Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Lalita | Sahasranama Stotram from Naradapurana Lyrics in Punjabi

Lalitasahasranamastotram from Naradapurana Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ਨਾਰਦਪੁਰਾਣਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਮ੍ ॥
॥ ਨਾਰਦਪੁਰਾਣਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤੇ ਸਕਵਚ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਸਨਤ੍ਕੁਮਾਰ ਉਵਾਚ-
ਅਥਾ ਸਾਮਾਵਤਿਸ੍ਥਾਨਾਂ ਸ਼ਕ੍ਤੀਨਾਂ ਸਮਯੇਨ ਚ ।
or together ?? ਅਥਾਸਾਮਾਵਤਿਸ੍ਥਾਨਾਂ as ਅਥ ਅਸਾਂ ਆਵਤ੍ਤਿਸ੍ਥਾਨਾਂ ਸ਼ਕ੍ਤੀਨਾਂ
ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਗੁਰੁਧ੍ਯਾਨਪੁਰਃਸਰਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਨਾਥਾ ਨਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਦ੍ਯਾਃ ਸੁਭਗਾਨ੍ਤਾਃ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਾਃ ।
ਭੂਮ੍ਯਾਦੀਨਿ ਸ਼ਿਵਾਨ੍ਤਾਨਿ ਵਿਦ੍ਧਿ ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਨਿ ਨਾਰਦ ॥ ੨ ॥

ਗੁਰੁਜਨ੍ਮਾਦਿਪਰ੍ਵਾਣਿ ਦਰ੍ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਨਿ ਚ ਸਪ੍ਤ ਵੈ ।
ਏਤਾਨਿ ਪ੍ਰਾਙ੍ਮਨੋਵਤ੍ਤ੍ਯਾ ਚਿਨ੍ਤਯੇਤ੍ਸਾਧਕੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੩ ॥

ਗੁਰੁਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਜਪੇਚ੍ਚਾਪਿ ਤਦ੍ਗਤੇਨਾਨ੍ਤਰਾਤ੍ਮਨਾ ।
ਨਮਸ੍ਤੇ ਨਾਥ ਭਗਵਞ੍ਸ਼ਿਵਾਯ ਗੁਰੁਰੂਪਿਣੇ ॥ ੪ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਵਤਾਰਸਂਸਿਦ੍ਧ੍ਯੈ ਸ੍ਵੀਕਤਾਨੇਕਵਿਗ੍ਰਹ ।
ਨਵਾਯ ਨਵਰੂਪਾਯ ਪਰਮਾਰ੍ਥੈਕਰੂਪਿਣੇ ॥ ੫ ॥

ਸਰ੍ਵਾਜ੍ਞਾਨਤਮੋਭੇਦਭਾਨਵੇ ਚਿਦ੍ਘਨਾਯ ਤੇ ।
ਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਾਯ ਦਯਾਕਪ੍ਤਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਨੇ ॥ ੬ ॥

ਪਰਤਨ੍ਤ੍ਰਾਯ ਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਭਵ੍ਯਾਨਾਂ ਭਵ੍ਯਰੂਪਿਣੇ ।
ਵਿਵੇਕਿਨਾਂ ਵਿਵੇਕਾਯ ਵਿਮਰ੍ਸ਼ਾਯ ਵਿਮਰ੍ਸ਼ਿਨਾਮ੍ ॥ ੭ ॥

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਯ ਜ੍ਞਾਨਿਨਾਂ ਜ੍ਞਾਨਰੂਪਿਣੇ ।
ਪੁਰਸ੍ਤਾਤ੍ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਯੋਃ ਪਸ਼੍ਠੇ ਨਮਃ ਕੁਰ੍ਯਾਮੁਪਰ੍ਯਧਃ ॥ ੮ ॥

ਸਦਾ ਮਚ੍ਚਿਤ੍ਤਸਦਨੇ ਵਿਧੇਹਿ ਭਵਦਾਸਨਮ੍ ।
ਇਤਿ ਸ੍ਤੁਤ੍ਵਾ ਗੁਰੁਂ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਪਰਾਂ ਦੇਵੀਂ ਵਿਚਿਨ੍ਤਯੇਤ੍ ॥ ੯ ॥

ਗਣੇਸ਼ਗ੍ਰਹਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਯੋਗਿਨੀਰਾਸ਼ਿਰੂਪਿਣੀਮ੍ ।
ਦੇਵੀਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਮਯੀਂ ਨੌਮਿ ਮਾਤਕਾਪੀਠਰੂਪਿਣੀਮ੍ ॥ ੧੦ ॥

ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਮਹਾਦੇਵੀਂ ਮਾਤਕਾਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀਮ੍ ।
ਕਾਲਹਲ੍ਲੋਹਲੋਲ੍ਲੋਹਕਲਾਨਾਸ਼ਨਕਾਰਿਣੀਮ੍ ॥ ੧੧ ॥

ਯਦਕ੍ਸ਼ਰੈਕਮਾਤ੍ਰੇऽਪਿ ਸਂਸਿਦ੍ਧੇ ਸ੍ਪਰ੍ਦ੍ਧਤੇ ਨਰਃ ।
ਰਵਿਤਾਕ੍ਸ਼੍ਯੇਨ੍ਦੁਕਨ੍ਦਰ੍ਪੈਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਨਲਵਿਸ਼੍ਣੁਭਿਃ ॥ ੧੨ ॥

ਯਦਕ੍ਸ਼ਰਸ਼ਸ਼ਿਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਾਮਣ੍ਡਿਤਂ ਭੁਵਨਤ੍ਰਯਮ੍ ।
ਵਨ੍ਦੇ ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੀਂ ਦੇਵੀਂ ਮਹਾਸ਼੍ਰੀਸਿਦ੍ਧਮਾਤਕਾਮ੍ ॥ ੧੩ ॥

ਯਦਕ੍ਸ਼ਰਮਹਾਸੂਤ੍ਰਪ੍ਰੋਤਮੇਤਜ੍ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਯਮ੍ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਾਦਿਕਟਾਹਾਨ੍ਤਂ ਤਾਂ ਵਨ੍ਦੇ ਸਿਦ੍ਧਮਾਤਕਾਮ੍ ॥ ੧੪ ॥

ਯਦੇਕਾਦਸ਼ਮਾਧਾਰਂ ਬੀਜਂ ਕੋਣਤ੍ਰਯੋਦ੍ਭਵਮ੍ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਾਦਿਕਟਾਹਾਨ੍ਤਂ ਜਗਦਦ੍ਯਾਪਿ ਦਸ਼੍ਯਤੇ ॥ ੧੫ ॥

ਅਕਚਾਦਿਟਤੋਨ੍ਨਦ੍ਧਪਯਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰਵਰ੍ਗਿਣੀਮ੍ ।
ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾਙ੍ਗਬਾਹੁਹਤ੍ਕਣ੍ਠਕਟਿਪਾਦਨਿਵਾਸਿਨੀਮ੍ ॥ ੧੬ ॥

ਨੌਮੀਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰੋਦ੍ਧਾਰਾਂ ਸਾਰਾਤ੍ਸਾਰਾਂ ਪਰਾਤ੍ਪਰਾਮ੍ ।
ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਮਹਾਦੇਵੀਂ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਰੂਪਿਣੀਮ੍ ॥ ੧੭ ॥

ਅਥਾਪਿ ਯਸ੍ਯਾ ਜਾਨਨ੍ਤਿ ਨ ਮਨਾਗਪਿ ਦੇਵਤਾਃ ।
ਕੇਯਂ ਕਸ੍ਮਾਤ੍ਕ੍ਵ ਕੇਨੇਤਿ ਸਰੂਪਾਰੂਪਭਾਵਨਾਮ੍ ॥ ੧੮ ॥

ਵਨ੍ਦੇ ਤਾਮਹਮਕ੍ਸ਼ਯ੍ਯਾਂ ਕ੍ਸ਼ਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਰੂਪਿਣੀਮ੍ ।
ਦੇਵੀਂ ਕੁਲਕਲੋਲ੍ਲੋਲਪ੍ਰੋਲ੍ਲਸਨ੍ਤੀਂ ਸ਼ਿਵਾਂ ਪਰਾਮ੍ ॥ ੧੯ ॥

ਵਰ੍ਗਾਨੁਕ੍ਰਮਯੋਗੇਨ ਯਸ੍ਯਾਖ੍ਯੋਮਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸ੍ਥਿਤਮ੍ ।
ਵਨ੍ਦੇ ਤਾਮਸ਼੍ਟਵਰ੍ਗੋਤ੍ਥਮਹਾਸਿਦ੍ਧ੍ਯਾਦਿਕੇਸ਼੍ਵਰੀਮ੍ ॥ ੨੦ ॥

ਕਾਮਪੂਰ੍ਣਜਕਾਰਾਖ੍ਯਸੁਪੀਠਾਨ੍ਤਰ੍ਨ੍ਨਿਵਾਸਿਨੀਮ੍ ।
ਚਤੁਰਾਜ੍ਞਾਕੋਸ਼ਭੂਤਾਂ ਨੌਮਿ ਸ਼੍ਰੀਤ੍ਰਿਪੁਰਾਮਹਮ੍ ॥ ੨੧ ॥

ਏਤਤ੍ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਤੁ ਨਿਤ੍ਯਾਨਾਂ ਯਃ ਪਠੇਤ੍ਸੁਸਮਾਹਿਤਃ ।
ਪੂਜਾਦੌ ਤਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵਾਸ੍ਤਾ ਵਰਦਾਃ ਸ੍ਯੁਰ੍ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੨੨ ॥

ਅਥ ਤੇ ਕਵਚਂ ਦੇਵ੍ਯਾ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯੇ ਨਵਰਤਾਤ੍ਮਕਮ੍ ।
ਯੇਨ ਦੇਵਾਸੁਰਨਰਜਯੀ ਸ੍ਯਾਤ੍ਸਾਧਕਃ ਸਦਾ ॥ ੨੩ ॥

ਸਰ੍ਵਤਃ ਸਰ੍ਵਦਾऽऽਤ੍ਮਾਨਂ ਲਲਿਤਾ ਪਾਤੁ ਸਰ੍ਵਗਾ ।
ਕਾਮੇਸ਼ੀ ਪੁਰਤਃ ਪਾਤੁ ਭਗਮਾਲੀ ਤ੍ਵਨਨ੍ਤਰਮ੍ ॥ ੨੪ ॥

ਦਿਸ਼ਂ ਪਾਤੁ ਤਥਾ ਦਕ੍ਸ਼ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਂ ਮੇ ਪਾਤੁ ਸਰ੍ਵਦਾ ।
ਨਿਤ੍ਯਕ੍ਲਿਨ੍ਨਾਥ ਭੇਰੁਣ੍ਡਾ ਦਿਸ਼ਂ ਮੇ ਪਾਤੁ ਕੌਣਪੀਮ੍ ॥ ੨੫ ॥

ਤਥੈਵ ਪਸ਼੍ਚਿਮਂ ਭਾਗਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤਾਦ੍ਵਹ੍ਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਮਹਾਵਜ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ਨਿਤ੍ਯਾ ਵਾਯਵ੍ਯੇ ਮਾਂ ਸਦਾਵਤੁ ॥ ੨੬ ॥

ਵਾਮਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਂ ਸਦਾ ਪਾਤੁ ਇਤੀਮੇਲਰਿਤਾ ਤਤਃ ।
ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ਦਿਸ਼ਂ ਪਾਤੁ ਤ੍ਵਰਿਤਂ ਸਿਦ੍ਧਦਾਯਿਨੀ ॥ ੨੭ ॥

ਪਾਤੁ ਮਾਮੂਰ੍ਧ੍ਵਤਃ ਸ਼ਸ਼੍ਵਦ੍ਦੇਵਤਾ ਕੁਲਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਅਧੋ ਨੀਲਪਤਾਕਾਖ੍ਯਾ ਵਿਜਯਾ ਸਰ੍ਵਤਸ਼੍ਚ ਮਾਮ੍ ॥ ੨੮ ॥

ਕਰੋਤੁ ਮੇ ਮਙ੍ਗਲਾਨਿ ਸਰ੍ਵਦਾ ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਾ ।
ਦੇਹੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਮਨਃਪ੍ਰਾਣਾਞ੍ਜ੍ਵਾਲਾਮਾਲਿਨਿਵਿਗ੍ਰਹਾ ॥ ੨੯ ॥

ਪਾਲਯਤ੍ਵਨਿਸ਼ਂ ਚਿਤ੍ਤਾ ਚਿਤ੍ਤਂ ਮੇ ਸਰ੍ਵਦਾਵਤੁ ।
ਕਾਮਾਤ੍ਕ੍ਰੋਧਾਤ੍ਤਥਾ ਲੋਭਾਨ੍ਮੋਹਾਨ੍ਮਾਨਾਨ੍ਮਦਾਦਪਿ ॥ ੩੦ ॥

ਪਾਪਾਨ੍ਮਾਂ ਸਰ੍ਵਤਃ ਸ਼ੋਕਾਤ੍ਸਙ੍ਕ੍ਸ਼ਯਾਤ੍ਸਰ੍ਵਤਃ ਸਦਾ ।
ਅਸਤ੍ਯਾਤ੍ਕ੍ਰੂਰਚਿਨ੍ਤਾਤੋ ਹਿਂਸਾਤਸ਼੍ਚੌਰਤਸ੍ਤਥਾ ।
ਸ੍ਤੈਮਿਤ੍ਯਾਚ੍ਚ ਸਦਾ ਪਾਨ੍ਤੁ ਪ੍ਰੇਰਯਨ੍ਤ੍ਯਃ ਸ਼ੁਭਂ ਪ੍ਰਤਿ ॥ ੩੧ ॥

ਨਿਤ੍ਯਾਃ ਸ਼ੋਡਸ਼ ਮਾਂ ਪਾਨ੍ਤੁ ਗਜਾਰੂਢਾਃ ਸ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਭਿਃ ।
ਤਥਾ ਹਯਸਮਾਰੂਢਾਃ ਪਾਨ੍ਤੁ ਮਾਂ ਸਰ੍ਵਤਃ ਸਦਾ ॥ ੩੨ ॥

ਸਿਂਹਾਰੂਢਾਸ੍ਤਥਾ ਪਾਨ੍ਤੁ ਪਾਨ੍ਤੁ ऋਕ੍ਸ਼ਗਤਾ ਅਪਿ ।
ਰਥਾਰੂਢਾਸ਼੍ਚ ਮਾਂ ਪਾਨ੍ਤੁ ਸਰ੍ਵਤਃ ਸਰ੍ਵਦਾ ਰਣੇ ॥ ੩੩ ॥

ਤਾਰ੍ਕ੍ਸ਼੍ਯਾਰੂਢਾਸ਼੍ਚ ਮਾਂ ਪਾਨ੍ਤੁ ਤਥਾ ਵ੍ਯੋਮਗਤਾਸ਼੍ਚ ਤਾਃ ।
ਭੂਤਗਾਃ ਸਰ੍ਵਗਾਃ ਪਾਨ੍ਤੁ ਪਾਨ੍ਤੁ ਦੇਵ੍ਯਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵਦਾ ॥ ੩੪ ॥

ਭੂਤਪ੍ਰੇਤਪਿਸ਼ਾਚਾਸ਼੍ਚ ਪਰਕਤ੍ਯਾਦਿਕਾਨ੍ ਗਦਾਨ੍ ।
ਦ੍ਰਾਵਯਨ੍ਤੁ ਸ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤੀਨਾਂ ਭੂਸ਼ਣੈਰਾਯੁਧੈਰ੍ਮਮ ॥ ੩੫ ॥

ਗਜਾਸ਼੍ਵਦ੍ਵੀਪਿਪਞ੍ਚਾਸ੍ਯਤਾਰ੍ਕ੍ਸ਼੍ਯਾਰੂਢਾਖਿਲਾਯੁਧਾਃ ।
ਅਸਙ੍ਖ੍ਯਾਃ ਸ਼ਕ੍ਤਯੋ ਦੇਵ੍ਯਃ ਪਾਨ੍ਤੁ ਮਾਂ ਸਰ੍ਵਤਃ ਸਦਾ ॥ ੩੬ ॥

ਸਾਯਂ ਪ੍ਰਾਤਰ੍ਜਪਨ੍ਨਿਤ੍ਯਾਕਵਚਂ ਸਰ੍ਵਰਕ੍ਸ਼ਕਮ੍ ।
ਕਦਾਚਿਨ੍ਨਾਸ਼ੁਭਂ ਪਸ਼੍ਯੇਤ੍ਸਰ੍ਵਦਾਨਨ੍ਦਮਾਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੩੭ ॥

ਇਤ੍ਯੇਤਤ੍ਕਵਚਂ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਲਲਿਤਾਯਾਃ ਸ਼ੁਭਾਵਹਮ੍ ।
ਯਸ੍ਯ ਸਨ੍ਧਾਰਣਾਨ੍ਮਰ੍ਤ੍ਯੋ ਨਿਰ੍ਭਯੋ ਵਿਜਯੀ ਸੁਖੀ ॥ ੩੮ ॥

ਅਥ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਤੇ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯੇ ਸਾਵਰਣਾਰ੍ਚਨਮ੍ ।
ਸ਼ੋਡਸ਼ਾਨਾਮਪਿ ਮੁਨੇ ਸ੍ਵਸ੍ਵਕ੍ਰਮਗਤਾਤ੍ਮਕਮ੍ ॥ ੩੯ ॥

ਲਲਿਤਾ ਚਾਪਿ ਵਾ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ਚ ਭਗਮਾਲਿਨੀ ।
ਨਿਤ੍ਯਕ੍ਲਿਨ੍ਨਾ ਚ ਭੇਰੁਣ੍ਡਾ ਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ਵਹ੍ਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੪੦ ॥

ਵਜ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ਤਥਾ ਦੂਤੀ ਤ੍ਵਰਿਤਾ ਕੁਲਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਨਿਤ੍ਯਾ ਸਂਵਿਤ੍ਤਥਾ ਨੀਲਪਤਾਕਾ ਵਿਜਯਾਹ੍ਵਯਾ ॥ ੪੧ ॥

ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਿਕਾ ਚਾਪਿ ਜ੍ਵਾਲਾਮਾਲਿਨਿਸਞ੍ਜ੍ਞਿਤਾ ।
ਚਿਤ੍ਰਾ ਚੇਤਿ ਕ੍ਰਮਾਨ੍ਨਿਤ੍ਯਾਃ ਸ਼ੋਡਸ਼ਾਪੀਸ਼੍ਟਵਿਗ੍ਰਹਾਃ ॥ ੪੨ ॥

ਕੁਰੁਕੁਲ੍ਲਾ ਚ ਵਾਰਾਹੀ ਦ੍ਵੇ ਏਤੇ ਚੇਸ਼੍ਟਵਿਗ੍ਰਹੇ ।
ਵਸ਼ਿਨੀ ਚਾਪਿ ਕਾਮੇਸ਼ੀ ਮੋਹਿਨੀ ਵਿਮਲਾਰੁਣਾ ॥ ੪੩ ॥

ਤਪਿਨੀ ਚ ਤਥਾ ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੀਚਾਪ੍ਯਥ ਕੌਲਿਨੀ ।
ਮੁਦ੍ਰਾਣਨ੍ਤਨੁਰਿਸ਼੍ਵਰ੍ਣਰੂਪਾ ਚਾਪਾਰ੍ਣਵਿਗ੍ਰਹਾ ॥ ੪੪ ॥

ਪਾਸ਼ਵਰ੍ਣਸ਼ਰੀਰਾ ਚਾਕੁਰ੍ਵਰ੍ਣਸੁਵਪੁਰ੍ਦ੍ਧਰਾ ।
ਤ੍ਰਿਖਣ੍ਡਾ ਸ੍ਥਾਪਨੀ ਸਨ੍ਨਿਰੋਧਨੀ ਚਾਵਗੁਣ੍ਠਨੀ ॥ ੪੫ ॥

ਸਨ੍ਨਿਧਾਨੇਸ਼ੁ ਚਾਪਾਖ੍ਯਾ ਤਥਾ ਪਾਸ਼ਾਙ੍ਕੁਸ਼ਾਭਿਧਾ ।
ਨਮਸ੍ਕਤਿਸ੍ਤਥਾ ਸਙ੍ਕ੍ਸ਼ੋਭਣੀ ਵਿਦ੍ਰਾਵਣੀ ਤਥਾ ॥ ੪੬ ॥

ਆਕਰ੍ਸ਼ਣੀ ਚ ਵਿਖ੍ਯਾਤਾ ਤਥੈਵਾਵੇਸ਼ਕਾਰਿਣੀ ।
ਉਨ੍ਮਾਦਿਨੀ ਮਹਾਪੂਰ੍ਵਾ ਕੁਸ਼ਾਥੋ ਖੇਚਰੀ ਮਤਾ ॥ ੪੭ ॥

ਬੀਜਾ ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੁਤ੍ਥਾਪਨਾ ਚ ਸ੍ਥੂਲਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਪਰਾਭਿਧਾ ।
ਅਣਿਮਾ ਲਘਿਮਾ ਚੈਵ ਮਹਿਮਾ ਗਰਿਮਾ ਤਥਾ ॥ ੪੮ ॥

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿਃ ਪ੍ਰਕਾਮਿਤਾ ਚਾਪਿ ਚੇਸ਼ਿਤਾ ਵਸ਼ਿਤਾ ਤਥਾ ।
ਭੁਕ੍ਤਿਃ ਸਿਦ੍ਧਿਸ੍ਤਥੈਵੇਚ੍ਛਾ ਸਿਦ੍ਧਿਰੂਪਾ ਚ ਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ॥ ੪੯ ॥

ਬ੍ਰਾਹ੍ਮੀ ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ਚੈਵ ਕੌਮਾਰੀ ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ ਤਥਾ ।
ਵਾਰਾਹੀਨ੍ਦ੍ਰਾਣੀ ਚਾਮੁਣ੍ਡਾ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੫੦ ॥

ਕਾਮਾ ਬੁਦ੍ਧਿਰਹਙ੍ਕਾਰਸ਼ਬ੍ਦਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਰੂਪਰੂਪਾ ਰਸਾਹ੍ਵਾ ਚ ਗਨ੍ਧਵਿਤ੍ਤਧਤਿਸ੍ਤਥਾ ॥ ੫੧ ॥

ਨਾਭਬੀਜਾਮਤਾਖ੍ਯਾ ਚ ਸ੍ਮਤਿਦੇਹਾਤ੍ਮਰੂਪਿਣੀ ।
ਕੁਸੁਮਾ ਮੇਖਲਾ ਚਾਪਿ ਮਦਨਾ ਮਦਨਾਤੁਰਾ ॥ ੫੨ ॥

ਰੇਖਾ ਸਂਵੇਗਿਨੀ ਚੈਵ ਹ੍ਯਙ੍ਕੁਸ਼ਾ ਮਾਲਿਨੀਤਿ ਚ ।
ਸਙ੍ਕ੍ਸ਼ੋਭਿਣੀ ਤਥਾ ਵਿਦ੍ਰਾਵਿਣ੍ਯਾਕਰ੍ਸ਼ਣਰੂਪਿਣੀ ॥ ੫੩ ॥

ਆਹ੍ਲਾਦਿਨੀਤਿ ਚ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਾ ਤਥਾ ਸਮ੍ਮੋਹਿਨੀਤਿ ਚ ।
ਸ੍ਤਮ੍ਭਿਨੀ ਜਮ੍ਭਿਨੀ ਚੈਵ ਵਸ਼ਙ੍ਕਰ੍ਯਥ ਰਞ੍ਜਿਨੀ ॥ ੫੪ ॥

ਉਨ੍ਮਾਦਿਨੀ ਤਥੈਵਾਰ੍ਥਸਾਧਿਨੀਤਿ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ।
ਸਮ੍ਪਤ੍ਤਿਪੂਰ੍ਣਾ ਸਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਮਯੀ ਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਕ੍ਸ਼ਯਙ੍ਕਰੀ ॥ ੫੫ ॥

ਸਿਦ੍ਧਿਃ ਸਮ੍ਪਤ੍ਪ੍ਰਦਾ ਚੈਵ ਪ੍ਰਿਯਮਙ੍ਗਲਕਾਰਿਣੀ ।
ਕਾਮਪ੍ਰਦਾ ਨਿਗਦਿਤਾ ਤਥਾ ਦੁਃਖਵਿਮੋਚਿਨੀ ॥ ੫੬ ॥

ਮਤ੍ਯੁਪ੍ਰਸ਼ਮਨੀ ਚੈਵ ਤਥਾ ਵਿਘ੍ਨਨਿਵਾਰਿਣੀ ।
ਅਙ੍ਗਸੁਨ੍ਦਰਿਕਾ ਚੈਵ ਤਥਾ ਸੌਭਾਗ੍ਯਦਾਯਿਨੀ ॥ ੫੭ ॥

ਜ੍ਞਾਨੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਪ੍ਰਦਾ ਜ੍ਞਾਨਮਯੀ ਚੈਵ ਚ ਪਞ੍ਚਮੀ ।
ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਵਾਸਨਕਾ ਘੋਰਸ੍ਵਰੂਪਾ ਪਾਪਹਾਰਿਣੀ ॥ ੫੮ ॥

ਤਥਾਨਨ੍ਦਮਯੀ ਰਕ੍ਸ਼ਾਰੂਪੇਪ੍ਸਿਤਫਲਪ੍ਰਦਾ ।
ਜਯਿਨੀ ਵਿਮਲਾ ਚਾਥ ਕਾਮੇਸ਼ੀ ਵਜ੍ਰਿਣੀ ਭਗਾ ॥ ੫੯ ॥

ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਮੋਹਨਾ ਸ੍ਥਾਨਾ ਸਰ੍ਵਾਸ਼ਾਪਰਿਪੂਰਣੀ ।
ਸਰ੍ਵਸਂਕ੍ਸ਼ੋਭਣਗਤਾ ਸੌਭਾਗ੍ਯਪ੍ਰਦਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੬੦ ॥

ਸਵਾਰ੍ਥਸਾਧਕਾਗਾਰਾ ਸਰ੍ਵਰੋਗਹਰਾਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਸਰ੍ਵਰਕ੍ਸ਼ਾਕਰਾਸ੍ਥਾਨਾ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੬੧ ॥

ਸਰ੍ਵਾਨਨ੍ਦਮਯਾਧਾਰਬਿਨ੍ਦੁਸ੍ਥਾਨਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਪ੍ਰਕਸ਼੍ਟਾ ਚ ਤਥਾ ਗੁਪ੍ਤਾ ਜ੍ਞੇਯਾ ਗੁਪ੍ਤਤਰਾਪਿ ਚ ॥ ੬੨ ॥

ਸਮ੍ਪ੍ਰਦਾਯਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਕੁਲਕੌਲਨਿਗਰ੍ਭਗਾ ।
ਰਹਸ੍ਯਾਪਰਾਪਰਪ੍ਰਾਕਤ੍ਤਥੈਵਾਤਿਰਹਸ੍ਯਕਾ ॥ ੬੩ ॥

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰੇਸ਼ੀ ਚ ਤਥੈਵ ਪੁਰਵਾਸਿਨੀ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਾਲਿਨੀ ਚ ਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤਾ ਮਹਾਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੬੪ ॥

ਨਵਰਤ੍ਨਮਯਦ੍ਵੀਪਨਵਖਣ੍ਡਵਿਰਾਜਿਤਾ ।
ਕਲ੍ਪਕੋਦ੍ਯਾਨਸਂਸ੍ਥਾ ਚ ऋਤੁਰੂਪੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਰ੍ਚਕਾ ॥ ੬੫ ॥

ਕਾਲਮੁਦ੍ਰਾ ਮਾਤਕਾਖ੍ਯਾ ਰਤ੍ਨਦੇਸ਼ੋਪਦੇਸ਼ਿਕਾ ।
ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਗ੍ਰਹਾਭਿਧਾ ਮੂਰ੍ਤਿਸ੍ਤਥੈਵ ਵਿਸ਼ਯਦ੍ਵਿਪਾ ॥ ੬੬ ॥

ਦੇਸ਼ਕਾਲਾਕਾਰਸ਼ਬ੍ਦਰੂਪਾ ਸਙ੍ਗੀਤਯੋਗਿਨੀ ।
ਸਮਸ੍ਤਗੁਪ੍ਤਪ੍ਰਕਟਸਿਦ੍ਧਯੋਗਿਨਿਚਕ੍ਰਯੁਕ੍ ॥ ੬੭ ॥

ਵਹ੍ਨਿਸੂਰ੍ਯੇਨ੍ਦੁਭੂਤਾਹ੍ਵਾ ਤਥਾਤ੍ਮਾਸ਼੍ਟਾਕ੍ਸ਼ਰਾਹ੍ਵਯਾ ।
ਪਞ੍ਚਧਾਰ੍ਚਾਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਨਾਨਾਵ੍ਰਤਸਮਾਹ੍ਵਯਾ ॥ ੬੮ ॥

ਨਿਸ਼ਿਦ੍ਧਾਚਾਰਰਹਿਤਾ ਸਿਦ੍ਧਚਿਹ੍ਨਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਚਤੁਰ੍ਦ੍ਧਾ ਕੂਰ੍ਮਭਾਗਸ੍ਥਾ ਨਿਤ੍ਯਾਦ੍ਯਰ੍ਚਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੬੯ ॥

ਦਮਨਾਦਿਸਮਭ੍ਯਰ੍ਚਾ ਸ਼ਟ੍ਕਰ੍ਮਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯਿਨੀ ।
ਤਿਥਿਵਾਰਪਥਗ੍ਦ੍ਰਵ੍ਯਸਮਰ੍ਚਨਸ਼ੁਭਾਵਹਾ ॥ ੭੦ ॥

ਵਾਯੋਸ਼੍ਯਨਙ੍ਗਕੁਸੁਮਾ ਤਥੈਵਾਨਙ੍ਗਮੇਖਲਾ ।
ਅਨਙ੍ਗਮਦਨਾਨਙ੍ਗਮਦਨਾਤੁਰਸਾਹ੍ਵਯਾ ॥ ੭੧ ॥

ਮਦਦੇਗਿਨਿਕਾ ਚੈਵ ਤਥਾ ਭੁਵਨਪਾਲਿਨੀ ।
ਸ਼ਸ਼ਿਲੇਖਾ ਸਮੁਦ੍ਦਿਸ਼੍ਟਾ ਗਤਿਲੇਖਾਹ੍ਵਯਾ ਮਤਾ ॥ ੭੨ ॥

ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰਤਿਸ਼੍ਚੈਵ ਧਤਿਃ ਕਾਨ੍ਤਿਰ੍ਮਨੋਰਮਾ ।
ਮਨੋਹਰਾ ਸਮਾਖ੍ਯਾਤਾ ਤਥੈਵ ਹਿ ਮਨੋਰਥਾ ॥ ੭੩ ॥

ਮਦਨੋਨ੍ਮਾਦਿਨੀ ਚੈਵ ਮੋਦਿਨੀ ਸ਼ਙ੍ਖਿਨੀ ਤਥਾ ।
ਸ਼ੋਸ਼ਿਣੀ ਚੈਵ ਸ਼ਙ੍ਕਾਰੀ ਸਿਞ੍ਜਿਨੀ ਸੁਭਗਾ ਤਥਾ ॥ ੭੪ ॥

ਪੂਸ਼ਾਚੇਦ੍ਵਾਸੁਮਨਸਾ ਰਤਿਃ ਪ੍ਰੀਤਿਰ੍ਧਤਿਸ੍ਤਥਾ ।
ऋਦ੍ਧਿਃ ਸੌਮ੍ਯਾ ਮਰੀਚਿਸ਼੍ਚ ਤਥੈਵ ਹ੍ਯਂਸ਼ੁਮਾਲਿਨੀ ॥ ੭੫ ॥

ਸ਼ਸ਼ਿਨੀ ਚਾਙ੍ਗਿਰਾ ਛਾਯਾ ਤਥਾ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮਣ੍ਡਲਾ ।
ਤੁਸ਼੍ਟਿਸ੍ਤਥਾਮਤਾਖ੍ਯਾ ਚ ਡਾਕਿਨੀ ਸਾਥ ਲੋਕਪਾ ॥ ੭੬ ॥

ਬਟੁਕੇਭਾਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਦੁਰ੍ਗਾ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰੇਸ਼ਰੂਪਿਣੀ ।
ਕਾਮਰਾਜਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਤਥਾ ਮਨ੍ਮਥਰੂਪਿਣੀ ॥ ੭੭ ॥

ਕਨ੍ਦਰ੍ਪ੍ਪਰੂਪਿਣੀ ਚੈਵ ਤਥਾ ਮਕਰਕੇਤਨਾ ।
ਮਨੋਭਵਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਰ੍ਣਰੂਪਿਣੀ ॥ ੭੮ ॥

ਮਦਨਾ ਮੋਹਿਨੀ ਲੀਲਾ ਜਮ੍ਭਿਨੀ ਚੋਦ੍ਯਮਾ ਸ਼ੁਭਾ ।
ਹ੍ਲਾਦਿਨੀ ਦ੍ਰਾਵਿਣੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰਤੀ ਰਕ੍ਤਾ ਮਨੋਰਮਾ ॥ ੭੯ ॥

ਸਰ੍ਵੋਨ੍ਮਾਦਾ ਸਰ੍ਵਮੁਖਾ ਹ੍ਯਭਙ੍ਗਾ ਚਾਮਿਤੋਦ੍ਯਮਾ ।
ਅਨਲ੍ਪਾਵ੍ਯਕ੍ਤਵਿਭਵਾ ਵਿਵਿਧਾਕ੍ਸ਼ੋਭਵਿਗ੍ਰਹਾ ॥ ੮੦ ॥

ਰਾਗਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਦ੍ਵੇਸ਼ਸ਼ਕ੍ਤਿਸ੍ਤਥਾ ਸ਼ਬ੍ਦਾਦਿਰੂਪਿਣੀ ।
ਨਿਤ੍ਯਾ ਨਿਰਞ੍ਜਨਾ ਕ੍ਲਿਨ੍ਨਾ ਕ੍ਲੇਦਿਨੀ ਮਦਨਾਤੁਰਾ ॥ ੮੧ ॥

ਮਦਦ੍ਰਵਾ ਦ੍ਰਾਵਿਣੀ ਚ ਦ੍ਰਵਿਣੀ ਚੇਤਿ ਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ।
ਮਦਾਵਿਲਾ ਮਙ੍ਗਲਾ ਚ ਮਨ੍ਮਥਾਨੀ ਮਨਸ੍ਵਿਨੀ ॥ ੮੨ ॥

ਮੋਹਾ ਮੋਦਾ ਮਾਨਮਯੀ ਮਾਯਾ ਮਨ੍ਦਾ ਮਿਤਾਵਤੀ ।
ਵਿਜਯਾ ਵਿਮਲਾ ਚੈਵ ਸ਼ੁਭਾ ਵਿਸ਼੍ਵਾ ਤਥੈਵ ਚ ॥ ੮੩ ॥

ਵਿਭੂਤਿਰ੍ਵਿਨਤਾ ਚੈਵ ਵਿਵਿਧਾ ਵਿਨਤਾ ਕ੍ਰਮਾਤ੍ ।
ਕਮਲਾ ਕਾਮਿਨੀ ਚੈਵ ਕਿਰਾਤਾ ਕੀਰ੍ਤਿਰੂਪਿਣੀ ॥ ੮੪ ॥

ਕੁਟ੍ਟਿਨੀ ਚ ਸਮੁਦ੍ਦਿਸ਼੍ਟਾ ਤਥੈਵ ਕੁਲਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਕਲ੍ਯਾਣੀ ਕਾਲਕੋਲਾ ਚ ਡਾਕਿਨੀ ਸ਼ਾਕਿਨੀ ਤਥਾ ॥ ੮੫ ॥

ਲਾਕਿਨੀ ਕਾਕਿਨੀ ਚੈਵ ਰਾਕਿਨੀ ਕਾਕਿਨੀ ਤਥਾ ।
ਇਚ੍ਛਾਜ੍ਞਾਨਾ ਕ੍ਰਿਯਾਖ੍ਯਾ ਚਾਪ੍ਯਾਯੁਧਾਸ਼੍ਟਕਧਾਰਿਣੀ ॥ ੮੬ ॥

ਕਪਰ੍ਦਿਨੀ ਸਮੁਦ੍ਦਿਸ਼੍ਟਾ ਤਥੈਵ ਕੁਲਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਜ੍ਵਾਲਿਨੀ ਵਿਸ੍ਫੁਲਿਙ੍ਗਾ ਚ ਮਙ੍ਗਲਾ ਸੁਮਨੋਹਰਾ ॥ ੮੭ ॥

ਕਨਕਾ ਕਿਨਵਾ ਵਿਦ੍ਯਾ ਵਿਵਿਧਾ ਚ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ।
ਮੇਸ਼ਾ ਵਸ਼ਾਹ੍ਵਯਾ ਚੈਵ ਮਿਥੁਨਾ ਕਰ੍ਕਟਾ ਤਥਾ ॥ ੮੮ ॥

ਸਿਂਹਾ ਕਨ੍ਯਾ ਤੁਲਾ ਕੀਟਾ ਚਾਪਾ ਚ ਮਕਰਾ ਤਥਾ ।
ਕੁਮ੍ਭਾ ਮੀਨਾ ਚ ਸਾਰਾ ਚ ਸਰ੍ਵਭਕ੍ਸ਼ਾ ਤਥੈਵ ਚ ॥ ੮੯ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਵਿਵਿਧੋਦ੍ਭੂਤਚਿਤ੍ਰਰੂਪਾ ਚ ਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ।
ਨਿਃਸਪਤ੍ਨਾ ਨਿਰਾਤਙ੍ਕਾ ਯਾਚਨਾਚਿਨ੍ਤ੍ਯਵੈਭਵਾ ॥ ੯੦ ॥

ਰਕ੍ਤਾ ਚੈਵ ਤਤਃ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਾ ਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਹਲ੍ਲੇਖਾ ਕ੍ਲੇਦਿਨੀ ਕ੍ਲਿਨ੍ਨਾ ਕ੍ਸ਼ੋਭਿਣੀ ਮਦਨਾਤੁਰਾ ॥ ੯੧ ॥

ਨਿਰਞ੍ਜਨਾ ਰਾਗਵਤੀ ਤਥੈਵ ਮਦਨਾਵਤੀ ।
ਮੇਖਲਾ ਦ੍ਰਾਵਿਣੀ ਵੇਗਵਤੀ ਚੈਵ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ॥ ੯੨ ॥

ਕਮਲਾ ਕਾਮਿਨੀ ਕਲ੍ਪਾ ਕਲਾ ਚ ਕਲਿਤਾਦ੍ਭੁਤਾ ।
ਕਿਰਾਤਾ ਚ ਤਥਾ ਕਾਲਾ ਕਦਨਾ ਕੌਸ਼ਿਕਾ ਤਥਾ ॥ ੯੩ ॥

ਕਮ੍ਬੁਵਾਦਨਿਕਾ ਚੈਵ ਕਾਤਰਾ ਕਪਟਾ ਤਥਾ ।
ਕੀਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚਾਪਿ ਕੁਮਾਰੀ ਚ ਕੁਙ੍ਕੁਮਾ ਪਰਿਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ॥ ੯੪ ॥

ਭਞ੍ਜਿਨੀ ਵੇਗਿਨੀ ਨਾਗਾ ਚਪਲਾ ਪੇਸ਼ਲਾ ਸਤੀ ।
ਰਤਿਃ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾ ਭੋਗਲੋਲਾ ਮਦੋਨ੍ਮਤ੍ਤਾ ਮਨਸ੍ਵਿਨੀ ॥ ੯੫ ॥

ਵਿਹ੍ਵਲਾ ਕਰ੍ਸ਼ਿਣੀ ਲੋਲਾ ਤਥਾ ਮਦਨਮਾਲਿਨੀ ।
ਵਿਨੋਦਾ ਕੌਤੁਕਾ ਪੁਣ੍ਯਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰਿਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ॥ ੯੬ ॥

ਵਾਗੀਸ਼ੀ ਵਰਦਾ ਵਿਸ਼੍ਵਾ ਵਿਭਵਾ ਵਿਘ੍ਨਕਾਰਿਣੀ ।
ਬੀਜਵਿਘ੍ਨਹਰਾ ਵਿਦ੍ਯਾ ਸੁਮੁਖੀ ਸੁਨ੍ਦਰੀ ਤਥਾ ॥ ੯੭ ॥

ਸਾਰਾ ਚ ਸੁਮਨਾ ਚੈਵ ਤਥਾ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਾ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ।
ਸਮਯਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ਵਿਦ੍ਧਾ ਸ਼ਿਵਾ ਵਾਣੀ ਚ ਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ॥ ੯੮ ॥

ਦੂਰਸਿਦ੍ਧਾ ਤਥਾ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਾਥੋ ਵਿਗ੍ਰਹਵਤੀ ਮਤਾ ।
ਨਾਦਾ ਮਨੋਨ੍ਮਨੀ ਪ੍ਰਾਣਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾਰੁਣਵੈਭਵਾ ॥ ੯੯ ॥

ਪ੍ਰਾਣਾਪਾਨਾ ਸਮਾਨਾ ਚ ਵ੍ਯਾਨੋਦਾਨਾ ਚ ਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ।
ਨਾਗਾ ਕੂਰ੍ਮਾ ਚ ਕਕਲਾ ਦੇਵਦਤ੍ਤਾ ਧਨਞ੍ਜਯਾ ॥ ੧੦੦ ॥

ਫਟ੍ਕਾਰੀ ਕਿਙ੍ਕਰਾਰਾਧ੍ਯਾ ਜਯਾ ਚ ਵਿਜਯਾ ਤਥਾ ।
ਹੁਙ੍ਕਾਰੀ ਖੇਚਰੀ ਚਣ੍ਡਂ ਛੇਦਿਨੀ ਕ੍ਸ਼ਪਿਣੀ ਤਥਾ ॥ ੧੦੧ ॥

ਸ੍ਤ੍ਰੀਹੁਙ੍ਕਾਰੀ ਕ੍ਸ਼ੇਮਕਾਰੀ ਚਤੁਰਕ੍ਸ਼ਰਰੂਪਿਣੀ ।
ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾਮਤਵਰ੍ਣਾਙ੍ਗੀ ਕਾਲੀ ਯਾਮ੍ਯਾ ਨਪਾਰ੍ਣਕਾ ॥ ੧੦੨ ॥

ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ਵਾਣੀ ਸਂਸ੍ਕਤਾ ਪ੍ਰਾਕਤਾ ਪਰਾ ।
ਬਹੁਰੂਪਾ ਚਿਤ੍ਤਰੂਪਾ ਰਮ੍ਯਾਨਨ੍ਦਾ ਚ ਕੌਤੁਕਾ ॥ ੧੦੩ ॥

ਤ੍ਰਯਾਖ੍ਯਾ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾਖ੍ਯਾਪ੍ਯਮੇਯਵਿਭਵਾ ਤਥਾ ।
ਵਾਕ੍ਸ੍ਵਰੂਪਾ ਬਿਨ੍ਦੁਸਰ੍ਗਰੂਪਾ ਵਿਸ਼੍ਵਾਤ੍ਮਿਕਾ ਤਥਾ ॥ ੧੦੪ ॥

ਤਥਾ ਤ੍ਰੈਪੁਰਕਨ੍ਦਾਖ੍ਯਾ ਜ੍ਞਾਤ੍ਰਾਦਿਤ੍ਰਿਵਿਧਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਆਯੁਰ੍ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਕੀਰ੍ਤਿਭੋਗਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਾਰੋਗ੍ਯਦਾਯਿਕਾ ॥ ੧੦੫ ॥

ਐਹਿਕਾਮੁਸ਼੍ਮਿਕਜ੍ਞਾਨਮਯੀ ਚ ਪਰਿਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ।
ਜੀਵਾਖ੍ਯਾ ਵਿਜਯਾਖ੍ਯਾ ਚ ਤਥੈਵ ਵਿਸ਼੍ਵਵਿਨ੍ਮਯੀ ॥ ੧੦੬ ॥

ਹਦਾਦਿਵਿਦ੍ਯਾ ਰੂਪਾਦਿਭਾਨੁਰੂਪਾ ਜਗਦ੍ਵਪੁਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਮੋਹਨਿਕਾ ਚੈਵ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਮਤਸਞ੍ਜ੍ਞਿਕਾ ॥ ੧੦੭ ॥

ਸਰ੍ਵਾਪ੍ਯਾਯਨਰੂਪਾ ਚ ਮੋਹਿਨੀ ਕ੍ਸ਼ੋਭਣੀ ਤਥਾ ।
ਕ੍ਲੇਦਿਨੀ ਚ ਸਮਾਖ੍ਯਾਤਾ ਤਥੈਵ ਚ ਮਹੋਦਯਾ ॥ ੧੦੮ ॥

ਸਮ੍ਪਤ੍ਕਰੀ ਹਲਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਣਾ ਸੀਮਾਮਾਤਤਨੂ ਰਤਿਃ ।
ਪ੍ਰੀਤਿਰ੍ਮਨੋਭਵਾ ਵਾਪਿ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਾ ਵਾਰਾਧਿਪਾ ਤਥਾ ॥ ੧੦੯ ॥

ਤ੍ਰਿਕੂਟਾ ਚਾਪਿ ਸ਼ਟ੍ਕੂਟਾ ਪਞ੍ਚਕੂਟਾ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਗਾ ।
ਅਨਾਹਤਗਤਾ ਚੈਵ ਮਣਿਪੂਰਕਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੧੧੦ ॥

ਸ੍ਵਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨਸਮਾਸੀਨਾਧਾਰਸ੍ਥਾਜ੍ਞਾਸਮਾਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਸ਼ਟ੍ਤ੍ਰਿਂਸ਼ਤ੍ਕੂਟਰੂਪਾ ਚ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਨ੍ਮਿਥੁਨਾਤ੍ਮਿਕਾ ॥ ੧੧੧ ॥

ਪਾਦੁਕਾਦਿਕਸਿਦ੍ਧੀਸ਼ਾ ਤਥਾ ਵਿਜਯਦਾਯਿਨੀ ।
ਕਾਮਰੂਪਪ੍ਰਦਾ ਵੇਤਾਲਰੂਪਾ ਚ ਪਿਸ਼ਾਚਿਕਾ ॥ ੧੧੨ ॥

ਵਿਚਿਤ੍ਰਾ ਵਿਭ੍ਰਮਾ ਹਂਸੀ ਭੀਸ਼ਣੀ ਜਨਰਞ੍ਜਿਕਾ ।
ਵਿਸ਼ਾਲਾ ਮਦਨਾ ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਕਾਲਕਣ੍ਠੀ ਮਹਾਭਯਾ ॥ ੧੧੩ ॥

ਮਾਹੇਨ੍ਦ੍ਰੀ ਸ਼ਙ੍ਖਿਨੀ ਚੈਨ੍ਦ੍ਰੀ ਮਙ੍ਗਲਾ ਵਟਵਾਸਿਨੀ ।
ਮੇਖਲਾ ਸਕਲਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਮਾਲਿਨੀ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਯਿਕਾ ॥ ੧੧੪ ॥

ਸੁਲੋਚਨਾ ਸੁਸ਼ੋਭਾ ਚ ਕਾਮਦਾ ਚ ਵਿਲਾਸਿਨੀ ।
ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ਨਨ੍ਦਿਨੀ ਚ ਸ੍ਵਰ੍ਣਰੇਖਾ ਮਨੋਹਰਾ ॥ ੧੧੫ ॥

ਪ੍ਰਮੋਦਾ ਰਾਗਿਣੀ ਸਿਦ੍ਧਾ ਪਦ੍ਮਿਨੀ ਚ ਰਤਿਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਕਲ੍ਯਾਣਦਾ ਕਲਾਦਕ੍ਸ਼ਾ ਤਤਸ਼੍ਚ ਸੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੧੧੬ ॥

ਵਿਭ੍ਰਮਾ ਵਾਹਕਾ ਵੀਰਾ ਵਿਕਲਾ ਕੋਰਕਾ ਕਵਿਃ ।
ਸਿਂਹਨਾਦਾ ਮਹਾਨਾਦਾ ਸੁਗ੍ਰੀਵਾ ਮਰ੍ਕਟਾ ਸ਼ਠਾ ॥ ੧੧੭ ॥

ਬਿਡਾਲਾਕ੍ਸ਼ਾ ਬਿਡਾਲਾਸ੍ਯਾ ਕੁਮਾਰੀ ਖੇਚਰੀ ਭਵਾ ।
ਮਯੂਰਾ ਮਙ੍ਗਲਾ ਭੀਮਾ ਦ੍ਵਿਪਵਕ੍ਤ੍ਰਾ ਖਰਾਨਨਾ ॥ ੧੧੮ ॥

ਮਾਤਙ੍ਗੀ ਚ ਨਿਸ਼ਾਚਾਰਾ ਵਸ਼ਗ੍ਰਾਹਾ ਵਕਾਨਨਾ ।
ਸੈਰਿਭਾਸ੍ਯਾ ਗਜਮੁਖਾ ਪਸ਼ੁਵਕ੍ਤ੍ਰਾ ਮਗਾਨਨਾ ॥ ੧੧੯ ॥

ਕ੍ਸ਼ੋਭਕਾ ਮਣਿਭਦ੍ਰਾ ਚ ਕ੍ਰੀਡਕਾ ਸਿਂਹਚਕ੍ਰਕਾ ।
ਮਹੋਦਰਾ ਸ੍ਥੂਲਸ਼ਿਖਾ ਵਿਕਤਾਸ੍ਯਾ ਵਰਾਨਨਾ ॥ ੧੨੦ ॥

ਚਪਲਾ ਕੁਕ੍ਕੁਟਾਸ੍ਯਾ ਚ ਪਾਵਿਨੀ ਮਦਨਾਲਸਾ ।
ਮਨੋਹਰਾ ਦੀਰ੍ਘਜਙ੍ਘਾ ਸ੍ਥੂਲਦਨ੍ਤਾ ਦਸ਼ਾਨਨਾ ॥ ੧੨੧ ॥

ਸੁਮੁਖਾ ਪਣ੍ਡਿਤਾ ਕ੍ਰੁਦ੍ਧਾ ਵਰਾਹਾਸ੍ਯਾ ਸਟਾਮੁਖਾ ।
ਕਪਟਾ ਕੌਤੁਕਾ ਕਾਲਾ ਕਿਙ੍ਕਰਾ ਕਿਤਵਾ ਖਲਾ ॥ ੧੨੨ ॥

ਭਕ੍ਸ਼ਕਾ ਭਯਦਾ ਸਿਦ੍ਧਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ਚ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ।
ਜਯਾ ਚ ਵਿਜਯਾ ਦੁਰ੍ਗਾ ਭਦ੍ਰਾ ਭਦ੍ਰਕਰੀ ਤਥਾ ॥ ੧੨੩ ॥

ਅਮ੍ਬਿਕਾ ਵਾਮਦੇਵੀ ਚ ਮਹਾਮਾਯਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਵਿਦਾਰਿਕਾ ਵਿਸ਼੍ਵਮਯੀ ਵਿਸ਼੍ਵਾ ਵਿਸ਼੍ਵਵਿਭਞ੍ਜਿਤਾ ॥ ੧੨੪ ॥

ਵੀਰਾ ਵਿਕ੍ਸ਼ੋਭਿਣੀ ਵਿਦ੍ਯਾ ਵਿਨੋਦਾ ਬੀਜਵਿਗ੍ਰਹਾ ।
ਵੀਤਸ਼ੋਕਾ ਵਿਸ਼ਗ੍ਰੀਵਾ ਵਿਪੁਲਾ ਵਿਜਯਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੨੫ ॥

ਵਿਭਵਾ ਵਿਵਿਧਾ ਵਿਪ੍ਰਾ ਤਥੈਵ ਪਰਿਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ।
ਮਨੋਹਰਾ ਮਙ੍ਗਲਾ ਚ ਮਦੋਤ੍ਸਿਕ੍ਤਾ ਮਨਸ੍ਵਿਨੀ ॥ ੧੨੬ ॥

ਮਾਨਿਨੀ ਮਧੁਰਾ ਮਾਯਾ ਮੋਹਿਨੀ ਚ ਤਥਾ ਸ੍ਮਤਾ ।
ਭਦ੍ਰਾ ਭਵਾਨੀ ਭਵ੍ਯਾ ਚ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਸ਼ੁਚਿਸ੍ਮਿਤਾ ॥ ੧੨੭ ॥

ਕਕੁਭਾ ਕਮਲਾ ਕਲ੍ਪਾ ਕਲਾਥੋ ਪੂਰਣੀ ਤਥਾ ।
ਨਿਤ੍ਯਾ ਚਾਪ੍ਯਮਤਾ ਚੈਵ ਜੀਵਿਤਾ ਚ ਤਥਾ ਦਯਾ ॥ ੧੨੮ ॥

ਅਸ਼ੋਕਾ ਹ੍ਯਮਲਾ ਪੂਰ੍ਣਾ ਪੂਰ੍ਣਾ ਭਾਗ੍ਯੋਦ੍ਯਤਾ ਤਥਾ ।
ਵਿਵੇਕਾ ਵਿਭਵਾ ਵਿਸ਼੍ਵਾ ਵਿਤਤਾ ਚ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ॥ ੧੨੯ ॥

ਕਾਮਿਨੀ ਖੇਚਰੀ ਗਰ੍ਵਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਗੌਰੀ ਸ਼ਿਵਾ ਹ੍ਯਮੇਯਾ ਚ ਵਿਮਲਾ ਵਿਜਯਾ ਪਰਾ ॥ ੧੩੦ ॥

ਪਵਿਤ੍ਰਾ ਪਦ੍ਮਿਨੀ ਵਿਦ੍ਯਾ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਿਵਵਲ੍ਲਭਾ ।
ਅਸ਼ੇਸ਼ਰੂਪਾ ਹ੍ਯਾਨਨ੍ਦਾਮ੍ਬੁਜਾਕ੍ਸ਼ੀ ਚਾਪ੍ਯਨਿਨ੍ਦਿਤਾ ॥ ੧੩੧ ॥

ਵਰਦਾ ਵਾਕ੍ਯਦਾ ਵਾਣੀ ਵਿਵਿਧਾ ਵੇਦਵਿਗ੍ਰਹਾ ।
ਵਿਦ੍ਯਾ ਵਾਗੀਸ਼੍ਵਰੀ ਸਤ੍ਯਾ ਸਂਯਤਾ ਚ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ॥ ੧੩੨ ॥

ਨਿਰ੍ਮਲਾਨਨ੍ਦਰੂਪਾ ਚ ਹ੍ਯਮਤਾ ਮਾਨਦਾ ਤਥਾ ।
ਪੂਸ਼ਾ ਚੈਵ ਤਥਾ ਪੁਸ਼੍ਟਿਸ੍ਤੁਸ਼੍ਟਿਸ਼੍ਚਾਪਿ ਰਤਿਰ੍ਧਤਿਃ ॥ ੧੩੩ ॥

ਸ਼ਸ਼ਿਨੀ ਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾ ਕਾਨ੍ਤਿਰ੍ਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਾ ਸ਼੍ਰੀਃ ਪ੍ਰੀਤਿਰਙ੍ਗਦਾ ।
ਪੂਰ੍ਣਾ ਪੂਰ੍ਣਾਮਤਾ ਕਾਮਦਾਯਿਨੀਨ੍ਦੁਕਲਾਤ੍ਮਿਕਾ ॥ ੧੩੪ ॥

ਤਪਿਨੀ ਤਾਪਿਨੀ ਧੂਮ੍ਰਾ ਮਰੀਚਿਰ੍ਜ੍ਵਾਲਿਨੀ ਰੁਚਿਃ ।
ਸੁਸ਼ੁਮ੍ਣਾ ਭੋਗਦਾ ਵਿਸ਼੍ਵਾ ਬਾਧਿਨੀ ਧਾਰਿਣੀ ਕ੍ਸ਼ਮਾ ॥ ੧੩੫ ॥

ਧੂਮ੍ਰਾਰ੍ਚਿਰੂਸ਼੍ਮਾ ਜ੍ਵਲਿਨੀ ਜ੍ਵਾਲਿਨੀ ਵਿਸ੍ਫੁਲਿਙ੍ਗਿਨੀ ।
ਸੁਸ਼੍ਰੀਃ ਸ੍ਵਰੂਪਾ ਕਪਿਲਾ ਹਵ੍ਯਕਵ੍ਯਵਹਾ ਤਥਾ ॥ ੧੩੬ ॥

ਘਸ੍ਮਰਾ ਵਿਸ਼੍ਵਕਵਲਾ ਲੋਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਲੋਲਜਿਹ੍ਵਿਕਾ ।
ਸਰ੍ਵਭਕ੍ਸ਼ਾ ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ੀ ਨਿਃਸਙ੍ਗਾ ਚ ਗਤਿਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੩੭ ॥

ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯਾ ਚਾਪ੍ਰਮੇਯਾ ਚ ਪੂਰ੍ਣਰੂਪਾ ਦੁਰਾਸਦਾ ।
ਸਰ੍ਵਾ ਸਂਸਿਦ੍ਧਿਰੂਪਾ ਚ ਪਾਵਨੀਤ੍ਯੇਕਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੩੮ ॥

ਤਥਾ ਯਾਮਲਵੇਧਾਖ੍ਯਾ ਸ਼ਾਕ੍ਤੇ ਵੇਦਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਤਥਾ ਸ਼ਾਮ੍ਭਵਵੇਧਾ ਚ ਭਾਵਨਾਸਿਦ੍ਧਿਸੂਚਿਨੀ ॥ ੧੩੯ ॥

ਵਹ੍ਨਿਰੂਪਾ ਤਥਾ ਦਸ੍ਰਾ ਹ੍ਯਮਾਵਿਧ੍ਨਾ ਭੁਜਙ੍ਗਮਾ ।
ਸ਼ਣ੍ਮੁਖਾ ਰਵਿਰੂਪਾ ਚ ਮਾਤਾ ਦੁਰ੍ਗਾ ਦਿਸ਼ਾ ਤਥਾ ॥ ੧੪੦ ॥

ਧਨਦਾ ਕੇਸ਼ਵਾ ਚਾਪਿ ਯਮੀ ਚੈਵ ਹਰਾ ਸ਼ਸ਼ਾ ।
ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ ਚ ਯਮੀ ਵਹ੍ਨਿਰੂਪਾ ਧਾਤ੍ਰੀਤਿ ਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ॥ ੧੪੧ ॥

ਚਨ੍ਦ੍ਰਾ ਸ਼ਿਵਾਦਿਤਿਰ੍ਜੀਵਾ ਸਰ੍ਪਿਣੀ ਪਿਤਰੂਪਿਣੀ ।
ਅਰ੍ਯਮ੍ਣਾ ਚ ਭਗਾ ਸੂਰ੍ਯਾ ਤ੍ਵਾਸ਼੍ਟ੍ਰਿਮਾਰੁਤਿਸਞ੍ਜ੍ਞਿਕਾ ॥ ੧੪੨ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਗ੍ਨਿਰੂਪਾ ਮਿਤ੍ਰਾ ਚਾਪੀਨ੍ਦ੍ਰਾਣੀ ਨਿਰਤਿਰ੍ਜਲਾ ।
ਵੈਸ਼੍ਵਦੇਵੀ ਹਰਿਤਭੂਰ੍ਵਾਸਵੀ ਵਰੁਣਾ ਜਯਾ ॥ ੧੪੩ ॥

ਅਹਿਰ੍ਬੁਧ੍ਨ੍ਯਾ ਪੂਸ਼ਣੀ ਚ ਤਥਾ ਕਾਰਸ੍ਕਰਾਮਲਾ ।
ਉਦੁਮ੍ਬਰਾ ਜਮ੍ਬੁਕਾ ਚ ਖਦਿਰਾ ਕਸ਼੍ਣਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੪੪ ॥

ਵਂਸ਼ਾ ਚ ਪਿਪ੍ਪਲਾ ਨਾਗਾ ਰੋਹਿਣਾ ਚ ਪਲਾਸ਼ਕਾ ।
ਪਕ੍ਸ਼ਕਾ ਚ ਤਥਾਮ੍ਬਸ਼੍ਠਾ ਬਿਲ੍ਵਾ ਚਾਰ੍ਜੁਨਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੪੫ ॥

ਵਿਕਙ੍ਕਤਾ ਚ ਕਕੁਭਾ ਸਰਲਾ ਚਾਪਿ ਸਰ੍ਜਿਕਾ ।
ਬਞ੍ਜੁਲਾ ਪਨਸਾਰ੍ਕਾ ਚ ਸ਼ਮੀ ਹਲਿਪ੍ਰਿਯਾਮ੍ਰਕਾ ॥ ੧੪੬ ॥

ਨਿਮ੍ਬਾ ਮਧੂਕਸਞ੍ਜ੍ਞਾ ਚਾਪ੍ਯਸ਼੍ਵਤ੍ਥਾ ਚ ਗਜਾਹ੍ਵਯਾ ।
ਨਾਗਿਨੀ ਸਰ੍ਪਿਣੀ ਚੈਵ ਸ਼ੁਨੀ ਚਾਪਿ ਬਿਡਾਲਿਕੀ ॥ ੧੪੭ ॥

ਛਾਗੀ ਮਾਰ੍ਜਾਰਿਕਾ ਮੂਸ਼ੀ ਵਸ਼ਭਾ ਮਾਹਿਸ਼ੀ ਤਥਾ ।
ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲੀ ਸੈਰਿਭੀ ਵ੍ਯਾਘ੍ਰੀ ਹਰਿਣੀ ਚ ਮਗੀ ਸ਼ੁਨੀ ॥ ੧੪੮ ॥

ਕਪਿਰੂਪਾ ਚ ਗੋਘਣ੍ਟਾ ਵਾਨਰੀ ਚ ਨਰਾਸ਼੍ਵਿਨੀ ।
ਨਗਾ ਗੌਰ੍ਹਸ੍ਤਿਨੀ ਚੇਤਿ ਤਥਾ ਸ਼ਟ੍ਚਕ੍ਰਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੪੯ ॥

ਤ੍ਰਿਖਣ੍ਡਾ ਤੀਰਪਾਲਾਖ੍ਯਾ ਭ੍ਰਾਮਣੀ ਦ੍ਰਵਿਣੀ ਤਥਾ ।
ਸੋਮਾ ਸੂਰ੍ਯਾ ਤਿਥਿਰ੍ਵਾਰਾ ਯੋਗਾਰ੍ਕ੍ਸ਼ਾ ਕਰਣਾਤ੍ਮਿਕਾ ॥ ੧੫੦ ॥

ਯਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ਤਾਰਣਾ ਵ੍ਯੋਮਸ਼ਬ੍ਦਾਦ੍ਯਾ ਪ੍ਰਾਣਿਨੀ ਚ ਧੀਃ ।
ਕ੍ਰੋਧਿਨੀ ਸ੍ਤਮ੍ਭਿਨੀ ਚਣ੍ਡੋਚ੍ਚਣ੍ਡਾ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮ੍ਯਾਦਿਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੫੧ ॥

ਸਿਂਹਸ੍ਥਾ ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਗਾ ਚੈਵ ਗਜਾਸ਼੍ਵਗਰੁਡਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਭੌਮਾਪ੍ਯਾ ਤੈਜਸੀ ਵਾਯੁਰੂਪਿਣੀ ਨਾਭਸਾ ਤਥਾ ॥ ੧੫੨ ॥

ਏਕਵਕ੍ਤ੍ਰਾ ਚਤੁਰ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰਾ ਨਵਵਕ੍ਤ੍ਰਾ ਕਲਾਨਨਾ ।
ਪਞ੍ਚਵਿਂਸ਼ਤਿਵਕ੍ਤ੍ਰਾ ਚ ਸ਼ਡ੍ਵਿਂਸ਼ਦ੍ਵਦਨਾ ਤਥਾ ॥ ੧੫੩ ॥

ਊਨਪਞ੍ਚਾਸ਼ਦਾਸ੍ਯਾ ਚ ਚਤੁਃਸ਼ਸ਼੍ਟਿਮੁਖਾ ਤਥਾ ।
ਏਕਾਸ਼ੀਤਿਮੁਖਾ ਚੈਵ ਸ਼ਤਾਨਨਸਮਨ੍ਵਿਤਾ ॥ ੧੫੪ ॥

ਸ੍ਥੂਲਰੂਪਾ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਰੂਪਾ ਤੇਜੋਵਿਗ੍ਰਹਧਾਰਿਣੀ ।
ਵਣਾਵਤ੍ਤਿਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਨਾਥਾਵਤ੍ਤਿਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੫੫ ॥

ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਵਤ੍ਤਿਸ੍ਵਰੂਪਾਪਿ ਨਿਤ੍ਯਾਵਤ੍ਤਿਵਪੁਰ੍ਦ੍ਧਰਾ ॥ ੧੫੬ ॥

ਅਙ੍ਗਾਵਤ੍ਤਿਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚਾਪ੍ਯਾਯੁਧਾਵਤ੍ਤਿਰੂਪਿਣੀ ।
ਗੁਰੁਪਙ੍ਕ੍ਤਿਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਵਿਦ੍ਯਾਵਤ੍ਤਿਤਨੁਸ੍ਤਥਾ ॥ ੧੫੭ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦ੍ਯਾਵਤ੍ਤਿਰੂਪਾ ਚ ਪਰਾ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿਕਾ ਤਥਾ ।
ਮਧ੍ਯਮਾ ਵੈਖਰੀ ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਕਣ੍ਠਤਾਲ੍ਵੋਸ਼੍ਠਦਨ੍ਤਗਾ ॥ ੧੫੮ ॥

ਜਿਹ੍ਵਾਮੂਲਗਤਾ ਨਾਸਾਗਤੋਰਃਸ੍ਥਲਗਾਮਿਨੀ ।
ਪਦਵਾਕ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਵੇਦਭਾਸ਼ਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੫੯ ॥

ਸੇਕਾਖ੍ਯਾ ਵੀਕ੍ਸ਼ਣਾਖ੍ਯਾ ਚੋਪਦੇਸ਼ਾਖ੍ਯਾ ਤਥੈਵ ਚ ।
ਵ੍ਯਾਕੁਲਾਕ੍ਸ਼ਰਸਙ੍ਕੇਤਾ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਵਾਦਿਕਾ ॥ ੧੬੦ ॥

ਜਪਹੋਮਾਰ੍ਚਨਧ੍ਯਾਨਯਨ੍ਤ੍ਰਤਰ੍ਪਣਰੂਪਿਣੀ ।
ਸਿਦ੍ਧਸਾਰਸ੍ਵਤਾ ਮਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯਾ ਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤਥਾ ॥ ੧੬੧ ॥

ਗਾਰੁਡਾ ਚਾਨ੍ਨਪੂਰ੍ਣਾ ਚਾਪ੍ਯਸ਼੍ਵਾਰੂਢਾ ਨਵਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਗੌਰੀ ਚ ਦੇਵੀ ਹਦਯਾ ਲਕ੍ਸ਼ਦਾ ਚ ਮਤਙ੍ਗਿਨੀ ॥ ੧੬੨ ॥

ਨਿਸ਼੍ਕਤ੍ਰਯਪਦਾ ਚੇਸ਼੍ਟਾਵਾਦਿਨੀ ਚ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ।
ਰਾਜਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਸਿਦ੍ਧਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਗਵਾਨਨਾ ॥ ੧੬੩ ॥

ਇਤ੍ਯੇਵਂ ਲਲਿਤਾਦੇਵ੍ਯਾ ਦਿਵ੍ਯਂ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਸਿਦ੍ਧਿਦਂ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਗਫਲਪ੍ਰਦਮ੍ ॥ ੧੬੪ ॥

ਏਤਨ੍ਨਿਤ੍ਯਮੁਸ਼ਃਕਾਲੇ ਯੋ ਜਪੇਚ੍ਛੁਦ੍ਧਮਾਨਸਃ ।
ਸ ਯੋਗੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਜ੍ਜ੍ਞਾਨੀ ਸ਼ਿਵਯੋਗੀ ਤਥਾऽऽਤ੍ਮਵਿਤ੍ ॥ ੧੬੫ ॥

ਦ੍ਵਿਰਾਵਤ੍ਤ੍ਯਾ ਪ੍ਰਜਪਤੋ ਹ੍ਯਾਯੁਰਾਰੋਗ੍ਯਸਮ੍ਪਦਃ ।
ਲੋਕਾਨੁਰਞ੍ਜਨਂ ਨਾਰੀਨਪਾਵਰ੍ਜਨਕਰ੍ਮ ਚ ॥ ੧੬੬ ॥

ਅਪਥਕ੍ਤ੍ਵੇਨ ਸਿਦ੍ਧ੍ਯਨ੍ਤਿ ਸਾਧਕਸ੍ਯਾਸ੍ਯ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤਮ੍ ।
ਤ੍ਰਿਰਾਵਤ੍ਤ੍ਯਾਸ੍ਯ ਵੈ ਪੁਂਸੋ ਵਿਸ਼੍ਵਂ ਭੂਯਾਦ੍ਵਸ਼ੇऽਖਿਲਮ੍ ॥ ੧੬੭ ॥

ਚਤੁਰਾਵਤ੍ਤਿਤਸ਼੍ਚਾਸ੍ਯ ਸਮੀਹਿਤਮਨਾਰਤਮ੍ ।
ਫਲਤ੍ਯੇਵ ਪ੍ਰਯੋਗਾਰ੍ਹੋ ਲੋਕਰਕ੍ਸ਼ਾਕਰੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੬੮ ॥

ਪਞ੍ਚਾਵਤ੍ਤ੍ਯਾ ਨਰਾ ਨਾਰ੍ਯੋ ਨਪਾ ਦੇਵਾਸ਼੍ਚ ਜਨ੍ਤਵਃ ।
ਭਜਨ੍ਤ੍ਯੇਨਂ ਸਾਧਕਂ ਚ ਦੇਵ੍ਯਾਮਾਹਿਤਚੇਤਸਃ ॥ ੧੬੯ ॥

ਸ਼ਡਾਵਤ੍ਤ੍ਯਾ ਤਨ੍ਮਯਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ਸਾਧਕਸ਼੍ਚਾਸ੍ਯ ਸਿਦ੍ਧਯਃ ।
ਅਚਿਰੇਣੈਵ ਦੇਵੀਨਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦਾਤ੍ਸਮ੍ਭਵਨ੍ਤਿ ਚ ॥ ੧੭੦ ॥

ਸਪ੍ਤਾਵਤ੍ਤ੍ਯਾਰਿਰੋਗਾਦਿਕਤ੍ਯਾਪਸ੍ਮਾਰਨਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਅਸ਼੍ਟਾਵਤ੍ਤ੍ਯਾ ਨਰੋ ਭੂਪਾਨ੍ਨਿਗ੍ਰਹਾਨੁਗ੍ਰਹਕ੍ਸ਼ਮਃ ॥ ੧੭੧ ॥

ਨਵਾਵਤ੍ਤ੍ਯਾ ਮਨ੍ਮਥਾਭੋ ਵਿਕ੍ਸ਼ੋਭਯਤਿ ਭੂਤਲਮ੍ ।
ਦਸ਼ਾਵਤ੍ਤ੍ਯਾ ਪਠੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਵਾਗ੍ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਕਾਨ੍ਤਿਸਿਦ੍ਧਯੇ ॥ ੧੭੨ ॥

ਰੁਦ੍ਰਾ ਵਤ੍ਤ੍ਯਾਖਿਲਰ੍ਦ੍ਧਿਸ਼੍ਚ ਤਦਾਯਤ੍ਤਂ ਜਗਦ੍ਭਵੇਤ੍ ।
ਅਰ੍ਕਾਵਤ੍ਤ੍ਯਾ ਸਿਦ੍ਧਿਭਿਃ ਸ੍ਯਾਦ੍ਦਿਗ੍ਭਿਰ੍ਮਰ੍ਤ੍ਯੋ ਹਰੋਪਮਃ ॥ ੧੭੩ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਾਵਤ੍ਤ੍ਯਾ ਤੁ ਵਿਜਯੀ ਸਰ੍ਵਤਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ਸੁਖੀ ਨਰਃ ।
ਸ਼ਕ੍ਰਾਵਤ੍ਤ੍ਯਾਖਿਲੇਸ਼੍ਟਾਪ੍ਤਿਃ ਸਰ੍ਵਤੋ ਮਙ੍ਗਲਂ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੭੪ ॥

ਤਿਥ੍ਯਾਵਤ੍ਤ੍ਯਾਖਿਲਾਨਿਸ਼੍ਟਾਨਯਤ੍ਨਾਦਾਪ੍ਨੁਯਾਨ੍ਨਰਃ ।
ਸ਼ੋਡਸ਼ਾਵਤ੍ਤਿਤੋ ਭੂਯਾਨ੍ਨਰਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੭੫ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਂ ਸ੍ਰਸ਼੍ਟੁਂ ਪਾਲਯਿਤੁਂ ਸਂਹਰ੍ਤੁਂ ਚ ਕ੍ਸ਼ਮੋ ਭਵੇਤ੍ ।
ਮਣ੍ਡਲਂ ਮਾਸਮਾਤ੍ਰਂ ਵਾ ਯੋ ਜਪੇਦ੍ਯਦ੍ਯਦਾਸ਼ਯਃ ॥ ੧੭੬ ॥

ਤਤ੍ਤਦੇਵਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ਸਤ੍ਯਂ ਸ਼ਿਵਸ੍ਯ ਵਚਨਂ ਯਥਾ ।
ਇਤ੍ਯੇਤਤ੍ਕਥਿਤਂ ਵਿਪ੍ਰ ਨਿਤ੍ਯਾਵਤ੍ਤ੍ਯਰ੍ਚਨਾਸ਼੍ਰਿਤਮ੍ ॥ ੧੭੭ ॥

ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਮਨਸੋऽਭੀਸ਼੍ਟਸਮ੍ਪਾਦਨਕ੍ਸ਼ਮਮ੍ ॥ ੧੭੮ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਬਹਨ੍ਨਾਰਦੀਯਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰ੍ਵਭਾਗੇ ਤਤੀਯਪਾਦੇ
ਬਹਦੁਪਾਖ੍ਯਾਨੇ ਸਕਵਚ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥ ੮੯ ॥

Also Read 1000 Names of Lalita from Naradapurana:

1000 Names of Sri Lalita | Sahasranama Stotram from Naradapurana in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top