Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Surya Kavacham Lyrics in Kannada | Surya Bhagavan Stotram

Surya Kavacham Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಭೈರವ ಉವಾಚ
ಯೋ ದೇವದೇವೋ ಭಗವಾನ್ ಭಾಸ್ಕರೋ ಮಹಸಾಂ ನಿಧಿಃ |
ಗಯತ್ರೀನಾಯಕೋ ಭಾಸ್ವಾನ್ ಸವಿತೇತಿ ಪ್ರಗೀಯತೇ || 1 ||

ತಸ್ಯಾಹಂ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ವಜ್ರಪಂಜರಕಾಭಿಧಮ್ |
ಸರ್ವಮಂತ್ರಮಯಂ ಗುಹ್ಯಂ ಮೂಲವಿದ್ಯಾರಹಸ್ಯಕಮ್ || 2 ||

ಸರ್ವಪಾಪಾಪಹಂ ದೇವಿ ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶನಮ್ |
ಮಹಾಕುಷ್ಠಹರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವರೋಗನಿವರ್ಹಣಮ್ || 3 ||

ಸರ್ವಶತ್ರುಸಮೂಹಘ್ನಂ ಸಮ್ಗ್ರಾಮೇ ವಿಜಯಪ್ರದಮ್ |
ಸರ್ವತೇಜೋಮಯಂ ಸರ್ವದೇವದಾನವಪೂಜಿತಮ್ || 4 ||

ರಣೇ ರಾಜಭಯೇ ಘೋರೇ ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶನಮ್ |
ಮಾತೃಕಾವೇಷ್ಟಿತಂ ವರ್ಮ ಭೈರವಾನನನಿರ್ಗತಮ್ || 5 ||

ಗ್ರಹಪೀಡಾಹರಂ ದೇವಿ ಸರ್ವಸಂಕಟನಾಶನಮ್ |
ಧಾರಣಾದಸ್ಯ ದೇವೇಶಿ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಲೋಕಪಿತಾಮಹಃ || 6 ||

ವಿಷ್ಣುರ್ನಾರಾಯಣೋ ದೇವಿ ರಣೇ ದೈತ್ಯಾಂಜಿಷ್ಯತಿ |
ಶಂಕರಃ ಸರ್ವಲೋಕೇಶೋ ವಾಸವೋ‌உಪಿ ದಿವಸ್ಪತಿಃ || 7 ||

ಓಷಧೀಶಃ ಶಶೀ ದೇವಿ ಶಿವೋ‌உಹಂ ಭೈರವೇಶ್ವರಃ |
ಮಂತ್ರಾತ್ಮಕಂ ಪರಂ ವರ್ಮ ಸವಿತುಃ ಸಾರಮುತ್ತಮಮ್ || 8 ||

ಯೋ ಧಾರಯೇದ್ ಭುಜೇ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ರವಿವಾರೇ ಮಹೇಶ್ವರಿ |
ಸ ರಾಜವಲ್ಲಭೋ ಲೋಕೇ ತೇಜಸ್ವೀ ವೈರಿಮರ್ದನಃ || 9 ||

ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ಕಿಂ ದೇವಿ ಕವಚಸ್ಯಾಸ್ಯ ಧಾರಣಾತ್ |
ಇಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧನಾರೋಗ್ಯ-ವೃದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ನಾನ್ಯಥಾ || 10 ||

ಪರತ್ರ ಪರಮಾ ಮುಕ್ತಿರ್ದೇವಾನಾಮಪಿ ದುರ್ಲಭಾ |
ಕವಚಸ್ಯಾಸ್ಯ ದೇವೇಶಿ ಮೂಲವಿದ್ಯಾಮಯಸ್ಯ ಚ || 11 ||

ವಜ್ರಪಂಜರಕಾಖ್ಯಸ್ಯ ಮುನಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸಮೀರಿತಃ |
ಗಾಯತ್ರ್ಯಂ ಛಂದ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ದೇವತಾ ಸವಿತಾ ಸ್ಮೃತಃ || 12 ||

ಮಾಯಾ ಬೀಜಂ ಶರತ್ ಶಕ್ತಿರ್ನಮಃ ಕೀಲಕಮೀಶ್ವರಿ |
ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧನೇ ದೇವಿ ವಿನಿಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ || 13 ||
ಅಥ ಸೂರ್ಯ ಕವಚಂ
ಓಂ ಅಮ್ ಆಮ್ ಇಮ್ ಈಂ ಶಿರಃ ಪಾತು ಓಂ ಸೂರ್ಯೋ ಮಂತ್ರವಿಗ್ರಹಃ |
ಉಮ್ ಊಂ ಋಂ ೠಂ ಲಲಾಟಂ ಮೇ ಹ್ರಾಂ ರವಿಃ ಪಾತು ಚಿನ್ಮಯಃ || 14 ||

~ಳುಂ ~ಳೂಮ್ ಏಮ್ ಐಂ ಪಾತು ನೇತ್ರೇ ಹ್ರೀಂ ಮಮಾರುಣಸಾರಥಿಃ |
ಓಂ ಔಮ್ ಅಮ್ ಅಃ ಶ್ರುತೀ ಪಾತು ಸಃ ಸರ್ವಜಗದೀಶ್ವರಃ || 15 ||

ಕಂ ಖಂ ಗಂ ಘಂ ಪಾತು ಗಂಡೌ ಸೂಂ ಸೂರಃ ಸುರಪೂಜಿತಃ |
ಚಂ ಛಂ ಜಂ ಝಂ ಚ ನಾಸಾಂ ಮೇ ಪಾತು ಯಾರ್ಮ್ ಅರ್ಯಮಾ ಪ್ರಭುಃ || 16 ||

ಟಂ ಠಂ ಡಂ ಢಂ ಮುಖಂ ಪಾಯಾದ್ ಯಂ ಯೋಗೀಶ್ವರಪೂಜಿತಃ |
ತಂ ಥಂ ದಂ ಧಂ ಗಲಂ ಪಾತು ನಂ ನಾರಾಯಣವಲ್ಲಭಃ || 17 ||

ಪಂ ಫಂ ಬಂ ಭಂ ಮಮ ಸ್ಕಂಧೌ ಪಾತು ಮಂ ಮಹಸಾಂ ನಿಧಿಃ |
ಯಂ ರಂ ಲಂ ವಂ ಭುಜೌ ಪಾತು ಮೂಲಂ ಸಕನಾಯಕಃ || 18 ||

ಶಂ ಷಂ ಸಂ ಹಂ ಪಾತು ವಕ್ಷೋ ಮೂಲಮಂತ್ರಮಯೋ ಧ್ರುವಃ |
ಳಂ ಕ್ಷಃ ಕುಕ್ಷ್ಸಿಂ ಸದಾ ಪಾತು ಗ್ರಹಾಥೋ ದಿನೇಶ್ವರಃ || 19 ||

ಙಂ ಞಂ ಣಂ ನಂ ಮಂ ಮೇ ಪಾತು ಪೃಷ್ಠಂ ದಿವಸನಾಯಕಃ |
ಅಮ್ ಆಮ್ ಇಮ್ ಈಮ್ ಉಮ್ ಊಂ ಋಂ ೠಂ ನಾಭಿಂ ಪಾತು ತಮೋಪಹಃ || 20 ||

~ಳುಂ ~ಳೂಮ್ ಏಮ್ ಐಮ್ ಓಂ ಔಮ್ ಅಮ್ ಅಃ ಲಿಂಗಂ ಮೇ‌உವ್ಯಾದ್ ಗ್ರಹೇಶ್ವರಃ |
ಕಂ ಖಂ ಗಂ ಘಂ ಚಂ ಛಂ ಜಂ ಝಂ ಕಟಿಂ ಭಾನುರ್ಮಮಾವತು || 21 ||

ಟಂ ಠಂ ಡಂ ಢಂ ತಂ ಥಂ ದಂ ಧಂ ಜಾನೂ ಭಾಸ್ವಾನ್ ಮಮಾವತು |
ಪಂ ಫಂ ಬಂ ಭಂ ಯಂ ರಂ ಲಂ ವಂ ಜಂಘೇ ಮೇ‌உವ್ಯಾದ್ ವಿಭಾಕರಃ || 22 ||

ಶಂ ಷಂ ಸಂ ಹಂ ಳಂ ಕ್ಷಃ ಪಾತು ಮೂಲಂ ಪಾದೌ ತ್ರಯಿತನುಃ |
ಙಂ ಞಂ ಣಂ ನಂ ಮಂ ಮೇ ಪಾತು ಸವಿತಾ ಸಕಲಂ ವಪುಃ || 23 ||

ಸೋಮಃ ಪೂರ್ವೇ ಚ ಮಾಂ ಪಾತು ಭೌಮೋ‌உಗ್ನೌ ಮಾಂ ಸದಾವತು |
ಬುಧೋ ಮಾಂ ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಾತು ನೈಋತ್ಯಾ ಗುರರೇವ ಮಾಮ್ || 24 ||

ಪಶ್ಚಿಮೇ ಮಾಂ ಸಿತಃ ಪಾತು ವಾಯವ್ಯಾಂ ಮಾಂ ಶನೈಶ್ಚರಃ |
ಉತ್ತರೇ ಮಾಂ ತಮಃ ಪಾಯಾದೈಶಾನ್ಯಾಂ ಮಾಂ ಶಿಖೀ ತಥಾ || 25 ||

ಊರ್ಧ್ವಂ ಮಾಂ ಪಾತು ಮಿಹಿರೋ ಮಾಮಧಸ್ತಾಂಜಗತ್ಪತಿಃ |
ಪ್ರಭಾತೇ ಭಾಸ್ಕರಃ ಪಾತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಮಾಂ ದಿನೇಶ್ವರಃ || 26 ||

ಸಾಯಂ ವೇದಪ್ರಿಯಃ ಪಾತು ನಿಶೀಥೇ ವಿಸ್ಫುರಾಪತಿಃ |
ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವದಾ ಸೂರ್ಯಃ ಪಾತು ಮಾಂ ಚಕ್ರನಾಯಕಃ || 27 ||

ರಣೇ ರಾಜಕುಲೇ ದ್ಯೂತೇ ವಿದಾದೇ ಶತ್ರುಸಂಕಟೇ |
ಸಂಗಾಮೇ ಚ ಜ್ವರೇ ರೋಗೇ ಪಾತು ಮಾಂ ಸವಿತಾ ಪ್ರಭುಃ || 28 ||

ಓಂ ಓಂ ಓಂ ಉತ ಓಂಉಔಮ್ ಹ ಸ ಮ ಯಃ ಸೂರೋ‌உವತಾನ್ಮಾಂ ಭಯಾದ್
ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರುಂ ಹಹಹಾ ಹಸೌಃ ಹಸಹಸೌಃ ಹಂಸೋ‌உವತಾತ್ ಸರ್ವತಃ |
ಸಃ ಸಃ ಸಃ ಸಸಸಾ ನೃಪಾದ್ವನಚರಾಚ್ಚೌರಾದ್ರಣಾತ್ ಸಂಕಟಾತ್
ಪಾಯಾನ್ಮಾಂ ಕುಲನಾಯಕೋ‌உಪಿ ಸವಿತಾ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹ ಸೌಃ ಸರ್ವದಾ || 29 ||

ದ್ರಾಂ ದ್ರೀಂ ದ್ರೂಂ ದಧನಂ ತಥಾ ಚ ತರಣಿರ್ಭಾಂಭೈರ್ಭಯಾದ್ ಭಾಸ್ಕರೋ
ರಾಂ ರೀಂ ರೂಂ ರುರುರೂಂ ರವಿರ್ಜ್ವರಭಯಾತ್ ಕುಷ್ಠಾಚ್ಚ ಶೂಲಾಮಯಾತ್ |
ಅಮ್ ಅಮ್ ಆಂ ವಿವಿವೀಂ ಮಹಾಮಯಭಯಂ ಮಾಂ ಪಾತು ಮಾರ್ತಂಡಕೋ
ಮೂಲವ್ಯಾಪ್ತತನುಃ ಸದಾವತು ಪರಂ ಹಂಸಃ ಸಹಸ್ರಾಂಶುಮಾನ್ || 30||

ಅಥ ಫಲಶೃತಿಃ
ಇತಿ ಶ್ರೀಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ವಜ್ರಪಂಜರಕಾಭಿಧಮ್ |
ಸರ್ವದೇವರಹಸ್ಯಂ ಚ ಮಾತೃಕಾಮಂತ್ರವೇಷ್ಟಿತಮ್ || 31 ||

ಮಹಾರೋಗಭಯಘ್ನಂ ಚ ಪಾಪಘ್ನಂ ಮನ್ಮುಖೋದಿತಮ್ |
ಗುಹ್ಯಂ ಯಶಸ್ಕರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಶ್ರೇಯಸ್ಕರಂ ಶಿವೇ || 32 ||

ಲಿಖಿತ್ವಾ ರವಿವಾರೇ ತು ತಿಷ್ಯೇ ವಾ ಜನ್ಮಭೇ ಪ್ರಿಯೇ |
ಅಷ್ಟಗಂಧೇನ ದಿವ್ಯೇನ ಸುಧಾಕ್ಷೀರೇಣ ಪಾರ್ವತಿ || 33 ||

ಅರ್ಕಕ್ಷೀರೇಣ ಪುಣ್ಯೇನ ಭೂರ್ಜತ್ವಚಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ |
ಕನಕೀಕಾಷ್ಠಲೇಖನ್ಯಾ ಕವಚಂ ಭಾಸ್ಕರೋದಯೇ || 34 ||

ಶ್ವೇತಸೂತ್ರೇಣ ರಕ್ತೇನ ಶ್ಯಾಮೇನಾವೇಷ್ಟಯೇದ್ ಗುಟೀಮ್ |
ಸೌವರ್ಣೇನಾಥ ಸಂವೇಷ್ಠ್ಯ ಧಾರಯೇನ್ಮೂರ್ಧ್ನಿ ವಾ ಭುಜೇ || 35 ||

ರಣೇ ರಿಪೂಂಜಯೇದ್ ದೇವಿ ವಾದೇ ಸದಸಿ ಜೇಷ್ಯತಿ |
ರಾಜಮಾನ್ಯೋ ಭವೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವತೇಜೋಮಯೋ ಭವೇತ್ || 36 ||

ಕಂಠಸ್ಥಾ ಪುತ್ರದಾ ದೇವಿ ಕುಕ್ಷಿಸ್ಥಾ ರೋಗನಾಶಿನೀ |
ಶಿರಃಸ್ಥಾ ಗುಟಿಕಾ ದಿವ್ಯಾ ರಾಕಲೋಕವಶಂಕರೀ || 37 ||

ಭುಜಸ್ಥಾ ಧನದಾ ನಿತ್ಯಂ ತೇಜೋಬುದ್ಧಿವಿವರ್ಧಿನೀ |
ವಂಧ್ಯಾ ವಾ ಕಾಕವಂಧ್ಯಾ ವಾ ಮೃತವತ್ಸಾ ಚ ಯಾಂಗನಾ || 38 ||

ಕಂಠೇ ಸಾ ಧಾರಯೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಬಹುಪುತ್ರಾ ಪ್ರಜಾಯಯೇ |
ಯಸ್ಯ ದೇಹೇ ಭವೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಗುಟಿಕೈಷಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ || 39 ||

ಮಹಾಸ್ತ್ರಾಣೀಂದ್ರಮುಕ್ತಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಾದೀನಿ ಪಾರ್ವತಿ |
ತದ್ದೇಹಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವ್ಯರ್ಥಾನಿ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ನ ಸಂಶಯಃ || 40 ||

ತ್ರಿಕಾಲಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಕವಚಂ ವಜ್ರಪಂಜರಮ್ |
ತಸ್ಯ ಸದ್ಯೋ ಮಹಾದೇವಿ ಸವಿತಾ ವರದೋ ಭವೇತ್ || 41 ||

ಅಙ್ಞಾತ್ವಾ ಕವಚಂ ದೇವಿ ಪೂಜಯೇದ್ ಯಸ್ತ್ರಯೀತನುಮ್ |
ತಸ್ಯ ಪೂಜಾರ್ಜಿತಂ ಪುಣ್ಯಂ ಜನ್ಮಕೋಟಿಷು ನಿಷ್ಫಲಮ್ || 42 ||

ಶತಾವರ್ತಂ ಪಠೇದ್ವರ್ಮ ಸಪ್ತಮ್ಯಾಂ ರವಿವಾಸರೇ |
ಮಹಾಕುಷ್ಠಾರ್ದಿತೋ ದೇವಿ ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || 43 ||

ನಿರೋಗೋ ಯಃ ಪಠೇದ್ವರ್ಮ ದರಿದ್ರೋ ವಜ್ರಪಂಜರಮ್ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾಂಜಾಯತೇ ದೇವಿ ಸದ್ಯಃ ಸೂರ್ಯಪ್ರಸಾದತಃ || 44 ||

ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯಃ ಪ್ರಪಠೇದ್ ದೇವಿ ಕವಚಂ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪ್ರಿಯೇ |
ಇಹ ಲೋಕೇ ಶ್ರಿಯಂ ಭುಕ್ತ್ವಾ ದೇಹಾಂತೇ ಮುಕ್ತಿಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || 45 ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ತಂತ್ರೇ ಶ್ರೀದೇವಿರಹಸ್ಯೇ
ವಜ್ರಪಂಜರಾಖ್ಯಸೂರ್ಯಕವಚನಿರೂಪಣಂ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶಃ ಪಟಲಃ ||

Surya Bhagavan Stotram – Surya Kavacham Lyrics in English

sribhairava uvaca
yo devadevo bhagavan bhaskaro mahasam nidhih |
gayatrinayako bhasvan saviteti pragiyate || 1 ||

tasyaham kavacam divyam vajrapanjarakabhidham |
sarvamantramayam guhyam mulavidyarahasyakam || 2 ||

sarvapapapaham devi duhkhadaridryanasanam |
mahakusthaharam punyam sarvaroganivarhanam || 3 ||

sarvasatrusamuhaghnam samgrame vijayapradam |
sarvatejomayam sarvadevadanavapujitam || 4 ||

rane rajabhaye ghore sarvopadravanasanam |
matrkavestitam varma bhairavanananirgatam || 5 ||

grahapidaharam devi sarvasankatanasanam |
dharanadasya devesi brahma lokapitamahah || 6 ||

visnurnarayano devi rane daityanjisyati |
sankarah sarvalokeso vasavo‌உpi divaspatih || 7 ||

osadhisah sasi devi sivo‌உham bhairavesvarah |
mantratmakam param varma savituh saramuttamam || 8 ||

yo dharayed bhuje murdhni ravivare mahesvari |
sa rajavallabho loke tejasvi vairimardanah || 9 ||

bahunoktena kim devi kavacasyasya dharanat |
iha laksmidhanarogya-vrddhirbhavati nanyatha || 10 ||

paratra parama muktirdevanamapi durlabha |
kavacasyasya devesi mulavidyamayasya ca || 11 ||

vajrapanjarakakhyasya munirbrahma samiritah |
gayatryam chanda ityuktam devata savita smrtah || 12 ||

maya bijam sarat saktirnamah kilakamisvari |
sarvarthasadhane devi viniyogah prakirtitah || 13 ||

atha surya kavacam
om am am im im sirah patu om suryo mantravigrahah |
um um rm r̥̄m lalatam me hram ravih patu cinmayah || 14 ||

~lum ~lum em aim patu netre hrim mamarunasarathih |
om aum am ah sruti patu sah sarvajagadisvarah || 15 ||

kam kham gam gham patu gandau sum surah surapujitah |
cam cham jam jham ca nasam me patu yarm aryama prabhuh || 16 ||

tam tham dam dham mukham payad yam yogisvarapujitah |
tam tham dam dham galam patu nam narayanavallabhah || 17 ||

pam pham bam bham mama skandhau patu mam mahasam nidhih |
yam ram lam vam bhujau patu mulam sakanayakah || 18 ||

sam sam sam ham patu vakso mulamantramayo dhruvah |
lam ksah kukssim sada patu grahatho dinesvarah || 19 ||

nam nam nam nam mam me patu prstham divasanayakah |
am am im im um um rm r̥̄m nabhim patu tamopahah || 20 ||

~lum ~lum em aim om aum am ah lingam me‌உvyad grahesvarah |
kam kham gam gham cam cham jam jham katim bhanurmamavatu || 21 ||

tam tham dam dham tam tham dam dham janu bhasvan mamavatu |
pam pham bam bham yam ram lam vam janghe me‌உvyad vibhakarah || 22 ||

sam sam sam ham lam ksah patu mulam padau trayitanuh |
nam nam nam nam mam me patu savita sakalam vapuh || 23 ||

somah purve ca mam patu bhaumo‌உgnau mam sadavatu |
budho mam daksine patu nairtya gurareva mam || 24 ||

pascime mam sitah patu vayavyam mam sanaiscarah |
uttare mam tamah payadaisanyam mam sikhi tatha || 25 ||

urdhvam mam patu mihiro mamadhastanjagatpatih |
prabhate bhaskarah patu madhyahne mam dinesvarah || 26 ||

sayam vedapriyah patu nisithe visphurapatih |
sarvatra sarvada suryah patu mam cakranayakah || 27 ||

rane rajakule dyute vidade satrusankate |
sangame ca jvare roge patu mam savita prabhuh || 28 ||

om om om uta omuaum ha sa ma yah suro‌உvatanmam bhayad
hram hrim hrum hahaha hasauh hasahasauh hamso‌உvatat sarvatah |
sah sah sah sasasa nrpadvanacaraccauradranat sankatat
payanmam kulanayako‌உpi savita om hrim ha sauh sarvada || 29 ||

dram drim drum dadhanam tatha ca taranirbhambhairbhayad bhaskaro
ram rim rum rururum ravirjvarabhayat kusthacca sulamayat |
am am am vivivim mahamayabhayam mam patu martandako
mulavyaptatanuh sadavatu param hamsah sahasramsuman || 30||

atha phalasrtih
iti srikavacam divyam vajrapanjarakabhidham |
sarvadevarahasyam ca matrkamantravestitam || 31 ||

maharogabhayaghnam ca papaghnam manmukhoditam |
guhyam yasaskaram punyam sarvasreyaskaram sive || 32 ||

likhitva ravivare tu tisye va janmabhe priye |
astagandhena divyena sudhaksirena parvati || 33 ||

arkaksirena punyena bhurjatvaci mahesvari |
kanakikasthalekhanya kavacam bhaskarodaye || 34 ||

svetasutrena raktena syamenavestayed gutim |
sauvarnenatha samvesthya dharayenmurdhni va bhuje || 35 ||

rane ripunjayed devi vade sadasi jesyati |
rajamanyo bhavennityam sarvatejomayo bhavet || 36 ||

kanthastha putrada devi kuksistha roganasini |
sirahstha gutika divya rakalokavasankari || 37 ||

bhujastha dhanada nityam tejobuddhivivardhini |
vandhya va kakavandhya va mrtavatsa ca yangana || 38 ||

kanthe sa dharayennityam bahuputra prajayaye |
yasya dehe bhavennityam gutikaisa mahesvari || 39 ||

mahastranindramuktani brahmastradini parvati |
taddeham prapya vyarthani bhavisyanti na samsayah || 40 ||

trikalam yah pathennityam kavacam vajrapanjaram |
tasya sadyo mahadevi savita varado bhavet || 41 ||

annatva kavacam devi pujayed yastrayitanum |
tasya pujarjitam punyam janmakotisu nisphalam || 42 ||

satavartam pathedvarma saptamyam ravivasare |
mahakusthardito devi mucyate natra samsayah || 43 ||

nirogo yah pathedvarma daridro vajrapanjaram |
laksmivanjayate devi sadyah suryaprasadatah || 44 ||

bhaktya yah prapathed devi kavacam pratyaham priye |
iha loke sriyam bhuktva dehante muktimapnuyat || 45 ||

iti srirudrayamale tantre sridevirahasye
vajrapanjarakhyasuryakavacanirupanam trayastrimsah patalah ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top