഃ ।
യായജൂകോ യുഗാവര്‍തോ യാച്ഞാരൂപോ യഥേഷ്ടദഃ ॥ 166 ॥

യാവൌദനപ്രീതചിത്തോ യോനിഷ്ഠോ യാമിനീപ്രിയഃ ।
യാജ്ഞവല്‍ക്യപ്രിയോ യജ്വാ യജ്ഞേശോ യജ്ഞസാധനഃ ॥ 167 ॥

യോഗമായാമയോ യോഗമായാസംവൃതവിഗ്രഹഃ ।
യോഗസിദ്ധോ യോഗിസേവ്യോ യോഗാനന്ദസ്വരൂപകഃ ॥ 168 ॥

യോഗക്ഷേമകരോ യോഗക്ഷേമദാതാ യശസ്കരഃ ।
യോഗീ യോഗാസനാരാധ്യോ യോഗാങ്ഗോ യോഗസങ്ഗ്രഹഃ ॥ 169 ॥

യോഗീശ്വരേശ്വരോ യോഗ്യോ യോഗദാതാ യുഗന്ധരഃ ।
യോഷിത്പ്രിയോ യദുപതിര്യോഷാര്‍ധീകൃതവിഗ്രഹഃ ॥ 170 ॥

യംബീജജപസന്തുഷ്ടോ യന്ത്രേശോ യന്ത്രസാധനഃ ।
യന്ത്രമധ്യസ്ഥിതോ യന്ത്രീ യോഗീശ്വരസമാശ്രിതഃ ॥ 171 ॥

॥ ഉത്തരപീഠികാ ॥

ഏതത്തേ കഥിതം വിഷ്ണോ രുദ്രനാമസഹസ്രകം ।
ശ്രവണാത്പഠനാച്ചൈവ മനനാച്ച ഫലപ്രദം ॥ 1 ॥

ധര്‍മാര്‍ഥികാമമോക്ഷാഖ്യ ചതുര്‍വര്‍ഗഫലപ്രദം ।
വിദ്യാകാമീ സുവിദ്യാം ച ലഭതേ നാത്ര സംശയഃ ॥ 2 ॥

പുത്രാര്‍ഥീ ലഭതേ പുത്രം കന്യാര്‍ഥീ ഫലമശ്നുതേ ।
വിജയാര്‍ഥീ വിജയം ചൈക ഗൃഹാര്‍ഥീ ഗൃഹമാപ്നുയാത് ॥ 3 ॥

പുഷ്ടിം ബലം യശോ വര്‍ചോ ദീര്‍ഘമായുശ്ച വിന്ദതേ ।
സര്‍വജ്വരവിനാശായ ഏതന്നാമസഹസ്രകം ॥ 4 ॥

പഠിത്വാ പാഠയിത്വാ വാ മുച്യതേ ജ്വരപീഡനാത് ।
പരമന്ത്രകൃതാദ്ദോഷാത് രക്ഷതീദം ന സംശയഃ ॥ 5 ॥

സര്‍വഗ്രന്ഥിവിനാശായ പഠേന്നാമസഹസ്രകം ।
സര്‍വഗ്രഹവിനാശാര്‍ഥം ജപേദേതത്സഹസ്രകം ॥ 6 ॥

അപമൃത്യുഭയം നാസ്തി അനേകവിഷനാശനം ।
നഹി ചോരഭയം തസ്യ നാമസാഹസ്രപാഠിനഃ ॥ 7 ॥

സര്‍വപുഷ്പൈസ്സമഭ്യര്‍ച്യ സര്‍വസിദ്ധിമവാപ്നുയാത് ।
ത്രിദലൈഃ ബില്വപത്രൈശ്ച അച്ഛിദ്രൈഃ കോമലൈഃ നവൈഃ ॥ 8 ॥

രുദ്രാര്‍പണം യഃ കരോതി സര്‍വദോഷാത്പ്രമുച്യതേ ।
അഷ്ടംയാം പൂര്‍ണിമായാം ച അമായാം ച വിശേഷതഃ ॥ 9 ॥

ആര്‍ദ്രായാം ച പ്രദോഷേ ച സോമവാരേ ഗുരോര്‍ദിനേ ।
യഃ പഠിത്വാ ചാര്‍ചനാം ച കുരുതേ സ ച മാനവഃ ॥ 10 ॥

സ സര്‍വകാമാന്ലഭതേ വാഗ്യതോ നിയമീ ശുചിഃ ।
സര്‍വസൌഭാഗ്യമാപ്നോതി ക്ഷേമാരോഗ്യം സുഖം പരം ॥ 11 ॥

ചൈത്രേ ദമനകൈഃ പൂജാ വൈശാഖേ ഗന്ധവാരിഭിഃ ।
ജ്യേഷ്ഠേ തു ത്രിഫലൈഃ പക്വൈഃ ആഷാഢേ ക്ഷീരമൂജനം ॥ 12 ॥

ശ്രാവണ്യാം ശര്‍കരാഭിഃ സ്യാത് ഗുഡാപൂപൈശ്ച ഭദ്രദേ ।
അന്നൈരാശ്വയുജേ മാസി കാര്‍തിക്യാം ദീപമാലയാ ॥ 13 ॥

മാര്‍ഗശീര്‍ഷേ ഘൃതൈഃ പൂജാ പൌഷേ ചേക്ഷുരസൈരപി ।
ആജ്യര്‍ദ്രകംബലൈര്‍മാഘേ ഫാല്‍ഗുനേ ദധിഭിര്‍ഭവേത് ॥ 14 ॥

ഇത്ഥം ദ്വാദശമസേഷു പൂര്‍ണിമായാം വിശേഷതഃ ।
മഹേശ്വരസ്യ പൂജാം യഃ കുരുതേ ഭക്തിസസംയുതഃ ॥ 15 ॥

സര്‍വാന്‍കാമാനവാപ്നോതി ശിവസായുജ്യമാപ്നുയാത് ।
മങ്ഗലാനാം മങ്ഗലം ച ഏതന്നാമസഹസ്രകം ॥ 16 ॥

സുരൂപം ഗുണസമ്പന്നം കന്യാ ച ലഭതേ പതിം ।
ദീര്‍ഘസൌമങ്ഗല്യമാപ്നോതി മങ്ഗലാനാം പരമ്പരാം ॥ 17 ॥

॥ ഇതി ശ്രീഭൃങ്ഗിരിടിസംഹിതായാം ശിവവിഷ്ണുസംവാദേ
ശിവോത്കര്‍ഷപ്രകരണേ ശ്രീരുദ്രസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read:

Sri Rudra Sahasranama Stotram from Bhringiritisamhita in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil