1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

Sri Shiva Sahasranamavali Based on Stotra in Rudrayamala in Oriya

Shri Shivasahasranamavali Stotra in Rudrayamala Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀଶିଵସହସ୍ରନାମାଵଲୀ ॥

ଓଂ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ।
ଅଥ ଶ୍ରୀ ଶିଵ ସହସ୍ର ନାମାଵଲୀ
୧. ଓଂ ହିରଣ୍ୟବାହଵେ ନମଃ ।
୨. ଓଂ ସେନାନ୍ୟେ ନମଃ ।
୩. ଓଂ ଦିକ୍ପତୟେ ନମଃ ।
୪. ଓଂ ତରୁରାଜେ ନମଃ ।
୫. ଓଂ ହରାୟ ନମଃ ।
୬. ଓଂ ହରିକେଶାୟ ନମଃ ।
୭. ଓଂ ପଶୁପତୟେ ନମଃ ।
୮. ଓଂ ମହତେ ନମଃ ।
୯. ଓଂ ସସ୍ପିଞ୍ଜରାୟ ନମଃ ।
୧୦. ଓଂ ମୃଡାୟ ନମଃ ॥ ୧ ॥

୧୧. ଓଂ ଵିଵ୍ୟାଧିନେ ନମଃ ।
୧୨. ଓଂ ବଭ୍ଲୁଶାୟ ନମଃ ।
୧୩. ଓଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
୧୪. ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ସନାତନାୟ ନମଃ ।
୧୫. ଓଂ ସର୍ଵାନ୍ନରାଜେ ନମଃ ।
୧୬. ଓଂ ଜଗତ୍କର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
୧୭. ଓଂ ପୁଷ୍ଟେଶାୟ ନମଃ ।
୧୮. ଓଂ ନନ୍ଦିକେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ॥ ୨ ॥

୧୯. ଓଂ ଆତତାଵିନେ ନମଃ ।
୨୦. ଓଂ ମହାରୁଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
୨୧. ଓଂ ସଂସାରାସ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
୨୨. ଓଂ ସୁରେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
୨୩. ଓଂ ଉପଵୀତୟେ ନମଃ ।
୨୪. ଓଂ ଅହନ୍ତ୍ୟାତ୍ମନେ ନମଃ ।
୨୫. ଓଂ କ୍ଷେତ୍ରେଶାୟ ନମଃ ।
୨୬. ଓଂ ଵନନାୟକାୟ ନମଃ ॥ ୩ ॥

୨୭. ଓଂ ରୋହିତାୟ ନମଃ ।
୨୮. ଓଂ ସ୍ଥପତୟେ ନମଃ ।
୨୯. ଓଂ ସୂତାୟ ନମଃ ।
୩୦. ଓଂ ଵାଣିଜାୟ ନମଃ ।
୩୧. ଓଂ ମନ୍ତ୍ରିଣେ ନମଃ ।
୩୨. ଓଂ ଉନ୍ନତାୟ ନମଃ ।
୩୩. ଓଂ ଵୃକ୍ଷେଶାୟ ନମଃ ।
୩୪. ଓଂ ହୁତଭୁଜେ ନମଃ ।
୩୫. ଓଂ ଦେଵାୟ ନମଃ ।
୩୬. ଓଂ ଭୁଵନ୍ତୟେ ନମଃ ।
୩୭. ଓଂ ଵାରିଵସ୍କୃତାୟ ନମଃ ॥ ୪ ॥

୩୮. ଓଂ ଉଚ୍ଚୈର୍ଘୋଷାୟ ନମଃ ।
୩୯. ଓଂ ଘୋରରୂପାୟ ନମଃ ।
୪୦. ଓଂ ପତ୍ତୀଶାୟ ନମଃ ।
୪୧. ଓଂ ପାଶମୋଚକାୟ ନମଃ ।
୪୨. ଓଂ ଓଷଧୀଶାୟ ନମଃ ।
୪୩. ଓଂ ପଞ୍ଚଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
୪୪. ଓଂ କୃତ୍ସ୍ନଵୀତାୟ ନମଃ ।
୪୫. ଓଂ ଭୟାନକାୟ ନମଃ ॥ ୫ ॥

୪୬. ଓଂ ସହମାନାୟ ନମଃ ।
୪୭. ଓଂ ସ୍ଵର୍ଣରେତସେ ନମଃ ।
୪୮. ଓଂ ନିଵ୍ୟାଧୟେ ନମଃ ।
୪୯. ଓଂ ନିରୁପପ୍ଲଵାୟ ନମଃ ।
୫୦. ଓଂ ଆଵ୍ୟାଧିନୀଶାୟ ନମଃ ।
୫୧. ଓଂ କକୁଭାୟ ନମଃ ।
୫୨. ଓଂ ନିଷଂଗିଣେ ନମଃ ।
୫୩. ଓଂ ସ୍ତେନରକ୍ଷକାୟ ନମଃ ॥ ୬ ॥

୫୪. ଓଂ ମନ୍ତ୍ରାତ୍ମନେ ନମଃ ।
୫୫. ଓଂ ତସ୍କରାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
୫୬. ଓଂ ଵଞ୍ଚକାୟ ନମଃ ।
୫୭. ଓଂ ପରିଵଞ୍ଚକାୟ ନମଃ ।
୫୮. ଓଂ ଅରଣ୍ୟେଶାୟ ନମଃ ।
୫୯. ଓଂ ପରିଚରାୟ ନମଃ ।
୬୦. ଓଂ ନିଚେରଵେ ନମଃ ।
୬୧. ଓଂ ସ୍ତାୟୁରକ୍ଷକାୟ ନମଃ ॥ ୭ ॥

୬୨. ଓଂ ପ୍ରକୃନ୍ତେଶାୟ ନମଃ ।
୬୩. ଓଂ ଗିରିଚରାୟ ନମଃ ।
୬୪. ଓଂ କୁଲୁଞ୍ଚେଶାୟ ନମଃ ।
୬୫. ଓଂ ଗୁହେଷ୍ଟଦାୟ ନମଃ ।
୬୬. ଓଂ ଭଵାୟ ନମଃ ।
୬୭. ଓଂ ଶର୍ଵାୟ ନମଃ ।
୬୮. ଓଂ ନୀଲକଣ୍ଠାୟ ନମଃ ।
୬୯. ଓଂ କପର୍ଦିନେ ନମଃ ।
୭୦. ଓଂ ତ୍ରିପୁରାନ୍ତକାୟ ନମଃ ॥ ୮ ॥

୭୧. ଓଂ ଵ୍ୟୁପ୍ତକେଶାୟ ନମଃ ।
୭୨. ଓଂ ଗିରିଶୟାୟ ନମଃ ।
୭୩. ଓଂ ସହସ୍ରାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
୭୪. ଓଂ ସହସ୍ରପଦେ ନମଃ ।
୭୫. ଓଂ ଶିପିଵିଷ୍ଟାୟ ନମଃ ।
୭୬. ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରମୌଲୟେ ନମଃ ।
୭୭. ଓଂ ହ୍ରସ୍ଵାୟ ନମଃ ।
୭୮. ଓଂ ମୀଢୁଷ୍ଟମାୟ ନମଃ ।
୭୯. ଓଂ ଅନଘାୟ ନମଃ ॥ ୯ ॥

୮୦. ଓଂ ଵାମନାୟ ନମଃ ।
୮୧. ଓଂ ଵ୍ୟାପକାୟ ନମଃ ।
୮୨. ଓଂ ଶୂଲିନେ ନମଃ ।
୮୩. ଓଂ ଵର୍ଷୀୟସେ ନମଃ ।
୮୪. ଓଂ ଅଜଡାୟ ନମଃ ।
୮୫. ଓଂ ଅନଣଵେ ନମଃ ।
୮୬. ଓଂ ଊର୍ଵ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୮୭. ଓଂ ସୂର୍ମ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୮୮. ଓଂ ଅଗ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
୮୯. ଓଂ ଶୀଭ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୯୦. ଓଂ ପ୍ରଥମାୟ ନମଃ ।
୯୧. ଓଂ ପାଵକାକୃତୟେ ନମଃ ॥ ୧୦ ॥

୯୨. ଓଂ ଆଚାରାୟ ନମଃ ।
୯୩. ଓଂ ତାରକାୟ ନମଃ ।
୯୪. ଓଂ ତାରାୟ ନମଃ ।
୯୫. ଓଂ ଅଵସ୍ଵନ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୯୬. ଓଂ ଅନନ୍ତଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
୯୭. ଓଂ ଦ୍ଵୀପ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୯୮. ଓଂ ସ୍ରୋତସ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୯୯. ଓଂ ଈଶାନାୟ ନମଃ ।
୧୦୦. ଓଂ ଧୁର୍ୟାୟ ନମଃ ।
୧୦୧. ଓଂ ଗଵ୍ୟୟନାୟ ନମଃ ।
୧୦୨. ଓଂ ୟମାୟ ନମଃ ॥ ୧୧ ॥

୧୦୩. ଓଂ ପୂର୍ଵଜାୟ ନମଃ ।
୧୦୪. ଓଂ ଅପରଜାୟ ନମଃ ।
୧୦୫. ଓଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
୧୦୬. ଓଂ କନିଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
୧୦୭. ଓଂ ଵିଶ୍ଵଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
୧୦୮. ଓଂ ଅପଗଲ୍ଭାୟ ନମଃ ।
୧୦୯. ଓଂ ମଧ୍ୟମାୟ ନମଃ ।
୧୧୦. ଓଂ ଊର୍ମ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୧୧୧. ଓଂ ଜଘନ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୧୧୨. ଓଂ ବୁଧ୍ନିୟାୟ ନମଃ ।
୧୧୩. ଓଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ ॥ ୧୨ ॥

୧୧୪. ଓଂ ପ୍ରତିସର୍ୟାୟ ନମଃ ।
୧୧୫. ଓଂ ଅନନ୍ତରୂପାୟ ନମଃ ।
୧୧୬. ଓଂ ସୋଭ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୧୧୭. ଓଂ ୟାମ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୧୧୮. ଓଂ ସୁରାଶ୍ରୟାୟ ନମଃ ।
୧୧୯. ଓଂ ଖଲ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୧୨୦. ଓଂ ଉର୍ଵର୍ୟାୟ ନମଃ ।
୧୨୧. ଓଂ ଅଭୟାୟ ନମଃ ।
୧୨୨. ଓଂ କ୍ଷେମ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୧୨୩. ଓଂ ଶ୍ଲୋକ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୧୨୪. ଓଂ ପଥ୍ୟାୟ ନଭସେ ନମଃ ।
୧୨୫. ଓଂ ଅଗ୍ରଣ୍ୟେ ନମଃ ॥ ୧୩ ॥

୧୨୬. ଓଂ ଵନ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୧୨୭. ଓଂ ଅଵସାନ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୧୨୮. ଓଂ ପୂତାତ୍ମନେ ନମଃ ।
୧୨୯. ଓଂ ଶର୍ଵାୟ ନମଃ ।
୧୩୦. ଓଂ କକ୍ଷ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୧୩୧. ଓଂ ପ୍ରତିଶ୍ରଵାୟ ନମଃ ।
୧୩୨. ଓଂ ଆଶୁଷେଣାୟ ନମଃ ।
୧୩୩. ଓଂ ମହାସେନାୟ ନମଃ ।
୧୩୪. ଓଂ ମହାଵୀରାୟ ନମଃ ।
୧୩୫. ଓଂ ମହାରଥାୟ ନମଃ ॥ ୧୪ ॥

୧୩୬. ଓଂ ଶୂରାୟ ନମଃ ।
୧୩୭. ଓଂ ଅତିଘାତକାୟ ନମଃ ।
୧୩୮. ଓଂ ଵର୍ମିଣେ ନମଃ ।
୧୩୯. ଓଂ ଵରୂଥିନେ ନମଃ ।
୧୪୦. ଓଂ ବୀଲ୍ମିନେ ନମଃ ।
୧୪୧. ଓଂ ଉଦ୍ୟତାୟ ନମଃ ।
୧୪୨. ଓଂ ଶ୍ରୁତସେନାୟ ନମଃ ।
୧୪୩. ଓଂ ଶ୍ରୁତାୟ ନମଃ ।
୧୪୪. ଓଂ ସାକ୍ଷିଣେ ନମଃ ।
୧୪୫. ଓଂ କଵଚିନେ ନମଃ ।
୧୪୬. ଓଂ ଵଶକୃତେ ଵଶିନେ ନମଃ ॥ ୧୫ ॥

୧୪୭. ଓଂ ଆହନନ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୧୪୮. ଓଂ ଅନନ୍ୟନାଥାୟ ନମଃ ।
୧୪୯. ଓଂ ଦୁନ୍ଦୁଭ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୧୫୦. ଓଂ ଅରିଷ୍ଟନାଶକାୟ ନମଃ ।
୧୫୧. ଓଂ ଧୃଷ୍ଣଵେ ନମଃ ।
୧୫୨. ଓଂ ପ୍ରମୃଶାୟ ନମଃ ।
୧୫୩. ଓଂ ଇତ୍ୟାତ୍ମନେ ନମଃ ।
୧୫୪. ଓଂ ଵଦାନ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୧୫୫. ଓଂ ଵେଦସମ୍ମତାୟ ନମଃ ॥ ୧୬ ॥

୧୫୬. ଓଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣେଷୁପାଣୟେ ନମଃ ।
୧୫୭. ଓଂ ପ୍ରହିତାୟ ନମଃ ।
୧୫୮. ଓଂ ସ୍ଵାୟୁଧାୟ ନମଃ ।
୧୫୯. ଓଂ ଶସ୍ତ୍ରଵିତ୍ତମାୟ ନମଃ ।
୧୬୦. ଓଂ ସୁଧନ୍ଵନେ ନମଃ ।
୧୬୧. ଓଂ ସୁପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମନେ ନମଃ ।
୧୬୨. ଓଂ ଵିଶ୍ଵଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
୧୬୩. ଓଂ ସଦାଗତୟେ ନମଃ ॥ ୧୭ ॥

୧୬୪. ଓଂ ସ୍ରୁତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୧୬୫. ଓଂ ପଥ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୧୬୬. ଓଂ ଵିଶ୍ଵବାହଵେ ନମଃ ।
୧୬୭. ଓଂ କାଟ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୧୬୮. ଓଂ ନୀପ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୧୬୯. ଓଂ ଶୁଚିସ୍ମିତାୟ ନମଃ ।
୧୭୦. ଓଂ ସୂଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୧୭୧. ଓଂ ସରସ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୧୭୨. ଓଂ ଵୈଶନ୍ତାୟ ନମଃ ।
୧୭୩. ଓଂ ନାଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୧୭୪. ଓଂ କୂପ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୧୭୫. ଓଂ ଋଷୟେ ନମଃ ।
୧୭୬. ଓଂ ମନଵେ ନମଃ ॥ ୧୮ ॥

୧୭୭. ଓଂ ସର୍ଵସ୍ମୈ ନମଃ ।
୧୭୮. ଓଂ ଵର୍ଷ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୧୭୯. ଓଂ ଵର୍ଷରୂପାୟ ନମଃ ।
୧୮୦. ଓଂ କୁମାରାୟ ନମଃ ।
୧୮୧. ଓଂ କୁଶଲାୟ ନମଃ ।
୧୮୨. ଓଂ ଅମଲାୟ ନମଃ ।
୧୮୩. ଓଂ ମେଘ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୧୮୪. ଓଂ ଅଵର୍ଷ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୧୮୫. ଓଂ ଅମୋଘଶକ୍ତୟେ ନମଃ ।
୧୮୬. ଓଂ ଵିଦ୍ୟୁତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୧୮୭. ଓଂ ଅମୋଘଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ ॥ ୧୯ ॥

୧୮୮. ଓଂ ଦୁରାସଦାୟ ନମଃ ।
୧୮୯. ଓଂ ଦୁରାରାଧ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୧୯୦. ଓଂ ନିର୍ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵାୟ ନମଃ ।
୧୯୧. ଓଂ ଦୁଃସହର୍ଷଭାୟ ନମଃ ।
୧୯୨. ଓଂ ଈଧ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
୧୯୩. ଓଂ କ୍ରୋଧଶମନାୟ ନମଃ ।
୧୯୪. ଓଂ ଜାତୁକର୍ଣାୟ ନମଃ ।
୧୯୫. ଓଂ ପୁରୁଷ୍ଟୁତାୟ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

୧୯୬. ଓଂ ଆତପ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୧୯୭. ଓଂ ଵାୟଵେ ନମଃ ।
୧୯୮. ଓଂ ଅଜରାୟ ନମଃ ।
୧୯୯. ଓଂ ଵାତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୨୦୦. ଓଂ କାତ୍ୟାୟନୀପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
୨୦୧. ଓଂ ଵାସ୍ତଵ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୨୦୨. ଓଂ ଵାସ୍ତୁପାୟ ନମଃ ।
୨୦୩. ଓଂ ରେଷ୍ମ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୨୦୪. ଓଂ ଵିଶ୍ଵମୂର୍ଧ୍ନେ ନମଃ ।
୨୦୫. ଓଂ ଵସୁପ୍ରଦାୟ ନମଃ ॥ ୨୧ ॥

୨୦୬. ଓଂ ସୋମାୟ ନମଃ ।
୨୦୭. ଓଂ ତାମ୍ରାୟ ନମଃ ।
୨୦୮. ଓଂ ଅରୁଣାୟ ନମଃ ।
୨୦୯. ଓଂ ଶଂଗାୟ ନମଃ ।
୨୧୦. ଓଂ ରୁଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
୨୧୧. ଓଂ ସୁଖକରାୟ ନମଃ ।
୨୧୨. ଓଂ ସୁକୃତେ ନମଃ ।
୨୧୩. ଓଂ ଉଗ୍ରାୟ ନମଃ ।
୨୧୪. ଓଂ ଅନୁଗ୍ରାୟ ନମଃ ।
୨୧୫. ଓଂ ଭୀମକର୍ମଣେ ନମଃ ।
୨୧୬. ଓଂ ଭୀମାୟ ନମଃ ।
୨୧୭. ଓଂ ଭୀମପରାକ୍ରମାୟ ନମଃ ॥ ୨୨ ॥

୨୧୮. ଓଂ ଅଗ୍ରେଵଧାୟ ନମଃ ।
୨୧୯. ଓଂ ହନୀୟାତ୍ମନେ ନମଃ ।
୨୨୦. ଓଂ ହନ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
୨୨୧. ଓଂ ଦୂରେଵଧାୟ ନମଃ ।
୨୨୨. ଓଂ ଵଧାୟ ନମଃ ।
୨୨୩. ଓଂ ଶମ୍ଭଵେ ନମଃ ।
୨୨୪. ଓଂ ମୟୋଭଵାୟ ନମଃ ।
୨୨୫. ଓଂ ନିତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୨୨୬. ଓଂ ଶଂକରାୟ ନମଃ ।
୨୨୭. ଓଂ କୀର୍ତିସାଗରାୟ ନମଃ ॥ ୨୩ ॥

୨୨୮. ଓଂ ମୟସ୍କରାୟ ନମଃ ।
୨୨୯. ଓଂ ଶିଵତରାୟ ନମଃ ।
୨୩୦. ଓଂ ଖଣ୍ଡପର୍ଶଵେ ନମଃ ।
୨୩୧. ଓଂ ଅଜାୟ ନମଃ ।
୨୩୨. ଓଂ ଶୁଚୟେ ନମଃ ।
୨୩୩. ଓଂ ତୀର୍ଥ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୨୩୪. ଓଂ କୂଲ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୨୩୫. ଓଂ ଅମୃତାଧୀଶାୟ ନମଃ ।
୨୩୬. ଓଂ ପାର୍ୟାୟ ନମଃ ।
୨୩୭. ଓଂ ଅଵାର୍ୟାୟ ନମଃ ।
୨୩୮. ଓଂ ଅମୃତାକରାୟ ନମଃ ॥ ୨୪ ॥

୨୩୯. ଓଂ ଶୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ ।
୨୪୦. ଓଂ ପ୍ରତରଣାୟ ନମଃ ।
୨୪୧. ଓଂ ମୁଖ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୨୪୨. ଓଂ ଶୁଦ୍ଧପାଣୟେ ନମଃ ।
୨୪୩. ଓଂ ଅଲୋଲୁପାୟ ନମଃ ।
୨୪୪. ଓଂ ଉଚ୍ଚାୟ ନମଃ ।
୨୪୫. ଓଂ ଉତ୍ତରଣାୟ ନମଃ ।
୨୪୬. ଓଂ ତାର୍ୟାୟ ନମଃ ।
୨୪୭. ଓଂ ତାର୍ୟଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
୨୪୮. ଓଂ ତାର୍ୟହୃଦ୍ଗତୟେ ନମଃ ॥ ୨୫ ॥

୨୪୯. ଓଂ ଆତାର୍ୟାୟ ନମଃ ।
୨୫୦. ଓଂ ସାରଭୂତାତ୍ମନେ ନମଃ ।
୨୫୧. ଓଂ ସାରଗ୍ରାହିଣେ ନମଃ ।
୨୫୨. ଓଂ ଦୁରତ୍ୟୟାୟ ନମଃ ।
୨୫୩. ଓଂ ଆଲାଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୨୫୪. ଓଂ ମୋକ୍ଷଦାୟ ପଥ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୨୫୫. ଓଂ ଅନର୍ଥଘ୍ନେ ନମଃ ।
୨୫୬. ଓଂ ସତ୍ୟସଂଗରାୟ ନମଃ ॥ ୨୬ ॥

୨୫୭. ଓଂ ଶଷ୍ପ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୨୫୮. ଓଂ ଫେନ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୨୫୯. ଓଂ ପ୍ରଵାହ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୨୬୦. ଓଂ ଊଢ୍ରେ ନମଃ ।
୨୬୧. ଓଂ ସିକତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୨୬୨. ଓଂ ସୈକତାଶ୍ରୟାୟ ନମଃ ।
୨୬୩. ଓଂ ଇରିଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୨୬୪. ଓଂ ଗ୍ରାମଣ୍ୟେ ନମଃ ।
୨୬୫. ଓଂ ପୁଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୨୬୬. ଓଂ ଶରଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୨୬୭. ଓଂ ଶୁଦ୍ଧଶାସନାୟ ନମଃ ॥ ୨୭ ॥

୨୬୮. ଓଂ ଵରେଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୨୬୯. ଓଂ ୟଜ୍ଞପୁରୁଷାୟ ନମଃ ।
୨୭୦. ଓଂ ୟଜ୍ଞେଶାୟ ନମଃ ।
୨୭୧. ଓଂ ୟଜ୍ଞନାୟକାୟ ନମଃ ।
୨୭୨. ଓଂ ୟଜ୍ଞକତ୍ରେ ନମଃ ।
୨୭୩. ଓଂ ୟଜ୍ଞଭୋକ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
୨୭୪. ଓଂ ୟଜ୍ଞଵିଘ୍ନଵିନାଶକାୟ ନମଃ ॥ ୨୮ ॥

୨୭୫. ଓଂ ୟଜ୍ଞକର୍ମଫଲାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
୨୭୬. ଓଂ ୟଜ୍ଞମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
୨୭୭. ଓଂ ଅନାତୁରାୟ ନମଃ ।
୨୭୮. ଓଂ ପ୍ରପଥ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୨୭୯. ଓଂ କିଂଶିଲାୟ ନମଃ ।
୨୮୦. ଓଂ ଗେହ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୨୮୧. ଓଂ ଗୃହ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୨୮୨. ଓଂ ତଲ୍ପ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୨୮୩. ଓଂ ଧନାକରାୟ ନମଃ ॥ ୨୯ ॥

୨୮୪. ଓଂ ପୁଲସ୍ତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୨୮୫. ଓଂ କ୍ଷୟଣାୟ ନମଃ ।
୨୮୬. ଓଂ ଗୋଷ୍ଠ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୨୮୭. ଓଂ ଗୋଵିନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
୨୮୮. ଓଂ ଗୀତସତ୍କ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
୨୮୯. ଓଂ ହ୍ରଦୟ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୨୯୦. ଓଂ ହୃଦ୍ୟକୃତେ ନମଃ ।
୨୯୧. ଓଂ ହୃଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୨୯୨. ଓଂ ଗହ୍ଵରେଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
୨୯୩. ଓଂ ପ୍ରଭାକରାୟ ନମଃ ॥ ୩୦ ॥

୨୯୪. ଓଂ ନିଵେଷ୍ପ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୨୯୫. ଓଂ ନିୟତାୟ ନମଃ ।
୨୯୬. ଓଂ ଅୟନ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
୨୯୭. ଓଂ ପାଂସଵ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୨୯୮. ଓଂ ସମ୍ପ୍ରତାପନାୟ ନମଃ ।
୨୯୯. ଓଂ ଶୁଷ୍କ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୩୦୦. ଓଂ ହରିତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୩୦୧. ଓଂ ଅପୂତାତ୍ମନେ ନମଃ ।
୩୦୨. ଓଂ ରଜସ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୩୦୩. ଓଂ ସାତ୍ତ୍ଵିକପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ॥ ୩୧ ॥

୩୦୪. ଓଂ ଲୋପ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୩୦୫. ଓଂ ଉଲପ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୩୦୬. ଓଂ ପର୍ଣଶଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୩୦୭. ଓଂ ପର୍ଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୩୦୮. ଓଂ ପୂର୍ଣାୟ ନମଃ ।
୩୦୯. ଓଂ ପୁରାତନାୟ ନମଃ ।
୩୧୦. ଓଂ ଭୂତାୟ ନମଃ ।
୩୧୧. ଓଂ ଭୂତପତୟେ ନମଃ ।
୩୧୨. ଓଂ ଭୂପାୟ ନମଃ ।
୩୧୩. ଓଂ ଭୂଧରାୟ ନମଃ ।
୩୧୪. ଓଂ ଭୂଧରାୟୁଧାୟ ନମଃ ॥ ୩୨ ॥

୩୧୫. ଓଂ ଭୂତସଂଘାୟ ନମଃ ।
୩୧୬. ଓଂ ଭୂତମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
୩୧୭. ଓଂ ଭୂତଘ୍ନେ ନମଃ ।
୩୧୮. ଓଂ ଭୂତିଭୂଷଣାୟ ନମଃ ।
୩୧୯. ଓଂ ମଦନାୟ ନମଃ ।
୩୨୦. ଓଂ ମାଦକାୟ ନମଃ ।
୩୨୧. ଓଂ ମାଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୩୨୨. ଓଂ ମଦଘ୍ନେ ନମଃ ।
୩୨୩. ଓଂ ମଧୁରପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ॥ ୩୩ ॥

୩୨୪. ଓଂ ମଧଵେ ନମଃ ।
୩୨୫. ଓଂ ମଧୁକରାୟ ନମଃ ।
୩୨୬. ଓଂ କ୍ରୂରାୟ ନମଃ ।
୩୨୭. ଓଂ ମଧୁରାୟ ନମଃ ।
୩୨୮. ଓଂ ମଦନାନ୍ତକାୟ ନମଃ ।
୩୨୯. ଓଂ ନିରଞ୍ଜନାୟ ନମଃ ।
୩୩୦. ଓଂ ନିରାଧାରାୟ ନମଃ ।
୩୩୧. ଓଂ ନିର୍ଲୁପ୍ତାୟ ନମଃ ।
୩୩୨. ଓଂ ନିରୁପାଧିକାୟ ନମଃ ॥ ୩୪ ॥

୩୩୩. ଓଂ ନିଷ୍ପ୍ରପଞ୍ଚାୟ ନମଃ ।
୩୩୪. ଓଂ ନିରାକାରାୟ ନମଃ ।
୩୩୫. ଓଂ ନିରୀହାୟ ନମଃ ।
୩୩୬. ଓଂ ନିରୁପଦ୍ରଵାୟ ନମଃ ।
୩୩୭. ଓଂ ସତ୍ତ୍ଵାୟ ନମଃ ।
୩୩୮. ଓଂ ସତ୍ତ୍ଵଗୁଣୋପେତାୟ ନମଃ ।
୩୩୯. ଓଂ ସତ୍ତ୍ଵଵିଦେ ନମଃ ।
୩୪୦. ଓଂ ସତ୍ତ୍ଵଵିତ୍ପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ॥ ୩୫ ॥

୩୪୧. ଓଂ ସତ୍ତ୍ଵନିଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
୩୪୨. ଓଂ ସତ୍ତ୍ଵମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
୩୪୩. ଓଂ ସତ୍ତ୍ଵେଶାୟ ନମଃ ।
୩୪୪. ଓଂ ସତ୍ତ୍ଵଵିତ୍ତମାୟ ନମଃ ।
୩୪୫. ଓଂ ସମସ୍ତଜଗଦାଧାରାୟ ନମଃ ।
୩୪୬. ଓଂ ସମସ୍ତଗୁଣସାଗରାୟ ନମଃ ॥ ୩୬ ॥

୩୪୭. ଓଂ ସମସ୍ତଦୁଃଖଵିଧ୍ଵଂସିନେ ନମଃ ।
୩୪୮. ଓଂ ସମସ୍ତାନନ୍ଦକାରଣାୟ ନମଃ ।
୩୪୯. ଓଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଲାଭରଣାୟ ନମଃ ।
୩୫୦. ଓଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷପ୍ରିୟଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ ॥ ୩୭ ॥

୩୫୧. ଓଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଵକ୍ଷସେ ନମଃ ।
୩୫୨. ଓଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରୂପାୟ ନମଃ ।
୩୫୩. ଓଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷପକ୍ଷକାୟ ନମଃ ।
୩୫୪. ଓଂ ଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
୩୫୫. ଓଂ ଵୀରଭଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
୩୫୬. ଓଂ ସମ୍ରାଜେ ନମଃ ।
୩୫୭. ଓଂ ଦକ୍ଷମଖାନ୍ତକାୟ ନମଃ ॥ ୩୮ ॥

୩୫୮. ଓଂ ଵିଘ୍ନେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
୩୫୯. ଓଂ ଵିଘ୍ନକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
୩୬୦. ଓଂ ଗୁରଵେ ଦେଵଶିଖାମଣୟେ ନମଃ ।
୩୬୧. ଓଂ ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ରଲସତ୍କଣ୍ଠାୟ ନମଃ ।
୩୬୨. ଓଂ ଭୁଜଂଗାଭରଣପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ॥ ୩୯ ॥

୩୬୩. ଓଂ ଭୁଜଂଗଵିଲସତ୍କର୍ଣାୟ ନମଃ ।
୩୬୪. ଓଂ ଭୁଜଂଗଵଲୟାଵୃତାୟ ନମଃ ।
୩୬୫. ଓଂ ମୁନିଵନ୍ଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୩୬୬. ଓଂ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
୩୬୭. ଓଂ ମୁନିଵୃନ୍ଦନିଷେଵିତାୟ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

୩୬୮. ଓଂ ମୁନିହୃତ୍ପୁଣ୍ଡରୀକସ୍ଥାୟ ନମଃ ।
୩୬୯. ଓଂ ମୁନିସଂଘୈକଜୀଵନାୟ ନମଃ ।
୩୭୦. ଓଂ ମୁନିମୃଗ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୩୭୧. ଓଂ ଵେଦମୃଗ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୩୭୨. ଓଂ ମୃଗହସ୍ତାୟ ନମଃ ।
୩୭୩. ଓଂ ମୁନୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ॥ ୪୧ ॥

୩୭୪. ଓଂ ମୃଗେନ୍ଦ୍ରଚର୍ମଵସନାୟ ନମଃ ।
୩୭୫. ଓଂ ନରସିଂହନିପାତନାୟ ନମଃ ।
୩୭୬. ଓଂ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟାୟ ନମଃ ।
୩୭୭. ଓଂ ମୃତ୍ୟୁମୃତ୍ୟଵେ ନମଃ ।
୩୭୮. ଓଂ ଅପମୃତ୍ୟୁଵିନାଶକାୟ ନମଃ ॥ ୪୨ ॥

୩୭୯. ଓଂ ଦୁଷ୍ଟମୃତ୍ୟଵେ ନମଃ ।
୩୮୦. ଓଂ ଅଦୁଷ୍ଟେଷ୍ଟାୟ ନମଃ ।
୩୮୧. ଓଂ ମୃତ୍ୟୁଘ୍ନେ ମୃତ୍ୟୁପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
୩୮୨. ଓଂ ଊର୍ଧ୍ଵାୟ ନମଃ ।
୩୮୩. ଓଂ ହିରଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୩୮୪. ଓଂ ପରମାୟ ନମଃ ।
୩୮୫. ଓଂ ନିଧନେଶାୟ ନମଃ ।
୩୮୬. ଓଂ ଧନାଧିପାୟ ନମଃ ॥ ୪୩ ॥

୩୮୭. ଓଂ ୟଜୁର୍ମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
୩୮୮. ଓଂ ସାମମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
୩୮୯. ଓଂ ଋଙ୍ମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
୩୯୦. ଓଂ ମୂର୍ତିଵର୍ଜିତାୟ ନମଃ ।
୩୯୧. ଓଂ ଵ୍ୟକ୍ତାୟ ନମଃ ।
୩୯୨. ଓଂ ଵ୍ୟକ୍ତତମାୟ ନମଃ ।
୩୯୩. ଓଂ ଅଵ୍ୟକ୍ତାୟ ନମଃ ।
୩୯୪. ଓଂ ଵ୍ୟକ୍ତାଵ୍ୟକ୍ତାୟ ନମଃ ।
୩୯୫. ଓଂ ତମସେ ନମଃ ।
୩୯୬. ଓଂ ଜଵିନେ ନମଃ ॥ ୪୪ ॥

୩୯୭. ଓଂ ଲିଙ୍ଗମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
୩୯୮. ଓଂ ଅଲିଙ୍ଗାତ୍ମନେ ନମଃ ।
୩୯୯. ଓଂ ଲିଙ୍ଗାଲିଙ୍ଗାତ୍ମଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
୪୦୦. ଓଂ ଗ୍ରହଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
୪୦୧. ଓଂ ଗ୍ରହାଧାରାୟ ନମଃ ।
୪୦୨. ଓଂ ଗ୍ରହାକାରାୟ ନମଃ ।
୪୦୩. ଓଂ ଗ୍ରହେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ॥ ୪୫ ॥

୪୦୪. ଓଂ ଗ୍ରହକୃତେ ନମଃ ।
୪୦୫. ଓଂ ଗ୍ରହଭିଦେ ନମଃ ।
୪୦୬. ଓଂ ଗ୍ରାହିଣେ ନମଃ ।
୪୦୭. ଓଂ ଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
୪୦୮. ଓଂ ଗ୍ରହଵିଲକ୍ଷଣାୟ ନମଃ ।
୪୦୯. ଓଂ କଲ୍ପାକାରାୟ ନମଃ ।
୪୧୦. ଓଂ କଲ୍ପକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
୪୧୧. ଓଂ କଲ୍ପଲକ୍ଷଣତତ୍ପରାୟ ନମଃ ॥ ୪୬ ॥

୪୧୨. ଓଂ କଲ୍ପାୟ ନମଃ ।
୪୧୩. ଓଂ କଲ୍ପାକୃତୟେ ନମଃ ।
୪୧୪. ଓଂ କଲ୍ପନାଶକାୟ ନମଃ ।
୪୧୫. ଓଂ କଲ୍ପକଲ୍ପକାୟ ନମଃ ।
୪୧୬. ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ ।
୪୧୭. ଓଂ ପ୍ରଧାନାତ୍ମନେ ନମଃ ।
୪୧୮. ଓଂ ପ୍ରଧାନପୁରୁଷାୟ ନମଃ ।
୪୧୯. ଓଂ ଶିଵାୟ ନମଃ ॥ ୪୭ ॥

୪୨୦. ଓଂ ଵେଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୪୨୧. ଓଂ ଵୈଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୪୨୨. ଓଂ ଵେଦଵେଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୪୨୩. ଓଂ ଵେଦଵେଦାନ୍ତସଂସ୍ତୁତାୟ ନମଃ ।
୪୨୪. ଓଂ ଵେଦଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
୪୨୫. ଓଂ ଵେଦଜିହ୍ଵାୟ ନମଃ ।
୪୨୬. ଓଂ ଵିଜିହ୍ଵାୟ ନମଃ ।
୪୨୭. ଓଂ ଜିହ୍ମନାଶକାୟ ନମଃ ॥ ୪୮ ॥

୪୨୮. ଓଂ କଲ୍ୟାଣରୂପାୟ ନମଃ ।
୪୨୯. ଓଂ କଲ୍ୟାଣାୟ ନମଃ ।
୪୩୦. ଓଂ କଲ୍ୟାଣଗୁଣସଂଶ୍ରୟାୟ ନମଃ ।
୪୩୧. ଓଂ ଭକ୍ତକଲ୍ୟାଣଦାୟ ନମଃ ।
୪୩୨. ଓଂ ଭକ୍ତକାମଧେନଵେ ନମଃ ।
୪୩୩. ଓଂ ସୁରାଧିପାୟ ନମଃ ॥ ୪୯ ॥

୪୩୪. ଓଂ ପାଵନାୟ ନମଃ ।
୪୩୫. ଓଂ ପାଵକାୟ ନମଃ ।
୪୩୬. ଓଂ ଵାମାୟ ନମଃ ।
୪୩୭. ଓଂ ମହାକାଲାୟ ନମଃ ।
୪୩୮. ଓଂ ମଦାପହାୟ ନମଃ ।
୪୩୯. ଓଂ ଘୋରପାତକଦାଵାଗ୍ନୟେ ନମଃ ।
୪୪୦. ଓଂ ଦଵଭସ୍ମକଣପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ॥ ୫୦ ॥

୪୪୧. ଓଂ ଅନନ୍ତସୋମସୂର୍ୟାଗ୍ନିମଣ୍ଡଲପ୍ରତିମପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
୪୪୨. ଓଂ ଜଗଦେକପ୍ରଭଵେ ନମଃ ।
୪୪୩. ଓଂ ସ୍ଵାମିନେ ନମଃ ।
୪୪୪. ଓଂ ଜଗଦ୍ଵନ୍ଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୪୪୫. ଓଂ ଜଗନ୍ମୟାୟ ନମଃ ॥ ୫୧ ॥

୪୪୬. ଓଂ ଜଗଦାନନ୍ଦଦାୟ ନମଃ ।
୪୪୭. ଓଂ ଜନ୍ମଜରାମରଣଵର୍ଜିତାୟ ନମଃ ।
୪୪୮. ଓଂ ଖଟ୍ଵାଙ୍ଗିନେ ନମଃ ।
୪୪୯. ଓଂ ନୀତିମତେ ନମଃ ।
୪୫୦. ଓଂ ସତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୪୫୧. ଓଂ ଦେଵତାତ୍ମନେ ନମଃ ।
୪୫୨. ଓଂ ଆତ୍ମସମ୍ଭଵାୟ ନମଃ ॥ ୫୨ ॥

୪୫୩. ଓଂ କପାଲମାଲାଭରଣାୟ ନମଃ ।
୪୫୪. ଓଂ କପାଲିନେ ନମଃ ।
୪୫୫. ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁଵଲ୍ଲଭାୟ ନମଃ ।
୪୫୬. ଓଂ କମଲାସନକାଲାଗ୍ନୟେ ନମଃ ।
୪୫୭. ଓଂ କମଲାସନପୂଜିତାୟ ନମଃ ॥ ୫୩ ॥

୪୫୮. ଓଂ କାଲାଧୀଶାୟ ନମଃ ।
୪୫୯. ଓଂ ତ୍ରିକାଲଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
୪୬୦. ଓଂ ଦୁଷ୍ଟଵିଗ୍ରହଵାରକାୟ ନମଃ ।
୪୬୧. ଓଂ ନାଟ୍ୟକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
୪୬୨. ଓଂ ନଟପରାୟ ନମଃ ।
୪୬୩. ଓଂ ମହାନାଟ୍ୟଵିଶାରଦାୟ ନମଃ ॥ ୫୪ ॥

୪୬୪. ଓଂ ଵିରାଟ୍ଦ୍ରୂପଧରାୟ ନମଃ ।
୪୬୫. ଓଂ ଧୀରାୟ ନମଃ ।
୪୬୬. ଓଂ ଵୀରାୟ ନମଃ ।
୪୬୭. ଓଂ ଵୃଷଭଵାହନାୟ ନମଃ ।
୪୬୮. ଓଂ ଵୃଷାଂକାୟ ନମଃ ।
୪୬୯. ଓଂ ଵୃଷଭାଧୀଶାୟ ନମଃ ।
୪୭୦. ଓଂ ଵୃଷାତ୍ମନେ ନମଃ ।
୪୭୧. ଓଂ ଵୃଷଭଧ୍ଵଜାୟ ନମଃ ॥ ୫୫ ॥

୪୭୨. ଓଂ ମହୋନ୍ନତାୟ ନମଃ ।
୪୭୩. ଓଂ ମହାକାୟାୟ ନମଃ ।
୪୭୪. ଓଂ ମହାଵକ୍ଷସେ ନମଃ ।
୪୭୫. ଓଂ ମହାଭୁଜାୟ ନମଃ ।
୪୭୬. ଓଂ ମହାସ୍କନ୍ଧାୟ ନମଃ ।
୪୭୭. ଓଂ ମହାଗ୍ରୀଵାୟ ନମଃ ।
୪୭୮. ଓଂ ମହାଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
୪୭୯. ଓଂ ମହାଶିରସେ ନମଃ ॥ ୫୬ ॥

୪୮୦. ଓଂ ମହାହନଵେ ନମଃ ।
୪୮୧. ଓଂ ମହାଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟ ନମଃ ।
୪୮୨. ଓଂ ମହଦୋଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
୪୮୩. ଓଂ ମହୋଦରାୟ ନମଃ ।
୪୮୪. ଓଂ ସୁନ୍ଦରଭ୍ରୁଵେ ନମଃ ।
୪୮୫. ଓଂ ସୁନୟନାୟ ନମଃ ।
୪୮୬. ଓଂ ସୁଲଲାଟୟ ନମଃ ।
୪୮୭. ଓଂ ସୁକନ୍ଦରାୟ ନମଃ ॥ ୫୭ ॥

୪୮୮. ଓଂ ସତ୍ୟଵାକ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୪୮୯. ଓଂ ଧର୍ମଵେତ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
୪୯୦. ଓଂ ସତ୍ୟଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
୪୯୧. ଓଂ ସତ୍ୟଵିତ୍ତମାୟ ନମଃ ।
୪୯୨. ଓଂ ଧର୍ମଵତେ ନମଃ ।
୪୯୩. ଓଂ ଧର୍ମନିପୁଣାୟ ନମଃ ।
୪୯୪. ଓଂ ଧର୍ମାୟ ନମଃ ।
୪୯୫. ଓଂ ଧର୍ମପ୍ରଵର୍ତକାୟ ନମଃ ॥ ୫୮ ॥

୪୯୬. ଓଂ କୃତଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
୪୯୭. ଓଂ କୃତକୃତ୍ୟାତ୍ମନେ ନମଃ ।
୪୯୮. ଓଂ କୃତକୃତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୪୯୯. ଓଂ କୃତାଗମାୟ ନମଃ ।
୫୦୦. ଓଂ କୃତ୍ୟଵିଦେ ନମଃ ।
୫୦୧. ଓଂ କୃତ୍ୟଵିଚ୍ଛ୍ରେଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
୫୦୨. ଓଂ କୃତଜ୍ଞପ୍ରିୟକୃତ୍ତମାୟ ନମଃ ॥ ୫୯ ॥

୫୦୩. ଓଂ ଵ୍ରତକୃତେ ନମଃ ।
୫୦୪. ଓଂ ଵ୍ରତଵିଚ୍ଛ୍ରେଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
୫୦୫. ଓଂ ଵ୍ରତଵିଦୁଷେ ନମଃ ।
୫୦୬. ଓଂ ମହାଵ୍ରତିନେ ନମଃ ।
୫୦୭. ଓଂ ଵ୍ରତପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
୫୦୮. ଓଂ ଵ୍ରତାଧାରାୟ ନମଃ ।
୫୦୯. ଓଂ ଵ୍ରତାକାରାୟ ନମଃ ।
୫୧୦. ଓଂ ଵ୍ରତେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

୫୧୧. ଓଂ ଅତିରାଗିଣେ ନମଃ ।
୫୧୨. ଓଂ ଵୀତରାଗିଣେ ନମଃ ।
୫୧୩. ଓଂ ରାଗହେତଵେ ନମଃ ।
୫୧୪. ଓଂ ଵିରାଗଵିଦେ ନମଃ ।
୫୧୫. ଓଂ ରାଗଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
୫୧୬. ଓଂ ରାଗଶମନାୟ ନମଃ ।
୫୧୭. ଓଂ ରାଗଦାୟ ନମଃ ।
୫୧୮. ଓଂ ରାଗିରାଗଵିଦେ ନମଃ ॥ ୬୧ ॥

୫୧୯. ଓଂ ଵିଦୁଷେ ନମଃ ।
୫୨୦. ଓଂ ଵିଦ୍ଵତ୍ତମାୟ ନମଃ ।
୫୨୧. ଓଂ ଵିଦ୍ଵଜ୍ଜନମାନସସଂଶ୍ରୟାୟ ନମଃ ।
୫୨୨. ଓଂ ଵିଦ୍ଵଜ୍ଜନାଶ୍ରୟାୟ ନମଃ ।
୫୨୩. ଓଂ ଵିଦ୍ଵଜ୍ଜନସ୍ତଵ୍ୟପରାକ୍ରମାୟ ନମଃ ॥ ୬୨ ॥

୫୨୪. ଓଂ ନୀତିକୃତେ ନମଃ ।
୫୨୫. ଓଂ ନୀତିଵିଦେ ନମଃ ।
୫୨୬. ଓଂ ନୀତିପ୍ରଦାତ୍ରେ ନମଃ ।
୫୨୭. ଓଂ ନୀତିଵିତ୍ପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
୫୨୮. ଓଂ ଵିନୀତଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ ।
୫୨୯. ଓଂ ନୀତିସ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ ।
୫୩୦. ଓଂ ନୀତିସଂଶ୍ରୟାୟ ନମଃ ॥ ୬୩ ॥

୫୩୧. ଓଂ କ୍ରୋଧଵିଦେ ନମଃ ।
୫୩୨. ଓଂ କ୍ରୋଧକୃତେ ନମଃ ।
୫୩୩. ଓଂ କ୍ରୋଧିଜନକୃତେ ନମଃ ।
୫୩୪. ଓଂ କ୍ରୋଧରୂପଧୃଷେ ନମଃ ।
୫୩୫. ଓଂ ସକ୍ରୋଧାୟ ନମଃ ।
୫୩୬. ଓଂ କ୍ରୋଧଘ୍ନେ ନମଃ ।
୫୩୭. ଓଂ କ୍ରୋଧିଜନଘ୍ନେ ନମଃ ।
୫୩୮. ଓଂ କ୍ରୋଧକାରଣାୟ ନମଃ ॥ ୬୪ ॥

୫୩୯. ଓଂ ଗୁଣଵତେ ନମଃ ।
୫୪୦. ଓଂ ଗୁଣଵିଚ୍ଛ୍ରେଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
୫୪୧. ଓଂ ନିର୍ଗୁଣାୟ ନମଃ ।
୫୪୨. ଓଂ ଗୁଣଵିତ୍ପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
୫୪୩. ଓଂ ଗୁଣାଧାରାୟ ନମଃ ।
୫୪୪. ଓଂ ଗୁଣାକାରାୟ ନମଃ ।
୫୪୫. ଓଂ ଗୁଣକୃତେ ନମଃ ।
୫୪୬. ଓଂ ଗୁଣନାଶକାୟ ନମଃ ॥ ୬୫ ॥

୫୪୭. ଓଂ ଵୀର୍ୟଵତେ ନମଃ ।
୫୪୮. ଓଂ ଵୀର୍ୟଵିଚ୍ଛ୍ରେଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
୫୪୯. ଓଂ ଵୀର୍ୟଵିଦେ ନମଃ ।
୫୫୦. ଓଂ ଵୀର୍ୟସଂଶ୍ରୟାୟ ନମଃ ।
୫୫୧. ଓଂ ଵୀର୍ୟାକାରାୟ ନମଃ ।
୫୫୨. ଓଂ ଵୀର୍ୟକରାୟ ନମଃ ।
୫୫୩. ଓଂ ଵୀର୍ୟଘ୍ନେ ନମଃ ।
୫୫୪. ଓଂ ଵୀର୍ୟଵର୍ଧକାୟ ନମଃ ॥ ୬୬ ॥

୫୫୫. ଓଂ କାଲଵିଦେ ନମଃ ।
୫୫୬. ଓଂ କାଲକୃତେ ନମଃ ।
୫୫୭. ଓଂ କାଲାୟ ନମଃ ।
୫୫୮. ଓଂ ବଲକୃତେ ନମଃ ।
୫୫୯. ଓଂ ବଲଵିଦେ ନମଃ ।
୫୬୦. ଓଂ ବଲିନେ ନମଃ ।
୫୬୧. ଓଂ ମନୋନ୍ମନାୟ ନମଃ ।
୫୬୨. ଓଂ ମନୋରୂପାୟ ନମଃ ।
୫୬୩. ଓଂ ବଲପ୍ରମଥନାୟ ନମଃ ।
୫୬୪. ଓଂ ବଲାୟ ନମଃ ॥ ୬୭ ॥

୫୬୫. ଓଂ ଵିଶ୍ଵପ୍ରଦାତ୍ରେ var ଵିଦ୍ୟାପ୍ରଦାତ୍ରେ ନମଃ ।
୫୬୬. ଓଂ ଵିଶ୍ଵେଶାୟ var ଵିଦ୍ୟେଶାୟ ନମଃ ।
୫୬୭. ଓଂ ଵିଶ୍ଵମାତ୍ରୈକସଂଶ୍ରୟାୟ var ଵିଦ୍ୟାମାତ୍ରୈକସଂଶ୍ରୟାୟ ନମଃ ।
୫୬୮. ଓଂ ଵିଶ୍ଵକାରାୟ var ଵିଦ୍ୟାକାରାୟ ନମଃ ।
୫୬୯. ଓଂ ମହାଵିଶ୍ଵାୟ var ମହାଵିଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୫୭୦. ଓଂ ଵିଶ୍ଵଵିଶ୍ଵାୟ var ଵିଦ୍ୟାଵିଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୫୭୧. ଓଂ ଵିଶାରଦାୟ ନମଃ ॥ ୬୮ ॥

୫୭୨. ଓଂ ଵସନ୍ତକୃତେ ନମଃ ।
୫୭୩. ଓଂ ଵସନ୍ତାତ୍ମନେ ନମଃ ।
୫୭୪. ଓଂ ଵସନ୍ତେଶାୟ ନମଃ ।
୫୭୫. ଓଂ ଵସନ୍ତଦାୟ ନମଃ ।
୫୭୬. ଓଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମାତ୍ମନେ ନମଃ ।
୫୭୭. ଓଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମକୃତେ ନମଃ ।
୫୭୮. ଓଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମଵର୍ଧକାୟ ନମଃ ।
୫୭୯. ଓଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମନାଶକାୟ ନମଃ ॥ ୬୯ ॥

୫୮୦. ଓଂ ପ୍ରାଵୃଟ୍କୃତେ ନମଃ ।
୫୮୧. ଓଂ ପ୍ରାଵୃଡାକାରାୟ ନମଃ ।
୫୮୨. ଓଂ ପ୍ରାଵୃଟ୍କାଲପ୍ରଵର୍ତକାୟ ନମଃ ।
୫୮୩. ଓଂ ପ୍ରାଵୃଟ୍ପ୍ରଵର୍ଧକାୟ ନମଃ ।
୫୮୪. ଓଂ ପ୍ରାଵୃଣ୍ଣାଥାୟ ନମଃ ।
୫୮୫. ଓଂ ପ୍ରାଵୃଡ୍-ଵିନାଶକାୟ ନମଃ ॥ ୭୦ ॥

୫୮୬. ଓଂ ଶରଦାତ୍ମନେ ନମଃ ।
୫୮୭. ଓଂ ଶରଦ୍ଧେତଵେ ନମଃ ।
୫୮୮. ଓଂ ଶରତ୍କାଲପ୍ରଵର୍ତକାୟ ନମଃ ।
୫୮୯. ଓଂ ଶରନ୍ନାଥାୟ ନମଃ ।
୫୯୦. ଓଂ ଶରତ୍କାଲନାଶକାୟ ନମଃ ।
୫୯୧. ଓଂ ଶରଦାଶ୍ରୟାୟ ନମଃ ॥ ୭୧ ॥

୫୯୨. ଓଂ ହିମସ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ ।
୫୯୩. ଓଂ ହିମଦାୟ ନମଃ ।
୫୯୪. ଓଂ ହିମଘ୍ନେ ନମଃ ।
୫୯୫. ଓଂ ହିମନାୟକାୟ ନମଃ ।
୫୯୬. ଓଂ ଶୈଶିରାତ୍ମନେ ନମଃ ।
୫୯୭. ଓଂ ଶୈଶିରେଶାୟ ନମଃ ।
୫୯୮. ଓଂ ଶୈଶିରର୍ତୁପ୍ରଵର୍ତକାୟ ନମଃ ॥ ୭୨ ॥

୫୯୯. ଓଂ ପ୍ରାଚ୍ୟାତ୍ମନେ ନମଃ ।
୬୦୦. ଓଂ ଦକ୍ଷିଣାକାରାୟ ନମଃ ।
୬୦୧. ଓଂ ପ୍ରତୀଚ୍ୟାତ୍ମନେ ନମଃ ।
୬୦୨. ଓଂ ଉତ୍ତରାକୃତୟେ ନମଃ ।
୬୦୩. ଓଂ ଆଗ୍ନେୟାତ୍ମନେ ନମଃ ।
୬୦୪. ଓଂ ନିରୃତୀଶାୟ ନମଃ ।
୬୦୫. ଓଂ ଵାୟଵ୍ୟାତ୍ମନେ ନମଃ ।
୬୦୬. ଓଂ ଈଶନାୟକାୟ ନମଃ ॥ ୭୩ ॥

୬୦୭. ଓଂ ଊର୍ଧ୍ଵାଧଃସୁଦିଗାକାରାୟ ନମଃ ।
୬୦୮. ଓଂ ନାନାଦେଶୈକନାୟକାୟ ନମଃ ।
୬୦୯. ଓଂ ସର୍ଵପକ୍ଷିମୃଗାକାରାୟ ନମଃ ।
୬୧୦. ଓଂ ସର୍ଵପକ୍ଷିମୃଗାଧିପାୟ ନମଃ ॥ ୭୪ ॥

୬୧୧. ଓଂ ସର୍ଵପକ୍ଷିମୃଗାଧାରାୟ ନମଃ ।
୬୧୨. ଓଂ ମୃଗାଦ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିକାରଣାୟ ନମଃ ।
୬୧୩. ଓଂ ଜୀଵାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
୬୧୪. ଓଂ ଜୀଵଵନ୍ଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୬୧୫. ଓଂ ଜୀଵଵିଦେ ନମଃ ।
୬୧୬. ଓଂ ଜୀଵରକ୍ଷକାୟ ॥ ୭୫ ॥

୬୧୭. ଓଂ ଜୀଵକୃତେ ନମଃ ।
୬୧୮. ଓଂ ଜୀଵଘ୍ନେ ନମଃ ।
୬୧୯. ଓଂ ଜୀଵଜୀଵନାୟ ନମଃ ।
୬୨୦. ଓଂ ଜୀଵସଂଶ୍ରୟାୟ ନମଃ ।
୬୨୧. ଓଂ ଜ୍ୟୋତିଃସ୍ଵରୂପିଣେ ନମଃ ।
୬୨୨. ଓଂ ଵିଶ୍ଵାତ୍ମନେ ନମଃ ।
୬୨୩. ଓଂ ଵିଶ୍ଵନାଥାୟ ନମଃ ।
୬୨୪. ଓଂ ଵିୟତ୍ପତୟେ ନମଃ ॥ ୭୬ ॥

୬୨୫. ଓଂ ଵଜ୍ରାତ୍ମନେ ନମଃ ।
୬୨୬. ଓଂ ଵଜ୍ରହସ୍ତାତ୍ମନେ ନମଃ ।
୬୨୭. ଓଂ ଵଜ୍ରେଶାୟ ନମଃ ।
୬୨୮. ଓଂ ଵଜ୍ରଭୂଷିତାୟ ନମଃ ।
୬୨୯. ଓଂ କୁମାରଗୁରଵେ ଈଶାନାୟ ନମଃ ।
୬୩୦. ଓଂ ଗଣାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
୬୩୧. ଓଂ ଗଣାଧିପାୟ ନମଃ ॥ ୭୭ ॥

୬୩୨. ଓଂ ପିନାକପାଣୟେ ନମଃ ।
୬୩୩. ଓଂ ସୂର୍ୟାତ୍ମନେ ନମଃ ।
୬୩୪. ଓଂ ସୋମସୂର୍ୟାଗ୍ନିଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
୬୩୫. ଓଂ ଅପାୟରହିତାୟ ନମଃ ।
୬୩୬. ଓଂ ଶାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
୬୩୭. ଓଂ ଦାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
୬୩୮. ଓଂ ଦମୟିତ୍ରେ ନମଃ ।
୬୩୯. ଓଂ ଦମାୟ ନମଃ ॥ ୭୮ ॥

୬୪୦. ଓଂ ଋଷୟେ ନମଃ ।
୬୪୧. ଓଂ ପୁରାଣପୁରୁଷାୟ ନମଃ ।
୬୪୨. ଓଂ ପୁରୁଷେଶାୟ ନମଃ ।
୬୪୩. ଓଂ ପୁରନ୍ଦରାୟ ନମଃ ।
୬୪୪. ଓଂ କାଲାଗ୍ନିରୁଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
୬୪୫. ଓଂ ସର୍ଵେଶାୟ ନମଃ ।
୬୪୬. ଓଂ ଶମରୂପାୟ ନମଃ ।
୬୪୭. ଓଂ ଶମେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ॥ ୭୯ ॥

୬୪୮. ଓଂ ପ୍ରଲୟାନଲକୃତେ ନମଃ ।
୬୪୯. ଓଂ ଦିଵ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୬୫୦. ଓଂ ପ୍ରଲୟାନଲନାଶକାୟ ନମଃ ।
୬୫୧. ଓଂ ତ୍ରିୟମ୍ବକାୟ ନମଃ ।
୬୫୨. ଓଂ ଅରିଷଡ୍ଵର୍ଗନାଶକାୟ ନମଃ ।
୬୫୩. ଓଂ ଧନଦପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

୬୫୪. ଓଂ ଅକ୍ଷୋଭ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୬୫୫. ଓଂ କ୍ଷୋଭରହିତାୟ ନମଃ ।
୬୫୬. ଓଂ କ୍ଷୋଭଦାୟ ନମଃ ।
୬୫୭. ଓଂ କ୍ଷୋଭନାଶକାୟ ନମଃ ।
୬୫୮. ଓଂ ସଦମ୍ଭାୟ ନମଃ ।
୬୫୯. ଓଂ ଦମ୍ଭରହିତାୟ ନମଃ ।
୬୬୦. ଓଂ ଦମ୍ଭଦାୟ ନମଃ ।
୬୬୧. ଓଂ ଦମ୍ଭନାଶକାୟ ନମଃ ॥ ୮୧ ॥

୬୬୨. ଓଂ କୁନ୍ଦେନ୍ଦୁଶଂଖଧଵଲାୟ ନମଃ ।
୬୬୩. ଓଂ ଭସ୍ମୋଦ୍ଧୂଲିତଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
୬୬୪. ଓଂ ଭସ୍ମଧାରଣହୃଷ୍ଟାତ୍ମନେ ନମଃ ।
୬୬୫. ଓଂ ତୁଷ୍ଟୟେ ନମଃ ।
୬୬୬. ଓଂ ପୁଷ୍ଟୟେ ନମଃ ।
୬୬୭. ଓଂ ଅରିସୂଦନାୟ ନମଃ ॥ ୮୨ ॥

୬୬୮. ଓଂ ସ୍ଥାଣଵେ ନମଃ ।
୬୬୯. ଓଂ ଦିଗମ୍ବରାୟ ନମଃ ।
୬୭୦. ଓଂ ଭର୍ଗାୟ ନମଃ ।
୬୭୧. ଓଂ ଭଗନେତ୍ରଭିଦେ ନମଃ ।
୬୭୨. ଓଂ ଉଦ୍ୟମାୟ ନମଃ ।
୬୭୩. ଓଂ ତ୍ରିକାଗ୍ନୟେ ନମଃ ।
୬୭୪. ଓଂ କାଲକାଲାଗ୍ନୟେ ନମଃ ।
୬୭୫. ଓଂ ଅଦ୍ଵିତୀୟାୟ ନମଃ ।
୬୭୬. ଓଂ ମହାୟଶସେ ନମଃ ॥ ୮୩ ॥

୬୭୭. ଓଂ ସାମପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
୬୭୮. ଓଂ ସାମଵେତ୍ରେ ନମଃ ।
୬୭୯. ଓଂ ସାମଗାୟ ନମଃ ।
୬୮୦. ଓଂ ସାମଗପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
୬୮୧. ଓଂ ଧୀରୋଦାତ୍ତାୟ ନମଃ ।
୬୮୨. ଓଂ ମହାଧୀରାୟ ନମଃ ।
୬୮୩. ଓଂ ଧୈର୍ୟଦାୟ ନମଃ ।
୬୮୪. ଓଂ ଧୈର୍ୟଵର୍ଧକାୟ ନମଃ ॥ ୮୪ ॥

୬୮୫. ଓଂ ଲାଵଣ୍ୟରାଶୟେ ନମଃ ।
୬୮୬. ଓଂ ସର୍ଵଜ୍ଞାୟ ସୁବୁଦ୍ଧୟେ ନମଃ ।
୬୮୭. ଓଂ ବୁଦ୍ଧିମତେ ଵରାୟ ନମଃ ।
୬୮୮. ଓଂ ତୁମ୍ବଵୀଣାୟ ନମଃ ।
୬୮୯. ଓଂ କମ୍ବୁକଣ୍ଠାୟ ନମଃ ।
୬୯୦. ଓଂ ଶମ୍ବରାରିନିକୃନ୍ତନାୟ ନମଃ ॥ ୮୫ ॥

୬୯୧. ଓଂ ଶାର୍ଦୂଲଚର୍ମଵସନାୟ ନମଃ ।
୬୯୨. ଓଂ ପୂର୍ଣାନନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
୬୯୩. ଓଂ ଜଗତ୍ପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
୬୯୪. ଓଂ ଜୟପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
୬୯୫. ଓଂ ଜୟାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
୬୯୬. ଓଂ ଜୟାତ୍ମନେ ନମଃ ।
୬୯୭. ଓଂ ଜୟକାରଣାୟ ନମଃ ॥ ୮୬ ॥

୬୯୮. ଓଂ ଜଙ୍ଗମାଜଙ୍ଗମାକାରାୟ ନମଃ ।
୬୯୯. ଓଂ ଜଗଦୁତ୍ପତ୍ତିକାରଣାୟ ନମଃ ।
୭୦୦. ଓଂ ଜଗଦ୍ରକ୍ଷାକରାୟ ନମଃ ।
୭୦୧. ଓଂ ଵଶ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୭୦୨. ଓଂ ଜଗତ୍ପ୍ରଲୟକାରଣାୟ ନମଃ ॥ ୮୭ ॥

୭୦୩. ଓଂ ପୂଷଦନ୍ତଭିଦେ ନମଃ ।
୭୦୪. ଓଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟାୟ ନମଃ ।
୭୦୫. ଓଂ ପଞ୍ଚୟଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
୭୦୬. ଓଂ ପ୍ରଭଞ୍ଜକାୟ ନମଃ ।
୭୦୭. ଓଂ ଅଷ୍ଟମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
୭୦୮. ଓଂ ଵିଶ୍ଵମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
୭୦୯. ଓଂ ଅତିମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
୭୧୦. ଓଂ ଅମୂର୍ତିମତେ ନମଃ ॥ ୮୮ ॥

୭୧୧. ଓଂ କୈଲାସଶିଖରାଵାସାୟ ନମଃ ।
୭୧୨. ଓଂ କୈଲାସଶିଖରପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
୭୧୩. ଓଂ ଭକ୍ତକୈଲାସଦାୟ ନମଃ ।
୭୧୪. ଓଂ ସୂକ୍ଷ୍ମାୟ ନମଃ ।
୭୧୫. ଓଂ ମର୍ମଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
୭୧୬. ଓଂ ସର୍ଵଶିକ୍ଷକାୟ ନମଃ ॥ ୮୯ ॥

୭୧୭. ଓଂ ସୋମାୟ ସୋମକଲାକାରାୟ ନମଃ ।
୭୧୮. ଓଂ ମହାତେଜସେ ନମଃ ।
୭୧୯. ଓଂ ମହାତପସେ ନମଃ ।
୭୨୦. ଓଂ ହିରଣ୍ୟଶ୍ମଶ୍ରଵେ ନମଃ ।
୭୨୧. ଓଂ ଆନନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
୭୨୨. ଓଂ ସ୍ଵର୍ଣକେଶାୟ ନମଃ ।
୭୨୩. ଓଂ ସୁଵର୍ଣଦୃଶେ ନମଃ ॥ ୯୦ ॥

୭୨୪. ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ।
୭୨୫. ଓଂ ଵିଶ୍ଵସୃଜେ ନମଃ ।
୭୨୬. ଓଂ ଉର୍ଵୀଶାୟ ନମଃ ।
୭୨୭. ଓଂ ମୋଚକାୟ ନମଃ ।
୭୨୮. ଓଂ ବନ୍ଧଵର୍ଜିତାୟ ନମଃ ।
୭୨୯. ଓଂ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
୭୩୦. ଓଂ ସର୍ଵମନ୍ତ୍ରାତ୍ମନେ ନମଃ ।
୭୩୧. ଓଂ ଶ୍ଵୁତିମତେ ଅମିତପ୍ରଭାୟ ନମଃ ॥ ୯୧ ॥

୭୩୨. ଓଂ ପୁଷ୍କରାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
୭୩୩. ଓଂ ପୁଣ୍ୟକୀର୍ତୟେ ନମଃ ।
୭୩୪. ଓଂ ପୁଣ୍ୟଶ୍ରଵଣକୀର୍ତନାୟ ନମଃ ।
୭୩୫. ଓଂ ପୁଣ୍ୟମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
୭୩୬. ଓଂ ପୁଣ୍ୟଦାତ୍ରେ ନମଃ ।
୭୩୭. ଓଂ ପୁଣ୍ୟାପୁଣ୍ୟଫଲପ୍ରଦାୟ ନମଃ ॥ ୯୨ ॥

୭୩୮. ଓଂ ସାରଭୂତାୟ ନମଃ ।
୭୩୯. ଓଂ ସ୍ଵରମୟାୟ ନମଃ ।
୭୪୦. ଓଂ ରସଭୂତାୟ ନମଃ ।
୭୪୧. ଓଂ ରସାଶ୍ରୟାୟ ନମଃ ।
୭୪୨. ଓଂ ଓଂକାରାୟ ନମଃ ।
୭୪୩. ଓଂ ପ୍ରଣଵାୟ ନମଃ ।
୭୪୪. ଓଂ ନାଦାୟ ନମଃ ।
୭୪୫. ଓଂ ପ୍ରଣତାର୍ତିପ୍ରଭଞ୍ଜନାୟ ନମଃ ॥ ୯୩ ॥

୭୪୬. ଓଂ ନିକଟସ୍ଥାୟ ନମଃ ।
୭୪୭. ଓଂ ଅତିଦୂରସ୍ଥାୟ ନମଃ ।
୭୪୮. ଓଂ ଵଶିନେ ନମଃ ।
୭୪୯. ଓଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡନାୟକାୟ ନମଃ ।
୭୫୦. ଓଂ ମନ୍ଦାରମୂଲନିଲୟାୟ ନମଃ ।
୭୫୧. ଓଂ ମନ୍ଦାରକୁସୁମାଵୃତାୟ ନମଃ ॥ ୯୪ ॥

୭୫୨. ଓଂ ଵୃନ୍ଦାରକପ୍ରିୟତମାୟ ନମଃ ।
୭୫୩. ଓଂ ଵୃନ୍ଦାରକଵରାର୍ଚିତାୟ ନମଃ ।
୭୫୪. ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ ।
୭୫୫. ଓଂ ଅନନ୍ତକଲ୍ୟାଣପରିପୂର୍ଣାୟ ନମଃ ।
୭୫୬. ଓଂ ମହୋଦୟାୟ ନମଃ ॥ ୯୫ ॥

୭୫୭. ଓଂ ମହୋତ୍ସାହାୟ ନମଃ ।
୭୫୮. ଓଂ ଵିଶ୍ଵଭୋକ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
୭୫୯. ଓଂ ଵିଶ୍ଵାଶାପରିପୂରକାୟ ନମଃ ।
୭୬୦. ଓଂ ସୁଲଭାୟ ନମଃ ।
୭୬୧. ଓଂ ଅସୁଲଭାୟ ନମଃ ।
୭୬୨. ଓଂ ଲଭ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୭୬୩. ଓଂ ଅଲଭ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୭୬୪. ଓଂ ଲାଭପ୍ରଵର୍ଧକାୟ ନମଃ ॥ ୯୬ ॥

୭୬୫. ଓଂ ଲାଭାତ୍ମନେ ନମଃ ।
୭୬୬. ଓଂ ଲାଭଦାୟ ନମଃ ।
୭୬୭. ଓଂ ଵକ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
୭୬୮. ଓଂ ଦ୍ୟୁତିମତେ ନମଃ ।
୭୬୯. ଓଂ ଅନସୂୟକାୟ ନମଃ ।
୭୭୦. ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ ନମଃ ।
୭୭୧. ଓଂ ଦୃଢାଚାରିଣେ ନମଃ ।
୭୭୨. ଓଂ ଦେଵସିଂହାୟ ନମଃ ।
୭୭୩. ଓଂ ଧନପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ॥ ୯୭ ॥

୭୭୪. ଓଂ ଵେଦପାୟ ନମଃ ।
୭୭୫. ଓଂ ଦେଵଦେଵେଶାୟ ନମଃ ।
୭୭୬. ଓଂ ଦେଵଦେଵାୟ ନମଃ ।
୭୭୭. ଓଂ ଉତ୍ତମୋତ୍ତମାୟ ନମଃ ।
୭୭୮. ଓଂ ବୀଜରାଜାୟ ନମଃ ।
୭୭୯. ଓଂ ବୀଜହେତଵେ ନମଃ ।
୭୮୦. ଓଂ ବୀଜଦାୟ ନମଃ ।
୭୮୧. ଓଂ ବୀଜଵୃଦ୍ଧିଦାୟ ନମଃ ॥ ୯୮ ॥

୭୮୨. ଓଂ ବୀଜାଧାରାୟ ନମଃ ।
୭୮୩. ଓଂ ବୀଜରୂପାୟ ନମଃ ।
୭୮୪. ଓଂ ନିର୍ବୀଜାୟ ନମଃ ।
୭୮୫. ଓଂ ବୀଜନାଶକାୟ ନମଃ ।
୭୮୬. ଓଂ ପରାପରେଶାୟ ନମଃ ।
୭୮୭. ଓଂ ଵରଦାୟ ନମଃ ।
୭୮୮. ଓଂ ପିଙ୍ଗଲାୟ ନମଃ ।
୭୮୯. ଓଂ ଅୟୁଗ୍ମଲୋଚନାୟ ନମଃ ॥ ୯୯ ॥

୭୯୦. ଓଂ ପିଙ୍ଗଲାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
୭୯୧. ଓଂ ସୁରଗୁରଵେ ନମଃ ।
୭୯୨. ଓଂ ଗୁରଵେ ନମଃ ।
୭୯୩. ଓଂ ସୁରଗୁରୁପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
୭୯୪. ଓଂ ୟୁଗାଵହାୟ ନମଃ ।
୭୯୫. ଓଂ ୟୁଗାଧୀଶାୟ ନମଃ ।
୭୯୬. ଓଂ ୟୁଗକୃତେ ନମଃ ।
୭୯୭. ଓଂ ୟୁଗନାଶକାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

୭୯୮. ଓଂ କର୍ପୂରଗୌରାୟ ନମଃ ।
୭୯୯. ଓଂ ଗୌରୀଶାୟ ନମଃ ।
୮୦୦. ଓଂ ଗୌରୀଗୁରୁଗୁହାଶ୍ରୟାୟ ନମଃ ।
୮୦୧. ଓଂ ଧୂର୍ଜଟୟେ ନମଃ ।
୮୦୨. ଓଂ ପିଙ୍ଗଲଜଟାୟ ନମଃ ।
୮୦୩. ଓଂ ଜଟାମଣ୍ଡଲମଣ୍ଡିତାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୧ ॥

୮୦୪. ଓଂ ମନୋଜଵାୟ ନମଃ ।
୮୦୫. ଓଂ ଜୀଵହେତଵେ ନମଃ ।
୮୦୬. ଓଂ ଅନ୍ଧକାସୁରସୂଦନାୟ ନମଃ ।
୮୦୭. ଓଂ ଲୋକବନ୍ଧଵେ ନମଃ ।
୮୦୮. ଓଂ କଲାଧାରାୟ ନମଃ ।
୮୦୯. ଓଂ ପାଣ୍ଡୁରାୟ ନମଃ ।
୮୧୦. ଓଂ ପ୍ରମଥାଧିପାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୨ ॥

୮୧୧. ଓଂ ଅଵ୍ୟକ୍ତଲକ୍ଷଣାୟ ନମଃ ।
୮୧୨. ଓଂ ୟୋଗିନେ ନମଃ ।
୮୧୩. ଓଂ ୟୋଗୀଶାୟ ନମଃ ।
୮୧୪. ଓଂ ୟୋଗପୁଂଗଵାୟ ନମଃ ।
୮୧୫. ଓଂ ଶ୍ରିତାଵାସାୟ ନମଃ ।
୮୧୬. ଓଂ ଜନାଵାସାୟ ନମଃ ।
୮୧୭. ଓଂ ସୁରାଵାସାୟ ନମଃ ।
୮୧୮. ଓଂ ସୁମଣ୍ଡଲାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୩ ॥

୮୧୯. ଓଂ ଭଵଵୈଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୮୨୦. ଓଂ ୟୋଗିଵେଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୮୨୧. ଓଂ ୟୋଗିସିଂହହୃଦାସନାୟ ନମଃ ।
୮୨୨. ଓଂ ଉତ୍ତମାୟ ନମଃ ।
୮୨୩. ଓଂ ଅନୁତ୍ତମାୟ ନମଃ ।
୮୨୪. ଓଂ ଅଶକ୍ତାୟ ନମଃ ।
୮୨୫. ଓଂ କାଲକଣ୍ଠାୟ ନମଃ ।
୮୨୬. ଓଂ ଵିଷାଦନାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୪ ॥

୮୨୭. ଓଂ ଆଶାସ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୮୨୮. ଓଂ କମନୀୟାତ୍ମନେ ନମଃ ।
୮୨୯. ଓଂ ଶୁଭାୟ ନମଃ ।
୮୩୦. ଓଂ ସୁନ୍ଦରଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
୮୩୧. ଓଂ ଭକ୍ତକଲ୍ପତରଵେ ନମଃ ।
୮୩୨. ଓଂ ସ୍ତୋତ୍ରେ ନମଃ ।
୮୩୩. ଓଂ ସ୍ତଵ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୮୩୪. ଓଂ ସ୍ତୋତ୍ରଵରପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୫ ॥

୮୩୫. ଓଂ ଅପ୍ରମେୟଗୁଣାଧାରାୟ ନମଃ ।
୮୩୬. ଓଂ ଵେଦକୃତେ ନମଃ ।
୮୩୭. ଓଂ ଵେଦଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
୮୩୮. ଓଂ କୀର୍ତ୍ୟାଧାରାୟ ନମଃ ।
୮୩୯. ଓଂ କୀର୍ତିକରାୟ ନମଃ ।
୮୪୦. ଓଂ କୀର୍ତିହେତଵେ ନମଃ ।
୮୪୧. ଓଂ ଅହେତୁକାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୬ ॥

୮୪୨. ଓଂ ଅପ୍ରଧୃଷ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୮୪୩. ଓଂ ଶାନ୍ତଭଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
୮୪୪. ଓଂ କୀର୍ତିସ୍ତମ୍ଭାୟ ନମଃ ।
୮୪୫. ଓଂ ମନୋମୟାୟ ନମଃ ।
୮୪୬. ଓଂ ଭୂଶୟାୟ ନମଃ ।
୮୪୭. ଓଂ ଅନ୍ନମୟାୟ ନମଃ ।
୮୪୮. ଓଂ ଅଭୋକ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
୮୪୯. ଓଂ ମହେଷ୍ଵାସାୟ ନମଃ ।
୮୫୦. ଓଂ ମହୀତନଵେ ନମଃ ॥ ୧୦୭ ॥

୮୫୧. ଓଂ ଵିଜ୍ଞାନମୟାୟ ନମଃ ।
୮୫୨. ଓଂ ଆନନ୍ଦମୟାୟ ନମଃ ।
୮୫୩. ଓଂ ପ୍ରାଣମୟାୟ ନମଃ ।
୮୫୪. ଓଂ ଅନ୍ନଦାୟ ନମଃ ।
୮୫୫. ଓଂ ସର୍ଵଲୋକମୟାୟ ନମଃ ।
୮୫୬. ଓଂ ୟଷ୍ଟ୍ରେ ନମଃ ।
୮୫୭. ଓଂ ଧର୍ମାଧର୍ମପ୍ରଵର୍ତକାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୮ ॥

୮୫୮. ଓଂ ଅନିର୍ଵିଣ୍ଣାୟ ନମଃ ।
୮୫୯. ଓଂ ଗୁଣଗ୍ରାହିଣେ ନମଃ ।
୮୬୦. ଓଂ ସର୍ଵଧର୍ମଫଲପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
୮୬୧. ଓଂ ଦୟାସୁଧାର୍ଦ୍ରନୟନାୟ ନମଃ ।
୮୬୨. ଓଂ ନିରାଶିଷେ ନମଃ ।
୮୬୩. ଓଂ ଅପରିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୯ ॥

୮୬୪. ଓଂ ପରାର୍ଥଵୃତ୍ତୟେ ମଧୁରାୟ ନମଃ ।
୮୬୫. ଓଂ ମଧୁରପ୍ରିୟଦର୍ଶନାୟ ନମଃ ।
୮୬୬. ଓଂ ମୁକ୍ତାଦାମପରୀତାଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
୮୬୭. ଓଂ ନିଃସଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
୮୬୮. ଓଂ ମଙ୍ଗଲାକରାୟ ନମଃ ॥ ୧୧୦ ॥

୮୬୯. ଓଂ ସୁଖପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
୮୭୦. ଓଂ ସୁଖାକାରାୟ ନମଃ ।
୮୭୧. ଓଂ ସୁଖଦୁଃଖଵିଵର୍ଜିତାୟ ନମଃ ।
୮୭୨. ଓଂ ଵିଶୃଙ୍ଖଲାୟ ନମଃ ।
୮୭୩. ଓଂ ଜଗତେ ନମଃ ।
୮୭୪. ଓଂ କର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
୮୭୫. ଓଂ ଜିତସର୍ଵାୟ ନମଃ ।
୮୭୬. ଓଂ ପିତାମହାୟ ନମଃ ॥ ୧୧୧ ॥

୮୭୭. ଓଂ ଅନପାୟାୟ ନମଃ ।
୮୭୮. ଓଂ ଅକ୍ଷୟାୟ ନମଃ ।
୮୭୯. ଓଂ ମୁଣ୍ଡିନେ ନମଃ ।
୮୮୦. ଓଂ ସୁରୂପାୟ ନମଃ ।
୮୮୧. ଓଂ ରୂପଵର୍ଜିତାୟ ନମଃ ।
୮୮୨. ଓଂ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
୮୮୩. ଓଂ ମହାମାୟାୟ ନମଃ ।
୮୮୪. ଓଂ ମାୟାଵିନେ ନମଃ ।
୮୮୫. ଓଂ ଵିଗତଜ୍ଵରାୟ ନମଃ ॥ ୧୧୨ ॥

୮୮୬. ଓଂ ଅମୃତାୟ ନମଃ ।
୮୮୭. ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାୟ ଶାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
୮୮୮. ଓଂ ମୃତ୍ୟୁଘ୍ନେ ନମଃ ।
୮୮୯. ଓଂ ମୂକନାଶନାୟ ନମଃ ।
୮୯୦. ଓଂ ମହାପ୍ରେତାସନାସୀନାୟ ନମଃ ।
୮୯୧. ଓଂ ପିଶାଚାନୁଚରାଵୃତାୟ ନମଃ ॥ ୧୧୩ ॥

୮୯୨. ଓଂ ଗୌରୀଵିଲାସସଦନାୟ ନମଃ ।
୮୯୩. ଓଂ ନାନାଗାନଵିଶାରଦାୟ ନମଃ ।
୮୯୪. ଓଂ ଵିଚିତ୍ରମାଲ୍ୟଵସନାୟ ନମଃ ।
୮୯୫. ଓଂ ଦିଵ୍ୟଚନ୍ଦନଚର୍ଚିତାୟ ନମଃ ॥ ୧୧୪ ॥

୮୯୬. ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁବ୍ରହ୍ମାଦିଵନ୍ଦ୍ୟାଂଘ୍ରୟେ ନମଃ ।
୮୯୭. ଓଂ ସୁରାସୁରନମସ୍କୃତାୟ ନମଃ ।
୮୯୮. ଓଂ କିରୀଟଲେଢିଫାଲେନ୍ଦଵେ ନମଃ ।
୮୯୯. ଓଂ ମଣିକଂକଣଭୂଷିତାୟ ନମଃ ॥ ୧୧୫ ॥

୯୦୦. ଓଂ ରତ୍ନାଂଗଦାଂଗାୟ ନମଃ ।
୯୦୧. ଓଂ ରତ୍ନେଶାୟ ନମଃ ।
୯୦୨. ଓଂ ରତ୍ନରଞ୍ଜିତପାଦୁକାୟ ନମଃ ।
୯୦୩. ଓଂ ନଵରତ୍ନଗଣୋପେତକିରୀଟିନେ ନମଃ ।
୯୦୪. ଓଂ ରତ୍ନକଞ୍ଚୁକାୟ ନମଃ ॥ ୧୧୬ ॥

୯୦୫. ଓଂ ନାନାଵିଧାନେକରତ୍ନଲସତ୍କୁଣ୍ଡଲମଣ୍ଡିତାୟ ନମଃ ।
୯୦୬. ଓଂ ଦିଵ୍ୟରତ୍ନଗଣାକୀର୍ଣକଣ୍ଠାଭରଣଭୂଷିତାୟ ନମଃ ॥ ୧୧୭ ॥

୯୦୭. ଓଂ ଗଲଵ୍ୟାଲମଣୟେ ନମଃ ।
୯୦୮. ଓଂ ନାସାପୁଟଭ୍ରାଜିତମୌକ୍ତିକାୟ ନମଃ ।
୯୦୯. ଓଂ ରତ୍ନାଂଗୁଲୀୟଵିଲସତ୍କରଶାଖାନଖପ୍ରଭାୟ ନମଃ ॥ ୧୧୮ ॥

୯୧୦. ଓଂ ରତ୍ନଭ୍ରାଜଦ୍ଧେମସୂତ୍ରଲସତ୍କଟିତଟାୟ ନମଃ ।
୯୧୧. ଓଂ ପଟଵେ ନମଃ ।
୯୧୨. ଓଂ ଵାମାଙ୍କଭାଗଵିଲସତ୍ପାର୍ଵତୀଵୀକ୍ଷଣପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ॥ ୧୧୯ ॥

୯୧୩. ଓଂ ଲୀଲାଵଲଂବିତଵପୁଷେ ନମଃ ।
୯୧୪. ଓଂ ଭକ୍ତମାନସମନ୍ଦିରାୟ ନମଃ ।
୯୧୫. ଓଂ ମନ୍ଦମନ୍ଦାରପୁଷ୍ପୌଘଲସଦ୍ଵାୟୁନିଷେଵିତାୟ ନମଃ ॥ ୧୨୦ ॥

୯୧୬. ଓଂ କସ୍ତୂରୀଵିଲସତ୍ଫାଲାୟ ନମଃ ।
୯୧୭. ଓଂ ଦିଵ୍ୟଵେଷଵିରାଜିତାୟ ନମଃ ।
୯୧୮. ଓଂ ଦିଵ୍ୟଦେହପ୍ରଭାକୂଟସନ୍ଦୀପିତଦିଗନ୍ତରାୟ ନମଃ ॥ ୧୨୧ ॥

୯୧୯. ଓଂ ଦେଵାସୁରଗୁରୁସ୍ତଵ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୯୨୦. ଓଂ ଦେଵାସୁରନମସ୍କୃତାୟ ନମଃ ।
୯୨୧. ଓଂ ହସ୍ତରାଜତ୍ପୁଣ୍ଡରୀକାୟ ନମଃ ।
୯୨୨. ଓଂ ପୁଣ୍ଡରୀକନିଭେକ୍ଷଣାୟ ନମଃ ॥ ୧୨୨ ॥

୯୨୩. ଓଂ ସର୍ଵାଶାସ୍ୟଗୁଣାୟ ନମଃ ।
୯୨୪. ଓଂ ଅମେୟାୟ ନମଃ ।
୯୨୫. ଓଂ ସର୍ଵଲୋକେଷ୍ଟଭୂଷଣାୟ ନମଃ ।
୯୨୬. ଓଂ ସର୍ଵେଷ୍ଟଦାତ୍ରେ ନମଃ ।
୯୨୭. ଓଂ ସର୍ଵେଷ୍ଟାୟ ନମଃ ।
୯୨୮. ଓଂ ସ୍ଫୁରନ୍ମଙ୍ଗଲଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ॥ ୧୨୩ ॥

୯୨୯. ଓଂ ଅଵିଦ୍ୟାଲେଶରହିତାୟ ନମଃ ।
୯୩୦. ଓଂ ନାନାଵିଦ୍ୟୈକସଂଶ୍ରୟାୟ ନମଃ ।
୯୩୧. ଓଂ ମୂର୍ତିଭଵାୟ ନମଃ ।
୯୩୨. ଓଂ କୃପାପୂରାୟ ନମଃ ।
୯୩୩. ଓଂ ଭକ୍ତେଷ୍ଟଫଲପୂରକାୟ ନମଃ ॥ ୧୨୪ ॥

୯୩୪. ଓଂ ସମ୍ପୂର୍ଣକାମାୟ ନମଃ ।
୯୩୫. ଓଂ ସୌଭାଗ୍ୟନିଧୟେ ନମଃ ।
୯୩୬. ଓଂ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକାୟ ନମଃ ।
୯୩୭. ଓଂ ହିତୈଷିଣେ ନମଃ ।
୯୩୮. ଓଂ ହିତକୃତେ ନମଃ ।
୯୩୯. ଓଂ ସୌମ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୯୪୦. ଓଂ ପରାର୍ଥୈକପ୍ରୟୋଜନାୟ ନମଃ ॥ ୧୨୫ ॥

୯୪୧. ଓଂ ଶରଣାଗତଦୀନାର୍ତପରିତ୍ରାଣପରାୟଣାୟ ନମଃ ।
୯୪୨. ଓଂ ଜିଷ୍ଣଵେ ନମଃ ।
୯୪୩. ଓଂ ନେତ୍ରେ ନମଃ ।
୯୪୪. ଓଂ ଵଷଟ୍କାରାୟ ନମଃ ।
୯୪୫. ଓଂ ଭ୍ରାଜିଷ୍ଣଵେ ନମଃ ।
୯୪୬. ଓଂ ଭୋଜନାୟ ନମଃ ।
୯୪୭. ଓଂ ହଵିଷେ ନମଃ ॥ ୧୨୬ ॥

୯୪୮. ଓଂ ଭୋକ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
୯୪୯. ଓଂ ଭୋଜୟିତ୍ରେ ନମଃ ।
୯୫୦. ଓଂ ଜେତ୍ରେ ନମଃ ।
୯୫୧. ଓଂ ଜିତାରୟେ ନମଃ ।
୯୫୨. ଓଂ ଜିତମାନସାୟ ନମଃ ।
୯୫୩. ଓଂ ଅକ୍ଷରାୟ ନମଃ ।
୯୫୪. ଓଂ କାରଣାୟ ନମଃ ।
୯୫୫. ଓଂ କ୍ରୁଦ୍ଧସମରାୟ ନମଃ ।
୯୫୬. ଓଂ ଶାରଦପ୍ଲଵାୟ ନମଃ ॥ ୧୨୭ ॥

୯୫୭. ଓଂ ଆଜ୍ଞାପକେଚ୍ଛାୟ ନମଃ ।
୯୫୮. ଓଂ ଗମ୍ଭୀରାୟ ନମଃ ।
୯୫୯. ଓଂ କଵୟେ ନମଃ ।
୯୬୦. ଓଂ ଦୁଃସ୍ଵପ୍ନନାଶକାୟ ନମଃ ।
୯୬୧. ଓଂ ପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମସମୁତ୍ପତ୍ତୟେ ନମଃ ।
୯୬୨. ଓଂ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
୯୬୩. ଓଂ କ୍ଷେତ୍ରପାଲକାୟ ନମଃ ॥ ୧୨୮ ॥

୯୬୪. ଓଂ ଵ୍ୟୋମକେଶାୟ ନମଃ ।
୯୬୫. ଓଂ ଭୀମଵେଷାୟ ନମଃ ।
୯୬୬. ଓଂ ଗୌରୀପତୟେ ନମଃ ।
୯୬୭. ଓଂ ଅନାମୟାୟ ନମଃ ।
୯୬୮. ଓଂ ଭଵାବ୍ଧିତରଣୋପାୟାୟ ନମଃ ।
୯୬୯. ଓଂ ଭଗଵତେ ନମଃ ।
୯୭୦. ଓଂ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ ॥ ୧୨୯ ॥

୯୭୧. ଓଂ ଵରାୟ ନମଃ ।
୯୭୨. ଓଂ ଵରିଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
୯୭୩. ଓଂ ନେଦିଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
୯୭୪. ଓଂ ପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
୯୭୫. ଓଂ ପ୍ରିୟଦଵାୟ ନମଃ ।
୯୭୬. ଓଂ ସୁଧିୟେ ନମଃ ।
୯୭୭. ଓଂ ୟନ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
୯୭୮. ଓଂ ୟଵିଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
୯୭୯. ଓଂ କ୍ଷୋଦିଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
୯୮୦. ଓଂ ସ୍ଥଵିଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
୯୮୧. ଓଂ ୟମଶାସକାୟ ନମଃ ॥ ୧୩୦ ॥

୯୮୨. ଓଂ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭାୟ ନମଃ ।
୯୮୩. ଓଂ ହେମାଂଗାୟ ନମଃ ।
୯୮୪. ଓଂ ହେମରୂପାୟ ନମଃ ।
୯୮୫. ଓଂ ହିରଣ୍ୟଦାୟ ନମଃ ।
୯୮୬. ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିଷେ ନମଃ ।
୯୮୭. ଓଂ ଅନାଵେକ୍ଷ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୯୮୮. ଓଂ ଚାମୁଣ୍ଡାଜନକାୟ ନମଃ ।
୯୮୯. ଓଂ ରଵୟେ ନମଃ ॥ ୧୩୧ ॥

୯୯୦. ଓଂ ମୋକ୍ଷାର୍ଥିଜନସଂସେଵ୍ୟାୟ ନମଃ ।
୯୯୧. ଓଂ ମୋକ୍ଷଦାୟ ନମଃ ।
୯୯୨. ଓଂ ମୋକ୍ଷନାୟକାୟ ନମଃ ।
୯୯୩. ଓଂ ମହାଶ୍ମଶାନନିଲୟାୟ ନମଃ ।
୯୯୪. ଓଂ ଵେଦାଶ୍ଵାୟ ନମଃ ।
୯୯୫. ଓଂ ଭୂରଥାୟ ନମଃ ।
୯୯୬. ଓଂ ସ୍ଥିରାୟ ନମଃ ॥ ୧୩୨ ॥

୯୯୭. ଓଂ ମୃଗଵ୍ୟାଧାୟ ନମଃ ।
୯୯୮. ଓଂ ଚର୍ମଧାମ୍ନେ ନମଃ ।
୯୯୯. ଓଂ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନାୟ ନମଃ ।
୧୦୦୦. ଓଂ ସ୍ଫଟିକପ୍ରଭାୟ ନମଃ ।
୧୦୦୧. ଓଂ ସର୍ଵଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
୧୦୦୨. ଓଂ ପରମାର୍ଥାତ୍ମନେ ନମଃ ।
୧୦୦୩. ଓଂ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦାଶ୍ରୟାୟ ନମଃ ।
୧୦୦୪. ଓଂ ଵିଭଵେ ନମଃ ॥ ୧୩୩ ॥

୧୦୦୫. ଓଂ ମହେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
୧୦୦୬. ଓଂ ମହାଦେଵାୟ ନମଃ ।
୧୦୦୭. ଓଂ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ।
୧୦୦୮. ଓଂ ସଦାଶିଵାୟ ନମଃ ॥ ୧୩୪ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Shiva Stotram:

Sri Shiva Sahasranamavali Based on Stotra in Rudrayamala in Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment