1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Shri Mahalaxmi | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shree Mahalakshmi Sahasranamastotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் அத²வா கமலாஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ௐ தாமாஹ்வயாமி ஸுப⁴கா³ம் லக்ஷ்மீம் த்ரைலோக்யபூஜிதாம் ।
ஏஹ்யேஹி தே³வி பத்³மாக்ஷி பத்³மாகரக்ருʼதாலயே ॥ 1 ॥

ஆக³ச்சா²க³ச்ச² வரதே³ பஶ்ய மாம் ஸ்வேந சக்ஷுஷா ।
ஆயாஹ்யாயாஹி த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷமயே ஶுபே⁴ ॥ 2 ॥

ஏவம்விதை:⁴ ஸ்துதிபதை:³ ஸத்யை: ஸத்யார்த²ஸம்ஸ்துதா ।
கநீயஸீ மஹாபா⁴கா³ சந்த்³ரேண பரமாத்மநா ॥ 3 ॥

நிஶாகரஶ்ச ஸா தே³வீ ப்⁴ராதரௌ த்³வௌ பயோநிதே:⁴ ।
உத்பந்நமாத்ரௌ தாவாஸ்தாம் ஶிவகேஶவஸம்ஶ்ரிதௌ ॥ 4 ॥

ஸநத்குமாரஸ்தம்ருʼஷிம் ஸமாபா⁴ஷ்ய புராதநம் ।
ப்ரோக்தவாநிதிஹாஸம் து லக்ஷ்ம்யா: ஸ்தோத்ரமநுத்தமம் ॥ 5 ॥

அதே²த்³ருʼஶாந்மஹாகோ⁴ராத்³ தா³ரித்³ர்யாந்நரகாத்கத²ம் ।
முக்திர்ப⁴வதி லோகேঽஸ்மிந் தா³ரித்³ர்யம் யாதி ப⁴ஸ்மதாம் ॥ 6 ॥

ஸநத்குமார உவாச –
பூர்வம் க்ருʼதயுகே³ ப்³ரஹ்மா ப⁴க³வாந் ஸர்வலோகக்ருʼத் ।
ஸ்ருʼஷ்டிம் நாநாவிதா⁴ம் க்ருʼத்வா பஶ்சாச்சி ந்தாமுபேயிவாந் ॥ 7 ॥

கிமாஹாரா: ப்ரஜாஸ்த்வேதா: ஸம்ப⁴விஷ்யந்தி பூ⁴தலே ।
ததை²வ சாஸாம் தா³ரித்³ர்யாத்கத²முத்தரணம் ப⁴வேத் ॥ 8 ॥

தா³ரித்³ர்யாந்மரணம் ஶ்ரேயஸ்தி்வதி ஸஞ்சிந்த்ய சேதஸி ।
க்ஷீரோத³ஸ்யோத்தரே கூலே ஜகா³ம கமலோத்³ப⁴வ: ॥ 9 ॥

தத்ர தீவ்ரம் தபஸ்தப்த்வா கதா³சித்பரமேஶ்வரம் ।
த³த³ர்ஶ புண்ட³ரீகாக்ஷம் வாஸுதே³வம் ஜக³த்³கு³ரும் ॥ 10 ॥

ஸர்வஜ்ஞம் ஸர்வஶக்தீநாம் ஸர்வாவாஸம் ஸநாதநம் ।
ஸர்வேஶ்வரம் வாஸுதே³வம் விஷ்ணும் லக்ஷ்மீபதிம் ப்ரபு⁴ம் ॥ 11 ॥

ஸோமகோடிப்ரதீகாஶம் க்ஷீரோத³ விமலே ஜலே ।
அநந்தபோ⁴க³ஶயநம் விஶ்ராந்தம் ஶ்ரீநிகேதநம் ॥ 12 ॥

கோடிஸூர்யப்ரதீகாஶம் மஹாயோகே³ஶ்வரேஶ்வரம் ।
யோக³நித்³ராரதம் ஶ்ரீஶம் ஸர்வாவாஸம் ஸுரேஶ்வரம் ॥ 13 ॥

ஜக³து³த்பத்திஸம்ஹாரஸ்தி²திகாரணகாரணம் ।
லக்ஷ்ம்யாதி³ ஶக்திகரணஜாதமண்ட³லமண்டி³தம் ॥ 14 ॥

ஆயுதை⁴ர்தே³ஹவத்³பி⁴ஶ்ச சக்ராத்³யை: பரிவாரிதம் ।
து³ர்நிரீக்ஷ்யம் ஸுரை: ஸித்³த:⁴ மஹாயோநிஶதைரபி ॥ 15 ॥

ஆதா⁴ரம் ஸர்வஶக்தீநாம் பரம் தேஜ: ஸுது³ஸ்ஸஹம் ।
ப்ரபு³த்³த⁴ ம் தே³வமீஶாநம் த்³ருʼஷ்ட்வா கமலஸம்ப⁴வ: ॥ 16 ॥

ஶிரஸ்யஞ்ஜலிமாதா⁴ய ஸ்தோத்ரம் பூர்வமுவாச ஹ ।
மநோவாஞ்சி²தஸித்³தி⁴ ம் த்வம் பூரயஸ்வ மஹேஶ்வர ॥ 17 ॥

ஜிதம் தே புண்ட³ரீக்ஷ நமஸ்தே விஶ்வபா⁴வந ।
நமஸ்தேঽஸ்து ஹ்ருʼஷீகேஶ மஹாபுருஷபூர்வஜ ॥ 18 ॥

ஸர்வேஶ்வர ஜயாநந்த³ ஸர்வாவாஸ பராத்பர ।
ப்ரஸீத³ மம ப⁴க்தஸ்ய சி²ந்தி⁴ ஸந்தே³ஹஜம் தம: ॥ 19 ॥

ஏவம் ஸ்துத: ஸ ப⁴க³வாந் ப்³ரஹ்ம ணாঽவ்யக்தஜந்மநா ।
ப்ரஸாதா³பி⁴முக:² ப்ராஹ ஹரிர்விஶ்ராந்தலோசந: ॥ 20 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச –
ஹிரண்யக³ர்ப⁴ துஷ்டோঽஸ்மி ப்³ரூஹி யத்தேঽபி⁴வாஞ்சி²தம் ।
தத்³வக்ஷ்யாமி ந ஸந்தே³ஹோ ப⁴க்தோঽஸி மம ஸுவ்ரத ॥ 21 ॥

கேஶவாத்³வசநம் ஶ்ருத்வா கருணாவிஷ்டசேதந: ।
ப்ரத்யுவாச மஹாபு³த்³தி⁴ர்ப⁴க³வந்தம் ஜநார்த³நம் ॥ 22 ॥

சதுர்வித⁴ம் ப⁴வஸ்யாஸ்ய பூ⁴தஸர்க³ஸ்ய கேஶவ ।
பரித்ராணாய மே ப்³ரூஹி ரஹஸ்யம் பரமாத்³பு⁴தம் ॥ 23 ॥

தா³ரித்³ர்யஶமநம் த⁴ந்யம் மநோஜ்ஞம் பாவநம் பரம் ।
ஸர்வேஶ்வர மஹாபு³த்³த⁴ ஸ்வரூபம் பை⁴ரவம் மஹத் ॥ 24 ॥

ஶ்ரிய: ஸர்வாதிஶாயிந்யாஸ்ததா² ஜ்ஞாநம் ச ஶாஶ்வதம் ।
நாமாநி சைவ முக்²யாநி யாநி கௌ³ணாநி சாச்யுத ॥ 25 ॥

த்வத்³வக்த்ரகமலோத்தா²நி ஶ்ரேதுமிச்சா²மி தத்த்வத: ।
இதி தஸ்ய வச: ஶ்ருத்வா ப்ரதிவாக்யமுவாச ஸ: ॥ 26 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச –
மஹாவிபூ⁴திஸம்யுக்தா ஷாட்³கு³ண்யவபுஷ: ப்ரபோ⁴ ।
ப⁴க³வத்³வாஸுதே³வஸ்ய நித்யம் சைஷாঽநபாயிநீ ॥ 27 ॥

ஏகைவ வர்ததேঽபி⁴ந்நா ஜ்யோத்ஸ்நேவ ஹிமதீ³தி⁴தே: ।
ஸர்வஶக்த்யாத்மிகா சைவ விஶ்வம் வ்யாப்ய வ்யவஸ்தி²தா ॥ 28 ॥

ஸர்வைஶ்வர்யகு³ணோபேதா நித்யஶுத்³த⁴ஸ்வரூபிணீ ।
ப்ராணஶக்தி: பரா ஹ்யேஷா ஸர்வேஷாம் ப்ராணிநாம் பு⁴வி ॥ 29 ॥

ஶக்தீநாம் சைவ ஸர்வாஸாம் யோநிபூ⁴தா பரா கலா ।
அஹம் தஸ்யா: பரம் நாம்நாம் ஸஹஸ்ரமித³முத்தமம் ॥ 30 ॥

ஶ்ருʼணுஷ்வாவஹிதோ பூ⁴த்வா பரமைஶ்வர்யபூ⁴தித³ம் ।
தே³வ்யாக்²யாஸ்ம்ருʼதிமாத்ரேண தா³ரித்³ர்யம் யாதி ப⁴ஸ்மதாம் ॥ 31 ॥

அத² மஹாலக்ஷ்மீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் அத²வா கமலாஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ।

ஶ்ரீ: பத்³மா ப்ரக்ருʼதி: ஸத்த்வா ஶாந்தா சிச்ச²க்திரவ்யயா ।
கேவலா நிஷ்கலா ஶுத்³தா⁴ வ்யாபிநீ வ்யோமவிக்³ரஹா ॥ 1 ॥

வ்யோமபத்³மக்ருʼதாதா⁴ரா பரா வ்யோமாம்ருʼதோத்³ப⁴வா ।
நிர்வ்யோமா வ்யோமமத்⁴யஸ்தா² பஞ்சவ்யோமபதா³ஶ்ரிதா ॥ 2 ॥

அச்யுதா வ்யோமநிலயா பரமாநந்த³ரூபிணீ ।
நித்யஶுத்³தா⁴ நித்யத்ருʼப்தா நிர்விகாரா நிரீக்ஷணா ॥ 3 ॥

ஜ்ஞாநஶக்தி: கர்த்ருʼஶக்திர்போ⁴க்த்ருʼஶக்தி: ஶிகா²வஹா ।
ஸ்நேஹாபா⁴ஸா நிராநந்தா³ விபூ⁴திர்விமலாசலா ॥ 4 ॥

அநந்தா வைஷ்ணவீ வ்யக்தா விஶ்வாநந்தா³ விகாஸிநீ ।
ஶக்திர்விபி⁴ந்நஸர்வார்தி: ஸமுத்³ரபரிதோஷிணீ ॥ 5 ॥

மூர்தி: ஸநாதநீ ஹார்தீ³ நிஸ்தரங்கா³ நிராமயா ।
ஜ்ஞாநஜ்ஞேயா ஜ்ஞாநக³ம்யா ஜ்ஞாநஜ்ஞேயவிகாஸிநீ ॥ 6 ॥

ஸ்வச்ச²ந்த³ஶக்திர்க³ஹநா நிஷ்கம்பார்சி: ஸுநிர்மலா ।
ஸ்வரூபா ஸர்வகா³ பாரா ப்³ருʼம்ஹிணீ ஸுகு³ணோர்ஜிதா ॥ 7 ॥

அகலங்கா நிராதா⁴ரா நி:ஸங்கல்பா நிராஶ்ரயா ।
அஸங்கீர்ணா ஸுஶாந்தா ச ஶாஶ்வதீ பா⁴ஸுரீ ஸ்தி²ரா ॥ 8 ॥

அநௌபம்யா நிர்விகல்பா நியந்த்ரீ யந்த்ரவாஹிநீ ।
அபே⁴த்³யா பே⁴தி³நீ பி⁴ந்நா பா⁴ரதீ வைக²ரீ க²கா³ ॥ 9 ॥

அக்³ராஹ்யா க்³ராஹிகா கூ³டா⁴ க³ம்பீ⁴ரா விஶ்வகோ³பிநீ ।
அநிர்தே³ஶ்யா ப்ரதிஹதா நிர்பீ³ஜா பாவநீ பரா ॥ 10 ॥

அப்ரதர்க்யா பரிமிதா ப⁴வப்⁴ராந்திவிநாஶிநீ ।
ஏகா த்³விரூபா த்ரிவிதா⁴ அஸங்க்²யாதா ஸுரேஶ்வரீ ॥ 11 ॥

ஸுப்ரதிஷ்டா² மஹாதா⁴த்ரீ ஸ்தி²திர்வ்ருʼத்³தி⁴ர்த்⁴ருவா க³தி: ।
ஈஶ்வரீ மஹிமா ருʼத்³தி:⁴ ப்ரமோதா³ உஜ்ஜ்வலோத்³யமா ॥ 12 ॥

அக்ஷயா வர்த்³த⁴மாநா ச ஸுப்ரகாஶா விஹங்க³மா ।
நீரஜா ஜநநீ நித்யா ஜயா ரோசிஷ்மதீ ஶுபா⁴ ॥ 13 ॥

தபோநுதா³ ச ஜ்வாலா ச ஸுதீ³ப்திஶ்சாம்ஶுமாலிநீ ।
அப்ரமேயா த்ரிதா⁴ ஸூக்ஷ்மா பரா நிர்வாணதா³யிநீ ॥ 14 ॥

அவதா³தா ஸுஶுத்³தா⁴ ச அமோகா⁴க்²யா பரம்பரா ।
ஸந்தா⁴நகீ ஶுத்³த⁴வித்³யா ஸர்வபூ⁴தமஹேஶ்வரீ ॥ 15 ॥

லக்ஷ்மீஸ்துஷ்டிர்மஹாதீ⁴ரா ஶாந்திராபூரணாநவா ।
அநுக்³ரஹா ஶக்திராத்³யா ஜக³ஜ்ஜ்யேஷ்டா² ஜக³த்³விதி:⁴ ॥ 16 ॥

ஸத்யா ப்ரஹ்வா க்ரியா யோக்³யா அபர்ணா ஹ்லாதி³நீ ஶிவா ।
ஸம்பூர்ணாஹ்லாதி³நீ ஶுத்³தா⁴ ஜ்யோதிஷ்மத்யம்ருʼதாவஹா ॥ 17 ॥

ரஜோவத்யர்கப்ரதிபா⁴ঽঽகர்ஷிணீ கர்ஷிணீ ரஸா ।
பரா வஸுமதீ தே³வீ காந்தி: ஶாந்திர்மதி: கலா ॥ 18 ॥

கலா கலங்கரஹிதா விஶாலோத்³தீ³பநீ ரதி: ।
ஸம்போ³தி⁴நீ ஹாரிணீ ச ப்ரபா⁴வா ப⁴வபூ⁴திதா³ ॥ 19 ॥

அம்ருʼதஸ்யந்தி³நீ ஜீவா ஜநநீ க²ண்டி³கா ஸ்தி²ரா ।
தூ⁴மா கலாவதீ பூர்ணா பா⁴ஸுரா ஸுமதீரஸா ॥ 20 ॥

ஶுத்³தா⁴ த்⁴வநி: ஸ்ருʼதி: ஸ்ருʼஷ்டிர்விக்ருʼதி: க்ருʼஷ்டிரேவ ச ।
ப்ராபணீ ப்ராணதா³ ப்ரஹ்வா விஶ்வா பாண்டு³ரவாஸிநீ ॥ 21 ॥

அவநிர்வஜ்ரநலிகா சித்ரா ப்³ரஹ்மாண்ட³வாஸிநீ ।
அநந்தரூபாநந்தாத்மாநந்தஸ்தா²நந்தஸம்ப⁴வா ॥ 22 ॥

மஹாஶக்தி: ப்ராணஶக்தி: ப்ராணதா³த்ரீ ருʼதம்ப⁴ரா ।
மஹாஸமூஹா நிகி²லா இச்சா²தா⁴ரா ஸுகா²வஹா ॥ 23 ॥

ப்ரத்யக்ஷலக்ஷ்மீர்நிஷ்கம்பா ப்ரரோஹாபு³த்³தி⁴கோ³சரா ।
நாநாதே³ஹா மஹாவர்தா ப³ஹுதே³ஹவிகாஸிநீ ॥ 24 ॥

ஸஹஸ்ராணீ ப்ரதா⁴நா ச ந்யாயவஸ்துப்ரகாஶிகா ।
ஸர்வாபி⁴லாஷபூர்ணேச்சா² ஸர்வா ஸர்வார்த²பா⁴ஷிணீ ॥ 25 ॥

நாநாஸ்வரூபசித்³தா⁴த்ரீ ஶப்³த³பூர்வா புராதநீ ।
வ்யக்தாவ்யக்தா ஜீவகேஶா ஸர்வேச்சா²பரிபூரிதா ॥ 26 ॥

ஸங்கல்பஸித்³தா⁴ ஸாங்க்²யேயா தத்த்வக³ர்பா⁴ த⁴ராவஹா ।
பூ⁴தரூபா சித்ஸ்வரூபா த்ரிகு³ணா கு³ணக³ர்விதா ॥ 27 ॥

ப்ரஜாபதீஶ்வரீ ரௌத்³ரீ ஸர்வாதா⁴ரா ஸுகா²வஹா ।
கல்யாணவாஹிகா கல்யா கலிகல்மஷநாஶிநீ ॥ 28 ॥

நீரூபோத்³பி⁴ந்நஸந்தாநா ஸுயந்த்ரா த்ரிகு³ணாலயா ।
மஹாமாயா யோக³மாயா மஹாயோகே³ஶ்வரீ ப்ரியா ॥ 29 ॥

மஹாஸ்த்ரீ விமலா கீர்திர்ஜயா லக்ஷ்மீர்நிரஞ்ஜநா ।
ப்ரக்ருʼதிர்ப⁴க³வந்மாயா ஶக்திர்நித்³ரா யஶஸ்கரீ ॥ 30 ॥

சிந்தா பு³த்³தி⁴ர்யஶ: ப்ரஜ்ஞா ஶாந்தி: ஸுப்ரீதிவர்த்³தி⁴நீ ।
ப்ரத்³யும்நமாதா ஸாத்⁴வீ ச ஸுக²ஸௌபா⁴க்³யஸித்³தி⁴தா³ ॥ 31 ॥

காஷ்டா² நிஷ்டா² ப்ரதிஷ்டா² ச ஜ்யேஷ்டா² ஶ்ரேஷ்டா² ஜயாவஹா ।
ஸர்வாதிஶாயிநீ ப்ரீதிர்விஶ்வஶக்திர்மஹாப³லா ॥ 32 ॥

வரிஷ்டா² விஜயா வீரா ஜயந்தீ விஜயப்ரதா³ ।
ஹ்ருʼத்³க்³ருʼஹா கோ³பிநீ கு³ஹ்யா க³ணக³ந்த⁴ர்வஸேவிதா ॥ 33 ॥

யோகீ³ஶ்வரீ யோக³மாயா யோகி³நீ யோக³ஸித்³தி⁴தா³ ।
மஹாயோகே³ஶ்வரவ்ருʼதா யோகா³ யோகே³ஶ்வரப்ரியா ॥ 34 ॥

ப்³ரஹ்மேந்த்³ரருத்³ரநமிதா ஸுராஸுரவரப்ரதா³ ।
த்ரிவர்த்மகா³ த்ரிலோகஸ்தா² த்ரிவிக்ரமபதோ³த்³ப⁴வா ॥ 35 ॥

ஸுதாரா தாரிணீ தாரா து³ர்கா³ ஸந்தாரிணீ பரா ।
ஸுதாரிணீ தாரயந்தீ பூ⁴ரிதாரேஶ்வரப்ரபா⁴ ॥ 36 ॥

கு³ஹ்யவித்³யா யஜ்ஞவித்³யா மஹாவித்³யா ஸுஶோபி⁴தா ।
அத்⁴யாத்மவித்³யா விக்⁴நேஶீ பத்³மஸ்தா² பரமேஷ்டி²நீ ॥ 37 ॥

ஆந்வீக்ஷிகீ த்ரயீ வார்தா த³ண்ட³நீதிர்நயாத்மிகா ।
கௌ³ரீ வாகீ³ஶ்வரீ கோ³ப்த்ரீ கா³யத்ரீ கமலோத்³ப⁴வா ॥ 38 ॥

விஶ்வம்ப⁴ரா விஶ்வரூபா விஶ்வமாதா வஸுப்ரதா³ ।
ஸித்³தி:⁴ ஸ்வாஹா ஸ்வதா⁴ ஸ்வஸ்தி: ஸுதா⁴ ஸர்வார்த²ஸாதி⁴நீ ॥ 39 ॥

இச்சா² ஸ்ருʼஷ்டிர்த்³யுதிர்பூ⁴தி: கீர்தி: ஶ்ரத்³தா⁴ த³யாமதி: ।
ஶ்ருதிர்மேதா⁴ த்⁴ருʼதிர்ஹ்ரீ: ஶ்ரீர்வித்³யா விபு³த⁴வந்தி³தா ॥ 40 ॥

அநஸூயா க்⁴ருʼணா நீதிர்நிர்வ்ருʼதி: காமது⁴க்கரா ।
ப்ரதிஜ்ஞா ஸந்ததிர்பூ⁴திர்த்³யௌ: ப்ரஜ்ஞா விஶ்வமாநிநீ ॥ 41 ॥

ஸ்ம்ருʼதிர்வாக்³விஶ்வஜநநீ பஶ்யந்தீ மத்⁴யமா ஸமா ।
ஸந்த்⁴யா மேதா⁴ ப்ரபா⁴ பீ⁴மா ஸர்வாகாரா ஸரஸ்வதீ ॥ 42 ॥

காங்க்ஷா மாயா மஹாமாயா மோஹிநீ மாத⁴வப்ரியா ।
ஸௌம்யாபோ⁴கா³ மஹாபோ⁴கா³ போ⁴கி³நீ போ⁴க³தா³யிநீ ॥ 43 ॥

ஸுதௌ⁴தகநகப்ரக்²யா ஸுவர்ணகமலாஸநா ।
ஹிரண்யக³ர்பா⁴ ஸுஶ்ரோணீ ஹாரிணீ ரமணீ ரமா ॥ 44 ॥

சந்த்³ரா ஹிரண்மயீ ஜ்யோத்ஸ்நா ரம்யா ஶோபா⁴ ஶுபா⁴வஹா ।
த்ரைலோக்யமண்ட³நா நாரீ நரேஶ்வரவரார்சிதா ॥ 45 ॥

த்ரைலோக்யஸுந்த³ரீ ராமா மஹாவிப⁴வவாஹிநீ ।
பத்³மஸ்தா² பத்³மநிலயா பத்³மமாலாவிபூ⁴ஷிதா ॥ 46 ॥

பத்³மயுக்³மத⁴ரா காந்தா தி³வ்யாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா ।
விசித்ரரத்நமுகுடா விசித்ராம்ப³ரபூ⁴ஷணா ॥ 47 ॥

விசித்ரமால்யக³ந்தா⁴ட்⁴யா விசித்ராயுத⁴வாஹநா ।
மஹாநாராயணீ தே³வீ வைஷ்ணவீ வீரவந்தி³தா ॥ 48 ॥

காலஸங்கர்ஷிணீ கோ⁴ரா தத்த்வஸங்கர்ஷிணீகலா ।
ஜக³த்ஸம்பூரணீ விஶ்வா மஹாவிப⁴வபூ⁴ஷணா ॥ 49 ॥

வாருணீ வரதா³ வ்யாக்²யா க⁴ண்டாகர்ணவிராஜிதா ।
ந்ருʼஸிம்ஹீ பை⁴ரவீ ப்³ராஹ்மீ பா⁴ஸ்கரீ வ்யோமசாரிணீ ॥ 50 ॥

ஐந்த்³ரீ காமதே⁴நு: ஸ்ருʼஷ்டி: காமயோநிர்மஹாப்ரபா⁴ ।
த்³ருʼஷ்டா காம்யா விஶ்வஶக்திர்பீ³ஜக³த்யாத்மத³ர்ஶநா ॥ 51 ॥

க³ருடா³ரூட⁴ஹ்ருʼத³யா சாந்த்³ரீ ஶ்ரீர்மது⁴ராநநா ।
மஹோக்³ரரூபா வாராஹீ நாரஸிம்ஹீ ஹதாஸுரா ॥ 52 ॥

யுகா³ந்தஹுதபு⁴க்³ஜ்வாலா கராலா பிங்க³லாகலா ।
த்ரைலோக்யபூ⁴ஷணா பீ⁴மா ஶ்யாமா த்ரைலோக்யமோஹிநீ ॥ 53 ॥

மஹோத்கடா மஹாரக்தா மஹாசண்டா³ மஹாஸநா ।
ஶங்கி²நீ லேகி²நீ ஸ்வஸ்தா² லிகி²தா கே²சரேஶ்வரீ ॥ 54 ॥

ப⁴த்³ரகாலீ சைகவீரா கௌமாரீ ப⁴வமாலிநீ ।
கல்யாணீ காமது⁴க்³ஜ்வாலாமுகீ² சோத்பலமாலிகா ॥ 55 ॥

பா³லிகா த⁴நதா³ ஸூர்யா ஹ்ருʼத³யோத்பலமாலிகா ।
அஜிதா வர்ஷிணீ ரீதிர்ப⁴ருண்டா³ க³ருடா³ஸநா ॥ 56 ॥

வைஶ்வாநரீ மஹாமாயா மஹாகாலீ விபீ⁴ஷணா ।
மஹாமந்தா³ரவிப⁴வா ஶிவாநந்தா³ ரதிப்ரியா ॥ 57 ॥

உத்³ரீதி: பத்³மமாலா ச த⁴ர்மவேகா³ விபா⁴வநீ ।
ஸத்க்ரியா தே³வஸேநா ச ஹிரண்யரஜதாஶ்ரயா ॥ 58 ॥

ஸஹஸாவர்தமாநா ச ஹஸ்திநாத³ப்ரபோ³தி⁴நீ ।
ஹிரண்யபத்³மவர்ணா ச ஹரிப⁴த்³ரா ஸுது³ர்த்³த⁴ரா ॥ 59 ॥

ஸூர்யா ஹிரண்யப்ரகடஸத்³ருʼஶீ ஹேமமாலிநீ ।
பத்³மாநநா நித்யபுஷ்டா தே³வமாதா ம்ருʼதோத்³ப⁴வா ॥ 60 ॥

மஹாத⁴நா ச யா ஶ்ருʼங்கீ³ கர்த்³த³மீ கம்பு³கந்த⁴ரா ।
ஆதி³த்யவர்ணா சந்த்³ராபா⁴ க³ந்த⁴த்³வாரா து³ராஸதா³ ॥ 61 ॥

வராசிதா வராரோஹா வரேண்யா விஷ்ணுவல்லபா⁴ ।
கல்யாணீ வரதா³ வாமா வாமேஶீ விந்த்⁴யவாஸிநீ ॥ 62 ॥

யோக³நித்³ரா யோக³ரதா தே³வகீ காமரூபிணீ ।
கம்ஸவித்³ராவிணீ து³ர்கா³ கௌமாரீ கௌஶிகீ க்ஷமா ॥ 63 ॥

காத்யாயநீ காலராத்ரிர்நிஶித்ருʼப்தா ஸுது³ர்ஜயா ।
விரூபாக்ஷீ விஶாலாக்ஷீ ப⁴க்தாநாம்பரிரக்ஷிணீ ॥ 64 ॥

ப³ஹுரூபா ஸ்வரூபா ச விரூபா ரூபவர்ஜிதா ।
க⁴ண்டாநிநாத³ப³ஹுலா ஜீமூதத்⁴வநிநி:ஸ்வநா ॥ 65 ॥

மஹாதே³வேந்த்³ரமதி²நீ ப்⁴ருகுடீகுடிலாநநா ।
ஸத்யோபயாசிதா சைகா கௌபே³ரீ ப்³ரஹ்மசாரிணீ ॥ 66 ॥

ஆர்யா யஶோதா³ ஸுததா³ த⁴ர்மகாமார்த²மோக்ஷதா³ ।
தா³ரித்³ர்யது:³க²ஶமநீ கோ⁴ரது³ர்கா³ர்திநாஶிநீ ॥ 67 ॥

ப⁴க்தார்திஶமநீ ப⁴வ்யா ப⁴வப⁴ர்கா³பஹாரிணீ ।
க்ஷீராப்³தி⁴தநயா பத்³மா கமலா த⁴ரணீத⁴ரா ॥ 68 ॥

ருக்மிணீ ரோஹிணீ ஸீதா ஸத்யபா⁴மா யஶஸ்விநீ ।
ப்ரஜ்ஞாதா⁴ராமிதப்ரஜ்ஞா வேத³மாதா யஶோவதீ ॥ 69 ॥

ஸமாதி⁴ர்பா⁴வநா மைத்ரீ கருணா ப⁴க்தவத்ஸலா ।
அந்தர்வேதீ³ த³க்ஷிணா ச ப்³ரஹ்மசர்யபராக³தி: ॥ 70 ॥

தீ³க்ஷா வீக்ஷா பரீக்ஷா ச ஸமீக்ஷா வீரவத்ஸலா ।
அம்பி³கா ஸுரபி:⁴ ஸித்³தா⁴ ஸித்³த⁴வித்³யாத⁴ரார்சிதா ॥ 71 ॥

ஸுதீ³க்ஷா லேலிஹாநா ச கராலா விஶ்வபூரகா ।
விஶ்வஸந்தா⁴ரிணீ தீ³ப்திஸ்தாபநீ தாண்ட³வப்ரியா ॥ 72 ॥

உத்³ப⁴வா விரஜா ராஜ்ஞீ தாபநீ பி³ந்து³மாலிநீ ।
க்ஷீரதா⁴ராஸுப்ரபா⁴வா லோகமாதா ஸுவர்சஸா ॥ 73 ॥

ஹவ்யக³ர்பா⁴ சாஜ்யக³ர்பா⁴ ஜுஹ்வதோயஜ்ஞஸம்ப⁴வா ।
ஆப்யாயநீ பாவநீ ச த³ஹநீ த³ஹநாஶ்ரயா ॥ 74 ॥

மாத்ருʼகா மாத⁴வீ முக்²யா மோக்ஷலக்ஷ்மீர்மஹர்த்³தி⁴தா³ ।
ஸர்வகாமப்ரதா³ ப⁴த்³ரா ஸுப⁴த்³ரா ஸர்வமங்க³ளா ॥ 75 ॥

ஶ்வேதா ஸுஶுக்லவஸநா ஶுக்லமால்யாநுலேபநா ।
ஹம்ஸா ஹீநகரீ ஹம்ஸீ ஹ்ருʼத்³யா ஹ்ருʼத்கமலாலயா ॥ 76 ॥

ஸிதாதபத்ரா ஸுஶ்ரோணீ பத்³மபத்ராயதேக்ஷணா ।
ஸாவித்ரீ ஸத்யஸங்கல்பா காமதா³ காமகாமிநீ ॥ 77 ॥

த³ர்ஶநீயா த்³ருʼஶா த்³ருʼஶ்யா ஸ்ப்ருʼஶ்யா ஸேவ்யா வராங்க³நா ।
போ⁴க³ப்ரியா போ⁴க³வதீ போ⁴கீ³ந்த்³ரஶயநாஸநா ॥ 78 ॥

ஆர்த்³ரா புஷ்கரிணீ புண்யா பாவநீ பாபஸூத³நீ ।
ஶ்ரீமதீ ச ஶுபா⁴காரா பரமைஶ்வர்யபூ⁴திதா³ ॥ 79 ॥

அசிந்த்யாநந்தவிப⁴வா ப⁴வபா⁴வவிபா⁴வநீ ।
நிஶ்ரேணி: ஸர்வதே³ஹஸ்தா² ஸர்வபூ⁴தநமஸ்க்ருʼதா ॥ 80 ॥

ப³லா ப³லாதி⁴கா தே³வீ கௌ³தமீ கோ³குலாலயா ।
தோஷிணீ பூர்ணசந்த்³ராபா⁴ ஏகாநந்தா³ ஶதாநநா ॥ 81 ॥

உத்³யாநநக³ரத்³வாரஹர்ம்யோபவநவாஸிநீ ।
கூஷ்மாண்டா³ தா³ருணா சண்டா³ கிராதீ நந்த³நாலயா ॥ 82 ॥

காலாயநா காலக³ம்யா ப⁴யதா³ ப⁴யநாஶிநீ ।
ஸௌதா³மநீ மேக⁴ரவா தை³த்யதா³நவமர்தி³நீ ॥ 83 ॥

ஜக³ந்மாதா ப⁴யகரீ பூ⁴ததா⁴த்ரீ ஸுது³ர்லபா⁴ ।
காஶ்யபீ ஶுப⁴தா³தா ச வநமாலா ஶுபா⁴வரா ॥ 84 ॥

த⁴ந்யா த⁴ந்யேஶ்வரீ த⁴ந்யா ரத்நதா³ வஸுவர்த்³தி⁴நீ ।
கா³ந்த⁴ர்வீ ரேவதீ க³ங்கா³ ஶகுநீ விமலாநநா ॥ 85 ॥

இடா³ ஶாந்திகரீ சைவ தாமஸீ கமலாலயா ।
ஆஜ்யபா வஜ்ரகௌமாரீ ஸோமபா குஸுமாஶ்ரயா ॥ 86 ॥

ஜக³த்ப்ரியா ச ஸரதா² து³ர்ஜயா க²க³வாஹநா ।
மநோப⁴வா காமசாரா ஸித்³த⁴சாரணஸேவிதா ॥ 87 ॥

வ்யோமலக்ஷ்மீர்மஹாலக்ஷ்மீஸ்தேஜோலக்ஷ்மீ: ஸுஜாஜ்வலா ।
ரஸலக்ஷ்மீர்ஜக³த்³யோநிர்க³ந்த⁴லக்ஷ்மீர்வநாஶ்ரயா ॥ 88 ॥

ஶ்ரவணா ஶ்ராவணீ நேத்ரீ ரஸநாப்ராணசாரிணீ ।
விரிஞ்சிமாதா விப⁴வா வரவாரிஜவாஹநா ॥ 89 ॥

வீர்யா வீரேஶ்வரீ வந்த்³யா விஶோகா வஸுவர்த்³தி⁴நீ ।
அநாஹதா குண்ட³லிநீ நலிநீ வநவாஸிநீ ॥ 90 ॥

கா³ந்தா⁴ரிணீந்த்³ரநமிதா ஸுரேந்த்³ரநமிதா ஸதீ ।
ஸர்வமங்க³ல்யமாங்க³ல்யா ஸர்வகாமஸம்ருʼத்³தி⁴தா³ ॥ 91 ॥

ஸர்வாநந்தா³ மஹாநந்தா³ ஸத்கீர்தி: ஸித்³த⁴ஸேவிதா ।
ஸிநீவாலீ குஹூ ராகா அமா சாநுமதிர்த்³யுதி: ॥ 92 ॥

அருந்த⁴தீ வஸுமதீ பா⁴ர்க³வீ வாஸ்துதே³வதா ।
மாயூரீ வஜ்ரவேதாலீ வஜ்ரஹஸ்தா வராநநா ॥ 93 ॥

அநகா⁴ த⁴ரணிர்தீ⁴ரா த⁴மநீ மணிபூ⁴ஷணா ।
ராஜஶ்ரீ ரூபஸஹிதா ப்³ரஹ்மஶ்ரீர்ப்³ரஹ்மவந்தி³தா ॥ 94 ॥

ஜயஶ்ரீர்ஜயதா³ ஜ்ஞேயா ஸர்க³ஶ்ரீ: ஸ்வர்க³தி: ஸதாம் ।
ஸுபுஷ்பா புஷ்பநிலயா ப²லஶ்ரீர்நிஷ்கலப்ரியா ॥ 95 ॥

த⁴நுர்லக்ஷ்மீஸ்த்வமிலிதா பரக்ரோத⁴நிவாரிணீ ।
கத்³ரூர்த்³த⁴நாயு: கபிலா ஸுரஸா ஸுரமோஹிநீ ॥ 96 ॥

மஹாஶ்வேதா மஹாநீலா மஹாமூர்திர்விஷாபஹா ।
ஸுப்ரபா⁴ ஜ்வாலிநீ தீ³ப்திஸ்த்ருʼப்திர்வ்யாப்தி: ப்ரபா⁴கரீ ॥ 97 ॥

தேஜோவதீ பத்³மபோ³தா⁴ மத³லேகா²ருணாவதீ ।
ரத்நா ரத்நாவளீ பூ⁴தா ஶததா⁴மா ஶதாபஹா ॥ 98 ॥

த்ரிகு³ணா கோ⁴ஷிணீ ரக்ஷ்யா நர்த்³தி³நீ கோ⁴ஷவர்ஜிதா ।
ஸாத்⁴யா தி³திர்தி³திதே³வீ ம்ருʼக³வாஹா ம்ருʼகா³ங்ககா³ ॥ 99 ॥

சித்ரநீலோத்பலக³தா வ்ருʼஷரத்நகராஶ்ரயா ।
ஹிரண்யரஜதத்³வந்த்³வா ஶங்க²ப⁴த்³ராஸநாஸ்தி²தா ॥ 100 ॥

கோ³மூத்ரகோ³மயக்ஷீரத³தி⁴ஸர்பிர்ஜலாஶ்ரயா ।
மரீசிஶ்சீரவஸநா பூர்ணா சந்த்³ரார்கவிஷ்டரா ॥ 101 ॥

ஸுஸூக்ஷ்மா நிர்வ்ருʼதி: ஸ்தூ²லா நிவ்ருʼத்தாராதிரேவ ச ।
மரீசிஜ்வாலிநீ தூ⁴ம்ரா ஹவ்யவாஹா ஹிரண்யதா³ ॥ 102 ॥

தா³யிநீ காலிநீ ஸித்³தி:⁴ ஶோஷிணீ ஸம்ப்ரபோ³தி⁴நீ ।
பா⁴ஸ்வரா ஸம்ஹதிஸ்தீக்ஷ்ணா ப்ரசண்ட³ஜ்வலநோஜ்ஜ்வலா ॥ 103 ॥

ஸாங்கா³ ப்ரசண்டா³ தீ³ப்தா ச வைத்³யுதி: ஸுமஹாத்³யுதி: ।
கபிலா நீலரக்தா ச ஸுஷும்ணா விஸ்பு²லிங்கி³நீ ॥ 104 ॥

அர்சிஷ்மதீ ரிபுஹரா தீ³ர்கா⁴ தூ⁴மாவலீ ஜரா ।
ஸம்பூர்ணமண்ட³லா பூஷா ஸ்ரம்ஸிநீ ஸுமநோஹரா ॥ 105 ॥

ஜயா புஷ்டிகரீச்சா²யா மாநஸா ஹ்ருʼத³யோஜ்ஜ்வலா ।
ஸுவர்ணகரணீ ஶ்ரேஷ்டா² ம்ருʼதஸஞ்ஜீவிநீரணே ॥ 106 ॥

விஶல்யகரணீ ஶுப்⁴ரா ஸந்தி⁴நீ பரமௌஷதி:⁴ ।
ப்³ரஹ்மிஷ்டா² ப்³ரஹ்மஸஹிதா ஐந்த³வீ ரத்நஸம்ப⁴வா ॥ 107 ॥

வித்³யுத்ப்ரபா⁴ பி³ந்து³மதீ த்ரிஸ்வபா⁴வகு³ணாம்பி³கா ।
நித்யோதி³தா நித்யஹ்ருʼஷ்டா நித்யகாமகரீஷிணீ ॥ 108 ॥

பத்³மாங்கா வஜ்ரசிஹ்நா ச வக்ரத³ண்ட³விபா⁴ஸிநீ ।
விதே³ஹபூஜிதா கந்யா மாயா விஜயவாஹிநீ ॥ 109 ॥

மாநிநீ மங்க³ளா மாந்யா மாலிநீ மாநதா³யிநீ ।
விஶ்வேஶ்வரீ க³ணவதீ மண்ட³லா மண்ட³லேஶ்வரீ ॥ 110 ॥

ஹரிப்ரியா பௌ⁴மஸுதா மநோஜ்ஞா மதிதா³யிநீ ।
ப்ரத்யங்கி³ரா ஸோமகு³ப்தா மநோঽபி⁴ஜ்ஞா வத³ந்மதி: ॥ 111 ॥

யஶோத⁴ரா ரத்நமாலா க்ருʼஷ்ணா த்ரைலோக்யப³ந்த⁴நீ ।
அம்ருʼதா தா⁴ரிணீ ஹர்ஷா விநதா வல்லகீ ஶசீ ॥ 112 ॥

ஸங்கல்பா பா⁴மிநீ மிஶ்ரா காத³ம்ப³ர்யம்ருʼதப்ரபா⁴ ।
அக³தா நிர்க³தா வஜ்ரா ஸுஹிதா ஸம்ஹிதாக்ஷதா ॥ 113 ॥

ஸர்வார்த²ஸாத⁴நகரீ தா⁴துர்தா⁴ரணிகாமலா ।
கருணாதா⁴ரஸம்பூ⁴தா கமலாக்ஷீ ஶஶிப்ரியா ॥ 114 ॥

ஸௌம்யரூபா மஹாதீ³ப்தா மஹாஜ்வாலா விகாஶிநீ ।
மாலா காஞ்சநமாலா ச ஸத்³வஜ்ரா கநகப்ரபா⁴ ॥ 115 ॥

ப்ரக்ரியா பரமா யோக்த்ரீ க்ஷோபி⁴கா ச ஸுகோ²த³யா ।
விஜ்ருʼம்ப⁴ணா ச வஜ்ராக்²யா ஶ்ருʼங்க²லா கமலேக்ஷணா ॥ 116 ॥

ஜயங்கரீ மது⁴மதீ ஹரிதா ஶஶிநீ ஶிவா ।
மூலப்ரக்ருʼதிரீஶாநீ யோக³மாதா மநோஜவா ॥ 117 ॥

த⁴ர்மோத³யா பா⁴நுமதீ ஸர்வாபா⁴ஸா ஸுகா²வஹா ।
து⁴ரந்த⁴ரா ச பா³லா ச த⁴ர்மஸேவ்யா ததா²க³தா ॥ 118 ॥

ஸுகுமாரா ஸௌம்யமுகீ² ஸௌம்யஸம்போ³த⁴நோத்தமா ।
ஸுமுகீ² ஸர்வதோப⁴த்³ரா கு³ஹ்யஶக்திர்கு³ஹாலயா ॥ 119 ॥

ஹலாயுதா⁴ சைகவீரா ஸர்வஶஸ்த்ரஸுதா⁴ரிணீ ।
வ்யோமஶக்திர்மஹாதே³ஹா வ்யோமகா³ மது⁴மந்மயீ ॥ 120 ॥

க³ங்கா³ விதஸ்தா யமுநா சந்த்³ரபா⁴கா³ ஸரஸ்வதீ ।
திலோத்தமோர்வஶீ ரம்பா⁴ ஸ்வாமிநீ ஸுரஸுந்த³ரீ ॥ 121 ॥

பா³ணப்ரஹரணாவாலா பி³ம்போ³ஷ்டீ² சாருஹாஸிநீ ।
ககுத்³மிநீ சாருப்ருʼஷ்டா² த்³ருʼஷ்டாத்³ருʼஷ்டப²லப்ரதா³ ॥ 122 ॥

காம்யாசரீ ச காம்யா ச காமாசாரவிஹாரிணீ ।
ஹிமஶைலேந்த்³ரஸங்காஶா க³ஜேந்த்³ரவரவாஹநா ॥ 123 ॥

அஶேஷஸுக²ஸௌபா⁴க்³யஸம்பதா³ யோநிருத்தமா ।
ஸர்வோத்க்ருʼஷ்டா ஸர்வமயீ ஸர்வா ஸர்வேஶ்வரப்ரியா ॥ 124 ॥

ஸர்வாங்க³யோநி: ஸாவ்யக்தா ஸம்ப்ரதா⁴நேஶ்வரேஶ்வரீ ।
விஷ்ணுவக்ஷ:ஸ்த²லக³தா கிமத: பரமுச்யதே ॥ 125 ॥

பரா நிர்மஹிமா தே³வீ ஹரிவக்ஷ:ஸ்த²லாஶ்ரயா ।
ஸா தே³வீ பாபஹந்த்ரீ ச ஸாந்நித்⁴யம் குருதாந்மம ॥ 126 ॥

இதி நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் து லக்ஷ்ம்யா: ப்ரோக்தம் ஶுபா⁴வஹம் ।
பராவரேண பே⁴தே³ந முக்²யகௌ³ணேந பா⁴க³த: ॥ 127 ॥

யஶ்சைதத் கீர்தயேந்நித்யம் ஶ்ருʼணுயாத்³ வாபி பத்³மஜ ।
ஶுசி: ஸமாஹிதோ பூ⁴த்வா ப⁴க்திஶ்ரத்³தா⁴ஸமந்வித: ॥ 128 ॥

ஶ்ரீநிவாஸம் ஸமப்⁴யர்ச்ய புஷ்பதூ⁴பாநுலேபநை: ।
போ⁴கை³ஶ்ச மது⁴பர்காத்³யைர்யதா²ஶக்தி ஜக³த்³கு³ரும் ॥ 129 ॥

தத்பார்ஶ்வஸ்தா²ம் ஶ்ரியம் தே³வீம் ஸம்பூஜ்ய ஶ்ரீத⁴ரப்ரியாம் ।
ததோ நாமஸஹஸ்ரோண தோஷயேத் பரமேஶ்வரீம் ॥ 130 ॥

நாமரத்நாவளீஸ்தோத்ரமித³ம் ய: ஸததம் படே²த் ।
ப்ரஸாதா³பி⁴முகீ²லக்ஷ்மீ: ஸர்வம் தஸ்மை ப்ரயச்ச²தி ॥ 131 ॥

யஸ்யா லக்ஷ்ம்யாஶ்ச ஸம்பூ⁴தா: ஶக்தயோ விஶ்வகா:³ ஸதா³ ।
காரணத்வே ந திஷ்ட²ந்தி ஜக³த்யஸ்மிம்ஶ்சராசரே ॥ 132 ॥

தஸ்மாத் ப்ரீதா ஜக³ந்மாதா ஶ்ரீர்யஸ்யாச்யுதவல்லபா⁴ ।
ஸுப்ரீதா: ஶக்தயஸ்தஸ்ய ஸித்³தி⁴மிஷ்டாம் தி³ஶந்தி ஹி ॥ 133 ॥

ஏக ஏவ ஜக³த்ஸ்வாமீ ஶக்திமாநச்யுத: ப்ரபு:⁴ ।
தத³ம்ஶஶக்திமந்தோঽந்யே ப்³ரஹ்மேஶாநாத³யோ யதா² ॥ 134 ॥

ததை²வைகா பரா ஶக்தி: ஶ்ரீஸ்தஸ்ய கருணாஶ்ரயா ।
ஜ்ஞாநாதி³ஷாங்கு³ண்யமயீ யா ப்ரோக்தா ப்ரக்ருʼதி: பரா ॥ 135 ॥

ஏகைவ ஶக்தி: ஶ்ரீஸ்தஸ்யா த்³விதீயாத்மநி வர்ததே ।
பரா பரேஶீ ஸர்வேஶீ ஸர்வாகாரா ஸநாதநீ ॥ 136 ॥

அநந்தநாமதே⁴யா ச ஶக்திசக்ரஸ்ய நாயிகா ।
ஜக³ச்சராசரமித³ம் ஸர்வம் வ்யாப்ய வ்யவஸ்தி²தா ॥ 137 ॥

தஸ்மாதே³கைவ பரமா ஶ்ரீர்ஜ்ஞேயா விஶ்வரூபிணீ ।
ஸௌம்யா ஸௌம்யேந ரூபேண ஸம்ஸ்தி²தா நடஜீவவத் ॥ 138 ॥

யோ யோ ஜக³தி பும்பா⁴வ: ஸ விஷ்ணுரிதி நிஶ்சய: ।
யா யா து நாரீபா⁴வஸ்தா² தத்ர லக்ஷ்மீர்வ்யவஸ்தி²தா ॥ 139 ॥

ப்ரக்ருʼதே: புருஷாச்சாந்யஸ்த்ருʼதீயோ நைவ வித்³யதே ।
அத² கிம் ப³ஹுநோக்தேந நரநாரீமயோ ஹரி: ॥ 140 ॥

அநேகபே⁴த³பி⁴ந்நஸ்து க்ரியதே பரமேஶ்வர: ।
மஹாவிபூ⁴திம் த³யிதாம் யே ஸ்துவந்த்யச்யுதப்ரியாம் ॥ 141 ॥

தே ப்ராப்நுவந்தி பரமாம் லக்ஷ்மீம் ஸம்ஶுத்³த⁴சேதஸ: ।
பத்³மயோநிரித³ம் ப்ராப்ய பட²ந் ஸ்தோத்ரமித³ம் க்ரமாத் ॥ 142 ॥

தி³வ்யமஷ்டகு³ணைஶ்வர்யம் தத்ப்ரஸாதா³ச்ச லப்³த⁴வாந் ।
ஸகாமாநாம் ச ப²லதா³மகாமாநாம் ச மோக்ஷதா³ம் ॥ 143 ॥

புஸ்தகாக்²யாம் ப⁴யத்ராத்ரீம் ஸிதவஸ்த்ராம் த்ரிலோசநாம் ।
மஹாபத்³மநிஷண்ணாம் தாம் லக்ஷ்மீமஜரதாம் நம: ॥ 144 ॥

கரயுக³ளக்³ருʼஹீதம் பூர்ணகும்ப⁴ம் த³தா⁴நா
க்வசித³மலக³தஸ்தா² ஶங்க²பத்³மாக்ஷபாணி: ।
க்வசித³பி த³யிதாங்கே³ சாமரவ்யக்³ரஹஸ்தா
க்வசித³பி ஸ்ருʼணிபாஶம் பி³ப்⁴ரதீ ஹேமகாந்தி: ॥ 145 ॥

॥ இத்யாதி³பத்³மபுராணே காஶ்மீரவர்ணநே ஹிரண்யக³ர்ப⁴ஹ்ருʼத³யே
ஸர்வகாமப்ரதா³யகம் புருஷோத்தமப்ரோக்தம்
ஶ்ரீலக்ஷ்மீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸமாப்தம் ॥

Also Read 1000 Names of Sree Maha Lakshmi:

1000 Names of Shri Mahalaxmi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment