Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Upamanyukrutam Shivastotram Lyrics in English

Upamanyukrutam Shiva Stotram in English:

॥ upamanyukRutaM shivastotram ॥

jaya sha~Gkara paarvatIpate mRuDa shaMbho shashiKaNDamaNDana |
madanaantaka bhaktavatsala priyakailaasa dayaasudhaaMbudhe ॥ 1 ॥

sadupaayakathaasvapaNDito hRudaye duHKashareNa KaNDitaH |
shashiKaNDashiKaNDamaNDanaM sharaNaM yaami sharaNyamIshvaram ॥ 2 ॥

mahataH paritaH prasarpatastamaso darshanamedino bhide |
dinanaatha iva svatejasaa hRudayavyomni manaagudehi naH ॥ 3 ॥

na vayaM tava charmachakShuShaa padavImapyupavIkShituM kShamaaH |
kRupayaa&bhayadena cakShuShaa sakalenesha vilokayaashu naH ॥ 4 ॥

tvadanusmRutireva paavanI stutiyuktaa na hi vaktumIsha saa |
madhuraM hi payaH svabhaavato nanu kIdruksitasharkaraanvitam ॥ 5 ॥

saviSho&pyamRutaayate bhavaacCavamuNDaabharaNo&pi paavanaH |
bhava eva bhavaantakaH sataaM samadruShTirviShamokShaNo&pi san ॥ 6 ॥

api shooladharo niraamayo druDhavairaagyarato&pi raagavaan |
api bhaikShyacharo maheshvarashcaritaM citramidaM hi te prabho ॥ 7 ॥

vitaratyabhivaa~jChitaM drushaa paridruShTaH kila kalpapaadapaH |
hRudaye smRuta eva dhImate namate&bhIShTaphalaprado bhavaan ॥ 8 ॥

sahasaiva bhuja~ggapaashavaanvinigRuhNaati na yaavadantakaH |
abhayaM kuru taavadaashu me gatajIvasya punaH kimauShadhaiH ॥ 9 ॥

saviShairiva bhImapannagairviShayairebhiralaM parikShatam |
amRutairiva saMbhrameNa maamabhiShi~jchaashu dayaavalokanaiH ॥ 10 ॥

munayo bahavo&dya dhanyataaM gamitaaH svaabhimataarthadarshinaH |
karuNaakara yena tena maamavasannaM nanu pashya chakShuShaa ॥ 11 ॥

praNamaamyatha yaami chaaparaM sharaNaM kaM kRupaNaabhayapradam |
virahIva vibho priyaamayaM paripashyaami bhavanmayaM jagat ॥ 12 ॥

bahavo bhavataa&nukaMpitaaH kimitIshaana na maa&nukaMpase |
dadhataa kimu mandaraachalaM paramaaNuH kamaThena durdharaH ॥ 13 ॥

ashuchiM yadi maa&numanyase kimidaM moordhni kapaaladaama te |
uta shaaThyamasaadhusa~gginaM viShalakShmaasi na kiM dvijihvadhRuk ॥ 14 ॥

kva ddashaM vidadhaami kiM karomyanutiShThaami kathaM bhayaakulaH |
kva nu tiShThasi rakSha rakSha maamayi shaMbho sharaNaagato&smi te ॥ 15 ॥

viluThaamyavanau kimaakulaH kimuro hanmi shirashChinadmi vaa |
kimu rodimi raaraTImi kiM kRupaNaM maaM na yadIkShase prabho ॥ 16 ॥

shiva sarvaga sharva sharmadaM praNato deva dayaaM kuruShva me |
nama Ishvara naatha dikpate punarevesha namo namo&stu te ॥ 17 ॥

sharaNaM taruNendusheKaraH sharaNaM me giriraajakanyakaa |
sharaNaM punareva taavubhau sharaNaM naanyadupaimi daivatam ॥ 18 ॥

upamanyukRutaM stavottamaM japataH shaMbhusamIpavartinaH |
abhivaa~jChitabhaagyasampadaH paramaayuH pradadaati sha~gkaraH ॥ 19 ॥

upamanyukRutaM stavottamaM prajapedyastu shivasya sannidhau |
shivalokamavaapya so&chiraatsaha tenaiva shivena modate ॥ 20 ॥

ityupamanyukRutaM shivastotraM saMpoorNam ॥

Also Read:

Upamanyukrutam Shivastotram Lyrics in English | Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Upamanyukrutam Shivastotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top