Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Lalita | Sahasranama Stotram from Naradapurana Lyrics in Telugu

Lalitasahasranamastotram from Naradapurana Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీలలితాసహస్రనామస్తోత్రమ్ నారదపురాణాన్తర్గతమ్ ॥
॥ నారదపురాణాన్తర్గతే సకవచ శ్రీలలితాసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

సనత్కుమార ఉవాచ-
అథా సామావృతిస్థానాం శక్తీనాం సమయేన చ ।
or together ?? అథాసామావృతిస్థానాం as అథ అసాం ఆవృత్తిస్థానాం శక్తీనాం
నామ్నాం సహస్రం వక్ష్యామి గురుధ్యానపురఃసరమ్ ॥ ౧ ॥

నాథా నవ ప్రకాశాద్యాః సుభగాన్తాః ప్రకీర్తితాః ।
భూమ్యాదీని శివాన్తాని విద్ధి తత్త్వాని నారద ॥ ౨ ॥

గురుజన్మాదిపర్వాణి దర్శాన్తాని చ సప్త వై ।
ఏతాని ప్రాఙ్మనోవృత్త్యా చిన్తయేత్సాధకోత్తమః ॥ ౩ ॥

గురుస్తోత్రం జపేచ్చాపి తద్గతేనాన్తరాత్మనా ।
నమస్తే నాథ భగవఞ్శివాయ గురురూపిణే ॥ ౪ ॥

విద్యావతారసంసిద్ధ్యై స్వీకృతానేకవిగ్రహ ।
నవాయ నవరూపాయ పరమార్థైకరూపిణే ॥ ౫ ॥

సర్వాజ్ఞానతమోభేదభానవే చిద్ఘనాయ తే ।
స్వతన్త్రాయ దయాకౢప్తవిగ్రహాయ శివాత్మనే ॥ ౬ ॥

పరతన్త్రాయ భక్తానాం భవ్యానాం భవ్యరూపిణే ।
వివేకినాం వివేకాయ విమర్శాయ విమర్శినామ్ ॥ ౭ ॥

ప్రకాశానాం ప్రకాశాయ జ్ఞానినాం జ్ఞానరూపిణే ।
పురస్తాత్పార్శ్వయోః పృష్ఠే నమః కుర్యాముపర్యధః ॥ ౮ ॥

సదా మచ్చిత్తసదనే విధేహి భవదాసనమ్ ।
ఇతి స్తుత్వా గురుం భక్త్యా పరాం దేవీం విచిన్తయేత్ ॥ ౯ ॥

గణేశగ్రహనక్షత్రయోగినీరాశిరూపిణీమ్ ।
దేవీం మన్త్రమయీం నౌమి మాతృకాపీఠరూపిణీమ్ ॥ ౧౦ ॥

ప్రణమామి మహాదేవీం మాతృకాం పరమేశ్వరీమ్ ।
కాలహృల్లోహలోల్లోహకలానాశనకారిణీమ్ ॥ ౧౧ ॥

యదక్షరైకమాత్రేఽపి సంసిద్ధే స్పర్ద్ధతే నరః ।
రవితాక్ష్యేన్దుకన్దర్పైః శఙ్కరానలవిష్ణుభిః ॥ ౧౨ ॥

యదక్షరశశిజ్యోత్స్నామణ్డితం భువనత్రయమ్ ।
వన్దే సర్వేశ్వరీం దేవీం మహాశ్రీసిద్ధమాతృకామ్ ॥ ౧౩ ॥

యదక్షరమహాసూత్రప్రోతమేతజ్జగత్త్రయమ్ ।
బ్రహ్మాణ్డాదికటాహాన్తం తాం వన్దే సిద్ధమాతృకామ్ ॥ ౧౪ ॥

యదేకాదశమాధారం బీజం కోణత్రయోద్భవమ్ ।
బ్రహ్మాణ్డాదికటాహాన్తం జగదద్యాపి దృశ్యతే ॥ ౧౫ ॥

అకచాదిటతోన్నద్ధపయశాక్షరవర్గిణీమ్ ।
జ్యేష్ఠాఙ్గబాహుహృత్కణ్ఠకటిపాదనివాసినీమ్ ॥ ౧౬ ॥

నౌమీకారాక్షరోద్ధారాం సారాత్సారాం పరాత్పరామ్ ।
ప్రణమామి మహాదేవీం పరమానన్దరూపిణీమ్ ॥ ౧౭ ॥

అథాపి యస్యా జానన్తి న మనాగపి దేవతాః ।
కేయం కస్మాత్క్వ కేనేతి సరూపారూపభావనామ్ ॥ ౧౮ ॥

వన్దే తామహమక్షయ్యాం క్షకారాక్షరరూపిణీమ్ ।
దేవీం కులకలోల్లోలప్రోల్లసన్తీం శివాం పరామ్ ॥ ౧౯ ॥

వర్గానుక్రమయోగేన యస్యాఖ్యోమాష్టకం స్థితమ్ ।
వన్దే తామష్టవర్గోత్థమహాసిద్ధ్యాదికేశ్వరీమ్ ॥ ౨౦ ॥

కామపూర్ణజకారాఖ్యసుపీఠాన్తర్న్నివాసినీమ్ ।
చతురాజ్ఞాకోశభూతాం నౌమి శ్రీత్రిపురామహమ్ ॥ ౨౧ ॥

ఏతత్స్తోత్రం తు నిత్యానాం యః పఠేత్సుసమాహితః ।
పూజాదౌ తస్య సర్వాస్తా వరదాః స్యుర్న సంశయః ॥ ౨౨ ॥

అథ తే కవచం దేవ్యా వక్ష్యే నవరతాత్మకమ్ ।
యేన దేవాసురనరజయీ స్యాత్సాధకః సదా ॥ ౨౩ ॥

సర్వతః సర్వదాఽఽత్మానం లలితా పాతు సర్వగా ।
కామేశీ పురతః పాతు భగమాలీ త్వనన్తరమ్ ॥ ౨౪ ॥

దిశం పాతు తథా దక్షపార్శ్వం మే పాతు సర్వదా ।
నిత్యక్లిన్నాథ భేరుణ్డా దిశం మే పాతు కౌణపీమ్ ॥ ౨౫ ॥

తథైవ పశ్చిమం భాగం రక్షతాద్వహ్నివాసినీ ।
మహావజ్రేశ్వరీ నిత్యా వాయవ్యే మాం సదావతు ॥ ౨౬ ॥

వామపార్శ్వం సదా పాతు ఇతీమేలరితా తతః ।
మాహేశ్వరీ దిశం పాతు త్వరితం సిద్ధదాయినీ ॥ ౨౭ ॥

పాతు మామూర్ధ్వతః శశ్వద్దేవతా కులసున్దరీ ।
అధో నీలపతాకాఖ్యా విజయా సర్వతశ్చ మామ్ ॥ ౨౮ ॥

కరోతు మే మఙ్గలాని సర్వదా సర్వమఙ్గలా ।
దేహేన్ద్రియమనఃప్రాణాఞ్జ్వాలామాలినివిగ్రహా ॥ ౨౯ ॥

పాలయత్వనిశం చిత్తా చిత్తం మే సర్వదావతు ।
కామాత్క్రోధాత్తథా లోభాన్మోహాన్మానాన్మదాదపి ॥ ౩౦ ॥

పాపాన్మాం సర్వతః శోకాత్సఙ్క్షయాత్సర్వతః సదా ।
అసత్యాత్క్రూరచిన్తాతో హింసాతశ్చౌరతస్తథా ।
స్తైమిత్యాచ్చ సదా పాన్తు ప్రేరయన్త్యః శుభం ప్రతి ॥ ౩౧ ॥

నిత్యాః షోడశ మాం పాన్తు గజారూఢాః స్వశక్తిభిః ।
తథా హయసమారూఢాః పాన్తు మాం సర్వతః సదా ॥ ౩౨ ॥

సింహారూఢాస్తథా పాన్తు పాన్తు ఋక్షగతా అపి ।
రథారూఢాశ్చ మాం పాన్తు సర్వతః సర్వదా రణే ॥ ౩౩ ॥

తార్క్ష్యారూఢాశ్చ మాం పాన్తు తథా వ్యోమగతాశ్చ తాః ।
భూతగాః సర్వగాః పాన్తు పాన్తు దేవ్యశ్చ సర్వదా ॥ ౩౪ ॥

భూతప్రేతపిశాచాశ్చ పరకృత్యాదికాన్ గదాన్ ।
ద్రావయన్తు స్వశక్తీనాం భూషణైరాయుధైర్మమ ॥ ౩౫ ॥

గజాశ్వద్వీపిపఞ్చాస్యతార్క్ష్యారూఢాఖిలాయుధాః ।
అసఙ్ఖ్యాః శక్తయో దేవ్యః పాన్తు మాం సర్వతః సదా ॥ ౩౬ ॥

సాయం ప్రాతర్జపన్నిత్యాకవచం సర్వరక్షకమ్ ।
కదాచిన్నాశుభం పశ్యేత్సర్వదానన్దమాస్థితః ॥ ౩౭ ॥

ఇత్యేతత్కవచం ప్రోక్తం లలితాయాః శుభావహమ్ ।
యస్య సన్ధారణాన్మర్త్యో నిర్భయో విజయీ సుఖీ ॥ ౩౮ ॥

అథ నామ్నాం సహస్రం తే వక్ష్యే సావరణార్చనమ్ ।
షోడశానామపి మునే స్వస్వక్రమగతాత్మకమ్ ॥ ౩౯ ॥

లలితా చాపి వా కామేశ్వరీ చ భగమాలినీ ।
నిత్యక్లిన్నా చ భేరుణ్డా కీర్తితా వహ్నివాసినీ ॥ ౪౦ ॥

వజ్రేశ్వరీ తథా దూతీ త్వరితా కులసున్దరీ ।
నిత్యా సంవిత్తథా నీలపతాకా విజయాహ్వయా ॥ ౪౧ ॥

సర్వమఙ్గలికా చాపి జ్వాలామాలినిసఞ్జ్ఞితా ।
చిత్రా చేతి క్రమాన్నిత్యాః షోడశాపీష్టవిగ్రహాః ॥ ౪౨ ॥

కురుకుల్లా చ వారాహీ ద్వే ఏతే చేష్టవిగ్రహే ।
వశినీ చాపి కామేశీ మోహినీ విమలారుణా ॥ ౪౩ ॥

తపినీ చ తథా సర్వేశ్వరీచాప్యథ కౌలినీ ।
ముద్రాణన్తనురిష్వర్ణరూపా చాపార్ణవిగ్రహా ॥ ౪౪ ॥

పాశవర్ణశరీరా చాకుర్వర్ణసువపుర్ద్ధరా ।
త్రిఖణ్డా స్థాపనీ సన్నిరోధనీ చావగుణ్ఠనీ ॥ ౪౫ ॥

సన్నిధానేషు చాపాఖ్యా తథా పాశాఙ్కుశాభిధా ।
నమస్కృతిస్తథా సఙ్క్షోభణీ విద్రావణీ తథా ॥ ౪౬ ॥

ఆకర్షణీ చ విఖ్యాతా తథైవావేశకారిణీ ।
ఉన్మాదినీ మహాపూర్వా కుశాథో ఖేచరీ మతా ॥ ౪౭ ॥

బీజా శక్త్యుత్థాపనా చ స్థూలసూక్ష్మపరాభిధా ।
అణిమా లఘిమా చైవ మహిమా గరిమా తథా ॥ ౪౮ ॥

ప్రాప్తిః ప్రకామితా చాపి చేశితా వశితా తథా ।
భుక్తిః సిద్ధిస్తథైవేచ్ఛా సిద్ధిరూపా చ కీర్తితా ॥ ౪౯ ॥

బ్రాహ్మీ మాహేశ్వరీ చైవ కౌమారీ వైష్ణవీ తథా ।
వారాహీన్ద్రాణీ చాముణ్డా మహాలక్ష్మీస్వరూపిణీ ॥ ౫౦ ॥

కామా బుద్ధిరహఙ్కారశబ్దస్పర్శస్వరూపిణీ ।
రూపరూపా రసాహ్వా చ గన్ధవిత్తధృతిస్తథా ॥ ౫౧ ॥

నాభబీజామృతాఖ్యా చ స్మృతిదేహాత్మరూపిణీ ।
కుసుమా మేఖలా చాపి మదనా మదనాతురా ॥ ౫౨ ॥

రేఖా సంవేగినీ చైవ హ్యఙ్కుశా మాలినీతి చ ।
సఙ్క్షోభిణీ తథా విద్రావిణ్యాకర్షణరూపిణీ ॥ ౫౩ ॥

ఆహ్లాదినీతి చ ప్రోక్తా తథా సమ్మోహినీతి చ ।
స్తమ్భినీ జమ్భినీ చైవ వశఙ్కర్యథ రఞ్జినీ ॥ ౫౪ ॥

ఉన్మాదినీ తథైవార్థసాధినీతి ప్రకీర్తితా ।
సమ్పత్తిపూర్ణా సా మన్త్రమయీ ద్వన్ద్వక్షయఙ్కరీ ॥ ౫౫ ॥

సిద్ధిః సమ్పత్ప్రదా చైవ ప్రియమఙ్గలకారిణీ ।
కామప్రదా నిగదితా తథా దుఃఖవిమోచినీ ॥ ౫౬ ॥

మృత్యుప్రశమనీ చైవ తథా విఘ్ననివారిణీ ।
అఙ్గసున్దరికా చైవ తథా సౌభాగ్యదాయినీ ॥ ౫౭ ॥

జ్ఞానైశ్వర్యప్రదా జ్ఞానమయీ చైవ చ పఞ్చమీ ।
విన్ధ్యవాసనకా ఘోరస్వరూపా పాపహారిణీ ॥ ౫౮ ॥

తథానన్దమయీ రక్షారూపేప్సితఫలప్రదా ।
జయినీ విమలా చాథ కామేశీ వజ్రిణీ భగా ॥ ౫౯ ॥

త్రైలోక్యమోహనా స్థానా సర్వాశాపరిపూరణీ ।
సర్వసంక్షోభణగతా సౌభాగ్యప్రదసంస్థితా ॥ ౬౦ ॥

సవార్థసాధకాగారా సర్వరోగహరాస్థితా ।
సర్వరక్షాకరాస్థానా సర్వసిద్ధిప్రదస్థితా ॥ ౬౧ ॥

సర్వానన్దమయాధారబిన్దుస్థానశివాత్మికా ।
ప్రకృష్టా చ తథా గుప్తా జ్ఞేయా గుప్తతరాపి చ ॥ ౬౨ ॥

సమ్ప్రదాయస్వరూపా చ కులకౌలనిగర్భగా ।
రహస్యాపరాపరప్రాకృత్తథైవాతిరహస్యకా ॥ ౬౩ ॥

త్రిపురా త్రిపురేశీ చ తథైవ పురవాసినీ ।
శ్రీమాలినీ చ సిద్ధాన్తా మహాత్రిపురసున్దరీ ॥ ౬౪ ॥

నవరత్నమయద్వీపనవఖణ్డవిరాజితా ।
కల్పకోద్యానసంస్థా చ ఋతురూపేన్ద్రియార్చకా ॥ ౬౫ ॥

కాలముద్రా మాతృకాఖ్యా రత్నదేశోపదేశికా ।
తత్త్వాగ్రహాభిధా మూర్తిస్తథైవ విషయద్విపా ॥ ౬౬ ॥

దేశకాలాకారశబ్దరూపా సఙ్గీతయోగినీ ।
సమస్తగుప్తప్రకటసిద్ధయోగినిచక్రయుక్ ॥ ౬౭ ॥

వహ్నిసూర్యేన్దుభూతాహ్వా తథాత్మాష్టాక్షరాహ్వయా ।
పఞ్చధార్చాస్వరూపా చ నానావ్రతసమాహ్వయా ॥ ౬౮ ॥

నిషిద్ధాచారరహితా సిద్ధచిహ్నస్వరూపిణీ ।
చతుర్ద్ధా కూర్మభాగస్థా నిత్యాద్యర్చాస్వరూపిణీ ॥ ౬౯ ॥

దమనాదిసమభ్యర్చా షట్కర్మసిద్ధిదాయినీ ।
తిథివారపృథగ్ద్రవ్యసమర్చనశుభావహా ॥ ౭౦ ॥

వాయోశ్యనఙ్గకుసుమా తథైవానఙ్గమేఖలా ।
అనఙ్గమదనానఙ్గమదనాతురసాహ్వయా ॥ ౭౧ ॥

మదదేగినికా చైవ తథా భువనపాలినీ ।
శశిలేఖా సముద్దిష్టా గతిలేఖాహ్వయా మతా ॥ ౭౨ ॥

శ్రద్ధా ప్రీతీ రతిశ్చైవ ధృతిః కాన్తిర్మనోరమా ।
మనోహరా సమాఖ్యాతా తథైవ హి మనోరథా ॥ ౭౩ ॥

మదనోన్మాదినీ చైవ మోదినీ శఙ్ఖినీ తథా ।
శోషిణీ చైవ శఙ్కారీ సిఞ్జినీ సుభగా తథా ॥ ౭౪ ॥

పూషాచేద్వాసుమనసా రతిః ప్రీతిర్ధృతిస్తథా ।
ఋద్ధిః సౌమ్యా మరీచిశ్చ తథైవ హ్యంశుమాలినీ ॥ ౭౫ ॥

శశినీ చాఙ్గిరా ఛాయా తథా సమ్పూర్ణమణ్డలా ।
తుష్టిస్తథామృతాఖ్యా చ డాకినీ సాథ లోకపా ॥ ౭౬ ॥

బటుకేభాస్వరూపా చ దుర్గా క్షేత్రేశరూపిణీ ।
కామరాజస్వరూపా చ తథా మన్మథరూపిణీ ॥ ౭౭ ॥

కన్దర్ప్పరూపిణీ చైవ తథా మకరకేతనా ।
మనోభవస్వరూపా చ భారతీ వర్ణరూపిణీ ॥ ౭౮ ॥

మదనా మోహినీ లీలా జమ్భినీ చోద్యమా శుభా ।
హ్లాదినీ ద్రావిణీ ప్రీతీ రతీ రక్తా మనోరమా ॥ ౭౯ ॥

సర్వోన్మాదా సర్వముఖా హ్యభఙ్గా చామితోద్యమా ।
అనల్పావ్యక్తవిభవా వివిధాక్షోభవిగ్రహా ॥ ౮౦ ॥

రాగశక్తిర్ద్వేషశక్తిస్తథా శబ్దాదిరూపిణీ ।
నిత్యా నిరఞ్జనా క్లిన్నా క్లేదినీ మదనాతురా ॥ ౮౧ ॥

మదద్రవా ద్రావిణీ చ ద్రవిణీ చేతి కీర్తితా ।
మదావిలా మఙ్గలా చ మన్మథానీ మనస్వినీ ॥ ౮౨ ॥

మోహా మోదా మానమయీ మాయా మన్దా మితావతీ ।
విజయా విమలా చైవ శుభా విశ్వా తథైవ చ ॥ ౮౩ ॥

విభూతిర్వినతా చైవ వివిధా వినతా క్రమాత్ ।
కమలా కామినీ చైవ కిరాతా కీర్తిరూపిణీ ॥ ౮౪ ॥

కుట్టినీ చ సముద్దిష్టా తథైవ కులసున్దరీ ।
కల్యాణీ కాలకోలా చ డాకినీ శాకినీ తథా ॥ ౮౫ ॥

లాకినీ కాకినీ చైవ రాకినీ కాకినీ తథా ।
ఇచ్ఛాజ్ఞానా క్రియాఖ్యా చాప్యాయుధాష్టకధారిణీ ॥ ౮౬ ॥

కపర్దినీ సముద్దిష్టా తథైవ కులసున్దరీ ।
జ్వాలినీ విస్ఫులిఙ్గా చ మఙ్గలా సుమనోహరా ॥ ౮౭ ॥

కనకా కినవా విద్యా వివిధా చ ప్రకీర్తితా ।
మేషా వృషాహ్వయా చైవ మిథునా కర్కటా తథా ॥ ౮౮ ॥

సింహా కన్యా తులా కీటా చాపా చ మకరా తథా ।
కుమ్భా మీనా చ సారా చ సర్వభక్షా తథైవ చ ॥ ౮౯ ॥

విశ్వాత్మా వివిధోద్భూతచిత్రరూపా చ కీర్తితా ।
నిఃసపత్నా నిరాతఙ్కా యాచనాచిన్త్యవైభవా ॥ ౯౦ ॥

రక్తా చైవ తతః ప్రోక్తా విద్యాప్రాప్తిస్వరూపిణీ ।
హృల్లేఖా క్లేదినీ క్లిన్నా క్షోభిణీ మదనాతురా ॥ ౯౧ ॥

నిరఞ్జనా రాగవతీ తథైవ మదనావతీ ।
మేఖలా ద్రావిణీ వేగవతీ చైవ ప్రకీర్తితా ॥ ౯౨ ॥

కమలా కామినీ కల్పా కలా చ కలితాద్భుతా ।
కిరాతా చ తథా కాలా కదనా కౌశికా తథా ॥ ౯౩ ॥

కమ్బువాదనికా చైవ కాతరా కపటా తథా ।
కీర్తిశ్చాపి కుమారీ చ కుఙ్కుమా పరికీర్తితా ॥ ౯౪ ॥

భఞ్జినీ వేగినీ నాగా చపలా పేశలా సతీ ।
రతిః శ్రద్ధా భోగలోలా మదోన్మత్తా మనస్వినీ ॥ ౯౫ ॥

విహ్వలా కర్షిణీ లోలా తథా మదనమాలినీ ।
వినోదా కౌతుకా పుణ్యా పురాణా పరికీర్తితా ॥ ౯౬ ॥

వాగీశీ వరదా విశ్వా విభవా విఘ్నకారిణీ ।
బీజవిఘ్నహరా విద్యా సుముఖీ సున్దరీ తథా ॥ ౯౭ ॥

సారా చ సుమనా చైవ తథా ప్రోక్తా సరస్వతీ ।
సమయా సర్వగా విద్ధా శివా వాణీ చ కీర్తితా ॥ ౯౮ ॥

దూరసిద్ధా తథా ప్రోక్తాథో విగ్రహవతీ మతా ।
నాదా మనోన్మనీ ప్రాణప్రతిష్ఠారుణవైభవా ॥ ౯౯ ॥

ప్రాణాపానా సమానా చ వ్యానోదానా చ కీర్తితా ।
నాగా కూర్మా చ కృకలా దేవదత్తా ధనఞ్జయా ॥ ౧౦౦ ॥

ఫట్కారీ కిఙ్కరారాధ్యా జయా చ విజయా తథా ।
హుఙ్కారీ ఖేచరీ చణ్డం ఛేదినీ క్షపిణీ తథా ॥ ౧౦౧ ॥

స్త్రీహుఙ్కారీ క్షేమకారీ చతురక్షరరూపిణీ ।
శ్రీవిద్యామతవర్ణాఙ్గీ కాలీ యామ్యా నృపార్ణకా ॥ ౧౦౨ ॥

భాషా సరస్వతీ వాణీ సంస్కృతా ప్రాకృతా పరా ।
బహురూపా చిత్తరూపా రమ్యానన్దా చ కౌతుకా ॥ ౧౦౩ ॥

త్రయాఖ్యా పరమాత్మాఖ్యాప్యమేయవిభవా తథా ।
వాక్స్వరూపా బిన్దుసర్గరూపా విశ్వాత్మికా తథా ॥ ౧౦౪ ॥

తథా త్రైపురకన్దాఖ్యా జ్ఞాత్రాదిత్రివిధాత్మికా ।
ఆయుర్లక్ష్మీకీర్తిభోగసౌన్దర్యారోగ్యదాయికా ॥ ౧౦౫ ॥

ఐహికాముష్మికజ్ఞానమయీ చ పరికీర్తితా ।
జీవాఖ్యా విజయాఖ్యా చ తథైవ విశ్వవిన్మయీ ॥ ౧౦౬ ॥

హృదాదివిద్యా రూపాదిభానురూపా జగద్వపుః ।
విశ్వమోహనికా చైవ త్రిపురామృతసఞ్జ్ఞికా ॥ ౧౦౭ ॥

సర్వాప్యాయనరూపా చ మోహినీ క్షోభణీ తథా ।
క్లేదినీ చ సమాఖ్యాతా తథైవ చ మహోదయా ॥ ౧౦౮ ॥

సమ్పత్కరీ హలక్షార్ణా సీమామాతృతనూ రతిః ।
ప్రీతిర్మనోభవా వాపి ప్రోక్తా వారాధిపా తథా ॥ ౧౦౯ ॥

త్రికూటా చాపి షట్కూటా పఞ్చకూటా విశుద్ధగా ।
అనాహతగతా చైవ మణిపూరకసంస్థితా ॥ ౧౧౦ ॥

స్వాధిష్ఠానసమాసీనాధారస్థాజ్ఞాసమాస్థితా ।
షట్త్రింశత్కూటరూపా చ పఞ్చాశన్మిథునాత్మికా ॥ ౧౧౧ ॥

పాదుకాదికసిద్ధీశా తథా విజయదాయినీ ।
కామరూపప్రదా వేతాలరూపా చ పిశాచికా ॥ ౧౧౨ ॥

విచిత్రా విభ్రమా హంసీ భీషణీ జనరఞ్జికా ।
విశాలా మదనా తుష్టా కాలకణ్ఠీ మహాభయా ॥ ౧౧౩ ॥

మాహేన్ద్రీ శఙ్ఖినీ చైన్ద్రీ మఙ్గలా వటవాసినీ ।
మేఖలా సకలా లక్ష్మీర్మాలినీ విశ్వనాయికా ॥ ౧౧౪ ॥

సులోచనా సుశోభా చ కామదా చ విలాసినీ ।
కామేశ్వరీ నన్దినీ చ స్వర్ణరేఖా మనోహరా ॥ ౧౧౫ ॥

ప్రమోదా రాగిణీ సిద్ధా పద్మినీ చ రతిప్రియా ।
కల్యాణదా కలాదక్షా తతశ్చ సురసున్దరీ ॥ ౧౧౬ ॥

విభ్రమా వాహకా వీరా వికలా కోరకా కవిః ।
సింహనాదా మహానాదా సుగ్రీవా మర్కటా శఠా ॥ ౧౧౭ ॥

బిడాలాక్షా బిడాలాస్యా కుమారీ ఖేచరీ భవా ।
మయూరా మఙ్గలా భీమా ద్విపవక్త్రా ఖరాననా ॥ ౧౧౮ ॥

మాతఙ్గీ చ నిశాచారా వృషగ్రాహా వృకాననా ।
సైరిభాస్యా గజముఖా పశువక్త్రా మృగాననా ॥ ౧౧౯ ॥

క్షోభకా మణిభద్రా చ క్రీడకా సింహచక్రకా ।
మహోదరా స్థూలశిఖా వికృతాస్యా వరాననా ॥ ౧౨౦ ॥

చపలా కుక్కుటాస్యా చ పావినీ మదనాలసా ।
మనోహరా దీర్ఘజఙ్ఘా స్థూలదన్తా దశాననా ॥ ౧౨౧ ॥

సుముఖా పణ్డితా క్రుద్ధా వరాహాస్యా సటాముఖా ।
కపటా కౌతుకా కాలా కిఙ్కరా కితవా ఖలా ॥ ౧౨౨ ॥

భక్షకా భయదా సిద్ధా సర్వగా చ ప్రకీర్తితా ।
జయా చ విజయా దుర్గా భద్రా భద్రకరీ తథా ॥ ౧౨౩ ॥

అమ్బికా వామదేవీ చ మహామాయాస్వరూపిణీ ।
విదారికా విశ్వమయీ విశ్వా విశ్వవిభఞ్జితా ॥ ౧౨౪ ॥

వీరా విక్షోభిణీ విద్యా వినోదా బీజవిగ్రహా ।
వీతశోకా విషగ్రీవా విపులా విజయప్రదా ॥ ౧౨౫ ॥

విభవా వివిధా విప్రా తథైవ పరికీర్తితా ।
మనోహరా మఙ్గలా చ మదోత్సిక్తా మనస్వినీ ॥ ౧౨౬ ॥

మానినీ మధురా మాయా మోహినీ చ తథా స్మృతా ।
భద్రా భవానీ భవ్యా చ విశాలాక్షీ శుచిస్మితా ॥ ౧౨౭ ॥

కకుభా కమలా కల్పా కలాథో పూరణీ తథా ।
నిత్యా చాప్యమృతా చైవ జీవితా చ తథా దయా ॥ ౧౨౮ ॥

అశోకా హ్యమలా పూర్ణా పూర్ణా భాగ్యోద్యతా తథా ।
వివేకా విభవా విశ్వా వితతా చ ప్రకీర్తితా ॥ ౧౨౯ ॥

కామినీ ఖేచరీ గర్వా పురాణా పరమేశ్వరీ ।
గౌరీ శివా హ్యమేయా చ విమలా విజయా పరా ॥ ౧౩౦ ॥

పవిత్రా పద్మినీ విద్యా విశ్వేశీ శివవల్లభా ।
అశేషరూపా హ్యానన్దామ్బుజాక్షీ చాప్యనిన్దితా ॥ ౧౩౧ ॥

వరదా వాక్యదా వాణీ వివిధా వేదవిగ్రహా ।
విద్యా వాగీశ్వరీ సత్యా సంయతా చ సరస్వతీ ॥ ౧౩౨ ॥

నిర్మలానన్దరూపా చ హ్యమృతా మానదా తథా ।
పూషా చైవ తథా పుష్టిస్తుష్టిశ్చాపి రతిర్ధృతిః ॥ ౧౩౩ ॥

శశినీ చన్ద్రికా కాన్తిర్జ్యోత్స్నా శ్రీః ప్రీతిరఙ్గదా ।
పూర్ణా పూర్ణామృతా కామదాయినీన్దుకలాత్మికా ॥ ౧౩౪ ॥

తపినీ తాపినీ ధూమ్రా మరీచిర్జ్వాలినీ రుచిః ।
సుషుమ్ణా భోగదా విశ్వా బాధినీ ధారిణీ క్షమా ॥ ౧౩౫ ॥

ధూమ్రార్చిరూష్మా జ్వలినీ జ్వాలినీ విస్ఫులిఙ్గినీ ।
సుశ్రీః స్వరూపా కపిలా హవ్యకవ్యవహా తథా ॥ ౧౩౬ ॥

ఘస్మరా విశ్వకవలా లోలాక్షీ లోలజిహ్వికా ।
సర్వభక్షా సహస్రాక్షీ నిఃసఙ్గా చ గతిప్రియా ॥ ౧౩౭ ॥

అచిన్త్యా చాప్రమేయా చ పూర్ణరూపా దురాసదా ।
సర్వా సంసిద్ధిరూపా చ పావనీత్యేకరూపిణీ ॥ ౧౩౮ ॥

తథా యామలవేధాఖ్యా శాక్తే వేదస్వరూపిణీ ।
తథా శామ్భవవేధా చ భావనాసిద్ధిసూచినీ ॥ ౧౩౯ ॥

వహ్నిరూపా తథా దస్రా హ్యమావిధ్నా భుజఙ్గమా ।
షణ్ముఖా రవిరూపా చ మాతా దుర్గా దిశా తథా ॥ ౧౪౦ ॥

ధనదా కేశవా చాపి యమీ చైవ హరా శశా ।
అశ్వినీ చ యమీ వహ్నిరూపా ధాత్రీతి కీర్తితా ॥ ౧౪౧ ॥

చన్ద్రా శివాదితిర్జీవా సర్పిణీ పితృరూపిణీ ।
అర్యమ్ణా చ భగా సూర్యా త్వాష్ట్రిమారుతిసఞ్జ్ఞికా ॥ ౧౪౨ ॥

ఇన్ద్రాగ్నిరూపా మిత్రా చాపీన్ద్రాణీ నిరృతిర్జలా ।
వైశ్వదేవీ హరితభూర్వాసవీ వరుణా జయా ॥ ౧౪౩ ॥

అహిర్బుధ్న్యా పూషణీ చ తథా కారస్కరామలా ।
ఉదుమ్బరా జమ్బుకా చ ఖదిరా కృష్ణరూపిణీ ॥ ౧౪౪ ॥

వంశా చ పిప్పలా నాగా రోహిణా చ పలాశకా ।
పక్షకా చ తథామ్బష్ఠా బిల్వా చార్జునరూపిణీ ॥ ౧౪౫ ॥

వికఙ్కతా చ కకుభా సరలా చాపి సర్జికా ।
బఞ్జులా పనసార్కా చ శమీ హలిప్రియామ్రకా ॥ ౧౪౬ ॥

నిమ్బా మధూకసఞ్జ్ఞా చాప్యశ్వత్థా చ గజాహ్వయా ।
నాగినీ సర్పిణీ చైవ శునీ చాపి బిడాలికీ ॥ ౧౪౭ ॥

ఛాగీ మార్జారికా మూషీ వృషభా మాహిషీ తథా ।
శార్దూలీ సైరిభీ వ్యాఘ్రీ హరిణీ చ మృగీ శునీ ॥ ౧౪౮ ॥

కపిరూపా చ గోఘణ్టా వానరీ చ నరాశ్వినీ ।
నగా గౌర్హస్తినీ చేతి తథా షట్చక్రవాసినీ ॥ ౧౪౯ ॥

త్రిఖణ్డా తీరపాలాఖ్యా భ్రామణీ ద్రవిణీ తథా ।
సోమా సూర్యా తిథిర్వారా యోగార్క్షా కరణాత్మికా ॥ ౧౫౦ ॥

యక్షిణీ తారణా వ్యోమశబ్దాద్యా ప్రాణినీ చ ధీః ।
క్రోధినీ స్తమ్భినీ చణ్డోచ్చణ్డా బ్రాహ్మ్యాదిరూపిణీ ॥ ౧౫౧ ॥

సింహస్థా వ్యాఘ్రగా చైవ గజాశ్వగరుడస్థితా ।
భౌమాప్యా తైజసీ వాయురూపిణీ నాభసా తథా ॥ ౧౫౨ ॥

ఏకవక్త్రా చతుర్వక్త్రా నవవక్త్రా కలాననా ।
పఞ్చవింశతివక్త్రా చ షడ్వింశద్వదనా తథా ॥ ౧౫౩ ॥

ఊనపఞ్చాశదాస్యా చ చతుఃషష్టిముఖా తథా ।
ఏకాశీతిముఖా చైవ శతాననసమన్వితా ॥ ౧౫౪ ॥

స్థూలరూపా సూక్ష్మరూపా తేజోవిగ్రహధారిణీ ।
వృణావృత్తిస్వరూపా చ నాథావృత్తిస్వరూపిణీ ॥ ౧౫౫ ॥

తత్త్వావృత్తిస్వరూపాపి నిత్యావృత్తివపుర్ద్ధరా ॥ ౧౫౬ ॥

అఙ్గావృత్తిస్వరూపా చాప్యాయుధావృత్తిరూపిణీ ।
గురుపఙ్క్తిస్వరూపా చ విద్యావృత్తితనుస్తథా ॥ ౧౫౭ ॥

బ్రహ్మాద్యావృత్తిరూపా చ పరా పశ్యన్తికా తథా ।
మధ్యమా వైఖరీ శీర్షకణ్ఠతాల్వోష్ఠదన్తగా ॥ ౧౫౮ ॥

జిహ్వామూలగతా నాసాగతోరఃస్థలగామినీ ।
పదవాక్యస్వరూపా చ వేదభాషాస్వరూపిణీ ॥ ౧౫౯ ॥

సేకాఖ్యా వీక్షణాఖ్యా చోపదేశాఖ్యా తథైవ చ ।
వ్యాకులాక్షరసఙ్కేతా గాయత్రీ ప్రణవాదికా ॥ ౧౬౦ ॥

జపహోమార్చనధ్యానయన్త్రతర్పణరూపిణీ ।
సిద్ధసారస్వతా మృత్యుఞ్జయా చ త్రిపురా తథా ॥ ౧౬౧ ॥

గారుడా చాన్నపూర్ణా చాప్యశ్వారూఢా నవాత్మికా ।
గౌరీ చ దేవీ హృదయా లక్షదా చ మతఙ్గినీ ॥ ౧౬౨ ॥

నిష్కత్రయపదా చేష్టావాదినీ చ ప్రకీర్తితా ।
రాజలక్ష్మీర్మహాలక్ష్మీః సిద్ధలక్ష్మీర్గవాననా ॥ ౧౬౩ ॥

ఇత్యేవం లలితాదేవ్యా దివ్యం నామసహస్రకమ్ ।
సర్వార్థసిద్ధిదం ప్రోక్తం చతుర్వర్గఫలప్రదమ్ ॥ ౧౬౪ ॥

ఏతన్నిత్యముషఃకాలే యో జపేచ్ఛుద్ధమానసః ।
స యోగీ బ్రహ్మవిజ్జ్ఞానీ శివయోగీ తథాఽఽత్మవిత్ ॥ ౧౬౫ ॥

ద్విరావృత్త్యా ప్రజపతో హ్యాయురారోగ్యసమ్పదః ।
లోకానురఞ్జనం నారీనృపావర్జనకర్మ చ ॥ ౧౬౬ ॥

అపృథక్త్వేన సిద్ధ్యన్తి సాధకస్యాస్య నిశ్చితమ్ ।
త్రిరావృత్త్యాస్య వై పుంసో విశ్వం భూయాద్వశేఽఖిలమ్ ॥ ౧౬౭ ॥

చతురావృత్తితశ్చాస్య సమీహితమనారతమ్ ।
ఫలత్యేవ ప్రయోగార్హో లోకరక్షాకరో భవేత్ ॥ ౧౬౮ ॥

పఞ్చావృత్త్యా నరా నార్యో నృపా దేవాశ్చ జన్తవః ।
భజన్త్యేనం సాధకం చ దేవ్యామాహితచేతసః ॥ ౧౬౯ ॥

షడావృత్త్యా తన్మయః స్యాత్సాధకశ్చాస్య సిద్ధయః ।
అచిరేణైవ దేవీనాం ప్రసాదాత్సమ్భవన్తి చ ॥ ౧౭౦ ॥

సప్తావృత్త్యారిరోగాదికృత్యాపస్మారనాశనమ్ ।
అష్టావృత్త్యా నరో భూపాన్నిగ్రహానుగ్రహక్షమః ॥ ౧౭౧ ॥

నవావృత్త్యా మన్మథాభో విక్షోభయతి భూతలమ్ ।
దశావృత్త్యా పఠేన్నిత్యం వాగ్లక్ష్మీకాన్తిసిద్ధయే ॥ ౧౭౨ ॥

రుద్రా వృత్త్యాఖిలర్ద్ధిశ్చ తదాయత్తం జగద్భవేత్ ।
అర్కావృత్త్యా సిద్ధిభిః స్యాద్దిగ్భిర్మర్త్యో హరోపమః ॥ ౧౭౩ ॥

విశ్వావృత్త్యా తు విజయీ సర్వతః స్యాత్సుఖీ నరః ।
శక్రావృత్త్యాఖిలేష్టాప్తిః సర్వతో మఙ్గలం భవేత్ ॥ ౧౭౪ ॥

తిథ్యావృత్త్యాఖిలానిష్టానయత్నాదాప్నుయాన్నరః ।
షోడశావృత్తితో భూయాన్నరః సాక్షాన్మహేశ్వరః ॥ ౧౭౫ ॥

విశ్వం స్రష్టుం పాలయితుం సంహర్తుం చ క్షమో భవేత్ ।
మణ్డలం మాసమాత్రం వా యో జపేద్యద్యదాశయః ॥ ౧౭౬ ॥

తత్తదేవాప్నుయాత్సత్యం శివస్య వచనం యథా ।
ఇత్యేతత్కథితం విప్ర నిత్యావృత్త్యర్చనాశ్రితమ్ ॥ ౧౭౭ ॥

నామ్నాం సహస్రం మనసోఽభీష్టసమ్పాదనక్షమమ్ ॥ ౧౭౮ ॥

॥ ఇతి శ్రీబృహన్నారదీయపురాణే పూర్వభాగే తృతీయపాదే
బృహదుపాఖ్యానే సకవచ శ్రీలలితాసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥ ౮౯ ॥

Also Read 1000 Names of Lalita from Naradapurana:

1000 Names of Sri Lalita | Sahasranama Stotram from Naradapurana in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top