1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Shri Mahalaxmi | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shree Mahalakshmi Sahasranamastotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീമഹാലക്ഷ്മീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം അഥവാ കമലാസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

ഓം താമാഹ്വയാമി സുഭഗാം ലക്ഷ്മീം ത്രൈലോക്യപൂജിതാം ।
ഏഹ്യേഹി ദേവി പദ്മാക്ഷി പദ്മാകരകൃതാലയേ ॥ 1 ॥

ആഗച്ഛാഗച്ഛ വരദേ പശ്യ മാം സ്വേന ചക്ഷുഷാ ।
ആയാഹ്യായാഹി ധര്‍മാര്‍ഥകാമമോക്ഷമയേ ശുഭേ ॥ 2 ॥

ഏവംവിധൈഃ സ്തുതിപദൈഃ സത്യൈഃ സത്യാര്‍ഥസംസ്തുതാ ।
കനീയസീ മഹാഭാഗാ ചന്ദ്രേണ പരമാത്മനാ ॥ 3 ॥

നിശാകരശ്ച സാ ദേവീ ഭ്രാതരൌ ദ്വൌ പയോനിധേഃ ।
ഉത്പന്നമാത്രൌ താവാസ്താം ശിവകേശവസംശ്രിതൌ ॥ 4 ॥

സനത്കുമാരസ്തമൃഷിം സമാഭാഷ്യ പുരാതനം ।
പ്രോക്തവാനിതിഹാസം തു ലക്ഷ്ംയാഃ സ്തോത്രമനുത്തമം ॥ 5 ॥

അഥേദൃശാന്‍മഹാഘോരാദ് ദാരിദ്ര്യാന്നരകാത്കഥം ।
മുക്തിര്‍ഭവതി ലോകേഽസ്മിന്‍ ദാരിദ്ര്യം യാതി ഭസ്മതാം ॥ 6 ॥

സനത്കുമാര ഉവാച –
പൂര്‍വം കൃതയുഗേ ബ്രഹ്മാ ഭഗവാന്‍ സര്‍വലോകകൃത് ।
സൃഷ്ടിം നാനാവിധാം കൃത്വാ പശ്ചാച്ചി ന്താമുപേയിവാന്‍ ॥ 7 ॥

കിമാഹാരാഃ പ്രജാസ്ത്വേതാഃ സംഭവിഷ്യന്തി ഭൂതലേ ।
തഥൈവ ചാസാം ദാരിദ്ര്യാത്കഥമുത്തരണം ഭവേത് ॥ 8 ॥

ദാരിദ്ര്യാന്‍മരണം ശ്രേയസ്തി്വതി സഞ്ചിന്ത്യ ചേതസി ।
ക്ഷീരോദസ്യോത്തരേ കൂലേ ജഗാമ കമലോദ്ഭവഃ ॥ 9 ॥

തത്ര തീവ്രം തപസ്തപ്ത്വാ കദാചിത്പരമേശ്വരം ।
ദദര്‍ശ പുണ്ഡരീകാക്ഷം വാസുദേവം ജഗദ്ഗുരും ॥ 10 ॥

സര്‍വജ്ഞം സര്‍വശക്തീനാം സര്‍വാവാസം സനാതനം ।
സര്‍വേശ്വരം വാസുദേവം വിഷ്ണും ലക്ഷ്മീപതിം പ്രഭും ॥ 11 ॥

സോമകോടിപ്രതീകാശം ക്ഷീരോദ വിമലേ ജലേ ।
അനന്തഭോഗശയനം വിശ്രാന്തം ശ്രീനികേതനം ॥ 12 ॥

കോടിസൂര്യപ്രതീകാശം മഹായോഗേശ്വരേശ്വരം ।
യോഗനിദ്രാരതം ശ്രീശം സര്‍വാവാസം സുരേശ്വരം ॥ 13 ॥

ജഗദുത്പത്തിസംഹാരസ്ഥിതികാരണകാരണം ।
ലക്ഷ്ംയാദി ശക്തികരണജാതമണ്ഡലമണ്ഡിതം ॥ 14 ॥

ആയുധൈര്‍ദേഹവദ്ഭിശ്ച ചക്രാദ്യൈഃ പരിവാരിതം ।
ദുര്‍നിരീക്ഷ്യം സുരൈഃ സിദ്ധഃ മഹായോനിശതൈരപി ॥ 15 ॥

ആധാരം സര്‍വശക്തീനാം പരം തേജഃ സുദുസ്സഹം ।
പ്രബുദ്ധ ം ദേവമീശാനം ദൃഷ്ട്വാ കമലസംഭവഃ ॥ 16 ॥

ശിരസ്യഞ്ജലിമാധായ സ്തോത്രം പൂര്‍വമുവാച ഹ ।
മനോവാഞ്ഛിതസിദ്ധി ം ത്വം പൂരയസ്വ മഹേശ്വര ॥ 17 ॥

ജിതം തേ പുണ്ഡരീക്ഷ നമസ്തേ വിശ്വഭാവന ।
നമസ്തേഽസ്തു ഹൃഷീകേശ മഹാപുരുഷപൂര്‍വജ ॥ 18 ॥

സര്‍വേശ്വര ജയാനന്ദ സര്‍വാവാസ പരാത്പര ।
പ്രസീദ മമ ഭക്തസ്യ ഛിന്ധി സന്ദേഹജം തമഃ ॥ 19 ॥

ഏവം സ്തുതഃ സ ഭഗവാന്‍ ബ്രഹ്മ ണാഽവ്യക്തജന്‍മനാ ।
പ്രസാദാഭിമുഖഃ പ്രാഹ ഹരിര്‍വിശ്രാന്തലോചനഃ ॥ 20 ॥

ശ്രീഭഗവാനുവാച –
ഹിരണ്യഗര്‍ഭ തുഷ്ടോഽസ്മി ബ്രൂഹി യത്തേഽഭിവാഞ്ഛിതം ।
തദ്വക്ഷ്യാമി ന സന്ദേഹോ ഭക്തോഽസി മമ സുവ്രത ॥ 21 ॥

കേശവാദ്വചനം ശ്രുത്വാ കരുണാവിഷ്ടചേതനഃ ।
പ്രത്യുവാച മഹാബുദ്ധിര്‍ഭഗവന്തം ജനാര്‍ദനം ॥ 22 ॥

ചതുര്‍വിധം ഭവസ്യാസ്യ ഭൂതസര്‍ഗസ്യ കേശവ ।
പരിത്രാണായ മേ ബ്രൂഹി രഹസ്യം പരമാദ്ഭുതം ॥ 23 ॥

ദാരിദ്ര്യശമനം ധന്യം മനോജ്ഞം പാവനം പരം ।
സര്‍വേശ്വര മഹാബുദ്ധ സ്വരൂപം ഭൈരവം മഹത് ॥ 24 ॥

ശ്രിയഃ സര്‍വാതിശായിന്യാസ്തഥാ ജ്ഞാനം ച ശാശ്വതം ।
നാമാനി ചൈവ മുഖ്യാനി യാനി ഗൌണാനി ചാച്യുത ॥ 25 ॥

ത്വദ്വക്ത്രകമലോത്ഥാനി ശ്രേതുമിച്ഛാമി തത്ത്വതഃ ।
ഇതി തസ്യ വചഃ ശ്രുത്വാ പ്രതിവാക്യമുവാച സഃ ॥ 26 ॥

ശ്രീഭഗവാനുവാച –
മഹാവിഭൂതിസംയുക്താ ഷാഡ്ഗുണ്യവപുഷഃ പ്രഭോ ।
ഭഗവദ്വാസുദേവസ്യ നിത്യം ചൈഷാഽനപായിനീ ॥ 27 ॥

ഏകൈവ വര്‍തതേഽഭിന്നാ ജ്യോത്സ്നേവ ഹിമദീധിതേഃ ।
സര്‍വശക്ത്യാത്മികാ ചൈവ വിശ്വം വ്യാപ്യ വ്യവസ്ഥിതാ ॥ 28 ॥

സര്‍വൈശ്വര്യഗുണോപേതാ നിത്യശുദ്ധസ്വരൂപിണീ ।
പ്രാണശക്തിഃ പരാ ഹ്യേഷാ സര്‍വേഷാം പ്രാണിനാം ഭുവി ॥ 29 ॥

ശക്തീനാം ചൈവ സര്‍വാസാം യോനിഭൂതാ പരാ കലാ ।
അഹം തസ്യാഃ പരം നാംനാം സഹസ്രമിദമുത്തമം ॥ 30 ॥

ശൃണുഷ്വാവഹിതോ ഭൂത്വാ പരമൈശ്വര്യഭൂതിദം ।
ദേവ്യാഖ്യാസ്മൃതിമാത്രേണ ദാരിദ്ര്യം യാതി ഭസ്മതാം ॥ 31 ॥

അഥ മഹാലക്ഷ്മീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം അഥവാ കമലാസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ।

ശ്രീഃ പദ്മാ പ്രകൃതിഃ സത്ത്വാ ശാന്താ ചിച്ഛക്തിരവ്യയാ ।
കേവലാ നിഷ്കലാ ശുദ്ധാ വ്യാപിനീ വ്യോമവിഗ്രഹാ ॥ 1 ॥

വ്യോമപദ്മകൃതാധാരാ പരാ വ്യോമാമൃതോദ്ഭവാ ।
നിര്‍വ്യോമാ വ്യോമമധ്യസ്ഥാ പഞ്ചവ്യോമപദാശ്രിതാ ॥ 2 ॥

അച്യുതാ വ്യോമനിലയാ പരമാനന്ദരൂപിണീ ।
നിത്യശുദ്ധാ നിത്യതൃപ്താ നിര്‍വികാരാ നിരീക്ഷണാ ॥ 3 ॥

ജ്ഞാനശക്തിഃ കര്‍തൃശക്തിര്‍ഭോക്തൃശക്തിഃ ശിഖാവഹാ ।
സ്നേഹാഭാസാ നിരാനന്ദാ വിഭൂതിര്‍വിമലാചലാ ॥ 4 ॥

അനന്താ വൈഷ്ണവീ വ്യക്താ വിശ്വാനന്ദാ വികാസിനീ ।
ശക്തിര്‍വിഭിന്നസര്‍വാര്‍തിഃ സമുദ്രപരിതോഷിണീ ॥ 5 ॥

മൂര്‍തിഃ സനാതനീ ഹാര്‍ദീ നിസ്തരങ്ഗാ നിരാമയാ ।
ജ്ഞാനജ്ഞേയാ ജ്ഞാനഗംയാ ജ്ഞാനജ്ഞേയവികാസിനീ ॥ 6 ॥

സ്വച്ഛന്ദശക്തിര്‍ഗഹനാ നിഷ്കമ്പാര്‍ചിഃ സുനിര്‍മലാ ।
സ്വരൂപാ സര്‍വഗാ പാരാ ബൃംഹിണീ സുഗുണോര്‍ജിതാ ॥ 7 ॥

അകലങ്കാ നിരാധാരാ നിഃസംകല്‍പാ നിരാശ്രയാ ।
അസംകീര്‍ണാ സുശാന്താ ച ശാശ്വതീ ഭാസുരീ സ്ഥിരാ ॥ 8 ॥

അനൌപംയാ നിര്‍വികല്‍പാ നിയന്ത്രീ യന്ത്രവാഹിനീ ।
അഭേദ്യാ ഭേദിനീ ഭിന്നാ ഭാരതീ വൈഖരീ ഖഗാ ॥ 9 ॥

അഗ്രാഹ്യാ ഗ്രാഹികാ ഗൂഢാ ഗംഭീരാ വിശ്വഗോപിനീ ।
അനിര്‍ദേശ്യാ പ്രതിഹതാ നിര്‍ബീജാ പാവനീ പരാ ॥ 10 ॥

അപ്രതര്‍ക്യാ പരിമിതാ ഭവഭ്രാന്തിവിനാശിനീ ।
ഏകാ ദ്വിരൂപാ ത്രിവിധാ അസംഖ്യാതാ സുരേശ്വരീ ॥ 11 ॥

സുപ്രതിഷ്ഠാ മഹാധാത്രീ സ്ഥിതിര്‍വൃദ്ധിര്‍ധ്രുവാ ഗതിഃ ।
ഈശ്വരീ മഹിമാ ഋദ്ധിഃ പ്രമോദാ ഉജ്ജ്വലോദ്യമാ ॥ 12 ॥

അക്ഷയാ വര്‍ദ്ധമാനാ ച സുപ്രകാശാ വിഹങ്ഗമാ ।
നീരജാ ജനനീ നിത്യാ ജയാ രോചിഷ്മതീ ശുഭാ ॥ 13 ॥

തപോനുദാ ച ജ്വാലാ ച സുദീപ്തിശ്ചാംശുമാലിനീ ।
അപ്രമേയാ ത്രിധാ സൂക്ഷ്മാ പരാ നിര്‍വാണദായിനീ ॥ 14 ॥

അവദാതാ സുശുദ്ധാ ച അമോഘാഖ്യാ പരമ്പരാ ।
സംധാനകീ ശുദ്ധവിദ്യാ സര്‍വഭൂതമഹേശ്വരീ ॥ 15 ॥

ലക്ഷ്മീസ്തുഷ്ടിര്‍മഹാധീരാ ശാന്തിരാപൂരണാനവാ ।
അനുഗ്രഹാ ശക്തിരാദ്യാ ജഗജ്ജ്യേഷ്ഠാ ജഗദ്വിധിഃ ॥ 16 ॥

സത്യാ പ്രഹ്വാ ക്രിയാ യോഗ്യാ അപര്‍ണാ ഹ്ലാദിനീ ശിവാ ।
സമ്പൂര്‍ണാഹ്ലാദിനീ ശുദ്ധാ ജ്യോതിഷ്മത്യമൃതാവഹാ ॥ 17 ॥

രജോവത്യര്‍കപ്രതിഭാഽഽകര്‍ഷിണീ കര്‍ഷിണീ രസാ ।
പരാ വസുമതീ ദേവീ കാന്തിഃ ശാന്തിര്‍മതിഃ കലാ ॥ 18 ॥

കലാ കലങ്കരഹിതാ വിശാലോദ്ദീപനീ രതിഃ ।
സംബോധിനീ ഹാരിണീ ച പ്രഭാവാ ഭവഭൂതിദാ ॥ 19 ॥

അമൃതസ്യന്ദിനീ ജീവാ ജനനീ ഖണ്ഡികാ സ്ഥിരാ ।
ധൂമാ കലാവതീ പൂര്‍ണാ ഭാസുരാ സുമതീരസാ ॥ 20 ॥

ശുദ്ധാ ധ്വനിഃ സൃതിഃ സൃഷ്ടിര്‍വികൃതിഃ കൃഷ്ടിരേവ ച ।
പ്രാപണീ പ്രാണദാ പ്രഹ്വാ വിശ്വാ പാണ്ഡുരവാസിനീ ॥ 21 ॥

അവനിര്‍വജ്രനലികാ ചിത്രാ ബ്രഹ്മാണ്ഡവാസിനീ ।
അനന്തരൂപാനന്താത്മാനന്തസ്ഥാനന്തസംഭവാ ॥ 22 ॥

മഹാശക്തിഃ പ്രാണശക്തിഃ പ്രാണദാത്രീ ഋതംഭരാ ।
മഹാസമൂഹാ നിഖിലാ ഇച്ഛാധാരാ സുഖാവഹാ ॥ 23 ॥

പ്രത്യക്ഷലക്ഷ്മീര്‍നിഷ്കമ്പാ പ്രരോഹാബുദ്ധിഗോചരാ ।
നാനാദേഹാ മഹാവര്‍താ ബഹുദേഹവികാസിനീ ॥ 24 ॥

സഹസ്രാണീ പ്രധാനാ ച ന്യായവസ്തുപ്രകാശികാ ।
സര്‍വാഭിലാഷപൂര്‍ണേച്ഛാ സര്‍വാ സര്‍വാര്‍ഥഭാഷിണീ ॥ 25 ॥

നാനാസ്വരൂപചിദ്ധാത്രീ ശബ്ദപൂര്‍വാ പുരാതനീ ।
വ്യക്താവ്യക്താ ജീവകേശാ സര്‍വേച്ഛാപരിപൂരിതാ ॥ 26 ॥

സംകല്‍പസിദ്ധാ സാംഖ്യേയാ തത്ത്വഗര്‍ഭാ ധരാവഹാ ।
ഭൂതരൂപാ ചിത്സ്വരൂപാ ത്രിഗുണാ ഗുണഗര്‍വിതാ ॥ 27 ॥

പ്രജാപതീശ്വരീ രൌദ്രീ സര്‍വാധാരാ സുഖാവഹാ ।
കല്യാണവാഹികാ കല്യാ കലികല്‍മഷനാശിനീ ॥ 28 ॥

നീരൂപോദ്ഭിന്നസംതാനാ സുയന്ത്രാ ത്രിഗുണാലയാ ।
മഹാമായാ യോഗമായാ മഹായോഗേശ്വരീ പ്രിയാ ॥ 29 ॥

മഹാസ്ത്രീ വിമലാ കീര്‍തിര്‍ജയാ ലക്ഷ്മീര്‍നിരഞ്ജനാ ।
പ്രകൃതിര്‍ഭഗവന്‍മായാ ശക്തിര്‍നിദ്രാ യശസ്കരീ ॥ 30 ॥

ചിന്താ ബുദ്ധിര്യശഃ പ്രജ്ഞാ ശാന്തിഃ സുപ്രീതിവര്‍ദ്ധിനീ ।
പ്രദ്യുംനമാതാ സാധ്വീ ച സുഖസൌഭാഗ്യസിദ്ധിദാ ॥ 31 ॥

കാഷ്ഠാ നിഷ്ഠാ പ്രതിഷ്ഠാ ച ജ്യേഷ്ഠാ ശ്രേഷ്ഠാ ജയാവഹാ ।
സര്‍വാതിശായിനീ പ്രീതിര്‍വിശ്വശക്തിര്‍മഹാബലാ ॥ 32 ॥

വരിഷ്ഠാ വിജയാ വീരാ ജയന്തീ വിജയപ്രദാ ।
ഹൃദ്ഗൃഹാ ഗോപിനീ ഗുഹ്യാ ഗണഗന്ധര്‍വസേവിതാ ॥ 33 ॥

യോഗീശ്വരീ യോഗമായാ യോഗിനീ യോഗസിദ്ധിദാ ।
മഹായോഗേശ്വരവൃതാ യോഗാ യോഗേശ്വരപ്രിയാ ॥ 34 ॥

ബ്രഹ്മേന്ദ്രരുദ്രനമിതാ സുരാസുരവരപ്രദാ ।
ത്രിവര്‍ത്മഗാ ത്രിലോകസ്ഥാ ത്രിവിക്രമപദോദ്ഭവാ ॥ 35 ॥

സുതാരാ താരിണീ താരാ ദുര്‍ഗാ സംതാരിണീ പരാ ।
സുതാരിണീ താരയന്തീ ഭൂരിതാരേശ്വരപ്രഭാ ॥ 36 ॥

ഗുഹ്യവിദ്യാ യജ്ഞവിദ്യാ മഹാവിദ്യാ സുശോഭിതാ ।
അധ്യാത്മവിദ്യാ വിഘ്നേശീ പദ്മസ്ഥാ പരമേഷ്ഠിനീ ॥ 37 ॥

ആന്വീക്ഷികീ ത്രയീ വാര്‍താ ദണ്ഡനീതിര്‍നയാത്മികാ ।
ഗൌരീ വാഗീശ്വരീ ഗോപ്ത്രീ ഗായത്രീ കമലോദ്ഭവാ ॥ 38 ॥

വിശ്വംഭരാ വിശ്വരൂപാ വിശ്വമാതാ വസുപ്രദാ ।
സിദ്ധിഃ സ്വാഹാ സ്വധാ സ്വസ്തിഃ സുധാ സര്‍വാര്‍ഥസാധിനീ ॥ 39 ॥

ഇച്ഛാ സൃഷ്ടിര്‍ദ്യുതിര്‍ഭൂതിഃ കീര്‍തിഃ ശ്രദ്ധാ ദയാമതിഃ ।
ശ്രുതിര്‍മേധാ ധൃതിര്‍ഹ്രീഃ ശ്രീര്‍വിദ്യാ വിബുധവന്ദിതാ ॥ 40 ॥

അനസൂയാ ഘൃണാ നീതിര്‍നിര്‍വൃതിഃ കാമധുക്കരാ ।
പ്രതിജ്ഞാ സംതതിര്‍ഭൂതിര്‍ദ്യൌഃ പ്രജ്ഞാ വിശ്വമാനിനീ ॥ 41 ॥

സ്മൃതിര്‍വാഗ്വിശ്വജനനീ പശ്യന്തീ മധ്യമാ സമാ ।
സംധ്യാ മേധാ പ്രഭാ ഭീമാ സര്‍വാകാരാ സരസ്വതീ ॥ 42 ॥

കാങ്ക്ഷാ മായാ മഹാമായാ മോഹിനീ മാധവപ്രിയാ ।
സൌംയാഭോഗാ മഹാഭോഗാ ഭോഗിനീ ഭോഗദായിനീ ॥ 43 ॥

സുധൌതകനകപ്രഖ്യാ സുവര്‍ണകമലാസനാ ।
ഹിരണ്യഗര്‍ഭാ സുശ്രോണീ ഹാരിണീ രമണീ രമാ ॥ 44 ॥

ചന്ദ്രാ ഹിരണ്‍മയീ ജ്യോത്സ്നാ രംയാ ശോഭാ ശുഭാവഹാ ।
ത്രൈലോക്യമണ്ഡനാ നാരീ നരേശ്വരവരാര്‍ചിതാ ॥ 45 ॥

ത്രൈലോക്യസുന്ദരീ രാമാ മഹാവിഭവവാഹിനീ ।
പദ്മസ്ഥാ പദ്മനിലയാ പദ്മമാലാവിഭൂഷിതാ ॥ 46 ॥

പദ്മയുഗ്മധരാ കാന്താ ദിവ്യാഭരണഭൂഷിതാ ।
വിചിത്രരത്നമുകുടാ വിചിത്രാംബരഭൂഷണാ ॥ 47 ॥

വിചിത്രമാല്യഗന്ധാഢ്യാ വിചിത്രായുധവാഹനാ ।
മഹാനാരായണീ ദേവീ വൈഷ്ണവീ വീരവന്ദിതാ ॥ 48 ॥

കാലസംകര്‍ഷിണീ ഘോരാ തത്ത്വസംകര്‍ഷിണീകലാ ।
ജഗത്സമ്പൂരണീ വിശ്വാ മഹാവിഭവഭൂഷണാ ॥ 49 ॥

വാരുണീ വരദാ വ്യാഖ്യാ ഘണ്ടാകര്‍ണവിരാജിതാ ।
നൃസിംഹീ ഭൈരവീ ബ്രാഹ്മീ ഭാസ്കരീ വ്യോമചാരിണീ ॥ 50 ॥

ഐന്ദ്രീ കാമധേനുഃ സൃഷ്ടിഃ കാമയോനിര്‍മഹാപ്രഭാ ।
ദൃഷ്ടാ കാംയാ വിശ്വശക്തിര്‍ബീജഗത്യാത്മദര്‍ശനാ ॥ 51 ॥

ഗരുഡാരൂഢഹൃദയാ ചാന്ദ്രീ ശ്രീര്‍മധുരാനനാ ।
മഹോഗ്രരൂപാ വാരാഹീ നാരസിംഹീ ഹതാസുരാ ॥ 52 ॥

യുഗാന്തഹുതഭുഗ്ജ്വാലാ കരാലാ പിങ്ഗലാകലാ ।
ത്രൈലോക്യഭൂഷണാ ഭീമാ ശ്യാമാ ത്രൈലോക്യമോഹിനീ ॥ 53 ॥

മഹോത്കടാ മഹാരക്താ മഹാചണ്ഡാ മഹാസനാ ।
ശങ്ഖിനീ ലേഖിനീ സ്വസ്ഥാ ലിഖിതാ ഖേചരേശ്വരീ ॥ 54 ॥

ഭദ്രകാലീ ചൈകവീരാ കൌമാരീ ഭവമാലിനീ ।
കല്യാണീ കാമധുഗ്ജ്വാലാമുഖീ ചോത്പലമാലികാ ॥ 55 ॥

ബാലികാ ധനദാ സൂര്യാ ഹൃദയോത്പലമാലികാ ।
അജിതാ വര്‍ഷിണീ രീതിര്‍ഭരുണ്ഡാ ഗരുഡാസനാ ॥ 56 ॥

വൈശ്വാനരീ മഹാമായാ മഹാകാലീ വിഭീഷണാ ।
മഹാമന്ദാരവിഭവാ ശിവാനന്ദാ രതിപ്രിയാ ॥ 57 ॥

ഉദ്രീതിഃ പദ്മമാലാ ച ധര്‍മവേഗാ വിഭാവനീ ।
സത്ക്രിയാ ദേവസേനാ ച ഹിരണ്യരജതാശ്രയാ ॥ 58 ॥

സഹസാവര്‍തമാനാ ച ഹസ്തിനാദപ്രബോധിനീ ।
ഹിരണ്യപദ്മവര്‍ണാ ച ഹരിഭദ്രാ സുദുര്‍ദ്ധരാ ॥ 59 ॥

സൂര്യാ ഹിരണ്യപ്രകടസദൃശീ ഹേമമാലിനീ ।
പദ്മാനനാ നിത്യപുഷ്ടാ ദേവമാതാ മൃതോദ്ഭവാ ॥ 60 ॥

മഹാധനാ ച യാ ശൃങ്ഗീ കര്‍ദ്ദമീ കംബുകന്ധരാ ।
ആദിത്യവര്‍ണാ ചന്ദ്രാഭാ ഗന്ധദ്വാരാ ദുരാസദാ ॥ 61 ॥

വരാചിതാ വരാരോഹാ വരേണ്യാ വിഷ്ണുവല്ലഭാ ।
കല്യാണീ വരദാ വാമാ വാമേശീ വിന്ധ്യവാസിനീ ॥ 62 ॥

യോഗനിദ്രാ യോഗരതാ ദേവകീ കാമരൂപിണീ ।
കംസവിദ്രാവിണീ ദുര്‍ഗാ കൌമാരീ കൌശികീ ക്ഷമാ ॥ 63 ॥

കാത്യായനീ കാലരാത്രിര്‍നിശിതൃപ്താ സുദുര്‍ജയാ ।
വിരൂപാക്ഷീ വിശാലാക്ഷീ ഭക്താനാമ്പരിരക്ഷിണീ ॥ 64 ॥

ബഹുരൂപാ സ്വരൂപാ ച വിരൂപാ രൂപവര്‍ജിതാ ।
ഘണ്ടാനിനാദബഹുലാ ജീമൂതധ്വനിനിഃസ്വനാ ॥ 65 ॥

മഹാദേവേന്ദ്രമഥിനീ ഭ്രുകുടീകുടിലാനനാ ।
സത്യോപയാചിതാ ചൈകാ കൌബേരീ ബ്രഹ്മചാരിണീ ॥ 66 ॥

ആര്യാ യശോദാ സുതദാ ധര്‍മകാമാര്‍ഥമോക്ഷദാ ।
ദാരിദ്ര്യദുഃഖശമനീ ഘോരദുര്‍ഗാര്‍തിനാശിനീ ॥ 67 ॥

ഭക്താര്‍തിശമനീ ഭവ്യാ ഭവഭര്‍ഗാപഹാരിണീ ।
ക്ഷീരാബ്ധിതനയാ പദ്മാ കമലാ ധരണീധരാ ॥ 68 ॥

രുക്മിണീ രോഹിണീ സീതാ സത്യഭാമാ യശസ്വിനീ ।
പ്രജ്ഞാധാരാമിതപ്രജ്ഞാ വേദമാതാ യശോവതീ ॥ 69 ॥

സമാധിര്‍ഭാവനാ മൈത്രീ കരുണാ ഭക്തവത്സലാ ।
അന്തര്‍വേദീ ദക്ഷിണാ ച ബ്രഹ്മചര്യപരാഗതിഃ ॥ 70 ॥

ദീക്ഷാ വീക്ഷാ പരീക്ഷാ ച സമീക്ഷാ വീരവത്സലാ ।
അംബികാ സുരഭിഃ സിദ്ധാ സിദ്ധവിദ്യാധരാര്‍ചിതാ ॥ 71 ॥

സുദീക്ഷാ ലേലിഹാനാ ച കരാലാ വിശ്വപൂരകാ ।
വിശ്വസംധാരിണീ ദീപ്തിസ്താപനീ താണ്ഡവപ്രിയാ ॥ 72 ॥

ഉദ്ഭവാ വിരജാ രാജ്ഞീ താപനീ ബിന്ദുമാലിനീ ।
ക്ഷീരധാരാസുപ്രഭാവാ ലോകമാതാ സുവര്‍ചസാ ॥ 73 ॥

ഹവ്യഗര്‍ഭാ ചാജ്യഗര്‍ഭാ ജുഹ്വതോയജ്ഞസംഭവാ ।
ആപ്യായനീ പാവനീ ച ദഹനീ ദഹനാശ്രയാ ॥ 74 ॥

മാതൃകാ മാധവീ മുഖ്യാ മോക്ഷലക്ഷ്മീര്‍മഹര്‍ദ്ധിദാ ।
സര്‍വകാമപ്രദാ ഭദ്രാ സുഭദ്രാ സര്‍വമങ്ഗലാ ॥ 75 ॥

ശ്വേതാ സുശുക്ലവസനാ ശുക്ലമാല്യാനുലേപനാ ।
ഹംസാ ഹീനകരീ ഹംസീ ഹൃദ്യാ ഹൃത്കമലാലയാ ॥ 76 ॥

സിതാതപത്രാ സുശ്രോണീ പദ്മപത്രായതേക്ഷണാ ।
സാവിത്രീ സത്യസംകല്‍പാ കാമദാ കാമകാമിനീ ॥ 77 ॥

ദര്‍ശനീയാ ദൃശാ ദൃശ്യാ സ്പൃശ്യാ സേവ്യാ വരാങ്ഗനാ ।
ഭോഗപ്രിയാ ഭോഗവതീ ഭോഗീന്ദ്രശയനാസനാ ॥ 78 ॥

ആര്‍ദ്രാ പുഷ്കരിണീ പുണ്യാ പാവനീ പാപസൂദനീ ।
ശ്രീമതീ ച ശുഭാകാരാ പരമൈശ്വര്യഭൂതിദാ ॥ 79 ॥

അചിന്ത്യാനന്തവിഭവാ ഭവഭാവവിഭാവനീ ।
നിശ്രേണിഃ സര്‍വദേഹസ്ഥാ സര്‍വഭൂതനമസ്കൃതാ ॥ 80 ॥

ബലാ ബലാധികാ ദേവീ ഗൌതമീ ഗോകുലാലയാ ।
തോഷിണീ പൂര്‍ണചന്ദ്രാഭാ ഏകാനന്ദാ ശതാനനാ ॥ 81 ॥

ഉദ്യാനനഗരദ്വാരഹര്‍ംയോപവനവാസിനീ ।
കൂഷ്മാണ്ഡാ ദാരുണാ ചണ്ഡാ കിരാതീ നന്ദനാലയാ ॥ 82 ॥

കാലായനാ കാലഗംയാ ഭയദാ ഭയനാശിനീ ।
സൌദാമനീ മേഘരവാ ദൈത്യദാനവമര്‍ദിനീ ॥ 83 ॥

ജഗന്‍മാതാ ഭയകരീ ഭൂതധാത്രീ സുദുര്ലഭാ ।
കാശ്യപീ ശുഭദാതാ ച വനമാലാ ശുഭാവരാ ॥ 84 ॥

ധന്യാ ധന്യേശ്വരീ ധന്യാ രത്നദാ വസുവര്‍ദ്ധിനീ ।
ഗാന്ധര്‍വീ രേവതീ ഗങ്ഗാ ശകുനീ വിമലാനനാ ॥ 85 ॥

ഇഡാ ശാന്തികരീ ചൈവ താമസീ കമലാലയാ ।
ആജ്യപാ വജ്രകൌമാരീ സോമപാ കുസുമാശ്രയാ ॥ 86 ॥

ജഗത്പ്രിയാ ച സരഥാ ദുര്‍ജയാ ഖഗവാഹനാ ।
മനോഭവാ കാമചാരാ സിദ്ധചാരണസേവിതാ ॥ 87 ॥

വ്യോമലക്ഷ്മീര്‍മഹാലക്ഷ്മീസ്തേജോലക്ഷ്മീഃ സുജാജ്വലാ ।
രസലക്ഷ്മീര്‍ജഗദ്യോനിര്‍ഗന്ധലക്ഷ്മീര്‍വനാശ്രയാ ॥ 88 ॥

ശ്രവണാ ശ്രാവണീ നേത്രീ രസനാപ്രാണചാരിണീ ।
വിരിഞ്ചിമാതാ വിഭവാ വരവാരിജവാഹനാ ॥ 89 ॥

വീര്യാ വീരേശ്വരീ വന്ദ്യാ വിശോകാ വസുവര്‍ദ്ധിനീ ।
അനാഹതാ കുണ്ഡലിനീ നലിനീ വനവാസിനീ ॥ 90 ॥

ഗാന്ധാരിണീന്ദ്രനമിതാ സുരേന്ദ്രനമിതാ സതീ ।
സര്‍വമങ്ഗല്യമാങ്ഗല്യാ സര്‍വകാമസമൃദ്ധിദാ ॥ 91 ॥

സര്‍വാനന്ദാ മഹാനന്ദാ സത്കീര്‍തിഃ സിദ്ധസേവിതാ ।
സിനീവാലീ കുഹൂ രാകാ അമാ ചാനുമതിര്‍ദ്യുതിഃ ॥ 92 ॥

അരുന്ധതീ വസുമതീ ഭാര്‍ഗവീ വാസ്തുദേവതാ ।
മായൂരീ വജ്രവേതാലീ വജ്രഹസ്താ വരാനനാ ॥ 93 ॥

അനഘാ ധരണിര്‍ധീരാ ധമനീ മണിഭൂഷണാ ।
രാജശ്രീ രൂപസഹിതാ ബ്രഹ്മശ്രീര്‍ബ്രഹ്മവന്ദിതാ ॥ 94 ॥

ജയശ്രീര്‍ജയദാ ജ്ഞേയാ സര്‍ഗശ്രീഃ സ്വര്‍ഗതിഃ സതാം ।
സുപുഷ്പാ പുഷ്പനിലയാ ഫലശ്രീര്‍നിഷ്കലപ്രിയാ ॥ 95 ॥

ധനുര്ലക്ഷ്മീസ്ത്വമിലിതാ പരക്രോധനിവാരിണീ ।
കദ്രൂര്‍ദ്ധനായുഃ കപിലാ സുരസാ സുരമോഹിനീ ॥ 96 ॥

മഹാശ്വേതാ മഹാനീലാ മഹാമൂര്‍തിര്‍വിഷാപഹാ ।
സുപ്രഭാ ജ്വാലിനീ ദീപ്തിസ്തൃപ്തിര്‍വ്യാപ്തിഃ പ്രഭാകരീ ॥ 97 ॥

തേജോവതീ പദ്മബോധാ മദലേഖാരുണാവതീ ।
രത്നാ രത്നാവലീ ഭൂതാ ശതധാമാ ശതാപഹാ ॥ 98 ॥

ത്രിഗുണാ ഘോഷിണീ രക്ഷ്യാ നര്‍ദ്ദിനീ ഘോഷവര്‍ജിതാ ।
സാധ്യാ ദിതിര്‍ദിതിദേവീ മൃഗവാഹാ മൃഗാങ്കഗാ ॥ 99 ॥

ചിത്രനീലോത്പലഗതാ വൃഷരത്നകരാശ്രയാ ।
ഹിരണ്യരജതദ്വന്ദ്വാ ശങ്ഖഭദ്രാസനാസ്ഥിതാ ॥ 100 ॥

ഗോമൂത്രഗോമയക്ഷീരദധിസര്‍പിര്‍ജലാശ്രയാ ।
മരീചിശ്ചീരവസനാ പൂര്‍ണാ ചന്ദ്രാര്‍കവിഷ്ടരാ ॥ 101 ॥

സുസൂക്ഷ്മാ നിര്‍വൃതിഃ സ്ഥൂലാ നിവൃത്താരാതിരേവ ച ।
മരീചിജ്വാലിനീ ധൂംരാ ഹവ്യവാഹാ ഹിരണ്യദാ ॥ 102 ॥

ദായിനീ കാലിനീ സിദ്ധിഃ ശോഷിണീ സമ്പ്രബോധിനീ ।
ഭാസ്വരാ സംഹതിസ്തീക്ഷ്ണാ പ്രചണ്ഡജ്വലനോജ്ജ്വലാ ॥ 103 ॥

സാങ്ഗാ പ്രചണ്ഡാ ദീപ്താ ച വൈദ്യുതിഃ സുമഹാദ്യുതിഃ ।
കപിലാ നീലരക്താ ച സുഷുംണാ വിസ്ഫുലിങ്ഗിനീ ॥ 104 ॥

അര്‍ചിഷ്മതീ രിപുഹരാ ദീര്‍ഘാ ധൂമാവലീ ജരാ ।
സമ്പൂര്‍ണമണ്ഡലാ പൂഷാ സ്രംസിനീ സുമനോഹരാ ॥ 105 ॥

ജയാ പുഷ്ടികരീച്ഛായാ മാനസാ ഹൃദയോജ്ജ്വലാ ।
സുവര്‍ണകരണീ ശ്രേഷ്ഠാ മൃതസംജീവിനീരണേ ॥ 106 ॥

വിശല്യകരണീ ശുഭ്രാ സംധിനീ പരമൌഷധിഃ ।
ബ്രഹ്മിഷ്ഠാ ബ്രഹ്മസഹിതാ ഐന്ദവീ രത്നസംഭവാ ॥ 107 ॥

വിദ്യുത്പ്രഭാ ബിന്ദുമതീ ത്രിസ്വഭാവഗുണാംബികാ ।
നിത്യോദിതാ നിത്യഹൃഷ്ടാ നിത്യകാമകരീഷിണീ ॥ 108 ॥

പദ്മാങ്കാ വജ്രചിഹ്നാ ച വക്രദണ്ഡവിഭാസിനീ ।
വിദേഹപൂജിതാ കന്യാ മായാ വിജയവാഹിനീ ॥ 109 ॥

മാനിനീ മങ്ഗലാ മാന്യാ മാലിനീ മാനദായിനീ ।
വിശ്വേശ്വരീ ഗണവതീ മണ്ഡലാ മണ്ഡലേശ്വരീ ॥ 110 ॥

ഹരിപ്രിയാ ഭൌമസുതാ മനോജ്ഞാ മതിദായിനീ ।
പ്രത്യങ്ഗിരാ സോമഗുപ്താ മനോഽഭിജ്ഞാ വദന്‍മതിഃ ॥ 111 ॥

യശോധരാ രത്നമാലാ കൃഷ്ണാ ത്രൈലോക്യബന്ധനീ ।
അമൃതാ ധാരിണീ ഹര്‍ഷാ വിനതാ വല്ലകീ ശചീ ॥ 112 ॥

സംകല്‍പാ ഭാമിനീ മിശ്രാ കാദംബര്യമൃതപ്രഭാ ।
അഗതാ നിര്‍ഗതാ വജ്രാ സുഹിതാ സംഹിതാക്ഷതാ ॥ 113 ॥

സര്‍വാര്‍ഥസാധനകരീ ധാതുര്‍ധാരണികാമലാ ।
കരുണാധാരസംഭൂതാ കമലാക്ഷീ ശശിപ്രിയാ ॥ 114 ॥

സൌംയരൂപാ മഹാദീപ്താ മഹാജ്വാലാ വികാശിനീ ।
മാലാ കാഞ്ചനമാലാ ച സദ്വജ്രാ കനകപ്രഭാ ॥ 115 ॥

പ്രക്രിയാ പരമാ യോക്ത്രീ ക്ഷോഭികാ ച സുഖോദയാ ।
വിജൃംഭണാ ച വജ്രാഖ്യാ ശൃങ്ഖലാ കമലേക്ഷണാ ॥ 116 ॥

ജയംകരീ മധുമതീ ഹരിതാ ശശിനീ ശിവാ ।
മൂലപ്രകൃതിരീശാനീ യോഗമാതാ മനോജവാ ॥ 117 ॥

ധര്‍മോദയാ ഭാനുമതീ സര്‍വാഭാസാ സുഖാവഹാ ।
ധുരന്ധരാ ച ബാലാ ച ധര്‍മസേവ്യാ തഥാഗതാ ॥ 118 ॥

സുകുമാരാ സൌംയമുഖീ സൌംയസംബോധനോത്തമാ ।
സുമുഖീ സര്‍വതോഭദ്രാ ഗുഹ്യശക്തിര്‍ഗുഹാലയാ ॥ 119 ॥

ഹലായുധാ ചൈകവീരാ സര്‍വശസ്ത്രസുധാരിണീ ।
വ്യോമശക്തിര്‍മഹാദേഹാ വ്യോമഗാ മധുമന്‍മയീ ॥ 120 ॥

ഗങ്ഗാ വിതസ്താ യമുനാ ചന്ദ്രഭാഗാ സരസ്വതീ ।
തിലോത്തമോര്‍വശീ രംഭാ സ്വാമിനീ സുരസുന്ദരീ ॥ 121 ॥

ബാണപ്രഹരണാവാലാ ബിംബോഷ്ഠീ ചാരുഹാസിനീ ।
കകുദ്മിനീ ചാരുപൃഷ്ഠാ ദൃഷ്ടാദൃഷ്ടഫലപ്രദാ ॥ 122 ॥

കാംയാചരീ ച കാംയാ ച കാമാചാരവിഹാരിണീ ।
ഹിമശൈലേന്ദ്രസംകാശാ ഗജേന്ദ്രവരവാഹനാ ॥ 123 ॥

അശേഷസുഖസൌഭാഗ്യസമ്പദാ യോനിരുത്തമാ ।
സര്‍വോത്കൃഷ്ടാ സര്‍വമയീ സര്‍വാ സര്‍വേശ്വരപ്രിയാ ॥ 124 ॥

സര്‍വാങ്ഗയോനിഃ സാവ്യക്താ സമ്പ്രധാനേശ്വരേശ്വരീ ।
വിഷ്ണുവക്ഷഃസ്ഥലഗതാ കിമതഃ പരമുച്യതേ ॥ 125 ॥

പരാ നിര്‍മഹിമാ ദേവീ ഹരിവക്ഷഃസ്ഥലാശ്രയാ ।
സാ ദേവീ പാപഹന്ത്രീ ച സാന്നിധ്യം കുരുതാന്‍മമ ॥ 126 ॥

ഇതി നാംനാം സഹസ്രം തു ലക്ഷ്ംയാഃ പ്രോക്തം ശുഭാവഹം ।
പരാവരേണ ഭേദേന മുഖ്യഗൌണേന ഭാഗതഃ ॥ 127 ॥

യശ്ചൈതത് കീര്‍തയേന്നിത്യം ശൃണുയാദ് വാപി പദ്മജ ।
ശുചിഃ സമാഹിതോ ഭൂത്വാ ഭക്തിശ്രദ്ധാസമന്വിതഃ ॥ 128 ॥

ശ്രീനിവാസം സമഭ്യര്‍ച്യ പുഷ്പധൂപാനുലേപനൈഃ ।
ഭോഗൈശ്ച മധുപര്‍കാദ്യൈര്യഥാശക്തി ജഗദ്ഗുരും ॥ 129 ॥

തത്പാര്‍ശ്വസ്ഥാം ശ്രിയം ദേവീം സമ്പൂജ്യ ശ്രീധരപ്രിയാം ।
തതോ നാമസഹസ്രോണ തോഷയേത് പരമേശ്വരീം ॥ 130 ॥

നാമരത്നാവലീസ്തോത്രമിദം യഃ സതതം പഠേത് ।
പ്രസാദാഭിമുഖീലക്ഷ്മീഃ സര്‍വം തസ്മൈ പ്രയച്ഛതി ॥ 131 ॥

യസ്യാ ലക്ഷ്ംയാശ്ച സംഭൂതാഃ ശക്തയോ വിശ്വഗാഃ സദാ ।
കാരണത്വേ ന തിഷ്ഠന്തി ജഗത്യസ്മിംശ്ചരാചരേ ॥ 132 ॥

തസ്മാത് പ്രീതാ ജഗന്‍മാതാ ശ്രീര്യസ്യാച്യുതവല്ലഭാ ।
സുപ്രീതാഃ ശക്തയസ്തസ്യ സിദ്ധിമിഷ്ടാം ദിശന്തി ഹി ॥ 133 ॥

ഏക ഏവ ജഗത്സ്വാമീ ശക്തിമാനച്യുതഃ പ്രഭുഃ ।
തദംശശക്തിമന്തോഽന്യേ ബ്രഹ്മേശാനാദയോ യഥാ ॥ 134 ॥

തഥൈവൈകാ പരാ ശക്തിഃ ശ്രീസ്തസ്യ കരുണാശ്രയാ ।
ജ്ഞാനാദിഷാങ്ഗുണ്യമയീ യാ പ്രോക്താ പ്രകൃതിഃ പരാ ॥ 135 ॥

ഏകൈവ ശക്തിഃ ശ്രീസ്തസ്യാ ദ്വിതീയാത്മനി വര്‍തതേ ।
പരാ പരേശീ സര്‍വേശീ സര്‍വാകാരാ സനാതനീ ॥ 136 ॥

അനന്തനാമധേയാ ച ശക്തിചക്രസ്യ നായികാ ।
ജഗച്ചരാചരമിദം സര്‍വം വ്യാപ്യ വ്യവസ്ഥിതാ ॥ 137 ॥

തസ്മാദേകൈവ പരമാ ശ്രീര്‍ജ്ഞേയാ വിശ്വരൂപിണീ ।
സൌംയാ സൌംയേന രൂപേണ സംസ്ഥിതാ നടജീവവത് ॥ 138 ॥

യോ യോ ജഗതി പുംഭാവഃ സ വിഷ്ണുരിതി നിശ്ചയഃ ।
യാ യാ തു നാരീഭാവസ്ഥാ തത്ര ലക്ഷ്മീര്‍വ്യവസ്ഥിതാ ॥ 139 ॥

പ്രകൃതേഃ പുരുഷാച്ചാന്യസ്തൃതീയോ നൈവ വിദ്യതേ ।
അഥ കിം ബഹുനോക്തേന നരനാരീമയോ ഹരിഃ ॥ 140 ॥

അനേകഭേദഭിന്നസ്തു ക്രിയതേ പരമേശ്വരഃ ।
മഹാവിഭൂതിം ദയിതാം യേ സ്തുവന്ത്യച്യുതപ്രിയാം ॥ 141 ॥

തേ പ്രാപ്നുവന്തി പരമാം ലക്ഷ്മീം സംശുദ്ധചേതസഃ ।
പദ്മയോനിരിദം പ്രാപ്യ പഠന്‍ സ്തോത്രമിദം ക്രമാത് ॥ 142 ॥

ദിവ്യമഷ്ടഗുണൈശ്വര്യം തത്പ്രസാദാച്ച ലബ്ധവാന്‍ ।
സകാമാനാം ച ഫലദാമകാമാനാം ച മോക്ഷദാം ॥ 143 ॥

പുസ്തകാഖ്യാം ഭയത്രാത്രീം സിതവസ്ത്രാം ത്രിലോചനാം ।
മഹാപദ്മനിഷണ്ണാം താം ലക്ഷ്മീമജരതാം നമഃ ॥ 144 ॥

കരയുഗലഗൃഹീതം പൂര്‍ണകുംഭം ദധാനാ
ക്വചിദമലഗതസ്ഥാ ശങ്ഖപദ്മാക്ഷപാണിഃ ।
ക്വചിദപി ദയിതാങ്ഗേ ചാമരവ്യഗ്രഹസ്താ
ക്വചിദപി സൃണിപാശം ബിഭ്രതീ ഹേമകാന്തിഃ ॥ 145 ॥

॥ ഇത്യാദിപദ്മപുരാണേ കാശ്മീരവര്‍ണനേ ഹിരണ്യഗര്‍ഭഹൃദയേ
സര്‍വകാമപ്രദായകം പുരുഷോത്തമപ്രോക്തം
ശ്രീലക്ഷ്മീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമാപ്തം ॥

Also Read 1000 Names of Sree Maha Lakshmi:

1000 Names of Shri Mahalaxmi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment