1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

Sri Shiva Sahasranamavali Based on Stotra in Rudrayamala in Telugu

Shri Shivasahasranamavali Stotra in Rudrayamala Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీశివసహస్రనామావలీ ॥

ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః ।
అథ శ్రీ శివ సహస్ర నామావలీ
౧. ఓం హిరణ్యబాహవే నమః ।
౨. ఓం సేనాన్యే నమః ।
౩. ఓం దిక్పతయే నమః ।
౪. ఓం తరురాజే నమః ।
౫. ఓం హరాయ నమః ।
౬. ఓం హరికేశాయ నమః ।
౭. ఓం పశుపతయే నమః ।
౮. ఓం మహతే నమః ।
౯. ఓం సస్పిఞ్జరాయ నమః ।
౧౦. ఓం మృడాయ నమః ॥ ౧ ॥

౧౧. ఓం వివ్యాధినే నమః ।
౧౨. ఓం బభ్లుశాయ నమః ।
౧౩. ఓం శ్రేష్ఠాయ నమః ।
౧౪. ఓం పరమాత్మనే సనాతనాయ నమః ।
౧౫. ఓం సర్వాన్నరాజే నమః ।
౧౬. ఓం జగత్కర్త్రే నమః ।
౧౭. ఓం పుష్టేశాయ నమః ।
౧౮. ఓం నన్దికేశ్వరాయ నమః ॥ ౨ ॥

౧౯. ఓం ఆతతావినే నమః ।
౨౦. ఓం మహారుద్రాయ నమః ।
౨౧. ఓం సంసారాస్త్రాయ నమః ।
౨౨. ఓం సురేశ్వరాయ నమః ।
౨౩. ఓం ఉపవీతయే నమః ।
౨౪. ఓం అహన్త్యాత్మనే నమః ।
౨౫. ఓం క్షేత్రేశాయ నమః ।
౨౬. ఓం వననాయకాయ నమః ॥ ౩ ॥

౨౭. ఓం రోహితాయ నమః ।
౨౮. ఓం స్థపతయే నమః ।
౨౯. ఓం సూతాయ నమః ।
౩౦. ఓం వాణిజాయ నమః ।
౩౧. ఓం మన్త్రిణే నమః ।
౩౨. ఓం ఉన్నతాయ నమః ।
౩౩. ఓం వృక్షేశాయ నమః ।
౩౪. ఓం హుతభుజే నమః ।
౩౫. ఓం దేవాయ నమః ।
౩౬. ఓం భువన్తయే నమః ।
౩౭. ఓం వారివస్కృతాయ నమః ॥ ౪ ॥

౩౮. ఓం ఉచ్చైర్ఘోషాయ నమః ।
౩౯. ఓం ఘోరరూపాయ నమః ।
౪౦. ఓం పత్తీశాయ నమః ।
౪౧. ఓం పాశమోచకాయ నమః ।
౪౨. ఓం ఓషధీశాయ నమః ।
౪౩. ఓం పఞ్చవక్త్రాయ నమః ।
౪౪. ఓం కృత్స్నవీతాయ నమః ।
౪౫. ఓం భయానకాయ నమః ॥ ౫ ॥

౪౬. ఓం సహమానాయ నమః ।
౪౭. ఓం స్వర్ణరేతసే నమః ।
౪౮. ఓం నివ్యాధయే నమః ।
౪౯. ఓం నిరుపప్లవాయ నమః ।
౫౦. ఓం ఆవ్యాధినీశాయ నమః ।
౫౧. ఓం కకుభాయ నమః ।
౫౨. ఓం నిషంగిణే నమః ।
౫౩. ఓం స్తేనరక్షకాయ నమః ॥ ౬ ॥

౫౪. ఓం మన్త్రాత్మనే నమః ।
౫౫. ఓం తస్కరాధ్యక్షాయ నమః ।
౫౬. ఓం వఞ్చకాయ నమః ।
౫౭. ఓం పరివఞ్చకాయ నమః ।
౫౮. ఓం అరణ్యేశాయ నమః ।
౫౯. ఓం పరిచరాయ నమః ।
౬౦. ఓం నిచేరవే నమః ।
౬౧. ఓం స్తాయురక్షకాయ నమః ॥ ౭ ॥

౬౨. ఓం ప్రకృన్తేశాయ నమః ।
౬౩. ఓం గిరిచరాయ నమః ।
౬౪. ఓం కులుఞ్చేశాయ నమః ।
౬౫. ఓం గుహేష్టదాయ నమః ।
౬౬. ఓం భవాయ నమః ।
౬౭. ఓం శర్వాయ నమః ।
౬౮. ఓం నీలకణ్ఠాయ నమః ।
౬౯. ఓం కపర్దినే నమః ।
౭౦. ఓం త్రిపురాన్తకాయ నమః ॥ ౮ ॥

౭౧. ఓం వ్యుప్తకేశాయ నమః ।
౭౨. ఓం గిరిశయాయ నమః ।
౭౩. ఓం సహస్రాక్షాయ నమః ।
౭౪. ఓం సహస్రపదే నమః ।
౭౫. ఓం శిపివిష్టాయ నమః ।
౭౬. ఓం చన్ద్రమౌలయే నమః ।
౭౭. ఓం హ్రస్వాయ నమః ।
౭౮. ఓం మీఢుష్టమాయ నమః ।
౭౯. ఓం అనఘాయ నమః ॥ ౯ ॥

౮౦. ఓం వామనాయ నమః ।
౮౧. ఓం వ్యాపకాయ నమః ।
౮౨. ఓం శూలినే నమః ।
౮౩. ఓం వర్షీయసే నమః ।
౮౪. ఓం అజడాయ నమః ।
౮౫. ఓం అనణవే నమః ।
౮౬. ఓం ఊర్వ్యాయ నమః ।
౮౭. ఓం సూర్మ్యాయ నమః ।
౮౮. ఓం అగ్రియాయ నమః ।
౮౯. ఓం శీభ్యాయ నమః ।
౯౦. ఓం ప్రథమాయ నమః ।
౯౧. ఓం పావకాకృతయే నమః ॥ ౧౦ ॥

౯౨. ఓం ఆచారాయ నమః ।
౯౩. ఓం తారకాయ నమః ।
౯౪. ఓం తారాయ నమః ।
౯౫. ఓం అవస్వన్యాయ నమః ।
౯౬. ఓం అనన్తవిగ్రహాయ నమః ।
౯౭. ఓం ద్వీప్యాయ నమః ।
౯౮. ఓం స్రోతస్యాయ నమః ।
౯౯. ఓం ఈశానాయ నమః ।
౧౦౦. ఓం ధుర్యాయ నమః ।
౧౦౧. ఓం గవ్యయనాయ నమః ।
౧౦౨. ఓం యమాయ నమః ॥ ౧౧ ॥

౧౦౩. ఓం పూర్వజాయ నమః ।
౧౦౪. ఓం అపరజాయ నమః ।
౧౦౫. ఓం జ్యేష్ఠాయ నమః ।
౧౦౬. ఓం కనిష్ఠాయ నమః ।
౧౦౭. ఓం విశ్వలోచనాయ నమః ।
౧౦౮. ఓం అపగల్భాయ నమః ।
౧౦౯. ఓం మధ్యమాయ నమః ।
౧౧౦. ఓం ఊర్మ్యాయ నమః ।
౧౧౧. ఓం జఘన్యాయ నమః ।
౧౧౨. ఓం బుధ్నియాయ నమః ।
౧౧౩. ఓం ప్రభవే నమః ॥ ౧౨ ॥

౧౧౪. ఓం ప్రతిసర్యాయ నమః ।
౧౧౫. ఓం అనన్తరూపాయ నమః ।
౧౧౬. ఓం సోభ్యాయ నమః ।
౧౧౭. ఓం యామ్యాయ నమః ।
౧౧౮. ఓం సురాశ్రయాయ నమః ।
౧౧౯. ఓం ఖల్యాయ నమః ।
౧౨౦. ఓం ఉర్వర్యాయ నమః ।
౧౨౧. ఓం అభయాయ నమః ।
౧౨౨. ఓం క్షేమ్యాయ నమః ।
౧౨౩. ఓం శ్లోక్యాయ నమః ।
౧౨౪. ఓం పథ్యాయ నభసే నమః ।
౧౨౫. ఓం అగ్రణ్యే నమః ॥ ౧౩ ॥

౧౨౬. ఓం వన్యాయ నమః ।
౧౨౭. ఓం అవసాన్యాయ నమః ।
౧౨౮. ఓం పూతాత్మనే నమః ।
౧౨౯. ఓం శర్వాయ నమః ।
౧౩౦. ఓం కక్ష్యాయ నమః ।
౧౩౧. ఓం ప్రతిశ్రవాయ నమః ।
౧౩౨. ఓం ఆశుషేణాయ నమః ।
౧౩౩. ఓం మహాసేనాయ నమః ।
౧౩౪. ఓం మహావీరాయ నమః ।
౧౩౫. ఓం మహారథాయ నమః ॥ ౧౪ ॥

౧౩౬. ఓం శూరాయ నమః ।
౧౩౭. ఓం అతిఘాతకాయ నమః ।
౧౩౮. ఓం వర్మిణే నమః ।
౧౩౯. ఓం వరూథినే నమః ।
౧౪౦. ఓం బీల్మినే నమః ।
౧౪౧. ఓం ఉద్యతాయ నమః ।
౧౪౨. ఓం శ్రుతసేనాయ నమః ।
౧౪౩. ఓం శ్రుతాయ నమః ।
౧౪౪. ఓం సాక్షిణే నమః ।
౧౪౫. ఓం కవచినే నమః ।
౧౪౬. ఓం వశకృతే వశినే నమః ॥ ౧౫ ॥

౧౪౭. ఓం ఆహనన్యాయ నమః ।
౧౪౮. ఓం అనన్యనాథాయ నమః ।
౧౪౯. ఓం దున్దుభ్యాయ నమః ।
౧౫౦. ఓం అరిష్టనాశకాయ నమః ।
౧౫౧. ఓం ధృష్ణవే నమః ।
౧౫౨. ఓం ప్రమృశాయ నమః ।
౧౫౩. ఓం ఇత్యాత్మనే నమః ।
౧౫౪. ఓం వదాన్యాయ నమః ।
౧౫౫. ఓం వేదసమ్మతాయ నమః ॥ ౧౬ ॥

౧౫౬. ఓం తీక్ష్ణేషుపాణయే నమః ।
౧౫౭. ఓం ప్రహితాయ నమః ।
౧౫౮. ఓం స్వాయుధాయ నమః ।
౧౫౯. ఓం శస్త్రవిత్తమాయ నమః ।
౧౬౦. ఓం సుధన్వనే నమః ।
౧౬౧. ఓం సుప్రసన్నాత్మనే నమః ।
౧౬౨. ఓం విశ్వవక్త్రాయ నమః ।
౧౬౩. ఓం సదాగతయే నమః ॥ ౧౭ ॥

౧౬౪. ఓం స్రుత్యాయ నమః ।
౧౬౫. ఓం పథ్యాయ నమః ।
౧౬౬. ఓం విశ్వబాహవే నమః ।
౧౬౭. ఓం కాట్యాయ నమః ।
౧౬౮. ఓం నీప్యాయ నమః ।
౧౬౯. ఓం శుచిస్మితాయ నమః ।
౧౭౦. ఓం సూద్యాయ నమః ।
౧౭౧. ఓం సరస్యాయ నమః ।
౧౭౨. ఓం వైశన్తాయ నమః ।
౧౭౩. ఓం నాద్యాయ నమః ।
౧౭౪. ఓం కూప్యాయ నమః ।
౧౭౫. ఓం ఋషయే నమః ।
౧౭౬. ఓం మనవే నమః ॥ ౧౮ ॥

౧౭౭. ఓం సర్వస్మై నమః ।
౧౭౮. ఓం వర్ష్యాయ నమః ।
౧౭౯. ఓం వర్షరూపాయ నమః ।
౧౮౦. ఓం కుమారాయ నమః ।
౧౮౧. ఓం కుశలాయ నమః ।
౧౮౨. ఓం అమలాయ నమః ।
౧౮౩. ఓం మేఘ్యాయ నమః ।
౧౮౪. ఓం అవర్ష్యాయ నమః ।
౧౮౫. ఓం అమోఘశక్తయే నమః ।
౧౮౬. ఓం విద్యుత్యాయ నమః ।
౧౮౭. ఓం అమోఘవిక్రమాయ నమః ॥ ౧౯ ॥

౧౮౮. ఓం దురాసదాయ నమః ।
౧౮౯. ఓం దురారాధ్యాయ నమః ।
౧౯౦. ఓం నిర్ద్వన్ద్వాయ నమః ।
౧౯౧. ఓం దుఃసహర్షభాయ నమః ।
౧౯౨. ఓం ఈధ్రియాయ నమః ।
౧౯౩. ఓం క్రోధశమనాయ నమః ।
౧౯౪. ఓం జాతుకర్ణాయ నమః ।
౧౯౫. ఓం పురుష్టుతాయ నమః ॥ ౨౦ ॥

౧౯౬. ఓం ఆతప్యాయ నమః ।
౧౯౭. ఓం వాయవే నమః ।
౧౯౮. ఓం అజరాయ నమః ।
౧౯౯. ఓం వాత్యాయ నమః ।
౨౦౦. ఓం కాత్యాయనీప్రియాయ నమః ।
౨౦౧. ఓం వాస్తవ్యాయ నమః ।
౨౦౨. ఓం వాస్తుపాయ నమః ।
౨౦౩. ఓం రేష్మ్యాయ నమః ।
౨౦౪. ఓం విశ్వమూర్ధ్నే నమః ।
౨౦౫. ఓం వసుప్రదాయ నమః ॥ ౨౧ ॥

౨౦౬. ఓం సోమాయ నమః ।
౨౦౭. ఓం తామ్రాయ నమః ।
౨౦౮. ఓం అరుణాయ నమః ।
౨౦౯. ఓం శంగాయ నమః ।
౨౧౦. ఓం రుద్రాయ నమః ।
౨౧౧. ఓం సుఖకరాయ నమః ।
౨౧౨. ఓం సుకృతే నమః ।
౨౧౩. ఓం ఉగ్రాయ నమః ।
౨౧౪. ఓం అనుగ్రాయ నమః ।
౨౧౫. ఓం భీమకర్మణే నమః ।
౨౧౬. ఓం భీమాయ నమః ।
౨౧౭. ఓం భీమపరాక్రమాయ నమః ॥ ౨౨ ॥

౨౧౮. ఓం అగ్రేవధాయ నమః ।
౨౧౯. ఓం హనీయాత్మనే నమః ।
౨౨౦. ఓం హన్త్రే నమః ।
౨౨౧. ఓం దూరేవధాయ నమః ।
౨౨౨. ఓం వధాయ నమః ।
౨౨౩. ఓం శమ్భవే నమః ।
౨౨౪. ఓం మయోభవాయ నమః ।
౨౨౫. ఓం నిత్యాయ నమః ।
౨౨౬. ఓం శంకరాయ నమః ।
౨౨౭. ఓం కీర్తిసాగరాయ నమః ॥ ౨౩ ॥

౨౨౮. ఓం మయస్కరాయ నమః ।
౨౨౯. ఓం శివతరాయ నమః ।
౨౩౦. ఓం ఖణ్డపర్శవే నమః ।
౨౩౧. ఓం అజాయ నమః ।
౨౩౨. ఓం శుచయే నమః ।
౨౩౩. ఓం తీర్థ్యాయ నమః ।
౨౩౪. ఓం కూల్యాయ నమః ।
౨౩౫. ఓం అమృతాధీశాయ నమః ।
౨౩౬. ఓం పార్యాయ నమః ।
౨౩౭. ఓం అవార్యాయ నమః ।
౨౩౮. ఓం అమృతాకరాయ నమః ॥ ౨౪ ॥

౨౩౯. ఓం శుద్ధాయ నమః ।
౨౪౦. ఓం ప్రతరణాయ నమః ।
౨౪౧. ఓం ముఖ్యాయ నమః ।
౨౪౨. ఓం శుద్ధపాణయే నమః ।
౨౪౩. ఓం అలోలుపాయ నమః ।
౨౪౪. ఓం ఉచ్చాయ నమః ।
౨౪౫. ఓం ఉత్తరణాయ నమః ।
౨౪౬. ఓం తార్యాయ నమః ।
౨౪౭. ఓం తార్యజ్ఞాయ నమః ।
౨౪౮. ఓం తార్యహృద్గతయే నమః ॥ ౨౫ ॥

౨౪౯. ఓం ఆతార్యాయ నమః ।
౨౫౦. ఓం సారభూతాత్మనే నమః ।
౨౫౧. ఓం సారగ్రాహిణే నమః ।
౨౫౨. ఓం దురత్యయాయ నమః ।
౨౫౩. ఓం ఆలాద్యాయ నమః ।
౨౫౪. ఓం మోక్షదాయ పథ్యాయ నమః ।
౨౫౫. ఓం అనర్థఘ్నే నమః ।
౨౫౬. ఓం సత్యసంగరాయ నమః ॥ ౨౬ ॥

౨౫౭. ఓం శష్ప్యాయ నమః ।
౨౫౮. ఓం ఫేన్యాయ నమః ।
౨౫౯. ఓం ప్రవాహ్యాయ నమః ।
౨౬౦. ఓం ఊఢ్రే నమః ।
౨౬౧. ఓం సికత్యాయ నమః ।
౨౬౨. ఓం సైకతాశ్రయాయ నమః ।
౨౬౩. ఓం ఇరిణ్యాయ నమః ।
౨౬౪. ఓం గ్రామణ్యే నమః ।
౨౬౫. ఓం పుణ్యాయ నమః ।
౨౬౬. ఓం శరణ్యాయ నమః ।
౨౬౭. ఓం శుద్ధశాసనాయ నమః ॥ ౨౭ ॥

౨౬౮. ఓం వరేణ్యాయ నమః ।
౨౬౯. ఓం యజ్ఞపురుషాయ నమః ।
౨౭౦. ఓం యజ్ఞేశాయ నమః ।
౨౭౧. ఓం యజ్ఞనాయకాయ నమః ।
౨౭౨. ఓం యజ్ఞకత్రే నమః ।
౨౭౩. ఓం యజ్ఞభోక్త్రే నమః ।
౨౭౪. ఓం యజ్ఞవిఘ్నవినాశకాయ నమః ॥ ౨౮ ॥

౨౭౫. ఓం యజ్ఞకర్మఫలాధ్యక్షాయ నమః ।
౨౭౬. ఓం యజ్ఞమూర్తయే నమః ।
౨౭౭. ఓం అనాతురాయ నమః ।
౨౭౮. ఓం ప్రపథ్యాయ నమః ।
౨౭౯. ఓం కింశిలాయ నమః ।
౨౮౦. ఓం గేహ్యాయ నమః ।
౨౮౧. ఓం గృహ్యాయ నమః ।
౨౮౨. ఓం తల్ప్యాయ నమః ।
౨౮౩. ఓం ధనాకరాయ నమః ॥ ౨౯ ॥

౨౮౪. ఓం పులస్త్యాయ నమః ।
౨౮౫. ఓం క్షయణాయ నమః ।
౨౮౬. ఓం గోష్ఠ్యాయ నమః ।
౨౮౭. ఓం గోవిన్దాయ నమః ।
౨౮౮. ఓం గీతసత్క్రియాయ నమః ।
౨౮౯. ఓం హ్రదయ్యాయ నమః ।
౨౯౦. ఓం హృద్యకృతే నమః ।
౨౯౧. ఓం హృద్యాయ నమః ।
౨౯౨. ఓం గహ్వరేష్ఠాయ నమః ।
౨౯౩. ఓం ప్రభాకరాయ నమః ॥ ౩౦ ॥

౨౯౪. ఓం నివేష్ప్యాయ నమః ।
౨౯౫. ఓం నియతాయ నమః ।
౨౯౬. ఓం అయన్త్రే నమః ।
౨౯౭. ఓం పాంసవ్యాయ నమః ।
౨౯౮. ఓం సమ్ప్రతాపనాయ నమః ।
౨౯౯. ఓం శుష్క్యాయ నమః ।
౩౦౦. ఓం హరిత్యాయ నమః ।
౩౦౧. ఓం అపూతాత్మనే నమః ।
౩౦౨. ఓం రజస్యాయ నమః ।
౩౦౩. ఓం సాత్త్వికప్రియాయ నమః ॥ ౩౧ ॥

౩౦౪. ఓం లోప్యాయ నమః ।
౩౦౫. ఓం ఉలప్యాయ నమః ।
౩౦౬. ఓం పర్ణశద్యాయ నమః ।
౩౦౭. ఓం పర్ణ్యాయ నమః ।
౩౦౮. ఓం పూర్ణాయ నమః ।
౩౦౯. ఓం పురాతనాయ నమః ।
౩౧౦. ఓం భూతాయ నమః ।
౩౧౧. ఓం భూతపతయే నమః ।
౩౧౨. ఓం భూపాయ నమః ।
౩౧౩. ఓం భూధరాయ నమః ।
౩౧౪. ఓం భూధరాయుధాయ నమః ॥ ౩౨ ॥

౩౧౫. ఓం భూతసంఘాయ నమః ।
౩౧౬. ఓం భూతమూర్తయే నమః ।
౩౧౭. ఓం భూతఘ్నే నమః ।
౩౧౮. ఓం భూతిభూషణాయ నమః ।
౩౧౯. ఓం మదనాయ నమః ।
౩౨౦. ఓం మాదకాయ నమః ।
౩౨౧. ఓం మాద్యాయ నమః ।
౩౨౨. ఓం మదఘ్నే నమః ।
౩౨౩. ఓం మధురప్రియాయ నమః ॥ ౩౩ ॥

౩౨౪. ఓం మధవే నమః ।
౩౨౫. ఓం మధుకరాయ నమః ।
౩౨౬. ఓం క్రూరాయ నమః ।
౩౨౭. ఓం మధురాయ నమః ।
౩౨౮. ఓం మదనాన్తకాయ నమః ।
౩౨౯. ఓం నిరఞ్జనాయ నమః ।
౩౩౦. ఓం నిరాధారాయ నమః ।
౩౩౧. ఓం నిర్లుప్తాయ నమః ।
౩౩౨. ఓం నిరుపాధికాయ నమః ॥ ౩౪ ॥

౩౩౩. ఓం నిష్ప్రపఞ్చాయ నమః ।
౩౩౪. ఓం నిరాకారాయ నమః ।
౩౩౫. ఓం నిరీహాయ నమః ।
౩౩౬. ఓం నిరుపద్రవాయ నమః ।
౩౩౭. ఓం సత్త్వాయ నమః ।
౩౩౮. ఓం సత్త్వగుణోపేతాయ నమః ।
౩౩౯. ఓం సత్త్వవిదే నమః ।
౩౪౦. ఓం సత్త్వవిత్ప్రియాయ నమః ॥ ౩౫ ॥

౩౪౧. ఓం సత్త్వనిష్ఠాయ నమః ।
౩౪౨. ఓం సత్త్వమూర్తయే నమః ।
౩౪౩. ఓం సత్త్వేశాయ నమః ।
౩౪౪. ఓం సత్త్వవిత్తమాయ నమః ।
౩౪౫. ఓం సమస్తజగదాధారాయ నమః ।
౩౪౬. ఓం సమస్తగుణసాగరాయ నమః ॥ ౩౬ ॥

౩౪౭. ఓం సమస్తదుఃఖవిధ్వంసినే నమః ।
౩౪౮. ఓం సమస్తానన్దకారణాయ నమః ।
౩౪౯. ఓం రుద్రాక్షమాలాభరణాయ నమః ।
౩౫౦. ఓం రుద్రాక్షప్రియవత్సలాయ నమః ॥ ౩౭ ॥

౩౫౧. ఓం రుద్రాక్షవక్షసే నమః ।
౩౫౨. ఓం రుద్రాక్షరూపాయ నమః ।
౩౫౩. ఓం రుద్రాక్షపక్షకాయ నమః ।
౩౫౪. ఓం విశ్వేశ్వరాయ నమః ।
౩౫౫. ఓం వీరభద్రాయ నమః ।
౩౫౬. ఓం సమ్రాజే నమః ।
౩౫౭. ఓం దక్షమఖాన్తకాయ నమః ॥ ౩౮ ॥

౩౫౮. ఓం విఘ్నేశ్వరాయ నమః ।
౩౫౯. ఓం విఘ్నకర్త్రే నమః ।
౩౬౦. ఓం గురవే దేవశిఖామణయే నమః ।
౩౬౧. ఓం భుజగేన్ద్రలసత్కణ్ఠాయ నమః ।
౩౬౨. ఓం భుజంగాభరణప్రియాయ నమః ॥ ౩౯ ॥

౩౬౩. ఓం భుజంగవిలసత్కర్ణాయ నమః ।
౩౬౪. ఓం భుజంగవలయావృతాయ నమః ।
౩౬౫. ఓం మునివన్ద్యాయ నమః ।
౩౬౬. ఓం మునిశ్రేష్ఠాయ నమః ।
౩౬౭. ఓం మునివృన్దనిషేవితాయ నమః ॥ ౪౦ ॥

౩౬౮. ఓం మునిహృత్పుణ్డరీకస్థాయ నమః ।
౩౬౯. ఓం మునిసంఘైకజీవనాయ నమః ।
౩౭౦. ఓం మునిమృగ్యాయ నమః ।
౩౭౧. ఓం వేదమృగ్యాయ నమః ।
౩౭౨. ఓం మృగహస్తాయ నమః ।
౩౭౩. ఓం మునీశ్వరాయ నమః ॥ ౪౧ ॥

౩౭౪. ఓం మృగేన్ద్రచర్మవసనాయ నమః ।
౩౭౫. ఓం నరసింహనిపాతనాయ నమః ।
౩౭౬. ఓం మృత్యుఞ్జయాయ నమః ।
౩౭౭. ఓం మృత్యుమృత్యవే నమః ।
౩౭౮. ఓం అపమృత్యువినాశకాయ నమః ॥ ౪౨ ॥

౩౭౯. ఓం దుష్టమృత్యవే నమః ।
౩౮౦. ఓం అదుష్టేష్టాయ నమః ।
౩౮౧. ఓం మృత్యుఘ్నే మృత్యుపూజితాయ నమః ।
౩౮౨. ఓం ఊర్ధ్వాయ నమః ।
౩౮౩. ఓం హిరణ్యాయ నమః ।
౩౮౪. ఓం పరమాయ నమః ।
౩౮౫. ఓం నిధనేశాయ నమః ।
౩౮౬. ఓం ధనాధిపాయ నమః ॥ ౪౩ ॥

౩౮౭. ఓం యజుర్మూర్తయే నమః ।
౩౮౮. ఓం సామమూర్తయే నమః ।
౩౮౯. ఓం ఋఙ్మూర్తయే నమః ।
౩౯౦. ఓం మూర్తివర్జితాయ నమః ।
౩౯౧. ఓం వ్యక్తాయ నమః ।
౩౯౨. ఓం వ్యక్తతమాయ నమః ।
౩౯౩. ఓం అవ్యక్తాయ నమః ।
౩౯౪. ఓం వ్యక్తావ్యక్తాయ నమః ।
౩౯౫. ఓం తమసే నమః ।
౩౯౬. ఓం జవినే నమః ॥ ౪౪ ॥

౩౯౭. ఓం లిఙ్గమూర్తయే నమః ।
౩౯౮. ఓం అలిఙ్గాత్మనే నమః ।
౩౯౯. ఓం లిఙ్గాలిఙ్గాత్మవిగ్రహాయ నమః ।
౪౦౦. ఓం గ్రహగ్రహాయ నమః ।
౪౦౧. ఓం గ్రహాధారాయ నమః ।
౪౦౨. ఓం గ్రహాకారాయ నమః ।
౪౦౩. ఓం గ్రహేశ్వరాయ నమః ॥ ౪౫ ॥

౪౦౪. ఓం గ్రహకృతే నమః ।
౪౦౫. ఓం గ్రహభిదే నమః ।
౪౦౬. ఓం గ్రాహిణే నమః ।
౪౦౭. ఓం గ్రహాయ నమః ।
౪౦౮. ఓం గ్రహవిలక్షణాయ నమః ।
౪౦౯. ఓం కల్పాకారాయ నమః ।
౪౧౦. ఓం కల్పకర్త్రే నమః ।
౪౧౧. ఓం కల్పలక్షణతత్పరాయ నమః ॥ ౪౬ ॥

౪౧౨. ఓం కల్పాయ నమః ।
౪౧౩. ఓం కల్పాకృతయే నమః ।
౪౧౪. ఓం కల్పనాశకాయ నమః ।
౪౧౫. ఓం కల్పకల్పకాయ నమః ।
౪౧౬. ఓం పరమాత్మనే నమః ।
౪౧౭. ఓం ప్రధానాత్మనే నమః ।
౪౧౮. ఓం ప్రధానపురుషాయ నమః ।
౪౧౯. ఓం శివాయ నమః ॥ ౪౭ ॥

౪౨౦. ఓం వేద్యాయ నమః ।
౪౨౧. ఓం వైద్యాయ నమః ।
౪౨౨. ఓం వేదవేద్యాయ నమః ।
౪౨౩. ఓం వేదవేదాన్తసంస్తుతాయ నమః ।
౪౨౪. ఓం వేదవక్త్రాయ నమః ।
౪౨౫. ఓం వేదజిహ్వాయ నమః ।
౪౨౬. ఓం విజిహ్వాయ నమః ।
౪౨౭. ఓం జిహ్మనాశకాయ నమః ॥ ౪౮ ॥

౪౨౮. ఓం కల్యాణరూపాయ నమః ।
౪౨౯. ఓం కల్యాణాయ నమః ।
౪౩౦. ఓం కల్యాణగుణసంశ్రయాయ నమః ।
౪౩౧. ఓం భక్తకల్యాణదాయ నమః ।
౪౩౨. ఓం భక్తకామధేనవే నమః ।
౪౩౩. ఓం సురాధిపాయ నమః ॥ ౪౯ ॥

౪౩౪. ఓం పావనాయ నమః ।
౪౩౫. ఓం పావకాయ నమః ।
౪౩౬. ఓం వామాయ నమః ।
౪౩౭. ఓం మహాకాలాయ నమః ।
౪౩౮. ఓం మదాపహాయ నమః ।
౪౩౯. ఓం ఘోరపాతకదావాగ్నయే నమః ।
౪౪౦. ఓం దవభస్మకణప్రియాయ నమః ॥ ౫౦ ॥

౪౪౧. ఓం అనన్తసోమసూర్యాగ్నిమణ్డలప్రతిమప్రభాయ నమః ।
౪౪౨. ఓం జగదేకప్రభవే నమః ।
౪౪౩. ఓం స్వామినే నమః ।
౪౪౪. ఓం జగద్వన్ద్యాయ నమః ।
౪౪౫. ఓం జగన్మయాయ నమః ॥ ౫౧ ॥

౪౪౬. ఓం జగదానన్దదాయ నమః ।
౪౪౭. ఓం జన్మజరామరణవర్జితాయ నమః ।
౪౪౮. ఓం ఖట్వాఙ్గినే నమః ।
౪౪౯. ఓం నీతిమతే నమః ।
౪౫౦. ఓం సత్యాయ నమః ।
౪౫౧. ఓం దేవతాత్మనే నమః ।
౪౫౨. ఓం ఆత్మసమ్భవాయ నమః ॥ ౫౨ ॥

౪౫౩. ఓం కపాలమాలాభరణాయ నమః ।
౪౫౪. ఓం కపాలినే నమః ।
౪౫౫. ఓం విష్ణువల్లభాయ నమః ।
౪౫౬. ఓం కమలాసనకాలాగ్నయే నమః ।
౪౫౭. ఓం కమలాసనపూజితాయ నమః ॥ ౫౩ ॥

౪౫౮. ఓం కాలాధీశాయ నమః ।
౪౫౯. ఓం త్రికాలజ్ఞాయ నమః ।
౪౬౦. ఓం దుష్టవిగ్రహవారకాయ నమః ।
౪౬౧. ఓం నాట్యకర్త్రే నమః ।
౪౬౨. ఓం నటపరాయ నమః ।
౪౬౩. ఓం మహానాట్యవిశారదాయ నమః ॥ ౫౪ ॥

౪౬౪. ఓం విరాట్ద్రూపధరాయ నమః ।
౪౬౫. ఓం ధీరాయ నమః ।
౪౬౬. ఓం వీరాయ నమః ।
౪౬౭. ఓం వృషభవాహనాయ నమః ।
౪౬౮. ఓం వృషాంకాయ నమః ।
౪౬౯. ఓం వృషభాధీశాయ నమః ।
౪౭౦. ఓం వృషాత్మనే నమః ।
౪౭౧. ఓం వృషభధ్వజాయ నమః ॥ ౫౫ ॥

౪౭౨. ఓం మహోన్నతాయ నమః ।
౪౭౩. ఓం మహాకాయాయ నమః ।
౪౭౪. ఓం మహావక్షసే నమః ।
౪౭౫. ఓం మహాభుజాయ నమః ।
౪౭౬. ఓం మహాస్కన్ధాయ నమః ।
౪౭౭. ఓం మహాగ్రీవాయ నమః ।
౪౭౮. ఓం మహావక్త్రాయ నమః ।
౪౭౯. ఓం మహాశిరసే నమః ॥ ౫౬ ॥

౪౮౦. ఓం మహాహనవే నమః ।
౪౮౧. ఓం మహాదంష్ట్రాయ నమః ।
౪౮౨. ఓం మహదోష్ఠాయ నమః ।
౪౮౩. ఓం మహోదరాయ నమః ।
౪౮౪. ఓం సున్దరభ్రువే నమః ।
౪౮౫. ఓం సునయనాయ నమః ।
౪౮౬. ఓం సులలాటయ నమః ।
౪౮౭. ఓం సుకన్దరాయ నమః ॥ ౫౭ ॥

౪౮౮. ఓం సత్యవాక్యాయ నమః ।
౪౮౯. ఓం ధర్మవేత్త్రే నమః ।
౪౯౦. ఓం సత్యజ్ఞాయ నమః ।
౪౯౧. ఓం సత్యవిత్తమాయ నమః ।
౪౯౨. ఓం ధర్మవతే నమః ।
౪౯౩. ఓం ధర్మనిపుణాయ నమః ।
౪౯౪. ఓం ధర్మాయ నమః ।
౪౯౫. ఓం ధర్మప్రవర్తకాయ నమః ॥ ౫౮ ॥

౪౯౬. ఓం కృతజ్ఞాయ నమః ।
౪౯౭. ఓం కృతకృత్యాత్మనే నమః ।
౪౯౮. ఓం కృతకృత్యాయ నమః ।
౪౯౯. ఓం కృతాగమాయ నమః ।
౫౦౦. ఓం కృత్యవిదే నమః ।
౫౦౧. ఓం కృత్యవిచ్ఛ్రేష్ఠాయ నమః ।
౫౦౨. ఓం కృతజ్ఞప్రియకృత్తమాయ నమః ॥ ౫౯ ॥

౫౦౩. ఓం వ్రతకృతే నమః ।
౫౦౪. ఓం వ్రతవిచ్ఛ్రేష్ఠాయ నమః ।
౫౦౫. ఓం వ్రతవిదుషే నమః ।
౫౦౬. ఓం మహావ్రతినే నమః ।
౫౦౭. ఓం వ్రతప్రియాయ నమః ।
౫౦౮. ఓం వ్రతాధారాయ నమః ।
౫౦౯. ఓం వ్రతాకారాయ నమః ।
౫౧౦. ఓం వ్రతేశ్వరాయ నమః ॥ ౬౦ ॥

౫౧౧. ఓం అతిరాగిణే నమః ।
౫౧౨. ఓం వీతరాగిణే నమః ।
౫౧౩. ఓం రాగహేతవే నమః ।
౫౧౪. ఓం విరాగవిదే నమః ।
౫౧౫. ఓం రాగఘ్నాయ నమః ।
౫౧౬. ఓం రాగశమనాయ నమః ।
౫౧౭. ఓం రాగదాయ నమః ।
౫౧౮. ఓం రాగిరాగవిదే నమః ॥ ౬౧ ॥

౫౧౯. ఓం విదుషే నమః ।
౫౨౦. ఓం విద్వత్తమాయ నమః ।
౫౨౧. ఓం విద్వజ్జనమానససంశ్రయాయ నమః ।
౫౨౨. ఓం విద్వజ్జనాశ్రయాయ నమః ।
౫౨౩. ఓం విద్వజ్జనస్తవ్యపరాక్రమాయ నమః ॥ ౬౨ ॥

౫౨౪. ఓం నీతికృతే నమః ।
౫౨౫. ఓం నీతివిదే నమః ।
౫౨౬. ఓం నీతిప్రదాత్రే నమః ।
౫౨౭. ఓం నీతివిత్ప్రియాయ నమః ।
౫౨౮. ఓం వినీతవత్సలాయ నమః ।
౫౨౯. ఓం నీతిస్వరూపాయ నమః ।
౫౩౦. ఓం నీతిసంశ్రయాయ నమః ॥ ౬౩ ॥

౫౩౧. ఓం క్రోధవిదే నమః ।
౫౩౨. ఓం క్రోధకృతే నమః ।
౫౩౩. ఓం క్రోధిజనకృతే నమః ।
౫౩౪. ఓం క్రోధరూపధృషే నమః ।
౫౩౫. ఓం సక్రోధాయ నమః ।
౫౩౬. ఓం క్రోధఘ్నే నమః ।
౫౩౭. ఓం క్రోధిజనఘ్నే నమః ।
౫౩౮. ఓం క్రోధకారణాయ నమః ॥ ౬౪ ॥

౫౩౯. ఓం గుణవతే నమః ।
౫౪౦. ఓం గుణవిచ్ఛ్రేష్ఠాయ నమః ।
౫౪౧. ఓం నిర్గుణాయ నమః ।
౫౪౨. ఓం గుణవిత్ప్రియాయ నమః ।
౫౪౩. ఓం గుణాధారాయ నమః ।
౫౪౪. ఓం గుణాకారాయ నమః ।
౫౪౫. ఓం గుణకృతే నమః ।
౫౪౬. ఓం గుణనాశకాయ నమః ॥ ౬౫ ॥

౫౪౭. ఓం వీర్యవతే నమః ।
౫౪౮. ఓం వీర్యవిచ్ఛ్రేష్ఠాయ నమః ।
౫౪౯. ఓం వీర్యవిదే నమః ।
౫౫౦. ఓం వీర్యసంశ్రయాయ నమః ।
౫౫౧. ఓం వీర్యాకారాయ నమః ।
౫౫౨. ఓం వీర్యకరాయ నమః ।
౫౫౩. ఓం వీర్యఘ్నే నమః ।
౫౫౪. ఓం వీర్యవర్ధకాయ నమః ॥ ౬౬ ॥

౫౫౫. ఓం కాలవిదే నమః ।
౫౫౬. ఓం కాలకృతే నమః ।
౫౫౭. ఓం కాలాయ నమః ।
౫౫౮. ఓం బలకృతే నమః ।
౫౫౯. ఓం బలవిదే నమః ।
౫౬౦. ఓం బలినే నమః ।
౫౬౧. ఓం మనోన్మనాయ నమః ।
౫౬౨. ఓం మనోరూపాయ నమః ।
౫౬౩. ఓం బలప్రమథనాయ నమః ।
౫౬౪. ఓం బలాయ నమః ॥ ౬౭ ॥

౫౬౫. ఓం విశ్వప్రదాత్రే var విద్యాప్రదాత్రే నమః ।
౫౬౬. ఓం విశ్వేశాయ var విద్యేశాయ నమః ।
౫౬౭. ఓం విశ్వమాత్రైకసంశ్రయాయ var విద్యామాత్రైకసంశ్రయాయ నమః ।
౫౬౮. ఓం విశ్వకారాయ var విద్యాకారాయ నమః ।
౫౬౯. ఓం మహావిశ్వాయ var మహావిద్యాయ నమః ।
౫౭౦. ఓం విశ్వవిశ్వాయ var విద్యావిద్యాయ నమః ।
౫౭౧. ఓం విశారదాయ నమః ॥ ౬౮ ॥

౫౭౨. ఓం వసన్తకృతే నమః ।
౫౭౩. ఓం వసన్తాత్మనే నమః ।
౫౭౪. ఓం వసన్తేశాయ నమః ।
౫౭౫. ఓం వసన్తదాయ నమః ।
౫౭౬. ఓం గ్రీష్మాత్మనే నమః ।
౫౭౭. ఓం గ్రీష్మకృతే నమః ।
౫౭౮. ఓం గ్రీష్మవర్ధకాయ నమః ।
౫౭౯. ఓం గ్రీష్మనాశకాయ నమః ॥ ౬౯ ॥

౫౮౦. ఓం ప్రావృట్కృతే నమః ।
౫౮౧. ఓం ప్రావృడాకారాయ నమః ।
౫౮౨. ఓం ప్రావృట్కాలప్రవర్తకాయ నమః ।
౫౮౩. ఓం ప్రావృట్ప్రవర్ధకాయ నమః ।
౫౮౪. ఓం ప్రావృణ్ణాథాయ నమః ।
౫౮౫. ఓం ప్రావృడ్-వినాశకాయ నమః ॥ ౭౦ ॥

౫౮౬. ఓం శరదాత్మనే నమః ।
౫౮౭. ఓం శరద్ధేతవే నమః ।
౫౮౮. ఓం శరత్కాలప్రవర్తకాయ నమః ।
౫౮౯. ఓం శరన్నాథాయ నమః ।
౫౯౦. ఓం శరత్కాలనాశకాయ నమః ।
౫౯౧. ఓం శరదాశ్రయాయ నమః ॥ ౭౧ ॥

౫౯౨. ఓం హిమస్వరూపాయ నమః ।
౫౯౩. ఓం హిమదాయ నమః ।
౫౯౪. ఓం హిమఘ్నే నమః ।
౫౯౫. ఓం హిమనాయకాయ నమః ।
౫౯౬. ఓం శైశిరాత్మనే నమః ।
౫౯౭. ఓం శైశిరేశాయ నమః ।
౫౯౮. ఓం శైశిరర్తుప్రవర్తకాయ నమః ॥ ౭౨ ॥

౫౯౯. ఓం ప్రాచ్యాత్మనే నమః ।
౬౦౦. ఓం దక్షిణాకారాయ నమః ।
౬౦౧. ఓం ప్రతీచ్యాత్మనే నమః ।
౬౦౨. ఓం ఉత్తరాకృతయే నమః ।
౬౦౩. ఓం ఆగ్నేయాత్మనే నమః ।
౬౦౪. ఓం నిరృతీశాయ నమః ।
౬౦౫. ఓం వాయవ్యాత్మనే నమః ।
౬౦౬. ఓం ఈశనాయకాయ నమః ॥ ౭౩ ॥

౬౦౭. ఓం ఊర్ధ్వాధఃసుదిగాకారాయ నమః ।
౬౦౮. ఓం నానాదేశైకనాయకాయ నమః ।
౬౦౯. ఓం సర్వపక్షిమృగాకారాయ నమః ।
౬౧౦. ఓం సర్వపక్షిమృగాధిపాయ నమః ॥ ౭౪ ॥

౬౧౧. ఓం సర్వపక్షిమృగాధారాయ నమః ।
౬౧౨. ఓం మృగాద్యుత్పత్తికారణాయ నమః ।
౬౧౩. ఓం జీవాధ్యక్షాయ నమః ।
౬౧౪. ఓం జీవవన్ద్యాయ నమః ।
౬౧౫. ఓం జీవవిదే నమః ।
౬౧౬. ఓం జీవరక్షకాయ ॥ ౭౫ ॥

౬౧౭. ఓం జీవకృతే నమః ।
౬౧౮. ఓం జీవఘ్నే నమః ।
౬౧౯. ఓం జీవజీవనాయ నమః ।
౬౨౦. ఓం జీవసంశ్రయాయ నమః ।
౬౨౧. ఓం జ్యోతిఃస్వరూపిణే నమః ।
౬౨౨. ఓం విశ్వాత్మనే నమః ।
౬౨౩. ఓం విశ్వనాథాయ నమః ।
౬౨౪. ఓం వియత్పతయే నమః ॥ ౭౬ ॥

౬౨౫. ఓం వజ్రాత్మనే నమః ।
౬౨౬. ఓం వజ్రహస్తాత్మనే నమః ।
౬౨౭. ఓం వజ్రేశాయ నమః ।
౬౨౮. ఓం వజ్రభూషితాయ నమః ।
౬౨౯. ఓం కుమారగురవే ఈశానాయ నమః ।
౬౩౦. ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః ।
౬౩౧. ఓం గణాధిపాయ నమః ॥ ౭౭ ॥

౬౩౨. ఓం పినాకపాణయే నమః ।
౬౩౩. ఓం సూర్యాత్మనే నమః ।
౬౩౪. ఓం సోమసూర్యాగ్నిలోచనాయ నమః ।
౬౩౫. ఓం అపాయరహితాయ నమః ।
౬౩౬. ఓం శాన్తాయ నమః ।
౬౩౭. ఓం దాన్తాయ నమః ।
౬౩౮. ఓం దమయిత్రే నమః ।
౬౩౯. ఓం దమాయ నమః ॥ ౭౮ ॥

౬౪౦. ఓం ఋషయే నమః ।
౬౪౧. ఓం పురాణపురుషాయ నమః ।
౬౪౨. ఓం పురుషేశాయ నమః ।
౬౪౩. ఓం పురన్దరాయ నమః ।
౬౪౪. ఓం కాలాగ్నిరుద్రాయ నమః ।
౬౪౫. ఓం సర్వేశాయ నమః ।
౬౪౬. ఓం శమరూపాయ నమః ।
౬౪౭. ఓం శమేశ్వరాయ నమః ॥ ౭౯ ॥

౬౪౮. ఓం ప్రలయానలకృతే నమః ।
౬౪౯. ఓం దివ్యాయ నమః ।
౬౫౦. ఓం ప్రలయానలనాశకాయ నమః ।
౬౫౧. ఓం త్రియమ్బకాయ నమః ।
౬౫౨. ఓం అరిషడ్వర్గనాశకాయ నమః ।
౬౫౩. ఓం ధనదప్రియాయ నమః ॥ ౮౦ ॥

౬౫౪. ఓం అక్షోభ్యాయ నమః ।
౬౫౫. ఓం క్షోభరహితాయ నమః ।
౬౫౬. ఓం క్షోభదాయ నమః ।
౬౫౭. ఓం క్షోభనాశకాయ నమః ।
౬౫౮. ఓం సదమ్భాయ నమః ।
౬౫౯. ఓం దమ్భరహితాయ నమః ।
౬౬౦. ఓం దమ్భదాయ నమః ।
౬౬౧. ఓం దమ్భనాశకాయ నమః ॥ ౮౧ ॥

౬౬౨. ఓం కున్దేన్దుశంఖధవలాయ నమః ।
౬౬౩. ఓం భస్మోద్ధూలితవిగ్రహాయ నమః ।
౬౬౪. ఓం భస్మధారణహృష్టాత్మనే నమః ।
౬౬౫. ఓం తుష్టయే నమః ।
౬౬౬. ఓం పుష్టయే నమః ।
౬౬౭. ఓం అరిసూదనాయ నమః ॥ ౮౨ ॥

౬౬౮. ఓం స్థాణవే నమః ।
౬౬౯. ఓం దిగమ్బరాయ నమః ।
౬౭౦. ఓం భర్గాయ నమః ।
౬౭౧. ఓం భగనేత్రభిదే నమః ।
౬౭౨. ఓం ఉద్యమాయ నమః ।
౬౭౩. ఓం త్రికాగ్నయే నమః ।
౬౭౪. ఓం కాలకాలాగ్నయే నమః ।
౬౭౫. ఓం అద్వితీయాయ నమః ।
౬౭౬. ఓం మహాయశసే నమః ॥ ౮౩ ॥

౬౭౭. ఓం సామప్రియాయ నమః ।
౬౭౮. ఓం సామవేత్రే నమః ।
౬౭౯. ఓం సామగాయ నమః ।
౬౮౦. ఓం సామగప్రియాయ నమః ।
౬౮౧. ఓం ధీరోదాత్తాయ నమః ।
౬౮౨. ఓం మహాధీరాయ నమః ।
౬౮౩. ఓం ధైర్యదాయ నమః ।
౬౮౪. ఓం ధైర్యవర్ధకాయ నమః ॥ ౮౪ ॥

౬౮౫. ఓం లావణ్యరాశయే నమః ।
౬౮౬. ఓం సర్వజ్ఞాయ సుబుద్ధయే నమః ।
౬౮౭. ఓం బుద్ధిమతే వరాయ నమః ।
౬౮౮. ఓం తుమ్బవీణాయ నమః ।
౬౮౯. ఓం కమ్బుకణ్ఠాయ నమః ।
౬౯౦. ఓం శమ్బరారినికృన్తనాయ నమః ॥ ౮౫ ॥

౬౯౧. ఓం శార్దూలచర్మవసనాయ నమః ।
౬౯౨. ఓం పూర్ణానన్దాయ నమః ।
౬౯౩. ఓం జగత్ప్రియాయ నమః ।
౬౯౪. ఓం జయప్రదాయ నమః ।
౬౯౫. ఓం జయాధ్యక్షాయ నమః ।
౬౯౬. ఓం జయాత్మనే నమః ।
౬౯౭. ఓం జయకారణాయ నమః ॥ ౮౬ ॥

౬౯౮. ఓం జఙ్గమాజఙ్గమాకారాయ నమః ।
౬౯౯. ఓం జగదుత్పత్తికారణాయ నమః ।
౭౦౦. ఓం జగద్రక్షాకరాయ నమః ।
౭౦౧. ఓం వశ్యాయ నమః ।
౭౦౨. ఓం జగత్ప్రలయకారణాయ నమః ॥ ౮౭ ॥

౭౦౩. ఓం పూషదన్తభిదే నమః ।
౭౦౪. ఓం ఉత్కృష్టాయ నమః ।
౭౦౫. ఓం పఞ్చయజ్ఞాయ నమః ।
౭౦౬. ఓం ప్రభఞ్జకాయ నమః ।
౭౦౭. ఓం అష్టమూర్తయే నమః ।
౭౦౮. ఓం విశ్వమూర్తయే నమః ।
౭౦౯. ఓం అతిమూర్తయే నమః ।
౭౧౦. ఓం అమూర్తిమతే నమః ॥ ౮౮ ॥

౭౧౧. ఓం కైలాసశిఖరావాసాయ నమః ।
౭౧౨. ఓం కైలాసశిఖరప్రియాయ నమః ।
౭౧౩. ఓం భక్తకైలాసదాయ నమః ।
౭౧౪. ఓం సూక్ష్మాయ నమః ।
౭౧౫. ఓం మర్మజ్ఞాయ నమః ।
౭౧౬. ఓం సర్వశిక్షకాయ నమః ॥ ౮౯ ॥

౭౧౭. ఓం సోమాయ సోమకలాకారాయ నమః ।
౭౧౮. ఓం మహాతేజసే నమః ।
౭౧౯. ఓం మహాతపసే నమః ।
౭౨౦. ఓం హిరణ్యశ్మశ్రవే నమః ।
౭౨౧. ఓం ఆనన్దాయ నమః ।
౭౨౨. ఓం స్వర్ణకేశాయ నమః ।
౭౨౩. ఓం సువర్ణదృశే నమః ॥ ౯౦ ॥

౭౨౪. ఓం బ్రహ్మణే నమః ।
౭౨౫. ఓం విశ్వసృజే నమః ।
౭౨౬. ఓం ఉర్వీశాయ నమః ।
౭౨౭. ఓం మోచకాయ నమః ।
౭౨౮. ఓం బన్ధవర్జితాయ నమః ।
౭౨౯. ఓం స్వతన్త్రాయ నమః ।
౭౩౦. ఓం సర్వమన్త్రాత్మనే నమః ।
౭౩౧. ఓం శ్వుతిమతే అమితప్రభాయ నమః ॥ ౯౧ ॥

౭౩౨. ఓం పుష్కరాక్షాయ నమః ।
౭౩౩. ఓం పుణ్యకీర్తయే నమః ।
౭౩౪. ఓం పుణ్యశ్రవణకీర్తనాయ నమః ।
౭౩౫. ఓం పుణ్యమూర్తయే నమః ।
౭౩౬. ఓం పుణ్యదాత్రే నమః ।
౭౩౭. ఓం పుణ్యాపుణ్యఫలప్రదాయ నమః ॥ ౯౨ ॥

౭౩౮. ఓం సారభూతాయ నమః ।
౭౩౯. ఓం స్వరమయాయ నమః ।
౭౪౦. ఓం రసభూతాయ నమః ।
౭౪౧. ఓం రసాశ్రయాయ నమః ।
౭౪౨. ఓం ఓంకారాయ నమః ।
౭౪౩. ఓం ప్రణవాయ నమః ।
౭౪౪. ఓం నాదాయ నమః ।
౭౪౫. ఓం ప్రణతార్తిప్రభఞ్జనాయ నమః ॥ ౯౩ ॥

౭౪౬. ఓం నికటస్థాయ నమః ।
౭౪౭. ఓం అతిదూరస్థాయ నమః ।
౭౪౮. ఓం వశినే నమః ।
౭౪౯. ఓం బ్రహ్మాణ్డనాయకాయ నమః ।
౭౫౦. ఓం మన్దారమూలనిలయాయ నమః ।
౭౫౧. ఓం మన్దారకుసుమావృతాయ నమః ॥ ౯౪ ॥

౭౫౨. ఓం వృన్దారకప్రియతమాయ నమః ।
౭౫౩. ఓం వృన్దారకవరార్చితాయ నమః ।
౭౫౪. ఓం శ్రీమతే నమః ।
౭౫౫. ఓం అనన్తకల్యాణపరిపూర్ణాయ నమః ।
౭౫౬. ఓం మహోదయాయ నమః ॥ ౯౫ ॥

౭౫౭. ఓం మహోత్సాహాయ నమః ।
౭౫౮. ఓం విశ్వభోక్త్రే నమః ।
౭౫౯. ఓం విశ్వాశాపరిపూరకాయ నమః ।
౭౬౦. ఓం సులభాయ నమః ।
౭౬౧. ఓం అసులభాయ నమః ।
౭౬౨. ఓం లభ్యాయ నమః ।
౭౬౩. ఓం అలభ్యాయ నమః ।
౭౬౪. ఓం లాభప్రవర్ధకాయ నమః ॥ ౯౬ ॥

౭౬౫. ఓం లాభాత్మనే నమః ।
౭౬౬. ఓం లాభదాయ నమః ।
౭౬౭. ఓం వక్త్రే నమః ।
౭౬౮. ఓం ద్యుతిమతే నమః ।
౭౬౯. ఓం అనసూయకాయ నమః ।
౭౭౦. ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః ।
౭౭౧. ఓం దృఢాచారిణే నమః ।
౭౭౨. ఓం దేవసింహాయ నమః ।
౭౭౩. ఓం ధనప్రియాయ నమః ॥ ౯౭ ॥

౭౭౪. ఓం వేదపాయ నమః ।
౭౭౫. ఓం దేవదేవేశాయ నమః ।
౭౭౬. ఓం దేవదేవాయ నమః ।
౭౭౭. ఓం ఉత్తమోత్తమాయ నమః ।
౭౭౮. ఓం బీజరాజాయ నమః ।
౭౭౯. ఓం బీజహేతవే నమః ।
౭౮౦. ఓం బీజదాయ నమః ।
౭౮౧. ఓం బీజవృద్ధిదాయ నమః ॥ ౯౮ ॥

౭౮౨. ఓం బీజాధారాయ నమః ।
౭౮౩. ఓం బీజరూపాయ నమః ।
౭౮౪. ఓం నిర్బీజాయ నమః ।
౭౮౫. ఓం బీజనాశకాయ నమః ।
౭౮౬. ఓం పరాపరేశాయ నమః ।
౭౮౭. ఓం వరదాయ నమః ।
౭౮౮. ఓం పిఙ్గలాయ నమః ।
౭౮౯. ఓం అయుగ్మలోచనాయ నమః ॥ ౯౯ ॥

౭౯౦. ఓం పిఙ్గలాక్షాయ నమః ।
౭౯౧. ఓం సురగురవే నమః ।
౭౯౨. ఓం గురవే నమః ।
౭౯౩. ఓం సురగురుప్రియాయ నమః ।
౭౯౪. ఓం యుగావహాయ నమః ।
౭౯౫. ఓం యుగాధీశాయ నమః ।
౭౯౬. ఓం యుగకృతే నమః ।
౭౯౭. ఓం యుగనాశకాయ నమః ॥ ౧౦౦ ॥

౭౯౮. ఓం కర్పూరగౌరాయ నమః ।
౭౯౯. ఓం గౌరీశాయ నమః ।
౮౦౦. ఓం గౌరీగురుగుహాశ్రయాయ నమః ।
౮౦౧. ఓం ధూర్జటయే నమః ।
౮౦౨. ఓం పిఙ్గలజటాయ నమః ।
౮౦౩. ఓం జటామణ్డలమణ్డితాయ నమః ॥ ౧౦౧ ॥

౮౦౪. ఓం మనోజవాయ నమః ।
౮౦౫. ఓం జీవహేతవే నమః ।
౮౦౬. ఓం అన్ధకాసురసూదనాయ నమః ।
౮౦౭. ఓం లోకబన్ధవే నమః ।
౮౦౮. ఓం కలాధారాయ నమః ।
౮౦౯. ఓం పాణ్డురాయ నమః ।
౮౧౦. ఓం ప్రమథాధిపాయ నమః ॥ ౧౦౨ ॥

౮౧౧. ఓం అవ్యక్తలక్షణాయ నమః ।
౮౧౨. ఓం యోగినే నమః ।
౮౧౩. ఓం యోగీశాయ నమః ।
౮౧౪. ఓం యోగపుంగవాయ నమః ।
౮౧౫. ఓం శ్రితావాసాయ నమః ।
౮౧౬. ఓం జనావాసాయ నమః ।
౮౧౭. ఓం సురావాసాయ నమః ।
౮౧౮. ఓం సుమణ్డలాయ నమః ॥ ౧౦౩ ॥

౮౧౯. ఓం భవవైద్యాయ నమః ।
౮౨౦. ఓం యోగివేద్యాయ నమః ।
౮౨౧. ఓం యోగిసింహహృదాసనాయ నమః ।
౮౨౨. ఓం ఉత్తమాయ నమః ।
౮౨౩. ఓం అనుత్తమాయ నమః ।
౮౨౪. ఓం అశక్తాయ నమః ।
౮౨౫. ఓం కాలకణ్ఠాయ నమః ।
౮౨౬. ఓం విషాదనాయ నమః ॥ ౧౦౪ ॥

౮౨౭. ఓం ఆశాస్యాయ నమః ।
౮౨౮. ఓం కమనీయాత్మనే నమః ।
౮౨౯. ఓం శుభాయ నమః ।
౮౩౦. ఓం సున్దరవిగ్రహాయ నమః ।
౮౩౧. ఓం భక్తకల్పతరవే నమః ।
౮౩౨. ఓం స్తోత్రే నమః ।
౮౩౩. ఓం స్తవ్యాయ నమః ।
౮౩౪. ఓం స్తోత్రవరప్రియాయ నమః ॥ ౧౦౫ ॥

౮౩౫. ఓం అప్రమేయగుణాధారాయ నమః ।
౮౩౬. ఓం వేదకృతే నమః ।
౮౩౭. ఓం వేదవిగ్రహాయ నమః ।
౮౩౮. ఓం కీర్త్యాధారాయ నమః ।
౮౩౯. ఓం కీర్తికరాయ నమః ।
౮౪౦. ఓం కీర్తిహేతవే నమః ।
౮౪౧. ఓం అహేతుకాయ నమః ॥ ౧౦౬ ॥

౮౪౨. ఓం అప్రధృష్యాయ నమః ।
౮౪౩. ఓం శాన్తభద్రాయ నమః ।
౮౪౪. ఓం కీర్తిస్తమ్భాయ నమః ।
౮౪౫. ఓం మనోమయాయ నమః ।
౮౪౬. ఓం భూశయాయ నమః ।
౮౪౭. ఓం అన్నమయాయ నమః ।
౮౪౮. ఓం అభోక్త్రే నమః ।
౮౪౯. ఓం మహేష్వాసాయ నమః ।
౮౫౦. ఓం మహీతనవే నమః ॥ ౧౦౭ ॥

౮౫౧. ఓం విజ్ఞానమయాయ నమః ।
౮౫౨. ఓం ఆనన్దమయాయ నమః ।
౮౫౩. ఓం ప్రాణమయాయ నమః ।
౮౫౪. ఓం అన్నదాయ నమః ।
౮౫౫. ఓం సర్వలోకమయాయ నమః ।
౮౫౬. ఓం యష్ట్రే నమః ।
౮౫౭. ఓం ధర్మాధర్మప్రవర్తకాయ నమః ॥ ౧౦౮ ॥

౮౫౮. ఓం అనిర్విణ్ణాయ నమః ।
౮౫౯. ఓం గుణగ్రాహిణే నమః ।
౮౬౦. ఓం సర్వధర్మఫలప్రదాయ నమః ।
౮౬౧. ఓం దయాసుధార్ద్రనయనాయ నమః ।
౮౬౨. ఓం నిరాశిషే నమః ।
౮౬౩. ఓం అపరిగ్రహాయ నమః ॥ ౧౦౯ ॥

౮౬౪. ఓం పరార్థవృత్తయే మధురాయ నమః ।
౮౬౫. ఓం మధురప్రియదర్శనాయ నమః ।
౮౬౬. ఓం ముక్తాదామపరీతాఙ్గాయ నమః ।
౮౬౭. ఓం నిఃసఙ్గాయ నమః ।
౮౬౮. ఓం మఙ్గలాకరాయ నమః ॥ ౧౧౦ ॥

౮౬౯. ఓం సుఖప్రదాయ నమః ।
౮౭౦. ఓం సుఖాకారాయ నమః ।
౮౭౧. ఓం సుఖదుఃఖవివర్జితాయ నమః ।
౮౭౨. ఓం విశృఙ్ఖలాయ నమః ।
౮౭౩. ఓం జగతే నమః ।
౮౭౪. ఓం కర్త్రే నమః ।
౮౭౫. ఓం జితసర్వాయ నమః ।
౮౭౬. ఓం పితామహాయ నమః ॥ ౧౧౧ ॥

౮౭౭. ఓం అనపాయాయ నమః ।
౮౭౮. ఓం అక్షయాయ నమః ।
౮౭౯. ఓం ముణ్డినే నమః ।
౮౮౦. ఓం సురూపాయ నమః ।
౮౮౧. ఓం రూపవర్జితాయ నమః ।
౮౮౨. ఓం అతీన్ద్రియాయ నమః ।
౮౮౩. ఓం మహామాయాయ నమః ।
౮౮౪. ఓం మాయావినే నమః ।
౮౮౫. ఓం విగతజ్వరాయ నమః ॥ ౧౧౨ ॥

౮౮౬. ఓం అమృతాయ నమః ।
౮౮౭. ఓం శాశ్వతాయ శాన్తాయ నమః ।
౮౮౮. ఓం మృత్యుఘ్నే నమః ।
౮౮౯. ఓం మూకనాశనాయ నమః ।
౮౯౦. ఓం మహాప్రేతాసనాసీనాయ నమః ।
౮౯౧. ఓం పిశాచానుచరావృతాయ నమః ॥ ౧౧౩ ॥

౮౯౨. ఓం గౌరీవిలాససదనాయ నమః ।
౮౯౩. ఓం నానాగానవిశారదాయ నమః ।
౮౯౪. ఓం విచిత్రమాల్యవసనాయ నమః ।
౮౯౫. ఓం దివ్యచన్దనచర్చితాయ నమః ॥ ౧౧౪ ॥

౮౯౬. ఓం విష్ణుబ్రహ్మాదివన్ద్యాంఘ్రయే నమః ।
౮౯౭. ఓం సురాసురనమస్కృతాయ నమః ।
౮౯౮. ఓం కిరీటలేఢిఫాలేన్దవే నమః ।
౮౯౯. ఓం మణికంకణభూషితాయ నమః ॥ ౧౧౫ ॥

౯౦౦. ఓం రత్నాంగదాంగాయ నమః ।
౯౦౧. ఓం రత్నేశాయ నమః ।
౯౦౨. ఓం రత్నరఞ్జితపాదుకాయ నమః ।
౯౦౩. ఓం నవరత్నగణోపేతకిరీటినే నమః ।
౯౦౪. ఓం రత్నకఞ్చుకాయ నమః ॥ ౧౧౬ ॥

౯౦౫. ఓం నానావిధానేకరత్నలసత్కుణ్డలమణ్డితాయ నమః ।
౯౦౬. ఓం దివ్యరత్నగణాకీర్ణకణ్ఠాభరణభూషితాయ నమః ॥ ౧౧౭ ॥

౯౦౭. ఓం గలవ్యాలమణయే నమః ।
౯౦౮. ఓం నాసాపుటభ్రాజితమౌక్తికాయ నమః ।
౯౦౯. ఓం రత్నాంగులీయవిలసత్కరశాఖానఖప్రభాయ నమః ॥ ౧౧౮ ॥

౯౧౦. ఓం రత్నభ్రాజద్ధేమసూత్రలసత్కటితటాయ నమః ।
౯౧౧. ఓం పటవే నమః ।
౯౧౨. ఓం వామాఙ్కభాగవిలసత్పార్వతీవీక్షణప్రియాయ నమః ॥ ౧౧౯ ॥

౯౧౩. ఓం లీలావలంబితవపుషే నమః ।
౯౧౪. ఓం భక్తమానసమన్దిరాయ నమః ।
౯౧౫. ఓం మన్దమన్దారపుష్పౌఘలసద్వాయునిషేవితాయ నమః ॥ ౧౨౦ ॥

౯౧౬. ఓం కస్తూరీవిలసత్ఫాలాయ నమః ।
౯౧౭. ఓం దివ్యవేషవిరాజితాయ నమః ।
౯౧౮. ఓం దివ్యదేహప్రభాకూటసన్దీపితదిగన్తరాయ నమః ॥ ౧౨౧ ॥

౯౧౯. ఓం దేవాసురగురుస్తవ్యాయ నమః ।
౯౨౦. ఓం దేవాసురనమస్కృతాయ నమః ।
౯౨౧. ఓం హస్తరాజత్పుణ్డరీకాయ నమః ।
౯౨౨. ఓం పుణ్డరీకనిభేక్షణాయ నమః ॥ ౧౨౨ ॥

౯౨౩. ఓం సర్వాశాస్యగుణాయ నమః ।
౯౨౪. ఓం అమేయాయ నమః ।
౯౨౫. ఓం సర్వలోకేష్టభూషణాయ నమః ।
౯౨౬. ఓం సర్వేష్టదాత్రే నమః ।
౯౨౭. ఓం సర్వేష్టాయ నమః ।
౯౨౮. ఓం స్ఫురన్మఙ్గలవిగ్రహాయ నమః ॥ ౧౨౩ ॥

౯౨౯. ఓం అవిద్యాలేశరహితాయ నమః ।
౯౩౦. ఓం నానావిద్యైకసంశ్రయాయ నమః ।
౯౩౧. ఓం మూర్తిభవాయ నమః ।
౯౩౨. ఓం కృపాపూరాయ నమః ।
౯౩౩. ఓం భక్తేష్టఫలపూరకాయ నమః ॥ ౧౨౪ ॥

౯౩౪. ఓం సమ్పూర్ణకామాయ నమః ।
౯౩౫. ఓం సౌభాగ్యనిధయే నమః ।
౯౩౬. ఓం సౌభాగ్యదాయకాయ నమః ।
౯౩౭. ఓం హితైషిణే నమః ।
౯౩౮. ఓం హితకృతే నమః ।
౯౩౯. ఓం సౌమ్యాయ నమః ।
౯౪౦. ఓం పరార్థైకప్రయోజనాయ నమః ॥ ౧౨౫ ॥

౯౪౧. ఓం శరణాగతదీనార్తపరిత్రాణపరాయణాయ నమః ।
౯౪౨. ఓం జిష్ణవే నమః ।
౯౪౩. ఓం నేత్రే నమః ।
౯౪౪. ఓం వషట్కారాయ నమః ।
౯౪౫. ఓం భ్రాజిష్ణవే నమః ।
౯౪౬. ఓం భోజనాయ నమః ।
౯౪౭. ఓం హవిషే నమః ॥ ౧౨౬ ॥

౯౪౮. ఓం భోక్త్రే నమః ।
౯౪౯. ఓం భోజయిత్రే నమః ।
౯౫౦. ఓం జేత్రే నమః ।
౯౫౧. ఓం జితారయే నమః ।
౯౫౨. ఓం జితమానసాయ నమః ।
౯౫౩. ఓం అక్షరాయ నమః ।
౯౫౪. ఓం కారణాయ నమః ।
౯౫౫. ఓం క్రుద్ధసమరాయ నమః ।
౯౫౬. ఓం శారదప్లవాయ నమః ॥ ౧౨౭ ॥

౯౫౭. ఓం ఆజ్ఞాపకేచ్ఛాయ నమః ।
౯౫౮. ఓం గమ్భీరాయ నమః ।
౯౫౯. ఓం కవయే నమః ।
౯౬౦. ఓం దుఃస్వప్ననాశకాయ నమః ।
౯౬౧. ఓం పఞ్చబ్రహ్మసముత్పత్తయే నమః ।
౯౬౨. ఓం క్షేత్రజ్ఞాయ నమః ।
౯౬౩. ఓం క్షేత్రపాలకాయ నమః ॥ ౧౨౮ ॥

౯౬౪. ఓం వ్యోమకేశాయ నమః ।
౯౬౫. ఓం భీమవేషాయ నమః ।
౯౬౬. ఓం గౌరీపతయే నమః ।
౯౬౭. ఓం అనామయాయ నమః ।
౯౬౮. ఓం భవాబ్ధితరణోపాయాయ నమః ।
౯౬౯. ఓం భగవతే నమః ।
౯౭౦. ఓం భక్తవత్సలాయ నమః ॥ ౧౨౯ ॥

౯౭౧. ఓం వరాయ నమః ।
౯౭౨. ఓం వరిష్ఠాయ నమః ।
౯౭౩. ఓం నేదిష్ఠాయ నమః ।
౯౭౪. ఓం ప్రియాయ నమః ।
౯౭౫. ఓం ప్రియదవాయ నమః ।
౯౭౬. ఓం సుధియే నమః ।
౯౭౭. ఓం యన్త్రే నమః ।
౯౭౮. ఓం యవిష్ఠాయ నమః ।
౯౭౯. ఓం క్షోదిష్ఠాయ నమః ।
౯౮౦. ఓం స్థవిష్ఠాయ నమః ।
౯౮౧. ఓం యమశాసకాయ నమః ॥ ౧౩౦ ॥

౯౮౨. ఓం హిరణ్యగర్భాయ నమః ।
౯౮౩. ఓం హేమాంగాయ నమః ।
౯౮౪. ఓం హేమరూపాయ నమః ।
౯౮౫. ఓం హిరణ్యదాయ నమః ।
౯౮౬. ఓం బ్రహ్మజ్యోతిషే నమః ।
౯౮౭. ఓం అనావేక్ష్యాయ నమః ।
౯౮౮. ఓం చాముణ్డాజనకాయ నమః ।
౯౮౯. ఓం రవయే నమః ॥ ౧౩౧ ॥

౯౯౦. ఓం మోక్షార్థిజనసంసేవ్యాయ నమః ।
౯౯౧. ఓం మోక్షదాయ నమః ।
౯౯౨. ఓం మోక్షనాయకాయ నమః ।
౯౯౩. ఓం మహాశ్మశాననిలయాయ నమః ।
౯౯౪. ఓం వేదాశ్వాయ నమః ।
౯౯౫. ఓం భూరథాయ నమః ।
౯౯౬. ఓం స్థిరాయ నమః ॥ ౧౩౨ ॥

౯౯౭. ఓం మృగవ్యాధాయ నమః ।
౯౯౮. ఓం చర్మధామ్నే నమః ।
౯౯౯. ఓం ప్రచ్ఛన్నాయ నమః ।
౧౦౦౦. ఓం స్ఫటికప్రభాయ నమః ।
౧౦౦౧. ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః ।
౧౦౦౨. ఓం పరమార్థాత్మనే నమః ।
౧౦౦౩. ఓం బ్రహ్మానన్దాశ్రయాయ నమః ।
౧౦౦౪. ఓం విభవే నమః ॥ ౧౩౩ ॥

౧౦౦౫. ఓం మహేశ్వరాయ నమః ।
౧౦౦౬. ఓం మహాదేవాయ నమః ।
౧౦౦౭. ఓం పరబ్రహ్మణే నమః ।
౧౦౦౮. ఓం సదాశివాయ నమః ॥ ౧౩౪ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Shiva Stotram:

Sri Shiva Sahasranamavali Based on Stotra in Rudrayamala in Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment