Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Vishnu Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Bengali

Sri Vishnu Ashtottara Sata Nama Stotram in Bengali:

|| শ্রী বিষ্ণু অষ্টোত্তর শতনামস্তোত্রম ||

বাসুদেবং হৃষীকেশং বামনং জলশায়িনম |
জনার্দনং হরিং কৃষ্ণং শ্রীবক্ষং গরুডধ্বজম || 1 ||

বারাহং পুংডরীকাক্ষং নৃসিংহং নরকাংতকম |
অব্য়ক্তং শাশ্বতং বিষ্ণুমনংতমজমব্য়য়ম || 2 ||

নারায়ণং গদাধ্য়ক্ষং গোবিংদং কীর্তিভাজনম |
গোবর্ধনোদ্ধরং দেবং ভূধরং ভুবনেশ্বরম || 3 ||

বেত্তারং য়জ্ঞপুরুষং য়জ্ঞেশং য়জ্ঞবাহনম |
চক্রপাণিং গদাপাণিং শংখপাণিং নরোত্তমম || 4 ||

বৈকুংঠং দুষ্টদমনং ভূগর্ভং পীতবাসসম |
ত্রিবিক্রমং ত্রিকালজ্ঞং ত্রিমূর্তিং নংদকেশ্বরম || 5 ||

রামং রামং হয়গ্রীবং ভীমং রৌদ্রং ভবোদ্ভবম |
শ্রীপতিং শ্রীধরং শ্রীশং মংগলং মংগলায়ুধম || 6 ||

দামোদরং দমোপেতং কেশবং কেশিসূদনম |
বরেণ্য়ং বরদং বিষ্ণুমানংদং বাসুদেবজম || 7 ||

হিরণ্য়রেতসং দীপ্তং পুরাণং পুরুষোত্তমম |
সকলং নিষ্কলং শুদ্ধং নির্গুণং গুণশাশ্বতম || 8 ||

হিরণ্য়তনুসংকাশং সূর্য়ায়ুতসমপ্রভম |
মেঘশ্য়ামং চতুর্বাহুং কুশলং কমলেক্ষণম || 9 ||

জ্য়োতীরূপমরূপং চ স্বরূপং রূপসংস্থিতম |
সর্বজ্ঞং সর্বরূপস্থং সর্বেশং সর্বতোমুখম || 1০ ||

জ্ঞানং কূটস্থমচলং জ~ঝানদং পরমং প্রভুম |
য়োগীশং য়োগনিষ্ণাতং য়োগিসংয়োগরূপিণম || 11 ||

ঈশ্বরং সর্বভূতানাং বংদে ভূতময়ং প্রভুম |
ইতি নামশতং দিব্য়ং বৈষ্ণবং খলু পাপহম || 12 ||

ব্য়াসেন কথিতং পূর্বং সর্বপাপপ্রণাশনম |
য়ঃ পঠেত প্রাতরুত্থায় স ভবেদ বৈষ্ণবো নরঃ || 13 ||

সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুসায়ুজ্য়মাপ্নুয়াত |
চাংদ্রায়ণসহস্রাণি কন্য়াদানশতানি চ || 14 ||

গবাং লক্ষসহস্রাণি মুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ |
অশ্বমেধায়ুতং পুণ্য়ং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ || 15 ||

|| ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রী বিষ্ণু অষ্টোত্তর শতনাস্তোত্রম ||

Also Read:

Sri Vishnu Ashtottara Sata Nama Stotram in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top