Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthana – Enta Matramuna in Malayalam With Meaning

Enta Matramuna was wrote by Annamacharya

Enta Matramuna Lyrics in Malayalam:

എംത മാത്രമുന എവ്വരു തലചിന, അംതമാത്രമേ നീവു
അംതരാംതരമുലെംചി ചൂഡ, പിംഡംതേ നിപ്പടി അന്നട്ലു ||

കൊലുതുരു മിമു വൈഷ്ണവുലു, കൂരിമിതോ വിഷ്ണുഡനി
പലുകുദുരു മിമു വേദാംതുലു, പരബ്രഹ്മംബനുചു |
തലതുരു മിമു ശൈവുലു, തഗിന ഭക്തുലുനൂ ശിവുഡനുചു
അലരി പൊഗഡുദുരു കാപാലികുലു, ആദി ഭൈരവുഡനുചു ||

സരി മിമ്മുദുരു സാക്തേയുലു, ശക്തി രൂപു നീവനുചു
ദരിശനമുലു മിമു നാനാ വിധുലനു, തലുപുല കൊലദുല ഭജിംതുരു |
സിരുല മിമുനേ അല്പബുദ്ദി, തലചിനവാരികി അല്പംബഗുദവു
ദരിമല മിമുനേ ഘനമനി തലചിന, ഘനബുദ്ധുലകു ഘനുഡവു ||

നീവലന കൊരതേ ലേദു മരി നീരു കൊലദി താമരവു
ആവല ഭാഗീരധി ദരി വാഗുല ആ ജലമേ ഊരിനയട്ലു |
ശ്രീ വേംകടപതി നീവൈതേ മമു ചേകൊനി വുന്ന ദൈവ(മു)മനി
ഈവലനേ നീ ശരണനി എദനു, ഇദിയേ പരതത്വമു നാകു ||

Annamayya Keerthana – Enta Matramuna Meaning:

Oh Lord! Your devotees visualise You in many ways. They want to see You in different forms and ways. However, the deeper one’s heart envisions You, the more shallower is Your grace felt!

Vaishnavites assume and believe You profoundly to be Lord Vishnu;
Vedantas envisage You as the ‘Supreme Lord’ or ‘Parambrahma’;
Shivites and some others deem You as Lord Shiva;
Kaumalikas pray and revere You as Adi Bhairava;
Shaaktheyas presume You to be the incarnation of Shakthi;
You bless all of them in the form they desire You to be in !!

In this way, Your devotees revere and prostrate before You, giving you the form and shape they wish to see You in.

To those devotees who see You in the tiniest form, You are the tiniest to them;
Likewise, those who revere you with high esteem, You are the greatest and all-in-all for them.

There is no dearth of anything in this world if only You are beside me!

Just as a lotus plant creeps all over the span of water (in a pond/lake/river or wherever it is) leaving no space for anything else,
Just as the wells around the great Bhagirathi river never dry up (because the wells are always fed with water from this river beside);
(I pray to You, Oh Lord! Please be beside me!)
If YOU are the Lord incarnated on the Venkatadri mount, YOU are bound to be by my side!
It is You, Oh Lord, who have made me to become Your devotee;
It is You, Oh Lord, who have knocked my doors ~ only to grant me the Protective Asylum under Your Lotus Feet;
You are the ONE who enlightened me;
This is the eternal bliss for me!
This is the Para-Tattvam for me!
This is my moksha-marga (and salvation)!

Also Read :

Enta Matramuna Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Annamayya Keerthana – Enta Matramuna in Malayalam With Meaning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top