1008 - Sahasranamavali Saraswati Stotram

1000 Names of Goddess Saraswati Devi | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi

Mahasaraswati Sahasranamavali Lyrics in Hindi:

॥ श्रीमहासरस्वतीसहस्रनामावली ॥
ॐ वाचे नमः ।
ॐ वाण्यै नमः ।
ॐ वरदायै नमः ।
ॐ वन्द्यायै नमः ।
ॐ वरारोहायै नमः ।
ॐ वरप्रदायै नमः ।
ॐ वृत्त्यै नमः ।
ॐ वागीश्वर्यै नमः ।
ॐ वार्तायै नमः ।
ॐ वरायै नमः ॥ १०॥

ॐ वागीशवल्लभायै नमः ।
ॐ विश्वेश्वर्यै नमः ।
ॐ विश्ववन्द्यायै नमः ।
ॐ विश्वेशप्रियकारिण्यै नमः ।
ॐ वाग्वादिन्यै नमः ।
ॐ वाग्देव्यै नमः ।
ॐ वृद्धिदायै नमः ।
ॐ वृद्धिकारिण्यै नमः ।
ॐ वृद्ध्यै नमः ।
ॐ वृद्धायै नमः ॥ २०॥

ॐ विषघ्न्यै नमः ।
ॐ वृष्ट्यै नमः ।
ॐ वृष्टिप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ विश्वाराध्यायै नमः ।
ॐ विश्वमात्रे नमः ।
ॐ विश्वधात्र्यै नमः ।
ॐ विनायकायै नमः ।
ॐ विश्वशक्त्यै नमः ।
ॐ विश्वसारायै नमः ।
ॐ विश्वायै नमः ॥ ३०॥

ॐ विश्वविभावर्यै नमः ।
ॐ वेदान्तवेदिन्यै नमः ।
ॐ वेद्यायै नमः ।
ॐ वित्तायै नमः ।
ॐ वेदत्रयात्मिकायै नमः ।
ॐ वेदज्ञायै नमः ।
ॐ वेदजनन्यै नमः ।
ॐ विश्वायै नमः ।
ॐ विश्वविभावर्यै नमः ।
ॐ वरेण्यायै नमः ॥ ४०॥

ॐ वाङ्मय्यै नमः ।
ॐ वृद्धायै नमः ।
ॐ विशिष्टप्रियकारिण्यै नमः ।
ॐ विश्वतोवदनायै नमः ।
ॐ व्याप्तायै नमः ।
ॐ व्यापिन्यै नमः ।
ॐ व्यापकात्मिकायै नमः ।
ॐ व्याळ्घ्न्यै नमः ।
ॐ व्याळ्भूषाङ्ग्यै नमः ।
ॐ विरजायै नमः ॥ ५०॥

ॐ वेदनायिकायै नमः ।
ॐ वेदवेदान्तसंवेद्यायै नमः ।
ॐ वेदान्तज्ञानरूपिण्यै नमः ।
ॐ विभावर्यै नमः ।
ॐ विक्रान्तायै नमः ।
ॐ विश्वामित्रायै नमः ।
ॐ विधिप्रियायै नमः ।
ॐ वरिष्ठायै नमः ।
ॐ विप्रकृष्टायै नमः ।
ॐ विप्रवर्यप्रपूजितायै नमः ॥ ६०॥

ॐ वेदरूपायै नमः ।
ॐ वेदमय्यै नमः ।
ॐ वेदमूर्त्यै नमः ।
ॐ वल्लभायै नमः ।
ॐ गौर्यै नमः ॥ ।
ॐ गुणवत्यै नमः ।
ॐ गोप्यायै नमः ।
ॐ गन्धर्वनगरप्रियायै नमः ।
ॐ गुणमात्रे नमः ।
ॐ गुहान्तस्थायै नमः ॥ ७०॥

ॐ गुरुरूपायै नमः ।
ॐ गुरुप्रियायै नमः ।
ॐ गिरिविद्यायै नमः ।
ॐ गानतुष्टायै नमः ।
ॐ गायकप्रियकारिण्यै नमः ।
ॐ गायत्र्यै नमः ।
ॐ गिरिशाराध्यायै नमः ।
ॐ गिरे नमः ।
ॐ गिरीशप्रियङ्कर्यै नमः ।
ॐ गिरिज्ञायै नमः ॥ ८०॥

ॐ ज्ञानविद्यायै नमः ।
ॐ गिरिरूपायै नमः ।
ॐ गिरीश्वर्यै नमः ।
ॐ गीर्मात्रे नमः ।
ॐ गणसंस्तुत्यायै नमः ।
ॐ गणनीयगुणान्वितायै नमः ।
ॐ गूढरूपायै नमः ।
ॐ गुहायै नमः ।
ॐ गोप्यायै नमः ।
ॐ गोरूपायै नमः ॥ ९०॥

ॐ गवे नमः ।
ॐ गुणात्मिकायै नमः ।
ॐ गुर्व्यै नमः ।
ॐ गुर्वम्बिकायै नमः ।
ॐ गुह्यायै नमः ।
ॐ गेयजायै नमः ।
ॐ ग्रहनाशिन्यै नमः ।
ॐ गृहिण्यै नमः ।
ॐ गृहदोषघ्न्यै नमः ।
ॐ गवघ्न्यै नमः ॥ १०० ॥

ॐ गुरुवत्सलायै नमः ।
ॐ गृहात्मिकायै नमः ।
ॐ गृहाराध्यायै नमः ।
ॐ गृहबाधाविनाशिन्यै नमः ।
ॐ गङ्गायै नमः ।
ॐ गिरिसुतायै नमः ।
ॐ गम्यायै नमः ।
ॐ गजयानायै नमः ।
ॐ गुहस्तुतायै नमः ।
ॐ गरुडासनसंसेव्यायै नमः ॥ ११०॥

ॐ गोमत्यै नमः ।
ॐ गुणशालिन्यै नमः ।
ॐ शारदायै नमः ।
ॐ शाश्वत्यै नमः ।
ॐ शैव्यै नमः ।
ॐ शाङ्कर्यै नमः ।
ॐ शङ्करात्मिकायै नमः ।
ॐ श्रियै नमः ।
ॐ शर्वाण्यै नमः ।
ॐ शतघ्न्यै नमः ॥ १२०॥

ॐ शरच्चन्द्रनिभाननायै नमः ।
ॐ शर्मिष्ठायै नमः ।
ॐ शमनघ्न्यै नमः ।
ॐ शतसाहस्ररूपिण्यै नमः ।
ॐ शिवायै नमः ।
ॐ शम्भुप्रियायै नमः ।
ॐ श्रद्धायै नमः ।
ॐ श्रुतिरूपायै नमः ।
ॐ श्रुतिप्रियायै नमः ।
ॐ शुचिष्मत्यै नमः ॥ १३०॥

