Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Surya Gita Lyrics in Tamil

Surya Geetaa in Tamil:

॥ ஸூர்ய கீ³தா ॥

॥ ஶ்ரீ க³ணேஶாய நம꞉ ॥

॥ அத² ஸூர்யகீ³தா ப்ராரப்⁴யதே ॥

ப்³ரஹ்மா உவாச –
ப்ரபஞ்சஸ்ருʼஷ்டிகர்மேத³ம்ʼ மம ஶ்ரீகு³ருநாயக ।
அஹார்யம்ʼ த்³விபரார்தா⁴ந்தமாதி⁴காரிகதாவஶாத் ॥ 1 ॥

இதி த்வத்³வத³னாம்போ⁴ஜாத்ஸம்யக்³விதி³தவானஹம் ।
ததா²ப்யத்ர ந மே சிந்தா ஜாயதே த்வத்க்ருʼபாப³லாத் ॥ 2 ॥

த்வயி ப்ரஸன்னே மய்யேவம்ʼ போ³தா⁴னந்த³꞉ ஸ்வரூபத꞉ ।
புனர்ஜன்மப⁴யாபா⁴வாத்³தீ⁴ர ஏவாஸ்மி வ்ருʼத்திஷு ॥ 3 ॥

ததா²(அ)பி கர்மபா⁴கே³ஷு ஶ்ரோதவ்யமவஶிஷ்யதே ।
தத்ஸர்வம்ʼ ச விதி³த்வைவ ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸ்யாமஹம்ʼ ப்ரபோ⁴ ॥ 4 ॥

ஜக³ஜ்ஜீவேஶ்வராதீ³னாம்ʼ ப்ராகு³த்பத்தேர்நிரஞ்ஜனம் ।
நிர்விஶேஷமகர்மைகம்ʼ ப்³ரஹ்மைவாஸீத்தத³த்³வயம் ॥ 5 ॥

தஸ்ய ஜீவேஶ ஸ்ரஷ்ட்ருʼத்வம்ʼ ப்ரோச்யதே வேத³வாதி³பி⁴꞉ ।
அகர்மண꞉ கத²ம்ʼ ஸ்ருʼஷ்டிகர்மகர்த்ருʼத்வமுச்யதே ॥ 6 ॥

ஸகர்மா ஸேந்த்³ரியோ லோகே த்³ருʼஶ்யதே ந நிரிந்த்³ரிய꞉ ।
ப்³ரஹ்மணோ(அ)தீந்த்³ரியத்வம்ʼ ச ஸர்வஶாஸ்த்ரேஷு கு⁴ஷ்யதே ॥ 7 ॥

நஶ்யமானதயோத்பத்திமத்வாதா³த்³யஸ்ய கர்மண꞉ ।
ந முக்²யமவகல்பேதாப்யநாதி³த்வோபவர்ணனம் ॥ 8 ॥

ப்³ரஹ்ம சேத்கர்மகுர்வீத யனேகேனாபி ஹேதுனா ।
ததா² ச ஸம்ʼஸ்ருʼதிஸ்தஸ்ய ப்ரஸஜ்யேத து நாத்மன꞉ ॥ 9 ॥

தஸ்மாதா³த்³யஸ்ய புண்யஸ்ய பாபஸ்ய ச த³யாநிதே⁴ ।
கர்மணோ ப்³ரூஹி மே ஸ்பஷ்டமுபபத்திம்ʼ கு³ரூத்தம ॥ 10 ॥

இத்யுக்தோ விதி⁴னா தே³வோ த³க்ஷிணாமூர்திரீஶ்வர꞉ ।
விசித்ரப்ரஶ்னஸந்துஷ்ட இத³ம்ʼ வசனமப்³ரவீத் ॥ 11 ॥

ஶ்ரீகு³ருமூர்திருவாச –
ப்³ரஹ்மன்ஸாது⁴ரயம்ʼ ப்ரஶ்னஸ்தவ ப்ரஶ்னவிதா³ம்ʼ வர ।
ஶ்ருʼணுஷ்வ ஸாவதா⁴னேன சேதஸா(அ)ஸ்யோத்தரம்ʼ மம ॥ 12 ॥

ப்ராகு³த்பத்தேரகர்மைகமகர்த்ருʼ ச நிரிந்த்³ரியம் ।
நிர்விஶேஷம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்மைவாஸீன்னாத்ராஸ்தி ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 13 ॥

ததா²(அ)பி தஸ்ய சிச்ச²க்திஸம்ʼயுதத்வேன ஹேதுனா ।
ப்ரதிச்சா²யாத்மிகே ஶக்தீ மாயாவித்³யே ப³பூ⁴வது꞉ ॥ 14 ॥

அத்³விதீயமபி ப்³ரஹ்ம தயோர்யத்ப்ரதிபி³ம்பி³தம் ।
தேன த்³வைவித்⁴யமாஸாத்³ய ஜீவ ஈஶ்வர இத்யபி ॥ 15 ॥

புண்யபாபாதி³கர்த்ருʼத்வம்ʼ ஜக³த்ஸ்ருʼஷ்ட்யாதி³கர்த்ருʼதாம் ।
அப⁴ஜத்ஸேந்த்³ரியத்வம்ʼ ச ஸகர்மத்வம்ʼ விஶேஷத꞉ ॥ 16 ॥

ய꞉ ஸ்வஶக்த்யா ஸமுல்லாஸ உத³பூ⁴த்பரமாத்மன꞉ ।
ஸ்வப³ந்த⁴ஜனகம்ʼ ஸூக்ஷ்மம்ʼ ததா³த்³யம்ʼ கர்ம கத்²யதே ॥ 17 ॥

ந தேன நிர்விஶேஷத்வம்ʼ ஹீயதே தஸ்ய கிஞ்சன ।
ந ச ஸம்ʼஸாரப³ந்த⁴ஶ்ச கஶ்சித்³ப்³ரஹ்மன்ப்ரஸஜ்யதே ॥ 18 ॥

பாரமார்தி²கஸம்ʼஸாரீ ஜீவ꞉ புண்யாதி³கர்மவான் ।
ப்ராதிபா⁴ஸிகஸம்ʼஸாரீ த்வீஶ꞉ ஸ்ருʼஷ்ட்யாதி³கர்மவான் ॥ 19 ॥

அஸம்ʼஸாரி பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஜீவேஶோப⁴யகாரணம் ।
ததோ(அ)ப்யதீதம்ʼ நீரூபம்ʼ அவாங்மனஸகோ³சரம் ॥ 20 ॥

கர்மவந்தௌ பரித்யஜ்ய ஜீவேஶௌ யே மஹாதி⁴ய꞉ ।
அகர்மவத்பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ப்ரயாந்த்யத்ர ஸமாதி⁴பி⁴꞉ ॥ 21 ॥

தே விதே³ஹவிமுக்தா வா ஜீவன்முக்தா நரோத்தமா꞉ ।
கர்மாகர்மோப⁴யாதீதாஸ்தத்³ப்³ரஹ்மாரூபமாப்னுயு꞉ ॥ 22 ॥

கர்மணா ஸம்ʼஸ்ருʼதௌ ப³த்³தா⁴ முச்யந்தே தே ஹ்யகர்மணா ।
ப³ந்த⁴மோக்ஷோப⁴யாதீதா꞉ கர்மிணோ நாப்யகர்மிண꞉ ॥ 23 ॥

ஜீவஸ்ய கர்மணா ப³ந்த⁴ஸ்தஸ்ய மோக்ஷஶ்ச கர்மணா ।
தஸ்மாத்³தே⁴யம்ʼ ச கர்ம ஸ்யாது³பாதே³யம்ʼ ச கர்ம ஹி ॥ 24 ॥

த்யக்தே கர்மணி ஜீவத்வமாத்மனோ க³ச்ச²தி ஸ்வயம் ।
க்³ருʼஹீதே கர்மணி க்ஷிப்ரம்ʼ ப்³ரஹ்மத்வம்ʼ ச ப்ரஸித்⁴யதி ॥ 25 ॥

ஆவித்³யகமஶுத்³த⁴ம்ʼ யத்கர்ம து³꞉கா²ய தந்ந்ருʼணாம் ।
வித்³யாஸம்ப³ந்தி⁴ ஶுத்³த⁴ம்ʼ யத் தத்ஸுகா²ய ச கத்²யதே ॥ 26 ॥

வித்³யாகர்மக்ஷுராத்தீக்ஷ்ணாத் சி²னத்தி புருஷோத்தம꞉ ।
அவித்³யாகர்மபாஶாம்ʼஶ்சேத்ஸ முக்தோ நாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 27 ॥

ஸர்வஸ்ய வ்யவஹாரஸ்ய விதே⁴ கர்மைவ காரணம் ।
இதி நிஶ்சயஸித்³த்⁴யை தே ஸூர்யகீ³தாம்ʼ வதா³ம்யஹம் ॥ 28 ॥

கர்மஸாக்ஷிணமாதி³த்யம்ʼ ஸஹஸ்ரகிரணம்ʼ ப்ரபு⁴ம் ।
ஸப்தாஶ்வம்ʼ ஸர்வத⁴ர்மஜ்ஞமப்ருʼச்ச²த³ருண꞉ புரா ॥ 29 ॥

அருண உவாச –
ப⁴க³வன் கேன ஸம்ʼஸாரே ப்ராணின꞉ ஸம்ப்⁴ரமந்த்யமீ ।
கேனைதேஷாம்ʼ நிவ்ருʼத்திஶ்ச ஸம்ʼஸாராத்³வத³ ஸத்³கு³ரோ ॥ 30 ॥

இதி ப்ருʼஷ்ட꞉ ஸ ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸஹஸ்ரகிரணோஜ்வல꞉ ।
ஸூர்யோ(அ)ப்³ரவீதி³த³ம்ʼ ஶிஷ்யமருணம்ʼ நிஜஸாரதி²ம் ॥ 31 ॥

ஸூர்ய உவாச –
அருண த்வம்ʼ ப⁴வஸ்யத்³ய மம ப்ரியதம꞉ க²லு ।
யத꞉ ப்ருʼச்ச²ஸி ஸம்ʼஸாரப்⁴ரமகாரணமாத³ராத் ॥ 32 ॥

ப்⁴ரமந்தி கேவலம்ʼ ஸர்வே ஸம்ʼஸாரே ப்ராணினோ(அ)நிஶம் ।
ந து தத்காரணம்ʼ கேனாப்யஹோ கிஞ்சித்³விசார்யதே ॥ 33 ।
தஜ்ஜிஜ்ஞாஸுதயா த்வம்ʼ து ஶ்லாக்⁴யோ(அ)ஸி விபு³தோ⁴த்தமை꞉ ।
ஶ்ருʼணுஶ்வாருண வக்ஷ்யாமி தவ ஸம்ʼஸாரகாரணம் ॥ 34 ॥

புண்யபாபாத்மகம்ʼ கர்ம யத்ஸர்வப்ராணிஸஞ்சிதம் ।
அநாதி³ஸுக²து³꞉கா²னாம்ʼ ஜனகம்ʼ சாபி⁴தீ⁴யதே ॥ 35 ॥

ஶாஸ்த்ரை꞉ ஸர்வைஶ்ச விஹிதம்ʼ ப்ரதிஷித்³த⁴ம்ʼ ச ஸாத³ரம் ।
காமாதி³ஜனிதம்ʼ தத்த்வம்ʼ வித்³தி⁴ ஸம்ʼஸாரகாரணம் ॥ 36 ॥

பஶ்வாதீ³நாமபா⁴வே(அ)பி தயோர்விதி⁴நிஷேத⁴யோ꞉ ।
ஸம்ʼஸாரஸ்ய ந லோபோ(அ)ஸ்தி பூர்வகர்மானுஸாரத꞉ ॥ 37 ॥

பூர்வம்ʼ மனுஷ்யபூ⁴தானாம்ʼ பாபகர்மாவஶாதி³ஹ ।
ஶ்வக²ரோஷ்ட்ராதி³ஜன்மானி நிக்ருʼஷ்டானி ப⁴வந்த்யஹோ ॥ 38 ॥

பாபகர்மஸு போ⁴கே³ன ப்ரக்ஷீணேஷு புனஶ்ச தே ।
ப்ராப்னுவந்தி மனுஷ்யத்வம்ʼ புனஶ்ச ஶ்வாதி³ஜன்மிதாம் ॥ 39 ॥

ஜனனைர்மரணைரேவம்ʼ பௌன꞉புன்யேன ஸம்ʼஸ்ருʼதௌ ।
ப்⁴ரமந்த்யப்³தி⁴தரங்க³ஸ்த²தா³ருவத்³தீ⁴மதாம்ʼ வர ॥ 40 ॥

அருண உவாச –
ப்ரக்ஷீணபாபகர்மாண꞉ ப்ராப்தவந்தோ மனுஷ்யதாம் ।
புனஶ்ச ஶ்வாதி³ஜன்மானி கேன க³ச்ச²ந்தி ஹேதுனா ॥ 41 ॥

ந ஹி து³ர்ஜன்மஹேதுத்வம்ʼ புண்யானாம்ʼ யுக்தமீரிதும் ।
ந ச புண்யவதாம்ʼ பூ⁴ய꞉ பாபகர்மோபபத்³யதே ॥ 42 ॥

புண்யைர்விஶுத்³த⁴சித்தானாம்ʼ ஜ்ஞானயோகா³தி³ஸாத⁴னை꞉ ।
ஸம்ʼஸாரமோக்ஷஸம்ʼஸித்³த்⁴யா பாபகர்மாப்ரஸக்தித꞉ ॥ 43 ॥

ஜீவேஷு பௌன꞉புன்யம்ʼ சேது³த்தமாத⁴மஜன்மனாம் ।
நியமேநாபி⁴தீ⁴யேத யேன கேனாபி ஹேதுனா ॥ 44 ॥

மோக்ஷஶாஸ்த்ரஸ்ய வையர்த்²யமாபதத்யேவ ஸர்வதா² ।
தஸ்மாத³பாபினாம்ʼ ஜன்ம புனஶ்சேதி ந யுஜ்யதே ॥ 45 ॥

இத்யுக்தோ ப⁴க³வானாஹ ஸர்வஜ்ஞ꞉ கருணாநிதி⁴꞉ ।
ரவி꞉ ஸம்ʼஶயவிச்சே²த³நிபுணோ(அ)ருணமாத³ராத் ॥ 46 ॥

ரவிருவாச –
ப்ரக்ஷீணேஷ்வபி போ⁴கே³ன பாபகர்மஸு தே³ஹின꞉ ।
புனஶ்ச பாபகர்மாணி குர்வந்தோ யாந்தி து³ர்க³திம் ॥ 47 ॥

தானி து³ர்ஜன்மபீ³ஜானி காமாத்பாபானி தே³ஹினாம் ।
புனரப்யுபபத்³யந்தே பூர்வபுண்யவதாமபி ॥ 48 ॥

ஸகாமானாம்ʼ ச புண்யானாம்ʼ போ⁴க³ஹேதுதயா ந்ருʼணாம் ।
ந சித்தஶுத்³தி⁴ஹேதுத்வம்ʼ க்வசித்³ப⁴விதுமர்ஹதி ॥ 49 ॥

குதஶ்சாஶுத்³த⁴சித்தானாம்ʼ ஜ்ஞானயோகா³தி³ஸம்ப⁴வ꞉ ।
ஜ்ஞானயோகா³தி³ஹீனானாம்ʼ குதோ மோக்ஷஶ்ச ஸம்ʼஸ்ருʼதே꞉ ॥ 50 ॥

காமேன ஹேதுனா ஸத்ஸ்வப்யுத்தமாத⁴மஜன்மஸு ।
மோக்ஷஶாஸ்த்ரஸ்ய ஸார்த²க்யம்ʼ நைஷ்காம்யோத³யஹேதுகம் ॥ 51 ॥

ஸுக²து³꞉கோ²பபோ⁴கே³ன யதா³ நிர்வேத³மாக³த꞉ ।
நிஷ்காமத்வமவாப்னோதி ஸ்வவிவேகபுரஸ்ஸரம் ॥ 52 ॥

தத꞉ப்ரப்⁴ருʼதி கைஶ்சித்ஸ்யாஜ்ஜன்மபி⁴ர்ஜ்ஞானயோக³வான் ।
ஶ்ரவணாதி³ப்ரயத்னைர்ஹி முக்தி꞉ ஸ்வாத்மன்யவஸ்தி²தி꞉ ॥ 53 ॥

கர்மாத்⁴யக்ஷம்ʼ பராத்மானம்ʼ ஸர்வகர்மைகஸாக்ஷிணம் ।
ஸர்வகர்மவிதூ³ரந்தம்ʼ கர்மவான்கத²மாப்னுயாத் ॥ 54 ॥

புண்யேஷ்வபி ச பாபேஷு பௌர்விகேஷு து போ⁴க³த꞉ ।
க்ஷபிதேஷு பராத்மா ஸ ஸ்வயமாவிர்ப⁴விஷ்யதி ॥ 55 ॥

கர்த்ருʼபி⁴ர்பு⁴ஜ்யதே ஜீவை꞉ ஸர்வகர்மப²லம்ʼ ந து ।
ஸாக்ஷிணா நிர்விகல்பேன நிர்லேபேன பராத்மனா ॥ 56 ॥

ஜீவானாம்ʼ தத³னன்யத்வத்போ⁴க³ஸ்யாவஸர꞉ குத꞉ ।
இதி கேசன ஶங்கந்தே வேதா³ந்தாபாதத³ர்ஶின꞉ ॥ 57 ॥

பரமார்த²த³ஶாயாம்ʼ ஹி தத³னன்யத்வமிஷ்யதே ।
வ்யவஹாரத³ஶாயாம்ʼ நானுபபத்திஶ்ச காசன ॥ 58 ॥

பரமார்த²த³ஶாரூடே⁴ ஜீவன்முக்தே(அ)பி கர்மணாம் ।
போ⁴கோ³(அ)ங்கீ³க்ரியதே ஸம்யக் த்³ருʼஶ்யதே ச ததா² ஸதி ॥ 59 ॥

அஜ்ஞானாம்ʼ வ்யவஹாரைகநிஷ்டா²னாம்ʼ தத³னன்யதா ।
அபோ⁴க்த்ருʼதா ச கேனைவ வக்தும்ʼ ஶக்யா மனீஷிணா ॥ 60 ॥

ஜ்ஞானின꞉ கர்மகர்த்ருʼத்வம்ʼ த்³ருʼஶ்யமானமபி ஸ்பு²டம் ।
உத்பாத³யேத்ப²லம்ʼ நேதி மன்யந்தே ஸ்வப்னகர்மவத் ॥ 61 ॥

தத³யுக்தம்ʼ ந ஹி ஸ்வப்னே பாபகர்து꞉ ஸ்வதந்த்ரதா ।
ஜாக்³ரதி ப்ராணின꞉ கர்ம ஸ்வாதந்த்ர்யம்ʼ வர்ததே க²லு ॥ 62 ॥

திரஶ்சாம்ʼ ஜாக³ராவஸ்தா² யதா² போ⁴கை³ககாரணம் ।
ததா² ஸ்வப்னத³ஶா ந்ரூʼணாம்ʼ ப²லபோ⁴கை³ககாரணம் ॥ 63 ॥

ந்ருʼணாம்ʼ ச ஜாக³ராவஸ்தா² பா³லானாம்ʼ ஸ்யாத்ததா² ந து ।
யூனாம்ʼ வ்ருʼத்³த⁴தமானாம்ʼ வா கிமுத ஸ்வாத்மவேதி³னாம் ॥ 64 ॥

பா⁴விபோ⁴கா³ர்த²கம்ʼ கர்ம ஜாக்³ரத்யேவ ந்ருʼணாம்ʼ ப⁴வேத் ।
ப²லம்ʼ து கர்மண꞉ ஸ்வப்னே ஜாக்³ரத்யபி ச யுஜ்யதே ॥ 65 ॥

கர்மண்யத்⁴யஸ்ய போ⁴க³ம்ʼ யே போ⁴கே³(அ)த்⁴யஸ்யாத² கர்ம ச ।
கர்ம தத்³போ⁴க³யோர்பே⁴த³மஜ்ஞாத்வாஹுர்யதே²ப்ஸிதம் ॥ 66 ॥

தேஷாம்ʼ மந்த³தி⁴யாம்ʼ ஜ்ஞானவாதி³னாம்ʼ பாபகாரிணாம் ।
கத²ம்ʼ க்ருʼதார்த²தாம்ʼ ப்³ரூயாமத்⁴யாஸக்ஷயஸம்ப⁴வாம் ॥ 67 ॥

கர்மண்யகர்மதீ⁴ர்யேஷாமகர்மணி ச கர்மதீ⁴꞉ ।
தே சாத்⁴யாஸவஶா மந்தா³ ஜ்ஞானின꞉ ஸ்வைரசாரிண꞉ ॥ 68 ॥

வர்ணாஶ்ரமாதி³த⁴ர்மாணாமத்³வைதம்ʼ கர்மணைவ யே ।
அனுதிஷ்ட²ந்தி தே மூடா⁴꞉ கர்மாகர்மோப⁴யச்யுதா꞉ ॥ 69 ॥

ஸ்வானுபூ⁴திம்ʼ வரிஷ்டா²ம்ʼ தாம்ʼ ஸர்வானுஷ்டா²னவர்ஜிதாம் ।
ஸர்வானுஷ்டா²னவந்தோ(அ)பி ஸித்³தா⁴மாஹுர்ப³தாத்மனாம் ॥ 70 ॥

அபே⁴த³த்⁴யானஸாத்⁴யாம்ʼ தாம்ʼ ஸ்வானுபூ⁴திம்ʼ மஹத்தமாம் ।
விசாரஸாத்⁴யாம்ʼ மன்யந்தே தே மஹாபாபகர்மிண꞉ ॥ 71 ॥

நிதி³த்⁴யாஸனமப்யாத்மா பே⁴தா³பி⁴த்⁴யானலக்ஷணம் ।
உபேக்ஷந்தே வ்ருʼதா²த்³வைதஜ்ஞானவாதை³கமோஹத꞉ ॥ 72 ॥

ஆஶ்ரித்யைவ விசாரம்ʼ யே வாக்யார்த²மனனாத்மகம் ।
மன்யந்தே க்ருʼதக்ருʼத்யத்வமாத்மனாம்ʼ தே ஹி மோஹிதா꞉ ॥ 73 ॥

ஆத்³யஜ்ஞானோத³யே காம்யகர்மத்யாக³ உதீ³ர்யதே ।
த்³விதீயஸம்யக்³ஜ்ஞானே து நைமித்திகநிராக்ருʼதி꞉ ॥ 74 ॥

த்ருʼதீயபூர்ணஜ்ஞானே ச நித்யகர்மநிராக்ருʼதி꞉ ।
சதுர்தா²த்³வைதபோ³தே⁴ து ஸோ(அ)திவர்ணாஶ்ரமீ ப⁴வேத் ॥ 75 ॥

நித்யநைமித்திகோபேதஜ்ஞானான்முக்தி꞉ க்ரமாத்³ப⁴வேத் ।
ஸம்யக்³ஜ்ஞானாத்து ஸா ஜீவன்முக்திர்நித்யைகஸம்ʼயுதாத் ॥ 76 ॥

பூர்ணஜ்ஞாநாத்³விதே³ஹாக்²யா ஶாஶ்வதீ முக்திரிஷ்யதே ।
யதா² நைஷ்கர்ம்யஸம்ʼஸித்³தி⁴ர்ஜீவன்முக்தே நிரங்குஶா ॥ 77 ॥

அத்ரைவம்ʼ ஸதி நைஷ்கர்ம்யம்ʼ ஜ்ஞானகர்மஸமுச்சயாத் ।
ஸித்⁴யேத்க்ரமேண ஸத்³யோ வா நான்யதா² கல்பகோடிபி⁴꞉ ॥ 78 ॥

யாவத்³விதே³ஹமுக்தி꞉ ஸா ந ஸித்⁴யதி ஶரீரிண꞉ ।
தாவத்ஸமுச்சய꞉ ஸித்³தோ⁴ ஜ்ஞானோபாஸனகர்மணாம் ॥ 79 ॥

தஸ்மாத்³ ஜ்ஞாத்வா பராத்மானம்ʼ த்⁴யானநிஷ்டோ² மஹாமதி꞉ ।
பூ⁴யாந்நிஜாஶ்ரமாசாரநிரத꞉ ஶ்ரேயஸே ஸதா³ ॥ 80 ॥

ஜ்ஞானோபாஸ்தீ கர்மஸாபேக்ஷகே தே
கர்மோபாஸ்தீ ஜ்ஞானஸாபேக்ஷகே ச ।
கர்மஜ்ஞானே சான்யஸாபேக்ஷகே தன்-
முக்த்யை ப்ரோக்தம்ʼ ஸாஹசர்யம்ʼ த்ரயாணாம் ॥ 81 ॥

ஜ்ஞானோபாஸ்தீ ஸ்வீயகர்மஸ்வபாஸ்யாபேகம்ʼ
முக்திர்னைவ கஸ்யாபி ஸித்⁴யேத் ।
தஸ்மாத்³தீ⁴மாநாஶ்ரயேத³ப்ரமத்தஸ்த்ரீ-
ண்யுக்தானி ஶ்ரத்³த⁴யா(ஆ)தே³ஹபாதாத் ॥ 82 ॥

॥ இதி ஸூர்யகீ³தாயாம்ʼ ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ அத² த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ஸூர்ய உவாச –
அதா²த꞉ ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி கர்மணாம்ʼ பஞ்சபூ⁴மிகா꞉ ।
உத்தரோத்தரமுத்கர்ஷாத்³வித்³தி⁴ ஸோபானபங்க்திவத் ॥ 1 ॥

ப்ரதா²மா தாந்த்ரிகீ ப்ரோக்தா பரா பௌராணிகீ மதா ।
ஸ்மார்தா த்ருʼதீயா துர்யா து ஶ்ரௌதா ஸங்கீர்திதா பு³தை⁴꞉ ॥ 2 ॥

பஞ்சமீ த்வௌபநிஷதா³ விபு³தோ⁴த்தமஸம்ʼமதா ।
யஸ்யா꞉ பரம்ʼ ந கிஞ்சித்ஸ்யாத்³வாச்யம்ʼ ஜ்ஞேயம்ʼ ச ஸத்தம ॥ 3 ॥

ஸ்வேச்ச²ம்ʼ கர்மாணி குர்வன்ய꞉ ப்ரமாணாஶ்ரயணம்ʼ வினா ।
தந்த்ரோக்தானி கரோத்யேஷ கர்மீ ப்ராத²மிகோ மத꞉ ॥ 4 ॥

தானி தந்த்ரோக்தகர்மாணி த்யக்த்வா பௌராணிகானி ய꞉ ।
கரோதி தந்த்ரஸம்ப³ந்தீ⁴ன்யயம்ʼ கர்மீ த்³விதீயக꞉ ॥ 5 ॥

த்யக்த்வா தான்யபி ய꞉ ஸ்மார்தான்யனுதிஷ்ட²தி ஸர்வதா³ ।
ஶ்ருதிஸம்ப³ந்த⁴வந்த்யேஷ த்ருʼதீய꞉ கர்ம்யுதீ³ர்யதே ॥ 6 ॥

யஶ்ச தான்யபி ஸந்த்யஜ்ய ஶ்ரௌதான்யேவாசரத்யயம் ।
கர்மீ த⁴ர்மார்த²காமானாம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ துர்யோ(அ)பி⁴தீ⁴யதே ॥ 7 ॥

ஶ்ரௌதான்யபி ச யஸ்த்யக்த்வா ஸதௌ³பநிஷதா³னி வை ।
கரோதி ஶ்ரத்³த⁴யா கர்மாண்யயம்ʼ மோக்ஷீ து பஞ்சம꞉ ॥ 8 ॥

யான்யௌபநிஷதா³னாம்ʼ ஸ்யுரவிரோதீ⁴னி கர்மணாம் ।
ஶ்ரௌதாதீ³னி ஸுஸங்க்³ராஹ்யான்யமலானி முமுக்ஷுபி⁴꞉ ॥ 9 ॥

கர்மாண்யுபநிஷத்ஸு ஸ்யுர்ப்³ரஹ்மைகார்தா²ஸு வை கத²ம் ।
இதி ஶங்க்யன்னகுர்வன் ஹி விதி⁴ரஸ்தி ஜிஜீவிஷேத் ॥ 10 ॥

ஈஶாவாஸ்யாதி³வேதா³ந்தப்ரோக்தான்யாமரணாத³பி ।
குர்வன்னேவ விமுச்யேத ப்³ரஹ்மவித்ப்ரவரோ(அ)ஸ்து வா ॥ 11 ॥

யதயஸ்த்யக்தகா³ர்ஹஸ்த்²யா அபி ஸ்வோசிதகர்மபி⁴꞉ ।
ஆஶ்ரமம்ʼ பாலயந்த꞉ ஸ்வம்ʼ கைவல்யம்ʼ ப்ராப்னுயு꞉ பரம் ॥ 12 ॥

கர்ம ப்ரஜாத⁴னானாம்ʼ யஸ்த்யாக³꞉ ஸமபி⁴தீ⁴யதே ।
காமைகவிஷயத்வேன ஸ யதேர்ன விருத்⁴யதே ॥ 13 ॥

ஸம்ʼந்யாஸினோ ஹி கர்மாணி நித்யானி விமலானி ச ।
ஶ்ரேயோர்தா²னி விதீ⁴யந்தே பரிவ்ராஜேப்³ஜஜன்மனா ॥ 14 ॥

அபேதகாம்யகர்மாணோ யதயோ(அ)ன்யே(அ)பி வா ஜனா꞉ ।
ஸத்³ய꞉ க்ரமேண வா முக்திமாப்னுயுர்னாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 15 ॥

பஞ்சமீம்ʼ பூ⁴மிமாரூட⁴꞉ ஜ்ஞானோபாஸனகர்மபி⁴꞉ ।
ஶோகமோஹாதி³நிர்முக்த꞉ ஸர்வதை³வ விராஜதே ॥ 16 ॥

ந ஜ்ஞானேன வினோபாஸ்திர்னோபாஸ்த்யா ந வினேதரத் ।
கர்மாபி தேன ஹேதுத்வம்ʼ பூர்வபூர்வஸ்ய கத்²யதே ॥ 17 ॥

யத்³வா யாவன்ன ஹி ஜ்ஞானம்ʼ தாவன்னோபாஸனம்ʼ மதம் ।
யாவன்னோபாஸனம்ʼ தாவன்ன ஜ்ஞானம்ʼ ச கத²ஞ்சன ॥ 18 ॥

ஜ்ஞானம்ʼ யாவன்ன கர்மாபி ந தாவன்முக்²யமீர்யதே ।
யாவன்ன கர்ம தாவச்ச ந ஜ்ஞானம்ʼ ஸாது⁴ஸம்ʼமதம் ॥ 19 ॥

யாவன்னோபாஸனம்ʼ தாவன்ன கர்மாபி ப்ரஶஸ்யதே ।
யாவன்ன கர்மோபாஸ்திஶ்ச ந தாவத்ஸாத்த்விகீ மதா ॥ 20 ॥

ஜ்ஞானோபாஸனகர்மாணி ஸாபேக்ஷாணி பரஸ்பரம் ।
ப்ரயச்ச²ந்தி பராம்ʼ முக்திம்ʼ நான்யதே²த்யுக்தமேவ தே ॥ 21 ॥

ஏதேஷு ஸாத⁴னேஷ்வேகம்ʼ த்ரிஷு யத்கிஞ்சித³த்ர ய꞉ ।
த்யஜேத³ஸத்³கு³ரூக்த்யா ஸ நாஶ்னுவீத பராம்ருʼதம் ॥ 22 ॥

நானாவிதா⁴னி ஜ்ஞானானி நானாரூபா உபாஸ்தய꞉ ।
நானாவிதா⁴னி கர்மாணி ஶ்ருத்யந்தாதி³ஷு ஸம்ʼவிது³꞉ ॥ 23 ॥

ஸம்ப³ந்த⁴ஸ்து த்ரயாணாம்ʼ ஸ்யாது³சித꞉ ஶிஷ்டவர்த்மனா ।
நிபுணைஶ்ச ஸுவிஜ்ஞேயமனுப³ந்த⁴சதுஷ்டயம் ॥ 24 ॥

அனுப³ந்த⁴விரோதே⁴ன த்ரயாணாம்ʼ சேத்ஸமுச்சய꞉ ।
க்ருʼத꞉ ஸ ஸத்³ய꞉ ப்ராப்னோதி த்ருʼப்திம்ʼ மானவபுங்க³வ꞉ ॥ 25 ॥

அனுப³ந்த⁴பரிஜ்ஞானம்ʼ வினா முக்த்யை ப்ரயத்னவான் ।
ந முக்திம்ʼ விந்த³தே கோ(அ)பி ஸாத⁴காதி³விபர்யயாத் ॥ 26 ॥

போ⁴கா³தி⁴காரீ மோக்ஷம்ʼ சேத்ப²லமிச்சே²த்கதா³சன ।
அனுப³ந்த⁴ஸ்ய விஜ்ஞானம்ʼ கத²ம்ʼ நு ஸ்யாத்ஸமஞ்ஜஸம் ॥ 27 ॥

அதி⁴காரானுகு³ண்யேன ஸம்ப³ந்த⁴꞉ பரிகீர்தித꞉ ।
தத்ஸம்ப³ந்தா⁴னுகு³ண்யேன விஷயஶ்ச ப்ரகீர்தித꞉ ॥ 28 ॥

விஷயானுகு³ணம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ ப்ரயோஜனமதோ பு³தை⁴꞉ ।
அனுப³ந்தா⁴꞉ ஸுவிஜ்ஞேயா ஜ்ஞானோபாஸனகர்மஸு ॥ 29 ॥

வர்ணாஶ்ரமாணாம்ʼ ஸர்வேஷாமனுஷ்டே²யேஷு கர்மஸு ।
அவித்³வான் ஸம்ʼஶயாத்மா சேத³னுவர்தேத பூர்வகான் ॥ 30 ॥

வித்³வான் சேத்ஸம்ʼஶயாத்மாபூ⁴ச்சா²ஸ்த்ரே ஸ்வமதிநிஶ்சிதம் ।
ஆசரேத்து ந ஶிஷ்டஸ்யப்யபு³த⁴ஸ்ய பிதுர்மதம் ॥ 31 ॥

ஸ்வகூடஸ்த²பு³தா⁴சார꞉ ஸாது⁴ஸம்ʼவிதி³தோ யதி³ ।
வித்³வானபி த்யஜேத்ஸ்வீயம்ʼ தத்³விருத்³த⁴மஸம்ʼமதம் ॥ 32 ॥

பூர்வாசாரானுஸரணம்ʼ கர்மமாத்ரே நியம்யதே ।
ஜ்ஞானோபாஸ்த்யோஸ்த்வபா³ஹ்யத்வாத³ன்யதா²(அ)பி ச யுஜ்யதே ॥ 33 ॥

பூர்வகேஷ்வபி ஸாங்க்²யேஷு ஸ்வஸ்ய யுஜ்யேத யோகி³தா ।
அன்யதா²(அ)பி ச நைதேன ப்ரத்யவாய꞉ கியானபி ॥ 34 ॥

யதி³ பூர்வவிரோதே⁴ன குர்யாத்கர்மாணி மானவ꞉ ।
ஸ மூர்கோ² ப⁴வதி க்ஷிப்ரம்ʼ ப்ரத்யவாயீ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 35 ॥

நைமித்திகாநாமக்ருʼதௌ காம்யானாம்ʼ ச ந கஶ்சன ।
ப்ரத்யவாயோ(அ)த்ர வா(அ)முத்ர லோகே ப⁴விதுமர்ஹதி ॥ 36 ॥

நித்யானாம்ʼ த்வக்ருʼதாவத்ராமுத்ர வா ப்ரத்யவாயபா⁴க் ।
ப⁴வேத³வஶ்யகார்யத்வாதா³ஶ்ரமச்யுதிஹேதவே ॥ 37 ॥

ந ஸ்யாத³கரணம்ʼ ஹேதுரபா⁴வாத்மதயா தத꞉ ।
நித்யாகரணஹேது꞉ ப்ராக்கர்ம சேத்ப்ரத்யவாயக்ருʼத் ॥ 38 ॥

அக்ருʼதௌ ப்ரத்யவாயஸ்ய ஶ்ரவணம்ʼ வ்யர்த²மேவ தத் ।
பூர்வகர்மப²லாத³ன்யப²லஸ்யானவதா⁴ரணாத் ॥ 39 ॥

அதோ நாபா⁴வதா யுக்தா நித்யகர்மாக்ருʼதேர்யதா² ।
நிஷித்³தா⁴சரணம்ʼ பா⁴வஸ்ததை²வாகரணம்ʼ மதம் ॥ 40 ॥

விஹிதாகரணஸ்யாபி பா⁴வாத்மத்வோரரீக்ருʼதே꞉ ।
ஆஸ்திகத்வமிஹ ப்ராஹுரன்யதா² நாஸ்திகத்வத꞉ ॥ 41 ॥

பூர்வகர்மப²லஸ்யாபி நித்யாகரணகர்மண꞉ ।
பாபஸ்ய து³꞉க²ஹேதுத்வம்ʼ ப்ருʼத²கே³வாவவதா⁴ர்யதே ॥ 42 ॥

அஜ்ஞாநாத்³விஹிதே லுப்தே ஜ்ஞாநாத்³வா கர்மணி ஸ்வகே ।
ப்ராயஶ்சித்தீ ப⁴வேன்மர்த்யோ லபே⁴த்³து³ர்ஜன்ம வா புன꞉ ॥ 43 ॥

பு³த்³தி⁴பூர்வம்ʼ த்யஜந்நித்யமனுதாபவிவர்ஜித꞉ ।
அநாஶ்ரமீ நரோ கோ⁴ரம்ʼ ரௌரவம்ʼ நரகம்ʼ வ்ரஜேத் ॥ 44 ॥

ஜீவன்முக்தஸ்ய நித்யேஷு யதி³ லுப்தானி கானிசித் ।
ந தேன ப்ரத்யவாயோ(அ)ஸ்தி கைஶ்சித்ஸ்வாஶ்ரமஸித்³தி⁴த꞉ ॥ 45 ॥

ப்ராயஶ்சித்தநிவர்த்யானி நிஷித்³தா⁴சரணானி ச ।
ப்ராயஶ்சித்தமகுர்வந்தமபி லிம்பந்தி நைவ தம் ॥ 46 ॥

கர்ம ஶுத்³த⁴மஶுத்³த⁴ம்ʼ ச த்³விவித⁴ம்ʼ ப்ரோச்யதே ஶ்ருதௌ ।
தத்ராஶுத்³தே⁴ன ப³ந்த⁴꞉ ஸ்யான்மோக்ஷ꞉ ஶுத்³தே⁴ன தே³ஹினாம் ॥ 47 ॥

அஶுத்³த⁴ம்ʼ ச ததா² ப்ரோக்தம்ʼ புண்யம்ʼ பாபமிதி த்³விதா⁴ ।
பரஸ்பரம்ʼ ந பா³தோ⁴(அ)ஸ்தி தயோரத்ராவிரோத⁴த꞉ ॥ 48 ॥

ஸுக²து³꞉கே² ஸமஸ்தஸ்ய ஜந்தோர்யாப்⁴யாம்ʼ ப்ரஸித்⁴யத꞉ ।
தயோர்ன வஶமாக³ச்சே²ச்சு²த்³த⁴மாத்ரேண ஸம்ʼஸ்தி²த꞉ ॥ 49 ॥

ஶுத்³த⁴ம்ʼ நித்யமனந்தம்ʼ யத்ஸத்யம்ʼ கர்ம நிக³த்³யதே ।
நித்யஶுத்³த⁴விமுக்தாத்மஸாக்ஷாத்காரார்த²கம்ʼ விது³꞉ ॥ 50 ॥

விஶுத்³தை⁴꞉ கர்மபி⁴꞉ ஶுத்³தா⁴னீந்த்³ரியாணி ப⁴வந்த்யலம் ।
இந்த்³ரியேஷு விஶுத்³தே⁴ஷு மன꞉ ஶுத்³த⁴ம்ʼ ஸ்வதோ ப⁴வேத் ॥ 51 ॥

ஶுத்³தே⁴ மனஸி ஜீவோ(அ)பி விஶுத்³தோ⁴ ப்³ரஹ்மணைகதாம் ।
உபேத்ய கேவலானந்த³ம்ʼ நிஷ்கலம்ʼ பரமஶ்னுதே ॥ 52 ॥

பா³ஹ்யமாப்⁴யந்தரம்ʼ சேதி ஶுத்³த⁴ம்ʼ கர்ம த்³விதோ⁴ச்யதே ।
பா³ஹ்யம்ʼ ஸ்னாநாதி³ நித்யம்ʼ ஸ்யாத்³த்⁴யாநாத்³யாப்⁴யந்தரம்ʼ பரம் ॥ 53 ॥

அத꞉ ஶுத்³தே⁴ரஶுத்³தா⁴னாம்ʼ நாஶோ ப⁴விதுமர்ஹதி ।
ந ஶுத்³த⁴வ்யதிரேகேண ப்ரயத்னாந்தரமிஷ்யதே ॥ 54 ॥

விஶுத்³த⁴கர்மநிஷ்டா²ஸ்தே யதயோ(அ)ன்யே(அ)பி வா ஜனா꞉ ।
அத்ரைவ பரிமுச்யந்தே ஸ்வாதந்த்ர்யேண பராம்ருʼதாத் ॥ 55 ॥

ஆரூட⁴꞉ பஞ்சமீம்ʼ பூ⁴மிம்ʼ ஶுத்³தே⁴னைவாவதிஷ்ட²தே ।
அதோ(அ)த்ர மதிமாந்நித்யம்ʼ பஞ்சம்யப்⁴யாஸமாசரேத் ॥ 56 ॥

இந்த்³ரியாணி விஶுத்³தா⁴ன்யப்யஶுத்³தா⁴னாம்ʼ விவர்ஜனாத் ।
ஶுத்³தா⁴நாமப்யனுஷ்டா²நாத்³தீ⁴மாம்ʼஸ்தானி ந விஶ்வஸேத் ॥ 57 ॥

அஶுத்³தே⁴ஷு ப்ரவர்தேரன் பூர்வவாஸனயா ஸ்வத꞉ ।
தேப்⁴யோ நியம்ய ஶுத்³தே⁴ஷு நித்யம்ʼ தானி ப்ரவர்தயேத் ॥ 58 ॥

இந்த்³ரியாணாம்ʼ ச மனஸ꞉ ப்ரஸாத³ம்ʼ ஶுத்³த⁴கர்மபி⁴꞉ ।
உபலப்⁴யாபி து³ர்பு³த்³தி⁴ரஶுத்³தே⁴ஹ ப்ரவர்ததே ॥ 59 ॥

ப்ரஸன்னமனஸ꞉ ஸ்வாஸ்த்²யாத்ஸுக²ம்ʼ கிஞ்சித்ப்ரஜாயதே ।
தாவன்மாத்ரேண த்ருʼப்தஸ்து க்ரமேணாத⁴꞉ பதேன்னர꞉ ॥ 60 ॥

த்ருʼப்திரல்பஸுக²ப்ராப்தௌ மஹானர்தை²ககாரணம் ।
அதஸ்த்ருʼப்திமனாப்யைவ ஶுத்³த⁴ம்ʼ நித்யம்ʼ ஸமாசரேத் ॥ 61 ॥

யதா² விஷயபோ⁴கே³ஷு வினா த்ருʼப்திம்ʼ புன꞉ புன꞉ ।
ப்ரவர்ததே ததா² நித்யம்ʼ ய꞉ ஶுத்³தே⁴ஷு ஸ பு³த்³தி⁴மான் ॥ 62 ॥

ஶுத்³த⁴ம்ʼ ஶுத்³தே⁴ன வர்தே⁴த ஶுத்³த⁴꞉ ஶுத்³த⁴ம்ʼ ததோ வ்ரஜேத் ।
அஶுத்³த⁴மப்யஶுத்³தே⁴நாஶுத்³தோ⁴(அ)ஶுத்³த⁴ம்ʼ ததா² நர꞉ ॥ 63 ॥

யதே³ந்த்³ரியமன꞉ப்ராணா꞉ ஶாந்தா꞉ ஸுப்தாவிவாப⁴வன் ।
ஶுத்³தா⁴ஶுத்³தோ⁴ப⁴யாதீதஸ்ததா³ த்ருʼப்திம்ʼ பராம்ʼ வ்ரஜேத் ॥ 64 ॥

யாவன்னேந்த்³ரியஸம்ʼஶாந்திர்யாவன்ன மனஸோ(அ)ப்யய꞉ ।
யாவன்ன ப்ராணஶாந்திஶ்ச தாவச்சு²த்³த⁴ம்ʼ ஸமாசரேத் ॥ 65 ॥

பரஸ்பரோபயோகி³த்வாத்³பா³ஹ்யாப்⁴யந்தரஶுத்³த⁴யோ꞉ ।
வியோகோ³ நைவ கார்யோ(அ)த்ர பு³தை⁴ராதே³ஹமோசனாத் ॥ 66 ॥

ய꞉ ஶுத்³த⁴பக்ஷோ ஹம்ʼஸ꞉ ஸ ஊர்த்⁴வம்ʼ க³ச்ச²தி சாம்ப³ரே ।
அஶுத்³த⁴பக்ஷ꞉ ஶ்யேனஸ்து வ்யோமகோ³(அ)பி பதத்யத⁴꞉ ॥ 67 ॥

சி²ன்னைகபக்ஷோ ஹம்ʼஸோ(அ)பி நோர்த்⁴வம்ʼ க³ந்துமிதோ(அ)ர்ஹதி ।
அத꞉ ஶுத்³த⁴த்³வயம்ʼ முக்²யம்ʼ ஸாத⁴னம்ʼ முக்தயே விது³꞉ ॥ 68 ॥

யத்³யப்யாப்⁴யந்தரம்ʼ ஶுத்³த⁴ம்ʼ பா³ஹ்யஶுத்³த⁴நிவர்தகம் ।
ப⁴வத்யேதேன ஸாம்யம்ʼ ந தயோரிதி ச கேசன ॥ 69 ॥

ததா²(அ)பி பா³ஹ்யவிலயஸமகாலலயாத்பரம் ।
ஆப்⁴யந்தரம்ʼ ஸமம்ʼ தேன பா³ஹ்யேன ஸ்யாத்ஸ்வகர்மணா ॥ 70 ॥

ஆப்⁴யந்தரம்ʼ ச தச்சு²த்³த⁴ம்ʼ கர்ம த்³விவித⁴முச்யதே ।
ஸம்ப்ரஜ்ஞாதஸமாத்⁴யாக்²யமஸம்ப்ரஜ்ஞாதநாம ச ॥ 71 ॥

ஜீவன்முக்தே꞉ புராவ்ருʼத்தமாத்³யம்ʼ கர்ம ஸ்வமானஸம் ।
புரா விதே³ஹமுக்தேஸ்து வ்ருʼதமன்யத்ஸ்வமானஸம் ॥ 72 ॥

மானஸத்வாத்ஸமாதே⁴ஶ்ச கர்மத்வோக்திர்ன தூ³ஷ்யதே ।
அனன்யவிஷயத்வாச்ச தத்ப²லம்ʼ நைவ நஶ்வரம் ॥ 73 ॥

அந்த꞉ஶுத்³தி⁴ர்ப³ஹி꞉ஶுத்³தி⁴ம்ʼ யதா² ந்ரூʼணாமபேக்ஷதே ।
ப³ஹி꞉ஶுத்³தி⁴ஸ்ததை²வாந்த꞉ஶுத்³தி⁴ம்ʼ ச நியமேன ஹி ॥ 74 ॥

யஸ்ய கர்மஸு ஶுத்³தே⁴ஷ்வப்யௌதா³ஸீன்யம்ʼ விஜாயதே ।
தஸ்யைவ ஜன்மஸாங்கர்யமனுமேயம்ʼ விபஶ்சிதா ॥ 75 ॥

விரோதோ⁴ ஜாயதே யஸ்ய ஜ்ஞானகர்மஸமுச்சயே ।
தஸ்யைவ ஜன்மஸாங்கர்யமனுமேயம்ʼ விபஶ்சிதா ॥ 76 ॥

ய꞉ ஶ்ரௌதம்ʼ கர்ம ஹித்வான்யத்தாந்த்ரிகம்ʼ ஸமுபாஶ்ரயேத் ।
தஸ்யைவ ஜன்மஸாங்கர்யமனுமேயம்ʼ விபஶ்சிதா ॥ 77 ॥

யஶ்சாந்தரம்ʼ ச தத்கர்ம மன்யதே மந்த³கோ³சரம் ।
தஸ்யைவ ஜன்மஸாங்கர்யமனுமேயம்ʼ விபஶ்சிதா ॥ 78 ॥

அஶுத்³த⁴கர்மநிஷ்ட²꞉ ஸன் ஶுத்³த⁴ம்ʼ நிந்த³தி ய꞉ ஸதா³ ।
தஸ்யைவ ஜன்மஸாங்கர்யமனுமேயம்ʼ விபஶ்சிதா ॥ 79 ॥

ஶுத்³த⁴ம்ʼ பஶ்யதி ய꞉ ஶாந்தமக்ஷிரோகீ³வ பா⁴ஸ்கரம் ।
தஸ்யைவ ஜன்மஸாங்கர்யமனுமேயம்ʼ விபஶ்சிதா ॥ 80 ॥

விஶுத்³த⁴வம்ʼஶப்ரப⁴வம்ʼ மஹாமதிம்ʼ
விஶுத்³த⁴பா³ஹ்யாந்தரகர்மபா⁴ஸ்வரம் ।
விஶுத்³த⁴வேதா³ந்தரஹஸ்யவேதி³னம்ʼ
வித்³வேஷ்டி ய꞉ ஸங்கர ஏவ நேதர꞉ ॥ 81 ॥

அஶுத்³த⁴வம்ʼஶப்ரப⁴வம்ʼ ஸுது³ர்மதிம்ʼ
ஸ்வஶுத்³த⁴கர்மத்³வயநஷ்டதேஜஸம் ।
அஶுத்³த⁴தந்த்ரார்த²வித³ம்ʼ நராத⁴மம்ʼ
ய꞉ ஶ்லாக⁴தே ஸங்கர ஏவ நேதர꞉ ॥ 82 ॥

இதி ஸூர்யகீ³தாயாம்ʼ த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ அத² த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

அதா²த꞉ ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி மமாந்தர்யாமிணம்ʼ ஶிவம் ।
ய꞉ ஸர்வகர்மணாம்ʼ ஸாக்ஷீ நிர்லேப꞉ ப்ரபு⁴ரீஶ்வர꞉ ॥ 1 ॥

த்ரிநேத்ரம்ʼ நீலகண்ட²ம்ʼ யம்ʼ ஸாம்ப³ம்ʼ ம்ருʼத்யுஞ்ஜயம்ʼ ஹரம் ।
த்⁴யாத்வா ஸம்ʼஸ்ருʼதிமோக்ஷ꞉ ஸ்யாத்தம்ʼ நமாமி மஹேஶ்வரம் ॥ 2 ॥

ஸர்வேஷாம்ʼ கர்மணாமேக꞉ ப²லதா³தா ய உச்யதே ।
ஸ ஏவ ம்ருʼட³ ஈஶான꞉ ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸர்வஶக்திமான் ॥ 3 ॥

யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ரேண நிவர்தந்தே(அ)கி²லாபத³꞉ ।
ஸம்பத³ஶ்சேஹ லப்⁴யந்தே ஸோ(அ)ந்தர்யாமீ ஶிவோ ஹர꞉ ॥ 4 ॥

யேனைவ ஸ்ருʼஷ்டமகி²லம்ʼ ஜக³தே³தச்சராசரம் ।
யஸ்மிம்ʼஸ்திஷ்ட²தி நஶ்யத்யப்யேஷ ஏகோ மஹேஶ்வர꞉ ॥ 5 ॥

யம்ʼ நமந்தி ஸுரா꞉ ஸர்வே ஸ்வஸ்வாபீ⁴ஷ்டப்ரஸித்³த⁴யே ।
ஸ்வாதந்த்ர்யம்ʼ யஸ்ய ஸர்வத்ர ஸோ(அ)ந்தர்யாமி மஹேஶ்வர꞉ ॥ 6 ॥

உமார்த⁴விக்³ரஹ꞉ ஶம்பு⁴꞉ த்ரிநேத்ர꞉ ஶஶிஶேக²ர꞉ ।
க³ங்கா³த⁴ரோ மஹாதே³வ꞉ ஸோ(அ)ந்தர்யாமி த³யாநிதி⁴꞉ ॥ 7 ॥

ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதிபுராணேஷு யஸ்யைவாதி⁴க்யமிஷ்யதே ।
யஸ்யாதி⁴க்யஸ்ம்ருʼதேர்முக்தி꞉ ஸோ(அ)ந்தர்யாமீ புராதன꞉ ॥ 8 ॥

யந்நாமஜபமாத்ரேண புருஷ꞉ பூஜ்யதே ஸுரை꞉ ।
யமாஹு꞉ ஸர்வதே³வேஶம்ʼ ஸோ(அ)ந்தர்யாமீ கு³ரூத்தம꞉ ॥ 9 ॥

யதா³க்²யாம்ருʼதபானேன ஸந்த்ருʼப்தா முனயோ(அ)கி²லா꞉ ।
ந வாஞ்ச²ந்தி மஹாபோ⁴கா³ன் ஸோ(அ)ந்தர்யாமீ ஜக³த்பதி꞉ ॥ 10 ॥

அருண உவாச –
ஸத்³கு³ரோ பா⁴ஸ்கர ஶ்ரீமன் ஸர்வதத்த்வார்த²கோவித³ ।
ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதிபுராணேஷு ஹ்யந்தர்யாம்யன்யதா² ஶ்ருத꞉ ॥ 11 ॥

ஸத்யம்ʼ ஜ்ஞானமனந்தம்ʼ யத்ப்ரஸித்³த⁴ம்ʼ ப்³ரஹ்ம நிஷ்கலம் ।
நிர்கு³ணம்ʼ நிஷ்க்ரியம்ʼ ஶாந்தம்ʼ கேவலம்ʼ ஸர்வக³ம்ʼ பரம் ॥ 12 ॥

ததே³வ ஸர்வாந்தர்யாமீ ஶ்ருதம்ʼ ஸர்வாந்தரத்வத꞉ ।
வரேண்யம்ʼ ஸவிதுஸ்தே ச கா³யத்ர்யாம்ʼ தத்³தி⁴ கத்²யதே ॥ 13 ॥

அஶரீரஸ்ய தஸ்யைவ ஹ்யாதி³மத்⁴யாந்தவர்ஜனாத் ।
ஆகாஶவத்³விபூ⁴தேன ஸர்வாந்தர்யாமிதோசிதா ॥ 14 ॥

ஶிவஸ்ய ஸஶரீரஸ்ய ஸாம்ப³ஸ்ய ஸகு³ணஸ்ய து ।
அவிபு⁴த்வேன ஸா நைவ யுஜ்யதே பா⁴ஸ்கர ப்ரபோ⁴ ॥ 15 ॥

ஸகு³ணைகப்ரதா⁴னைஶ்ச விஶிஷ்டாத்³வைதவாதி³பி⁴꞉ ।
கைஶ்சித்³ப்³ரஹ்மஹரீஶாநாமந்தர்யாமித்வமுச்யதே ॥ 16 ॥

ஸர்வஜ்ஞத்வாதி³த⁴ர்மாணாம்ʼ ஸமத்வம்ʼ ச த்ரிமூர்திஷு ।
மத்வைவோபாஸதே விப்ரா꞉ தே கா³யத்ரீபராயணா꞉ ॥ 17 ॥

கேசித்³ த்³ருஹிண ஏவ ஸ்யாத³ந்தர்யாமீ வாக்பதி꞉ ।
நான்யௌ ஹரிஹரௌ கர்மப்ரஸித்³தே⁴ரிதி வை விது³꞉ ॥ 18 ॥

கேசித்து விஷ்ணுரேவ ஸ்யாத³ந்தர்யாமீ ரமாபதி꞉ ।
ந விதீ⁴ஶௌ பரோபாஸ்திப்ரஸித்³தே⁴ரிதி வை விது³꞉ ॥ 19 ॥

கேசிச்ச ஶிவ ஏக꞉ ஸ்யாத³ந்தர்யாமீ ஹ்யுமாபதி꞉ ।
நான்யௌ ப்³ரஹ்மஹரீ ஜ்ஞானப்ரஸித்³தே⁴ரிதி ஸம்ʼவிது³꞉ ॥ 20 ॥

த்வது³க்தரீத்யா த்வாதி⁴க்யம்ʼ ஜ்ஞானோபாஸனகர்மஸு ।
கர்மணோ(அ)வக³தம்ʼ தேன விதே⁴ரேவ ப்ரஸித்⁴யதி ॥ 21 ॥

ஏஷ பக்ஷ꞉ ஸமீசீனஸ்தவ நைவ ப⁴விஷ்யதி ।
தஸ்மாத³நிஶ்சிதார்த²ம்ʼ மாம்ʼ குருஷ்வாஸம்ʼஶயம்ʼ ப்ரபோ⁴ ॥ 22 ॥

ஸூர்ய உவாச –
ஸம்யக்ப்ருʼஷ்டம்ʼ த்வயா தீ⁴மன்னருண ஶ்ருʼணு ஸாத³ரம் ।
வக்ஷ்யாமி நிஶ்சிதார்த²ம்ʼ தே ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼத்யாதி³பி⁴꞉ ஸ்பு²டம் ॥ 23 ॥

அந்தர்யாமீ த்³விதா⁴ ப்ரோக்த꞉ ஸகு³ணோ நிர்கு³ணோ(அ)பி ச ।
சரஸ்ய கேவலம்ʼ த்வாத்³யஶ்சரஸ்யான்யோ(அ)சரஸ்ய ச ॥ 24 ॥

அஹம்ʼ ஹி சர ஏவாஸ்மி மத³ந்தர்யாமிணாவுபௌ⁴ ।
கா³யத்ர்யாம்ʼ சாவக³ந்தவ்யௌ தே³வௌ ஸகு³ணநிர்கு³ணௌ ॥ 25 ॥

நிர்கு³ணஶ்சாவக³ந்தவ்ய꞉ ஸகு³ணத்³வாரதோ(அ)கி²லை꞉ ।
அதோ(அ)ப்³ருவம்ʼ ஶிவம்ʼ ஸாக்ஷான்மத³ந்தர்யாமிணம்ʼ தவ ॥ 26 ॥

காரணத்வம்ʼ யதா² ஸித்³த⁴ம்ʼ ப்³ரஹ்மண꞉ பரமாத்மன꞉ ।
யதா² ஶிவஸ்ய ஸாம்ப³ஸ்ய கார்யத்வம்ʼ ச ஸதாம்ʼ மதம் ॥ 27 ॥

ததா² ஶிவஸ்ய ஹேதுத்வம்ʼ விஷ்ணோ꞉ கார்யத்வமப்யத² ।
விஷ்ணோஶ்ச ஹேதுதாம்ʼ தத்³வத்³விதே⁴ர்வித்³தி⁴ ச கார்யதாம் ॥ 28 ॥

ப்³ரஹ்மா விஷ்ணு꞉ ஶிவோ ப்³ரஹ்ம ஹ்யுத்தரோத்தரஹேதவ꞉ ।
இதி ஜானந்தி வித்³வாம்ʼஸோ நேதரே மாயயா வ்ருʼதா꞉ ॥ 29 ॥

விஶிஷ்டாத்³வைதினோ வா(அ)ன்யே ஸகு³ணைகாபி⁴மானின꞉ ।
அஶரீரானபி⁴ஜ்ஞத்வான்மாயாபரவஶா த்⁴ருவம் ॥ 30 ॥

ஸர்வஜ்ஞத்வாதி³த⁴ர்மாணாம்ʼ கத²ம்ʼ ஸாம்யம்ʼ த்ரிமூர்திஷு ।
த்ரயாணாம்ʼ ச கு³ணானாம்ʼ ஹி வைஷம்யம்ʼ ஸர்வஸம்ʼமதம் ॥ 31 ॥

கு³ணத்ரயவஶாத்தேஷாம்ʼ வைஷம்யம்ʼ வித்³தி⁴ ஸுஸ்தி²தம் ।
ப்³ரஹ்மா ஹி ராஜஸ꞉ ப்ரோக்தோ விஷ்ணுஸ்தாமஸ உச்யதே ॥ 32 ॥

ருத்³ர꞉ ஸ ஸாத்த்விக꞉ ப்ரோக்த꞉ மூர்திவர்ணைஶ்ச தாத்³ருʼஶா꞉ ।
சித்ஸ்வரூபானுபூ⁴த்யா ச தாரதம்யம்ʼ நிக³த்³யதே ॥ 33 ॥

நிர்விஶேஷபரப்³ரஹ்மானன்யத்வேன து தே ஸமா꞉ ।
ததா²(அ)பி ஶிவஶப்³த³ஸ்ய பரப்³ரஹ்மாத்மகத்வத꞉ ॥ 34 ॥

ஸாக்ஷிணா நிர்விகாரேண சின்மாத்ரேண மஹாத்மனா ।
ஸதா³ஶிவேன நித்யேன கேவலேன ஸமோ ந ஹி ॥ 35 ॥

ஸாம்ப³ஸ்ய சந்த்³ரசூட³ஸ்ய நீலகண்ட²ஸ்ய ஶூலின꞉ ।
உத்கர்ஷோ(அ)ஸ்தி ஸ்வத꞉ஸித்³த⁴꞉ கிம்ʼ மயா ப்ரதிபாத்³யதே ॥ 36 ॥

ஆதௌ³ மாம்ʼ ஜனயாமாஸ ப்³ரஹ்மா ஸாக்ஷாச்சதுர்முக²꞉ ।
யதா² ததா² விரிஞ்சிம்ʼ தம்ʼ ஶ்ரீமாந்நாராயணோ ஹரி꞉ ॥ 37 ॥

யதோ(அ)ப⁴வன்மஹாவிஷ்ணுர்மமாருண பிதாமஹ꞉ ।
ததோ மே ஸுப்ரஸித்³த⁴பூ⁴த்ஸூர்யநாராயண அப்⁴தா⁴ ॥ 38 ॥

நைதேன ஸகலேஶஸ்ய ப்ரபிதாமஹதாவஶாத் ।
ஸர்வோத்க்ருʼஷ்டத்வஸம்ʼஸித்³த்⁴யா லுப்யதே ஹ்யாந்தராத்மனா ॥ 39
அத² வா யோக³வ்ருʼத்யா ஸ்யாச்சி²வோ நாராயணாபி⁴த⁴꞉ ।
தத்³த்³ருʼஷ்டிர்மயி கர்தவ்யோபாஸகரிதி ஸன்மதம் ॥ 40 ॥

கர்மோபாஸனபோ³தே⁴ஷு ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவா꞉ க்ரமாத் ।
ப்ரஸித்³தா⁴ இதி ஸந்த்யஜ்ய தி⁴யம்ʼ ஶ்ருʼணு வசோ மம ॥ 41 ॥

த்ரிஷு த்ரய꞉ ப்ரஸித்³தா⁴꞉ ஸ்யுஸ்தாரதம்யேன சாருண ।
காம்யகர்மப்ரதா⁴னோ(அ)ஸ்தி ஸ்வயம்பூ⁴ஶ்சதுரானன꞉ ॥ 42 ॥

நைமித்திகப்ரதா⁴னஸ்து விஷ்ணு꞉ கமலலோசன꞉ ।
நித்யகர்மப்ரதா⁴ன꞉ ஸ ஶிவ꞉ ஸாக்ஷாத்த்ரிலோசன꞉ ॥ 43 ॥

மூர்த்யுபாஸ்தௌ விதி⁴முக்²யஸ்த்வம்ʼஶோபாஸ்தௌ ஹரிர்மத꞉ ।
நிரம்ʼஶோபாஸனே முக்²யோ நீலகண்டோ² ஹரோ மத꞉ ॥ 44 ॥

ஜ்ஞானே ஶ்ரவணஜே ப்³ரஹ்மா விஜ்ஞானே மனனோதி³தே ।
விஷ்ணு꞉ ஸ ஸம்யக்³ஜ்ஞானே து நிதி³த்⁴யாஸனஜே ஶிவ꞉ ॥ 45 ॥

அத்ரைவம்ʼ ஸதி கஸ்யாபூ⁴தா³தி⁴க்யமருணாது⁴னா ।
த்வமேவ ஸம்யகா³லோச்ய விநிஶ்சினு மஹாமதே ॥ 46 ॥

புரா கஶ்சின்மஹாதீ⁴ர꞉ ஶிவப⁴க்தாக்³ரணீர்த்³விஜ꞉ ।
ஶிவாக்²யாஜபஸம்ʼஸக்தஶ்சசார பு⁴வி நிஸ்ப்ருʼஹ꞉ ॥ 47 ॥

ஸ்வாஶ்ரமாசாரநிரதோ ப⁴ஸ்மருத்³ராக்ஷபூ⁴ஷண꞉ ।
ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²தத்த்வஜ்ஞ꞉ காமக்ரோதா⁴தி³வர்ஜித꞉ ॥ 48 ॥

ஶமாதி³ஷட்கஸம்பன்ன꞉ ஶிவப⁴க்தஜநாத³ர꞉ ।
ஶிவஸ்ய வைப⁴வம்ʼ ஸ்ம்ருʼத்வா ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதிபுராணக³ம் ॥ 49 ॥

ஸர்வேஶ்வரஸ்ய ஸாம்ப³ஸ்ய த்ரிநேத்ரஸ்ய த³யாநிதே⁴꞉ ।
ஸதா³ஶிவஸ்ய மாஹாத்ம்யம்ʼ ஸ்வத ஏவேத³மப்³ரவீத் ॥ 50 ॥

பஶ்வாதி³ப்⁴யோ வரிஷ்டா²꞉ க்ஷிதிக³தமனுஜாஸ்தேப்⁴ய ஏவேந்த்³ரமுக்²ய꞉
தே³வாஸ்தேப்⁴யோ விதா⁴தா ஹரிரபி ச தத꞉ ஶங்கரோ யஸ்த்ரிநேத்ர꞉ ।
நான்யோ(அ)ஸ்மாச்ச²ங்கராத்து ஶ்ருதிஷு நிக³தி³தோ வா வரிஷ்ட²꞉ ஸமோ வா
ஸர்வான்விஷ்ண்வாதி³காம்ʼஸ்தம்ʼ ந ஹி வயமது⁴னா நூனமேவாஶ்ரயாம꞉ ॥ 51 ॥

மூலாதா⁴ரே க³ணேஶஸ்தது³பரி து விதி⁴ர்விஷ்ணுரஸ்மாத்ததோ(அ)யம்ʼ
ருத்³ரஸ்தா²னே சதுர்தே² ஶ்ருதிரபி ச ததா² ப்ராஹ ஶாந்தம்ʼ சதுர்த²ம் ।
அஸ்மாத³ன்ய꞉ ஶிவோ(அ)ஸ்தி த்ரிபுரஹர இதோ வா ஸதா³த்³ய꞉ ஶிவோ(அ)ஸ்தி
ஸ்வஸ்தோ²(அ)யம்ʼ த்³வாத³ஶாந்தப்ரப³லனடனக்ருʼச்சாபி ஸாக்ஷாத்ஸபே⁴ஶ꞉ ॥ 52 ॥

ரௌத்³ரீ ஶக்திஸ்ததா² ஸ்யாத³யமபி ச ஹரி꞉ ஶாக்த ஏவம்ʼ விரிஞ்சோ
மந்தவ்யோ வைஷ்ணவோ(அ)மீ ஸனகமுக²மஹாப்³ராஹ்மணா ப்³ராஹ்மணாஶ்ச ।
தஸ்மாதே³வம்ʼ விப⁴க்தே ந ஹி ப⁴வதி ஹரேரம்ʼஶிதாம்ʼஶாம்ʼஶிபா⁴வே
ஸாக்ஷாத³ப்யத்ர நித்யம்ʼ பரமஶிவமஹம்ʼ சாம்ʼஶினம்ʼ தம்ʼ நமாமி ॥ 53 ॥

ஶம்போ⁴ரன்யன்ன பஶ்யாம்யஹமிஹ பரமே வ்யோம்னி ஸோமாச்ச்²ருதௌ வா
யஸ்யைவைதேன பா⁴ஸா ஜக³த³கி²லமித³ம்ʼ பா⁴ஸதே சைத்யரூபம் ।
யச்சீ²ர்ஷாங்க்⁴ரீ தி³த்³ருʼக்ஷு த்³ருஹிணமுரரிபு ஸர்வஶக்த்யாப்ய த்³ருʼஷ்ட்வா
கே²த³ந்தௌ ஜக்³மதுஸ்தம்ʼ பரமஶிவமமும்ʼ த்வாம்ʼ வினா கம்ʼ நு வந்தே³ ॥ 54 ॥

யம்ʼ விஷ்ணுர்னாவபஶ்யத்யகி²லஜனப⁴யத்⁴வம்ʼஸகம்ʼ காஶிகாயாம்ʼ
லிங்க³ம்ʼ சோபாஸ்த இத்யப்யதி⁴கப⁴ஸிதருத்³ராக்ஷஸம்பூ⁴ஷித꞉ ஸன் ।
ஜாபா³லேயே ப்³ருʼஹத்யப்யத² ஹரிஜனிதா ஶ்ரூயதே ஸோம ஏக꞉
பாயாச்ச்²ருத்யந்தஸித்³தோ⁴ ஜனிம்ருʼதிப⁴யப்⁴ருʼத்ஸம்ʼஸ்ருʼதேஸ்தாரகோ மாம் ॥ 55 ॥

மத்⁴யே கோ வா(அ)தி⁴க꞉ ஸ்யாத்³த்³ருஹிண ஹரிஹராணாமிதி ப்ரஶ்னபூர்வம்ʼ
ப்³ரஹ்மாதௌ³ பைப்பலாத³ம்ʼ க²லு வத³தி மஹான்ருத்³ர ஏவாதி⁴க꞉ ஸ்யாத் ।
இத்யுக்த்வா ஶாரபா⁴க்²யே ஶ்ருதிஶிரஸி நமஶ்சாஸ்து ருத்³ராய தஸ்மை
ஸ்துத்வைவம்ʼ த்⁴யேயமாஹ த்ரிபுரஹரமுமாகாந்தமேகம்ʼ ப⁴ஜே(அ)ஹம் ॥ 56 ॥

த்⁴யாதா ருத்³ரோ ரமேஶோ ஹரிரபி து ததா² த்⁴யானமேக꞉ ஶிவஸ்து
த்⁴யேயோ(அ)த²ர்வஶ்ருதே꞉ ஸா நிகி²லரஸவதீ யா ஸமாப்தா ஶிகா²பூ⁴த் ।
த்⁴யேயஶ்சின்மாத்ர ஏக꞉ பரமஶிவ இதோ வா சித³ந்த³ஶத்வ-
மஸ்ய த்⁴யாது꞉ ஸ்யான்ன த்வமுஷ்ய ப்ரக்ருʼதிப⁴வமனோவ்ருʼத்திரூபஸ்ய விஷ்ணோ꞉ ॥ 57 ॥

ஏகோ ருத்³ரோ மஹேஶ꞉ ஶிவ இதி ச மஹாதே³வ ஏவைஷ ஸர்வ
வ்யாபீ ய꞉ ஶ்ரூயதே(அ)ஸ்மிஞ்ச்ச்²ருதிஶிரஸி ததா²த²ர்வஶீர்ஷாபி⁴தே⁴ ச ।
தே³வா꞉ ஸர்வே யத³ந்தஸ்தி²திஜுஷ இஹ தே விஷ்ணுபூர்வாஸ்ததோன்ய꞉
கோ வா(அ)ஸ்யாத்³வ்யாபகோ(அ)ஸ்மாந்நிரதிஶயசிதா³காஶரூபான்மஹேஶாத் ॥ 58 ॥

நாபௌ⁴ ப்³ரஹ்மாணமுக்த்வா ஹரிமபி ஹ்ருʼத³யே ருத்³ரமேனம்ʼ ப்⁴ருவோஸ்த-
ந்மத்⁴யே ஶ்ருத்யந்த ஏவம்ʼ ப்ரணவவிவரணே நாரஸிம்ʼஹாபி⁴தே⁴ ச ।
விஜ்ஞேய꞉ ஸோ(அ)யமாத்மா ஶிவ இதி ச சதுர்தோ²(அ)த்³விதீய꞉
ப்ரஶாந்தஶ்சேத்யாஹாந்தே ப்ரஜேஶஸ்த்ரித³ஶபரிபத³ஸ்தத்ஸ ஈஶ꞉ ப்ரபூஜ்ய꞉ ॥ 59 ॥

கைவல்யம்ʼ ப்ராப்னுயாத்க꞉ புருஷ இஹ ஶிவம்ʼ கேவலம்ʼ த்வாம்ʼ விஹாய
ஸ்வாமின்னீஶம்ʼ ததா²ன்யம்ʼ ஜக³தி ஸத³ஸதோரத்ர விஷ்ணோர்விதே⁴ர்வா ।
சின்மாத்ர꞉ ப்ரத்யகா³த்மா த்வமஸி க²லு ஸதா³ பூர்வ ஏக꞉ ஶிவோ(அ)த-
ஸ்த்வாமேவைகம்ʼ ப⁴ஜே(அ)ஹம்ʼ ஸததமபி ஜக³த்ஸாக்ஷிணம்ʼ நிர்விஶேஷம் ॥ 60 ॥

ஸூர்ய உவாச –
ஏவம்ʼ ஶிவஸ்ய மாஹாத்ம்யே ஸர்வஶ்ருத்யந்தநிஶ்சிதே ।
உத்³ப⁴வேத்ஸம்ʼஶய꞉ கஸ்ய கோ முச்யேத ஸம்ʼஶயாத் ॥ 61 ॥

அதோருண மஹாப்ராஜ்ஞ முக்²யாந்தர்யாமிணம்ʼ மம ।
த்ரிநேத்ரம்ʼ ப⁴ஜ கைவல்யஸம்ʼஸித்⁴யை பரமேஶ்வரம் ॥ 62 ॥

॥ இதி ஸூர்யகீ³தாயாம்ʼ த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ அத² சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ஸூர்ய உவாச –
அதா²த꞉ ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி தஸ்யாந்தர்யாமிணோ கு³ரோ꞉ ।
ஜக³த்ஸ்ருʼஷ்ட்யாதி³கர்மாணி லீலாரூபாணி ஸுவ்ரத ॥ 1 ॥

ஆதௌ³ ஜக³த்ஸஸர்ஜேத³ம்ʼ பஞ்சீகரணகர்மணா ।
ய꞉ ஸ ஈஶோ மஹாமாய꞉ ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸர்வஶக்திமான் ॥ 2 ॥

சதுர்விதே⁴ஷு பூ⁴தேஷு நிஜமாயாவஶீக்ருʼதான் ।
ஜீவான் ப்ரவேஶயித்வானனுப்ரவிவேஶ ஸ்வயம்ʼ வஶீ ॥ 3 ॥

லீலாரூபமபீத³ம்ʼ ச கர்ம தஸ்ய மஹேஶிது꞉ ।
ப்ராரப்³த⁴கர்மஜம்ʼ ஜ்ஞேயமாதி⁴காரிகதாவஶாத் ॥ 4 ॥

ஸ ஹ்யாதி³காரிக꞉ ஶ்ரேஷ்ட²꞉ பூர்வம்ʼ ஜீவத்வமாக³த꞉ ।
ஸமுச்சயாத³பூ⁴தீ³ஶோ ஜ்ஞானோபாஸனகர்மணாம் ॥ 5 ॥

ப்ராக்கல்பாதி⁴க்ருʼதோ தே³வ꞉ ஸ்வாரப்³த⁴க்ஷபணாத்ஸ்வயம் ।
அபஹாய நிஜாம்ʼ மாயாம்ʼ ப்ராப்தவான் பரமம்ʼ பத³ம் ॥ 6 ॥

அத² தாமாஶ்ரிதோ ஜீவ꞉ கல்பாதௌ³ பூர்வவத்க்ரமாத் ।
ஸ்ருʼஷ்ட்வா ஸர்வாதி⁴காரீ ஸன் ஜக³த்பாதி ச ஹந்தி ச ॥ 7 ॥

க்ரியமாணதயா தேன நியமேனைவ கர்மணாம் ।
த்ரயாணாம்ʼ தஸ்ய கர்மித்வமீஶஸ்யாப்யுபபத்³யதே ॥ 8 ॥

ஜீவன்முக்தஸமானத்வம்ʼ யதஸ்தஸ்யாவக³ம்யதே ।
அத꞉ ப்ராரப்³த⁴கர்மித்வம்ʼ அவஶ்யம்ʼ தஸ்ய ஸித்⁴யதி ॥ 9 ॥

ப்³ரஹ்மவித்த்வம்ʼ ஹி தஸ்ய ஸ்யான்ன து ப்³ரஹ்மத்வமீஶிது꞉ ।
ஸ்ருʼஷ்ட்யாதி³கர்மகர்த்ருʼத்வத³ர்ஶனான்மாயயா(அ)பி வா ॥ 10 ॥

ஜீவஸ்ருʼஷ்ட்யாதி³கர்த்ருʼத்வம்ʼ ப்³ரஹ்மணோ(அ)பி வர்ததே ।
ததா²பி பூர்வகர்மித்வம்ʼ தஸ்ய ந ஶ்ரூயதே க்வசித் ॥ 11 ॥

கர்மண꞉ ப்ராக³பா⁴வத்வாத்³பா⁴வத்வாத்³ப்³ரஹ்மணோ விபோ⁴꞉ ।
பூர்வகர்மவதோ ஹி ஸ்யாத்கர்ம ப்ராரப்³த⁴ஸஞ்ஜ்ஞிதம் ॥ 12 ॥

ஸ்ருʼஷ்ட்யாதி³கர்மப³த்³த⁴த்வே தஸ்ய மாயாவஶத்வத꞉ ।
வஶ்யமாயத்வவசனம்ʼ வ்யர்த²மேவேதி சேன்ன ச ॥ 13 ॥

ஸ்வாதி⁴காராவஸனே ஹி கைவல்யம்ʼ நோபருத்⁴யதே ।
அதஸ்தஸ்ய ப்ரஸித்³த⁴ம்ʼ தத்³வஶ்யமாயத்வமர்த²வத் ॥ 14 ॥

ஸ்தி²தௌ து தஸ்ய மாயித்வம்ʼ காமித்வாதி³வதி³ஷ்யதே ।
ந த⁴னித்வாதி³வத்கர்ம பாரவஶ்யாந்நிரந்தரம் ॥ 15 ॥

ஜாக்³ரத்³வத்ஸ்ருʼஷ்டிகர்ம ஸ்யாத்ஸ்வப்னவத்ஸ்தி²திகர்ம ச ।
ஜக³த்ப்ரலயகர்ம ஸ்யாத் ஸுப்திவத்தஸ்ய மாயின꞉ ॥ 16 ॥

அவஸ்தா²த்ரயவத்த்வேன கர்மத்ரிதயவத்தயா ।
ஶரீரத்ரயவத்த்வேன ஜீவ꞉ ஸோ(அ)பீதி கேசன ॥ 17 ॥

தத³யுக்தம்ʼ புரா ஜீவோ(அ)ப்யத்³ய ப்³ரஹ்மாத்மவித்தயா ।
ஸர்வஜ்ஞத்வாதி³ஸம்பத்த்யா ஸ ஹி ஜீவவிலக்ஷண꞉ ॥ 18 ॥

ஜீவன்முக்தஸமானத்வான்ன கர்மத்ரயமீஶிது꞉ ।
ப்ராரப்³த⁴மாத்ரப³த்³த⁴த்வாத³தி⁴காரவஶாதி³ஹ ॥ 19 ॥

அதி⁴காராவஸானே தத்³ப்³ரஹ்மத்வம்ʼ ஸம்ப⁴விஷ்யதி ।
இதி வேதா³ந்தஸித்³தே⁴(அ)ர்தே² வ்யபி⁴சார꞉ குதோ ப⁴வேத் ॥ 20 ॥

ப்³ரஹ்மைவைகமகர்மோக்தம்ʼ ஶ்ருதிபி⁴꞉ ஸ்ம்ருʼதிபி⁴ஶ்ச தத் ।
ஈஶஸ்ய கர்மதோக்திஸ்து ஶ்ரூயதே ஹ்யௌபசாரிகீ ॥ 21 ॥

ஸ கர்மத்வே(அ)பி தஸ்ய ஸ்யாத்கர்மமோசகதேஶிது꞉ ।
ஸஞ்சிதாகா³மிஹீனத்வாத்ஸர்வஜ்ஞத்வாச்ச ஸத்தம ॥ 22 ॥

ஈஶ்வரப்³ரஹ்மணோர்பே⁴த³ம்ʼ ஸகர்மா(அ)கர்மதாதி³பி⁴꞉ ।
ஸுப்ரஸித்³த⁴மபஹ்னோதும்ʼ க꞉ ஸமர்தோ²(அ)ஸ்தி மானத꞉ ॥ 23 ॥

ஈஶ்வரஸ்யாப்யகர்மத்வம்ʼ யதி³ ப்³ரூயாந்நிரங்குஶம் ।
ஸ த்³வைதீ ந கதா³ப்யஸ்மாத்ஸம்ʼஸாரான்முக்திமாப்னுயாத் ॥ 24 ॥

யதஸ்தத்பத³வாச்யோ(அ)ர்த²꞉ ஸ ஹேய இதி கத்²யதே ।
அதஸ்தஸ்ய ந நித்யத்வம்ʼ நாகர்மத்வம்ʼ ச யுஜ்யதே ॥ 25 ॥

அனத்⁴யஸ்தாத்மபா⁴வேன ந தே³ஹேனைவ கஶ்சன ।
வ்யாப்ரீயேத ததஶ்ச ஸ்யாத்³தே³ஹீஶோ த்⁴யானஸம்ʼயுத꞉ ॥ 26 ॥

ஸ்வதே³ஹே(அ)பீஶ்வரஸ்யாஸ்தி நாத்⁴யாஸ꞉ பாரமார்தி²க꞉ ।
ப்ராதிபா⁴ஸிகமாஶ்ரித்ய ஸ்ரஷ்ட்ருʼத்வாதி³ நிக³த்³யதே ॥ 27 ॥

தே³ஹாத்⁴யாஸஸ்ய ஸத்யஸ்ய ந கதா³ப்யஸ்தி ஸங்க³தி꞉ ।
ப்ராகீ³ஶதே³ஹாபா⁴வேன தே³ஹாபா⁴வேன சா(அ)ப்யயே ॥ 28 ॥

ஜக³த்ப்ரலயகாலே ஸ நிர்வ்யாபாரோ(அ)பி ஸுப்தவத் ।
அத்⁴யாஸபீ³ஜவத்த்வேன புன꞉ ஸ்ருʼஷ்டௌ ப்ரவர்ததே ॥ 29 ॥

சதுர்யுக³ஸஹஸ்ராந்தே விதா⁴துர்ஹி நிஶோச்யதே ।
ததா³ ஸுப்தஸ்ய தஸ்யாபி ஜீவஸ்யேவ ஸபீ³ஜதா ॥ 30 ॥

ததா² விஷ்ணோர்யுகா³꞉ ப்ரோக்தாஸ்தஸ்மாச்ச²தகு³ணாதி⁴கா꞉ ।
ததா² ஶிவஸ்ய தஸ்மாச்ச விஷ்ணோ꞉ ஶதகு³ணாதி⁴கா꞉ ॥ 31 ॥

ஏவம்ʼ காலைரவச்சி²ன்னாம்ʼஸ்தாரதம்யேன ஜீவவத் ।
ஈஶ்வராம்ʼஸ்தான் கத²ம்ʼ ப்³ரூயாம்ʼ தே³ஹகர்மாதி³வர்ஜிதான் ॥ 32 ॥

வ்யஷ்டிதே³ஹத்ரயம்ʼ ஸ்வீயம்ʼ மத்வா ஜீவத்ரயம்ʼ யதா² ।
பாரமார்தி²கஸம்ʼஸாரநிப³த்³த⁴ம்ʼ கர்மிதாமகா³த் ॥ 33 ॥

ஸமஷ்டிதே³ஹத்ரிதயம்ʼ ததா² மத்வேஶ்வரத்ரயம் ।
ப்ராதிபா⁴ஸிகஸம்ʼஸாரநிப³த்³த⁴ம்ʼ கர்மிதாமகா³த் ॥ 34 ॥

ஶுத்³த⁴ஸத்த்வப்ரதா⁴னாயாம்ʼ மாயாயாம்ʼ ப்ரதிபி³ம்பி³த꞉ ।
ஈஶ இத்யுச்யதே தஸ்ய நிருபாதி⁴கதா கத²ம் ॥ 35 ॥

ஔபாதி⁴கஸ்ய நித்யத்வம்ʼ கத²ம்ʼ வாச்யம்ʼ மனீஷிபி⁴꞉ ।
அநித்யஸ்ய ச நைஷ்கர்ம்யம்ʼ கத²ம்ʼ ப⁴விதுமர்ஹதி ॥ 36 ॥

ப்³ரஹ்மண்யாரோபிதோ ப்⁴ராந்தைரீஶாக்²ய꞉ ஸர்வஸ்ருʼஷ்டிக்ருʼத் ।
ஆத்மயோகி³பி⁴ரப்⁴ராந்தை꞉ ஸ ப⁴வத்யவரோபித꞉ ॥ 37 ॥

அவித்³யாதிமிராந்த⁴ஸ்ய ஸ்தா²ணௌ சோரவதீ³ஶ்வர꞉ ।
ப்ரதிபா⁴தி பரப்³ரஹ்மண்யமலே ஸ்வாத்மரூபிணி ॥ 38 ॥

ஸத்³யோ முமுக்ஷுத்³ருʼஷ்ட்யா ஹி நேஶ்வரஸ்யாஸ்தி ஸத்யதா ।
அதோ விவர்தவாதோ³(அ)யம்ʼ ஸுதராமுபயுஜ்யதே ॥ 39 ॥

பரிணாமே(அ)ப்யநித்யத்வஸம்ʼஸித்³தே⁴ரீஶ்வரஸ்ய ச ।
அத்³வைதப்³ரஹ்மநிஷ்ட²த்வம்ʼ ஶ்ரோதுர்ஜீவஸ்ய ஸம்ப⁴வேத் ॥ 40 ॥

அதி⁴காரிவிபே⁴தே³ன வாதா³ஸ்தே மதாத்ரய꞉ ।
தத்ரோத்தமாதி⁴காரீ ஸ்யாச்ச்²ருʼண்வன்னீஶே விவர்ததாம் ॥ 41 ॥

ஜீவே து பரிணாமித்வம்ʼ ஶ்ருʼண்வன்னேவோத்தமோத்தம꞉ ।
கீடவத்³ப்⁴ருʼங்க³ரூபேண பரிணாமே விமோக்ஷத꞉ ॥ 42 ॥

ஜீவஸ்யேஶ்வரதா(அ)வாப்தௌ க்ரமமுக்திர்ஹி ஸித்⁴யதி ।
அதோ(அ)ஸ்ய ஸத்³யோ முக்த்யர்த²ம்ʼ ப்³ரஹ்மதாவாப்திரீர்யதே ॥ 43 ॥

துரீய꞉ பஞ்சமோ வா(ஆ)ஸ்தாமீஶ்வர꞉ ஷஷ்ட² ஏவ வா ।
தஸ்மாத³தீதம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி ஸித்³தா⁴ந்தே கோ(அ)னுஸம்ʼஶய꞉ ॥ 44 ॥

ஈஶ்வரே திஷ்ட²தி ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மணீஶஶ்ச திஷ்ட²தி ।
அத ஏகத்வமேவ ஸ்யாத்³த்³வயோரிதி ந தர்க்யதாம் ॥ 45 ॥

ப்³ரஹ்மண்யேவேஶ்வர꞉ ப்ரோக்தோ ந து ப்³ரஹ்மேஶ்வரே க்வசித் ।
விபோ⁴ரவிபு⁴ஸம்ʼஸ்த²த்வாஸம்ப⁴வாத்பரமாத்மன꞉ ॥ 46 ॥

ப்³ரஹ்மக்ஷத்ரமுபே⁴ யஸ்ய ஶ்ருத்யா ப⁴வத ஓத³ன꞉ ।
யஸ்யோபஸேசனம்ʼ ம்ருʼத்யு꞉ ஸ யத்ர ப்³ரஹ்மணீர்யதே ॥ 47 ॥

ததே³தாத்³ருʼஶமித்யத்ர கோ வேதே³த³ந்தயாவ்யயம் ।
அக²ண்ட³ம்ʼ நிர்கு³ணம்ʼ ப்³ரஹ்ம நிராதா⁴ரம்ʼ பரம்ʼ மஹத் ॥ 48 ॥

பரப்³ரஹ்மாம்ʼஶபூ⁴தோ(அ)பி பரம꞉ புருஷோத்தம꞉ ।
ஈஶ்வராத³தி⁴க꞉ ப்ரோக்த꞉ கிம்ʼ புனர்ப்³ரஹ்ம கேவலம் ॥ 49 ॥

காரணம்ʼ ஜக³தாமீஶோ ஜீவானாம்ʼ ப்³ரஹ்ம காரணம் ।
ஏவம்ʼ ஸதீஶப்³ரஹ்மைக்யம்ʼ வ்யவஹாரே கத²ம்ʼ ப⁴வேத் ॥ 50 ॥

ஈஶஸ்ய கர்மிதாயாம்ʼ ஹி புண்யம்ʼ பாபம்ʼ ச ஸம்ப⁴வேத் ।
ஸுக²ம்ʼ து³꞉க²ம்ʼ ச தேனைவ ஜீவத்வமிதி சேச்ச்²ருʼணு ॥ 51 ॥

ஈஶ꞉ ப்ரவர்ததே புண்யபாபயோர்லோகஸங்க்³ரஹாத் ।
ததா²(அ)பி ஸுக²து³꞉கே² ஸ்தோ நைவாத்மஜ்ஞானவத்தயா ॥ 52 ॥

ப்⁴ரூணஹத்யாதி³பாபானி ஹ்யகரோத்³விஷ்ணுரீத்³ருʼஶ꞉ ।
ந தைர்து³꞉க²மபூ⁴த்தஸ்ய ஸம்ப்ராப்தம்ʼ பாரமார்தி²கம் ॥ 53 ॥

லோகக்ஷேமார்த²கத்வேன தத்க்ருʼதாக⁴ஸ்ய நிந்த்³யதா ।
ந வாச்யா ந ச தேனாஸ்தி ஜீவத்வம்ʼ தஸ்ய ஸர்வதா² ॥ 54 ॥

ருʼகா³தி³வேத³கர்தா(அ)பி ஸ யதோ²க்தம்ʼ ஸமாசரேத் ।
அன்யதா² ஸம்ப்ரஸஜ்யேத ஹ்யப்ராமாணிகதேஶிது꞉ ॥ 55 ॥

ஸம்ʼஸித்³தே⁴ ஶாஸ்த்ரகர்த்ருʼத்வே ந காரயித்ருʼதா வச꞉ ।
வ்யர்த²மேவேதி சேன்னைஷ தோ³ஷ ஏவ விசாரணே ॥ 56 ॥

ஜீவஸ்ய கர்த்ருʼதாயாம்ʼ ஹி ஸ்யாத்காரயித்ருʼதேஶிது꞉ ।
ஶாஸ்த்ரஸ்ய கர்மதாயாம்ʼ து மஹேஶஸ்யாஸ்தி கர்த்ருʼதா ॥ 57 ॥

நைதேன ஶாஸ்த்ரயோனித்வம்ʼ நிர்கு³ணஸ்யைவ ஹீயதே ।
நிர்கு³ணோத்³பூ⁴தஶாஸ்த்ரஸ்ய ஸகு³ணாத்³வ்யக்தித³ர்ஶனாத் ॥ 58 ॥

உபசர்யத ஈஶஸ்ய கு³ணின꞉ ஶாஸ்த்ரயோனிதா ।
யத்³வா(அ)ஸ்தாமுப⁴யோர்வேத³வேதா³ந்தாப்⁴யாம்ʼ ச பீ³ஜதா ॥ 59 ॥

ந சைதேனாஸ்தி கர்மித்வஸாம்யம்ʼ ப்³ரஹ்மேஶயோஸ்தயோ꞉ ।
கர்துஶ்ச க்ருʼதகர்துஶ்ச பே⁴தோ³(அ)ஸ்தி ஸ்பஷ்ட ஏவ ஹி ॥ 60 ॥

கர்த்ருʼத்வம்ʼ யஸ்ய ஸம்ʼஸித்³த⁴ம்ʼ கர்மித்வம்ʼ தஸ்ய ஸித்³த்⁴யதி ।
இத்யத்ர ஸம்ʼஶய꞉ கோ வா தத்³ப்³ரஹ்மேஶௌ ச கர்மிணௌ ॥ 61 ॥

இதி சேத்கர்மிதேஶஸ்ய காமித்வாதி³வதி³ஷ்யதே ।
ப்³ரஹ்மணோ(அ)பி து கர்மித்வம்ʼ த⁴னித்வாதி³வதி³த்யத꞉ ॥ 62 ॥

பரதந்த்ரோ மஹேஶ꞉ ஸ்யாத்ஸ்வதந்த்ரம்ʼ ப்³ரஹ்ம நிர்கு³ணம் ।
ஆதா⁴ராதே⁴யபா⁴வேன கார்யகாரணதயா த்³வயோ꞉ ॥ 63 ॥

கர்மித்வே ப்³ரஹ்மண꞉ ஸித்³தே⁴ கத²ம்ʼ நைர்கு³ண்யமீர்யதே ।
இதி சேன்னைஷ தோ³ஷோ(அ)ஸ்தி மாயாகு³ணவிவர்ஜனாத் ॥ 64 ॥

அத்³ருʼஶ்யாதி³பி⁴ர்வித்³யாகு³ணைரானந்த³தாதி³பி⁴꞉ ।
ஸகு³ணவ்யபதே³ஶ꞉ ஸ்யாத்³ப்³ரஹ்மணஸ்த்விஷ்ட ஏவ ஸ꞉ ॥ 65 ॥

ஜக³த்ஸம்ʼஸாரகர்த்ருʼத்வம்ʼ யதா² ஜீவேஶயோர்மதம் ।
ததா² ஜீவேஶகர்த்ருʼத்வம்ʼ பரஸ்ய ப்³ரஹ்மணோ மதம் ॥ 66 ॥

ப்³ரஹ்மணோ(அ)ன்யோ ந கர்தா(அ)ஸ்தி ப்ராக்கர்மாதி³விவர்ஜனாத் ।
அநாத்³யனந்தம்ʼ ப்³ரஹ்மைகமகர்மாகர்த்ருʼ ஹீர்யதே ॥ 67 ॥

காலத்ரயே(அ)ப்யகர்த்ருʼத்வம்ʼ ப்³ரஹ்மண꞉ ஸம்மதம்ʼ யதி³ ।
ஜீவேஶரசனா ந ஸ்யாத் ஜக³த்ஸம்ʼஸாரயோரபி ॥ 68 ॥

ப்ரத்யக்ஷஸித்³தா⁴ ரசனா கர்தாரம்ʼ ஸமபேக்ஷதே ।
அதோ(அ)த்³ய கர்மகர்த்ருʼத்வாத்³ப்³ரஹ்மண꞉ கர்மிதோசிதா ॥ 69 ॥

கர்மித்வே ப்³ரஹ்மணோ(அ)ப்யேவம்ʼ கிம்ʼ வாச்யம்ʼ ப்³ரஹ்மவேதி³ன꞉ ।
ப்³ரஹ்மீபூ⁴தோ ந கர்மீ ஸ்யாதி³த்யேதச்ச ந ஸித்³த்⁴யதி ॥ 70 ॥

யாத்³ருʼஶம்ʼ ப்³ரஹ்ம நிர்ணீதம்ʼ தத்³பூ⁴தோ(அ)பி ச தாத்³ருʼஶ꞉ ।
இதி நிர்ணய ஏவ ஸ்யாத்³யுக்தேரபி ஸமஞ்ஜஸ꞉ ॥ 71 ॥

காலத்ரயே(அ)ப்யகர்மித்வமகர்த்ருʼத்வமகாலதா ।
கஸ்ய சித்³ப்³ரஹ்மணோ(அ)ன்யஸ்ய நீரூபஸ்யாஸ்தி வஸ்துன꞉ ॥ 72 ॥

தத்ர காலத்ரயாதீதம்ʼ நேஹ ஜ்ஞேயம்ʼ விவக்ஷிதம் ।
ப்ரமேயத்வப்ரமாணத்வப்ரமாத்ருʼத்வாதி³வர்ஜனாத் ॥ 73 ॥

யே து ப்³ரஹ்மேஶஜீவா꞉ ஸம்ப்ரோக்தா꞉ கர்த்ருʼத்வஸம்ʼயுதா꞉ ।
வித்³யயா மாயயா தே ஹி கர்மிணோ(அ)வித்³யயாபி ச ॥ 74 ॥

கர்மிஷு த்ரிஷு சோக்தேஷு ப்³ரஹ்மண꞉ ஶ்ரைஷ்ட்²யத³ர்ஶனாத் ।
அகர்மத்வம்ʼ ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼத்யோ꞉ ப்ரோச்யதே யுக்தமேவ தத் ॥ 75 ॥

ஏதேன கர்மிண꞉ ஶ்ரைஷ்ட்²யம்ʼ ஸம்ʼஸித்³த⁴மிதி யே விது³꞉ ।
ஔதா³ஸீன்யம்ʼ ந தேஷாம்ʼ ஸ்யாச்ச்²ருதிஸ்ம்ருʼத்யுக்தகர்மஸு ॥ 76 ॥

ஜ்ஞாநாது³பாஸ்திருத்க்ருʼஷ்டா கர்மோத்க்ருʼஷ்டமுபாஸனாத் ।
இதி யோ வேத³ வேதா³ந்தை꞉ ஸ ஏவ புருஷோத்தம꞉ ॥ 77 ॥

இதி ஸூர்யகீ³தாயாம்ʼ சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 4 ॥

அத² பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ஸூர்ய உவாச –
அதா²த꞉ ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி கர்மிஶ்ரேஷ்ட²ஸ்ய லக்ஷணம் ।
யச்ச்²ருத்வா நைவ பூ⁴யோ(அ)ன்யச்ச்²ரோதவ்யம்ʼ தே(அ)வஶிஷ்யதே ॥ 1 ॥

யஸ்ய தே³ஹ꞉ ஸ்வகீயோ(அ)பி ஸர்வதா² ந ப்ரதீயதே ।
நேந்த்³ரியாணி ச ஸர்வாணி ஸ கர்மிஶ்ரேஷ்ட² உச்யதே ॥ 2 ॥

யஸ்ய ப்ராணா꞉ ப்ரஶாந்தா꞉ ஸ்யுர்மன ஆதீ³னி ச ஸ்வயம் ।
அவ்யக்தாந்தானி ஸர்வாணி ஸ கர்மிஶ்ரேஷ்ட² உச்யதே ॥ 3 ॥

பா³லோன்மத்தபிஶாசாதி³ சேஷ்டிதான்யபி யத்ர நோ ।
நிஷ்டா²(அ)ஜக³ரவத்³யஸ்ய ஸ கர்மிஶ்ரேஷ்ட² உச்யதே ॥ 4 ॥

நாஹம்பா⁴வஶ்ச யஸ்யாஸ்தி நேத³ம்பா⁴வஶ்ச குத்ரசித் ।
ஸர்வத்³வந்த்³வவிஹீனாத்மா ஸ கர்மிஶ்ரேஷ்ட² உச்யதே ॥ 5 ॥

ப்ராக்³ப³த்³தோ⁴(அ)ஹம்ʼ விமுக்தோ(அ)த்³யேத்யேவம்ʼ யஸ்ய ஸ்ம்ருʼதிர்ன ச ।
நித்யமுக்தஸ்வரூப꞉ ஸன் ஸ கர்மிஶ்ரேஷ்ட² உச்யதே ॥ 6 ॥

விதே³ஹமுக்தோ ய꞉ ப்ரோக்தோ வரிஷ்டோ² ப்³ரஹ்மவேதி³னாம் ।
அரூபநஷ்டசித்தாஸு꞉ ஸ கர்மிஶ்ரேஷ்ட² உச்யதே ॥ 7 ॥

கர்மாணி யஸ்ய ஸர்வாணி வாஸனாத்ரயஜானி ச ।
அப⁴வன்னபஶாந்தானி ஸ கர்மிஶ்ரேஷ்ட² உச்யதே ॥ 8 ॥

கர்மாணி கர்மபி⁴꞉ ஶுத்³தை⁴ரஶுத்³தா⁴ன்யுபம்ருʼத்³ய ய꞉ ।
ஸ கர்மப்³ரஹ்மமாத்ரோ(அ)பூ⁴த் ஸ கர்மிஶ்ரேஷ்ட² உச்யதே ॥ 9 ॥

ஜ்ஞானிநாமபி ய꞉ ஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஸப்தமீம்ʼ பூ⁴மிகாம்ʼ க³த꞉ ।
உபாஸகானாம்ʼ யஶ்சைக꞉ ஸ கர்மிஶ்ரேஷ்ட² உச்யதே ॥ 10 ॥

ய꞉ ஸர்வை꞉ பீடி³தோ(அ)பி ஸ்யாந்நிர்விகாரோ(அ)பி பூஜித꞉ ।
ஸுக²து³꞉கே² ந யஸ்ய ஸ்த꞉ ஸ கர்மிஶ்ரேஷ்ட² உச்யதே ॥ 11 ॥

ய꞉ ஸர்வைர்மனுஜை꞉ பூஜ்யோ ய꞉ ஸர்வைஶ்ச ஸுராஸுரை꞉ ।
ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவைர்யஶ்ச ஸ கர்மிஶ்ரேஷ்ட² உச்யதே ॥ 12 ॥

த்யக்த்வா கர்மாணி ஸர்வாணி ஸ்வாத்மமாத்ரேண திஷ்ட²த꞉ ।
கத²ம்ʼ கர்மித்வமித்யேவம்ʼ மா ஶங்கிஷ்டா² மஹாமதே ॥ 13 ॥

கர்மணாம்ʼ ப²லமேஷா ஹி ஸ்வாத்மமாத்ரேண ஸம்ʼஸ்தி²தி꞉ ।
அத꞉ ஸப²லகர்மைஷ கர்மிஶ்ரேஷ்டோ² ப⁴வேத்³த்⁴ருவம் ॥ 14 ॥

ஜ்ஞானேன ஜ்ஞாயதே யத்³வா உபாஸ்த்யா சோபலப்⁴யதே ।
தத்ஸ்தி²ரம்ʼ ப்ராப்யதே(அ)னேன கர்மணா ।ஆதோ(அ)ஸ்ய கர்மிதா ॥ 15 ॥

தே³ஹே(அ)ஸ்மின் வர்தமானே(அ)பி தே³ஹஸ்ம்ருʼதிவிவர்ஜனாத் ।
விதே³ஹமுக்த இத்யுக்த꞉ கத²ம்ʼ கர்மீதி சேச்ச்²ருʼணு ॥ 16 ॥

தே³ஹவிஸ்ம்ருʼதிமத்த்வே(அ)பி கர்மதே³ஹே ஸ்தி²தத்வத꞉ ।
அன்யத்³ருʼஷ்ட்யா(அ)ஸ்ய தே³ஹித்வாத்கர்மித்வமுபபத்³யதே ॥ 17 ॥

தே³ஹஸ்த²த்வாத³பூர்ண꞉ ஸ்யாதி³தி ஶக்யம்ʼ ந கிஞ்சன ।
தடாகமப்ரகும்ப⁴ஸ்த²ம்ʼ ஜலம்ʼ பூர்ணம்ʼ ஹி த்³ருʼஶ்யதே ॥ 18 ॥

ப்ராரப்³த⁴கர்மமுக்தோ(அ)பி போ⁴கா³ன்முக்தோ(அ)பி சாகி²லாத் ।
கர்மாகார்யே ஸ்தி²த꞉ கர்மீ தே³ஹே ஸ்யாத்³போ⁴க³ஸாத⁴னே ॥ 19 ॥

ஸாத⁴னே ஸதி தே³ஹே(அ)பி ஸாத்⁴யோ போ⁴கோ³ ந ஸித்⁴யதி ।
தே³ஹவிஸ்ம்ருʼதிமத்த்வேன தே³ஹஹீனஸமத்வத꞉ ॥ 20 ॥

ஆஹிதாக்³னித்வஸம்ʼஸித்³த்⁴யை ஜ்யோதிஷ்டோமே க்ருʼதே(அ)பி ச ।
யதா² ந ஸ்வர்க³மாப்னோதி நிஷ்காம꞉ புருஷர்ஷப⁴꞉ ॥ 21 ॥

ஜாக்³ரஸ்வப்னஸுஷுப்த்யாத்மஸந்தி⁴த்ரயக்ருʼதாம்ருʼத꞉ ।
ஸர்வஸந்த்⁴யாதி³ரஹித꞉ ஸந்தி⁴பி⁴ர்வந்த்³யதே ஸதா³ ॥ 22 ॥

ய꞉ ஸர்வகர்மபி⁴ர்வந்த்³யோ நித்யம்ʼ ஸர்வைரகர்மிபி⁴꞉ ।
ஸ கர்மிப்ரவரோ(அ)கர்மிப்ரவரஶ்சேதி கத்²யதே ॥ 23 ॥

ஸர்வஸாம்யமுபேத்யஸ்ய ஸ்வாத்மாராமஸ்ய யோகி³ன꞉ ।
ஸஹஸ்ரஶ꞉ க்ருʼதை꞉ கிம்ʼ வா வந்த³னைரக்ருʼதேஶ்ச வா ॥ 24 ॥

தே³ஹாதி³ஷு விகாரேஷு ஸ்வீயத்வம்ʼ ஸ்வத்வபூர்வகம் ।
விஹாய நித்யநிஷ்டா²பி⁴꞉ ஸ்வமாத்ர꞉ ஸ விராஜதே ॥ 25 ॥

இந்த்³ரியார்தை²ர்விமூடா⁴னாம்ʼ து³ஷ்கர்மத்வம்ʼ நிக³த்³யதே ।
தைரபேத꞉ ஸுகர்ம்யேஷ விதே³ஹ இதி கத்²யதே ॥ 26 ॥

ய꞉ ஸர்வத்³வந்த்³வநிர்முக்த꞉ ஸர்வத்ரிபுடிவர்ஜித꞉ ।
ஸர்வாவஸ்தா²விஹீன꞉ ஸ விதே³ஹ இதி கத்²யதே ॥ 27 ॥

லௌகிகம்ʼ வைதி³கம்ʼ கர்ம ஸர்வம்ʼ யஸ்மின்க்ஷயம்ʼ க³தம் ।
யஸ்மான்னைவாணுமாத்ரம்ʼ ச விதே³ஹ இதி கத்²யதே ॥ 28 ॥

யஸ்யேந்த்³ரியாணி ஸர்வாணி ந சலந்தி கதா³சன ।
பி⁴த்திஸ்த²சித்ராங்கா³னீவ விதே³ஹ இதி கத்²யதே ॥ 29 ॥

ஆத்மானம்ʼ ஸத்யமத்³வைதம்ʼ கேவலம்ʼ நிர்கு³ணாம்ருʼதம் ।
ஸம்பஶ்யத꞉ ஸதா³ ஸ்வான்யவிகாரஸ்பு²ரணம்ʼ குத꞉ ॥ 30 ॥

ஆத்மேதரத³ஸத்யம்ʼ ச த்³வைதம்ʼ நாநாகு³ணான்விதம் ।
அபஶ்யத꞉ ஸதா³னந்த³ஸ்வரூபாஸ்பு²ரணம்ʼ குத꞉ ॥ 31 ॥

ஆதி³மத்⁴யாந்தரஹிதசிதா³னந்த³ஸ்வரூபிண꞉ ।
ஸ்தி²தப்ரஜ்ஞஸ்ய கோ பா³த⁴꞉ ஶரீரேண ஸ்வயோகி³ன꞉ ॥ 32 ॥

கர்மாணி கர்மணா த்யக்த்வா ப்³ரஹ்மணா ப்³ரஹ்மணி ஸ்தி²த꞉ ।
கர்மணா ஶர்ம ஸததம்ʼ ஸம்ப்ராப்த꞉ ஸ விராஜதே ॥ 33 ॥

பு³த்³தே⁴ஸ்தைக்ஷ்ண்யம்ʼ ச மௌட்⁴யம்ʼ ச யஸ்ய நைவாஸ்தி கிஞ்சன ।
பு³த்³தே⁴꞉ பாரங்க³த꞉ ஸோ(அ)யம்ʼ ப்ரபு³த்³த⁴꞉ ஶோப⁴தேதராம் ॥ 34 ॥

மனஸ்ததை²வ ஸம்ʼலீனம்ʼ சிதீவ லவணம்ʼ ஜலே ।
யதா² நிரந்தராத்மீயநிஷ்ட²யா ஸோ(அ)த்³வயோ(அ)ப⁴வத் ॥ 35 ॥

ஸமனஸ்த்வான்மஹத்³து³꞉க²மமனஸ்கஸ்ய தத்குத꞉ ।
ஸமனஸ்கோ ஹி ஸங்கல்பான் கருதே து³꞉க²காரிண꞉ ॥ 36 ॥

ப்ராரப்³த⁴கர்மஜம்ʼ து³꞉க²ம்ʼ ஜீவன்முக்தஸ்ய கத்²யதே ।
கர்மத்ரயவிஹீனஸ்ய விதே³ஹஸ்ய கத²ம்ʼ நு தத் ॥ 37 ॥

கர்ம கர்தவ்யமிதி வா ந கர்தவ்யமிதீஹ வா ।
யதி³ மன்யேத வைதே³ஹீம்ʼ ந முக்திம்ʼ ப்ராப்தவாம்ʼஸ்து ஸ꞉ ॥ 38 ॥

ஸமாதி⁴ர்வா(அ)த² கர்தவ்யோ ந கர்தவ்ய இதீஹ வா ।
யதி³ மன்யேத வைதே³ஹீம்ʼ ந முக்திம்ʼ ப்ராப்தவாம்ʼஸ்து ஸ꞉ ॥ 39 ॥

பூர்வம்ʼ ப³த்³தோ⁴(அ)து⁴னா முக்தோ(அ)ஸ்ம்யஹமித்யேவ ப³ந்த⁴னாத் ।
யதி³ மன்யேத வைதே³ஹீம்ʼ ந முக்திம்ʼ ப்ராப்தவாம்ʼஸ்து ஸ꞉ ॥ 40 ॥

பூர்வமப்யப⁴வன்முக்தோ மத்⁴யே ப்⁴ராந்திஸ்து ப³ந்த⁴வத் ।
யதி³ மன்யேத வைதே³ஹீம்ʼ ந முக்திம்ʼ ப்ராப்தவாம்ʼஸ்து ஸ꞉ ॥ 41 ॥

வந்த்⁴யாபுத்ராதி³வத்ஸர்வம்ʼ மய்யபூ⁴த³ஸதி³த்யபி ।
யதி³ மன்யேத வைதே³ஹீம்ʼ ந முக்திம்ʼ ப்ராப்தவாம்ʼஸ்து ஸ꞉ ॥ 42 ॥

ஆவித்³யகம்ʼ தமோ த்⁴வஸ்தம்ʼ ஸ்வப்ரகாஶேன வா இதி ।
யதி³ மன்யேத வைதே³ஹீம்ʼ ந முக்திம்ʼ ப்ராப்தவாம்ʼஸ்து ஸ꞉ ॥ 43 ॥

ஸ்வப்னே(அ)பி நாஹம்பா⁴வோ(அ)ஸ்தி மம தே³ஹேந்த்³ரியாதி³ஷு ।
யதி³ மன்யேத வைதே³ஹீம்ʼ ந முக்திம்ʼ ப்ராப்தவாம்ʼஸ்து ஸ꞉ ॥ 44 ॥

அரூபநஷ்டமனஸோ விதே³ஹத்வம்ʼ ப்ரகீர்த்யதே ।
தத்கத²ம்ʼ மன்யமானஸ்ய யத்கிஞ்சித்ஸ்யாத³னாத்மன꞉ ॥ 45 ॥

மனோ நஶ்யதி நி꞉ஶேஷம்ʼ மனனஸ்ய விஸர்ஜனாத் ।
அமனஸ்கஸ்வபா⁴வம்ʼ தத்பத³ம்ʼ தஸ்யாவஶிஷ்யதே ॥ 46 ॥

மனனேன விநிஶ்சித்ய வைதே³ஹீம்ʼ முக்திமாத்மன꞉ ।
நைஷ்கர்ம்யஸித்³தி⁴ம்ʼ வத³தாம்ʼ கா த்ருʼப்திரவிவேகினாம் ॥ 47 ॥

ஶ்ருத்வா வேதா³ந்தவாக்யானி மோத³ந்தே(அ)னுப⁴வம்ʼ வினா ।
லீடே⁴ன தாட³பத்ரேண கு³டா³க்ஷரயுதேன கிம் ॥ 48 ॥

ஸ்வானுபூ⁴திம்ʼ வினா ஶாஸ்த்ரை꞉ பண்டி³தா꞉ ஸமலங்க்ருʼதா꞉ ।
கசஹீனேவ வித⁴வா பூ⁴ஷணைர்பூ⁴ஷிதோத்தமை꞉ ॥ 49 ॥

ஸ்வானுபூ⁴திம்ʼ வினா கர்மாண்யாசரந்த்யகி²லான்யபி ।
ஸ்வர்ணய꞉கும்ப⁴காராதி³துல்யா ஏவோபவீதின꞉ ॥ 50 ॥

ஸ்வானுபூ⁴திம்ʼ வினா வேதா³ன் பட²ந்தி விவிதா⁴ த்³விஜா꞉ ।
ப்ராவ்ருʼண்ணிஶாயாம்ʼ பரிதோ மண்டூ³கா இவ து³ஸ்ஸ்வரா꞉ ॥ 51 ॥

ஸ்வானுபூ⁴திம்ʼ வினா தே³ஹம்ʼ பி³ப்⁴ரத்யத்⁴யாஸதா³ர்ட்⁴யத꞉ ।
ஶாகல்யஸ்ய ம்ருʼதம்ʼ தே³ஹம்ʼ த⁴னபு³த்³த்⁴யேவ தஸ்கரா꞉ ॥ 52 ॥

ஸ்வானுபூ⁴திம்ʼ வினா த்⁴யானம்ʼ குர்வந்த்யாஸனஸம்ʼயுதா꞉ ।
ப³கா இவாம்ப⁴ஸஸ்தீரே மத்ஸ்யவஞ்சனதத்பரா꞉ ॥ 53 ॥

ஸ்வானுபூ⁴திம்ʼ வினா ஶ்வாஸாந்நிருந்த⁴ந்தி ஹடா²த்ஸதா³ ।
அயஸ்காரோ(அ)னிலம்ʼ பா³ஹ்யம்ʼ த்³ருதிகாயாமிவாதி⁴கம் ॥ 54 ॥

ஸ்வானுபூ⁴திம்ʼ வினா யோக³த³ண்ட³பட்டாதி³தா⁴ரிண꞉ ।
ஜீர்ணகந்தா⁴ப⁴ரம்ʼ ப⁴க்³னத³ண்ட³பா⁴ண்டா³தி³ பித்தவத் ॥ 55 ॥

ஸ்வானுபூ⁴திம்ʼ வினா யத்³யத்குர்வந்தி பு⁴வி மானவா꞉ ।
தத்தத்ஸர்வம்ʼ வ்ருʼதை²வ ஸ்யான்மருபூ⁴மௌ க்ருʼஷிர்யதா² ॥ 56 ॥

ஸ்வானுபூ⁴த்யர்த²கம்ʼ கர்ம நிக்ருʼஷ்டமபி ஸர்வதா² ।
உத்தமம்ʼ விபு³தை⁴꞉ ஶ்லாக்⁴யம்ʼ ஶ்வேவ சோரநிவர்தக꞉ ॥ 57 ॥

ஸ்வானுபூ⁴த்யுபயுக்தேப்⁴ய இதராணி ப³ஹூன்யபி ।
கர்மாதீ³ன்யாசரன்மர்த்யோ ப்⁴ராந்தவத்³வ்யர்த²சேஷ்டித꞉ ॥ 58 ॥

ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதிபுராணேஷு காம்யகர்மாண்யனேகதா⁴ ।
ப்ரோச்யந்தே தேஷு ஸம்ʼஸக்தஸ்த்யாஜ்ய꞉ ஶிஷ்டைர்விடோ யதா² ॥ 59 ॥

காம்யகர்மஸமாஸக்த꞉ ஸ்வநிஷ்டா²ம்ʼ ஸ்வஸ்ய மன்யதே ।
ஜாத்யந்த⁴꞉ ஸ்வஸ்ய ரத்நாதி³பரீக்ஷாத³க்ஷதாமிவ ॥ 60 ॥

அவஶேந்த்³ரியமாத்மார்த²கு³ருபு³த்³த்⁴யைவ ஸேவதே ।
பா³லாதந்துஸுதம்ʼ லோகே(அ)க³ணிதம்ʼ பு⁴க்தயே யதா² ॥ 61 ॥

யஸ்து வஶ்யேந்த்³ரியம்ʼ ஶாந்தம்ʼ நிஷ்காமம்ʼ ஸத்³கு³ரும்ʼ ஸதா³ ।
ஸ்வாத்மைகரஸிகம்ʼ முக்த்யை ஸ தீ⁴மானுபக³ச்ச²தி ॥ 62 ॥

காம்யகர்மாணி சோத்ஸ்ருʼஜ்ய நிஷ்காமோ யோ முமுக்ஷயா ।
ஶாந்த்யாதி³கு³ணஸம்ʼயுக்தம்ʼ கு³ரும்ʼ ப்ராப்த꞉ ஸ முச்யதே ॥ 63 ॥

இதி ஶ்ருத்வா(அ)ருண꞉ ஸூர்யாத்ஸந்துஷ்ட꞉ ஸ்வாத்மநிஷ்ட²யா ।
க்ருʼதக்ருʼத்ய இத³ம்ʼ ப்ராஹ பா⁴ஸ்கரம்ʼ வினயான்வித꞉ ॥ 64 ॥

அருண உவாச –
ஶ்ரீமன்கு³ருவர ஸ்வாமிம்ʼஸ்த்வன்முகா²த்பாரமார்தி²கம் ।
நிஷ்காமகர்மமாஹாத்ம்யம்ʼ ஶ்ருத்வா த⁴ன்யோ(அ)ஸ்ம்யஸம்ʼஶயம் ॥ 65 ॥

ஸகர்மத்வமகர்மத்வம்ʼ விதே³ஹஸ்ய ச லக்ஷணம் ।
ஶ்ருதம்ʼ ரஹஸ்யம்ʼ நாதோ(அ)ன்யத்கிஞ்சித³ப்யவஶிஷ்யதே ॥ 66 ॥

ததா²(அ)பி மம ஸாக்ஷாத்த்வம்ʼ கர்தவ்யம்ʼ ப்³ரூஹி நிஶ்சிதம் ।
மச்சித்தபரிபாகம்ʼ ஹி ஷேத்ஸி ஸர்வஜ்ஞ ஸத்³கு³ரோ ॥ 67 ॥

இதி ப்ருʼஷ்ட உவாசேத³ம்ʼ ப⁴க³வான்பா⁴ஸ்கரோ(அ)ருணம் ।
ஸ்வஸாரதி²ம்ʼ நிஜக்³ரஸ்த²ம்ʼ ப³த்³த⁴பா³ஹும்ʼ நதானனம் ॥ 68 ॥

ஸூர்ய உவாச –
அருண த்வம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸாக்ஷாத்³த்³ருʼஷ்ட்வா(அ)து⁴னா க்ருʼதீ ।
ததா²(அ)ப்யாதே³ஹபதநாத்³ப்³ரஹ்மாபி⁴த்⁴யானமாத³ராத் ॥ 69 ॥

ஸ்வாதி⁴காரோசிதம்ʼ ஶுத்³த⁴ம்ʼ கர்மாப்யாசர ஸத்தம ।
ப்ரமாதோ³ மா(அ)ஸ்து தே ஸ்வப்னே(அ)ப்யுக்தயோர்ப்³ரஹ்மகர்மணோ꞉ ॥ 70 ॥

ஸம்ʼவாத³மாவயோரேதம்ʼ ஸர்வபாபஹரம்ʼ ஶுப⁴ம் ।
ய꞉ ஶ்ருʼணோதி ஸக்ருʼத்³வா ஸ க்ருʼதார்தோ² நாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 71 ॥

ஶ்ரீகு³ருமூர்திருவாச –
இதி தி³னகரவக்த்ராத்³ப்³ரஹ்மகர்மைநிஷ்டா²ம்ʼ
ஸ்பு²டதரமவக³ம்ய ப்ராஜ்ஞ ஏகோ(அ)ருண꞉ ஸ꞉ ।
அப⁴வத³கி²லலோகை꞉ பூஜனீய꞉ க்ருʼதார்த²-
ஸ்த்வமபி ப⁴வ ததை²வ க்ஷிப்ரமம்போ⁴ஜஜன்மன் ॥ 72 ॥

விமலவிகு³ணயோகா³ப்⁴யாஸதா³ர்ட்⁴யேன யுக்த꞉
ஸகலக³தசிதா³த்மன்யத்³விதீயே பு³தோ⁴(அ)பி ।
ஸததமபி குருஷ்வாரப்³த⁴து³꞉கோ²பஶாந்த்யை
ரஹஸி நிஜஸமாதீ⁴ன்ஸ்வோக்தகர்மாபி தா⁴த꞉ ॥ 73 ॥

இதி தத்த்வஸாராயணகர்மகாண்டோ³க்தஶ்ரீஸூர்யகீ³தாயாம்ʼ பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ இதி ஸூர்யகீ³தா ஸமாப்தா ॥

Also Read:

Surya Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Surya Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top