Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Annamayya Keerthana – Jo Achyutananda in Malayalam

Jo Achyutananda Lyrics in Malayalam:

ജോ അച്യുതാനംദ ജോജോ മുകുംദാ
രാവെ പരമാനംദ രാമ ഗോവിംദാ ||

അംഗജുനി ഗന്ന മാ യന്ന യിടു രാരാ
ബംഗാരു ഗിന്നെലോ പാലു പോസേരാ |
ദൊംഗ നീവനി സതുലു ഗൊംകുചുന്നാരാ
മുംഗിട നാഡരാ മോഹനാകാര ||

ഗോവര്ധനംബെല്ല ഗൊഡുഗുഗാ പട്ടി
കാവരമ്മുന നുന്ന കംസുപഡഗൊട്ടി |
നീവു മധുരാപുരമു നേലചേപട്ടി
ഠീവിതോ നേലിന ദേവകീപട്ടി ||

നംദു നിംടനു ജേരി നയമു മീറംഗ
ചംദ്രവദനലു നീകു സേവ ചേയംഗ |
നംദമുഗ വാരിംഡ്ല നാഡുചുംഡംഗ
മംദലകു ദൊംഗ മാ മുദ്ദുരംഗ ||

പാലവാരാശിലോ പവളിംചിനാവു
ബാലുഗാ മുനുല കഭയമിച്ചിനാവു |
മേലുഗാ വസുദേവു കുദയിംചിനാവു
ബാലുഡൈ യുംഡി ഗോപാലുഡൈനാവു ||

അട്ടുഗട്ടിന മീഗ ഡട്ടെ തിന്നാഡേ
പട്ടി കോഡലു മൂതിപൈ രാസിനാഡേ |
അട്ടെ തിനെനനി യത്ത യഡഗ വിന്നാഡേ
ഗട്ടിഗാ നിദി ദൊംഗ കൊട്ടുമന്നാഡേ ||

ഗൊല്ലവാരിംഡ്ലകു ഗൊബ്ബുനകുബോയി
കൊല്ലലുഗാ ത്രാവി കുംഡലനു നേയി |
ചെല്ലുനാ മഗനാംഡ്ര ജെലിഗി യീശായീ
ചില്ലതനമുലു സേയ ജെല്ലുനടവോയി ||

രേപല്ലെ സതുലെല്ല ഗോപംബുതോനു
ഗോപമ്മ മീ കൊഡുകു മാ യിംഡ്ല ലോനു |
മാപുഗാനേ വച്ചി മാ മാനമുലനു
നീ പാപഡേ ചെറിചെ നേമംദുമമ്മ ||

ഒകനി യാലിനിദെച്ചി നൊകനി കഡബെട്ടി
ജഗഡമുലു കലിപിംചി സതിപതുലബട്ടി |
പഗലു നലുജാമുലുനു ബാലുഡൈ നട്ടി
മഗനാംഡ്ര ചേപട്ടി മദനുഡൈ നട്ടി ||

അലിഗി തൃണാവര്തു നവനി ഗൂല്ചിതിവി
ബലിമിമൈ ബൂതന ബട്ടി പീല്ചിതിവി |
ചെലഗി ശകടാസുരുനി ജേരി ഡൊല്ചിതിവി
തലചി മദ്ദുലു രെംഡു ധരണി വ്രാല്ചിതിവി ||

ഹംഗുഗാ താള്ളപാകന്നയ്യ ചാല
ശൃംഗാര രചനഗാ ചെപ്പെ നീ ജോല |
സംഗതിഗ സകല സംപദല നീവേള
മംഗളമു തിരുപട്ല മദനഗോപാല ||

Also Read :

Jo Achyutananda Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top