Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthanas Jagadapu Chanuvula Malayalam

Annamayya Keerthana – Jagadapu Chanavula in Malayalam With Meaning

Jagadapu Chanavula was wrote by Annamacharya. Jagadapu Chanavula Lyrics in Malayalam: ജഗഡപു ചനുവുല ജാജര സഗിനല മംചപു ജാജര || മൊല്ലലു തുരുമുല മുഡിചിന ബരുവുന മൊല്ലപു സരസപു മുരിപെമുന | ജല്ലന പുപ്പൊഡി ജാരഗ പതിപൈ ചല്ലേ പതിപൈ ചല്ലേ രതിവലു ജാജര || ഭാരപു കുചമുല പൈപൈ കഡു സിം- ഗാരമു നെരപേടി ഗംധവൊഡി | ചേരുവ പതിപൈ ചിംദഗ പഡതുലു സാരെകു ചല്ലേരു ജാജര || ബിംകപു കൂടമി […]

Scroll to top