Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Annamacharya Sankeerthanalu Lyric Malayalam

Home / (Page 2)

Annamayya Keerthana – Alara Chanchalamaina Lyrics in Malayalam: അലര ചംചലമൈന ആത്മലംദുംഡ നീ യലവാടു ചേസെ നീ വുയ്യാല | പലുമാരു നുച്ഛ്വാസ പവനമംദുംഡ നീ ഭാവംബു ദെലിപെ നീ വുയ്യാല || ഉദായാസ്ത…

Annamayya Keerthana – Shodasa Kalanidhiki Lyrics in Malayalam: ഷോഡസകളാനിധികി ഷോഡശോപചാരമുലു ജാഡതോഡ നിച്ചലുനു സമര്പയാമി || അലരു വിശ്വാത്മകുന കാവാഹന മിദെ സര്വ നിലയുന കാസനമു നെമ്മിനിദേ | അലഗംഗാ ജനകുന കര്ഘ്യപാദ്യാചമനാലു ജലധി…

Annamayya Keerthana – Kondalalo Nelakonna Lyrics in Malayalam: കൊംഡലലോ നെലകൊന്ന കോനേടി രായഡു വാഡു കൊംഡലംത വരമുലു ഗുപ്പെഡു വാഡു || കുമ്മര ദാസുഡൈന കുരുവരതി നംബി ഇമ്മന്ന വരമുലെല്ല ഇച്ചിനവാഡു | ദൊമ്മുലു…