Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Surya Kavacham Lyrics in Tamil | Surya Bhagavan Stotram

Surya Kavacham Lyrics in Tamil:

ஶ்ரீபைரவ உவாச
யோ தேவதேவோ பகவான் பாஸ்கரோ மஹஸாம் னிதிஃ |
கயத்ரீனாயகோ பாஸ்வான் ஸவிதேதி ப்ரகீயதே || 1 ||

தஸ்யாஹம் கவசம் திவ்யம் வஜ்ரபஞ்ஜரகாபிதம் |
ஸர்வமன்த்ரமயம் குஹ்யம் மூலவித்யாரஹஸ்யகம் || 2 ||

ஸர்வபாபாபஹம் தேவி துஃகதாரித்ர்யனாஶனம் |
மஹாகுஷ்டஹரம் புண்யம் ஸர்வரோகனிவர்ஹணம் || 3 ||

ஸர்வஶத்ருஸமூஹக்னம் ஸம்க்ராமே விஜயப்ரதம் |
ஸர்வதேஜோமயம் ஸர்வதேவதானவபூஜிதம் || 4 ||

ரணே ராஜபயே கோரே ஸர்வோபத்ரவனாஶனம் |
மாத்றுகாவேஷ்டிதம் வர்ம பைரவானனனிர்கதம் || 5 ||

க்ரஹபீடாஹரம் தேவி ஸர்வஸங்கடனாஶனம் |
தாரணாதஸ்ய தேவேஶி ப்ரஹ்மா லோகபிதாமஹஃ || 6 ||

விஷ்ணுர்னாராயணோ தேவி ரணே தைத்யாஞ்ஜிஷ்யதி |
ஶங்கரஃ ஸர்வலோகேஶோ வாஸவோ‌உபி திவஸ்பதிஃ || 7 ||

ஓஷதீஶஃ ஶஶீ தேவி ஶிவோ‌உஹம் பைரவேஶ்வரஃ |
மன்த்ராத்மகம் பரம் வர்ம ஸவிதுஃ ஸாரமுத்தமம் || 8 ||

யோ தாரயேத் புஜே மூர்த்னி ரவிவாரே மஹேஶ்வரி |
ஸ ராஜவல்லபோ லோகே தேஜஸ்வீ வைரிமர்தனஃ || 9 ||

பஹுனோக்தேன கிம் தேவி கவசஸ்யாஸ்ய தாரணாத் |
இஹ லக்ஷ்மீதனாரோக்ய-வ்றுத்திர்பவதி னான்யதா || 10 ||

பரத்ர பரமா முக்திர்தேவானாமபி துர்லபா |
கவசஸ்யாஸ்ய தேவேஶி மூலவித்யாமயஸ்ய ச || 11 ||

வஜ்ரபஞ்ஜரகாக்யஸ்ய முனிர்ப்ரஹ்மா ஸமீரிதஃ |
காயத்ர்யம் சன்த இத்யுக்தம் தேவதா ஸவிதா ஸ்ம்றுதஃ || 12 ||

மாயா பீஜம் ஶரத் ஶக்திர்னமஃ கீலகமீஶ்வரி |
ஸர்வார்தஸாதனே தேவி வினியோகஃ ப்ரகீர்திதஃ || 13 ||

அத ஸூர்ய கவசம்
ஓம் அம் ஆம் இம் ஈம் ஶிரஃ பாது ஓம் ஸூர்யோ மன்த்ரவிக்ரஹஃ |
உம் ஊம் றும் றூம் லலாடம் மே ஹ்ராம் ரவிஃ பாது சின்மயஃ || 14 ||

~ளும் ~ளூம் ஏம் ஐம் பாது னேத்ரே ஹ்ரீம் மமாருணஸாரதிஃ |
ஓம் ஔம் அம் அஃ ஶ்ருதீ பாது ஸஃ ஸர்வஜகதீஶ்வரஃ || 15 ||

கம் கம் கம் கம் பாது கண்டௌ ஸூம் ஸூரஃ ஸுரபூஜிதஃ |
சம் சம் ஜம் ஜம் ச னாஸாம் மே பாது யார்ம் அர்யமா ப்ரபுஃ || 16 ||

டம் டம் டம் டம் முகம் பாயாத் யம் யோகீஶ்வரபூஜிதஃ |
தம் தம் தம் தம் கலம் பாது னம் னாராயணவல்லபஃ || 17 ||

பம் பம் பம் பம் மம ஸ்கன்தௌ பாது மம் மஹஸாம் னிதிஃ |
யம் ரம் லம் வம் புஜௌ பாது மூலம் ஸகனாயகஃ || 18 ||

ஶம் ஷம் ஸம் ஹம் பாது வக்ஷோ மூலமன்த்ரமயோ த்ருவஃ |
ளம் க்ஷஃ குக்ஷ்ஸிம் ஸதா பாது க்ரஹாதோ தினேஶ்வரஃ || 19 ||

ஙம் ஞம் ணம் னம் மம் மே பாது ப்றுஷ்டம் திவஸனாயகஃ |
அம் ஆம் இம் ஈம் உம் ஊம் றும் றூம் னாபிம் பாது தமோபஹஃ || 20 ||

~ளும் ~ளூம் ஏம் ஐம் ஓம் ஔம் அம் அஃ லிங்கம் மே‌உவ்யாத் க்ரஹேஶ்வரஃ |
கம் கம் கம் கம் சம் சம் ஜம் ஜம் கடிம் பானுர்மமாவது || 21 ||

டம் டம் டம் டம் தம் தம் தம் தம் ஜானூ பாஸ்வான் மமாவது |
பம் பம் பம் பம் யம் ரம் லம் வம் ஜங்கே மே‌உவ்யாத் விபாகரஃ || 22 ||

ஶம் ஷம் ஸம் ஹம் ளம் க்ஷஃ பாது மூலம் பாதௌ த்ரயிதனுஃ |
ஙம் ஞம் ணம் னம் மம் மே பாது ஸவிதா ஸகலம் வபுஃ || 23 ||

ஸோமஃ பூர்வே ச மாம் பாது பௌமோ‌உக்னௌ மாம் ஸதாவது |
புதோ மாம் தக்ஷிணே பாது னைறுத்யா குரரேவ மாம் || 24 ||

பஶ்சிமே மாம் ஸிதஃ பாது வாயவ்யாம் மாம் ஶனைஶ்சரஃ |
உத்தரே மாம் தமஃ பாயாதைஶான்யாம் மாம் ஶிகீ ததா || 25 ||

ஊர்த்வம் மாம் பாது மிஹிரோ மாமதஸ்தாஞ்ஜகத்பதிஃ |
ப்ரபாதே பாஸ்கரஃ பாது மத்யாஹ்னே மாம் தினேஶ்வரஃ || 26 ||

ஸாயம் வேதப்ரியஃ பாது னிஶீதே விஸ்புராபதிஃ |
ஸர்வத்ர ஸர்வதா ஸூர்யஃ பாது மாம் சக்ரனாயகஃ || 27 ||

ரணே ராஜகுலே த்யூதே விதாதே ஶத்ருஸங்கடே |
ஸங்காமே ச ஜ்வரே ரோகே பாது மாம் ஸவிதா ப்ரபுஃ || 28 ||

ஓம் ஓம் ஓம் உத ஓமுஔம் ஹ ஸ ம யஃ ஸூரோ‌உவதான்மாம் பயாத்
ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரும் ஹஹஹா ஹஸௌஃ ஹஸஹஸௌஃ ஹம்ஸோ‌உவதாத் ஸர்வதஃ |
ஸஃ ஸஃ ஸஃ ஸஸஸா ன்றுபாத்வனசராச்சௌராத்ரணாத் ஸம்கடாத்
பாயான்மாம் குலனாயகோ‌உபி ஸவிதா ஓம் ஹ்ரீம் ஹ ஸௌஃ ஸர்வதா || 29 ||

த்ராம் த்ரீம் த்ரூம் ததனம் ததா ச தரணிர்பாம்பைர்பயாத் பாஸ்கரோ
ராம் ரீம் ரூம் ருருரூம் ரவிர்ஜ்வரபயாத் குஷ்டாச்ச ஶூலாமயாத் |
அம் அம் ஆம் விவிவீம் மஹாமயபயம் மாம் பாது மார்தண்டகோ
மூலவ்யாப்ததனுஃ ஸதாவது பரம் ஹம்ஸஃ ஸஹஸ்ராம்ஶுமான் || 30||

அத பலஶ்றுதிஃ
இதி ஶ்ரீகவசம் திவ்யம் வஜ்ரபஞ்ஜரகாபிதம் |
ஸர்வதேவரஹஸ்யம் ச மாத்றுகாமன்த்ரவேஷ்டிதம் || 31 ||

மஹாரோகபயக்னம் ச பாபக்னம் மன்முகோதிதம் |
குஹ்யம் யஶஸ்கரம் புண்யம் ஸர்வஶ்ரேயஸ்கரம் ஶிவே || 32 ||

லிகித்வா ரவிவாரே து திஷ்யே வா ஜன்மபே ப்ரியே |
அஷ்டகன்தேன திவ்யேன ஸுதாக்ஷீரேண பார்வதி || 33 ||

அர்கக்ஷீரேண புண்யேன பூர்ஜத்வசி மஹேஶ்வரி |
கனகீகாஷ்டலேகன்யா கவசம் பாஸ்கரோதயே || 34 ||

ஶ்வேதஸூத்ரேண ரக்தேன ஶ்யாமேனாவேஷ்டயேத் குடீம் |
ஸௌவர்ணேனாத ஸம்வேஷ்ட்ய தாரயேன்மூர்த்னி வா புஜே || 35 ||

ரணே ரிபூஞ்ஜயேத் தேவி வாதே ஸதஸி ஜேஷ்யதி |
ராஜமான்யோ பவேன்னித்யம் ஸர்வதேஜோமயோ பவேத் || 36 ||

கண்டஸ்தா புத்ரதா தேவி குக்ஷிஸ்தா ரோகனாஶினீ |
ஶிரஃஸ்தா குடிகா திவ்யா ராகலோகவஶங்கரீ || 37 ||

புஜஸ்தா தனதா னித்யம் தேஜோபுத்திவிவர்தினீ |
வன்த்யா வா காகவன்த்யா வா ம்றுதவத்ஸா ச யாங்கனா || 38 ||

கண்டே ஸா தாரயேன்னித்யம் பஹுபுத்ரா ப்ரஜாயயே |
யஸ்ய தேஹே பவேன்னித்யம் குடிகைஷா மஹேஶ்வரி || 39 ||

மஹாஸ்த்ராணீன்த்ரமுக்தானி ப்ரஹ்மாஸ்த்ராதீனி பார்வதி |
தத்தேஹம் ப்ராப்ய வ்யர்தானி பவிஷ்யன்தி ன ஸம்ஶயஃ || 40 ||

த்ரிகாலம் யஃ படேன்னித்யம் கவசம் வஜ்ரபஞ்ஜரம் |
தஸ்ய ஸத்யோ மஹாதேவி ஸவிதா வரதோ பவேத் || 41 ||

அஜ்ஞாத்வா கவசம் தேவி பூஜயேத் யஸ்த்ரயீதனும் |
தஸ்ய பூஜார்ஜிதம் புண்யம் ஜன்மகோடிஷு னிஷ்பலம் || 42 ||

ஶதாவர்தம் படேத்வர்ம ஸப்தம்யாம் ரவிவாஸரே |
மஹாகுஷ்டார்திதோ தேவி முச்யதே னாத்ர ஸம்ஶயஃ || 43 ||

னிரோகோ யஃ படேத்வர்ம தரித்ரோ வஜ்ரபஞ்ஜரம் |
லக்ஷ்மீவாஞ்ஜாயதே தேவி ஸத்யஃ ஸூர்யப்ரஸாததஃ || 44 ||

பக்த்யா யஃ ப்ரபடேத் தேவி கவசம் ப்ரத்யஹம் ப்ரியே |
இஹ லோகே ஶ்ரியம் புக்த்வா தேஹான்தே முக்திமாப்னுயாத் || 45 ||

இதி ஶ்ரீருத்ரயாமலே தன்த்ரே ஶ்ரீதேவிரஹஸ்யே
வஜ்ரபஞ்ஜராக்யஸூர்யகவசனிரூபணம் த்ரயஸ்த்ரிம்ஶஃ படலஃ ||

Also Read:

Sri Surya Kavacham Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil | Bengali | Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top