Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Surya Kavacham Stotra Kannada

Sri Surya Kavacham Lyrics in Kannada | Surya Bhagavan Stotram

Surya Kavacham Lyrics in Kannada: ಶ್ರೀಭೈರವ ಉವಾಚ ಯೋ ದೇವದೇವೋ ಭಗವಾನ್ ಭಾಸ್ಕರೋ ಮಹಸಾಂ ನಿಧಿಃ | ಗಯತ್ರೀನಾಯಕೋ ಭಾಸ್ವಾನ್ ಸವಿತೇತಿ ಪ್ರಗೀಯತೇ || 1 || ತಸ್ಯಾಹಂ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ವಜ್ರಪಂಜರಕಾಭಿಧಮ್ | ಸರ್ವಮಂತ್ರಮಯಂ ಗುಹ್ಯಂ ಮೂಲವಿದ್ಯಾರಹಸ್ಯಕಮ್ || 2 || ಸರ್ವಪಾಪಾಪಹಂ ದೇವಿ ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶನಮ್ | ಮಹಾಕುಷ್ಠಹರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವರೋಗನಿವರ್ಹಣಮ್ || 3 || ಸರ್ವಶತ್ರುಸಮೂಹಘ್ನಂ ಸಮ್ಗ್ರಾಮೇ ವಿಜಯಪ್ರದಮ್ | ಸರ್ವತೇಜೋಮಯಂ ಸರ್ವದೇವದಾನವಪೂಜಿತಮ್ || 4 || ರಣೇ ರಾಜಭಯೇ ಘೋರೇ ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶನಮ್ […]

Scroll to top