1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

Sri Rudra Sahasranama Stotram from Bhringiritisamhita Lyrics in Gujarati

Rudrasahasranama Stotram from Bhringiritisamhita in Gujarati:

॥ શ્રીરુદ્રસહસ્રનામસ્તોત્રં ભૃઙ્ગિરિટિસંહિતાયામ્ ॥

॥ પૂર્વપીઠિકા ॥

કૈલાસાચલશૃઙ્ગાગ્રે રત્નસિંહાસને સ્થિતમ્ ।
પાર્વત્યા સહિતં દેવં શિવં વેદાન્તવર્ણિતમ્ ॥ ૧ ॥

કદાચિદ્ભગવાન્વિષ્ણુઃ આગત્ય પરયા મુદા ।
તુષ્ટાવ વિવિધૈસ્સ્તોત્રૈઃ ભગવન્તમુમાપતિમ્ ॥ ૨ ॥

મહાદેવ! મહાદેવ! મહાદેવ! દયાનિધે! ।
ભવાનેવ ભવાનેવ ભવાનેવ ગતિર્મમ ॥ ૩ ॥

સ્રષ્ટારોઽપિ પ્રજાનાં પ્રબલભવભયાદ્યં નમસ્યન્તિ દેવાઃ
યશ્ચિત્તે સમ્પ્રવિષ્ટોઽપ્યવહિતમનસાં ધ્યાનયુક્તાત્મનાં ચ ।
લોકાનામાદિદેવઃ સ જયતુ ભગવન્શ્રીભવાનીસમેતઃ
બિભ્રાણઃ સોમલેખામહિવલયવરં ગાઙ્ગચન્દ્રૌ કપાલમ્ ॥ ૪ ॥

નમશ્શિવાય સામ્બાય સગણાય સસૂનવે ।
સનન્દિને સગઙ્ગાય સવૃષાય નમો નમઃ ॥ ૫ ॥

સ્વર્ણાસનાય સૌમ્યાય શક્તિશૂલધરાય ચ ।
નમો દિક્ચર્મવસ્ત્નાય ઈશાનાય નમો નમઃ ॥ ૬ ॥

બ્રહ્મણે બ્રહ્મદેહાય નમસ્તત્પુરુષાય તે ।
નમોઽન્ધકવિનાશાય અઘોરાય નમો નમઃ ॥ ૭ ॥

રુદ્રાય પઞ્ચવક્ત્રાય વામદેવાય તે નમઃ ।
સર્વરોગવિનાશાય સદ્યોજાતાય તે નમઃ ॥ ૮ ॥

ગિરિશાય સુદેહાય સુન્દરાય નમો નમઃ ।
ભીમાયોગ્રસ્વરૂપાય વિજયાય નમો નમઃ ॥ ૯ ॥

સુરાસુરાધિપતયે અનન્તાય નમો નમઃ ।
સૂક્ષ્માય વહ્નિહસ્તાય વરખટ્વાઙ્ગધારિણે ॥ ૧૦ ॥

શિવોત્તમાય ભર્ગાય વિરૂપાક્ષાય તે નમઃ ।
શાન્તાય ચ તમોઘ્નાય એકનેત્રાય તે નમઃ ॥ ૧૧ ॥

બેધસે વિશ્વરૂપાય એકરુદ્રાય તે નમઃ ।
ભક્તાનુકમ્પિનેઽત્યર્થં નમસ્તેઽસ્તુ ત્રિમૂર્તયે ॥

શ્રીકણ્ઠાય નમસ્તેઽસ્તુ રુદ્રાણાં શતધારિણે ॥ ૧૨ ॥

પઞ્ચાસ્યાય શુભાસ્યાય નમસ્તેઽસ્તુ શિખણ્ડિને ।
એવં સ્તુતો મહાદેવઃ પ્રાહ ગમ્ભીરયા ગિરા ॥ ૧૩ ॥

કિં તવેષ્ટં મમ પુરો વદ વિષ્ણો ! પ્રિયંકર ! ।
ઇત્યુક્તઃ કમલાક્ષસ્તુ શિવં પ્રાહ રમાપતિઃ ॥ ૧૪ ॥

લોકાનાં રક્ષણે તાવત્ નિયુક્તો ભવતા હ્યહમ્ ।
તદ્રક્ષણે યથાશક્તો ભવેયં ચ તથા કુરુ ॥ ૧૫ ॥

અસુરાણાં વધાર્થાય બલં દેહિ વપુષ્ષુ મે ।
રુદ્રનામસહસ્રં ચ તદર્થં વદ મે પ્રભો ॥ ૧૬ ॥

ઇતિ સમ્પ્રાર્થિતસ્તેન માધવેન મહેશ્વરઃ ।
પ્રોવાચ રુદ્રનામાનિ તન્માહાત્મ્યસ્ય સઙ્ગ્રહમ્ ॥ ૧૭ ॥

અજૈકપાદહિર્બુધ્ન્યઃ ત્વષ્ટા પ્રોક્તસ્તૃતીયગઃ ।
વિશ્વરૂપહરશ્ચૈવ બહુરૂપસ્ત્રિયમ્બકઃ ॥ ૧૮ ॥

અપરાજિતસ્સપ્તમશ્ચ અષ્ટમશ્ચ વૃષાકપિઃ ।
શમ્ભુઃ કપર્દી દશમઃ રૈવત એકાદશઃ સ્મૃતઃ ॥ ૧૯ ॥

ઇત્યેકાદશરુદ્રાણાં નામાનિ કથિતાનિ તે ।
જામાતારમનાહૂય શિવં શાન્તિં પિનાકિનમ્ ॥ ૨૦ ॥

યજ્ઞમારબ્ધવાન્દક્ષઃ મામેકં ચ સતીપતિમ્ ।
ઇતિ વિજ્ઞાય સઙ્ક્રુદ્ધઃ ભગવાન્સોમશેખરઃ ॥ ૨૧ ॥

પ્રલયાગ્રિપ્રભો રુદ્રઃ સહસ્રશિરસાન્વિતઃ ।
દ્વિસહસ્રકરો દીર્ઘઃ સકલાયુધપાણિમાન્ ॥ ૨૨ ॥

અટ્ટહાસકરો ભીમઃ દ્વિસહસ્રાક્ષિસંયુતઃ ।
મહોગ્રનર્તનાભિજ્ઞઃ સર્વસંહારતાણ્ડવઃ ॥ ૨૩ ॥

દક્ષાધ્વરં નાશિતવાન્ તતો દેવાઃ પલાયિતાઃ ।
અતઃ શ્રીરુદ્રદેવસ્ય પૂજનાત્સર્વદેવતાઃ ॥ ૨૪ ॥

પ્રીતાશ્ચ વરદાને યાઃ સુમુખ્યશ્ચ ભવન્તિ તાઃ ।
તસ્માત્ત્વમપિ દેવેશં રુદ્રં સમ્પૂજયાધુના ॥ ૨૫ ॥

તાત્પૂજનોપકારાય તન્નામાનિ વદામિ તે ।
શૃણુ ત્વં શ્રદ્ધયોપેતઃ તન્નામાનિ વરાણિ ચ ॥ ૨૬ ॥

ઇત્યુક્ત્વા ભગવાન્દેવો વિષ્ણવે પ્રભવિષ્ણવે ।
રુદ્રસ્યારમ્ભમન્ત્રોઽયં પ્રણવઃ પરિકીર્તિતઃ ॥ ૨૭ ॥

તતો નમશ્ચેતિ પરં ભગવતે ચ તતઃ પરમ્ ।
રુદ્રાયેતિ તતઃ પશ્ચાત્ મન્ત્રક્રમ ઉદીરિતઃ ॥ ૨૮ ॥

પ્રત્યક્ષરં નામશતં સહસં ક્રમશો ભવેત્ ।
રુદ્રનામાં સહસ્રં ચ ઉપદિશ્યાન્તર્દધે પ્રભુઃ ॥ ૨૯ ॥

॥ ન્યાસઃ ॥

અસ્ય શ્રીરુદ્રસહસ્રનામસ્તોત્રમહામન્ત્રસ્ય ।
ભગવાન્ મહાદેવ ઋષિઃ । દેવીગાયત્રીછન્દઃ ।
સર્વસંહારકર્તા શ્રીરુદ્રો દેવતા । શ્રીંબીજમ્ । રું શક્તિઃ ।
દ્રં કીલકમ્ । શ્રીરુદ્ર પ્રસાદસિદ્ધયર્થે જપે વિનિયોગઃ ।

ૐ અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ । નં તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
મં મધ્યમાભ્યાં નમઃ । ભં અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
ગં કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ । વં કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।

તેં હૃદયાય નમઃ । રું શિરસે સ્વાહા । દ્રાં શિખાયૈ વષટ્ ।
યં કવચાય હુમ્ । ૐ નેત્રત્રયાય વૌષટ્ । શ્રીં અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ભૂર્ભુવસ્સુવરોમિતિ દિગ્બન્ધઃ ।

॥ ધ્યાનમ્ ॥

નેત્રાણાં દ્વિસહસ્રકૈઃ પરિવૃતમત્યુગ્રચર્મામ્બરં
હેમાભં ગિરિશં સહસ્રશિરસં આમુક્તકેશાન્વિતમ્ ।
ઘણ્ટામણ્ડિતપાદપદ્મયુગલં નાગેન્દ્રકુમ્ભોપરિ
તિષ્ઠન્તં દ્વિસહસ્રહસ્તમનિશં ધ્યાયામિ રુદ્રં પરમ્ ॥

॥ પઞ્ચપૂજા ॥

લં પૃથિવ્યાત્મને ગન્ધં સમર્પયામિ ।
હં આકાશાત્મને પુષ્પાણિ સમર્પયામિ ।
યં વાય્વાત્મને ધૂપમાઘ્રાપયામિ ।
રં વહ્ન્યાત્મને દીપં દર્શયામિ ।
વં અમૃતાત્મને અમૃતં નિવેદયામિ ।
સં સર્વાત્મને સર્વોપચારાન્સમર્પયામિ ।

સહસ્રનામસ્તોત્ર પારાયણસમાપ્તૌ અઙ્ગન્યાસમાત્રં કૃત્વા
ધ્યાત્વા દિગ્વિમોકં, લમિત્યાદિ પઞ્ચપૂજાં ચ કુર્યાત્ ॥

॥ અથ શ્રીરુદ્રસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

। ૐ નમો ભગવતે રુદ્રાય ।

ૐ ઐં હ્રીં જપસ્તુત્યઃ ૐ નમઃ પદવાચકઃ ।
ૐકારકર્તા ચોંકારવેત્તા ચોંકારબોધકઃ ॥ ૧

ૐકારકન્દરાસિંહઃ ૐકારજ્ઞાનવારિધિઃ ।
ૐકારકન્દાકુરિકઃ ૐકારવદનોજ્જ્વલઃ ॥ ૨ ॥

ૐકારકાકુદશ્ચાયં ૐકારપદવાચકઃ ।
ૐકારકુણ્ડસપ્તાર્ચિઃ ૐકારાવાલકલ્પકઃ ॥ ૩ ॥

ૐકારકોકમિહિરઃ ૐકારશ્રીનિકેતનઃ ।
ૐકારકણ્ઠશ્ચોંકારસ્કન્ધશ્ચોંકારદોર્યુગઃ ॥ ૪ ॥

ૐકારચરણદ્વન્દ્વઃ ૐકારમણિપાદુકઃ ।
ૐકારચક્ષુશ્ચોઞ્કારશ્રુતિશ્ચોઞ્કારભ્રૂર્યુગઃ ॥ ૫ ॥

ૐકારજપસુપ્રીતઃ ૐકારૈકપરાયણઃ ।
ૐકારદીર્ઘિકાહંસશ્ચોઞ્કારજપતારકઃ ॥ ૬ ॥

ૐકારપદતત્ત્વાર્થઃ ૐકારામ્ભોધિચન્દ્રમાઃ ।
ૐકારપીઠમધ્યસ્થઃ ૐકારાર્થપ્રકાશકઃ ॥ ૭ ॥

ૐકારપૂજ્યશ્ચોઞ્કારસ્થિતશ્ચોઞ્કારસુપ્રભુઃ ।
ૐકારપૃષ્ઠશ્ચોઞ્કારકટિશ્ચોઞ્કારમધ્યમઃ ॥ ૮ ॥

ૐકારપેટકમણિઃ ૐકારાભરણોજ્જ્વલઃ ।
ૐકારપઞ્જરશુકઃ ૐકારાર્ણવમૌક્તિકઃ ॥ ૯ ॥

ૐકારભદ્રપીઠસ્થઃ ૐકારસ્તુતવિગ્રહઃ ।
ૐકારભાનુકિરણઃ ૐકારકમલાકરઃ ॥ ૧૦ ॥

ૐકારમણિદીપાર્ચિઃ ૐકારવૃષવાહનઃ ।
ૐકારમયસર્વાઙ્ગ ૐકારગિરિજાપતિઃ ॥ ૧૧ ॥

ૐકારમાકન્દવિકઃ ૐકારાદર્શબિમ્બિતઃ ।
ૐકારમૂર્તિશ્ચોંકારનિધિશ્ચોંકારસન્નિભઃ ॥ ૧૨ ॥

ૐકારમૂર્ધા ચોંકારફાલશ્ચોંકારનાસિકઃ ।
ૐકારમણ્ડપાવાસઃ ૐકારાઙ્ગણદીપકઃ ॥ ૧૩ ॥

ૐકારમૌલિશ્ચોંકારકેલિશ્ચોંકારવારિધિઃ ।
ૐકારારણ્યહરિણઃ ૐકારશશિશેખરઃ ॥ ૧૪ ॥

ૐકારારામમન્દારઃ ૐકારબ્રહ્મવિત્તમઃ ।
ૐકારરૂપશ્ચોંકારવાચ્ય ૐકારચિન્તકઃ ॥ ૧૫ ॥

ૐકારોદ્યાનબર્હીચ ૐકારશરદમ્બુદઃ ।
ૐકારવક્ષાશ્ચોંકાર કુક્ષિશ્ચોંકારપાર્શ્વકઃ ॥ ૧૬ ॥

ૐકારવેદોપનિષત્ ૐકારાધ્વરદીક્ષિતઃ ।
ૐકારશેખરશ્ચૈવ તથા ચોંકારવિશ્વકઃ ॥ ૧૭ ॥

ૐકારસક્યિશ્ચોંકારજાનુશ્ચોંકારગુલ્ફકઃ ।
ૐકારસારસર્વસ્વઃ ૐકારસુમષટ્પદઃ ॥ ૧૮ ॥

ૐકારસૌધનિલયઃ ૐકારાસ્થાનનર્તકઃ ।
ૐકારહનુરેવાયં ૐકારવટુ રીરિતઃ ॥ ૧૯ ॥

ૐકારજ્ઞેય એવાયં તથા ચોંકારપેશલઃ ।
ૐ નં બીજજપપ્રીતઃ ૐ યોં ભંમંસ્વરૂપકઃ ॥ ૨૦ ॥

ૐપદાતીતવસ્ત્વંશઃ ઓમિત્યેકાક્ષરાત્પરઃ ।
ૐપદેન ચ સંસ્તવ્યઃ ૐકારધ્યેય એવ ચ ॥ ૨૧ ॥

ૐ યં બીજજપારાધ્યઃ ૐકારનગરાધિપઃ ।
ૐ વં તેં બીજસુલભઃ ૐ રું દ્રાં બીજતત્પરઃ ॥ ૨૨ ॥

ૐ શિવાયેતિ સઞ્જપ્યઃ ૐ હ્રીં શ્રીં બીજસાધકઃ ।
નકારરૂપો નાદાન્તો નારાયણસમાશ્રિતઃ ॥ ૨૩ ॥

નગપ્રવરમધ્યસ્થો નમસ્કારપ્રિયો નટઃ ।
નગેન્દ્રભૂષણો નાગવાહનો નન્દિવાહનઃ ॥ ૨૪ ॥

નન્દિકેશસમારાધ્યો નન્દનો નન્દિવર્ધનઃ ।
નરકક્લેશશમનો નિમેષો નિરુપદ્રવઃ ॥ ૨૫ ॥

નરસિંહાર્ચિતપદઃ નવનાગનિષેવિતઃ ।
નવગ્રહાર્ચિતપદો નવસૂત્રવિધાનવિત્ ॥ ૨૬ ॥

નવચન્દનલિપ્તાઙ્ગો નવચન્દ્રકલાધરઃ ।
નવનીત પ્રિયાહારો નિપુણો નિપુણપ્રિયઃ ॥ ૨૭ ॥

નવબ્રહ્માર્ચિતપદો નગેન્દ્રતનયાપ્રિયઃ ।
નવભસ્મવિદિગ્ધાઙ્ગો નવબન્ધવિમોચકઃ ॥ ૨૮ ॥

નવવસ્ત્રપરીધાનો નવરત્નવિભૂષિતઃ ।
નવસિદ્ધસમારાધ્યો નામરૂપવિવર્જિતઃ ॥ ૨૯ ॥

નાકેશપૂજ્યો નાદાત્મા નિર્લેપો નિધનાધિપઃ ।
નાદપ્રિયો નદીભર્તા નરનારાયણાર્ચિતઃ ॥ ૩૦ ॥

નાદબિન્દુકલાતીતઃ નાદબિન્દુકલાત્મકઃ ।
નાદાકારો નિરાધારો નિષ્પ્રભો નીતિવિત્તમઃ ॥ ૩૧ ॥

નાનાક્રતુવિધાનજ્ઞો નાનાભીષ્ટવરપ્રદઃ ।
નામપારાયણપ્રીતો નાનાશાસ્રવિશારદઃ ॥ ૩૨ ॥

નારદાદિ સમારાધ્યો નવદુર્ગાર્ચનપ્રિયઃ ।
નિખિલાગમ સંસેવ્યો નિગમાચારતત્પરઃ ॥ ૩૩ ॥

નિચેરુર્નિષ્ક્રિયો નાથો નિરીહો નિધિરૂપકઃ ।
નિત્યક્રુદ્ધો નિરાનન્દો નિરાભાસો નિરામયઃ ॥ ૩૪ ॥

નિત્યાનપાયમહિમા નિત્યબુદ્ધો નિરંકુશઃ ।
નિત્યોત્સાહો નિત્યનિત્યો નિત્યાનન્દ સ્વરૂપકઃ ॥ ૩૫ ॥

નિરવદ્યો નિશુમ્ભઘ્નો નદીરૂપો નિરીશ્વરઃ ।
નિર્મલો નિર્ગુણો નિત્યો નિરપાયો નિધિપ્રદઃ ॥ ૩૬ ॥

નિર્વિકલ્પો નિર્ગુણસ્થો નિષઙ્ગી નીલલોહિતઃ ।
નિષ્કલંકો નિષ્મપઞ્ચો નિર્દ્વન્દ્વો નિર્મલપ્રભઃ ॥ ૩૭ ॥

નિસ્તુલો નીલચિકુરો નિસ્સઙ્ગો નિત્યમઙ્ગલઃ ।
નીપપ્રિયો નિત્યપૂર્ણો નિત્યમઙ્ગલવિગ્રહઃ ॥ ૩૮ ॥

નીલગ્રીવો નિરુપમો નિત્યશુદ્ધો નિરઞ્જનઃ ।
નૈમિત્તિકાર્ચનપ્રીતો નવર્ષિગણસેવિતઃ ॥ ૩૯ ॥

નૈમિશારણ્યનિલયો નીલજીમૂતનિસ્વનઃ ।
મકારરૂપો મન્ત્રાત્મા માયાતીતો મહાનિધિઃ ॥ ૪૦ ॥

મકુટાઙ્ગદકેયૂરકંકણાદિપરિષ્કૃતઃ ।
મણિમણ્ડપમધ્યસ્થો મૃડાનીપરિસેવિતઃ ॥ ૪૧ ॥

મધુરો મધુરાનાથો મીનાક્ષીપ્રાણવલ્લભઃ ।
મનોન્મનો મહેષ્વાસો માન્ધાનૃપતિ પૂજિતઃ ॥ ૪૨ ॥

મયસ્કરો મૃડો મૃગ્યો મૃગહસ્તો મૃગપ્રિયઃ ।
મલયસ્થો મન્દરસ્થો મલયાનિલસેવિતઃ ॥ ૪૩ ॥

મહાકાયો મહાવક્ત્રો મહાદંષ્ટ્રો મહાહનુઃ ।
મહાકૈલાસનિલયો મહાકારુણ્યવારિધિઃ ॥ ૪૪ ॥

મહાગુણો મહોત્સાહો મહામઙ્ગલવિગ્રહઃ ।
મહાજાનુર્મહાજઙ્ઘો મહાપાદો મહાનખઃ ॥ ૪૫ ॥

મહાધારો મહાધીરો મઙ્ગલો મઙ્ગલપ્રદઃ ।
મહાધૃતિર્મહામેઘઃ મહામન્ત્રો મહાશનઃ ॥ ૪૬ ॥

મહાપાપપ્રશમનો મિતભાષી મધુપ્રદઃ ।
મહાબુદ્ધિર્મહાસિદ્ધિર્મહાયોગી મહેશ્વરઃ ॥ ૪૭ ॥

મહાભિષેકસન્તુષ્ટો મહાકાલો મહાનટઃ ।
મહાભુજો મહાવક્ષાઃ મહાકુક્ષિર્મહાકટિઃ ॥ ૪૮ ॥

મહાભૂતિપ્રદો માન્યો મુનિબૃન્દ નિષેવિતઃ ।
મહાવીરેન્દ્રવરદો મહાલાવણ્યશેવધિઃ ॥ ૪૯ ॥

માતૃમણ્ડલસંસેવ્યઃ મન્ત્રતન્ત્રાત્મકો મહાન્ ।
માધ્યન્દિનસવસ્તુત્યો મખધ્વંસી મહેશ્વરઃ ॥ ૫૦ ॥

માયાબીજજપપ્રીતઃ માષાન્નપ્રીતમાનસઃ ।
માર્તાણ્ડભૈરવારાધ્યો મોક્ષદો મોહિનીપ્રિયઃ ॥ ૫૧।

માર્તાણ્ડમણ્ડલસ્થશ્ચ મન્દારકુસુમપ્રિયઃ ।
મિથિલાપુર સંસ્થાનો મિથિલાપતિપૂજિતઃ ॥ ૫૨ ॥

મિથ્યાજગદધિષ્ઠાનો મિહિરો મેરુકાર્મુકઃ ।
મુદ્ગૌદનપ્રિયો મિત્રો મયોભૂર્મન્ત્રવિત્તમઃ ॥ ૫૩ ॥

મૂલાધારસ્થિતો મુગ્ધો મણિપૂરનિવાસકઃ ।
મૃગાક્ષો મહિષારૂઢો મહિષાસુરમર્દનઃ ॥ ૫૪ ॥

મૃગાઙ્કશેખરો મૃત્યુઞ્જયો મૃત્યુવિનાશકઃ ।
મેરુશૃઙ્ગાગ્રનિલયો મહાશાન્તો મહીસ્તુતઃ ॥ ૫૫ ॥

મૌઞ્જીબદ્ધશ્ચ મઘવાન્મહેશો મઙ્ગલપ્રદઃ ।
મઞ્જુમઞ્જીરચરણો મન્ત્રિપૂજ્યો મદાપહઃ ॥ ૫૬ ॥

મંબીજ જપસન્તુષ્ટઃ માયાવી મારમર્દનઃ ।
ભક્તકલ્પતરુર્ભાગ્યદાતા ભાવાર્થગોચરઃ ॥ ૫૭ ॥

ભક્તચૈતન્યનિલયો ભાગ્યારોગ્યપ્રદાયકઃ ।
ભક્તપ્રિયો ભક્તિગમ્યો ભક્તવશ્યો ભયાપહઃ ॥ ૫૮ ॥

ભક્તેષ્ટદાતા ભક્તાર્તિભઞ્જનો ભક્તપોષકઃ ।
ભદ્રદો ભઙ્ગુરો ભીષ્મો ભદ્રકાલીપ્રિયઙ્કરઃ ॥ ૫૯ ॥

ભદ્રપીઠકૃતાવાસો ભુવન્તિર્ભદ્રવાહનઃ ।
ભવભીતિહરો ભર્ગો ભાર્ગવો ભારતીપ્રિયઃ ॥ ૬૦ ॥

ભવ્યો ભવો ભવાનીશો ભૂતાત્મા ભૂતભાવનઃ ।
ભસ્માસુરેષ્ટદો ભૂમા ભર્તા ભૂસુરવન્દિતઃ ॥ ૬૧ ॥

ભાગીરથીપ્રિયો ભૌમો ભગીરથસમર્ચિતઃ ।
ભાનુકોટિપ્રતીકાશઃ ભગનેત્રવિદારણઃ ॥ ૬૨ ॥

ભાલનેત્રાગ્નિસન્દગ્ધમન્મથો ભૂભૃદાશ્રયઃ ।
ભાષાપતિસ્તુતો ભાસ્વાન્ ભવહેતિર્ભયંકરઃ ॥ ૬૩ ॥

ભાસ્કરો ભાસ્કરારાધ્યો ભક્તચિત્તાપહારકઃ ।
ભીમકર્મા ભીમવર્મા ભૂતિભૂષણભૂષિતઃ ॥ ૬૪ ॥

ભીમઘણ્ટાકરો ભણ્ડાસુરવિધ્વંસનોત્સુકઃ ।
ભુમ્ભારવપ્રિયો ભ્રૂણહત્યાપાતકનાશનઃ ॥ ૬૫ ॥

ભૂતકૃદ્ ભૂતભૃદ્ભાવો ભીષણો ભીતિનાશનઃ ।
ભૂતવ્રાતપરિત્રાતા ભીતાભીતભયાપહઃ ॥ ૬૬ ॥

ભૂતાધ્યક્ષો ભરદ્વાજો ભારદ્વાજસમાશ્રિતઃ ।
ભૂપતિત્વપ્રદો ભીમો ભૈરવો ભીમનિસ્વનઃ ॥ ૬૭ ॥

ભૂભારોત્તરણો ભૃઙ્ગિરિરટિસેવ્યપદામ્બુજઃ ।
ભૂમિદો ભૂતિદો ભૂતિર્ભવારણ્યકુઠારકઃ ॥ ૬૮ ॥

ભૂર્ભુવસ્સ્વઃ પતિઃ ભૂપો ભિણ્ડિવાલભુસુણ્ડિભૃત્ ।
ભૂલોકવાસી ભૂલોકનિવાસિજનસેવિતઃ ॥ ૬૯ ॥

ભૂસુરારાઘનપ્રીતો ભૂસુરેષ્ટફલપ્રદઃ ।
ભૂસુરેડ્યો ભૂસૂરેશો ભૂતભેતાલ સેવિતઃ ॥ ૭૦ ॥

ભૈરવાષ્ટકસંસેવ્યો ભૈરવો ભૂમિજાર્ચિતઃ ।
ભોગદો ભોગભુગ્ભોગ્યો ભોગિભૂષણભૂષિતઃ ॥ ૭૧ ॥

ભોગમાર્ગપ્રદો ભોગી ભોગિકુણ્ડલમણ્ડિતઃ ।
ભોગમોક્ષપ્રદો ભોક્તા ભિક્ષાચરણતત્પરઃ ॥ ૭૨ ॥

ગકારરૂપો ગણપો ગુણાતીતો ગુહપ્રિયઃ ।
ગજચર્મપરીધાનો ગમ્ભીરો ગાધિપૂજિતઃ ॥ ૭૩ ॥

ગજાનનપ્રિયો ગૌરીવલ્લભો ગિરિશો ગુણઃ ।
ગણો ગૃત્સો ગૃત્સપતિર્ગરુડાગ્રજપૂજિતઃ ॥ ૭૪ ॥

ગદાદ્યાયુધસમ્પન્નો ગન્ધમાલ્યવિભૂષિતઃ ।
ગયાપ્રયાગનિલયો ગુડાકેશપ્રપૂજિતઃ ॥ ૭૫ ॥

ગર્વાતીતો ગણ્ડપતિર્ગણકો ગણગોચરઃ ।
ગાયત્રીમન્ત્રજનકો ગીયમાનગુણો ગુરૂઃ ॥ ૭૬ ॥

ગુણજ્ઞેયો ગુણધ્યેયો ગોપ્તા ગોદાવરીપ્રિયઃ ।
ગુણાકરો ગુણાતીતો ગુરુમણ્ડલસેવિતઃ ॥ ૭૭ ॥

ગુણાધારો ગુણાધ્યક્ષો ગર્વિતો ગાનલોલુપઃ ।
ગુણત્રયાત્મા ગુહ્યશ્ચ ગુણત્રયવિભાવિતઃ ॥ ૭૮ ॥

ગુરુધ્યાતપદદ્વન્દ્વો ગિરીશો ગુણગોચરઃ ।
ગુહાવાસો ગુહાધ્યક્ષો ગુડાન્નપ્રીતમાનસઃ ॥ ૭૯ ॥

ગૂઢગુલ્ફો ગૂઢતનુર્ગજારૂઢો ગુણોજ્જ્વલઃ ।
ગૂઢપાદપ્રિયો ગૂઢો ગૌડપાદનિષેવિતઃ ॥ ૮૦ ॥

ગોત્રાણતત્પરો ગ્રીષ્મો ગીષ્પતિર્ગોપતિસ્તથા ।
ગોરોચનપ્રિયો ગુપ્તો ગોમાતૃપરિસેવિતઃ ॥ ૮૧

ગોવિન્દવલ્લભો ગઙ્ગાજૂટો ગોવિન્દપૂજિતઃ ।
ગોષ્ટ્યો ગૃહ્યો ગુહાન્તસ્થો ગહ્વરેષ્ઠો ગદાન્તકૃત્ ॥ ૮

ગોસવાસક્તહૃદયો ગોપ્રિયો ગોધનપ્રદઃ ।
ગોહત્યાદિપ્રશમનો ગોત્રી ગૌરીમનોહરઃ ॥ ૮૩ ॥

ગઙ્ગાસ્નાનપ્રિયો ગર્ગો ગઙ્ગાસ્નાનફલપ્રદઃ ।
ગન્ધપ્રિયો ગીતપાદો ગ્રામણીર્ગહનો ગિરિઃ ॥ ૮૪

ગન્ધર્વગાનસુપ્રીતો ગન્ધર્વાપ્સરસાં પ્રિયઃ ।
ગન્ધર્વસેવ્યો ગન્ધર્વો ગન્ધર્વકુલભૂષણઃ ॥ ૮૫ ॥

ગંબીજજપસુપ્રીતો ગાયત્રીજપતત્પરઃ ।
ગમ્ભીરવાક્યો ગગનસમરૂપો ગિરિપ્રિયઃ ॥ ૮૬ ॥

ગમ્ભીરહૃદયો ગેયો ગમ્ભીરો ગર્વનાશનઃ ।
ગાઙ્ગેયાભરણપ્રીતો ગુણજ્ઞો ગુણવાન્ગુહઃ ॥ ૮૭ ॥

વકારરૂપો વરદો વાગીશો વસુદો વસુઃ ।
વજ્રી વજ્રપ્રિયો વિષ્ણુઃ વીતરાગો વિરોચનઃ ॥ ૮૮ ॥

વન્દ્યો વરેણ્યો વિશ્વાત્મા વરુણો વામનો વપુઃ ।
વશ્યો વશંકરો વાત્યો વાસ્તવ્યો વાસ્તુપો વિધિઃ ॥ ૮૯ ॥

વાચામગોચરો વાગ્મી વાચસ્પત્યપ્રદાયકઃ ।
વામદેવો વરારોહો વિઘ્નેશો વિઘ્નનાશકઃ ॥ ૯૦ ॥

વારિરૂપો વાયુરૂપો વૈરિવીર્ય વિદારણઃ ।
વિક્લબો વિહ્વલો વ્યાસો વ્યાસસૂત્રાર્થગોચરઃ ॥ ૯૧ ॥

વિપ્રપ્રિયો વિપ્રરૂપો વિપ્રક્ષિપ્રપ્રસાદકઃ ।
વિપ્રારાધનસન્તુષ્ટો વિપ્રેષ્ટફલદાયકઃ ॥ ૯૨ ॥

વિભાકરસ્તુતો વીરો વિનાયકનમસ્કૃતઃ ।
વિભુર્વિભ્રાજિતતનુર્વિરૂપાક્ષો વિનાયકઃ ॥ ૯૩ ॥

વિરાગિજનસંસ્તુત્યો વિરાગી વિગતસ્પૃહઃ ।
વિરિઞ્ચપૂજ્યો વિક્રાન્તો વદનત્રયસંયુતઃ ॥ ૯૪ ॥

વિશૃંખલો વિવિક્તસ્થો વિદ્વાન્વક્ત્રચતુષ્ટયઃ ।
વિશ્વપ્રિયો વિશ્વકર્તા વષટ્કારપ્રિયો વરઃ ॥ ૯૫ ॥

વિશ્વમૂર્તિર્વિશ્વકીર્તિર્વિશ્વવ્યાપી વિયત્પ્રભુઃ ।
વિશ્વસ્રષ્ટા વિશ્વગોપ્તા વિશ્વભોક્તા વિશેષવિત્ ॥ ૯૬ ॥

વિષ્ણુપ્રિયો વિયદ્રૂપો વિરાડ્રૂપો વિભાવસુઃ ।
વીરગોષ્ઠીપ્રિયો વૈદ્યો વદનૈકસમન્વિતઃ ॥ ૯૭ ॥

વીરભદ્રો વીરકર્તા વીર્યવાન્વારણાર્તિહૃત્ ।
વૃષાંકો વૃષભારૂઢો વૃક્ષેશો વિન્ધ્યમર્દનઃ ॥ ૯૮ ॥

વેદાન્તવેદ્યો વેદાત્મા વદનદ્વયશોભિતઃ ।
વજ્રદંષ્ટ્રો વજ્રનખો વન્દારુજનવત્સલઃ ॥ ૯૯ ॥

વન્દ્યમાનપદદ્વન્દ્વો વાક્યજ્ઞો વક્ત્રપઞ્ચકઃ ।
વંબીજજપસન્તુષ્ટો વાક્પ્રિયો વામલૌચનઃ ॥ ૧૦૦ ॥

વ્યોમકેશો વિધાનજ્ઞો વિષભક્ષણતત્પરઃ ।
તકારરૂપસ્તદ્રૂપસ્તત્પદાર્થસ્વરૂપકઃ ॥ ૧૦૧ ॥

તટિલ્લતાસમરુચિસ્તત્ત્વજ્ઞાનપ્રબોધકઃ ।
તત્ત્વમસ્યાદિવાક્યાર્થ સ્તપોદાનફલપ્રદઃ ॥ ૧૦૨ ॥

તત્ત્વજ્ઞસ્તત્ત્વનિલયસ્તત્ત્વવાચ્યસ્તપોનિધિઃ ।
તત્ત્વાસનસ્તત્સવિતુર્જપસન્તુષ્ટમાનસઃ ॥ ૧૦૩ ॥

તન્ત્રયન્ત્રાત્મકસ્તન્ત્રી તન્ત્રજ્ઞસ્તાણ્ડવપ્રિયઃ ।
તન્ત્રીલયવિધાનજ્ઞસ્તન્ત્રમાર્ગપ્રદર્શકઃ ॥ ૧૦૪ ॥

તપસ્યાધ્યાનનિરતસ્તપસ્વી તાપસપ્રિયઃ ।
તપોલોકજનસ્તુત્યસ્તપસ્વિજનસેવિતઃ ॥ ૧૦૫ ॥

તરુણસ્તારણસ્તારસ્તારાધિપનિભાનનઃ ।
તરુણાદિત્યસંકાશસ્તપ્તકાઞ્ચનભૂષણઃ ॥ ૧૦૬ ॥

તલાદિભુવનાન્તસ્થસ્તત્ત્વમર્થસ્વરૂપકઃ ।
તામ્રવક્ત્રસ્તામ્રચક્ષુસ્તામ્રજિહ્વસ્તનૂદરઃ ॥ ૧૦૭ ॥

તારકાસુરવિધ્વંસી તારકસ્તારલોચનઃ ।
તારાનાથકલામૌલિસ્તારાનાથસમુદ્યુતિઃ ॥ ૧૦૮ ॥

તાર્ક્ષ્યકસ્તાર્ક્ષ્યવિનુતસ્ત્વષ્ટા ત્રૈલોક્યસુન્દરઃ ।
તામ્બૂલપૂરિતમુખસ્તક્ષા તામ્રાધરસ્તનુઃ ॥ ૧૦૯ ॥

તિલાક્ષતપ્રિયસ્ત્રિસ્થસ્તત્ત્વસાક્ષી તમોગુણઃ ।
તુરઙ્ગવાહનારૂઢસ્તુલાદાનફલપ્રદઃ ॥ ૧૧૦ ॥

તુલસીબિલ્વનિર્ગુણ્ડીજમ્બીરામલકપ્રિયઃ ।
તુલામાઘસ્નાનતુષ્ટસ્તુષ્ટાતુષ્ટપ્રસાદનઃ ॥ ૧૧૧ ॥

તુહિનાચલસંકાશસ્તમાલકુસુમાકૃતિઃ ।
તુઙ્ગભદ્રાતીરવાસી તુષ્ટભક્તેષ્ટદાયકઃ ॥ ૧૧૨ ॥

તોમરાદ્યાયુધધરસ્તુષારાદ્રિસુતાપ્રિયઃ ।
તોષિતાખિલદૈત્યૌઘસ્ત્રિકાલજ્ઞમુનિપ્રિયઃ ॥ ૧૧૩ ॥

ત્રયીમયસ્ત્રયીવેદ્યસ્ત્રયીવન્દ્યસ્ત્રયીતનુઃ ।
ત્રય્યન્તનિલયસ્તત્ત્વનિધિસ્તામ્રસ્તમોપહઃ ॥ ૧૧૪ ॥

ત્રિકાલપૂજનપ્રીતસ્તિલાન્નપ્રીતમાનસઃ ।
ત્રિધામા તીક્ષ્ણપરશુઃ તીક્ષ્ણેષુસ્તેજસાં નિધિઃ ॥ ૧૧૫ ॥

ત્રિલોકરક્ષકસ્ત્રેતાયજનપ્રીતમાનસઃ ।
ત્રિલોકવાસી ત્રિગુણો દ્વિનેત્રસ્ત્રિદશાધિપઃ ॥ ૧૧૬ ॥

ત્રિવર્ગદસ્ત્રિકાલજ્ઞસ્તૃપ્તિદસ્તુમ્બુરુસ્તુતઃ ।
ત્રિવિક્રમસ્ત્રિલોકાત્મા ત્રિમૂર્તિસ્ત્રિપુરાન્તકઃ ॥ ૧૧૭ ॥

ત્રિશૂલભીષણસ્તીવ્રસ્તીર્થ્યસ્તીક્ષ્ણવરપ્રદઃ ।
રઘુસ્તુતપદદ્વન્દ્વો રવ્યાદિગ્રહસંસ્તુતઃ ॥ ૧૧૮ ॥

રજતાચલશૃઙ્ગાગ્રનિલયો રજતપ્રભઃ ।
રતપ્રિયો રહઃપૂજ્યો રમણીયગુણાકરઃ ॥ ૧૧૯ ॥

રથકારો રથપતિઃ રથો રત્નાકરપ્રિયઃ ।
રથોત્સવપ્રિયો રસ્યો રજોગુણવિનાશકૃત્ ॥ ૧૨૦ ॥

રત્નડોલોત્સવપ્રીતો રણત્કિંકિણિમેખલઃ ।
રત્નદો રાજકો રાગી રઙ્ગવિદ્યાવિશારદઃ ॥ ૧૨૧ ॥

રત્નપૂજનસન્તુષ્ટો રત્નસાનુશરાસનઃ ।
રત્નમણ્ડપમધ્યસ્થો રત્નગ્રૈવેયકુણ્ડલઃ ॥ ૧૨૨ ॥

રત્નાકરસ્તુતો રત્નપીઠસ્થો રણપણ્ડિતઃ ।
રત્નાભિષેકસન્તુષ્ટો રત્નકાઞ્ચનભૂષણઃ ॥ ૧૨૩ ॥

રત્નાઙ્ગુલીયવલયો રાજત્કરસરોરુહઃ ।
રમાપતિસ્તુતો રમ્યો રાજમણ્ડલમધ્યગઃ ॥ ૧૨૪ ॥

રમાવાણીસમારાધ્યો રાજ્યદો રત્નભૂષણઃ ।
રમ્ભાદિસુન્દરીસેવ્યો રક્ષોહા રાકિણીપ્રિયઃ ॥ ૧૨૫ ॥

રવિચન્દ્રાગ્નિનયનો રત્નમાલ્યામ્બરપ્રિયઃ ।
રવિમણ્ડલમધ્યસ્થો રવિકોટિસમપ્રભઃ ॥ ૧૨૬ ॥

રાકેન્દુવદનો રાત્રિઞ્ચરપ્રાણાપહારકઃ ।
રાજરાજપ્રિયો રૌદ્રો રુરુહસ્તો રુરુપ્રિયઃ ॥ ૧૨૭ ॥

રાજરાજેશ્વરો રાજપૂજિતો રાજ્યવર્ધનઃ ।
રામાર્ચિતપદદ્વન્દ્વો રાવણાર્ચિતવિગ્રહઃ ॥ ૧૨૮ ॥

રાજવશ્યકરો રાજા રાશીકૃતજગત્ત્રયઃ ।
રાજીવચરણો રાજશેખરો રવિલોચનઃ ॥ ૧૨૯ ॥

રાજીવપુષ્પસંકાશો રાજીવાક્ષો રણોત્સુકઃ ।
રાત્રિઞ્ચરજનાધ્યક્ષો રાત્રિઞ્ચરનિષેવિતઃ ॥ ૧૩૦ ॥

રાધામાધવસંસેવ્યો રાધામાધવવલ્લભઃ ।
રુક્માઙ્ગદસ્તુતો રુદ્રો રજસ્સત્વતમોમયઃ ॥ ૧૩૧ ॥

રુદ્રમન્ત્રજપપ્રીતો રુદ્રમણ્ડલસેવિતઃ ।
રુદ્રાક્ષજપસુપીતો રુદ્રલોકપ્રદાયકઃ ॥ ૧૩૨ ॥

રુદ્રાક્ષમાલાભરણો રુદ્રાણીપ્રાણનાયકઃ ।
રુદ્રાણીપૂજનપ્રીતો રુદ્રાક્ષમકુટોજ્વલઃ ॥ ૧૩૩ ॥

રુરુચર્મપરીધાનો રુક્માઙ્ગદપરિષ્કૃતઃ ।
રેફસ્વરૂપો રુદ્રાત્મા રુદ્રાધ્યાયજપપ્રિયઃ ॥ ૧૩૪ ॥

રેણુકાવરદો રામો રૂપહીનો રવિસ્તુતઃ ।
રેવાનદીતીરવાસી રોહિણીપતિવલ્લભઃ ॥ ૧૩૫ ॥

રોગેશો રોગશમનો રૈદો રક્તબલિપ્રિયઃ ।
રંબીજજપસન્તુષ્ટો રાજીવકુસુમપ્રિયઃ ॥ ૧૩૬ ॥

રમ્ભાફલપ્રિયો રૌદ્રદૃક્ રક્ષાકર રૂપવાન્ ।
દકારરૂપો દેવેશો દરસ્મેરમુખામ્બુજઃ ॥ ૧૩૭ ॥

દરાન્દોલિતદીર્ઘાક્ષો દ્રોણપુષ્પાર્ચનપ્રિયઃ ।
દક્ષારાધ્યો દક્ષકન્યાપતિર્દક્ષવરપ્રદઃ ॥ ૧૩૮ ॥

દક્ષિણાદક્ષિણારાધ્યો દક્ષિણામૂર્તિરૂપભૃત્ ।
દાડિમીબીજરદનો દાડિમીકુસુમપ્રિયઃ ॥ ૧૩૯

દાન્તો દક્ષમખધ્વંસી દણ્ડો દમયિતા દમઃ ।
દારિદ્ર્યધ્વંસકો દાતા દયાલુર્દાનવાન્તકઃ ॥ ૧૪૦

દારુકારણ્યનિલયો દશદિક્પાલપૂજિતઃ ।
દાક્ષાયણીસમારાધ્યો દનુજારિર્દયાનિધિઃ ॥ ૧૪૧

દિવ્યાયુધધરો દિવ્યમાલ્યામ્બરવિભૂષણઃ ।
દિગમ્બરો દાનરૂપો દુર્વાસમુનિપૂજિતઃ ॥ ૧૪૨ ॥

દિવ્યાન્તરિક્ષગમનો દુરાધર્ષો દયાત્મકઃ ।
દુગ્ધાભિષેચનપ્રીતો દુઃખદોષવિવર્જિતઃ ॥ ૧૪૩ ॥

દુરાચારપ્રશમનો દુગ્ધાન્નપ્રીતમાનસઃ ।
દુર્લભો દુર્ગમો દુર્ગો દુઃખહન્તા દુરાર્તિહા ॥ ૧૪૪ ॥

દુર્વાસા દુષ્ટભયદો દુર્જયો દુરતિક્તમઃ ।
દુષ્ટહન્તા દેવસૈન્યપતિર્દમ્ભવિવર્જિતઃ ॥ ૧૪૫ ॥

દુઃસ્વપ્નનાશનો દુષ્ટદુરો દુર્વારવિત્તમઃ ।
દૂર્વાયુગ્મસમારાધ્યો દુત્તૂરકુસુમપ્રિયઃ ॥ ૧૪૬ ॥

દેવગઙ્ગાજટાજૂટો દેવતાપ્રાણવલ્લભઃ ।
દેવતાર્તિપ્રશમનો દીનદૈન્યવિમોચનઃ ॥ ૧૪૭ ॥

દેવદેવો દૈત્યગુરુઃ દણ્ડનાથપ્રપૂજિતઃ ।
દેવભોગ્યો દેવયોગ્યો દીપ્તમૂર્તિર્દિવસ્પતિઃ ॥ ૧૪૮ ॥

દેવર્ષિવર્યો દેવર્ષિવન્દિતો દેવભોગદઃ ।
દેવાદિદેવો દેવેજ્યો દૈત્યદર્પનિષૂદનઃ ॥ ૧૪૯ ॥

દેવાસુરગણાધ્યક્ષો દેવાસુરગણાગ્રણીઃ ।
દેવાસુર તપસ્તુષ્ટો દેવાસુરવરપ્રદઃ ॥ ૧૫૦ ॥

દેવાસુરેશ્વરારાધ્યો દેવાન્તકવરપ્રદઃ ।
દેવાસુરેશ્વરો દેવો દેવાસુરમહેશ્વરઃ ॥ ૧૫૧ ॥

દેવેન્દ્રરક્ષકો દીર્ઘો દેવવૃન્દનિષેવિતઃ ।
દેશકાલપરિજ્ઞાતા દેશોપદ્રવનાશકઃ ॥ ૧૫૨ ॥

દોષાકરકલામૌલિર્દુર્વારભુજવિક્રમઃ ।
દણ્ડકારણ્યનિલયો દણ્ડી દણ્ડપ્રસાદકઃ ॥ ૧૫૩ ॥

દણ્ડનીતિર્દુરાવાસો દ્યોતો દુર્મતિનાશનઃ ।
દ્વન્દ્વાતીતો દીર્ઘદર્શી દાનાધ્યક્ષો દયાપરઃ ॥ ૧૫૪ ॥

યકારરૂપો યન્ત્રાત્મા યન્ત્રારાધનતત્પરઃ ।
યજમાનાદ્યષ્ટમૂર્તિર્યામિનીચરદર્પહા ॥ ૧૫૫ ॥

યજુર્વેદપ્રિયો યુદ્ધમર્મજ્ઞો યુદ્ધકૌશલઃ ।
યત્નસાધ્યો યષ્ટિધરો યજમાનપ્રિયો યજુઃ ॥ ૧૫૬ ॥

યથાર્થરૂપો યુગકૃદ્યુગરૂપો યુગાન્તકૃત્ ।
યથોક્તફલદો યોષાપૂજનપ્રીતમાનસઃ ॥ ૧૫૭ ॥

યદૃચ્છાલાભસન્તુષ્ટો યાચકાર્તિનિષૂદનઃ ।
યન્ત્રાસનો યન્ત્રમયો યન્ત્રમન્ત્રસ્વરૂપકઃ ॥ ૧૫૮ ॥

યમરૂપો યામરૂપો યમબાધાનિવર્તકઃ ।
યમાદિયોગનિરતો યોગમાર્ગપ્રદર્શકઃ ॥ ૧૫૯ ॥

યવાક્ષતાર્ચનરતો યાવચિહ્નિતપાદુકઃ ।
યક્ષરાજસખો યજ્ઞો યક્ષેશો યક્ષપૂજિતઃ ॥ ૧૬૦ ॥

યક્ષરાક્ષસસંસેવ્યો યાતુધાનવરપ્રદઃ ।
યજ્ઞગુહ્યો યજ્ઞકર્તા યજમાનસ્વરૂપકઃ ॥ ૧૬૧ ॥

યજ્ઞાન્તકૃદ્યજ્ઞપૂજ્યો યજ્ઞભુગ્યજ્ઞવાહનઃ ।
યાગપ્રિયો યાનસેવ્યો યુવા યૌવનગર્વિતઃ ॥ ૧૬૨ ॥

યાતાયાતાદિરહિતો યતિધર્મપરાયણઃ ।
યાત્રાપ્રિયો યમીયામ્યદણ્ડપાશનિકૃન્તનઃ ॥ ૧૬૩ ॥

યાત્રાફલપ્રદો યુક્તો યશસ્વી યમુનાપ્રિયઃ ।
યાદઃપતિર્યજ્ઞપતિર્યતિર્યજ્ઞપરાયણઃ ॥ ૧૬૪ ॥

યાદવાનાં પ્રિયો યોદ્ધા યોધારાન્ધન તત્પરઃ ।
યામપૂજનસન્તુષ્ટો યોષિત્સઙ્ગવિવર્જિતઃ ॥ ૧૬૫ ॥

યામિનીપતિસંસેવ્યો યોગિનીગણસેવિતઃ ।
યાયજૂકો યુગાવર્તો યાચ્ઞારૂપો યથેષ્ટદઃ ॥ ૧૬૬ ॥

યાવૌદનપ્રીતચિત્તો યોનિષ્ઠો યામિનીપ્રિયઃ ।
યાજ્ઞવલ્ક્યપ્રિયો યજ્વા યજ્ઞેશો યજ્ઞસાધનઃ ॥ ૧૬૭ ॥

યોગમાયામયો યોગમાયાસંવૃતવિગ્રહઃ ।
યોગસિદ્ધો યોગિસેવ્યો યોગાનન્દસ્વરૂપકઃ ॥ ૧૬૮ ॥

યોગક્ષેમકરો યોગક્ષેમદાતા યશસ્કરઃ ।
યોગી યોગાસનારાધ્યો યોગાઙ્ગો યોગસઙ્ગ્રહઃ ॥ ૧૬૯ ॥

યોગીશ્વરેશ્વરો યોગ્યો યોગદાતા યુગન્ધરઃ ।
યોષિત્પ્રિયો યદુપતિર્યોષાર્ધીકૃતવિગ્રહઃ ॥ ૧૭૦ ॥

યંબીજજપસન્તુષ્ટો યન્ત્રેશો યન્ત્રસાધનઃ ।
યન્ત્રમધ્યસ્થિતો યન્ત્રી યોગીશ્વરસમાશ્રિતઃ ॥ ૧૭૧ ॥

॥ ઉત્તરપીઠિકા ॥

એતત્તે કથિતં વિષ્ણો રુદ્રનામસહસ્રકમ્ ।
શ્રવણાત્પઠનાચ્ચૈવ મનનાચ્ચ ફલપ્રદમ્ ॥ ૧ ॥

ધર્માર્થિકામમોક્ષાખ્ય ચતુર્વર્ગફલપ્રદમ્ ।
વિદ્યાકામી સુવિદ્યાં ચ લભતે નાત્ર સંશયઃ ॥ ૨ ॥

પુત્રાર્થી લભતે પુત્રં કન્યાર્થી ફલમશ્નુતે ।
વિજયાર્થી વિજયં ચૈક ગૃહાર્થી ગૃહમાપ્નુયાત્ ॥ ૩ ॥

પુષ્ટિં બલં યશો વર્ચો દીર્ઘમાયુશ્ચ વિન્દતે ।
સર્વજ્વરવિનાશાય એતન્નામસહસ્રકમ્ ॥ ૪ ॥

પઠિત્વા પાઠયિત્વા વા મુચ્યતે જ્વરપીડનાત્ ।
પરમન્ત્રકૃતાદ્દોષાત્ રક્ષતીદં ન સંશયઃ ॥ ૫ ॥

સર્વગ્રન્થિવિનાશાય પઠેન્નામસહસ્રકમ્ ।
સર્વગ્રહવિનાશાર્થં જપેદેતત્સહસ્રકમ્ ॥ ૬ ॥

અપમૃત્યુભયં નાસ્તિ અનેકવિષનાશનમ્ ।
નહિ ચોરભયં તસ્ય નામસાહસ્રપાઠિનઃ ॥ ૭ ॥

સર્વપુષ્પૈસ્સમભ્યર્ચ્ય સર્વસિદ્ધિમવાપ્નુયાત્ ।
ત્રિદલૈઃ બિલ્વપત્રૈશ્ચ અચ્છિદ્રૈઃ કોમલૈઃ નવૈઃ ॥ ૮ ॥

રુદ્રાર્પણં યઃ કરોતિ સર્વદોષાત્પ્રમુચ્યતે ।
અષ્ટમ્યાં પૂર્ણિમાયાં ચ અમાયાં ચ વિશેષતઃ ॥ ૯ ॥

આર્દ્રાયાં ચ પ્રદોષે ચ સોમવારે ગુરોર્દિને ।
યઃ પઠિત્વા ચાર્ચનાં ચ કુરુતે સ ચ માનવઃ ॥ ૧૦ ॥

સ સર્વકામાન્લભતે વાગ્યતો નિયમી શુચિઃ ।
સર્વસૌભાગ્યમાપ્નોતિ ક્ષેમારોગ્યં સુખં પરમ્ ॥ ૧૧ ॥

ચૈત્રે દમનકૈઃ પૂજા વૈશાખે ગન્ધવારિભિઃ ।
જ્યેષ્ઠે તુ ત્રિફલૈઃ પક્વૈઃ આષાઢે ક્ષીરમૂજનમ્ ॥ ૧૨ ॥

શ્રાવણ્યાં શર્કરાભિઃ સ્યાત્ ગુડાપૂપૈશ્ચ ભદ્રદે ।
અન્નૈરાશ્વયુજે માસિ કાર્તિક્યાં દીપમાલયા ॥ ૧૩ ॥

માર્ગશીર્ષે ઘૃતૈઃ પૂજા પૌષે ચેક્ષુરસૈરપિ ।
આજ્યર્દ્રકમ્બલૈર્માઘે ફાલ્ગુને દધિભિર્ભવેત્ ॥ ૧૪ ॥

ઇત્થં દ્વાદશમસેષુ પૂર્ણિમાયાં વિશેષતઃ ।
મહેશ્વરસ્ય પૂજાં યઃ કુરુતે ભક્તિસસંયુતઃ ॥ ૧૫ ॥

સર્વાન્કામાનવાપ્નોતિ શિવસાયુજ્યમાપ્નુયાત્ ।
મઙ્ગલાનાં મઙ્ગલં ચ એતન્નામસહસ્રકમ્ ॥ ૧૬ ॥

સુરૂપં ગુણસમ્પન્નં કન્યા ચ લભતે પતિમ્ ।
દીર્ઘસૌમઙ્ગલ્યમાપ્નોતિ મઙ્ગલાનાં પરમ્પરામ્ ॥ ૧૭ ॥

॥ ઇતિ શ્રીભૃઙ્ગિરિટિસંહિતાયાં શિવવિષ્ણુસંવાદે
શિવોત્કર્ષપ્રકરણે શ્રીરુદ્રસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read:

Sri Rudra Sahasranama Stotram from Bhringiritisamhita in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil