Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

शिव पञ्चाक्षर स्तोत्रम

Sri Shiva Ashtakam 2 Lyrics in Kannada

Sri Shiva Ashtakam 2 in Kannada: ॥ ಶ್ರೀ ಶಿವಾಷ್ಟಕಂ ೨ ॥ ಆಶಾವಶಾದಷ್ಟದಿಗಂತರಾಲೇ ದೇಶಾಂತರಭ್ರಾಂತಮಶಾಂತಬುದ್ಧಿಮ್ | ಆಕಾರಮಾತ್ರಾದವನೀಸುರಂ ಮಾಂ ಅಕೃತ್ಯಕೃತ್ಯಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ || ೧ || ಮಾಂಸಾಸ್ಥಿಮಜ್ಜಾಮಲಮೂತ್ರಪಾತ್ರ- -ಗಾತ್ರಾಭಿಮಾನೋಜ್ಝಿತಕೃತ್ಯಜಾಲಮ್ | ಮದ್ಭಾವನಂ ಮನ್ಮಥಪೀಡಿತಾಂಗಂ ಮಾಯಾಮಯಂ ಮಾಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ || ೨ || ಸಂಸಾರಮಾಯಾಜಲಧಿಪ್ರವಾಹ- -ಸಂಮಗ್ನಮುದ್ಭ್ರಾಂತಮಶಾಂತಚಿತ್ತಮ್ | [ಬುದ್ಧಿಂ] ತ್ವತ್ಪಾದಸೇವಾವಿಮುಖಂ ಸಕಾಮಂ ಸುದುರ್ಜನಂ ಮಾಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ || ೩ || ಇಷ್ಟಾನೃತಂ ಭ್ರಷ್ಟಮನಿಷ್ಟಧರ್ಮಂ ನಷ್ಟಾತ್ಮಬೋಧಂ ನಯಲೇಶಹೀನಮ್ | […]

Scroll to top