Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Upamanyukrutam Shivastotram Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Upamanyukrutam Shivastotram Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

166 Views

ഉപമന്യുകൃതം ശിവസ്തോത്രം Lyrics in Malayalam:

ശിവായ നമഃ ||

ഉപമന്യുകൃതം ശിവസ്തോത്രം

ജയ ശങ്കര പാര്വതീപതേ മൃഡ ശംഭോ ശശിഖണ്ഡമണ്ഡന |
മദനാന്തക ഭക്തവത്സല പ്രിയകൈലാസ ദയാസുധാംബുധേ ||൧||

സദുപായകഥാസ്വപണ്ഡിതോ ഹൃദയേ ദുഃഖശരേണ ഖണ്ഡിതഃ |
ശശിഖണ്ഡശിഖണ്ഡമണ്ഡനം ശരണം യാമി ശരണ്യമീശ്വരം ||൨||

മഹതഃ പരിതഃ പ്രസര്പതസ്തമസോ ദര്ശനമേദിനോ ഭിദേ |
ദിനനാഥ ഇവ സ്വതേജസാ ഹൃദയവ്യോമ്നി മനാഗുദേഹി നഃ ||൩||

ന വയം തവ ചര്മചക്ഷുഷാ പദവീമപ്യുപവീക്ഷിതും ക്ഷമാഃ |
കൃപയാഽഭയദേന ചക്ഷുഷാ സകലേനേശ വിലോകയാശു നഃ ||൪||

ത്വദനുസ്മൃതിരേവ പാവനീ സ്തുതിയുക്താ ന ഹി വക്തുമീശ സാ |
മധുരം ഹി പയഃ സ്വഭാവതോ നനു കീദ്രുക്സിതശര്കരാന്വിതം ||൫||

സവിഷോഽപ്യമൃതായതേ ഭവാച്ഛവമുണ്ഡാഭരണോഽപി പാവനഃ |
ഭവ ഏവ ഭവാന്തകഃ സതാം സമദ്രുഷ്ടിര്വിഷമോക്ഷണോഽപി സന് ||൬||

അപി ശൂലധരോ നിരാമയോ ദ്രുഢവൈരാഗ്യരതോഽപി രാഗവാന് |
അപി ഭൈക്ഷ്യചരോ മഹേശ്വരശ്ചരിതം ചിത്രമിദം ഹി തേ പ്രഭോ ||൭||

വിതരത്യഭിവാഞ്ഛിതം ദ്രുശാ പരിദ്രുഷ്ടഃ കില കല്പപാദപഃ |
ഹൃദയേ സ്മൃത ഏവ ധീമതേ നമതേഽഭീഷ്ടഫലപ്രദോ ഭവാന് ||൮||

സഹസൈവ ഭുജങ്ഗപാശവാന്വിനിഗൃഹ്ണാതി ന യാവദന്തകഃ |
അഭയം കുരു താവദാശു മേ ഗതജീവസ്യ പുനഃ കിമൗഷധൈഃ ||൯||

സവിഷൈരിവ ഭീമപന്നഗൈര്വിഷയൈരേഭിരലം പരിക്ഷതം |
അമൃതൈരിവ സംഭ്രമേണ മാമഭിഷിഞ്ചാശു ദയാവലോകനൈഃ ||൧൦||

മുനയോ ബഹവോഽദ്യ ധന്യതാം ഗമിതാഃ സ്വാഭിമതാര്ഥദര്ശിനഃ |
കരുണാകര യേന തേന മാമവസന്നം നനു പശ്യ ചക്ഷുഷാ ||൧൧||

പ്രണമാമ്യഥ യാമി ചാപരം ശരണം കം കൃപണാഭയപ്രദം |
വിരഹീവ വിഭോ പ്രിയാമയം പരിപശ്യാമി ഭവന്മയം ജഗത് ||൧൨||

ബഹവോ ഭവതാഽനുകംപിതാഃ കിമിതീശാന ന മാഽനുകംപസേ |
ദധതാ കിമു മന്ദരാചലം പരമാണുഃ കമഠേന ദുര്ധരഃ ||൧൩||

അശുചിം യദി മാഽനുമന്യസേ കിമിദം മൂര്ധ്നി കപാലദാമ തേ |
ഉത ശാഠ്യമസാധുസങ്ഗിനം വിഷലക്ഷ്മാസി ന കിം ദ്വിജിഹ്വധൃക് ||൧൪||

ക്വ ദ്ദശം വിദധാമി കിം കരോമ്യനുതിഷ്ഠാമി കഥം ഭയാകുലഃ |
ക്വ നു തിഷ്ഠസി രക്ഷ രക്ഷ മാമയി ശംഭോ ശരണാഗതോഽസ്മി തേ ||൧൫||

വിലുഠാമ്യവനൗ കിമാകുലഃ കിമുരോ ഹന്മി ശിരശ്ഛിനദ്മി വാ |
കിമു രോദിമി രാരടീമി കിം കൃപണം മാം ന യദീക്ഷസേ പ്രഭോ ||൧൬||

ശിവ സര്വഗ ശര്വ ശര്മദം പ്രണതോ ദേവ ദയാം കുരുഷ്വ മേ |
നമ ഈശ്വര നാഥ ദിക്പതേ പുനരേവേശ നമോ നമോഽസ്തു തേ ||൧൭||

ശരണം തരുണേന്ദുശേഖരഃ ശരണം മേ ഗിരിരാജകന്യകാ |
ശരണം പുനരേവ താവുഭൗ ശരണം നാന്യദുപൈമി ദൈവതം ||൧൮||

ഉപമന്യുകൃതം സ്തവോത്തമം ജപതഃ ശംഭുസമീപവര്ത്തിനഃ |
അഭിവാഞ്ഛിതഭാഗ്യസമ്പദഃ പരമായുഃ പ്രദദാതി ശങ്കരഃ ||൧൯||

ഉപമന്യുകൃതം സ്തവോത്തമം പ്രജപേദ്യസ്തു ശിവസ്യ സന്നിധൗ |
ശിവലോകമവാപ്യ സോഽചിരാത്സഹ തേനൈവ ശിവേന മോദതേ ||൨൦||

ഇത്യുപമന്യുകൃതം ശിവസ്തോത്രം സംപൂര്ണം ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *