Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthana – Jagadapu Chanavula in Malayalam With Meaning

Jagadapu Chanavula was wrote by Annamacharya.

Jagadapu Chanavula Lyrics in Malayalam:

ജഗഡപു ചനുവുല ജാജര
സഗിനല മംചപു ജാജര ||

മൊല്ലലു തുരുമുല മുഡിചിന ബരുവുന
മൊല്ലപു സരസപു മുരിപെമുന |
ജല്ലന പുപ്പൊഡി ജാരഗ പതിപൈ ചല്ലേ പതിപൈ
ചല്ലേ രതിവലു ജാജര ||

ഭാരപു കുചമുല പൈപൈ കഡു സിം-
ഗാരമു നെരപേടി ഗംധവൊഡി |
ചേരുവ പതിപൈ ചിംദഗ പഡതുലു
സാരെകു ചല്ലേരു ജാജര ||

ബിംകപു കൂടമി പെനഗേടി ചെമടല
പംകപു പൂതല പരിമളമു |
വേംകടപതിപൈ വെലദുലു നിംചേരു
സംകുമ ദംബുല ജാജര ||

Annamayya Keerthana – Jagadapu Chanuvula Meaning:

The festival of squabbling intimacy
The festival of decorated bedsteads

With their coifs heavy with decked flowers, with affectionate dalliance, the women sprayed pollen all a tingling on Venkateswara.

With their heavy breasts all decorated with sandal powder, the maidens sprinkled coloured powder on Venkateswara who was near them.

As their ardent love making resulted in perfumed perspiration, the womenfolk daubed javvaji ( a perfume) on Venkateswara.

Also Read :

Jagadapu Chanavula Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Annamayya Keerthana – Jagadapu Chanavula in Malayalam With Meaning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top