Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Krishna Ashtakam in Telugu

Shri GopIjana Vallabha Ashtakam Lyrics in Telugu | శ్రీగోపీజనవల్లభాష్టకమ్

శ్రీగోపీజనవల్లభాష్టకమ్ Lyrics in Telugu: ॥ అథ శ్రీగోపీజనవల్లభాష్టకమ్ ॥ సరోజనేత్రాయ కృపాయుతాయ మన్దారమాలాపరిభూషితాయ । ఉదారహాసాయ ససన్ముఖాయ నమోఽస్తు గోపీజనవల్లభాయ ॥ ౧॥ ఆనన్దనన్దాదికదాయకాయ బకీబకప్రాణవినాశకాయ । మృగేన్ద్రహస్తాగ్రజభూషణాయ నమోఽస్తు గోపీజనవల్లభాయ ॥ ౨॥ గోపాలలీలాకృతకౌతుకాయ గోపాలకాజీవనజీవనాయ । భక్తైకగమ్యాయ నవప్రియాయ నమోఽస్తు గోపీజనవల్లభాయ ॥ ౩॥ మన్థానభాణ్డాఖిలభఞ్జనాయ హైయఙ్గవీనాశనరఞ్జనాయ । గోస్వాదుదుగ్ధామృతపోషితాయ నమోఽస్తు గోపీజనవల్లభాయ ॥ ౪॥ కలిన్దజాకూలకుతూహలాయ కిశోరరూపాయ మనోహరాయ । పిశఙ్గవస్త్రాయ నరోత్తమాయ నమోఽస్తు గోపీజనవల్లభాయ ॥ ౫॥ ధరాధరాభాయ ధరాధరాయ […]

Shri GopIjana Vallabha Ashtakam 2 Lyrics in Telugu | శ్రీగోపీజనవల్లభాష్టకమ్ ౨

శ్రీగోపీజనవల్లభాష్టకమ్ ౨ Lyrics in Telugu: నవామ్బుదానీకమనోహరాయ ప్రఫుల్లరాజీవవిలోచనాయ వేణుస్వనైర్మోదితగోకులాయ నమోఽస్తు గోపీజనవల్లభాయ ॥ ౧॥ కిరీటకేయూరవిభూషితాయ గ్రైవేయమాలామణిరఞ్జితాయ । స్ఫురచ్చలత్కాఞ్చనకుణ్డలాయ నమోఽస్తు గోపీజనవల్లభాయ ॥ ౨॥ దివ్యాఙ్గనావృన్దనిషేవితాయ స్మితప్రభాచారుముఖామ్బుజాయ । త్రైలోక్యసమ్మోహనసున్దరాయ నమోఽస్తు గోపీజనవల్లభాయ ॥ ౩॥ రత్నాదిమూలాలయమాశ్రితాయ కల్పద్రుమచ్ఛాయసమాశ్రితాయ । హేమస్ఫురన్మణ్డలమధ్యగాయ నమోఽస్తు గోపీజనవల్లభాయ ॥ ౪॥ శ్రీవత్సరోమావలిరఞ్జితాయ వక్షఃస్థలే కౌస్తుభభూషితాయ । సరోజకిఞ్జల్కనిభాంశుకాయ నమోఽస్తు గోపీజనవల్లభాయ ॥ ౫॥ దివ్యాఙ్గులీయాఙ్గులిరఞ్జితాయ మయూరపిచ్ఛచ్ఛవిశోభితాయ । వన్యస్రజాలఙ్కృతవిగ్రహాయ నమోఽస్తు గోపీజనవల్లభాయ ॥ ౬॥ మునీన్ద్రవృన్దైరభిసంస్తుతాయ క్షరత్పయోగోకులగోకులాయ […]

Shri Gopinathadevashtakam Lyrics in Telugu | శ్రీగోపినాథదేవాష్టకమ్

శ్రీగోపినాథదేవాష్టకమ్ Lyrics in Telugu: ఆస్యే హాస్యం తత్ర మాధ్వీకమస్మిన్ వంశీ తస్యాం నాదపీయూషసిన్ధుః । తద్వీచీభిర్మజ్జయన్ భాతి గోపీ- ర్గోపీనాథః పీనవక్షా గతిర్నః ॥ ౧॥ శోణోష్ణీషభ్రాజిముక్తాస్రజోద్యత్ పిఞ్ఛోత్తంసస్పన్దనేనాపి నూనమ్ । హృన్నేత్రాలీవృత్తిరత్నాని ముఞ్చన్ గోపీనాథః పీనవక్షా గతిర్నః ॥ ౨॥ బిభ్రద్వాసః పీతమూరూరుకాన్త్యా శ్లీష్టం భాస్వత్కిఙ్కిణీకం నితమ్బే । సవ్యాభీరీచుమ్బితప్రాన్తబాహు- ర్గోపీనాథః పీనవక్షా గతిర్నః ॥ ౩॥ గుఞ్జాముక్తారత్నగాఙ్గేయహారై- ర్మాల్యైః కణ్ఠే లమ్బమానైః క్రమేణ । పీతోదఞ్చత్కఞ్చుకేనాఞ్చితశ్రీ- ర్గోపీనాథః పీనవక్షా గతిర్నః ॥ ౪॥ […]

Shri Gopalashtakam Lyrics in Telugu with Meaning | శ్రీగోపాలాష్టకమ్

శ్రీగోపాలాష్టకమ్ Lyrics in Telugu: శ్రీ గణేశాయ నమః ॥ యస్మాద్విశ్వం జాతమిదం చిత్రమతర్క్యం యస్మిన్నానన్దాత్మని నిత్యం రమతే వై । యత్రాన్తే సంయాతి లయం చైతదశేషం తం గోపాలం సన్తతకాలం ప్రతి వన్దే ॥ ౧॥ యస్యాజ్ఞానాజ్జన్మజరారోగకదమ్బం జ్ఞాతే యస్మిన్నశ్యతి తత్సర్వమిహాశు । గత్వా యత్రాయాతి పునర్నో భవభూమిం తం గోపాలం సన్తతకాలం ప్రతి వన్దే ॥ ౨॥ తిష్ఠన్నన్తర్యో యమయత్యేతదజస్రం యం కశ్చిన్నో వేద జనోఽప్యాత్మని సన్తమ్ । సర్వం యస్యేదం చ వశే […]

Shri Gopaladevashtakam Lyrics in Telugu | శ్రీగోపాలదేవాష్టకమ్

శ్రీగోపాలదేవాష్టకమ్ Lyrics in Telugu: మధురమృదులచిత్తః ప్రేమమాత్రైకవిత్తః స్వజనరచితవేషః ప్రాప్తశోభావిశేషః । వివిధమణిమయాలఙ్కారవాన్ సర్వకాలం స్ఫురతు హృది స ఏవ శ్రీలగోపాలదేవః ॥ ౧॥ నిరుపమగుణరూపః సర్వమాధుర్యభూపః శ్రితతనురుచిదాస్యః కోటిచన్ద్రస్తుతాస్యః । అమృతవిజయిహాస్యః ప్రోచ్ఛలచ్చిల్లిలాస్యః స్ఫురతు హృది స ఏవ శ్రీలగోపాలదేవః ॥ ౨॥ ధృతనవపరభాగః సవ్యహస్తస్థితాగః ప్రకటితనిజకక్షః ప్రాప్తలావణ్యలక్షః । కృతనిజజనరక్షః ప్రేమవిస్తారదక్షః స్ఫురతు హృది స ఏవ శ్రీలగోపాలదేవః ॥ ౩॥ క్రమవలదనురాగస్వప్రియాపాఙ్గభాగ ధ్వనితరసవిలాసజ్ఞానవిజ్ఞాపిహాసః । స్మృతరతిపతియాగః ప్రీతిహంసీతడాగః స్ఫురతు హృది స ఏవ […]

Kaivalyashtakam Lyrics in Telugu with Meaning | కైవల్యాష్టకమ్ అథవా కేవలాష్టకమ్

కైవల్యాష్టకమ్ అథవా కేవలాష్టకమ్ Lyrics in Telugu: మధురం మధురేభ్యోఽపి మఙ్గలేభ్యోపి మఙ్గలమ్ । పావనం పావనేభ్యోఽపి హరేర్నామైవ కేవలమ్ ॥ ౧॥ ఆబ్రహ్మస్తమ్బపర్యన్తం సర్వం మాయామయం జగత్ । సత్యం సత్యం పునః సత్యం హరేర్నామైవ కేవలమ్ ॥ ౨॥ స గురుః స పితా చాపి సా మాతా బాన్ధవోఽపి సః । శిక్షయేచ్చేత్సదా స్మర్తుం హరేర్నామైవ కేవలమ్ ॥ ౩॥ నిఃశ్ర్వాసే న హి విశ్ర్వాసః కదా రుద్ధో భవిష్యతి । కీర్తనీయమతో […]

Keshavashtakam Lyrics in Telugu | కేశవాష్టకమ్

కేశవాష్టకమ్ Lyrics in Telugu: నవప్రియకమఞ్జరీరచితకర్ణపూరశ్రియం వినిద్రతరమాలతీకలితశేఖరేణోజ్జ్వలమ్ । దరోచ్ఛ్వసితయూథికాగ్రథితవల్గువైకక్షకృత్ వ్రజే విజయినం భజే విపినదేశతః కేశవమ్ ॥ ౧॥ పిశఙ్గి మణికస్తని ప్రణతశృఙ్గి పిఙ్గేక్షణే మృదఙ్గముఖి ధూమలే శవలి హంసి వంశీప్రియే । ఇతి స్వసురభికులం తరలమాహ్వయన్తం ముదా వ్రజే విజయినం భజే విపినదేశతః కేశవమ్ ॥ ౨॥ ఘనప్రణయమేదురాన్ మధురనర్మగోష్ఠీకలా విలాసనిలయాన్ మిలద్వివిధవేశవిద్యోతినః । సఖీన్ అఖిలసారయా పథిషు హాసయన్తం గిరా వ్రజే విజయినం భజే విపినదేశతః కేశవమ్ ॥ ౩॥ శ్రమామ్బుకణికావలీదరవిలీఢగణ్డాన్తరం సమూఢాగిరిధాతుభిర్లిఖితచారుపత్రాఙ్కురమ్ […]

Shri Krishnasharanashtakam Lyrics in Telugu | శ్రీకృష్ణశరణాష్టకమ్

శ్రీకృష్ణశరణాష్టకమ్ Lyrics in Telugu: సర్వసాధనహీనస్య పరాధీనస్య సర్వతః । పాపపీనస్య దీనస్య శ్రీకృష్ణః శరణం మమ ॥ ౧॥ సంసారసుఖసమ్ప్రాప్తిసన్ముఖస్య విశేషతః । వహిర్ముఖస్య సతతం శ్రీకృష్ణః శరణం మమ ॥ ౨॥ సదా విషయకామస్య దేహారామస్య సర్వథా । దుష్టస్వభావవామస్య శ్రీకృష్ణః శరణం మమ ॥ ౩॥ సంసారసర్వదుష్టస్య ధర్మభ్రష్టస్య దుర్మతేః । లౌకికప్రాప్తికామస్య శ్రీకృష్ణః శరణం మమ ॥ ౪॥ విస్మృతస్వీయధర్మస్య కర్మమోహితచేతసః । స్వరూపజ్ఞానశూన్యస్య శ్రీకృష్ణః శరణం మమ ॥ ౫॥ […]

Shri Krishna Sharanam Ashtakam Lyrics in Telugu | శ్రీకృష్ణశరణాష్టకమ్

శ్రీకృష్ణశరణాష్టకమ్ Lyrics in Telugu: ద్విదలీకృతదృక్స్వాస్యః పన్నగీకృతపన్నగః । కృశీకృతకృశానుశ్చ శ్రీకృష్ణః శరణం మమ ॥ ౧॥ ఫలీకృతఫలార్థీ చ కుస్సితీకృతకౌరవః । నిర్వాతీకృతవాతారిః శ్రీకృష్ణః శరణం మమ ॥ ౨॥ కృతార్థీకృతకున్తీజః ప్రపూతీకృతపూతనః । కలఙ్కీకృతకంసాదిః శ్రీకృష్ణః శరణం మమ ॥ ౩॥ సుఖీకృతసుదామా చ శఙ్కరీకృతశఙ్కరః । సితీకృతసరిన్నాథః శ్రీకృష్ణః శరణం మమ ॥ ౪॥ ఛలీకృతబలిద్యౌర్యో నిధనీకృతధేనుకః । కన్దర్పీకృతకుబ్జాదిః శ్రీకృష్ణ శరణం మమ ॥ ౫॥ మహేన్ద్రీకృతమాహేయః శిథిలీకృతమైథిలః । ఆనన్దీకృతనన్దాద్యః […]

Scroll to top