Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Surya Kavacham Lyrics in English | Surya Bhagavan Stotram

Surya Kavacham Lyrics in English

sribhairava uvaca
yo devadevo bhagavan bhaskaro mahasam nidhih |
gayatrinayako bhasvan saviteti pragiyate || 1 ||

tasyaham kavacam divyam vajrapanjarakabhidham |
sarvamantramayam guhyam mulavidyarahasyakam || 2 ||

sarvapapapaham devi duhkhadaridryanasanam |
mahakusthaharam punyam sarvaroganivarhanam || 3 ||

sarvasatrusamuhaghnam samgrame vijayapradam |
sarvatejomayam sarvadevadanavapujitam || 4 ||

rane rajabhaye ghore sarvopadravanasanam |
matrkavestitam varma bhairavanananirgatam || 5 ||

grahapidaharam devi sarvasankatanasanam |
dharanadasya devesi brahma lokapitamahah || 6 ||

visnurnarayano devi rane daityanjisyati |
sankarah sarvalokeso vasavo‌உpi divaspatih || 7 ||

osadhisah sasi devi sivo‌உham bhairavesvarah |
mantratmakam param varma savituh saramuttamam || 8 ||

yo dharayed bhuje murdhni ravivare mahesvari |
sa rajavallabho loke tejasvi vairimardanah || 9 ||

bahunoktena kim devi kavacasyasya dharanat |
iha laksmidhanarogya-vrddhirbhavati nanyatha || 10 ||

paratra parama muktirdevanamapi durlabha |
kavacasyasya devesi mulavidyamayasya ca || 11 ||

vajrapanjarakakhyasya munirbrahma samiritah |
gayatryam chanda ityuktam devata savita smrtah || 12 ||

maya bijam sarat saktirnamah kilakamisvari |
sarvarthasadhane devi viniyogah prakirtitah || 13 ||

atha surya kavacam
om am am im im sirah patu om suryo mantravigrahah |
um um rm r̥̄m lalatam me hram ravih patu cinmayah || 14 ||

~lum ~lum em aim patu netre hrim mamarunasarathih |
om aum am ah sruti patu sah sarvajagadisvarah || 15 ||

kam kham gam gham patu gandau sum surah surapujitah |
cam cham jam jham ca nasam me patu yarm aryama prabhuh || 16 ||

tam tham dam dham mukham payad yam yogisvarapujitah |
tam tham dam dham galam patu nam narayanavallabhah || 17 ||

pam pham bam bham mama skandhau patu mam mahasam nidhih |
yam ram lam vam bhujau patu mulam sakanayakah || 18 ||

sam sam sam ham patu vakso mulamantramayo dhruvah |
lam ksah kukssim sada patu grahatho dinesvarah || 19 ||

nam nam nam nam mam me patu prstham divasanayakah |
am am im im um um rm r̥̄m nabhim patu tamopahah || 20 ||

~lum ~lum em aim om aum am ah lingam me‌உvyad grahesvarah |
kam kham gam gham cam cham jam jham katim bhanurmamavatu || 21 ||

tam tham dam dham tam tham dam dham janu bhasvan mamavatu |
pam pham bam bham yam ram lam vam janghe me‌உvyad vibhakarah || 22 ||

sam sam sam ham lam ksah patu mulam padau trayitanuh |
nam nam nam nam mam me patu savita sakalam vapuh || 23 ||

somah purve ca mam patu bhaumo‌உgnau mam sadavatu |
budho mam daksine patu nairtya gurareva mam || 24 ||

pascime mam sitah patu vayavyam mam sanaiscarah |
uttare mam tamah payadaisanyam mam sikhi tatha || 25 ||

urdhvam mam patu mihiro mamadhastanjagatpatih |
prabhate bhaskarah patu madhyahne mam dinesvarah || 26 ||

sayam vedapriyah patu nisithe visphurapatih |
sarvatra sarvada suryah patu mam cakranayakah || 27 ||

rane rajakule dyute vidade satrusankate |
sangame ca jvare roge patu mam savita prabhuh || 28 ||

om om om uta omuaum ha sa ma yah suro‌உvatanmam bhayad
hram hrim hrum hahaha hasauh hasahasauh hamso‌உvatat sarvatah |
sah sah sah sasasa nrpadvanacaraccauradranat sankatat
payanmam kulanayako‌உpi savita om hrim ha sauh sarvada || 29 ||

dram drim drum dadhanam tatha ca taranirbhambhairbhayad bhaskaro
ram rim rum rururum ravirjvarabhayat kusthacca sulamayat |
am am am vivivim mahamayabhayam mam patu martandako
mulavyaptatanuh sadavatu param hamsah sahasramsuman || 30||

atha phalasrtih
iti srikavacam divyam vajrapanjarakabhidham |
sarvadevarahasyam ca matrkamantravestitam || 31 ||

maharogabhayaghnam ca papaghnam manmukhoditam |
guhyam yasaskaram punyam sarvasreyaskaram sive || 32 ||

likhitva ravivare tu tisye va janmabhe priye |
astagandhena divyena sudhaksirena parvati || 33 ||

arkaksirena punyena bhurjatvaci mahesvari |
kanakikasthalekhanya kavacam bhaskarodaye || 34 ||

svetasutrena raktena syamenavestayed gutim |
sauvarnenatha samvesthya dharayenmurdhni va bhuje || 35 ||

rane ripunjayed devi vade sadasi jesyati |
rajamanyo bhavennityam sarvatejomayo bhavet || 36 ||

kanthastha putrada devi kuksistha roganasini |
sirahstha gutika divya rakalokavasankari || 37 ||

bhujastha dhanada nityam tejobuddhivivardhini |
vandhya va kakavandhya va mrtavatsa ca yangana || 38 ||

kanthe sa dharayennityam bahuputra prajayaye |
yasya dehe bhavennityam gutikaisa mahesvari || 39 ||

mahastranindramuktani brahmastradini parvati |
taddeham prapya vyarthani bhavisyanti na samsayah || 40 ||

trikalam yah pathennityam kavacam vajrapanjaram |
tasya sadyo mahadevi savita varado bhavet || 41 ||

annatva kavacam devi pujayed yastrayitanum |
tasya pujarjitam punyam janmakotisu nisphalam || 42 ||

satavartam pathedvarma saptamyam ravivasare |
mahakusthardito devi mucyate natra samsayah || 43 ||

nirogo yah pathedvarma daridro vajrapanjaram |
laksmivanjayate devi sadyah suryaprasadatah || 44 ||

bhaktya yah prapathed devi kavacam pratyaham priye |
iha loke sriyam bhuktva dehante muktimapnuyat || 45 ||

iti srirudrayamale tantre sridevirahasye
vajrapanjarakhyasuryakavacanirupanam trayastrimsah patalah ||

Also Read:

Sri Surya Kavacham Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil | Bengali | Malayalam

Sri Surya Kavacham Lyrics in English | Surya Bhagavan Stotram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top