ॐ शर्मकर्यै नमः ।
ॐ शुद्धिदायै नमः ।
ॐ शुद्धिरूपिण्यै नमः ।
ॐ शिवायै नमः ।
ॐ शिवङ्कर्यै नमः ।
ॐ शुद्धायै नमः ।
ॐ शिवाराध्यायै नमः ।
ॐ शिवात्मिकायै नमः ।
ॐ श्रीमत्यै नमः ।
ॐ श्रीमय्यै नमः ॥ १४०॥

ॐ श्राव्यायै नमः ।
ॐ श्रुत्यै नमः ।
ॐ श्रवणगोचरायै नमः ।
ॐ शान्त्यै नमः ।
ॐ शान्तिकर्यै नमः ।
ॐ शान्तायै नमः ।
ॐ शान्ताचारप्रियंकर्यै नमः ।
ॐ शीललभ्यायै नमः ।
ॐ शीलवत्यै नमः ।
ॐ श्रीमात्रे नमः ॥ १५०॥

ॐ शुभकारिण्यै नमः ।
ॐ शुभवाण्यै नमः ।
ॐ शुद्धविद्यायै नमः ।
ॐ शुद्धचित्तप्रपूजितायै नमः ।
ॐ श्रीकर्यै नमः ।
ॐ श्रुतपापघ्न्यै नमः ।
ॐ शुभाक्ष्यै नमः ।
ॐ शुचिवल्लभायै नमः ।
ॐ शिवेतरघ्न्यै नमः ।
ॐ शबर्यै नमः ॥ १६०॥

ॐ श्रवणीयगुणान्वितायै नमः ।
ॐ शार्यै नमः ।
ॐ शिरीषपुष्पाभायै नमः ।
ॐ शमनिष्ठायै नमः ।
ॐ शमात्मिकायै नमः ।
ॐ शमान्वितायै नमः ।
ॐ शमाराध्यायै नमः ।
ॐ शितिकण्ठप्रपूजितायै नमः ।
ॐ शुद्ध्यै नमः ।
ॐ शुद्धिकर्यै नमः ॥ १७०॥

ॐ श्रेष्ठायै नमः ।
ॐ श्रुतानन्तायै नमः ।
ॐ शुभावहायै नमः ।
ॐ सरस्वत्यै नमः ।
ॐ सर्वज्ञायै नमः ।
ॐ सर्वसिद्धिप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ सरस्वत्यै नमः ।
ॐ सावित्र्यै नमः ।
ॐ सन्ध्यायै नमः ।
ॐ सर्वेप्सितप्रदायै नमः ॥ १८०॥

ॐ सर्वार्तिघ्न्यै नमः ।
ॐ सर्वमय्यै नमः ।
ॐ सर्वविद्याप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ सर्वेश्वर्यै नमः ।
ॐ सर्वपुण्यायै नमः ।
ॐ सर्गस्थित्यन्तकारिण्यै नमः ।
ॐ सर्वाराध्यायै नमः ।
ॐ सर्वमात्रे नमः ।
ॐ सर्वदेवनिषेवितायै नमः ॥ ???॥

ॐ सर्वैश्वर्यप्रदायै नमः ॥ १९०॥

ॐ सत्यायै नमः ।
ॐ सत्यै नमः ।
ॐ सत्वगुणाश्रयायै नमः ।
ॐ स्वरक्रमपदाकारायै नमः ।
ॐ सर्वदोषनिषूदिन्यै नमः ।
ॐ सहस्राक्ष्यै नमः ।
ॐ सहस्रास्यायै नमः ।
ॐ सहस्रपदसंयुतायै नमः ।
ॐ सहस्रहस्तायै नमः ।
ॐ साहस्रगुणालङ्कृतविग्रहायै नमः ॥ २०० ॥

ॐ सहस्रशीर्षायै नमः ।
ॐ सद्रूपायै नमः ।
ॐ स्वधायै नमः ।
ॐ स्वाहायै नमः ।
ॐ सुधामय्यै नमः ।
ॐ षड्ग्रन्थिभेदिन्यै नमः ।
ॐ सेव्यायै नमः ।
ॐ सर्वलोकैकपूजितायै नमः ।
ॐ स्तुत्यायै नमः ।
ॐ स्तुतिमय्यै नमः ॥ २१०॥

ॐ साध्यायै नमः ।
ॐ सवितृप्रियकारिण्यै नमः ।
ॐ संशयच्छेदिन्यै नमः ।
ॐ साङ्ख्यवेद्यायै नमः ।
ॐ सङ्ख्यायै नमः ।
ॐ सदीश्वर्यै नमः ।
ॐ सिद्धिदायै नमः ।
ॐ सिद्धसम्पूज्यायै नमः ।
ॐ सर्वसिद्धिप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ सर्वज्ञायै नमः ॥ २२०॥

ॐ सर्वशक्त्यै नमः ।
ॐ सर्वसम्पत्प्रदायिन्यै नमः ।
ॐ सर्वाशुभघ्न्यै नमः ।
ॐ सुखदायै नमः ।
ॐ सुखायै नमः ।
ॐ संवित्स्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ सर्वसम्भीषण्यै नमः ।
ॐ सर्वजगत्सम्मोहिन्यै नमः ।
ॐ सर्वप्रियङ्कर्यै नमः ।
ॐ सर्वशुभदायै नमः ॥ २३०॥

ॐ सर्वमङ्गळायै नमः ।
ॐ सर्वमन्त्रमय्यै नमः ।
ॐ सर्वतीर्थपुण्यफलप्रदायै नमः ॥। ।
ॐ सर्वपुण्यमय्यै नमः ।
ॐ सर्वव्याधिघ्न्यै नमः ।
ॐ सर्वकामदायै नमः ।
ॐ सर्वविघ्नहर्यै नमः ।
ॐ सर्ववन्दितायै नमः ॥ ।
ॐ सर्वमङ्गळायै नमः ।
ॐ सर्वमन्त्रकर्यै नमः ॥ २४०॥

ॐ सर्वलक्ष्मियै नमः ।
ॐ सर्वगुणान्वितायै नमः ।
ॐ सर्वानन्दमय्यै नमः ।
ॐ सर्वज्ञानदायै नमः ।
ॐ सत्यनायिकायै नमः ।
ॐ सर्वज्ञानमय्यै नमः ।
ॐ सर्वराज्यदायै नमः ।
ॐ सर्वमुक्तिदायै नमः ।
ॐ सुप्रभायै नमः ।
ॐ सर्वदायै नमः ॥ २५०॥

ॐ सर्वायै नमः ।
ॐ सर्वलोकवशङ्कर्यै नमः ।
ॐ सुभगायै नमः ।
ॐ सुन्दर्यै नमः ।
ॐ सिद्धायै नमः ।
ॐ सिद्धाम्बायै नमः ।
ॐ सिद्धमातृकायै नमः ।
ॐ सिद्धमात्रे नमः ।
ॐ सिद्धविद्यायै नमः ।
ॐ सिद्धेश्यै नमः ॥ २६०॥

ॐ सिद्धरूपिण्यै नमः ।
ॐ सुरूपिण्यै नमः ।
ॐ सुखमय्यै नमः ।
ॐ सेवकप्रियकारिण्यै नमः ।
ॐ स्वामिन्यै नमः ।
ॐ सर्वदायै नमः ।
ॐ सेव्यायै नमः ।
ॐ स्थूलसूक्ष्मापराम्बिकायै नमः ।
ॐ साररूपायै नमः ।
ॐ सरोरूपायै नमः ॥ २७०॥

ॐ सत्यभूतायै नमः ।
ॐ समाश्रयायै नमः ।
ॐ सितासितायै नमः ।
ॐ सरोजाक्ष्यै नमः ।
ॐ सरोजासनवल्लभायै नमः ।
ॐ सरोरुहाभायै नमः ।
ॐ सर्वाङ्ग्यै नमः ।
ॐ सुरेन्द्रादिप्रपूजितायै नमः ।
ॐ महादेव्यै नमः ॥ ॥

ॐ महेशान्यै नमः ॥ २८०॥

ॐ महासारस्वतप्रदायै नमः ।
ॐ महासरस्वत्यै नमः ।
ॐ मुक्तायै नमः ।
ॐ मुक्तिदायै नमः ।
ॐ मलनाशिन्यै नमः ।
ॐ महेश्वर्यै नमः ।
ॐ महानन्दायै नमः ।
ॐ महामन्त्रमय्यै नमः ।
ॐ मह्यै नमः ।
ॐ महालक्ष्म्यै नमः ॥ २९०॥

ॐ महाविद्यायै नमः ।
ॐ मात्रे नमः ।
ॐ मन्दरवासिन्यै नमः ।
ॐ मन्त्रगम्यायै नमः ।
ॐ मन्त्रमात्रे नमः ।
ॐ महामन्त्रफलप्रदायै नमः ।
ॐ महामुक्त्यै नमः ।
ॐ महानित्यायै नमः ।
ॐ महासिद्धिप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ महासिद्धायै नमः ॥ ३०० ॥

ॐ महामात्रे नमः ।
ॐ महदाकारसंयुतायै नमः ।
ॐ महायै नमः ।
ॐ महेश्वर्यै नमः ।
ॐ मूर्त्यै नमः ।
ॐ मोक्षदायै नमः ।
ॐ मणिभूषणायै नमः ।
ॐ मेनकायै नमः ।
ॐ मानिन्यै नमः ।
ॐ मान्यायै नमः ॥ ३१०॥

ॐ मृत्युघ्न्यै नमः ।
ॐ मेरुरूपिण्यै नमः ।
ॐ मदिराक्ष्यै नमः ।
ॐ मदावासायै नमः ।
ॐ मखरूपायै नमः ।
ॐ मखेश्वर्यै नमः ।
ॐ महामोहायै नमः ।
ॐ महामायायै नमः ।
ॐ मातॢणां मूर्ध्निसंस्थितायै नमः ।
ॐ महापुण्यायै नमः ॥ ३२०॥

ॐ मुदावासायै नमः ।
ॐ महासम्पत्प्रदायिन्यै नमः ।
ॐ मणिपूरैकनिलयायै नमः ।
ॐ मधुरूपायै नमः ।
ॐ महोत्कटायै नमः ।
ॐ महासूक्ष्मायै नमः ।
ॐ महाशान्तायै नमः ।
ॐ महाशान्तिप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ मुनिस्तुतायै नमः ।
ॐ मोहहन्त्र्यै नमः ॥ ३३०॥

ॐ माधव्यै नमः ।
ॐ माधवप्रियायै नमः ।
ॐ मायै नमः ।
ॐ महादेवसंस्तुत्यायै नमः ।
ॐ महिषीगणपूजितायै नमः ।
ॐ मृष्टान्नदायै नमः ।
ॐ माहेन्द्र्यै नमः ।
ॐ महेन्द्रपददायिन्यै नमः ।
ॐ मत्यै नमः ।
ॐ मतिप्रदायै नमः ॥ ३४०॥

ॐ मेधायै नमः ।
ॐ मर्त्यलोकनिवासिन्यै नमः ।
ॐ मुख्यायै नमः ।
ॐ महानिवासायै नमः ।
ॐ महाभाग्यजनाश्रितायै नमः ।
ॐ महिळायै नमः ।
ॐ महिमायै नमः ।
ॐ मृत्युहार्यै नमः ।
ॐ मेधाप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ मेध्यायै नमः ॥ ३५०॥

ॐ महावेगवत्यै नमः ।
ॐ महामोक्षफलप्रदायै नमः ।
ॐ महाप्रभाभायै नमः ।
ॐ महत्यै नमः ।
ॐ महादेवप्रियङ्कर्यै नमः ।
ॐ महापोषायै नमः ।
ॐ महर्द्ध्यै नमः ।
ॐ मुक्ताहारविभूषणायै नमः ।
ॐ माणिक्यभूषणायै नमः ।
ॐ मन्त्रायै नमः ॥ ३६० ???॥

ॐ मुख्यचन्द्रार्धशेखरायै नमः ।
ॐ मनोरूपायै नमः ।
ॐ मनःशुद्ध्यै नमः ।
ॐ मनःशुद्धिप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ महाकारुण्यसम्पूर्णायै नमः ।
ॐ मनोनमनवन्दितायै नमः ।
ॐ महापातकजालघ्न्यै नमः ।
ॐ मुक्तिदायै नमः ।
ॐ मुक्तभूषणायै नमः ।
ॐ मनोन्मन्यै नमः ॥ ३७०॥

ॐ महास्थूलायै नमः ।
ॐ महाक्रतुफलप्रदायै नमः ।
ॐ महापुण्यफलप्राप्यायै नमः ।
ॐ मायात्रिपुरनाशिन्यै नमः ।
ॐ महानसायै नमः ।
ॐ महामेधायै नमः ।
ॐ महामोदायै नमः ।
ॐ महेश्वर्यै नमः ।
ॐ मालाधर्यै नमः ।
ॐ महोपायायै नमः ॥ ३८०॥

ॐ महातीर्थफलप्रदायै नमः ।
ॐ महामङ्गळ्सम्पूर्णायै नमः ।
ॐ महादारिद्र्यनाशिन्यै नमः ।
ॐ महामखायै नमः ।
ॐ महामेघायै नमः ।
ॐ महाकाळ्यै नमः ।
ॐ महाप्रियायै नमः ।
ॐ महाभूषायै नमः ।
ॐ महादेहायै नमः ।
ॐ महाराज्ञ्यै नमः ॥ ३९०॥

ॐ मुदालयायै नमः ।
ॐ भूरिदायै नमः ।
ॐ भाग्यदायै नमः ।
ॐ भोग्यायै नमः ।
ॐ भोग्यदायै नमः ।
ॐ भोगदायिन्यै नमः ।
ॐ भवान्यै नमः ।
ॐ भूतिदायै नमः ।
ॐ भूत्यै नमः ।
ॐ भूम्यै नमः ॥ ४०० ॥

ॐ भूमिसुनायिकायै नमः ।
ॐ भूतधात्र्यै नमः ।
ॐ भयहर्यै नमः ।
ॐ भक्तसारस्वतप्रदायै नमः ।
ॐ भुक्त्यै नमः ।
ॐ भुक्तिप्रदायै नमः ।
ॐ भेक्यै नमः ।
ॐ भक्त्यै नमः ।
ॐ भक्तिप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ भक्तसायुज्यदायै नमः ॥ ४१०॥

ॐ भक्तस्वर्गदायै नमः ।
ॐ भक्तराज्यदायै नमः ।
ॐ भागीरथ्यै नमः ।
ॐ भवाराध्यायै नमः ।
ॐ भाग्यासज्जनपूजितायै नमः ।
ॐ भवस्तुत्यायै नमः ।
ॐ भानुमत्यै नमः ।
ॐ भवसागरतारण्यै नमः ।
ॐ भूत्यै नमः ।
ॐ भूषायै नमः ॥ ४२०॥

ॐ भूतेश्यै नमः ।
ॐ भाललोचनपूजितायै नमः ।
ॐ भूतायै नमः ।
ॐ भव्यायै नमः ।
ॐ भविष्यायै नमः ।
ॐ भवविद्यायै नमः ।
ॐ भवात्मिकायै नमः ।
ॐ बाधापहारिण्यै नमः ।
ॐ बन्धुरूपायै नमः ।
ॐ भुवनपूजितायै नमः ॥ ४३०॥

ॐ भवघ्न्यै नमः ।
ॐ भक्तिलभ्यायै नमः ।
ॐ भक्तरक्षणतत्परायै नमः ।
ॐ भक्तार्तिशमन्यै नमः ।
ॐ भाग्यायै नमः ।
ॐ भोगदानकृतोद्यमायै नमः ।
ॐ भुजङ्गभूषणायै नमः ।
ॐ भीमायै नमः ।
ॐ भीमाक्ष्यै नमः ।
ॐ भीमरूपिण्यै नमः ॥ ४४०॥

ॐ भाविन्यै नमः ।
ॐ भ्रातृरूपायै नमः ।
ॐ भारत्यै नमः ।
ॐ भवनायिकायै नमः ।
ॐ भाषायै नमः ।
ॐ भाषावत्यै नमः ।
ॐ भीष्मायै नमः ।
ॐ भैरव्यै नमः ।
ॐ भैरवप्रियायै नमः ।
ॐ भूत्यै नमः ॥ ४५०॥

ॐ भासितसर्वाङ्ग्यै नमः ।
ॐ भूतिदायै नमः ।
ॐ भूतिनायिकायै नमः ।
ॐ भास्वत्यै नमः ।
ॐ भगमालायै नमः ।
ॐ भिक्षादानकृतोद्यमायै नमः ।
ॐ भिक्षुरूपायै नमः ।
ॐ भक्तिकर्यै नमः ।
ॐ भक्तलक्ष्मीप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ भ्रान्तिघ्नायै नमः ॥ ४६०॥

ॐ भ्रान्तिरूपायै नमः ।
ॐ भूतिदायै नमः ।
ॐ भूतिकारिण्यै नमः ।
ॐ भिक्षणीयायै नमः ।
ॐ भिक्षुमात्रे नमः ।
ॐ भाग्यवद्दृष्टिगोचरायै नमः ।
ॐ भोगवत्यै नमः ।
ॐ भोगरूपायै नमः ।
ॐ भोगमोक्षफलप्रदायै नमः ।
ॐ भोगश्रान्तायै नमः ॥ ४७०॥

ॐ भाग्यवत्यै नमः ।
ॐ भक्ताघौघविनाशिन्यै नमः ।
ॐ ब्राह्म्यै नमः ।
ॐ ब्रह्मस्वरूपायै नमः ।
ॐ बृहत्यै नमः ।
ॐ ब्रह्मवल्लभायै नमः ।
ॐ ब्रह्मदायै नमः ।
ॐ ब्रह्ममात्रे नमः ।
ॐ ब्रह्माण्यै नमः ।
ॐ ब्रह्मदायिन्यै नमः ॥ ४८०॥

ॐ ब्रह्मेश्यै नमः ।
ॐ ब्रह्मसंस्तुत्यायै नमः ।
ॐ ब्रह्मवेद्यायै नमः ।
ॐ बुधप्रियायै नमः ।
ॐ बालेन्दुशेखरायै नमः ।
ॐ बालायै नमः ।
ॐ बलिपूजाकरप्रियायै नमः ।
ॐ बलदायै नमः ।
ॐ बिन्दुरूपायै नमः ।
ॐ बालसूर्यसमप्रभायै नमः ॥ ४९०॥

ॐ ब्रह्मरूपायै नमः ।
ॐ ब्रह्ममय्यै नमः ।
ॐ ब्रध्नमण्डलमध्यगायै नमः ।
ॐ ब्रह्माण्यै नमः ।
ॐ बुद्धिदायै नमः ।
ॐ बुद्ध्यै नमः ।
ॐ बुद्धिरूपायै नमः ।
ॐ बुधेश्वर्यै नमः ।
ॐ बन्धक्षयकर्यै नमः ।
ॐ बाधनाशन्यै नमः ॥ ५०० ॥

ॐ बन्धुरूपिण्यै नमः ।
ॐ बिन्द्वालयायै नमः ।
ॐ बिन्दुभूषायै नमः ।
ॐ बिन्दुनादसमन्वितायै नमः ।
ॐ बीजरूपायै नमः ।
ॐ बीजमात्रे नमः ।
ॐ ब्रह्मण्यायै नमः ।
ॐ ब्रह्मकारिण्यै नमः ।
ॐ बहुरूपायै नमः ।
ॐ बलवत्यै नमः ॥ ५१०॥

ॐ ब्रह्मजायै नमः ।
ॐ ब्रह्मचारिण्यै नमः ।
ॐ ब्रह्मस्तुत्यायै नमः ।
ॐ ब्रह्मविद्यायै नमः ।
ॐ ब्रह्माण्डाधिपवल्लभायै नमः ।
ॐ ब्रह्मेशविष्णुरूपायै नमः ।
ॐ ब्रह्मविष्ण्वीशसंस्थितायै नमः ।
ॐ बुद्धिरूपायै नमः ।
ॐ बुधेशान्यै नमः ।
ॐ बन्ध्यै नमः ॥ ५२०॥

ॐ बन्धविमोचन्यै नमः ।
ॐ अक्षमालायै नमः ।
ॐ अक्षराकारायै नमः ।
ॐ अक्षरायै नमः ।
ॐ अक्षरफलप्रदायै नमः ।
ॐ अनन्तायै नमः ।
ॐ आनन्दसुखदायै नमः ।
ॐ अनन्तचन्द्रनिभाननायै नमः ।
ॐ अनन्तमहिमायै नमः ।
ॐ अघोरायै नमः ॥ ५३०॥

ॐ अनन्तगम्भीरसम्मितायै नमः ।
ॐ अदृष्टायै नमः ।
ॐ अदृष्टदायै नमः ।
ॐ अनन्तायै नमः ।
ॐ अदृष्टभाग्यफलप्रदायै नमः ।
ॐ अरुन्धत्यै नमः ।
ॐ अव्ययीनाथायै नमः ।
ॐ अनेकसद्गुणसंयुतायै नमः ।
ॐ अनेकभूषणायै नमः ।
ॐ अदृश्यायै नमः ॥ ५४०॥

ॐ अनेकलेखनिषेवितायै नमः ।
ॐ अनन्तायै नमः ।
ॐ अनन्तसुखदायै नमः ।
ॐ अघोरायै नमः ।
ॐ अघोरस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ अशेषदेवतारूपायै नमः ।
ॐ अमृतरूपायै नमः ।
ॐ अमृतेश्वर्यै नमः ।
ॐ अनवद्यायै नमः ।
ॐ अनेकहस्तायै नमः ॥ ५५०॥

ॐ अनेकमाणिक्यभूषणायै नमः ।
ॐ अनेकविघ्नसंहर्त्र्यै नमः ।
ॐ ह्यनेकाभरणान्वितायै नमः ।
ॐ अविद्यायै नमः ।
ॐ अज्ञानसंहर्त्र्यै नमः ।
ॐ अविद्याजालनाशिन्यै नमः ।
ॐ अभिरूपायै नमः ।
ॐ अनवद्याङ्ग्यै नमः ।
ॐ अप्रतर्क्यगतिप्रदायै नमः ।
ॐ अकळ्ङ्कारूपिण्यै नमः ॥ ५६०॥

ॐ अनुग्रहपरायणायै नमः ।
ॐ अम्बरस्थायै नमः ।
ॐ अम्बरमयायै नमः ।
ॐ अम्बरमालायै नमः ।
ॐ अम्बुजेक्षणायै नमः ।
ॐ अम्बिकायै नमः ।
ॐ अब्जकरायै नमः ।
ॐ अब्जस्थायै नमः ।
ॐ अशुमत्यै नमः ।
ॐ अंशुशतान्वितायै नमः ॥ ५७०॥

ॐ अम्बुजायै नमः ।
ॐ अनवरायै नमः ।
ॐ अखण्डायै नमः ।
ॐ अम्बुजासनमहाप्रियायै नमः ।
ॐ अजरामरसंसेव्यायै नमः ।
ॐ अजरसेवितपद्युगायै नमः ।
ॐ अतुलार्थप्रदायै नमः ।
ॐ अर्थैक्यायै नमः ।
ॐ अत्युदारायै नमः ।
ॐ अभयान्वितायै नमः ॥ ५८०॥

ॐ अनाथवत्सलायै नमः ।
ॐ अनन्तप्रियायै नमः ।
ॐ अनन्तेप्सितप्रदायै नमः ।
ॐ अम्बुजाक्ष्यै नमः ।
ॐ अम्बुरूपायै नमः ।
ॐ अम्बुजातोद्भवमहाप्रियायै नमः ।
ॐ अखण्डायै नमः ।
ॐ अमरस्तुत्यायै नमः ।
ॐ अमरनायकपूजितायै नमः ।
ॐ अजेयायै नमः ॥ ५९०॥

ॐ अजसङ्काशायै नमः ।
ॐ अज्ञाननाशिन्यै नमः ।
ॐ अभीष्टदायै नमः ।
ॐ अक्तायै नमः ।
ॐ अघनेनायै नमः ।
ॐ चास्त्रेश्यै नमः ।
ॐ अलक्ष्मीनाशिन्यै नमः ।
ॐ अनन्तसारायै नमः ।
ॐ अनन्तश्रियै नमः ।
ॐ अनन्तविधिपूजितायै नमः ॥ ६०० ॥

ॐ अभीष्टायै नमः ।
ॐ अमर्त्यसम्पूज्यायै नमः ।
ॐ अस्तोदयविवर्जितायै नमः ।
ॐ आस्तिकस्वान्तनिलयायै नमः ।
ॐ अस्त्ररूपायै नमः ।
ॐ अस्त्रवत्यै नमः ।
ॐ अस्खलत्यै नमः ।
ॐ अस्खलद्रूपायै नमः ।
ॐ अस्खलद्विद्याप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ अस्खलत्सिद्धिदायै नमः ॥ ६१०॥

ॐ आनन्दायै नमः ।
ॐ अम्बुजातायै नमः ।
ॐ अमरनायिकायै नमः ।
ॐ अमेयायै नमः ।
ॐ अशेषपापघ्न्यै नमः ।
ॐ अक्षयसारस्वतप्रदायै नमः ।
ॐ जयायै नमः ।
ॐ जयन्त्यै नमः ।
ॐ जयदायै नमः ।
ॐ जन्मकर्मविवर्जितायै नमः ॥ ६२०॥

ॐ जगत्प्रियायै नमः ।
ॐ जगन्मात्रे नमः ।
ॐ जगदीश्वरवल्लभायै नमः ।
ॐ जात्यै नमः ।
ॐ जयायै नमः ।
ॐ जितामित्रायै नमः ।
ॐ जप्यायै नमः ।
ॐ जपनकारिण्यै नमः ।
ॐ जीवन्यै नमः ।
ॐ जीवनिलयायै नमः ॥ ६३०॥

ॐ जीवाख्यायै नमः ।
ॐ जीवधारिण्यै नमः ।
ॐ जाह्नव्यै नमः ।
ॐ ज्यायै नमः ।
ॐ जपवत्यै नमः ।
ॐ जातिरूपायै नमः ।
ॐ जयप्रदायै नमः ।
ॐ जनार्दनप्रियकर्यै नमः ।
ॐ जोषनीयायै नमः ।
ॐ जगत्स्थितायै नमः ॥ ६४०॥

ॐ जगज्ज्येष्ठायै नमः ।
ॐ जगन्मायायै नमः ।
ॐ जीवनत्राणकारिण्यै नमः ।
ॐ जीवातुलतिकायै नमः ।
ॐ जीवजन्म्यै नमः ।
ॐ जन्मनिबर्हण्यै नमः ।
ॐ जाड्यविध्वंसनकर्यै नमः ।
ॐ जगद्योनये नमः ।
ॐ जयात्मिकायै नमः ।
ॐ जगदानन्दजनन्यै नमः ॥ ६५०॥

ॐ जम्ब्यै नमः ।
ॐ जलजेक्षणायै नमः ।
ॐ जयन्त्यै नमः ।
ॐ जङ्गपूगघ्न्यै नमः ।
ॐ जनितज्ञानविग्रहायै नमः ।
ॐ जटायै नमः ।
ॐ जटावत्यै नमः ।
ॐ जप्यायै नमः ।
ॐ जपकर्तृप्रियङ्कर्यै नमः ।
ॐ जपकृत्पापसंहर्त्र्यै नमः ॥ ६६०॥

ॐ जपकृत्फलदायिन्यै नमः ।
ॐ जपापुष्पसमप्रख्यायै नमः ।
ॐ जपाकुसुमधारिण्यै नमः ।
ॐ जनन्यै नमः ।
ॐ जन्मरहितायै नमः ।
ॐ ज्योतिर्वृत्यभिदायिन्यै नमः ।
ॐ जटाजूटनचन्द्रार्धायै नमः ।
ॐ जगत्सृष्टिकर्यै नमः ।
ॐ जगत्त्राणकर्यै नमः ।
ॐ जाड्यध्वंसकर्त्र्यै नमः ॥ ६७०॥

ॐ जयेश्वर्यै नमः ।
ॐ जगद्बीजायै नमः ।
ॐ जयावासायै नमः ।
ॐ जन्मभुवे नमः ।
ॐ जन्मनाशिन्यै नमः ।
ॐ जन्मान्त्यरहितायै नमः ।
ॐ जैत्र्यै नमः ।
ॐ जगद्योनये नमः ।
ॐ जपात्मिकायै नमः ।
ॐ जयलक्षणसम्पूर्णायै नमः ॥ ६८०॥

ॐ जयदानकृतोद्यमायै नमः ।
ॐ जम्भराद्यादिसंस्तुत्यायै नमः ।
ॐ जम्भारिफलदायिन्यै नमः ।
ॐ जगत्त्रयहितायै नमः ।
ॐ ज्येष्ठायै नमः ।
ॐ जगत्त्रयवशङ्कर्यै नमः ।
ॐ जगत्त्रयाम्बायै नमः ।
ॐ जगत्यै नमः ।
ॐ ज्वालायै नमः ।
ॐ ज्वालितलोचनायै नमः ॥ ६९०॥

ॐ ज्वालिन्यै नमः ।
ॐ ज्वलनाभासायै नमः ।
ॐ ज्वलन्त्यै नमः ।
ॐ ज्वलनात्मिकायै नमः ।
ॐ जितारातिसुरस्तुत्यायै नमः ।
ॐ जितक्रोधायै नमः ।
ॐ जितेन्द्रियायै नमः ।
ॐ जरामरणशून्यायै नमः ।
ॐ जनित्र्यै नमः ।
ॐ जन्मनाशिन्यै नमः ॥ ७०० ॥

ॐ जलजाभायै नमः ।
ॐ जलमय्यै नमः ।
ॐ जलजासनवल्लभायै नमः ।
ॐ जलजस्थायै नमः ।
ॐ जपाराध्यायै नमः ।
ॐ जनमङ्गळ्कारिण्यै नमः ।
ॐ कामिन्यै नमः ।
ॐ कामरूपायै नमः ।
ॐ काम्यायै नमः ।
ॐ कामप्रदायिन्यै नमः ॥ ७१०॥

ॐ कमाल्यै नमः ।
ॐ कामदायै नमः ।
ॐ कर्त्र्यै नमः ।
ॐ क्रतुकर्मफलप्रदायै नमः ।
ॐ कृतघ्नघ्न्यै नमः ।
ॐ क्रियारूपायै नमः ।
ॐ कार्यकारणरूपिण्यै नमः ।
ॐ कञ्जाक्ष्यै नमः ।
ॐ करुणारूपायै नमः ।
ॐ केवलामरसेवितायै नमः ॥ ७२०॥

ॐ कल्याणकारिण्यै नमः ।
ॐ कान्तायै नमः ।
ॐ कान्तिदायै नमः ।
ॐ कान्तिरूपिण्यै नमः ।
ॐ कमलायै नमः ।
ॐ कमलावासायै नमः ।
ॐ कमलोत्पलमालिन्यै नमः ।
ॐ कुमुद्वत्यै नमः ।
ॐ कल्याण्यै नमः ।
ॐ कान्त्यै नमः ॥ ७३०॥

ॐ कामेशवल्लभायै नमः ।
ॐ कामेश्वर्यै नमः ।
ॐ कमलिन्यै नमः ।
ॐ कामदायै नमः ।
ॐ कामबन्धिन्यै नमः ।
ॐ कामधेनवे नमः ।
ॐ काञ्चनाक्ष्यै नमः ।
ॐ काञ्चनाभायै नमः ।
ॐ कलानिध्यै नमः ।
ॐ क्रियायै नमः ॥ ७४०॥

ॐ कीर्तिकर्यै नमः ।
ॐ कीर्त्यै नमः ।
ॐ क्रतुश्रेष्ठायै नमः ।
ॐ कृतेश्वर्यै नमः ।
ॐ क्रतुसर्वक्रियास्तुत्यायै नमः ।
ॐ क्रतुकृत्प्रियकारिण्यै नमः ।
ॐ क्लेशनाशकर्यै नमः ।
ॐ कर्त्र्यै नमः ।
ॐ कर्मदायै नमः ।
ॐ कर्मबन्धिन्यै नमः ॥ ७५०॥

ॐ कर्मबन्धहर्यै नमः ।
ॐ कृष्टायै नमः ।
ॐ क्लमघ्न्यै नमः ।
ॐ कञ्जलोचनायै नमः ।
ॐ कन्दर्पजनन्यै नमः ।
ॐ कान्तायै नमः ।
ॐ करुणायै नमः ।
ॐ करुणावत्यै नमः ।
ॐ क्लीङ्कारिण्यै नमः ।
ॐ कृपाकारायै नमः ॥ ७६०॥

ॐ कृपासिन्धवे नमः ।
ॐ कृपावत्यै नमः ।
ॐ करुणार्द्रायै नमः ।
ॐ कीर्तिकर्यै नमः ।
ॐ कल्मषघ्न्यै नमः ।
ॐ क्रियाकर्यै नमः ।
ॐ क्रियाशक्त्यै नमः ।
ॐ कामरूपायै नमः ।
ॐ कमलोत्पलगन्धिन्यै नमः ।
ॐ कलायै नमः ॥ ७७०॥

ॐ कलावत्यै नमः ।
ॐ कूर्म्यै नमः ।
ॐ कूटस्थायै नमः ।
ॐ कञ्जसंस्थितायै नमः ।
ॐ काळिकायै नमः ।
ॐ कल्मषघ्न्यै नमः ।
ॐ कमनीयजटान्वितायै नमः ।
ॐ करपद्मायै नमः ।
ॐ कराभीष्टप्रदायै नमः ।
ॐ क्रतुफलप्रदायै नमः ॥ ७८०॥

ॐ कौशिक्यै नमः ।
ॐ कोशदायै नमः ।
ॐ काव्यायै नमः ।
ॐ कर्त्र्यै नमः ।
ॐ कोशेश्वर्यै नमः ।
ॐ कृशायै नमः ।
ॐ कूर्मयानायै नमः ।
ॐ कल्पलतायै नमः ।
ॐ कालकूटविनाशिन्यै नमः ।
ॐ कल्पोद्यानवत्यै नमः ॥ ७९०॥

ॐ कल्पवनस्थायै नमः ।
ॐ कल्पकारिण्यै नमः ।
ॐ कदम्बकुसुमाभासायै नमः ।
ॐ कदम्बकुसुमप्रियायै नमः ।
ॐ कदम्बोद्यानमध्यस्थायै नमः ।
ॐ कीर्तिदायै नमः ।
ॐ कीर्तिभूषणायै नमः ।
ॐ कुलमात्रे नमः ।
ॐ कुलावासायै नमः ।
ॐ कुलाचारप्रियङ्कर्यै नमः ॥ ८०० ॥

ॐ कुलानाथायै नमः ।
ॐ कामकलायै नमः ।
ॐ कलानाथायै नमः ।
ॐ कलेश्वर्यै नमः ।
ॐ कुन्दमन्दारपुष्पाभायै नमः ।
ॐ कपर्दस्थितचन्द्रिकायै नमः ।
ॐ कवित्वदायै नमः ।
ॐ काव्यमात्रे नमः ।
ॐ कविमात्रे नमः ।
ॐ कलाप्रदायै नमः ॥ ८१०॥

ॐ तरुण्यै नमः ।
ॐ तरुणीतातायै नमः ।
ॐ ताराधिपसमाननायै नमः ।
ॐ तृप्तये नमः ।
ॐ तृप्तिप्रदायै नमः ।
ॐ तर्क्यायै नमः ।
ॐ तपन्यै नमः ।
ॐ तापिन्यै नमः ।
ॐ तर्पण्यै नमः ।
ॐ तीर्थरूपायै नमः ॥ ८२०॥

ॐ त्रिदशायै नमः ।
ॐ त्रिदशेश्वर्यै नमः ।
ॐ त्रिदिवेश्यै नमः ।
ॐ त्रिजनन्यै नमः ।
ॐ त्रिमात्रे नमः ।
ॐ त्र्यम्बकेश्वर्यै नमः ।
ॐ त्रिपुरायै नमः ।
ॐ त्रिपुरेशान्यै नमः ।
ॐ त्र्यम्बकायै नमः ।
ॐ त्रिपुराम्बिकायै नमः ॥ ८३०॥

ॐ त्रिपुरश्रियै नमः ।
ॐ त्रयीरूपायै नमः ।
ॐ त्रयीवेद्यायै नमः ।
ॐ त्रयीश्वर्यै नमः ।
ॐ त्रय्यन्तवेदिन्यै नमः ।
ॐ ताम्रायै नमः ।
ॐ तापत्रितयहारिण्यै नमः ।
ॐ तमालसदृश्यै नमः ।
ॐ त्रात्रे नमः ।
ॐ तरुणादित्यसन्निभायै नमः ॥ ८४०॥

ॐ त्रैलोक्यव्यापिन्यै नमः ।
ॐ तृप्तायै नमः ।
ॐ तृप्तिकृते नमः ।
ॐ तत्त्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ तुर्यायै नमः ।
ॐ त्रैलोक्यसंस्तुत्यायै नमः ।
ॐ त्रिगुणायै नमः ।
ॐ त्रिगुणेश्वर्यै नमः ।
ॐ त्रिपुरघ्न्यै नमः ।
ॐ त्रिमात्रे नमः ॥ ८५०॥

ॐ त्र्यम्बकायै नमः ।
ॐ त्रिगुणान्वितायै नमः ।
ॐ तृष्णाच्छेदकर्यै नमः ।
ॐ तृप्तायै नमः ।
ॐ तीक्ष्णायै नमः ।
ॐ तीक्ष्णस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ तुलायै नमः ।
ॐ तुलादिरहितायै नमः ।
ॐ तत्तद्ब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ त्राणकर्त्र्यै नमः ॥ ८६०॥

ॐ त्रिपापघ्न्यै नमः ।
ॐ त्रिपदायै नमः ।
ॐ त्रिदशान्वितायै नमः ।
ॐ तथ्यायै नमः ।
ॐ त्रिशक्तये नमः ।
ॐ त्रिपदायै नमः ।
ॐ तुर्यायै नमः ।
ॐ त्रैलोक्यसुन्दर्यै नमः ।
ॐ तेजस्कर्यै नमः ।
ॐ त्रिमूर्त्याद्यायै नमः ॥ ८७०॥

ॐ तेजोरूपायै नमः ।
ॐ त्रिधामतायै नमः ।
ॐ त्रिचक्रकर्त्र्यै नमः ।
ॐ त्रिभगायै नमः ।
ॐ तुर्यातीतफलप्रदायै नमः ।
ॐ तेजस्विन्यै नमः ।
ॐ तापहार्यै नमः ।
ॐ तापोपप्लवनाशिन्यै नमः ।
ॐ तेजोगर्भायै नमः ।
ॐ तपःसारायै नमः ॥ ८८०॥

ॐ त्रिपुरारिप्रियङ्कर्यै नमः ।
ॐ तन्व्यै नमः ।
ॐ तापससन्तुष्टायै नमः ।
ॐ तपताङ्गजभीतिनुदे नमः ।
ॐ त्रिलोचनायै नमः ।
ॐ त्रिमार्गायै नमः ।
ॐ तृतीयायै नमः ।
ॐ त्रिदशस्तुतायै नमः ।
ॐ त्रिसुन्दर्यै नमः ।
ॐ त्रिपथगायै नमः ॥ ८९०॥

ॐ तुरीयपददायिन्यै नमः ।
ॐ शुभायै नमः ।
ॐ शुभावत्यै नमः ।
ॐ शान्तायै नमः ।
ॐ शान्तिदायै नमः ।
ॐ शुभदायिन्यै नमः ।
ॐ शीतळायै नमः ।
ॐ शूलिन्यै नमः ।
ॐ शीतायै नमः ।
ॐ श्रीमत्यै नमः ॥ ९०० ॥

ॐ शुभान्वितायै नमः ।
ॐ योगसिद्धिप्रदायै नमः ।
ॐ योग्यायै नमः ।
ॐ यज्ञेनपरिपूरितायै नमः ।
ॐ यज्यायै नमः ।
ॐ यज्ञमय्यै नमः ।
ॐ यक्ष्यै नमः ।
ॐ यक्षिण्यै नमः ।
ॐ यक्षिवल्लभायै नमः ।
ॐ यज्ञप्रियायै नमः ॥ ९१०॥

ॐ यज्ञपूज्यायै नमः ।
ॐ यज्ञतुष्टायै नमः ।
ॐ यमस्तुतायै नमः ।
ॐ यामिनीयप्रभायै नमः ।
ॐ याम्यायै नमः ।
ॐ यजनीयायै नमः ।
ॐ यशस्कर्यै नमः ।
ॐ यज्ञकर्त्र्यै नमः ।
ॐ यज्ञरूपायै नमः ।
ॐ यशोदायै नमः ॥ ९२०॥

ॐ यज्ञसंस्तुतायै नमः ।
ॐ यज्ञेश्यै नमः ।
ॐ यज्ञफलदायै नमः ।
ॐ योगयोनये नमः ।
ॐ यजुस्तुतायै नमः ।
ॐ यमिसेव्यायै नमः ।
ॐ यमाराध्यायै नमः ।
ॐ यमिपूज्यायै नमः ।
ॐ यमीश्वर्यै नमः ।
ॐ योगिन्यै नमः ॥ ९३०॥

ॐ योगरूपायै नमः ।
ॐ योगकर्तृप्रियङ्कर्यै नमः ।
ॐ योगयुक्तायै नमः ।
ॐ योगमय्यै नमः ।
ॐ योगयोगीश्वराम्बिकायै नमः ।
ॐ योगज्ञानमय्यै नमः ।
ॐ योनये नमः ।
ॐ यमाद्यष्टाङ्गयोगयुतायै नमः ।
ॐ यन्त्रिताघौघसंहारायै नमः ।
ॐ यमलोकनिवारिण्यै नमः ॥ ९४०॥

ॐ यष्टिव्यष्टीशसंस्तुत्यायै नमः ।
ॐ यमाद्यष्टाङ्गयोगयुजे नमः ।
ॐ योगीश्वर्यै नमः ।
ॐ योगमात्रे नमः ।
ॐ योगसिद्धायै नमः ।
ॐ योगदायै नमः ।
ॐ योगारूढायै नमः ।
ॐ योगमय्यै नमः ।
ॐ योगरूपायै नमः ।
ॐ यवीयस्यै नमः ॥ ९५०॥

ॐ यन्त्ररूपायै नमः ।
ॐ यन्त्रस्थायै नमः ।
ॐ यन्त्रपूज्यायै नमः ।
ॐ यन्त्रितायै नमः ।
ॐ युगकर्त्र्यै नमः ।
ॐ युगमय्यै नमः ।
ॐ युगधर्मविवर्जितायै नमः ।
ॐ यमुनायै नमः ।
ॐ यमिन्यै नमः ।
ॐ याम्यायै नमः ॥ ९६०॥

ॐ यमुनाजलमध्यगायै नमः ।
ॐ यातायातप्रशमन्यै नमः ।
ॐ यातनानान्निकृन्तन्यै नमः ।
ॐ योगावासायै नमः ।
ॐ योगिवन्द्यायै नमः ।
ॐ यत्तच्छब्दस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ योगक्षेममय्यै नमः ।
ॐ यन्त्रायै नमः ।
ॐ यावदक्षरमातृकायै नमः ।
ॐ यावत्पदमय्यै नमः ॥ ९७०॥

ॐ यावच्छब्दरूपायै नमः ।
ॐ यथेश्वर्यै नमः ॥ ।
ॐ यत्तदीयायै नमः ।
ॐ यक्षवन्द्यायै नमः ।
ॐ यद्विद्यायै नमः ।
ॐ यतिसंस्तुतायै नमः ।
ॐ यावद्विद्यामय्यै नमः ।
ॐ यावद्विद्याबृन्दसुवन्दितायै नमः ।
ॐ योगिहृत्पद्मनिलयायै नमः ।
ॐ योगिवर्यप्रियङ्कर्यै नमः ॥ ९८०॥

ॐ योगिवन्द्यायै नमः ।
ॐ योगिमात्रे नमः ।
ॐ योगीशफलदायिन्यै नमः ।
ॐ यक्षवन्द्यायै नमः ।
ॐ यक्षपूज्यायै नमः ।
ॐ यक्षराजसुपूजितायै नमः ।
ॐ यज्ञरूपायै नमः ।
ॐ यज्ञतुष्टायै नमः ।
ॐ यायजूकस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ यन्त्राराध्यायै नमः ॥ ९९०॥

ॐ यन्त्रमध्यायै नमः ।
ॐ यन्त्रकर्तृप्रियङ्कर्यै नमः ।
ॐ यन्त्रारूढायै नमः ।
ॐ यन्त्रपूज्यायै नमः ।
ॐ योगिध्यानपरायणायै नमः ।
ॐ यजनीयायै नमः ।
ॐ यमस्तुत्यायै नमः ।
ॐ योगयुक्तायै नमः ।
ॐ यशस्कर्यै नमः ।
ॐ योगबद्धायै नमः ॥ १००० ॥

ॐ यतिस्तुत्यायै नमः ।
ॐ योगज्ञायै नमः ।
ॐ योगनायक्यै नमः ।
ॐ योगिज्ञानप्रदायै नमः ।
ॐ यक्ष्यै नमः ।
ॐ यमबाधाविनाशिन्यै नमः ।
ॐ योगिकाम्यप्रदात्र्यै नमः ।
ॐ योगिमोक्षप्रदायिन्यै नमः ॥ १००८॥

॥ इति श्रीस्कान्दपुराणान्तर्गत सनत्कुमार
संहितायां नारद सनत्कुमार संवादे
सरस्वतीसहस्रनामस्तोत्रस्य
नामावली रूपान्तरं सम्पूर्णम् ॥

Also Read 1000 Names of Mahasaraswati Stotram:

1000 Names of Goddess Saraswati Devi | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment