Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Shri Mahalaxmi | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shree Mahalakshmi Sahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಅಥವಾ ಕಮಲಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಓಂ ತಾಮಾಹ್ವಯಾಮಿ ಸುಭಗಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪೂಜಿತಾಮ್ ।
ಏಹ್ಯೇಹಿ ದೇವಿ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ ಪದ್ಮಾಕರಕೃತಾಲಯೇ ॥ 1 ॥

ಆಗಚ್ಛಾಗಚ್ಛ ವರದೇ ಪಶ್ಯ ಮಾಂ ಸ್ವೇನ ಚಕ್ಷುಷಾ ।
ಆಯಾಹ್ಯಾಯಾಹಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಮಯೇ ಶುಭೇ ॥ 2 ॥

ಏವಂವಿಧೈಃ ಸ್ತುತಿಪದೈಃ ಸತ್ಯೈಃ ಸತ್ಯಾರ್ಥಸಂಸ್ತುತಾ ।
ಕನೀಯಸೀ ಮಹಾಭಾಗಾ ಚನ್ದ್ರೇಣ ಪರಮಾತ್ಮನಾ ॥ 3 ॥

ನಿಶಾಕರಶ್ಚ ಸಾ ದೇವೀ ಭ್ರಾತರೌ ದ್ವೌ ಪಯೋನಿಧೇಃ ।
ಉತ್ಪನ್ನಮಾತ್ರೌ ತಾವಾಸ್ತಾಂ ಶಿವಕೇಶವಸಂಶ್ರಿತೌ ॥ 4 ॥

ಸನತ್ಕುಮಾರಸ್ತಮೃಷಿಂ ಸಮಾಭಾಷ್ಯ ಪುರಾತನಮ್ ।
ಪ್ರೋಕ್ತವಾನಿತಿಹಾಸಂ ತು ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಮನುತ್ತಮಮ್ ॥ 5 ॥

ಅಥೇದೃಶಾನ್ಮಹಾಘೋರಾದ್ ದಾರಿದ್ರ್ಯಾನ್ನರಕಾತ್ಕಥಮ್ ।
ಮುಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ಲೋಕೇಽಸ್ಮಿನ್ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ಯಾತಿ ಭಸ್ಮತಾಮ್ ॥ 6 ॥

ಸನತ್ಕುಮಾರ ಉವಾಚ –
ಪೂರ್ವಂ ಕೃತಯುಗೇ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಲೋಕಕೃತ್ ।
ಸೃಷ್ಟಿಂ ನಾನಾವಿಧಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಪಶ್ಚಾಚ್ಚಿ ನ್ತಾಮುಪೇಯಿವಾನ್ ॥ 7 ॥

ಕಿಮಾಹಾರಾಃ ಪ್ರಜಾಸ್ತ್ವೇತಾಃ ಸಮ್ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ ಭೂತಲೇ ।
ತಥೈವ ಚಾಸಾಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಾತ್ಕಥಮುತ್ತರಣಂ ಭವೇತ್ ॥ 8 ॥

ದಾರಿದ್ರ್ಯಾನ್ಮರಣಂ ಶ್ರೇಯಸ್ತಿ್ವತಿ ಸಂಚಿನ್ತ್ಯ ಚೇತಸಿ ।
ಕ್ಷೀರೋದಸ್ಯೋತ್ತರೇ ಕೂಲೇ ಜಗಾಮ ಕಮಲೋದ್ಭವಃ ॥ 9 ॥

ತತ್ರ ತೀವ್ರಂ ತಪಸ್ತಪ್ತ್ವಾ ಕದಾಚಿತ್ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ ।
ದದರ್ಶ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ವಾಸುದೇವಂ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ ॥ 10 ॥

ಸರ್ವಜ್ಞಂ ಸರ್ವಶಕ್ತೀನಾಂ ಸರ್ವಾವಾಸಂ ಸನಾತನಮ್ ।
ಸರ್ವೇಶ್ವರಂ ವಾಸುದೇವಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಂ ಪ್ರಭುಮ್ ॥ 11 ॥

ಸೋಮಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಕ್ಷೀರೋದ ವಿಮಲೇ ಜಲೇ ।
ಅನನ್ತಭೋಗಶಯನಂ ವಿಶ್ರಾನ್ತಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತನಮ್ ॥ 12 ॥

ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರಮ್ ।
ಯೋಗನಿದ್ರಾರತಂ ಶ್ರೀಶಂ ಸರ್ವಾವಾಸಂ ಸುರೇಶ್ವರಮ್ ॥ 13 ॥

ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಸಂಹಾರಸ್ಥಿತಿಕಾರಣಕಾರಣಮ್ ।
ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾದಿ ಶಕ್ತಿಕರಣಜಾತಮಂಡಲಮಂಡಿತಮ್ ॥ 14 ॥

ಆಯುಧೈರ್ದೇಹವದ್ಭಿಶ್ಚ ಚಕ್ರಾದ್ಯೈಃ ಪರಿವಾರಿತಮ್ ।
ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಂ ಸುರೈಃ ಸಿದ್ಧಃ ಮಹಾಯೋನಿಶತೈರಪಿ ॥ 15 ॥

ಆಧಾರಂ ಸರ್ವಶಕ್ತೀನಾಂ ಪರಂ ತೇಜಃ ಸುದುಸ್ಸಹಮ್ ।
ಪ್ರಬುದ್ಧ ಂ ದೇವಮೀಶಾನಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕಮಲಸಮ್ಭವಃ ॥ 16 ॥

ಶಿರಸ್ಯಂಜಲಿಮಾಧಾಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪೂರ್ವಮುವಾಚ ಹ ।
ಮನೋವಾಂಛಿತಸಿದ್ಧಿ ಂ ತ್ವಂ ಪೂರಯಸ್ವ ಮಹೇಶ್ವರ ॥ 17 ॥

ಜಿತಂ ತೇ ಪುಂಡರೀಕ್ಷ ನಮಸ್ತೇ ವಿಶ್ವಭಾವನ ।
ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಹೃಷೀಕೇಶ ಮಹಾಪುರುಷಪೂರ್ವಜ ॥ 18 ॥

ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಜಯಾನನ್ದ ಸರ್ವಾವಾಸ ಪರಾತ್ಪರ ।
ಪ್ರಸೀದ ಮಮ ಭಕ್ತಸ್ಯ ಛಿನ್ಧಿ ಸನ್ದೇಹಜಂ ತಮಃ ॥ 19 ॥

ಏವಂ ಸ್ತುತಃ ಸ ಭಗವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಣಾಽವ್ಯಕ್ತಜನ್ಮನಾ ।
ಪ್ರಸಾದಾಭಿಮುಖಃ ಪ್ರಾಹ ಹರಿರ್ವಿಶ್ರಾನ್ತಲೋಚನಃ ॥ 20 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ –
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ತುಷ್ಟೋಽಸ್ಮಿ ಬ್ರೂಹಿ ಯತ್ತೇಽಭಿವಾಂಛಿತಮ್ ।
ತದ್ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ನ ಸನ್ದೇಹೋ ಭಕ್ತೋಽಸಿ ಮಮ ಸುವ್ರತ ॥ 21 ॥

ಕೇಶವಾದ್ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಕರುಣಾವಿಷ್ಟಚೇತನಃ ।
ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಭಗವನ್ತಂ ಜನಾರ್ದನಮ್ ॥ 22 ॥

ಚತುರ್ವಿಧಂ ಭವಸ್ಯಾಸ್ಯ ಭೂತಸರ್ಗಸ್ಯ ಕೇಶವ ।
ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ ॥ 23 ॥

ದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನಂ ಧನ್ಯಂ ಮನೋಜ್ಞಂ ಪಾವನಂ ಪರಮ್ ।
ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಮಹಾಬುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪಂ ಭೈರವಂ ಮಹತ್ ॥ 24 ॥

ಶ್ರಿಯಃ ಸರ್ವಾತಿಶಾಯಿನ್ಯಾಸ್ತಥಾ ಜ್ಞಾನಂ ಚ ಶಾಶ್ವತಮ್ ।
ನಾಮಾನಿ ಚೈವ ಮುಖ್ಯಾನಿ ಯಾನಿ ಗೌಣಾನಿ ಚಾಚ್ಯುತ ॥ 25 ॥

ತ್ವದ್ವಕ್ತ್ರಕಮಲೋತ್ಥಾನಿ ಶ್ರೇತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತತ್ತ್ವತಃ ।
ಇತಿ ತಸ್ಯ ವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಪ್ರತಿವಾಕ್ಯಮುವಾಚ ಸಃ ॥ 26 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ –
ಮಹಾವಿಭೂತಿಸಂಯುಕ್ತಾ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯವಪುಷಃ ಪ್ರಭೋ ।
ಭಗವದ್ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ಚೈಷಾಽನಪಾಯಿನೀ ॥ 27 ॥

ಏಕೈವ ವರ್ತತೇಽಭಿನ್ನಾ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನೇವ ಹಿಮದೀಧಿತೇಃ ।
ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ ಚೈವ ವಿಶ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾ ॥ 28 ॥

ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಗುಣೋಪೇತಾ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಃ ಪರಾ ಹ್ಯೇಷಾ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಭುವಿ ॥ 29 ॥

ಶಕ್ತೀನಾಂ ಚೈವ ಸರ್ವಾಸಾಂ ಯೋನಿಭೂತಾ ಪರಾ ಕಲಾ ।
ಅಹಂ ತಸ್ಯಾಃ ಪರಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಮಿದಮುತ್ತಮಮ್ ॥ 30 ॥

ಶೃಣುಷ್ವಾವಹಿತೋ ಭೂತ್ವಾ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಭೂತಿದಮ್ ।
ದೇವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರೇಣ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ಯಾತಿ ಭಸ್ಮತಾಮ್ ॥ 31 ॥

ಅಥ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಅಥವಾ ಕಮಲಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

ಶ್ರೀಃ ಪದ್ಮಾ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಸತ್ತ್ವಾ ಶಾನ್ತಾ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿರವ್ಯಯಾ ।
ಕೇವಲಾ ನಿಷ್ಕಲಾ ಶುದ್ಧಾ ವ್ಯಾಪಿನೀ ವ್ಯೋಮವಿಗ್ರಹಾ ॥ 1 ॥

ವ್ಯೋಮಪದ್ಮಕೃತಾಧಾರಾ ಪರಾ ವ್ಯೋಮಾಮೃತೋದ್ಭವಾ ।
ನಿರ್ವ್ಯೋಮಾ ವ್ಯೋಮಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಪಂಚವ್ಯೋಮಪದಾಶ್ರಿತಾ ॥ 2 ॥

ಅಚ್ಯುತಾ ವ್ಯೋಮನಿಲಯಾ ಪರಮಾನನ್ದರೂಪಿಣೀ ।
ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾ ನಿರ್ವಿಕಾರಾ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ॥ 3 ॥

ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಃ ಕರ್ತೃಶಕ್ತಿರ್ಭೋಕ್ತೃಶಕ್ತಿಃ ಶಿಖಾವಹಾ ।
ಸ್ನೇಹಾಭಾಸಾ ನಿರಾನನ್ದಾ ವಿಭೂತಿರ್ವಿಮಲಾಚಲಾ ॥ 4 ॥

ಅನನ್ತಾ ವೈಷ್ಣವೀ ವ್ಯಕ್ತಾ ವಿಶ್ವಾನನ್ದಾ ವಿಕಾಸಿನೀ ।
ಶಕ್ತಿರ್ವಿಭಿನ್ನಸರ್ವಾರ್ತಿಃ ಸಮುದ್ರಪರಿತೋಷಿಣೀ ॥ 5 ॥

ಮೂರ್ತಿಃ ಸನಾತನೀ ಹಾರ್ದೀ ನಿಸ್ತರಂಗಾ ನಿರಾಮಯಾ ।
ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯಾ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯವಿಕಾಸಿನೀ ॥ 6 ॥

ಸ್ವಚ್ಛನ್ದಶಕ್ತಿರ್ಗಹನಾ ನಿಷ್ಕಮ್ಪಾರ್ಚಿಃ ಸುನಿರ್ಮಲಾ ।
ಸ್ವರೂಪಾ ಸರ್ವಗಾ ಪಾರಾ ಬೃಂಹಿಣೀ ಸುಗುಣೋರ್ಜಿತಾ ॥ 7 ॥

ಅಕಲಂಕಾ ನಿರಾಧಾರಾ ನಿಃಸಂಕಲ್ಪಾ ನಿರಾಶ್ರಯಾ ।
ಅಸಂಕೀರ್ಣಾ ಸುಶಾನ್ತಾ ಚ ಶಾಶ್ವತೀ ಭಾಸುರೀ ಸ್ಥಿರಾ ॥ 8 ॥

ಅನೌಪಮ್ಯಾ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾ ನಿಯನ್ತ್ರೀ ಯನ್ತ್ರವಾಹಿನೀ ।
ಅಭೇದ್ಯಾ ಭೇದಿನೀ ಭಿನ್ನಾ ಭಾರತೀ ವೈಖರೀ ಖಗಾ ॥ 9 ॥

ಅಗ್ರಾಹ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಿಕಾ ಗೂಢಾ ಗಮ್ಭೀರಾ ವಿಶ್ವಗೋಪಿನೀ ।
ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯಾ ಪ್ರತಿಹತಾ ನಿರ್ಬೀಜಾ ಪಾವನೀ ಪರಾ ॥ 10 ॥

ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯಾ ಪರಿಮಿತಾ ಭವಭ್ರಾನ್ತಿವಿನಾಶಿನೀ ।
ಏಕಾ ದ್ವಿರೂಪಾ ತ್ರಿವಿಧಾ ಅಸಂಖ್ಯಾತಾ ಸುರೇಶ್ವರೀ ॥ 11 ॥

ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹಾಧಾತ್ರೀ ಸ್ಥಿತಿರ್ವೃದ್ಧಿರ್ಧ್ರುವಾ ಗತಿಃ ।
ಈಶ್ವರೀ ಮಹಿಮಾ ಋದ್ಧಿಃ ಪ್ರಮೋದಾ ಉಜ್ಜ್ವಲೋದ್ಯಮಾ ॥ 12 ॥

ಅಕ್ಷಯಾ ವರ್ದ್ಧಮಾನಾ ಚ ಸುಪ್ರಕಾಶಾ ವಿಹಂಗಮಾ ।
ನೀರಜಾ ಜನನೀ ನಿತ್ಯಾ ಜಯಾ ರೋಚಿಷ್ಮತೀ ಶುಭಾ ॥ 13 ॥

ತಪೋನುದಾ ಚ ಜ್ವಾಲಾ ಚ ಸುದೀಪ್ತಿಶ್ಚಾಂಶುಮಾಲಿನೀ ।
ಅಪ್ರಮೇಯಾ ತ್ರಿಧಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಪರಾ ನಿರ್ವಾಣದಾಯಿನೀ ॥ 14 ॥

ಅವದಾತಾ ಸುಶುದ್ಧಾ ಚ ಅಮೋಘಾಖ್ಯಾ ಪರಮ್ಪರಾ ।
ಸಂಧಾನಕೀ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾ ಸರ್ವಭೂತಮಹೇಶ್ವರೀ ॥ 15 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತುಷ್ಟಿರ್ಮಹಾಧೀರಾ ಶಾನ್ತಿರಾಪೂರಣಾನವಾ ।
ಅನುಗ್ರಹಾ ಶಕ್ತಿರಾದ್ಯಾ ಜಗಜ್ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಜಗದ್ವಿಧಿಃ ॥ 16 ॥

ಸತ್ಯಾ ಪ್ರಹ್ವಾ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಗ್ಯಾ ಅಪರ್ಣಾ ಹ್ಲಾದಿನೀ ಶಿವಾ ।
ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಹ್ಲಾದಿನೀ ಶುದ್ಧಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮತ್ಯಮೃತಾವಹಾ ॥ 17 ॥

ರಜೋವತ್ಯರ್ಕಪ್ರತಿಭಾಽಽಕರ್ಷಿಣೀ ಕರ್ಷಿಣೀ ರಸಾ ।
ಪರಾ ವಸುಮತೀ ದೇವೀ ಕಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿರ್ಮತಿಃ ಕಲಾ ॥ 18 ॥

ಕಲಾ ಕಲಂಕರಹಿತಾ ವಿಶಾಲೋದ್ದೀಪನೀ ರತಿಃ ।
ಸಮ್ಬೋಧಿನೀ ಹಾರಿಣೀ ಚ ಪ್ರಭಾವಾ ಭವಭೂತಿದಾ ॥ 19 ॥

ಅಮೃತಸ್ಯನ್ದಿನೀ ಜೀವಾ ಜನನೀ ಖಂಡಿಕಾ ಸ್ಥಿರಾ ।
ಧೂಮಾ ಕಲಾವತೀ ಪೂರ್ಣಾ ಭಾಸುರಾ ಸುಮತೀರಸಾ ॥ 20 ॥

ಶುದ್ಧಾ ಧ್ವನಿಃ ಸೃತಿಃ ಸೃಷ್ಟಿರ್ವಿಕೃತಿಃ ಕೃಷ್ಟಿರೇವ ಚ ।
ಪ್ರಾಪಣೀ ಪ್ರಾಣದಾ ಪ್ರಹ್ವಾ ವಿಶ್ವಾ ಪಾಂಡುರವಾಸಿನೀ ॥ 21 ॥

ಅವನಿರ್ವಜ್ರನಲಿಕಾ ಚಿತ್ರಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಾಸಿನೀ ।
ಅನನ್ತರೂಪಾನನ್ತಾತ್ಮಾನನ್ತಸ್ಥಾನನ್ತಸಮ್ಭವಾ ॥ 22 ॥

ಮಹಾಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಾಣದಾತ್ರೀ ಋತಮ್ಭರಾ ।
ಮಹಾಸಮೂಹಾ ನಿಖಿಲಾ ಇಚ್ಛಾಧಾರಾ ಸುಖಾವಹಾ ॥ 23 ॥

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನಿಷ್ಕಮ್ಪಾ ಪ್ರರೋಹಾಬುದ್ಧಿಗೋಚರಾ ।
ನಾನಾದೇಹಾ ಮಹಾವರ್ತಾ ಬಹುದೇಹವಿಕಾಸಿನೀ ॥ 24 ॥

ಸಹಸ್ರಾಣೀ ಪ್ರಧಾನಾ ಚ ನ್ಯಾಯವಸ್ತುಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ।
ಸರ್ವಾಭಿಲಾಷಪೂರ್ಣೇಚ್ಛಾ ಸರ್ವಾ ಸರ್ವಾರ್ಥಭಾಷಿಣೀ ॥ 25 ॥

ನಾನಾಸ್ವರೂಪಚಿದ್ಧಾತ್ರೀ ಶಬ್ದಪೂರ್ವಾ ಪುರಾತನೀ ।
ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಾ ಜೀವಕೇಶಾ ಸರ್ವೇಚ್ಛಾಪರಿಪೂರಿತಾ ॥ 26 ॥

ಸಂಕಲ್ಪಸಿದ್ಧಾ ಸಾಂಖ್ಯೇಯಾ ತತ್ತ್ವಗರ್ಭಾ ಧರಾವಹಾ ।
ಭೂತರೂಪಾ ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಾ ತ್ರಿಗುಣಾ ಗುಣಗರ್ವಿತಾ ॥ 27 ॥

ಪ್ರಜಾಪತೀಶ್ವರೀ ರೌದ್ರೀ ಸರ್ವಾಧಾರಾ ಸುಖಾವಹಾ ।
ಕಲ್ಯಾಣವಾಹಿಕಾ ಕಲ್ಯಾ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನೀ ॥ 28 ॥

ನೀರೂಪೋದ್ಭಿನ್ನಸಂತಾನಾ ಸುಯನ್ತ್ರಾ ತ್ರಿಗುಣಾಲಯಾ ।
ಮಹಾಮಾಯಾ ಯೋಗಮಾಯಾ ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೀ ಪ್ರಿಯಾ ॥ 29 ॥

ಮಹಾಸ್ತ್ರೀ ವಿಮಲಾ ಕೀರ್ತಿರ್ಜಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನಿರಂಜನಾ ।
ಪ್ರಕೃತಿರ್ಭಗವನ್ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿರ್ನಿದ್ರಾ ಯಶಸ್ಕರೀ ॥ 30 ॥

ಚಿನ್ತಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಶಾನ್ತಿಃ ಸುಪ್ರೀತಿವರ್ದ್ಧಿನೀ ।
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಮಾತಾ ಸಾಧ್ವೀ ಚ ಸುಖಸೌಭಾಗ್ಯಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 31 ॥

ಕಾಷ್ಠಾ ನಿಷ್ಠಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಚ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಜಯಾವಹಾ ।
ಸರ್ವಾತಿಶಾಯಿನೀ ಪ್ರೀತಿರ್ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾಬಲಾ ॥ 32 ॥

ವರಿಷ್ಠಾ ವಿಜಯಾ ವೀರಾ ಜಯನ್ತೀ ವಿಜಯಪ್ರದಾ ।
ಹೃದ್ಗೃಹಾ ಗೋಪಿನೀ ಗುಹ್ಯಾ ಗಣಗನ್ಧರ್ವಸೇವಿತಾ ॥ 33 ॥

ಯೋಗೀಶ್ವರೀ ಯೋಗಮಾಯಾ ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿದಾ ।
ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರವೃತಾ ಯೋಗಾ ಯೋಗೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾ ॥ 34 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರರುದ್ರನಮಿತಾ ಸುರಾಸುರವರಪ್ರದಾ ।
ತ್ರಿವರ್ತ್ಮಗಾ ತ್ರಿಲೋಕಸ್ಥಾ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪದೋದ್ಭವಾ ॥ 35 ॥

ಸುತಾರಾ ತಾರಿಣೀ ತಾರಾ ದುರ್ಗಾ ಸಂತಾರಿಣೀ ಪರಾ ।
ಸುತಾರಿಣೀ ತಾರಯನ್ತೀ ಭೂರಿತಾರೇಶ್ವರಪ್ರಭಾ ॥ 36 ॥

ಗುಹ್ಯವಿದ್ಯಾ ಯಜ್ಞವಿದ್ಯಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸುಶೋಭಿತಾ ।
ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯಾ ವಿಘ್ನೇಶೀ ಪದ್ಮಸ್ಥಾ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೀ ॥ 37 ॥

ಆನ್ವೀಕ್ಷಿಕೀ ತ್ರಯೀ ವಾರ್ತಾ ದಂಡನೀತಿರ್ನಯಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಗೌರೀ ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಗೋಪ್ತ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಕಮಲೋದ್ಭವಾ ॥ 38 ॥

ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾ ವಿಶ್ವರೂಪಾ ವಿಶ್ವಮಾತಾ ವಸುಪ್ರದಾ ।
ಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ವಧಾ ಸ್ವಸ್ತಿಃ ಸುಧಾ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿನೀ ॥ 39 ॥

ಇಚ್ಛಾ ಸೃಷ್ಟಿರ್ದ್ಯುತಿರ್ಭೂತಿಃ ಕೀರ್ತಿಃ ಶ್ರದ್ಧಾ ದಯಾಮತಿಃ ।
ಶ್ರುತಿರ್ಮೇಧಾ ಧೃತಿರ್ಹ್ರೀಃ ಶ್ರೀರ್ವಿದ್ಯಾ ವಿಬುಧವನ್ದಿತಾ ॥ 40 ॥

ಅನಸೂಯಾ ಘೃಣಾ ನೀತಿರ್ನಿರ್ವೃತಿಃ ಕಾಮಧುಕ್ಕರಾ ।
ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಸಂತತಿರ್ಭೂತಿರ್ದ್ಯೌಃ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವಿಶ್ವಮಾನಿನೀ ॥ 41 ॥

ಸ್ಮೃತಿರ್ವಾಗ್ವಿಶ್ವಜನನೀ ಪಶ್ಯನ್ತೀ ಮಧ್ಯಮಾ ಸಮಾ ।
ಸಂಧ್ಯಾ ಮೇಧಾ ಪ್ರಭಾ ಭೀಮಾ ಸರ್ವಾಕಾರಾ ಸರಸ್ವತೀ ॥ 42 ॥

ಕಾಂಕ್ಷಾ ಮಾಯಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮೋಹಿನೀ ಮಾಧವಪ್ರಿಯಾ ।
ಸೌಮ್ಯಾಭೋಗಾ ಮಹಾಭೋಗಾ ಭೋಗಿನೀ ಭೋಗದಾಯಿನೀ ॥ 43 ॥

ಸುಧೌತಕನಕಪ್ರಖ್ಯಾ ಸುವರ್ಣಕಮಲಾಸನಾ ।
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾ ಸುಶ್ರೋಣೀ ಹಾರಿಣೀ ರಮಣೀ ರಮಾ ॥ 44 ॥

ಚನ್ದ್ರಾ ಹಿರಣ್ಮಯೀ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ರಮ್ಯಾ ಶೋಭಾ ಶುಭಾವಹಾ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಡನಾ ನಾರೀ ನರೇಶ್ವರವರಾರ್ಚಿತಾ ॥ 45 ॥

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸುನ್ದರೀ ರಾಮಾ ಮಹಾವಿಭವವಾಹಿನೀ ।
ಪದ್ಮಸ್ಥಾ ಪದ್ಮನಿಲಯಾ ಪದ್ಮಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾ ॥ 46 ॥

ಪದ್ಮಯುಗ್ಮಧರಾ ಕಾನ್ತಾ ದಿವ್ಯಾಭರಣಭೂಷಿತಾ ।
ವಿಚಿತ್ರರತ್ನಮುಕುಟಾ ವಿಚಿತ್ರಾಮ್ಬರಭೂಷಣಾ ॥ 47 ॥

ವಿಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯಗನ್ಧಾಢ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರಾಯುಧವಾಹನಾ ।
ಮಹಾನಾರಾಯಣೀ ದೇವೀ ವೈಷ್ಣವೀ ವೀರವನ್ದಿತಾ ॥ 48 ॥

ಕಾಲಸಂಕರ್ಷಿಣೀ ಘೋರಾ ತತ್ತ್ವಸಂಕರ್ಷಿಣೀಕಲಾ ।
ಜಗತ್ಸಮ್ಪೂರಣೀ ವಿಶ್ವಾ ಮಹಾವಿಭವಭೂಷಣಾ ॥ 49 ॥

ವಾರುಣೀ ವರದಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಘಂಟಾಕರ್ಣವಿರಾಜಿತಾ ।
ನೃಸಿಂಹೀ ಭೈರವೀ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಭಾಸ್ಕರೀ ವ್ಯೋಮಚಾರಿಣೀ ॥ 50 ॥

ಐನ್ದ್ರೀ ಕಾಮಧೇನುಃ ಸೃಷ್ಟಿಃ ಕಾಮಯೋನಿರ್ಮಹಾಪ್ರಭಾ ।
ದೃಷ್ಟಾ ಕಾಮ್ಯಾ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿರ್ಬೀಜಗತ್ಯಾತ್ಮದರ್ಶನಾ ॥ 51 ॥

ಗರುಡಾರೂಢಹೃದಯಾ ಚಾನ್ದ್ರೀ ಶ್ರೀರ್ಮಧುರಾನನಾ ।
ಮಹೋಗ್ರರೂಪಾ ವಾರಾಹೀ ನಾರಸಿಂಹೀ ಹತಾಸುರಾ ॥ 52 ॥

ಯುಗಾನ್ತಹುತಭುಗ್ಜ್ವಾಲಾ ಕರಾಲಾ ಪಿಂಗಲಾಕಲಾ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಭೂಷಣಾ ಭೀಮಾ ಶ್ಯಾಮಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನೀ ॥ 53 ॥

ಮಹೋತ್ಕಟಾ ಮಹಾರಕ್ತಾ ಮಹಾಚಂಡಾ ಮಹಾಸನಾ ।
ಶಂಖಿನೀ ಲೇಖಿನೀ ಸ್ವಸ್ಥಾ ಲಿಖಿತಾ ಖೇಚರೇಶ್ವರೀ ॥ 54 ॥

ಭದ್ರಕಾಲೀ ಚೈಕವೀರಾ ಕೌಮಾರೀ ಭವಮಾಲಿನೀ ।
ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಾಮಧುಗ್ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀ ಚೋತ್ಪಲಮಾಲಿಕಾ ॥ 55 ॥

ಬಾಲಿಕಾ ಧನದಾ ಸೂರ್ಯಾ ಹೃದಯೋತ್ಪಲಮಾಲಿಕಾ ।
ಅಜಿತಾ ವರ್ಷಿಣೀ ರೀತಿರ್ಭರುಂಡಾ ಗರುಡಾಸನಾ ॥ 56 ॥

ವೈಶ್ವಾನರೀ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಕಾಲೀ ವಿಭೀಷಣಾ ।
ಮಹಾಮನ್ದಾರವಿಭವಾ ಶಿವಾನನ್ದಾ ರತಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 57 ॥

ಉದ್ರೀತಿಃ ಪದ್ಮಮಾಲಾ ಚ ಧರ್ಮವೇಗಾ ವಿಭಾವನೀ ।
ಸತ್ಕ್ರಿಯಾ ದೇವಸೇನಾ ಚ ಹಿರಣ್ಯರಜತಾಶ್ರಯಾ ॥ 58 ॥

ಸಹಸಾವರ್ತಮಾನಾ ಚ ಹಸ್ತಿನಾದಪ್ರಬೋಧಿನೀ ।
ಹಿರಣ್ಯಪದ್ಮವರ್ಣಾ ಚ ಹರಿಭದ್ರಾ ಸುದುರ್ದ್ಧರಾ ॥ 59 ॥

ಸೂರ್ಯಾ ಹಿರಣ್ಯಪ್ರಕಟಸದೃಶೀ ಹೇಮಮಾಲಿನೀ ।
ಪದ್ಮಾನನಾ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಟಾ ದೇವಮಾತಾ ಮೃತೋದ್ಭವಾ ॥ 60 ॥

ಮಹಾಧನಾ ಚ ಯಾ ಶೃಂಗೀ ಕರ್ದ್ದಮೀ ಕಮ್ಬುಕನ್ಧರಾ ।
ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಾ ಚನ್ದ್ರಾಭಾ ಗನ್ಧದ್ವಾರಾ ದುರಾಸದಾ ॥ 61 ॥

ವರಾಚಿತಾ ವರಾರೋಹಾ ವರೇಣ್ಯಾ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾ ।
ಕಲ್ಯಾಣೀ ವರದಾ ವಾಮಾ ವಾಮೇಶೀ ವಿನ್ಧ್ಯವಾಸಿನೀ ॥ 62 ॥

ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಯೋಗರತಾ ದೇವಕೀ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ ।
ಕಂಸವಿದ್ರಾವಿಣೀ ದುರ್ಗಾ ಕೌಮಾರೀ ಕೌಶಿಕೀ ಕ್ಷಮಾ ॥ 63 ॥

ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕಾಲರಾತ್ರಿರ್ನಿಶಿತೃಪ್ತಾ ಸುದುರ್ಜಯಾ ।
ವಿರೂಪಾಕ್ಷೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಭಕ್ತಾನಾಂಪರಿರಕ್ಷಿಣೀ ॥ 64 ॥

ಬಹುರೂಪಾ ಸ್ವರೂಪಾ ಚ ವಿರೂಪಾ ರೂಪವರ್ಜಿತಾ ।
ಘಂಟಾನಿನಾದಬಹುಲಾ ಜೀಮೂತಧ್ವನಿನಿಃಸ್ವನಾ ॥ 65 ॥

ಮಹಾದೇವೇನ್ದ್ರಮಥಿನೀ ಭ್ರುಕುಟೀಕುಟಿಲಾನನಾ ।
ಸತ್ಯೋಪಯಾಚಿತಾ ಚೈಕಾ ಕೌಬೇರೀ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ ॥ 66 ॥

ಆರ್ಯಾ ಯಶೋದಾ ಸುತದಾ ಧರ್ಮಕಾಮಾರ್ಥಮೋಕ್ಷದಾ ।
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖಶಮನೀ ಘೋರದುರ್ಗಾರ್ತಿನಾಶಿನೀ ॥ 67 ॥

ಭಕ್ತಾರ್ತಿಶಮನೀ ಭವ್ಯಾ ಭವಭರ್ಗಾಪಹಾರಿಣೀ ।
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತನಯಾ ಪದ್ಮಾ ಕಮಲಾ ಧರಣೀಧರಾ ॥ 68 ॥

ರುಕ್ಮಿಣೀ ರೋಹಿಣೀ ಸೀತಾ ಸತ್ಯಭಾಮಾ ಯಶಸ್ವಿನೀ ।
ಪ್ರಜ್ಞಾಧಾರಾಮಿತಪ್ರಜ್ಞಾ ವೇದಮಾತಾ ಯಶೋವತೀ ॥ 69 ॥

ಸಮಾಧಿರ್ಭಾವನಾ ಮೈತ್ರೀ ಕರುಣಾ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾ ।
ಅನ್ತರ್ವೇದೀ ದಕ್ಷಿಣಾ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಪರಾಗತಿಃ ॥ 70 ॥

ದೀಕ್ಷಾ ವೀಕ್ಷಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಚ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವೀರವತ್ಸಲಾ ।
ಅಮ್ಬಿಕಾ ಸುರಭಿಃ ಸಿದ್ಧಾ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರಾರ್ಚಿತಾ ॥ 71 ॥

ಸುದೀಕ್ಷಾ ಲೇಲಿಹಾನಾ ಚ ಕರಾಲಾ ವಿಶ್ವಪೂರಕಾ ।
ವಿಶ್ವಸಂಧಾರಿಣೀ ದೀಪ್ತಿಸ್ತಾಪನೀ ತಾಂಡವಪ್ರಿಯಾ ॥ 72 ॥

ಉದ್ಭವಾ ವಿರಜಾ ರಾಜ್ಞೀ ತಾಪನೀ ಬಿನ್ದುಮಾಲಿನೀ ।
ಕ್ಷೀರಧಾರಾಸುಪ್ರಭಾವಾ ಲೋಕಮಾತಾ ಸುವರ್ಚಸಾ ॥ 73 ॥

ಹವ್ಯಗರ್ಭಾ ಚಾಜ್ಯಗರ್ಭಾ ಜುಹ್ವತೋಯಜ್ಞಸಮ್ಭವಾ ।
ಆಪ್ಯಾಯನೀ ಪಾವನೀ ಚ ದಹನೀ ದಹನಾಶ್ರಯಾ ॥ 74 ॥

ಮಾತೃಕಾ ಮಾಧವೀ ಮುಖ್ಯಾ ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹರ್ದ್ಧಿದಾ ।
ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಾ ಭದ್ರಾ ಸುಭದ್ರಾ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ॥ 75 ॥

ಶ್ವೇತಾ ಸುಶುಕ್ಲವಸನಾ ಶುಕ್ಲಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನಾ ।
ಹಂಸಾ ಹೀನಕರೀ ಹಂಸೀ ಹೃದ್ಯಾ ಹೃತ್ಕಮಲಾಲಯಾ ॥ 76 ॥

ಸಿತಾತಪತ್ರಾ ಸುಶ್ರೋಣೀ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯತೇಕ್ಷಣಾ ।
ಸಾವಿತ್ರೀ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾ ಕಾಮದಾ ಕಾಮಕಾಮಿನೀ ॥ 77 ॥

ದರ್ಶನೀಯಾ ದೃಶಾ ದೃಶ್ಯಾ ಸ್ಪೃಶ್ಯಾ ಸೇವ್ಯಾ ವರಾಂಗನಾ ।
ಭೋಗಪ್ರಿಯಾ ಭೋಗವತೀ ಭೋಗೀನ್ದ್ರಶಯನಾಸನಾ ॥ 78 ॥

ಆರ್ದ್ರಾ ಪುಷ್ಕರಿಣೀ ಪುಣ್ಯಾ ಪಾವನೀ ಪಾಪಸೂದನೀ ।
ಶ್ರೀಮತೀ ಚ ಶುಭಾಕಾರಾ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಭೂತಿದಾ ॥ 79 ॥

ಅಚಿನ್ತ್ಯಾನನ್ತವಿಭವಾ ಭವಭಾವವಿಭಾವನೀ ।
ನಿಶ್ರೇಣಿಃ ಸರ್ವದೇಹಸ್ಥಾ ಸರ್ವಭೂತನಮಸ್ಕೃತಾ ॥ 80 ॥

ಬಲಾ ಬಲಾಧಿಕಾ ದೇವೀ ಗೌತಮೀ ಗೋಕುಲಾಲಯಾ ।
ತೋಷಿಣೀ ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರಾಭಾ ಏಕಾನನ್ದಾ ಶತಾನನಾ ॥ 81 ॥

ಉದ್ಯಾನನಗರದ್ವಾರಹರ್ಮ್ಯೋಪವನವಾಸಿನೀ ।
ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ ದಾರುಣಾ ಚಂಡಾ ಕಿರಾತೀ ನನ್ದನಾಲಯಾ ॥ 82 ॥

ಕಾಲಾಯನಾ ಕಾಲಗಮ್ಯಾ ಭಯದಾ ಭಯನಾಶಿನೀ ।
ಸೌದಾಮನೀ ಮೇಘರವಾ ದೈತ್ಯದಾನವಮರ್ದಿನೀ ॥ 83 ॥

ಜಗನ್ಮಾತಾ ಭಯಕರೀ ಭೂತಧಾತ್ರೀ ಸುದುರ್ಲಭಾ ।
ಕಾಶ್ಯಪೀ ಶುಭದಾತಾ ಚ ವನಮಾಲಾ ಶುಭಾವರಾ ॥ 84 ॥

ಧನ್ಯಾ ಧನ್ಯೇಶ್ವರೀ ಧನ್ಯಾ ರತ್ನದಾ ವಸುವರ್ದ್ಧಿನೀ ।
ಗಾನ್ಧರ್ವೀ ರೇವತೀ ಗಂಗಾ ಶಕುನೀ ವಿಮಲಾನನಾ ॥ 85 ॥

ಇಡಾ ಶಾನ್ತಿಕರೀ ಚೈವ ತಾಮಸೀ ಕಮಲಾಲಯಾ ।
ಆಜ್ಯಪಾ ವಜ್ರಕೌಮಾರೀ ಸೋಮಪಾ ಕುಸುಮಾಶ್ರಯಾ ॥ 86 ॥

ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಾ ಚ ಸರಥಾ ದುರ್ಜಯಾ ಖಗವಾಹನಾ ।
ಮನೋಭವಾ ಕಾಮಚಾರಾ ಸಿದ್ಧಚಾರಣಸೇವಿತಾ ॥ 87 ॥

ವ್ಯೋಮಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತೇಜೋಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸುಜಾಜ್ವಲಾ ।
ರಸಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಜಗದ್ಯೋನಿರ್ಗನ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವನಾಶ್ರಯಾ ॥ 88 ॥

ಶ್ರವಣಾ ಶ್ರಾವಣೀ ನೇತ್ರೀ ರಸನಾಪ್ರಾಣಚಾರಿಣೀ ।
ವಿರಿಂಚಿಮಾತಾ ವಿಭವಾ ವರವಾರಿಜವಾಹನಾ ॥ 89 ॥

ವೀರ್ಯಾ ವೀರೇಶ್ವರೀ ವನ್ದ್ಯಾ ವಿಶೋಕಾ ವಸುವರ್ದ್ಧಿನೀ ।
ಅನಾಹತಾ ಕುಂಡಲಿನೀ ನಲಿನೀ ವನವಾಸಿನೀ ॥ 90 ॥

ಗಾನ್ಧಾರಿಣೀನ್ದ್ರನಮಿತಾ ಸುರೇನ್ದ್ರನಮಿತಾ ಸತೀ ।
ಸರ್ವಮಂಗಲ್ಯಮಾಂಗಲ್ಯಾ ಸರ್ವಕಾಮಸಮೃದ್ಧಿದಾ ॥ 91 ॥

ಸರ್ವಾನನ್ದಾ ಮಹಾನನ್ದಾ ಸತ್ಕೀರ್ತಿಃ ಸಿದ್ಧಸೇವಿತಾ ।
ಸಿನೀವಾಲೀ ಕುಹೂ ರಾಕಾ ಅಮಾ ಚಾನುಮತಿರ್ದ್ಯುತಿಃ ॥ 92 ॥

ಅರುನ್ಧತೀ ವಸುಮತೀ ಭಾರ್ಗವೀ ವಾಸ್ತುದೇವತಾ ।
ಮಾಯೂರೀ ವಜ್ರವೇತಾಲೀ ವಜ್ರಹಸ್ತಾ ವರಾನನಾ ॥ 93 ॥

ಅನಘಾ ಧರಣಿರ್ಧೀರಾ ಧಮನೀ ಮಣಿಭೂಷಣಾ ।
ರಾಜಶ್ರೀ ರೂಪಸಹಿತಾ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀರ್ಬ್ರಹ್ಮವನ್ದಿತಾ ॥ 94 ॥

ಜಯಶ್ರೀರ್ಜಯದಾ ಜ್ಞೇಯಾ ಸರ್ಗಶ್ರೀಃ ಸ್ವರ್ಗತಿಃ ಸತಾಮ್ ।
ಸುಪುಷ್ಪಾ ಪುಷ್ಪನಿಲಯಾ ಫಲಶ್ರೀರ್ನಿಷ್ಕಲಪ್ರಿಯಾ ॥ 95 ॥

ಧನುರ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತ್ವಮಿಲಿತಾ ಪರಕ್ರೋಧನಿವಾರಿಣೀ ।
ಕದ್ರೂರ್ದ್ಧನಾಯುಃ ಕಪಿಲಾ ಸುರಸಾ ಸುರಮೋಹಿನೀ ॥ 96 ॥

ಮಹಾಶ್ವೇತಾ ಮಹಾನೀಲಾ ಮಹಾಮೂರ್ತಿರ್ವಿಷಾಪಹಾ ।
ಸುಪ್ರಭಾ ಜ್ವಾಲಿನೀ ದೀಪ್ತಿಸ್ತೃಪ್ತಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಃ ಪ್ರಭಾಕರೀ ॥ 97 ॥

ತೇಜೋವತೀ ಪದ್ಮಬೋಧಾ ಮದಲೇಖಾರುಣಾವತೀ ।
ರತ್ನಾ ರತ್ನಾವಲೀ ಭೂತಾ ಶತಧಾಮಾ ಶತಾಪಹಾ ॥ 98 ॥

ತ್ರಿಗುಣಾ ಘೋಷಿಣೀ ರಕ್ಷ್ಯಾ ನರ್ದ್ದಿನೀ ಘೋಷವರ್ಜಿತಾ ।
ಸಾಧ್ಯಾ ದಿತಿರ್ದಿತಿದೇವೀ ಮೃಗವಾಹಾ ಮೃಗಾಂಕಗಾ ॥ 99 ॥

ಚಿತ್ರನೀಲೋತ್ಪಲಗತಾ ವೃಷರತ್ನಕರಾಶ್ರಯಾ ।
ಹಿರಣ್ಯರಜತದ್ವನ್ದ್ವಾ ಶಂಖಭದ್ರಾಸನಾಸ್ಥಿತಾ ॥ 100 ॥

ಗೋಮೂತ್ರಗೋಮಯಕ್ಷೀರದಧಿಸರ್ಪಿರ್ಜಲಾಶ್ರಯಾ ।
ಮರೀಚಿಶ್ಚೀರವಸನಾ ಪೂರ್ಣಾ ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕವಿಷ್ಟರಾ ॥ 101 ॥

ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ನಿರ್ವೃತಿಃ ಸ್ಥೂಲಾ ನಿವೃತ್ತಾರಾತಿರೇವ ಚ ।
ಮರೀಚಿಜ್ವಾಲಿನೀ ಧೂಮ್ರಾ ಹವ್ಯವಾಹಾ ಹಿರಣ್ಯದಾ ॥ 102 ॥

ದಾಯಿನೀ ಕಾಲಿನೀ ಸಿದ್ಧಿಃ ಶೋಷಿಣೀ ಸಮ್ಪ್ರಬೋಧಿನೀ ।
ಭಾಸ್ವರಾ ಸಂಹತಿಸ್ತೀಕ್ಷ್ಣಾ ಪ್ರಚಂಡಜ್ವಲನೋಜ್ಜ್ವಲಾ ॥ 103 ॥

ಸಾಂಗಾ ಪ್ರಚಂಡಾ ದೀಪ್ತಾ ಚ ವೈದ್ಯುತಿಃ ಸುಮಹಾದ್ಯುತಿಃ ।
ಕಪಿಲಾ ನೀಲರಕ್ತಾ ಚ ಸುಷುಮ್ಣಾ ವಿಸ್ಫುಲಿಂಗಿನೀ ॥ 104 ॥

ಅರ್ಚಿಷ್ಮತೀ ರಿಪುಹರಾ ದೀರ್ಘಾ ಧೂಮಾವಲೀ ಜರಾ ।
ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮಂಡಲಾ ಪೂಷಾ ಸ್ರಂಸಿನೀ ಸುಮನೋಹರಾ ॥ 105 ॥

ಜಯಾ ಪುಷ್ಟಿಕರೀಚ್ಛಾಯಾ ಮಾನಸಾ ಹೃದಯೋಜ್ಜ್ವಲಾ ।
ಸುವರ್ಣಕರಣೀ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಮೃತಸಂಜೀವಿನೀರಣೇ ॥ 106 ॥

ವಿಶಲ್ಯಕರಣೀ ಶುಭ್ರಾ ಸಂಧಿನೀ ಪರಮೌಷಧಿಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಸಹಿತಾ ಐನ್ದವೀ ರತ್ನಸಮ್ಭವಾ ॥ 107 ॥

ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರಭಾ ಬಿನ್ದುಮತೀ ತ್ರಿಸ್ವಭಾವಗುಣಾಮ್ಬಿಕಾ ।
ನಿತ್ಯೋದಿತಾ ನಿತ್ಯಹೃಷ್ಟಾ ನಿತ್ಯಕಾಮಕರೀಷಿಣೀ ॥ 108 ॥

ಪದ್ಮಾಂಕಾ ವಜ್ರಚಿಹ್ನಾ ಚ ವಕ್ರದಂಡವಿಭಾಸಿನೀ ।
ವಿದೇಹಪೂಜಿತಾ ಕನ್ಯಾ ಮಾಯಾ ವಿಜಯವಾಹಿನೀ ॥ 109 ॥

ಮಾನಿನೀ ಮಂಗಲಾ ಮಾನ್ಯಾ ಮಾಲಿನೀ ಮಾನದಾಯಿನೀ ।
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ಗಣವತೀ ಮಂಡಲಾ ಮಂಡಲೇಶ್ವರೀ ॥ 110 ॥

ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಭೌಮಸುತಾ ಮನೋಜ್ಞಾ ಮತಿದಾಯಿನೀ ।
ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ಸೋಮಗುಪ್ತಾ ಮನೋಽಭಿಜ್ಞಾ ವದನ್ಮತಿಃ ॥ 111 ॥

ಯಶೋಧರಾ ರತ್ನಮಾಲಾ ಕೃಷ್ಣಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಬನ್ಧನೀ ।
ಅಮೃತಾ ಧಾರಿಣೀ ಹರ್ಷಾ ವಿನತಾ ವಲ್ಲಕೀ ಶಚೀ ॥ 112 ॥

ಸಂಕಲ್ಪಾ ಭಾಮಿನೀ ಮಿಶ್ರಾ ಕಾದಮ್ಬರ್ಯಮೃತಪ್ರಭಾ ।
ಅಗತಾ ನಿರ್ಗತಾ ವಜ್ರಾ ಸುಹಿತಾ ಸಂಹಿತಾಕ್ಷತಾ ॥ 113 ॥

ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧನಕರೀ ಧಾತುರ್ಧಾರಣಿಕಾಮಲಾ ।
ಕರುಣಾಧಾರಸಮ್ಭೂತಾ ಕಮಲಾಕ್ಷೀ ಶಶಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 114 ॥

ಸೌಮ್ಯರೂಪಾ ಮಹಾದೀಪ್ತಾ ಮಹಾಜ್ವಾಲಾ ವಿಕಾಶಿನೀ ।
ಮಾಲಾ ಕಾಂಚನಮಾಲಾ ಚ ಸದ್ವಜ್ರಾ ಕನಕಪ್ರಭಾ ॥ 115 ॥

ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಪರಮಾ ಯೋಕ್ತ್ರೀ ಕ್ಷೋಭಿಕಾ ಚ ಸುಖೋದಯಾ ।
ವಿಜೃಮ್ಭಣಾ ಚ ವಜ್ರಾಖ್ಯಾ ಶೃಂಖಲಾ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಾ ॥ 116 ॥

ಜಯಂಕರೀ ಮಧುಮತೀ ಹರಿತಾ ಶಶಿನೀ ಶಿವಾ ।
ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರೀಶಾನೀ ಯೋಗಮಾತಾ ಮನೋಜವಾ ॥ 117 ॥

ಧರ್ಮೋದಯಾ ಭಾನುಮತೀ ಸರ್ವಾಭಾಸಾ ಸುಖಾವಹಾ ।
ಧುರನ್ಧರಾ ಚ ಬಾಲಾ ಚ ಧರ್ಮಸೇವ್ಯಾ ತಥಾಗತಾ ॥ 118 ॥

ಸುಕುಮಾರಾ ಸೌಮ್ಯಮುಖೀ ಸೌಮ್ಯಸಮ್ಬೋಧನೋತ್ತಮಾ ।
ಸುಮುಖೀ ಸರ್ವತೋಭದ್ರಾ ಗುಹ್ಯಶಕ್ತಿರ್ಗುಹಾಲಯಾ ॥ 119 ॥

ಹಲಾಯುಧಾ ಚೈಕವೀರಾ ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಸುಧಾರಿಣೀ ।
ವ್ಯೋಮಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾದೇಹಾ ವ್ಯೋಮಗಾ ಮಧುಮನ್ಮಯೀ ॥ 120 ॥

ಗಂಗಾ ವಿತಸ್ತಾ ಯಮುನಾ ಚನ್ದ್ರಭಾಗಾ ಸರಸ್ವತೀ ।
ತಿಲೋತ್ತಮೋರ್ವಶೀ ರಮ್ಭಾ ಸ್ವಾಮಿನೀ ಸುರಸುನ್ದರೀ ॥ 121 ॥

ಬಾಣಪ್ರಹರಣಾವಾಲಾ ಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠೀ ಚಾರುಹಾಸಿನೀ ।
ಕಕುದ್ಮಿನೀ ಚಾರುಪೃಷ್ಠಾ ದೃಷ್ಟಾದೃಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾ ॥ 122 ॥

ಕಾಮ್ಯಾಚರೀ ಚ ಕಾಮ್ಯಾ ಚ ಕಾಮಾಚಾರವಿಹಾರಿಣೀ ।
ಹಿಮಶೈಲೇನ್ದ್ರಸಂಕಾಶಾ ಗಜೇನ್ದ್ರವರವಾಹನಾ ॥ 123 ॥

ಅಶೇಷಸುಖಸೌಭಾಗ್ಯಸಮ್ಪದಾ ಯೋನಿರುತ್ತಮಾ ।
ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟಾ ಸರ್ವಮಯೀ ಸರ್ವಾ ಸರ್ವೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾ ॥ 124 ॥

ಸರ್ವಾಂಗಯೋನಿಃ ಸಾವ್ಯಕ್ತಾ ಸಮ್ಪ್ರಧಾನೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ ।
ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಗತಾ ಕಿಮತಃ ಪರಮುಚ್ಯತೇ ॥ 125 ॥

ಪರಾ ನಿರ್ಮಹಿಮಾ ದೇವೀ ಹರಿವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಾಶ್ರಯಾ ।
ಸಾ ದೇವೀ ಪಾಪಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ಕುರುತಾನ್ಮಮ ॥ 126 ॥

ಇತಿ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ತು ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಶುಭಾವಹಮ್ ।
ಪರಾವರೇಣ ಭೇದೇನ ಮುಖ್ಯಗೌಣೇನ ಭಾಗತಃ ॥ 127 ॥

ಯಶ್ಚೈತತ್ ಕೀರ್ತಯೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಶೃಣುಯಾದ್ ವಾಪಿ ಪದ್ಮಜ ।
ಶುಚಿಃ ಸಮಾಹಿತೋ ಭೂತ್ವಾ ಭಕ್ತಿಶ್ರದ್ಧಾಸಮನ್ವಿತಃ ॥ 128 ॥

ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಸಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಪುಷ್ಪಧೂಪಾನುಲೇಪನೈಃ ।
ಭೋಗೈಶ್ಚ ಮಧುಪರ್ಕಾದ್ಯೈರ್ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ ॥ 129 ॥

ತತ್ಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ದೇವೀಂ ಸಮ್ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಧರಪ್ರಿಯಾಮ್ ।
ತತೋ ನಾಮಸಹಸ್ರೋಣ ತೋಷಯೇತ್ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 130 ॥

ನಾಮರತ್ನಾವಲೀಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಯಃ ಸತತಂ ಪಠೇತ್ ।
ಪ್ರಸಾದಾಭಿಮುಖೀಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸರ್ವಂ ತಸ್ಮೈ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ॥ 131 ॥

ಯಸ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಶ್ಚ ಸಮ್ಭೂತಾಃ ಶಕ್ತಯೋ ವಿಶ್ವಗಾಃ ಸದಾ ।
ಕಾರಣತ್ವೇ ನ ತಿಷ್ಠನ್ತಿ ಜಗತ್ಯಸ್ಮಿಂಶ್ಚರಾಚರೇ ॥ 132 ॥

ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರೀತಾ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಶ್ರೀರ್ಯಸ್ಯಾಚ್ಯುತವಲ್ಲಭಾ ।
ಸುಪ್ರೀತಾಃ ಶಕ್ತಯಸ್ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಮಿಷ್ಟಾಂ ದಿಶನ್ತಿ ಹಿ ॥ 133 ॥

ಏಕ ಏವ ಜಗತ್ಸ್ವಾಮೀ ಶಕ್ತಿಮಾನಚ್ಯುತಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ತದಂಶಶಕ್ತಿಮನ್ತೋಽನ್ಯೇ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾನಾದಯೋ ಯಥಾ ॥ 134 ॥

ತಥೈವೈಕಾ ಪರಾ ಶಕ್ತಿಃ ಶ್ರೀಸ್ತಸ್ಯ ಕರುಣಾಶ್ರಯಾ ।
ಜ್ಞಾನಾದಿಷಾಂಗುಣ್ಯಮಯೀ ಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪರಾ ॥ 135 ॥

ಏಕೈವ ಶಕ್ತಿಃ ಶ್ರೀಸ್ತಸ್ಯಾ ದ್ವಿತೀಯಾತ್ಮನಿ ವರ್ತತೇ ।
ಪರಾ ಪರೇಶೀ ಸರ್ವೇಶೀ ಸರ್ವಾಕಾರಾ ಸನಾತನೀ ॥ 136 ॥

ಅನನ್ತನಾಮಧೇಯಾ ಚ ಶಕ್ತಿಚಕ್ರಸ್ಯ ನಾಯಿಕಾ ।
ಜಗಚ್ಚರಾಚರಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾ ॥ 137 ॥

ತಸ್ಮಾದೇಕೈವ ಪರಮಾ ಶ್ರೀರ್ಜ್ಞೇಯಾ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಸೌಮ್ಯಾ ಸೌಮ್ಯೇನ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಟಜೀವವತ್ ॥ 138 ॥

ಯೋ ಯೋ ಜಗತಿ ಪುಮ್ಭಾವಃ ಸ ವಿಷ್ಣುರಿತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ।
ಯಾ ಯಾ ತು ನಾರೀಭಾವಸ್ಥಾ ತತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾ ॥ 139 ॥

ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪುರುಷಾಚ್ಚಾನ್ಯಸ್ತೃತೀಯೋ ನೈವ ವಿದ್ಯತೇ ।
ಅಥ ಕಿಂ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ನರನಾರೀಮಯೋ ಹರಿಃ ॥ 140 ॥

ಅನೇಕಭೇದಭಿನ್ನಸ್ತು ಕ್ರಿಯತೇ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ।
ಮಹಾವಿಭೂತಿಂ ದಯಿತಾಂ ಯೇ ಸ್ತುವನ್ತ್ಯಚ್ಯುತಪ್ರಿಯಾಮ್ ॥ 141 ॥

ತೇ ಪ್ರಾಪ್ನುವನ್ತಿ ಪರಮಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸಂಶುದ್ಧಚೇತಸಃ ।
ಪದ್ಮಯೋನಿರಿದಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪಠನ್ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಕ್ರಮಾತ್ ॥ 142 ॥

ದಿವ್ಯಮಷ್ಟಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಂ ತತ್ಪ್ರಸಾದಾಚ್ಚ ಲಬ್ಧವಾನ್ ।
ಸಕಾಮಾನಾಂ ಚ ಫಲದಾಮಕಾಮಾನಾಂ ಚ ಮೋಕ್ಷದಾಮ್ ॥ 143 ॥

ಪುಸ್ತಕಾಖ್ಯಾಂ ಭಯತ್ರಾತ್ರೀಂ ಸಿತವಸ್ತ್ರಾಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಮ್ ।
ಮಹಾಪದ್ಮನಿಷಣ್ಣಾಂ ತಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಜರತಾಂ ನಮಃ ॥ 144 ॥

ಕರಯುಗಲಗೃಹೀತಂ ಪೂರ್ಣಕುಮ್ಭಂ ದಧಾನಾ
ಕ್ವಚಿದಮಲಗತಸ್ಥಾ ಶಂಖಪದ್ಮಾಕ್ಷಪಾಣಿಃ ।
ಕ್ವಚಿದಪಿ ದಯಿತಾಂಗೇ ಚಾಮರವ್ಯಗ್ರಹಸ್ತಾ
ಕ್ವಚಿದಪಿ ಸೃಣಿಪಾಶಂ ಬಿಭ್ರತೀ ಹೇಮಕಾನ್ತಿಃ ॥ 145 ॥

॥ ಇತ್ಯಾದಿಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಕಾಶ್ಮೀರವರ್ಣನೇ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಹೃದಯೇ
ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಾಯಕಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಪ್ರೋಕ್ತಂ
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Sree Maha Lakshmi:

1000 Names of Shri Mahalaxmi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Shri Mahalaxmi | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top