1008 - Sahasranamavali Saraswati Stotram

1000 Names of Goddess Saraswati Devi | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Gujarati

Mahasaraswati Sahasranamavali Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીમહાસરસ્વતીસહસ્રનામાવલી ॥
ૐ વાચે નમઃ ।
ૐ વાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ વરદાયૈ નમઃ ।
ૐ વન્દ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વરારોહાયૈ નમઃ ।
ૐ વરપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ વૃત્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ વાગીશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ વાર્તાયૈ નમઃ ।
ૐ વરાયૈ નમઃ ॥ ૧૦ ॥

ૐ વાગીશવલ્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વવન્દ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વેશપ્રિયકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ વાગ્વાદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વાગ્દેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ વૃદ્ધિદાયૈ નમઃ ।
ૐ વૃદ્ધિકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ વૃદ્ધ્યૈ નમઃ ।
ૐ વૃદ્ધાયૈ નમઃ ॥ ૨૦ ॥

ૐ વિષઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ વૃષ્ટ્યૈ નમઃ ।
ૐ વૃષ્ટિપ્રદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વમાત્રે નમઃ ।
ૐ વિશ્વધાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ વિનાયકાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વશક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વસારાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વાયૈ નમઃ ॥ ૩૦ ॥

ૐ વિશ્વવિભાવર્યૈ નમઃ ।
ૐ વેદાન્તવેદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વેદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વિત્તાયૈ નમઃ ।
ૐ વેદત્રયાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ વેદજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ૐ વેદજનન્યૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વવિભાવર્યૈ નમઃ ।
ૐ વરેણ્યાયૈ નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ વાઙ્મય્યૈ નમઃ ।
ૐ વૃદ્ધાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશિષ્ટપ્રિયકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વતોવદનાયૈ નમઃ ।
ૐ વ્યાપ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ વ્યાપિન્યૈ નમઃ ।
ૐ વ્યાપકાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ વ્યાળ્ઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ વ્યાળ્ભૂષાઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
ૐ વિરજાયૈ નમઃ ॥ ૫૦ ॥

ૐ વેદનાયિકાયૈ નમઃ ।
ૐ વેદવેદાન્તસંવેદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ વેદાન્તજ્ઞાનરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ વિભાવર્યૈ નમઃ ।
ૐ વિક્રાન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ વિશ્વામિત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ વિધિપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ વરિષ્ઠાયૈ નમઃ ।
ૐ વિપ્રકૃષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ વિપ્રવર્યપ્રપૂજિતાયૈ નમઃ ॥ ૬૦ ॥

ૐ વેદરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ વેદમય્યૈ નમઃ ।
ૐ વેદમૂર્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ વલ્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ ગૌર્યૈ નમઃ ॥ ।
ૐ ગુણવત્યૈ નમઃ ।
ૐ ગોપ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગન્ધર્વનગરપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ ગુણમાત્રે નમઃ ।
ૐ ગુહાન્તસ્થાયૈ નમઃ ॥ ૭૦ ॥

ૐ ગુરુરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ગુરુપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ ગિરિવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગાનતુષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ ગાયકપ્રિયકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ગાયત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ ગિરિશારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગિરે નમઃ ।
ૐ ગિરીશપ્રિયઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ ગિરિજ્ઞાયૈ નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ૐ જ્ઞાનવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગિરિરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ગિરીશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ગીર્માત્રે નમઃ ।
ૐ ગણસંસ્તુત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગણનીયગુણાન્વિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ગૂઢરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ગુહાયૈ નમઃ ।
ૐ ગોપ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગોરૂપાયૈ નમઃ ॥ ૯૦ ॥

ૐ ગવે નમઃ ।
ૐ ગુણાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ગુર્વ્યૈ નમઃ ।
ૐ ગુર્વમ્બિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ગુહ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગેયજાયૈ નમઃ ।
ૐ ગ્રહનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ગૃહિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ગૃહદોષઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ ગવઘ્ન્યૈ નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ ગુરુવત્સલાયૈ નમઃ ।
ૐ ગૃહાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ગૃહારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગૃહબાધાવિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ગઙ્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ ગિરિસુતાયૈ નમઃ ।
ૐ ગમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગજયાનાયૈ નમઃ ।
ૐ ગુહસ્તુતાયૈ નમઃ ।
ૐ ગરુડાસનસંસેવ્યાયૈ નમઃ ॥ ૧૧૦ ॥

ૐ ગોમત્યૈ નમઃ ।
ૐ ગુણશાલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ શારદાયૈ નમઃ ।
ૐ શાશ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ શૈવ્યૈ નમઃ ।
ૐ શાઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ શઙ્કરાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રિયૈ નમઃ ।
ૐ શર્વાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ શતઘ્ન્યૈ નમઃ ॥ ૧૨૦ ॥

ૐ શરચ્ચન્દ્રનિભાનનાયૈ નમઃ ।
ૐ શર્મિષ્ઠાયૈ નમઃ ।
ૐ શમનઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ શતસાહસ્રરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ શિવાયૈ નમઃ ।
ૐ શમ્ભુપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રદ્ધાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રુતિરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રુતિપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ શુચિષ્મત્યૈ નમઃ ॥ ૧૩૦ ॥

ૐ શર્મકર્યૈ નમઃ ।
ૐ શુદ્ધિદાયૈ નમઃ ।
ૐ શુદ્ધિરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ શિવાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ શુદ્ધાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીમત્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીમય્યૈ નમઃ ॥ ૧૪૦ ॥

ૐ શ્રાવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રુત્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રવણગોચરાયૈ નમઃ ।
ૐ શાન્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ શાન્તિકર્યૈ નમઃ ।
ૐ શાન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ શાન્તાચારપ્રિયંકર્યૈ નમઃ ।
ૐ શીલલભ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શીલવત્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીમાત્રે નમઃ ॥ ૧૫૦ ॥

ૐ શુભકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ શુભવાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ શુદ્ધવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શુદ્ધચિત્તપ્રપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીકર્યૈ નમઃ ।
ૐ શ્રુતપાપઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ શુભાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ શુચિવલ્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવેતરઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ શબર્યૈ નમઃ ॥ ૧૬૦ ॥

ૐ શ્રવણીયગુણાન્વિતાયૈ નમઃ ।
ૐ શાર્યૈ નમઃ ।
ૐ શિરીષપુષ્પાભાયૈ નમઃ ।
ૐ શમનિષ્ઠાયૈ નમઃ ।
ૐ શમાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ શમાન્વિતાયૈ નમઃ ।
ૐ શમારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શિતિકણ્ઠપ્રપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ શુદ્ધ્યૈ નમઃ ।
ૐ શુદ્ધિકર્યૈ નમઃ ॥ ૧૭૦ ॥

ૐ શ્રેષ્ઠાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રુતાનન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ શુભાવહાયૈ નમઃ ।
ૐ સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વસિદ્ધિપ્રદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ સાવિત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ સન્ધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વેપ્સિતપ્રદાયૈ નમઃ ॥ ૧૮૦ ॥

ૐ સર્વાર્તિઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વમય્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વવિદ્યાપ્રદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વપુણ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્ગસ્થિત્યન્તકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વમાત્રે નમઃ ।
ૐ સર્વદેવનિષેવિતાયૈ નમઃ ॥ ???॥

ૐ સર્વૈશ્વર્યપ્રદાયૈ નમઃ ॥ ૧૯૦ ॥

ૐ સત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સત્યૈ નમઃ ।
ૐ સત્વગુણાશ્રયાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વરક્રમપદાકારાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વદોષનિષૂદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સહસ્રાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ સહસ્રાસ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સહસ્રપદસંયુતાયૈ નમઃ ।
ૐ સહસ્રહસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ સાહસ્રગુણાલઙ્કૃતવિગ્રહાયૈ નમઃ ॥ ૨૦૦ ॥

ૐ સહસ્રશીર્ષાયૈ નમઃ ।
ૐ સદ્રૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વધાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વાહાયૈ નમઃ ।
ૐ સુધામય્યૈ નમઃ ।
ૐ ષડ્ગ્રન્થિભેદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સેવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વલોકૈકપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્તુત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્તુતિમય્યૈ નમઃ ॥ ૨૧૦ ॥

ૐ સાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સવિતૃપ્રિયકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સંશયચ્છેદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સાઙ્ખ્યવેદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સઙ્ખ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સદીશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ સિદ્ધિદાયૈ નમઃ ।
ૐ સિદ્ધસમ્પૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વસિદ્ધિપ્રદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વજ્ઞાયૈ નમઃ ॥ ૨૨૦ ॥

ૐ સર્વશક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વસમ્પત્પ્રદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાશુભઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ સુખદાયૈ નમઃ ।
ૐ સુખાયૈ નમઃ ।
ૐ સંવિત્સ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વસમ્ભીષણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વજગત્સમ્મોહિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વપ્રિયઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વશુભદાયૈ નમઃ ॥ ૨૩૦ ॥

ૐ સર્વમઙ્ગળાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વમન્ત્રમય્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વતીર્થપુણ્યફલપ્રદાયૈ નમઃ ॥। ।
ૐ સર્વપુણ્યમય્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વવ્યાધિઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વકામદાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વવિઘ્નહર્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વવન્દિતાયૈ નમઃ ॥ ।
ૐ સર્વમઙ્ગળાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વમન્ત્રકર્યૈ નમઃ ॥ ૨૪૦ ॥

ૐ સર્વલક્ષ્મિયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વગુણાન્વિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાનન્દમય્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વજ્ઞાનદાયૈ નમઃ ।
ૐ સત્યનાયિકાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વજ્ઞાનમય્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વરાજ્યદાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વમુક્તિદાયૈ નમઃ ।
ૐ સુપ્રભાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વદાયૈ નમઃ ॥ ૨૫૦ ॥

ૐ સર્વાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વલોકવશઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ સુભગાયૈ નમઃ ।
ૐ સુન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ સિદ્ધાયૈ નમઃ ।
ૐ સિદ્ધામ્બાયૈ નમઃ ।
ૐ સિદ્ધમાતૃકાયૈ નમઃ ।
ૐ સિદ્ધમાત્રે નમઃ ।
ૐ સિદ્ધવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સિદ્ધેશ્યૈ નમઃ ॥ ૨૬૦ ॥

ૐ સિદ્ધરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સુરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સુખમય્યૈ નમઃ ।
ૐ સેવકપ્રિયકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સ્વામિન્યૈ નમઃ ।
ૐ સર્વદાયૈ નમઃ ।
ૐ સેવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્થૂલસૂક્ષ્માપરામ્બિકાયૈ નમઃ ।
ૐ સારરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ સરોરૂપાયૈ નમઃ ॥ ૨૭૦ ॥

ૐ સત્યભૂતાયૈ નમઃ ।
ૐ સમાશ્રયાયૈ નમઃ ।
ૐ સિતાસિતાયૈ નમઃ ।
ૐ સરોજાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ સરોજાસનવલ્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ સરોરુહાભાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વાઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
ૐ સુરેન્દ્રાદિપ્રપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાદેવ્યૈ નમઃ ॥ ॥

ૐ મહેશાન્યૈ નમઃ ॥ ૨૮૦ ॥

ૐ મહાસારસ્વતપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાસરસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ મુક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ મુક્તિદાયૈ નમઃ ।
ૐ મલનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મહેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાનન્દાયૈ નમઃ ।
ૐ મહામન્ત્રમય્યૈ નમઃ ।
ૐ મહ્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાલક્ષ્મ્યૈ નમઃ ॥ ૨૯૦ ॥

ૐ મહાવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ માત્રે નમઃ ।
ૐ મન્દરવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મન્ત્રગમ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ મન્ત્રમાત્રે નમઃ ।
ૐ મહામન્ત્રફલપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ મહામુક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાનિત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાસિદ્ધિપ્રદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાસિદ્ધાયૈ નમઃ ॥ ૩૦૦ ॥

ૐ મહામાત્રે નમઃ ।
ૐ મહદાકારસંયુતાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાયૈ નમઃ ।
ૐ મહેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ મૂર્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ મોક્ષદાયૈ નમઃ ।
ૐ મણિભૂષણાયૈ નમઃ ।
ૐ મેનકાયૈ નમઃ ।
ૐ માનિન્યૈ નમઃ ।
ૐ માન્યાયૈ નમઃ ॥ ૩૧૦ ॥

ૐ મૃત્યુઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ મેરુરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ મદિરાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ મદાવાસાયૈ નમઃ ।
ૐ મખરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ મખેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ મહામોહાયૈ નમઃ ।
ૐ મહામાયાયૈ નમઃ ।
ૐ માતૢણાં મૂર્ધ્નિસંસ્થિતાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાપુણ્યાયૈ નમઃ ॥ ૩૨૦ ॥

ૐ મુદાવાસાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાસમ્પત્પ્રદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મણિપૂરૈકનિલયાયૈ નમઃ ।
ૐ મધુરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ મહોત્કટાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાસૂક્ષ્માયૈ નમઃ ।
ૐ મહાશાન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાશાન્તિપ્રદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મુનિસ્તુતાયૈ નમઃ ।
ૐ મોહહન્ત્ર્યૈ નમઃ ॥ ૩૩૦ ॥

ૐ માધવ્યૈ નમઃ ।
ૐ માધવપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ માયૈ નમઃ ।
ૐ મહાદેવસંસ્તુત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ મહિષીગણપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ મૃષ્ટાન્નદાયૈ નમઃ ।
ૐ માહેન્દ્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ મહેન્દ્રપદદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મત્યૈ નમઃ ।
ૐ મતિપ્રદાયૈ નમઃ ॥ ૩૪૦ ॥

ૐ મેધાયૈ નમઃ ।
ૐ મર્ત્યલોકનિવાસિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મુખ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાનિવાસાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાભાગ્યજનાશ્રિતાયૈ નમઃ ।
ૐ મહિળાયૈ નમઃ ।
ૐ મહિમાયૈ નમઃ ।
ૐ મૃત્યુહાર્યૈ નમઃ ।
ૐ મેધાપ્રદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મેધ્યાયૈ નમઃ ॥ ૩૫૦ ॥

ૐ મહાવેગવત્યૈ નમઃ ।
ૐ મહામોક્ષફલપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાપ્રભાભાયૈ નમઃ ।
ૐ મહત્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાદેવપ્રિયઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાપોષાયૈ નમઃ ।
ૐ મહર્દ્ધ્યૈ નમઃ ।
ૐ મુક્તાહારવિભૂષણાયૈ નમઃ ।
ૐ માણિક્યભૂષણાયૈ નમઃ ।
ૐ મન્ત્રાયૈ નમઃ ॥ ૩૬૦ ???॥

ૐ મુખ્યચન્દ્રાર્ધશેખરાયૈ નમઃ ।
ૐ મનોરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ મનઃશુદ્ધ્યૈ નમઃ ।
ૐ મનઃશુદ્ધિપ્રદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાકારુણ્યસમ્પૂર્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ મનોનમનવન્દિતાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાપાતકજાલઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ મુક્તિદાયૈ નમઃ ।
ૐ મુક્તભૂષણાયૈ નમઃ ।
ૐ મનોન્મન્યૈ નમઃ ॥ ૩૭૦ ॥

ૐ મહાસ્થૂલાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાક્રતુફલપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાપુણ્યફલપ્રાપ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ માયાત્રિપુરનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાનસાયૈ નમઃ ।
ૐ મહામેધાયૈ નમઃ ।
ૐ મહામોદાયૈ નમઃ ।
ૐ મહેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ માલાધર્યૈ નમઃ ।
ૐ મહોપાયાયૈ નમઃ ॥ ૩૮૦ ॥

ૐ મહાતીર્થફલપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ મહામઙ્ગળ્સમ્પૂર્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાદારિદ્ર્યનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ મહામખાયૈ નમઃ ।
ૐ મહામેઘાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાકાળ્યૈ નમઃ ।
ૐ મહાપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાભૂષાયૈ નમઃ ।
ૐ મહાદેહાયૈ નમઃ ।
ૐ મહારાજ્ઞ્યૈ નમઃ ॥ ૩૯૦ ॥

ૐ મુદાલયાયૈ નમઃ ।
ૐ ભૂરિદાયૈ નમઃ ।
ૐ ભાગ્યદાયૈ નમઃ ।
ૐ ભોગ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ભોગ્યદાયૈ નમઃ ।
ૐ ભોગદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભવાન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભૂતિદાયૈ નમઃ ।
ૐ ભૂત્યૈ નમઃ ।
ૐ ભૂમ્યૈ નમઃ ॥ ૪૦૦ ॥

ૐ ભૂમિસુનાયિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ભૂતધાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ ભયહર્યૈ નમઃ ।
ૐ ભક્તસારસ્વતપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ ભુક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ ભુક્તિપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ ભેક્યૈ નમઃ ।
ૐ ભક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ ભક્તિપ્રદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભક્તસાયુજ્યદાયૈ નમઃ ॥ ૪૧૦ ॥

ૐ ભક્તસ્વર્ગદાયૈ નમઃ ।
ૐ ભક્તરાજ્યદાયૈ નમઃ ।
ૐ ભાગીરથ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભવારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ભાગ્યાસજ્જનપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ભવસ્તુત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ભાનુમત્યૈ નમઃ ।
ૐ ભવસાગરતારણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભૂત્યૈ નમઃ ।
ૐ ભૂષાયૈ નમઃ ॥ ૪૨૦ ॥

ૐ ભૂતેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભાલલોચનપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ભૂતાયૈ નમઃ ।
ૐ ભવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ભવિષ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ભવવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ભવાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ બાધાપહારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ બન્ધુરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ભુવનપૂજિતાયૈ નમઃ ॥ ૪૩૦ ॥

ૐ ભવઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભક્તિલભ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ભક્તરક્ષણતત્પરાયૈ નમઃ ।
ૐ ભક્તાર્તિશમન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભાગ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ભોગદાનકૃતોદ્યમાયૈ નમઃ ।
ૐ ભુજઙ્ગભૂષણાયૈ નમઃ ।
ૐ ભીમાયૈ નમઃ ।
ૐ ભીમાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભીમરૂપિણ્યૈ નમઃ ॥ ૪૪૦ ॥

ૐ ભાવિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભ્રાતૃરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ભારત્યૈ નમઃ ।
ૐ ભવનાયિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ભાષાયૈ નમઃ ।
ૐ ભાષાવત્યૈ નમઃ ।
ૐ ભીષ્માયૈ નમઃ ।
ૐ ભૈરવ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભૈરવપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ ભૂત્યૈ નમઃ ॥ ૪૫૦ ॥

ૐ ભાસિતસર્વાઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભૂતિદાયૈ નમઃ ।
ૐ ભૂતિનાયિકાયૈ નમઃ ।
ૐ ભાસ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ ભગમાલાયૈ નમઃ ।
ૐ ભિક્ષાદાનકૃતોદ્યમાયૈ નમઃ ।
ૐ ભિક્ષુરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ભક્તિકર્યૈ નમઃ ।
ૐ ભક્તલક્ષ્મીપ્રદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ભ્રાન્તિઘ્નાયૈ નમઃ ॥ ૪૬૦ ॥

ૐ ભ્રાન્તિરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ભૂતિદાયૈ નમઃ ।
ૐ ભૂતિકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભિક્ષણીયાયૈ નમઃ ।
ૐ ભિક્ષુમાત્રે નમઃ ।
ૐ ભાગ્યવદ્દૃષ્ટિગોચરાયૈ નમઃ ।
ૐ ભોગવત્યૈ નમઃ ।
ૐ ભોગરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ભોગમોક્ષફલપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ ભોગશ્રાન્તાયૈ નમઃ ॥ ૪૭૦ ॥

ૐ ભાગ્યવત્યૈ નમઃ ।
ૐ ભક્તાઘૌઘવિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ બ્રાહ્મ્યૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મસ્વરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ બૃહત્યૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મવલ્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મદાયૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મમાત્રે નમઃ ।
ૐ બ્રહ્માણ્યૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મદાયિન્યૈ નમઃ ॥ ૪૮૦ ॥

ૐ બ્રહ્મેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મસંસ્તુત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મવેદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ બુધપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ બાલેન્દુશેખરાયૈ નમઃ ।
ૐ બાલાયૈ નમઃ ।
ૐ બલિપૂજાકરપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ બલદાયૈ નમઃ ।
ૐ બિન્દુરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ બાલસૂર્યસમપ્રભાયૈ નમઃ ॥ ૪૯૦ ॥

ૐ બ્રહ્મરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મમય્યૈ નમઃ ।
ૐ બ્રધ્નમણ્ડલમધ્યગાયૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્માણ્યૈ નમઃ ।
ૐ બુદ્ધિદાયૈ નમઃ ।
ૐ બુદ્ધ્યૈ નમઃ ।
ૐ બુદ્ધિરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ બુધેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ બન્ધક્ષયકર્યૈ નમઃ ।
ૐ બાધનાશન્યૈ નમઃ ॥ ૫૦૦ ॥

ૐ બન્ધુરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ બિન્દ્વાલયાયૈ નમઃ ।
ૐ બિન્દુભૂષાયૈ નમઃ ।
ૐ બિન્દુનાદસમન્વિતાયૈ નમઃ ।
ૐ બીજરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ બીજમાત્રે નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મણ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ બહુરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ બલવત્યૈ નમઃ ॥ ૫૧૦ ॥

ૐ બ્રહ્મજાયૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મચારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મસ્તુત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્માણ્ડાધિપવલ્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મેશવિષ્ણુરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મવિષ્ણ્વીશસંસ્થિતાયૈ નમઃ ।
ૐ બુદ્ધિરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ બુધેશાન્યૈ નમઃ ।
ૐ બન્ધ્યૈ નમઃ ॥ ૫૨૦ ॥

ૐ બન્ધવિમોચન્યૈ નમઃ ।
ૐ અક્ષમાલાયૈ નમઃ ।
ૐ અક્ષરાકારાયૈ નમઃ ।
ૐ અક્ષરાયૈ નમઃ ।
ૐ અક્ષરફલપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ અનન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ આનન્દસુખદાયૈ નમઃ ।
ૐ અનન્તચન્દ્રનિભાનનાયૈ નમઃ ।
ૐ અનન્તમહિમાયૈ નમઃ ।
ૐ અઘોરાયૈ નમઃ ॥ ૫૩૦ ॥

ૐ અનન્તગમ્ભીરસમ્મિતાયૈ નમઃ ।
ૐ અદૃષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ અદૃષ્ટદાયૈ નમઃ ।
ૐ અનન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ અદૃષ્ટભાગ્યફલપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ અરુન્ધત્યૈ નમઃ ।
ૐ અવ્યયીનાથાયૈ નમઃ ।
ૐ અનેકસદ્ગુણસંયુતાયૈ નમઃ ।
ૐ અનેકભૂષણાયૈ નમઃ ।
ૐ અદૃશ્યાયૈ નમઃ ॥ ૫૪૦ ॥

ૐ અનેકલેખનિષેવિતાયૈ નમઃ ।
ૐ અનન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ અનન્તસુખદાયૈ નમઃ ।
ૐ અઘોરાયૈ નમઃ ।
ૐ અઘોરસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ અશેષદેવતારૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ અમૃતરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ અમૃતેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ અનવદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ અનેકહસ્તાયૈ નમઃ ॥ ૫૫૦ ॥

ૐ અનેકમાણિક્યભૂષણાયૈ નમઃ ।
ૐ અનેકવિઘ્નસંહર્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ હ્યનેકાભરણાન્વિતાયૈ નમઃ ।
ૐ અવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ અજ્ઞાનસંહર્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ અવિદ્યાજાલનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ અભિરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ અનવદ્યાઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
ૐ અપ્રતર્ક્યગતિપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ અકળ્ઙ્કારૂપિણ્યૈ નમઃ ॥ ૫૬૦ ॥

ૐ અનુગ્રહપરાયણાયૈ નમઃ ।
ૐ અમ્બરસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ અમ્બરમયાયૈ નમઃ ।
ૐ અમ્બરમાલાયૈ નમઃ ।
ૐ અમ્બુજેક્ષણાયૈ નમઃ ।
ૐ અમ્બિકાયૈ નમઃ ।
ૐ અબ્જકરાયૈ નમઃ ।
ૐ અબ્જસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ અશુમત્યૈ નમઃ ।
ૐ અંશુશતાન્વિતાયૈ નમઃ ॥ ૫૭૦ ॥

ૐ અમ્બુજાયૈ નમઃ ।
ૐ અનવરાયૈ નમઃ ।
ૐ અખણ્ડાયૈ નમઃ ।
ૐ અમ્બુજાસનમહાપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ અજરામરસંસેવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ અજરસેવિતપદ્યુગાયૈ નમઃ ।
ૐ અતુલાર્થપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ અર્થૈક્યાયૈ નમઃ ।
ૐ અત્યુદારાયૈ નમઃ ।
ૐ અભયાન્વિતાયૈ નમઃ ॥ ૫૮૦ ॥

ૐ અનાથવત્સલાયૈ નમઃ ।
ૐ અનન્તપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ અનન્તેપ્સિતપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ અમ્બુજાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ અમ્બુરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ અમ્બુજાતોદ્ભવમહાપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ અખણ્ડાયૈ નમઃ ।
ૐ અમરસ્તુત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ અમરનાયકપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ અજેયાયૈ નમઃ ॥ ૫૯૦ ॥

ૐ અજસઙ્કાશાયૈ નમઃ ।
ૐ અજ્ઞાનનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ અભીષ્ટદાયૈ નમઃ ।
ૐ અક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ અઘનેનાયૈ નમઃ ।
ૐ ચાસ્ત્રેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ અલક્ષ્મીનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ અનન્તસારાયૈ નમઃ ।
ૐ અનન્તશ્રિયૈ નમઃ ।
ૐ અનન્તવિધિપૂજિતાયૈ નમઃ ॥ ૬૦૦ ॥

ૐ અભીષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ અમર્ત્યસમ્પૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ અસ્તોદયવિવર્જિતાયૈ નમઃ ।
ૐ આસ્તિકસ્વાન્તનિલયાયૈ નમઃ ।
ૐ અસ્ત્રરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ અસ્ત્રવત્યૈ નમઃ ।
ૐ અસ્ખલત્યૈ નમઃ ।
ૐ અસ્ખલદ્રૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ અસ્ખલદ્વિદ્યાપ્રદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ અસ્ખલત્સિદ્ધિદાયૈ નમઃ ॥ ૬૧૦ ॥

ૐ આનન્દાયૈ નમઃ ।
ૐ અમ્બુજાતાયૈ નમઃ ।
ૐ અમરનાયિકાયૈ નમઃ ।
ૐ અમેયાયૈ નમઃ ।
ૐ અશેષપાપઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ અક્ષયસારસ્વતપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ જયાયૈ નમઃ ।
ૐ જયન્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ જયદાયૈ નમઃ ।
ૐ જન્મકર્મવિવર્જિતાયૈ નમઃ ॥ ૬૨૦ ॥

ૐ જગત્પ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ જગન્માત્રે નમઃ ।
ૐ જગદીશ્વરવલ્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ જાત્યૈ નમઃ ।
ૐ જયાયૈ નમઃ ।
ૐ જિતામિત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ જપ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ જપનકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ જીવન્યૈ નમઃ ।
ૐ જીવનિલયાયૈ નમઃ ॥ ૬૩૦ ॥

ૐ જીવાખ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ જીવધારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ જાહ્નવ્યૈ નમઃ ।
ૐ જ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ જપવત્યૈ નમઃ ।
ૐ જાતિરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ જયપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ જનાર્દનપ્રિયકર્યૈ નમઃ ।
ૐ જોષનીયાયૈ નમઃ ।
ૐ જગત્સ્થિતાયૈ નમઃ ॥ ૬૪૦ ॥

ૐ જગજ્જ્યેષ્ઠાયૈ નમઃ ।
ૐ જગન્માયાયૈ નમઃ ।
ૐ જીવનત્રાણકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ જીવાતુલતિકાયૈ નમઃ ।
ૐ જીવજન્મ્યૈ નમઃ ।
ૐ જન્મનિબર્હણ્યૈ નમઃ ।
ૐ જાડ્યવિધ્વંસનકર્યૈ નમઃ ।
ૐ જગદ્યોનયે નમઃ ।
ૐ જયાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ જગદાનન્દજનન્યૈ નમઃ ॥ ૬૫૦ ॥

ૐ જમ્બ્યૈ નમઃ ।
ૐ જલજેક્ષણાયૈ નમઃ ।
ૐ જયન્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ જઙ્ગપૂગઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ જનિતજ્ઞાનવિગ્રહાયૈ નમઃ ।
ૐ જટાયૈ નમઃ ।
ૐ જટાવત્યૈ નમઃ ।
ૐ જપ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ જપકર્તૃપ્રિયઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ જપકૃત્પાપસંહર્ત્ર્યૈ નમઃ ॥ ૬૬૦ ॥

ૐ જપકૃત્ફલદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ જપાપુષ્પસમપ્રખ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ જપાકુસુમધારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ જનન્યૈ નમઃ ।
ૐ જન્મરહિતાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્યોતિર્વૃત્યભિદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ જટાજૂટનચન્દ્રાર્ધાયૈ નમઃ ।
ૐ જગત્સૃષ્ટિકર્યૈ નમઃ ।
ૐ જગત્ત્રાણકર્યૈ નમઃ ।
ૐ જાડ્યધ્વંસકર્ત્ર્યૈ નમઃ ॥ ૬૭૦ ॥

ૐ જયેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ જગદ્બીજાયૈ નમઃ ।
ૐ જયાવાસાયૈ નમઃ ।
ૐ જન્મભુવે નમઃ ।
ૐ જન્મનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ જન્માન્ત્યરહિતાયૈ નમઃ ।
ૐ જૈત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ જગદ્યોનયે નમઃ ।
ૐ જપાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ જયલક્ષણસમ્પૂર્ણાયૈ નમઃ ॥ ૬૮૦ ॥

ૐ જયદાનકૃતોદ્યમાયૈ નમઃ ।
ૐ જમ્ભરાદ્યાદિસંસ્તુત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ જમ્ભારિફલદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ જગત્ત્રયહિતાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્યેષ્ઠાયૈ નમઃ ।
ૐ જગત્ત્રયવશઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ જગત્ત્રયામ્બાયૈ નમઃ ।
ૐ જગત્યૈ નમઃ ।
ૐ જ્વાલાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્વાલિતલોચનાયૈ નમઃ ॥ ૬૯૦ ॥

ૐ જ્વાલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ જ્વલનાભાસાયૈ નમઃ ।
ૐ જ્વલન્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ જ્વલનાત્મિકાયૈ નમઃ ।
ૐ જિતારાતિસુરસ્તુત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ જિતક્રોધાયૈ નમઃ ।
ૐ જિતેન્દ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ જરામરણશૂન્યાયૈ નમઃ ।
ૐ જનિત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ જન્મનાશિન્યૈ નમઃ ॥ ૭૦૦ ॥

ૐ જલજાભાયૈ નમઃ ।
ૐ જલમય્યૈ નમઃ ।
ૐ જલજાસનવલ્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ જલજસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ જપારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ જનમઙ્ગળ્કારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ કામિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કામરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ કામ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ કામપ્રદાયિન્યૈ નમઃ ॥ ૭૧૦ ॥

ૐ કમાલ્યૈ નમઃ ।
ૐ કામદાયૈ નમઃ ।
ૐ કર્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્રતુકર્મફલપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ કૃતઘ્નઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્રિયારૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ કાર્યકારણરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ કઞ્જાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ કરુણારૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ કેવલામરસેવિતાયૈ નમઃ ॥ ૭૨૦ ॥

ૐ કલ્યાણકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ કાન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ કાન્તિદાયૈ નમઃ ।
ૐ કાન્તિરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ કમલાયૈ નમઃ ।
ૐ કમલાવાસાયૈ નમઃ ।
ૐ કમલોત્પલમાલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કુમુદ્વત્યૈ નમઃ ।
ૐ કલ્યાણ્યૈ નમઃ ।
ૐ કાન્ત્યૈ નમઃ ॥ ૭૩૦ ॥

ૐ કામેશવલ્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ કામેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ કમલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કામદાયૈ નમઃ ।
ૐ કામબન્ધિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કામધેનવે નમઃ ।
ૐ કાઞ્ચનાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ કાઞ્ચનાભાયૈ નમઃ ।
ૐ કલાનિધ્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્રિયાયૈ નમઃ ॥ ૭૪૦ ॥

ૐ કીર્તિકર્યૈ નમઃ ।
ૐ કીર્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્રતુશ્રેષ્ઠાયૈ નમઃ ।
ૐ કૃતેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્રતુસર્વક્રિયાસ્તુત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્રતુકૃત્પ્રિયકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્લેશનાશકર્યૈ નમઃ ।
ૐ કર્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ કર્મદાયૈ નમઃ ।
ૐ કર્મબન્ધિન્યૈ નમઃ ॥ ૭૫૦ ॥

ૐ કર્મબન્ધહર્યૈ નમઃ ।
ૐ કૃષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્લમઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ કઞ્જલોચનાયૈ નમઃ ।
ૐ કન્દર્પજનન્યૈ નમઃ ।
ૐ કાન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ કરુણાયૈ નમઃ ।
ૐ કરુણાવત્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્લીઙ્કારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ કૃપાકારાયૈ નમઃ ॥ ૭૬૦ ॥

ૐ કૃપાસિન્ધવે નમઃ ।
ૐ કૃપાવત્યૈ નમઃ ।
ૐ કરુણાર્દ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ કીર્તિકર્યૈ નમઃ ।
ૐ કલ્મષઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્રિયાકર્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્રિયાશક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ કામરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ કમલોત્પલગન્ધિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કલાયૈ નમઃ ॥ ૭૭૦ ॥

ૐ કલાવત્યૈ નમઃ ।
ૐ કૂર્મ્યૈ નમઃ ।
ૐ કૂટસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ કઞ્જસંસ્થિતાયૈ નમઃ ।
ૐ કાળિકાયૈ નમઃ ।
ૐ કલ્મષઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ કમનીયજટાન્વિતાયૈ નમઃ ।
ૐ કરપદ્માયૈ નમઃ ।
ૐ કરાભીષ્ટપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્રતુફલપ્રદાયૈ નમઃ ॥ ૭૮૦ ॥

ૐ કૌશિક્યૈ નમઃ ।
ૐ કોશદાયૈ નમઃ ।
ૐ કાવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ કર્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ કોશેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ કૃશાયૈ નમઃ ।
ૐ કૂર્મયાનાયૈ નમઃ ।
ૐ કલ્પલતાયૈ નમઃ ।
ૐ કાલકૂટવિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ કલ્પોદ્યાનવત્યૈ નમઃ ॥ ૭૯૦ ॥

ૐ કલ્પવનસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ કલ્પકારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ કદમ્બકુસુમાભાસાયૈ નમઃ ।
ૐ કદમ્બકુસુમપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ કદમ્બોદ્યાનમધ્યસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ કીર્તિદાયૈ નમઃ ।
ૐ કીર્તિભૂષણાયૈ નમઃ ।
ૐ કુલમાત્રે નમઃ ।
ૐ કુલાવાસાયૈ નમઃ ।
ૐ કુલાચારપ્રિયઙ્કર્યૈ નમઃ ॥ ૮૦૦ ॥

ૐ કુલાનાથાયૈ નમઃ ।
ૐ કામકલાયૈ નમઃ ।
ૐ કલાનાથાયૈ નમઃ ।
ૐ કલેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ કુન્દમન્દારપુષ્પાભાયૈ નમઃ ।
ૐ કપર્દસ્થિતચન્દ્રિકાયૈ નમઃ ।
ૐ કવિત્વદાયૈ નમઃ ।
ૐ કાવ્યમાત્રે નમઃ ।
ૐ કવિમાત્રે નમઃ ।
ૐ કલાપ્રદાયૈ નમઃ ॥ ૮૧૦ ॥

ૐ તરુણ્યૈ નમઃ ।
ૐ તરુણીતાતાયૈ નમઃ ।
ૐ તારાધિપસમાનનાયૈ નમઃ ।
ૐ તૃપ્તયે નમઃ ।
ૐ તૃપ્તિપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ તર્ક્યાયૈ નમઃ ।
ૐ તપન્યૈ નમઃ ।
ૐ તાપિન્યૈ નમઃ ।
ૐ તર્પણ્યૈ નમઃ ।
ૐ તીર્થરૂપાયૈ નમઃ ॥ ૮૨૦ ॥

ૐ ત્રિદશાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિદશેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિદિવેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિજનન્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિમાત્રે નમઃ ।
ૐ ત્ર્યમ્બકેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરેશાન્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્ર્યમ્બકાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરામ્બિકાયૈ નમઃ ॥ ૮૩૦ ॥

ૐ ત્રિપુરશ્રિયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રયીરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રયીવેદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રયીશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રય્યન્તવેદિન્યૈ નમઃ ।
ૐ તામ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ તાપત્રિતયહારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ તમાલસદૃશ્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રાત્રે નમઃ ।
ૐ તરુણાદિત્યસન્નિભાયૈ નમઃ ॥ ૮૪૦ ॥

ૐ ત્રૈલોક્યવ્યાપિન્યૈ નમઃ ।
ૐ તૃપ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ તૃપ્તિકૃતે નમઃ ।
ૐ તત્ત્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ તુર્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રૈલોક્યસંસ્તુત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિગુણાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિગુણેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિમાત્રે નમઃ ॥ ૮૫૦ ॥

ૐ ત્ર્યમ્બકાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિગુણાન્વિતાયૈ નમઃ ।
ૐ તૃષ્ણાચ્છેદકર્યૈ નમઃ ।
ૐ તૃપ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ તીક્ષ્ણાયૈ નમઃ ।
ૐ તીક્ષ્ણસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ તુલાયૈ નમઃ ।
ૐ તુલાદિરહિતાયૈ નમઃ ।
ૐ તત્તદ્બ્રહ્મસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રાણકર્ત્ર્યૈ નમઃ ॥ ૮૬૦ ॥

ૐ ત્રિપાપઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપદાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિદશાન્વિતાયૈ નમઃ ।
ૐ તથ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિશક્તયે નમઃ ।
ૐ ત્રિપદાયૈ નમઃ ।
ૐ તુર્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રૈલોક્યસુન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ તેજસ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિમૂર્ત્યાદ્યાયૈ નમઃ ॥ ૮૭૦ ॥

ૐ તેજોરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિધામતાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિચક્રકર્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિભગાયૈ નમઃ ।
ૐ તુર્યાતીતફલપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ તેજસ્વિન્યૈ નમઃ ।
ૐ તાપહાર્યૈ નમઃ ।
ૐ તાપોપપ્લવનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ તેજોગર્ભાયૈ નમઃ ।
ૐ તપઃસારાયૈ નમઃ ॥ ૮૮૦ ॥

ૐ ત્રિપુરારિપ્રિયઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ તન્વ્યૈ નમઃ ।
ૐ તાપસસન્તુષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ તપતાઙ્ગજભીતિનુદે નમઃ ।
ૐ ત્રિલોચનાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિમાર્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ તૃતીયાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિદશસ્તુતાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિસુન્દર્યૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિપથગાયૈ નમઃ ॥ ૮૯૦ ॥

ૐ તુરીયપદદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ શુભાયૈ નમઃ ।
ૐ શુભાવત્યૈ નમઃ ।
ૐ શાન્તાયૈ નમઃ ।
ૐ શાન્તિદાયૈ નમઃ ।
ૐ શુભદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ શીતળાયૈ નમઃ ।
ૐ શૂલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ શીતાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રીમત્યૈ નમઃ ॥ ૯૦૦ ॥

ૐ શુભાન્વિતાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગસિદ્ધિપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ યજ્ઞેનપરિપૂરિતાયૈ નમઃ ।
ૐ યજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ યજ્ઞમય્યૈ નમઃ ।
ૐ યક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ યક્ષિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ યક્ષિવલ્લભાયૈ નમઃ ।
ૐ યજ્ઞપ્રિયાયૈ નમઃ ॥ ૯૧૦ ॥

ૐ યજ્ઞપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ યજ્ઞતુષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ યમસ્તુતાયૈ નમઃ ।
ૐ યામિનીયપ્રભાયૈ નમઃ ।
ૐ યામ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ યજનીયાયૈ નમઃ ।
ૐ યશસ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ યજ્ઞકર્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ યજ્ઞરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ યશોદાયૈ નમઃ ॥ ૯૨૦ ॥

ૐ યજ્ઞસંસ્તુતાયૈ નમઃ ।
ૐ યજ્ઞેશ્યૈ નમઃ ।
ૐ યજ્ઞફલદાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગયોનયે નમઃ ।
ૐ યજુસ્તુતાયૈ નમઃ ।
ૐ યમિસેવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ યમારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ યમિપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ યમીશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ યોગિન્યૈ નમઃ ॥ ૯૩૦ ॥

ૐ યોગરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગકર્તૃપ્રિયઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ યોગયુક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગમય્યૈ નમઃ ।
ૐ યોગયોગીશ્વરામ્બિકાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગજ્ઞાનમય્યૈ નમઃ ।
ૐ યોનયે નમઃ ।
ૐ યમાદ્યષ્ટાઙ્ગયોગયુતાયૈ નમઃ ।
ૐ યન્ત્રિતાઘૌઘસંહારાયૈ નમઃ ।
ૐ યમલોકનિવારિણ્યૈ નમઃ ॥ ૯૪૦ ॥

ૐ યષ્ટિવ્યષ્ટીશસંસ્તુત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ યમાદ્યષ્ટાઙ્ગયોગયુજે નમઃ ।
ૐ યોગીશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ યોગમાત્રે નમઃ ।
ૐ યોગસિદ્ધાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગદાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગારૂઢાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગમય્યૈ નમઃ ।
ૐ યોગરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ યવીયસ્યૈ નમઃ ॥ ૯૫૦ ॥

ૐ યન્ત્રરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ યન્ત્રસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ યન્ત્રપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ યન્ત્રિતાયૈ નમઃ ।
ૐ યુગકર્ત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ યુગમય્યૈ નમઃ ।
ૐ યુગધર્મવિવર્જિતાયૈ નમઃ ।
ૐ યમુનાયૈ નમઃ ।
ૐ યમિન્યૈ નમઃ ।
ૐ યામ્યાયૈ નમઃ ॥ ૯૬૦ ॥

ૐ યમુનાજલમધ્યગાયૈ નમઃ ।
ૐ યાતાયાતપ્રશમન્યૈ નમઃ ।
ૐ યાતનાનાન્નિકૃન્તન્યૈ નમઃ ।
ૐ યોગાવાસાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગિવન્દ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ યત્તચ્છબ્દસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ યોગક્ષેમમય્યૈ નમઃ ।
ૐ યન્ત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ યાવદક્ષરમાતૃકાયૈ નમઃ ।
ૐ યાવત્પદમય્યૈ નમઃ ॥ ૯૭૦ ॥

ૐ યાવચ્છબ્દરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ યથેશ્વર્યૈ નમઃ ॥ ।
ૐ યત્તદીયાયૈ નમઃ ।
ૐ યક્ષવન્દ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ યદ્વિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ યતિસંસ્તુતાયૈ નમઃ ।
ૐ યાવદ્વિદ્યામય્યૈ નમઃ ।
ૐ યાવદ્વિદ્યાબૃન્દસુવન્દિતાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગિહૃત્પદ્મનિલયાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગિવર્યપ્રિયઙ્કર્યૈ નમઃ ॥ ૯૮૦ ॥

ૐ યોગિવન્દ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગિમાત્રે નમઃ ।
ૐ યોગીશફલદાયિન્યૈ નમઃ ।
ૐ યક્ષવન્દ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ યક્ષપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ યક્ષરાજસુપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ યજ્ઞરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ યજ્ઞતુષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ યાયજૂકસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ યન્ત્રારાધ્યાયૈ નમઃ ॥ ૯૯૦ ॥

ૐ યન્ત્રમધ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ યન્ત્રકર્તૃપ્રિયઙ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ યન્ત્રારૂઢાયૈ નમઃ ।
ૐ યન્ત્રપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગિધ્યાનપરાયણાયૈ નમઃ ।
ૐ યજનીયાયૈ નમઃ ।
ૐ યમસ્તુત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગયુક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ યશસ્કર્યૈ નમઃ ।
ૐ યોગબદ્ધાયૈ નમઃ ॥ ૧૦૦૦ ॥

ૐ યતિસ્તુત્યાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગનાયક્યૈ નમઃ ।
ૐ યોગિજ્ઞાનપ્રદાયૈ નમઃ ।
ૐ યક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ યમબાધાવિનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ યોગિકામ્યપ્રદાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ યોગિમોક્ષપ્રદાયિન્યૈ નમઃ ॥ ૧૦૦૮॥

॥ ઇતિ શ્રીસ્કાન્દપુરાણાન્તર્ગત સનત્કુમાર
સંહિતાયાં નારદ સનત્કુમાર સંવાદે
સરસ્વતીસહસ્રનામસ્તોત્રસ્ય
નામાવલી રૂપાન્તરં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Mahasaraswati Stotram:

1000 Names of Goddess Saraswati Devi | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment