Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Vishnu Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in English

Sri Vishnu Ashtottara Sata Nama Stotram in English

|| sri visnu astottara satanamastotram ||

vasudevam hrsikesam vamanam jalasayinam |
janardanam harim krsnam srivaksam garudadhvajam || 1 ||

varaham pundarikaksam nrsimham narakantakam |
avyaktam sasvatam visnumanantamajamavyayam || 2 ||

narayanam gadadhyaksam govindam kirtibhajanam |
govardhanoddharam devam bhudharam bhuvanesvaram || 3 ||

vettaram yannapurusam yannesam yannavahanam |
cakrapanim gadapanim sankhapanim narottamam || 4 ||

vaikuntham dustadamanam bhugarbham pitavasasam |
trivikramam trikalannam trimurtim nandakesvaram || 5 ||

ramam ramam hayagrivam bhimam raudram bhavodbhavam |
sripatim sridharam srisam mangalam mangalayudham || 6 ||

damodaram damopetam kesavam kesisudanam |
varenyam varadam visnumanandam vasudevajam || 7 ||

hiranyaretasam diptam puranam purusottamam |
sakalam niskalam suddham nirgunam gunasasvatam || 8 ||

hiranyatanusankasam suryayutasamaprabham |
meghasyamam caturbahum kusalam kamaleksanam || 9 ||

jyotirupamarupam ca svarupam rupasamsthitam |
sarvannam sarvarupastham sarvesam sarvatomukham || 10 ||

nnanam kutasthamacalam jnhanadam paramam prabhum |
yogisam yoganisnatam yogisamyogarupinam || 11 ||

isvaram sarvabhutanam vande bhutamayam prabhum |
iti namasatam divyam vaisnavam khalu papaham || 12 ||

vyasena kathitam purvam sarvapapapranasanam |
yah pathet pratarutthaya sa bhaved vaisnavo narah || 13 ||

sarvapapavisuddhatma visnusayujyamapnuyat |
candrayanasahasrani kanyadanasatani ca || 14 ||

gavam laksasahasrani muktibhagi bhavennarah |
asvamedhayutam punyam phalam prapnoti manavah || 15 ||

|| iti srivisnupurane sri visnu astottara satanastotram ||

Also Read:

Sri Vishnu Ashtottara Sata Nama Stotram in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Sri Vishnu Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top