1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

Sri Shiva Sahasranamavali Based on Stotra in Rudrayamala in English

Shri Shivasahasranamavali Stotra in Rudrayamala Lyrics in English:

॥ srisivasahasranamavali ॥

Om sri ganesaya namah ।
atha sri siva sahasra namavali
1. Om hiranyabahave namah ।
2. Om senanye namah ।
3. Om dikpataye namah ।
4. Om taruraje namah ।
5. Om haraya namah ।
6. Om harikesaya namah ।
7. Om pasupataye namah ।
8. Om mahate namah ।
9. Om saspinjaraya namah ।
10. Om mrdaya namah ॥ 1 ॥

11. Om vivyadhine namah ।
12. Om babhlusaya namah ।
13. Om sresthaya namah ।
14. Om paramatmane sanatanaya namah ।
15. Om sarvannaraje namah ।
16. Om jagatkartre namah ।
17. Om pustesaya namah ।
18. Om nandikesvaraya namah ॥ 2 ॥

19. Om atatavine namah ।
20. Om maharudraya namah ।
21. Om samsarastraya namah ।
22. Om suresvaraya namah ।
23. Om upavitaye namah ।
24. Om ahantyatmane namah ।
25. Om ksetresaya namah ।
26. Om vananayakaya namah ॥ 3 ॥

27. Om rohitaya namah ।
28. Om sthapataye namah ।
29. Om sutaya namah ।
30. Om vanijaya namah ।
31. Om mantrine namah ।
32. Om unnataya namah ।
33. Om vrksesaya namah ।
34. Om hutabhuje namah ।
35. Om devaya namah ।
36. Om bhuvantaye namah ।
37. Om varivaskrtaya namah ॥ 4 ॥

38. Om uccairghosaya namah ।
39. Om ghorarupaya namah ।
40. Om pattisaya namah ।
41. Om pasamocakaya namah ।
42. Om osadhisaya namah ।
43. Om pancavaktraya namah ।
44. Om krtsnavitaya namah ।
45. Om bhayanakaya namah ॥ 5 ॥

46. Om sahamanaya namah ।
47. Om svarnaretase namah ।
48. Om nivyadhaye namah ।
49. Om nirupaplavaya namah ।
50. Om avyadhinisaya namah ।
51. Om kakubhaya namah ।
52. Om nisamgine namah ।
53. Om stenaraksakaya namah ॥ 6 ॥

54. Om mantratmane namah ।
55. Om taskaradhyaksaya namah ।
56. Om vancakaya namah ।
57. Om parivancakaya namah ।
58. Om aranyesaya namah ।
59. Om paricaraya namah ।
60. Om nicerave namah ।
61. Om stayuraksakaya namah ॥ 7 ॥

62. Om prakrntesaya namah ।
63. Om giricaraya namah ।
64. Om kuluncesaya namah ।
65. Om guhestadaya namah ।
66. Om bhavaya namah ।
67. Om sarvaya namah ।
68. Om nilakanthaya namah ।
69. Om kapardine namah ।
70. Om tripurantakaya namah ॥ 8 ॥

71. Om vyuptakesaya namah ।
72. Om girisayaya namah ।
73. Om sahasraksaya namah ।
74. Om sahasrapade namah ।
75. Om sipivistaya namah ।
76. Om candramaulaye namah ।
77. Om hrasvaya namah ।
78. Om midhustamaya namah ।
79. Om anaghaya namah ॥ 9 ॥

80. Om vamanaya namah ।
81. Om vyapakaya namah ।
82. Om suline namah ।
83. Om varsiyase namah ।
84. Om ajadaya namah ।
85. Om ananave namah ।
86. Om urvyaya namah ।
87. Om surmyaya namah ।
88. Om agriyaya namah ।
89. Om sibhyaya namah ।
90. Om prathamaya namah ।
91. Om pavakakrtaye namah ॥ 10 ॥

92. Om acaraya namah ।
93. Om tarakaya namah ।
94. Om taraya namah ।
95. Om avasvanyaya namah ।
96. Om anantavigrahaya namah ।
97. Om dvipyaya namah ।
98. Om srotasyaya namah ।
99. Om isanaya namah ।
100. Om dhuryaya namah ।
101. Om gavyayanaya namah ।
102. Om yamaya namah ॥ 11 ॥

103. Om purvajaya namah ।
104. Om aparajaya namah ।
105. Om jyesthaya namah ।
106. Om kanisthaya namah ।
107. Om visvalocanaya namah ।
108. Om apagalbhaya namah ।
109. Om madhyamaya namah ।
110. Om urmyaya namah ।
111. Om jaghanyaya namah ।
112. Om budhniyaya namah ।
113. Om prabhave namah ॥ 12 ॥

114. Om pratisaryaya namah ।
115. Om anantarupaya namah ।
116. Om sobhyaya namah ।
117. Om yamyaya namah ।
118. Om surasrayaya namah ।
119. Om khalyaya namah ।
120. Om urvaryaya namah ।
121. Om abhayaya namah ।
122. Om ksemyaya namah ।
123. Om slokyaya namah ।
124. Om pathyaya nabhase namah ।
125. Om agranye namah ॥ 13 ॥

126. Om vanyaya namah ।
127. Om avasanyaya namah ।
128. Om putatmane namah ।
129. Om sarvaya namah ।
130. Om kaksyaya namah ।
131. Om pratisravaya namah ।
132. Om asusenaya namah ।
133. Om mahasenaya namah ।
134. Om mahaviraya namah ।
135. Om maharathaya namah ॥ 14 ॥

136. Om suraya namah ।
137. Om atighatakaya namah ।
138. Om varmine namah ।
139. Om varuthine namah ।
140. Om bilmine namah ।
141. Om udyataya namah ।
142. Om srutasenaya namah ।
143. Om srutaya namah ।
144. Om saksine namah ।
145. Om kavacine namah ।
146. Om vasakrte vasine namah ॥ 15 ॥

147. Om ahananyaya namah ।
148. Om ananyanathaya namah ।
149. Om dundubhyaya namah ।
150. Om aristanasakaya namah ।
151. Om dhrsnave namah ।
152. Om pramrsaya namah ।
153. Om ityatmane namah ।
154. Om vadanyaya namah ।
155. Om vedasammataya namah ॥ 16 ॥

156. Om tiksnesupanaye namah ।
157. Om prahitaya namah ।
158. Om svayudhaya namah ।
159. Om sastravittamaya namah ।
160. Om sudhanvane namah ।
161. Om suprasannatmane namah ।
162. Om visvavaktraya namah ।
163. Om sadagataye namah ॥ 17 ॥

164. Om srutyaya namah ।
165. Om pathyaya namah ।
166. Om visvabahave namah ।
167. Om katyaya namah ।
168. Om nipyaya namah ।
169. Om sucismitaya namah ।
170. Om sudyaya namah ।
171. Om sarasyaya namah ।
172. Om vaisantaya namah ।
173. Om nadyaya namah ।
174. Om kupyaya namah ।
175. Om rsaye namah ।
176. Om manave namah ॥ 18 ॥

177. Om sarvasmai namah ।
178. Om varsyaya namah ।
179. Om varsarupaya namah ।
180. Om kumaraya namah ।
181. Om kusalaya namah ।
182. Om amalaya namah ।
183. Om meghyaya namah ।
184. Om avarsyaya namah ।
185. Om amoghasaktaye namah ।
186. Om vidyutyaya namah ।
187. Om amoghavikramaya namah ॥ 19 ॥

188. Om durasadaya namah ।
189. Om duraradhyaya namah ।
190. Om nirdvandvaya namah ।
191. Om duhsaharsabhaya namah ।
192. Om idhriyaya namah ।
193. Om krodhasamanaya namah ।
194. Om jatukarnaya namah ।
195. Om purustutaya namah ॥ 20 ॥

196. Om atapyaya namah ।
197. Om vayave namah ।
198. Om ajaraya namah ।
199. Om vatyaya namah ।
200. Om katyayanipriyaya namah ।
201. Om vastavyaya namah ।
202. Om vastupaya namah ।
203. Om resmyaya namah ।
204. Om visvamurdhne namah ।
205. Om vasupradaya namah ॥ 21 ॥

206. Om somaya namah ।
207. Om tamraya namah ।
208. Om arunaya namah ।
209. Om samgaya namah ।
210. Om rudraya namah ।
211. Om sukhakaraya namah ।
212. Om sukrte namah ।
213. Om ugraya namah ।
214. Om anugraya namah ।
215. Om bhimakarmane namah ।
216. Om bhimaya namah ।
217. Om bhimaparakramaya namah ॥ 22 ॥

218. Om agrevadhaya namah ।
219. Om haniyatmane namah ।
220. Om hantre namah ।
221. Om durevadhaya namah ।
222. Om vadhaya namah ।
223. Om sambhave namah ।
224. Om mayobhavaya namah ।
225. Om nityaya namah ।
226. Om samkaraya namah ।
227. Om kirtisagaraya namah ॥ 23 ॥

228. Om mayaskaraya namah ।
229. Om sivataraya namah ।
230. Om khandaparsave namah ।
231. Om ajaya namah ।
232. Om sucaye namah ।
233. Om tirthyaya namah ।
234. Om kulyaya namah ।
235. Om amrtadhisaya namah ।
236. Om paryaya namah ।
237. Om avaryaya namah ।
238. Om amrtakaraya namah ॥ 24 ॥

239. Om suddhaya namah ।
240. Om prataranaya namah ।
241. Om mukhyaya namah ।
242. Om suddhapanaye namah ।
243. Om alolupaya namah ।
244. Om uccaya namah ।
245. Om uttaranaya namah ।
246. Om taryaya namah ।
247. Om taryajnaya namah ।
248. Om taryahrdgataye namah ॥ 25 ॥

249. Om ataryaya namah ।
250. Om sarabhutatmane namah ।
251. Om saragrahine namah ।
252. Om duratyayaya namah ।
253. Om aladyaya namah ।
254. Om moksadaya pathyaya namah ।
255. Om anarthaghne namah ।
256. Om satyasamgaraya namah ॥ 26 ॥

257. Om saspyaya namah ।
258. Om phenyaya namah ।
259. Om pravahyaya namah ।
260. Om udhre namah ।
261. Om sikatyaya namah ।
262. Om saikatasrayaya namah ।
263. Om irinyaya namah ।
264. Om gramanye namah ।
265. Om punyaya namah ।
266. Om saranyaya namah ।
267. Om suddhasasanaya namah ॥ 27 ॥

268. Om varenyaya namah ।
269. Om yajnapurusaya namah ।
270. Om yajnesaya namah ।
271. Om yajnanayakaya namah ।
272. Om yajnakatre namah ।
273. Om yajnabhoktre namah ।
274. Om yajnavighnavinasakaya namah ॥ 28 ॥

275. Om yajnakarmaphaladhyaksaya namah ।
276. Om yajnamurtaye namah ।
277. Om anaturaya namah ।
278. Om prapathyaya namah ।
279. Om kimsilaya namah ।
280. Om gehyaya namah ।
281. Om grhyaya namah ।
282. Om talpyaya namah ।
283. Om dhanakaraya namah ॥ 29 ॥

284. Om pulastyaya namah ।
285. Om ksayanaya namah ।
286. Om gosthyaya namah ।
287. Om govindaya namah ।
288. Om gitasatkriyaya namah ।
289. Om hradayyaya namah ।
290. Om hrdyakrte namah ।
291. Om hrdyaya namah ।
292. Om gahvaresthaya namah ।
293. Om prabhakaraya namah ॥ 30 ॥

294. Om nivespyaya namah ।
295. Om niyataya namah ।
296. Om ayantre namah ।
297. Om pamsavyaya namah ।
298. Om sampratapanaya namah ।
299. Om suskyaya namah ।
300. Om harityaya namah ।
301. Om aputatmane namah ।
302. Om rajasyaya namah ।
303. Om sattvikapriyaya namah ॥ 31 ॥

304. Om lopyaya namah ।
305. Om ulapyaya namah ।
306. Om parnasadyaya namah ।
307. Om parnyaya namah ।
308. Om purnaya namah ।
309. Om puratanaya namah ।
310. Om bhutaya namah ।
311. Om bhutapataye namah ।
312. Om bhupaya namah ।
313. Om bhudharaya namah ।
314. Om bhudharayudhaya namah ॥ 32 ॥

315. Om bhutasamghaya namah ।
316. Om bhutamurtaye namah ।
317. Om bhutaghne namah ।
318. Om bhutibhusanaya namah ।
319. Om madanaya namah ।
320. Om madakaya namah ।
321. Om madyaya namah ।
322. Om madaghne namah ।
323. Om madhurapriyaya namah ॥ 33 ॥

324. Om madhave namah ।
325. Om madhukaraya namah ।
326. Om kruraya namah ।
327. Om madhuraya namah ।
328. Om madanantakaya namah ।
329. Om niranjanaya namah ।
330. Om niradharaya namah ।
331. Om nirluptaya namah ।
332. Om nirupadhikaya namah ॥ 34 ॥

333. Om nisprapancaya namah ।
334. Om nirakaraya namah ।
335. Om nirihaya namah ।
336. Om nirupadravaya namah ।
337. Om sattvaya namah ।
338. Om sattvagunopetaya namah ।
339. Om sattvavide namah ।
340. Om sattvavitpriyaya namah ॥ 35 ॥

341. Om sattvanisthaya namah ।
342. Om sattvamurtaye namah ।
343. Om sattvesaya namah ।
344. Om sattvavittamaya namah ।
345. Om samastajagadadharaya namah ।
346. Om samastagunasagaraya namah ॥ 36 ॥

347. Om samastaduhkhavidhvamsine namah ।
348. Om samastanandakaranaya namah ।
349. Om rudraksamalabharanaya namah ।
350. Om rudraksapriyavatsalaya namah ॥ 37 ॥

351. Om rudraksavaksase namah ।
352. Om rudraksarupaya namah ।
353. Om rudraksapaksakaya namah ।
354. Om visvesvaraya namah ।
355. Om virabhadraya namah ।
356. Om samraje namah ।
357. Om daksamakhantakaya namah ॥ 38 ॥

358. Om vighnesvaraya namah ।
359. Om vighnakartre namah ।
360. Om gurave devasikhamanaye namah ।
361. Om bhujagendralasatkanthaya namah ।
362. Om bhujamgabharanapriyaya namah ॥ 39 ॥

363. Om bhujamgavilasatkarnaya namah ।
364. Om bhujamgavalayavrtaya namah ।
365. Om munivandyaya namah ।
366. Om munisresthaya namah ।
367. Om munivrndanisevitaya namah ॥ 40 ॥

368. Om munihrtpundarikasthaya namah ।
369. Om munisamghaikajivanaya namah ।
370. Om munimrgyaya namah ।
371. Om vedamrgyaya namah ।
372. Om mrgahastaya namah ।
373. Om munisvaraya namah ॥ 41 ॥

374. Om mrgendracarmavasanaya namah ।
375. Om narasimhanipatanaya namah ।
376. Om mrtyunjayaya namah ।
377. Om mrtyumrtyave namah ।
378. Om apamrtyuvinasakaya namah ॥ 42 ॥

379. Om dustamrtyave namah ।
380. Om adustestaya namah ।
381. Om mrtyughne mrtyupujitaya namah ।
382. Om urdhvaya namah ।
383. Om hiranyaya namah ।
384. Om paramaya namah ।
385. Om nidhanesaya namah ।
386. Om dhanadhipaya namah ॥ 43 ॥

387. Om yajurmurtaye namah ।
388. Om samamurtaye namah ।
389. Om rnmurtaye namah ।
390. Om murtivarjitaya namah ।
391. Om vyaktaya namah ।
392. Om vyaktatamaya namah ।
393. Om avyaktaya namah ।
394. Om vyaktavyaktaya namah ।
395. Om tamase namah ।
396. Om javine namah ॥ 44 ॥

397. Om lingamurtaye namah ।
398. Om alingatmane namah ।
399. Om lingalingatmavigrahaya namah ।
400. Om grahagrahaya namah ।
401. Om grahadharaya namah ।
402. Om grahakaraya namah ।
403. Om grahesvaraya namah ॥ 45 ॥

404. Om grahakrte namah ।
405. Om grahabhide namah ।
406. Om grahine namah ।
407. Om grahaya namah ।
408. Om grahavilaksanaya namah ।
409. Om kalpakaraya namah ।
410. Om kalpakartre namah ।
411. Om kalpalaksanatatparaya namah ॥ 46 ॥

412. Om kalpaya namah ।
413. Om kalpakrtaye namah ।
414. Om kalpanasakaya namah ।
415. Om kalpakalpakaya namah ।
416. Om paramatmane namah ।
417. Om pradhanatmane namah ।
418. Om pradhanapurusaya namah ।
419. Om sivaya namah ॥ 47 ॥

420. Om vedyaya namah ।
421. Om vaidyaya namah ।
422. Om vedavedyaya namah ।
423. Om vedavedantasamstutaya namah ।
424. Om vedavaktraya namah ।
425. Om vedajihvaya namah ।
426. Om vijihvaya namah ।
427. Om jihmanasakaya namah ॥ 48 ॥

428. Om kalyanarupaya namah ।
429. Om kalyanaya namah ।
430. Om kalyanagunasamsrayaya namah ।
431. Om bhaktakalyanadaya namah ।
432. Om bhaktakamadhenave namah ।
433. Om suradhipaya namah ॥ 49 ॥

434. Om pavanaya namah ।
435. Om pavakaya namah ।
436. Om vamaya namah ।
437. Om mahakalaya namah ।
438. Om madapahaya namah ।
439. Om ghorapatakadavagnaye namah ।
440. Om davabhasmakanapriyaya namah ॥ 50 ॥

441. Om anantasomasuryagnimandalapratimaprabhaya namah ।
442. Om jagadekaprabhave namah ।
443. Om svamine namah ।
444. Om jagadvandyaya namah ।
445. Om jaganmayaya namah ॥ 51 ॥

446. Om jagadanandadaya namah ।
447. Om janmajaramaranavarjitaya namah ।
448. Om khatvangine namah ।
449. Om nitimate namah ।
450. Om satyaya namah ।
451. Om devatatmane namah ।
452. Om atmasambhavaya namah ॥ 52 ॥

453. Om kapalamalabharanaya namah ।
454. Om kapaline namah ।
455. Om visnuvallabhaya namah ।
456. Om kamalasanakalagnaye namah ।
457. Om kamalasanapujitaya namah ॥ 53 ॥

458. Om kaladhisaya namah ।
459. Om trikalajnaya namah ।
460. Om dustavigrahavarakaya namah ।
461. Om natyakartre namah ।
462. Om nataparaya namah ।
463. Om mahanatyavisaradaya namah ॥ 54 ॥

464. Om viratdrupadharaya namah ।
465. Om dhiraya namah ।
466. Om viraya namah ।
467. Om vrsabhavahanaya namah ।
468. Om vrsamkaya namah ।
469. Om vrsabhadhisaya namah ।
470. Om vrsatmane namah ।
471. Om vrsabhadhvajaya namah ॥ 55 ॥

472. Om mahonnataya namah ।
473. Om mahakayaya namah ।
474. Om mahavaksase namah ।
475. Om mahabhujaya namah ।
476. Om mahaskandhaya namah ।
477. Om mahagrivaya namah ।
478. Om mahavaktraya namah ।
479. Om mahasirase namah ॥ 56 ॥

480. Om mahahanave namah ।
481. Om mahadamstraya namah ।
482. Om mahadosthaya namah ।
483. Om mahodaraya namah ।
484. Om sundarabhruve namah ।
485. Om sunayanaya namah ।
486. Om sulalataya namah ।
487. Om sukandaraya namah ॥ 57 ॥

488. Om satyavakyaya namah ।
489. Om dharmavettre namah ।
490. Om satyajnaya namah ।
491. Om satyavittamaya namah ।
492. Om dharmavate namah ।
493. Om dharmanipunaya namah ।
494. Om dharmaya namah ।
495. Om dharmapravartakaya namah ॥ 58 ॥

496. Om krtajnaya namah ।
497. Om krtakrtyatmane namah ।
498. Om krtakrtyaya namah ।
499. Om krtagamaya namah ।
500. Om krtyavide namah ।
501. Om krtyavicchresthaya namah ।
502. Om krtajnapriyakrttamaya namah ॥ 59 ॥

503. Om vratakrte namah ।
504. Om vratavicchresthaya namah ।
505. Om vrataviduse namah ।
506. Om mahavratine namah ।
507. Om vratapriyaya namah ।
508. Om vratadharaya namah ।
509. Om vratakaraya namah ।
510. Om vratesvaraya namah ॥ 60 ॥

511. Om atiragine namah ।
512. Om vitaragine namah ।
513. Om ragahetave namah ।
514. Om viragavide namah ।
515. Om ragaghnaya namah ।
516. Om ragasamanaya namah ।
517. Om ragadaya namah ।
518. Om ragiragavide namah ॥ 61 ॥

519. Om viduse namah ।
520. Om vidvattamaya namah ।
521. Om vidvajjanamanasasamsrayaya namah ।
522. Om vidvajjanasrayaya namah ।
523. Om vidvajjanastavyaparakramaya namah ॥ 62 ॥

524. Om nitikrte namah ।
525. Om nitivide namah ।
526. Om nitipradatre namah ।
527. Om nitivitpriyaya namah ।
528. Om vinitavatsalaya namah ।
529. Om nitisvarupaya namah ।
530. Om nitisamsrayaya namah ॥ 63 ॥

531. Om krodhavide namah ।
532. Om krodhakrte namah ।
533. Om krodhijanakrte namah ।
534. Om krodharupadhrse namah ।
535. Om sakrodhaya namah ।
536. Om krodhaghne namah ।
537. Om krodhijanaghne namah ।
538. Om krodhakaranaya namah ॥ 64 ॥

539. Om gunavate namah ।
540. Om gunavicchresthaya namah ।
541. Om nirgunaya namah ।
542. Om gunavitpriyaya namah ।
543. Om gunadharaya namah ।
544. Om gunakaraya namah ।
545. Om gunakrte namah ।
546. Om gunanasakaya namah ॥ 65 ॥

547. Om viryavate namah ।
548. Om viryavicchresthaya namah ।
549. Om viryavide namah ।
550. Om viryasamsrayaya namah ।
551. Om viryakaraya namah ।
552. Om viryakaraya namah ।
553. Om viryaghne namah ।
554. Om viryavardhakaya namah ॥ 66 ॥

555. Om kalavide namah ।
556. Om kalakrte namah ।
557. Om kalaya namah ।
558. Om balakrte namah ।
559. Om balavide namah ।
560. Om baline namah ।
561. Om manonmanaya namah ।
562. Om manorupaya namah ।
563. Om balapramathanaya namah ।
564. Om balaya namah ॥ 67 ॥

565. Om visvapradatre var vidyapradatre namah ।
566. Om visvesaya var vidyesaya namah ।
567. Om visvamatraikasamsrayaya var vidyamatraikasamsrayaya namah ।
568. Om visvakaraya var vidyakaraya namah ।
569. Om mahavisvaya var mahavidyaya namah ।
570. Om visvavisvaya var vidyavidyaya namah ।
571. Om visaradaya namah ॥ 68 ॥

572. Om vasantakrte namah ।
573. Om vasantatmane namah ।
574. Om vasantesaya namah ।
575. Om vasantadaya namah ।
576. Om grismatmane namah ।
577. Om grismakrte namah ।
578. Om grismavardhakaya namah ।
579. Om grismanasakaya namah ॥ 69 ॥

580. Om pravrtkrte namah ।
581. Om pravrdakaraya namah ।
582. Om pravrtkalapravartakaya namah ।
583. Om pravrtpravardhakaya namah ।
584. Om pravrnnathaya namah ।
585. Om pravrd-vinasakaya namah ॥ 70 ॥

586. Om saradatmane namah ।
587. Om saraddhetave namah ।
588. Om saratkalapravartakaya namah ।
589. Om sarannathaya namah ।
590. Om saratkalanasakaya namah ।
591. Om saradasrayaya namah ॥ 71 ॥

592. Om himasvarupaya namah ।
593. Om himadaya namah ।
594. Om himaghne namah ।
595. Om himanayakaya namah ।
596. Om saisiratmane namah ।
597. Om saisiresaya namah ।
598. Om saisirartupravartakaya namah ॥ 72 ॥

599. Om pracyatmane namah ।
600. Om daksinakaraya namah ।
601. Om praticyatmane namah ।
602. Om uttarakrtaye namah ।
603. Om agneyatmane namah ।
604. Om nirrtisaya namah ।
605. Om vayavyatmane namah ।
606. Om isanayakaya namah ॥ 73 ॥

607. Om urdhvadhahsudigakaraya namah ।
608. Om nanadesaikanayakaya namah ।
609. Om sarvapaksimrgakaraya namah ।
610. Om sarvapaksimrgadhipaya namah ॥ 74 ॥

611. Om sarvapaksimrgadharaya namah ।
612. Om mrgadyutpattikaranaya namah ।
613. Om jivadhyaksaya namah ।
614. Om jivavandyaya namah ।
615. Om jivavide namah ।
616. Om jivaraksakaya ॥ 75 ॥

617. Om jivakrte namah ।
618. Om jivaghne namah ।
619. Om jivajivanaya namah ।
620. Om jivasamsrayaya namah ।
621. Om jyotihsvarupine namah ।
622. Om visvatmane namah ।
623. Om visvanathaya namah ।
624. Om viyatpataye namah ॥ 76 ॥

625. Om vajratmane namah ।
626. Om vajrahastatmane namah ।
627. Om vajresaya namah ।
628. Om vajrabhusitaya namah ।
629. Om kumaragurave isanaya namah ।
630. Om ganadhyaksaya namah ।
631. Om ganadhipaya namah ॥ 77 ॥

632. Om pinakapanaye namah ।
633. Om suryatmane namah ।
634. Om somasuryagnilocanaya namah ।
635. Om apayarahitaya namah ।
636. Om santaya namah ।
637. Om dantaya namah ।
638. Om damayitre namah ।
639. Om damaya namah ॥ 78 ॥

640. Om rsaye namah ।
641. Om puranapurusaya namah ।
642. Om purusesaya namah ।
643. Om purandaraya namah ।
644. Om kalagnirudraya namah ।
645. Om sarvesaya namah ।
646. Om samarupaya namah ।
647. Om samesvaraya namah ॥ 79 ॥

648. Om pralayanalakrte namah ।
649. Om divyaya namah ।
650. Om pralayanalanasakaya namah ।
651. Om triyambakaya namah ।
652. Om arisadvarganasakaya namah ।
653. Om dhanadapriyaya namah ॥ 80 ॥

654. Om aksobhyaya namah ।
655. Om ksobharahitaya namah ।
656. Om ksobhadaya namah ।
657. Om ksobhanasakaya namah ।
658. Om sadambhaya namah ।
659. Om dambharahitaya namah ।
660. Om dambhadaya namah ।
661. Om dambhanasakaya namah ॥ 81 ॥

662. Om kundendusamkhadhavalaya namah ।
663. Om bhasmoddhulitavigrahaya namah ।
664. Om bhasmadharanahrstatmane namah ।
665. Om tustaye namah ।
666. Om pustaye namah ।
667. Om arisudanaya namah ॥ 82 ॥

668. Om sthanave namah ।
669. Om digambaraya namah ।
670. Om bhargaya namah ।
671. Om bhaganetrabhide namah ।
672. Om udyamaya namah ।
673. Om trikagnaye namah ।
674. Om kalakalagnaye namah ।
675. Om advitiyaya namah ।
676. Om mahayasase namah ॥ 83 ॥

677. Om samapriyaya namah ।
678. Om samavetre namah ।
679. Om samagaya namah ।
680. Om samagapriyaya namah ।
681. Om dhirodattaya namah ।
682. Om mahadhiraya namah ।
683. Om dhairyadaya namah ।
684. Om dhairyavardhakaya namah ॥ 84 ॥

685. Om lavanyarasaye namah ।
686. Om sarvajnaya subuddhaye namah ।
687. Om buddhimate varaya namah ।
688. Om tumbavinaya namah ।
689. Om kambukanthaya namah ।
690. Om sambararinikrntanaya namah ॥ 85 ॥

691. Om sardulacarmavasanaya namah ।
692. Om purnanandaya namah ।
693. Om jagatpriyaya namah ।
694. Om jayapradaya namah ।
695. Om jayadhyaksaya namah ।
696. Om jayatmane namah ।
697. Om jayakaranaya namah ॥ 86 ॥

698. Om jangamajangamakaraya namah ।
699. Om jagadutpattikaranaya namah ।
700. Om jagadraksakaraya namah ।
701. Om vasyaya namah ।
702. Om jagatpralayakaranaya namah ॥ 87 ॥

703. Om pusadantabhide namah ।
704. Om utkrstaya namah ।
705. Om pancayajnaya namah ।
706. Om prabhanjakaya namah ।
707. Om astamurtaye namah ।
708. Om visvamurtaye namah ।
709. Om atimurtaye namah ।
710. Om amurtimate namah ॥ 88 ॥

711. Om kailasasikharavasaya namah ।
712. Om kailasasikharapriyaya namah ।
713. Om bhaktakailasadaya namah ।
714. Om suksmaya namah ।
715. Om marmajnaya namah ।
716. Om sarvasiksakaya namah ॥ 89 ॥

717. Om somaya somakalakaraya namah ।
718. Om mahatejase namah ।
719. Om mahatapase namah ।
720. Om hiranyasmasrave namah ।
721. Om anandaya namah ।
722. Om svarnakesaya namah ।
723. Om suvarnadrse namah ॥ 90 ॥

724. Om brahmane namah ।
725. Om visvasrje namah ।
726. Om urvisaya namah ।
727. Om mocakaya namah ।
728. Om bandhavarjitaya namah ।
729. Om svatantraya namah ।
730. Om sarvamantratmane namah ।
731. Om svutimate amitaprabhaya namah ॥ 91 ॥

732. Om puskaraksaya namah ।
733. Om punyakirtaye namah ।
734. Om punyasravanakirtanaya namah ।
735. Om punyamurtaye namah ।
736. Om punyadatre namah ।
737. Om punyapunyaphalapradaya namah ॥ 92 ॥

738. Om sarabhutaya namah ।
739. Om svaramayaya namah ।
740. Om rasabhutaya namah ।
741. Om rasasrayaya namah ।
742. Om Omkaraya namah ।
743. Om pranavaya namah ।
744. Om nadaya namah ।
745. Om pranatartiprabhanjanaya namah ॥ 93 ॥

746. Om nikatasthaya namah ।
747. Om atidurasthaya namah ।
748. Om vasine namah ।
749. Om brahmandanayakaya namah ।
750. Om mandaramulanilayaya namah ।
751. Om mandarakusumavrtaya namah ॥ 94 ॥

752. Om vrndarakapriyatamaya namah ।
753. Om vrndarakavararcitaya namah ।
754. Om srimate namah ।
755. Om anantakalyanaparipurnaya namah ।
756. Om mahodayaya namah ॥ 95 ॥

757. Om mahotsahaya namah ।
758. Om visvabhoktre namah ।
759. Om visvasaparipurakaya namah ।
760. Om sulabhaya namah ।
761. Om asulabhaya namah ।
762. Om labhyaya namah ।
763. Om alabhyaya namah ।
764. Om labhapravardhakaya namah ॥ 96 ॥

765. Om labhatmane namah ।
766. Om labhadaya namah ।
767. Om vaktre namah ।
768. Om dyutimate namah ।
769. Om anasuyakaya namah ।
770. Om brahmacarine namah ।
771. Om drdhacarine namah ।
772. Om devasimhaya namah ।
773. Om dhanapriyaya namah ॥ 97 ॥

774. Om vedapaya namah ।
775. Om devadevesaya namah ।
776. Om devadevaya namah ।
777. Om uttamottamaya namah ।
778. Om bijarajaya namah ।
779. Om bijahetave namah ।
780. Om bijadaya namah ।
781. Om bijavrddhidaya namah ॥ 98 ॥

782. Om bijadharaya namah ।
783. Om bijarupaya namah ।
784. Om nirbijaya namah ।
785. Om bijanasakaya namah ।
786. Om paraparesaya namah ।
787. Om varadaya namah ।
788. Om pingalaya namah ।
789. Om ayugmalocanaya namah ॥ 99 ॥

790. Om pingalaksaya namah ।
791. Om suragurave namah ।
792. Om gurave namah ।
793. Om suragurupriyaya namah ।
794. Om yugavahaya namah ।
795. Om yugadhisaya namah ।
796. Om yugakrte namah ।
797. Om yuganasakaya namah ॥ 100 ॥

798. Om karpuragauraya namah ।
799. Om gaurisaya namah ।
800. Om gauriguruguhasrayaya namah ।
801. Om dhurjataye namah ।
802. Om pingalajataya namah ।
803. Om jatamandalamanditaya namah ॥ 101 ॥

804. Om manojavaya namah ।
805. Om jivahetave namah ।
806. Om andhakasurasudanaya namah ।
807. Om lokabandhave namah ।
808. Om kaladharaya namah ।
809. Om panduraya namah ।
810. Om pramathadhipaya namah ॥ 102 ॥

811. Om avyaktalaksanaya namah ।
812. Om yogine namah ।
813. Om yogisaya namah ।
814. Om yogapumgavaya namah ।
815. Om sritavasaya namah ।
816. Om janavasaya namah ।
817. Om suravasaya namah ।
818. Om sumandalaya namah ॥ 103 ॥

819. Om bhavavaidyaya namah ।
820. Om yogivedyaya namah ।
821. Om yogisimhahrdasanaya namah ।
822. Om uttamaya namah ।
823. Om anuttamaya namah ।
824. Om asaktaya namah ।
825. Om kalakanthaya namah ।
826. Om visadanaya namah ॥ 104 ॥

827. Om asasyaya namah ।
828. Om kamaniyatmane namah ।
829. Om subhaya namah ।
830. Om sundaravigrahaya namah ।
831. Om bhaktakalpatarave namah ।
832. Om stotre namah ।
833. Om stavyaya namah ।
834. Om stotravarapriyaya namah ॥ 105 ॥

835. Om aprameyagunadharaya namah ।
836. Om vedakrte namah ।
837. Om vedavigrahaya namah ।
838. Om kirtyadharaya namah ।
839. Om kirtikaraya namah ।
840. Om kirtihetave namah ।
841. Om ahetukaya namah ॥ 106 ॥

842. Om apradhrsyaya namah ।
843. Om santabhadraya namah ।
844. Om kirtistambhaya namah ।
845. Om manomayaya namah ।
846. Om bhusayaya namah ।
847. Om annamayaya namah ।
848. Om abhoktre namah ।
849. Om mahesvasaya namah ।
850. Om mahitanave namah ॥ 107 ॥

851. Om vijnanamayaya namah ।
852. Om anandamayaya namah ।
853. Om pranamayaya namah ।
854. Om annadaya namah ।
855. Om sarvalokamayaya namah ।
856. Om yastre namah ।
857. Om dharmadharmapravartakaya namah ॥ 108 ॥

858. Om anirvinnaya namah ।
859. Om gunagrahine namah ।
860. Om sarvadharmaphalapradaya namah ।
861. Om dayasudhardranayanaya namah ।
862. Om nirasise namah ।
863. Om aparigrahaya namah ॥ 109 ॥

864. Om pararthavrttaye madhuraya namah ।
865. Om madhurapriyadarsanaya namah ।
866. Om muktadamaparitangaya namah ।
867. Om nihsangaya namah ।
868. Om mangalakaraya namah ॥ 110 ॥

869. Om sukhapradaya namah ।
870. Om sukhakaraya namah ।
871. Om sukhaduhkhavivarjitaya namah ।
872. Om visrnkhalaya namah ।
873. Om jagate namah ।
874. Om kartre namah ।
875. Om jitasarvaya namah ।
876. Om pitamahaya namah ॥ 111 ॥

877. Om anapayaya namah ।
878. Om aksayaya namah ।
879. Om mundine namah ।
880. Om surupaya namah ।
881. Om rupavarjitaya namah ।
882. Om atindriyaya namah ।
883. Om mahamayaya namah ।
884. Om mayavine namah ।
885. Om vigatajvaraya namah ॥ 112 ॥

886. Om amrtaya namah ।
887. Om sasvataya santaya namah ।
888. Om mrtyughne namah ।
889. Om mukanasanaya namah ।
890. Om mahapretasanasinaya namah ।
891. Om pisacanucaravrtaya namah ॥ 113 ॥

892. Om gaurivilasasadanaya namah ।
893. Om nanaganavisaradaya namah ।
894. Om vicitramalyavasanaya namah ।
895. Om divyacandanacarcitaya namah ॥ 114 ॥

896. Om visnubrahmadivandyamghraye namah ।
897. Om surasuranamaskrtaya namah ।
898. Om kiritaledhiphalendave namah ।
899. Om manikamkanabhusitaya namah ॥ 115 ॥

900. Om ratnamgadamgaya namah ।
901. Om ratnesaya namah ।
902. Om ratnaranjitapadukaya namah ।
903. Om navaratnaganopetakiritine namah ।
904. Om ratnakancukaya namah ॥ 116 ॥

905. Om nanavidhanekaratnalasatkundalamanditaya namah ।
906. Om divyaratnaganakirnakanthabharanabhusitaya namah ॥ 117 ॥

907. Om galavyalamanaye namah ।
908. Om nasaputabhrajitamauktikaya namah ।
909. Om ratnamguliyavilasatkarasakhanakhaprabhaya namah ॥ 118 ॥

910. Om ratnabhrajaddhemasutralasatkatitataya namah ।
911. Om patave namah ।
912. Om vamankabhagavilasatparvativiksanapriyaya namah ॥ 119 ॥

913. Om lilavalambitavapuse namah ।
914. Om bhaktamanasamandiraya namah ।
915. Om mandamandarapuspaughalasadvayunisevitaya namah ॥ 120 ॥

916. Om kasturivilasatphalaya namah ।
917. Om divyavesavirajitaya namah ।
918. Om divyadehaprabhakutasandipitadigantaraya namah ॥ 121 ॥

919. Om devasuragurustavyaya namah ।
920. Om devasuranamaskrtaya namah ।
921. Om hastarajatpundarikaya namah ।
922. Om pundarikanibheksanaya namah ॥ 122 ॥

923. Om sarvasasyagunaya namah ।
924. Om ameyaya namah ।
925. Om sarvalokestabhusanaya namah ।
926. Om sarvestadatre namah ।
927. Om sarvestaya namah ।
928. Om sphuranmangalavigrahaya namah ॥ 123 ॥

929. Om avidyalesarahitaya namah ।
930. Om nanavidyaikasamsrayaya namah ।
931. Om murtibhavaya namah ।
932. Om krpapuraya namah ।
933. Om bhaktestaphalapurakaya namah ॥ 124 ॥

934. Om sampurnakamaya namah ।
935. Om saubhagyanidhaye namah ।
936. Om saubhagyadayakaya namah ।
937. Om hitaisine namah ।
938. Om hitakrte namah ।
939. Om saumyaya namah ।
940. Om pararthaikaprayojanaya namah ॥ 125 ॥

941. Om saranagatadinartaparitranaparayanaya namah ।
942. Om jisnave namah ।
943. Om netre namah ।
944. Om vasatkaraya namah ।
945. Om bhrajisnave namah ।
946. Om bhojanaya namah ।
947. Om havise namah ॥ 126 ॥

948. Om bhoktre namah ।
949. Om bhojayitre namah ।
950. Om jetre namah ।
951. Om jitaraye namah ।
952. Om jitamanasaya namah ।
953. Om aksaraya namah ।
954. Om karanaya namah ।
955. Om kruddhasamaraya namah ।
956. Om saradaplavaya namah ॥ 127 ॥

957. Om ajnapakecchaya namah ।
958. Om gambhiraya namah ।
959. Om kavaye namah ।
960. Om duhsvapnanasakaya namah ।
961. Om pancabrahmasamutpattaye namah ।
962. Om ksetrajnaya namah ।
963. Om ksetrapalakaya namah ॥ 128 ॥

964. Om vyomakesaya namah ।
965. Om bhimavesaya namah ।
966. Om gauripataye namah ।
967. Om anamayaya namah ।
968. Om bhavabdhitaranopayaya namah ।
969. Om bhagavate namah ।
970. Om bhaktavatsalaya namah ॥ 129 ॥

971. Om varaya namah ।
972. Om varisthaya namah ।
973. Om nedisthaya namah ।
974. Om priyaya namah ।
975. Om priyadavaya namah ।
976. Om sudhiye namah ।
977. Om yantre namah ।
978. Om yavisthaya namah ।
979. Om ksodisthaya namah ।
980. Om sthavisthaya namah ।
981. Om yamasasakaya namah ॥ 130 ॥

982. Om hiranyagarbhaya namah ।
983. Om hemamgaya namah ।
984. Om hemarupaya namah ।
985. Om hiranyadaya namah ।
986. Om brahmajyotise namah ।
987. Om anaveksyaya namah ।
988. Om camundajanakaya namah ।
989. Om ravaye namah ॥ 131 ॥

990. Om moksarthijanasamsevyaya namah ।
991. Om moksadaya namah ।
992. Om moksanayakaya namah ।
993. Om mahasmasananilayaya namah ।
994. Om vedasvaya namah ।
995. Om bhurathaya namah ।
996. Om sthiraya namah ॥ 132 ॥

997. Om mrgavyadhaya namah ।
998. Om carmadhamne namah ।
999. Om pracchannaya namah ।
1000. Om sphatikaprabhaya namah ।
1001. Om sarvajnaya namah ।
1002. Om paramarthatmane namah ।
1003. Om brahmanandasrayaya namah ।
1004. Om vibhave namah ॥ 133 ॥

1005. Om mahesvaraya namah ।
1006. Om mahadevaya namah ।
1007. Om parabrahmane namah ।
1008. Om sadasivaya namah ॥ 134 ॥

Also Read 1000 Names of Shri Shiva Stotram:

Sri Shiva Sahasranamavali Based on Stotra in Rudrayamala in Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment