Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Shiva Ashtakam 2 Lyrics in Kannada

Sri Shiva Ashtakam 2 in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಶಿವಾಷ್ಟಕಂ ೨ ॥
ಆಶಾವಶಾದಷ್ಟದಿಗಂತರಾಲೇ
ದೇಶಾಂತರಭ್ರಾಂತಮಶಾಂತಬುದ್ಧಿಮ್ |
ಆಕಾರಮಾತ್ರಾದವನೀಸುರಂ ಮಾಂ
ಅಕೃತ್ಯಕೃತ್ಯಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ || ೧ ||

ಮಾಂಸಾಸ್ಥಿಮಜ್ಜಾಮಲಮೂತ್ರಪಾತ್ರ-
-ಗಾತ್ರಾಭಿಮಾನೋಜ್ಝಿತಕೃತ್ಯಜಾಲಮ್ |
ಮದ್ಭಾವನಂ ಮನ್ಮಥಪೀಡಿತಾಂಗಂ
ಮಾಯಾಮಯಂ ಮಾಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ || ೨ ||

ಸಂಸಾರಮಾಯಾಜಲಧಿಪ್ರವಾಹ-
-ಸಂಮಗ್ನಮುದ್ಭ್ರಾಂತಮಶಾಂತಚಿತ್ತಮ್ | [ಬುದ್ಧಿಂ]
ತ್ವತ್ಪಾದಸೇವಾವಿಮುಖಂ ಸಕಾಮಂ
ಸುದುರ್ಜನಂ ಮಾಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ || ೩ ||

ಇಷ್ಟಾನೃತಂ ಭ್ರಷ್ಟಮನಿಷ್ಟಧರ್ಮಂ
ನಷ್ಟಾತ್ಮಬೋಧಂ ನಯಲೇಶಹೀನಮ್ |
ಕಷ್ಟಾರಿಷಡ್ವರ್ಗನಿಪೀಡಿತಾಂಗಂ
ದುಷ್ಟೋತ್ತಮಂ ಮಾಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ || ೪ ||

ವೇದಾಗಮಾಭ್ಯಾಸರಸಾನಭಿಜ್ಞಂ
ಪಾದಾರವಿಂದಂ ತವ ನಾರ್ಚಯಂತಮ್ |
ವೇದೋಕ್ತಕರ್ಮಾಣಿ ವಿಲೋಪಯಂತಂ
ವೇದಾಕೃತೇ ಮಾಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ || ೫ ||

ಅನ್ಯಾಯವಿತ್ತಾರ್ಜನಸಕ್ತಚಿತ್ತಂ
ಅನ್ಯಾಸು ನಾರೀಷ್ವನುರಾಗವಂತಮ್ |
ಅನ್ಯಾನ್ನಭೋಕ್ತಾರಮಶುದ್ಧದೇಹಂ
ಆಚಾರಹೀನಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ || ೬ ||

ಪುರಾತ್ತತಾಪತ್ರಯತಪ್ತದೇಹಂ
ಪರಾಂ ಗತಿಂ ಗಂತುಮುಪಾಯವರ್ಜ್ಯಮ್ |
ಪರಾವಮಾನೈಕಪರಾತ್ಮಭಾವಂ
ನರಾಧಮಂ ಮಾಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ || ೭ ||

ಪಿತಾ ಯಥಾ ರಕ್ಷತಿ ಪುತ್ರಮೀಶ
ಜಗತ್ಪಿತಾ ತ್ವಂ ಜಗತಃ ಸಹಾಯಃ |
ಕೃತಾಪರಾಧಂ ತವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇ
ಕೃಪಾನಿಧೇ ಮಾಂ ಶಿವ ಪಾಹಿ ಶಂಭೋ || ೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವೃಧನೃಸಿಂಹಭಾರತೀ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ಶಿವಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |

Also Read:

Sri Shiva Ashtakam 2 Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Sri Shiva Ashtakam 2 Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top