Shiva Stotram

Upamanyukrutam Shivastotram Lyrics in Telugu | Telugu Shlokas

ఉపమన్యుకృతం శివస్తోత్రమ్ Lyrics in Telugu:

శివాయ నమః ||

ఉపమన్యుకృతం శివస్తోత్రమ్

జయ శఙ్కర పార్వతీపతే మృడ శంభో శశిఖణ్డమణ్డన |
మదనాన్తక భక్తవత్సల ప్రియకైలాస దయాసుధాంబుధే ||౧||

సదుపాయకథాస్వపణ్డితో హృదయే దుఃఖశరేణ ఖణ్డితః |
శశిఖణ్డశిఖణ్డమణ్డనం శరణం యామి శరణ్యమీశ్వరమ్ ||౨||

మహతః పరితః ప్రసర్పతస్తమసో దర్శనమేదినో భిదే |
దిననాథ ఇవ స్వతేజసా హృదయవ్యోమ్ని మనాగుదేహి నః ||౩||

న వయం తవ చర్మచక్షుషా పదవీమప్యుపవీక్షితుం క్షమాః |
కృపయాఽభయదేన చక్షుషా సకలేనేశ విలోకయాశు నః ||౪||

త్వదనుస్మృతిరేవ పావనీ స్తుతియుక్తా న హి వక్తుమీశ సా |
మధురం హి పయః స్వభావతో నను కీద్రుక్సితశర్కరాన్వితమ్ ||౫||

సవిషోఽప్యమృతాయతే భవాచ్ఛవముణ్డాభరణోఽపి పావనః |
భవ ఏవ భవాన్తకః సతాం సమద్రుష్టిర్విషమోక్షణోఽపి సన్ ||౬||

అపి శూలధరో నిరామయో ద్రుఢవైరాగ్యరతోఽపి రాగవాన్ |
అపి భైక్ష్యచరో మహేశ్వరశ్చరితం చిత్రమిదం హి తే ప్రభో ||౭||

వితరత్యభివాఞ్ఛితం ద్రుశా పరిద్రుష్టః కిల కల్పపాదపః |
హృదయే స్మృత ఏవ ధీమతే నమతేఽభీష్టఫలప్రదో భవాన్ ||౮||

సహసైవ భుజఙ్గపాశవాన్వినిగృహ్ణాతి న యావదన్తకః |
అభయం కురు తావదాశు మే గతజీవస్య పునః కిమౌషధైః ||౯||

సవిషైరివ భీమపన్నగైర్విషయైరేభిరలం పరిక్షతమ్ |
అమృతైరివ సంభ్రమేణ మామభిషిఞ్చాశు దయావలోకనైః ||౧౦||

మునయో బహవోఽద్య ధన్యతాం గమితాః స్వాభిమతార్థదర్శినః |
కరుణాకర యేన తేన మామవసన్నం నను పశ్య చక్షుషా ||౧౧||

ప్రణమామ్యథ యామి చాపరం శరణం కం కృపణాభయప్రదమ్ |
విరహీవ విభో ప్రియామయం పరిపశ్యామి భవన్మయం జగత్ ||౧౨||

బహవో భవతాఽనుకంపితాః కిమితీశాన న మాఽనుకంపసే |
దధతా కిము మన్దరాచలం పరమాణుః కమఠేన దుర్ధరః ||౧౩||

అశుచిం యది మాఽనుమన్యసే కిమిదం మూర్ధ్ని కపాలదామ తే |
ఉత శాఠ్యమసాధుసఙ్గినం విషలక్ష్మాసి న కిం ద్విజిహ్వధృక్ ||౧౪||

క్వ ద్దశం విదధామి కిం కరోమ్యనుతిష్ఠామి కథం భయాకులః |
క్వ ను తిష్ఠసి రక్ష రక్ష మామయి శంభో శరణాగతోఽస్మి తే ||౧౫||

విలుఠామ్యవనౌ కిమాకులః కిమురో హన్మి శిరశ్ఛినద్మి వా |
కిము రోదిమి రారటీమి కిం కృపణం మాం న యదీక్షసే ప్రభో ||౧౬||

శివ సర్వగ శర్వ శర్మదం ప్రణతో దేవ దయాం కురుష్వ మే |
నమ ఈశ్వర నాథ దిక్పతే పునరేవేశ నమో నమోఽస్తు తే ||౧౭||

శరణం తరుణేన్దుశేఖరః శరణం మే గిరిరాజకన్యకా |
శరణం పునరేవ తావుభౌ శరణం నాన్యదుపైమి దైవతమ్ ||౧౮||

ఉపమన్యుకృతం స్తవోత్తమం జపతః శంభుసమీపవర్తినః |
అభివాఞ్ఛితభాగ్యసమ్పదః పరమాయుః ప్రదదాతి శఙ్కరః ||౧౯||

ఉపమన్యుకృతం స్తవోత్తమం ప్రజపేద్యస్తు శివస్య సన్నిధౌ |
శివలోకమవాప్య సోఽచిరాత్సహ తేనైవ శివేన మోదతే ||౨౦||

ఇత్యుపమన్యుకృతం శివస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||