Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Shri Mahalaxmi | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Shree Mahalakshmi Sahasranamastotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીમહાલક્ષ્મીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ અથવા કમલાસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

ૐ તામાહ્વયામિ સુભગાં લક્ષ્મીં ત્રૈલોક્યપૂજિતામ્ ।
એહ્યેહિ દેવિ પદ્માક્ષિ પદ્માકરકૃતાલયે ॥ ૧ ॥

આગચ્છાગચ્છ વરદે પશ્ય માં સ્વેન ચક્ષુષા ।
આયાહ્યાયાહિ ધર્માર્થકામમોક્ષમયે શુભે ॥ ૨ ॥

એવંવિધૈઃ સ્તુતિપદૈઃ સત્યૈઃ સત્યાર્થસંસ્તુતા ।
કનીયસી મહાભાગા ચન્દ્રેણ પરમાત્મના ॥ ૩ ॥

નિશાકરશ્ચ સા દેવી ભ્રાતરૌ દ્વૌ પયોનિધેઃ ।
ઉત્પન્નમાત્રૌ તાવાસ્તાં શિવકેશવસંશ્રિતૌ ॥ ૪ ॥

સનત્કુમારસ્તમૃષિં સમાભાષ્ય પુરાતનમ્ ।
પ્રોક્તવાનિતિહાસં તુ લક્ષ્મ્યાઃ સ્તોત્રમનુત્તમમ્ ॥ ૫ ॥

અથેદૃશાન્મહાઘોરાદ્ દારિદ્ર્યાન્નરકાત્કથમ્ ।
મુક્તિર્ભવતિ લોકેઽસ્મિન્ દારિદ્ર્યં યાતિ ભસ્મતામ્ ॥ ૬ ॥

સનત્કુમાર ઉવાચ –
પૂર્વં કૃતયુગે બ્રહ્મા ભગવાન્ સર્વલોકકૃત્ ।
સૃષ્ટિં નાનાવિધાં કૃત્વા પશ્ચાચ્ચિ ન્તામુપેયિવાન્ ॥ ૭ ॥

કિમાહારાઃ પ્રજાસ્ત્વેતાઃ સમ્ભવિષ્યન્તિ ભૂતલે ।
તથૈવ ચાસાં દારિદ્ર્યાત્કથમુત્તરણં ભવેત્ ॥ ૮ ॥

દારિદ્ર્યાન્મરણં શ્રેયસ્તિ્વતિ સઞ્ચિન્ત્ય ચેતસિ ।
ક્ષીરોદસ્યોત્તરે કૂલે જગામ કમલોદ્ભવઃ ॥ ૯ ॥

તત્ર તીવ્રં તપસ્તપ્ત્વા કદાચિત્પરમેશ્વરમ્ ।
દદર્શ પુણ્ડરીકાક્ષં વાસુદેવં જગદ્ગુરુમ્ ॥ ૧૦ ॥

સર્વજ્ઞં સર્વશક્તીનાં સર્વાવાસં સનાતનમ્ ।
સર્વેશ્વરં વાસુદેવં વિષ્ણું લક્ષ્મીપતિં પ્રભુમ્ ॥ ૧૧ ॥

સોમકોટિપ્રતીકાશં ક્ષીરોદ વિમલે જલે ।
અનન્તભોગશયનં વિશ્રાન્તં શ્રીનિકેતનમ્ ॥ ૧૨ ॥

કોટિસૂર્યપ્રતીકાશં મહાયોગેશ્વરેશ્વરમ્ ।
યોગનિદ્રારતં શ્રીશં સર્વાવાસં સુરેશ્વરમ્ ॥ ૧૩ ॥

જગદુત્પત્તિસંહારસ્થિતિકારણકારણમ્ ।
લક્ષ્મ્યાદિ શક્તિકરણજાતમણ્ડલમણ્ડિતમ્ ॥ ૧૪ ॥

આયુધૈર્દેહવદ્ભિશ્ચ ચક્રાદ્યૈઃ પરિવારિતમ્ ।
દુર્નિરીક્ષ્યં સુરૈઃ સિદ્ધઃ મહાયોનિશતૈરપિ ॥ ૧૫ ॥

આધારં સર્વશક્તીનાં પરં તેજઃ સુદુસ્સહમ્ ।
પ્રબુદ્ધ ં દેવમીશાનં દૃષ્ટ્વા કમલસમ્ભવઃ ॥ ૧૬ ॥

શિરસ્યઞ્જલિમાધાય સ્તોત્રં પૂર્વમુવાચ હ ।
મનોવાઞ્છિતસિદ્ધિ ં ત્વં પૂરયસ્વ મહેશ્વર ॥ ૧૭ ॥

જિતં તે પુણ્ડરીક્ષ નમસ્તે વિશ્વભાવન ।
નમસ્તેઽસ્તુ હૃષીકેશ મહાપુરુષપૂર્વજ ॥ ૧૮ ॥

સર્વેશ્વર જયાનન્દ સર્વાવાસ પરાત્પર ।
પ્રસીદ મમ ભક્તસ્ય છિન્ધિ સન્દેહજં તમઃ ॥ ૧૯ ॥

એવં સ્તુતઃ સ ભગવાન્ બ્રહ્મ ણાઽવ્યક્તજન્મના ।
પ્રસાદાભિમુખઃ પ્રાહ હરિર્વિશ્રાન્તલોચનઃ ॥ ૨૦ ॥

શ્રીભગવાનુવાચ –
હિરણ્યગર્ભ તુષ્ટોઽસ્મિ બ્રૂહિ યત્તેઽભિવાઞ્છિતમ્ ।
તદ્વક્ષ્યામિ ન સન્દેહો ભક્તોઽસિ મમ સુવ્રત ॥ ૨૧ ॥

કેશવાદ્વચનં શ્રુત્વા કરુણાવિષ્ટચેતનઃ ।
પ્રત્યુવાચ મહાબુદ્ધિર્ભગવન્તં જનાર્દનમ્ ॥ ૨૨ ॥

ચતુર્વિધં ભવસ્યાસ્ય ભૂતસર્ગસ્ય કેશવ ।
પરિત્રાણાય મે બ્રૂહિ રહસ્યં પરમાદ્ભુતમ્ ॥ ૨૩ ॥

દારિદ્ર્યશમનં ધન્યં મનોજ્ઞં પાવનં પરમ્ ।
સર્વેશ્વર મહાબુદ્ધ સ્વરૂપં ભૈરવં મહત્ ॥ ૨૪ ॥

શ્રિયઃ સર્વાતિશાયિન્યાસ્તથા જ્ઞાનં ચ શાશ્વતમ્ ।
નામાનિ ચૈવ મુખ્યાનિ યાનિ ગૌણાનિ ચાચ્યુત ॥ ૨૫ ॥

ત્વદ્વક્ત્રકમલોત્થાનિ શ્રેતુમિચ્છામિ તત્ત્વતઃ ।
ઇતિ તસ્ય વચઃ શ્રુત્વા પ્રતિવાક્યમુવાચ સઃ ॥ ૨૬ ॥

શ્રીભગવાનુવાચ –
મહાવિભૂતિસંયુક્તા ષાડ્ગુણ્યવપુષઃ પ્રભો ।
ભગવદ્વાસુદેવસ્ય નિત્યં ચૈષાઽનપાયિની ॥ ૨૭ ॥

એકૈવ વર્તતેઽભિન્ના જ્યોત્સ્નેવ હિમદીધિતેઃ ।
સર્વશક્ત્યાત્મિકા ચૈવ વિશ્વં વ્યાપ્ય વ્યવસ્થિતા ॥ ૨૮ ॥

સર્વૈશ્વર્યગુણોપેતા નિત્યશુદ્ધસ્વરૂપિણી ।
પ્રાણશક્તિઃ પરા હ્યેષા સર્વેષાં પ્રાણિનાં ભુવિ ॥ ૨૯ ॥

શક્તીનાં ચૈવ સર્વાસાં યોનિભૂતા પરા કલા ।
અહં તસ્યાઃ પરં નામ્નાં સહસ્રમિદમુત્તમમ્ ॥ ૩૦ ॥

શૃણુષ્વાવહિતો ભૂત્વા પરમૈશ્વર્યભૂતિદમ્ ।
દેવ્યાખ્યાસ્મૃતિમાત્રેણ દારિદ્ર્યં યાતિ ભસ્મતામ્ ॥ ૩૧ ॥

અથ મહાલક્ષ્મીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ અથવા કમલાસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ।

શ્રીઃ પદ્મા પ્રકૃતિઃ સત્ત્વા શાન્તા ચિચ્છક્તિરવ્યયા ।
કેવલા નિષ્કલા શુદ્ધા વ્યાપિની વ્યોમવિગ્રહા ॥ ૧ ॥

વ્યોમપદ્મકૃતાધારા પરા વ્યોમામૃતોદ્ભવા ।
નિર્વ્યોમા વ્યોમમધ્યસ્થા પઞ્ચવ્યોમપદાશ્રિતા ॥ ૨ ॥

અચ્યુતા વ્યોમનિલયા પરમાનન્દરૂપિણી ।
નિત્યશુદ્ધા નિત્યતૃપ્તા નિર્વિકારા નિરીક્ષણા ॥ ૩ ॥

જ્ઞાનશક્તિઃ કર્તૃશક્તિર્ભોક્તૃશક્તિઃ શિખાવહા ।
સ્નેહાભાસા નિરાનન્દા વિભૂતિર્વિમલાચલા ॥ ૪ ॥

અનન્તા વૈષ્ણવી વ્યક્તા વિશ્વાનન્દા વિકાસિની ।
શક્તિર્વિભિન્નસર્વાર્તિઃ સમુદ્રપરિતોષિણી ॥ ૫ ॥

મૂર્તિઃ સનાતની હાર્દી નિસ્તરઙ્ગા નિરામયા ।
જ્ઞાનજ્ઞેયા જ્ઞાનગમ્યા જ્ઞાનજ્ઞેયવિકાસિની ॥ ૬ ॥

સ્વચ્છન્દશક્તિર્ગહના નિષ્કમ્પાર્ચિઃ સુનિર્મલા ।
સ્વરૂપા સર્વગા પારા બૃંહિણી સુગુણોર્જિતા ॥ ૭ ॥

અકલઙ્કા નિરાધારા નિઃસંકલ્પા નિરાશ્રયા ।
અસંકીર્ણા સુશાન્તા ચ શાશ્વતી ભાસુરી સ્થિરા ॥ ૮ ॥

અનૌપમ્યા નિર્વિકલ્પા નિયન્ત્રી યન્ત્રવાહિની ।
અભેદ્યા ભેદિની ભિન્ના ભારતી વૈખરી ખગા ॥ ૯ ॥

અગ્રાહ્યા ગ્રાહિકા ગૂઢા ગમ્ભીરા વિશ્વગોપિની ।
અનિર્દેશ્યા પ્રતિહતા નિર્બીજા પાવની પરા ॥ ૧૦ ॥

અપ્રતર્ક્યા પરિમિતા ભવભ્રાન્તિવિનાશિની ।
એકા દ્વિરૂપા ત્રિવિધા અસંખ્યાતા સુરેશ્વરી ॥ ૧૧ ॥

સુપ્રતિષ્ઠા મહાધાત્રી સ્થિતિર્વૃદ્ધિર્ધ્રુવા ગતિઃ ।
ઈશ્વરી મહિમા ઋદ્ધિઃ પ્રમોદા ઉજ્જ્વલોદ્યમા ॥ ૧૨ ॥

અક્ષયા વર્દ્ધમાના ચ સુપ્રકાશા વિહઙ્ગમા ।
નીરજા જનની નિત્યા જયા રોચિષ્મતી શુભા ॥ ૧૩ ॥

તપોનુદા ચ જ્વાલા ચ સુદીપ્તિશ્ચાંશુમાલિની ।
અપ્રમેયા ત્રિધા સૂક્ષ્મા પરા નિર્વાણદાયિની ॥ ૧૪ ॥

અવદાતા સુશુદ્ધા ચ અમોઘાખ્યા પરમ્પરા ।
સંધાનકી શુદ્ધવિદ્યા સર્વભૂતમહેશ્વરી ॥ ૧૫ ॥

લક્ષ્મીસ્તુષ્ટિર્મહાધીરા શાન્તિરાપૂરણાનવા ।
અનુગ્રહા શક્તિરાદ્યા જગજ્જ્યેષ્ઠા જગદ્વિધિઃ ॥ ૧૬ ॥

સત્યા પ્રહ્વા ક્રિયા યોગ્યા અપર્ણા હ્લાદિની શિવા ।
સમ્પૂર્ણાહ્લાદિની શુદ્ધા જ્યોતિષ્મત્યમૃતાવહા ॥ ૧૭ ॥

રજોવત્યર્કપ્રતિભાઽઽકર્ષિણી કર્ષિણી રસા ।
પરા વસુમતી દેવી કાન્તિઃ શાન્તિર્મતિઃ કલા ॥ ૧૮ ॥

કલા કલઙ્કરહિતા વિશાલોદ્દીપની રતિઃ ।
સમ્બોધિની હારિણી ચ પ્રભાવા ભવભૂતિદા ॥ ૧૯ ॥

અમૃતસ્યન્દિની જીવા જનની ખણ્ડિકા સ્થિરા ।
ધૂમા કલાવતી પૂર્ણા ભાસુરા સુમતીરસા ॥ ૨૦ ॥

શુદ્ધા ધ્વનિઃ સૃતિઃ સૃષ્ટિર્વિકૃતિઃ કૃષ્ટિરેવ ચ ।
પ્રાપણી પ્રાણદા પ્રહ્વા વિશ્વા પાણ્ડુરવાસિની ॥ ૨૧ ॥

અવનિર્વજ્રનલિકા ચિત્રા બ્રહ્માણ્ડવાસિની ।
અનન્તરૂપાનન્તાત્માનન્તસ્થાનન્તસમ્ભવા ॥ ૨૨ ॥

મહાશક્તિઃ પ્રાણશક્તિઃ પ્રાણદાત્રી ઋતમ્ભરા ।
મહાસમૂહા નિખિલા ઇચ્છાધારા સુખાવહા ॥ ૨૩ ॥

પ્રત્યક્ષલક્ષ્મીર્નિષ્કમ્પા પ્રરોહાબુદ્ધિગોચરા ।
નાનાદેહા મહાવર્તા બહુદેહવિકાસિની ॥ ૨૪ ॥

સહસ્રાણી પ્રધાના ચ ન્યાયવસ્તુપ્રકાશિકા ।
સર્વાભિલાષપૂર્ણેચ્છા સર્વા સર્વાર્થભાષિણી ॥ ૨૫ ॥

નાનાસ્વરૂપચિદ્ધાત્રી શબ્દપૂર્વા પુરાતની ।
વ્યક્તાવ્યક્તા જીવકેશા સર્વેચ્છાપરિપૂરિતા ॥ ૨૬ ॥

સંકલ્પસિદ્ધા સાંખ્યેયા તત્ત્વગર્ભા ધરાવહા ।
ભૂતરૂપા ચિત્સ્વરૂપા ત્રિગુણા ગુણગર્વિતા ॥ ૨૭ ॥

પ્રજાપતીશ્વરી રૌદ્રી સર્વાધારા સુખાવહા ।
કલ્યાણવાહિકા કલ્યા કલિકલ્મષનાશિની ॥ ૨૮ ॥

નીરૂપોદ્ભિન્નસંતાના સુયન્ત્રા ત્રિગુણાલયા ।
મહામાયા યોગમાયા મહાયોગેશ્વરી પ્રિયા ॥ ૨૯ ॥

મહાસ્ત્રી વિમલા કીર્તિર્જયા લક્ષ્મીર્નિરઞ્જના ।
પ્રકૃતિર્ભગવન્માયા શક્તિર્નિદ્રા યશસ્કરી ॥ ૩૦ ॥

ચિન્તા બુદ્ધિર્યશઃ પ્રજ્ઞા શાન્તિઃ સુપ્રીતિવર્દ્ધિની ।
પ્રદ્યુમ્નમાતા સાધ્વી ચ સુખસૌભાગ્યસિદ્ધિદા ॥ ૩૧ ॥

કાષ્ઠા નિષ્ઠા પ્રતિષ્ઠા ચ જ્યેષ્ઠા શ્રેષ્ઠા જયાવહા ।
સર્વાતિશાયિની પ્રીતિર્વિશ્વશક્તિર્મહાબલા ॥ ૩૨ ॥

વરિષ્ઠા વિજયા વીરા જયન્તી વિજયપ્રદા ।
હૃદ્ગૃહા ગોપિની ગુહ્યા ગણગન્ધર્વસેવિતા ॥ ૩૩ ॥

યોગીશ્વરી યોગમાયા યોગિની યોગસિદ્ધિદા ।
મહાયોગેશ્વરવૃતા યોગા યોગેશ્વરપ્રિયા ॥ ૩૪ ॥

બ્રહ્મેન્દ્રરુદ્રનમિતા સુરાસુરવરપ્રદા ।
ત્રિવર્ત્મગા ત્રિલોકસ્થા ત્રિવિક્રમપદોદ્ભવા ॥ ૩૫ ॥

સુતારા તારિણી તારા દુર્ગા સંતારિણી પરા ।
સુતારિણી તારયન્તી ભૂરિતારેશ્વરપ્રભા ॥ ૩૬ ॥

ગુહ્યવિદ્યા યજ્ઞવિદ્યા મહાવિદ્યા સુશોભિતા ।
અધ્યાત્મવિદ્યા વિઘ્નેશી પદ્મસ્થા પરમેષ્ઠિની ॥ ૩૭ ॥

આન્વીક્ષિકી ત્રયી વાર્તા દણ્ડનીતિર્નયાત્મિકા ।
ગૌરી વાગીશ્વરી ગોપ્ત્રી ગાયત્રી કમલોદ્ભવા ॥ ૩૮ ॥

વિશ્વમ્ભરા વિશ્વરૂપા વિશ્વમાતા વસુપ્રદા ।
સિદ્ધિઃ સ્વાહા સ્વધા સ્વસ્તિઃ સુધા સર્વાર્થસાધિની ॥ ૩૯ ॥

ઇચ્છા સૃષ્ટિર્દ્યુતિર્ભૂતિઃ કીર્તિઃ શ્રદ્ધા દયામતિઃ ।
શ્રુતિર્મેધા ધૃતિર્હ્રીઃ શ્રીર્વિદ્યા વિબુધવન્દિતા ॥ ૪૦ ॥

અનસૂયા ઘૃણા નીતિર્નિર્વૃતિઃ કામધુક્કરા ।
પ્રતિજ્ઞા સંતતિર્ભૂતિર્દ્યૌઃ પ્રજ્ઞા વિશ્વમાનિની ॥ ૪૧ ॥

સ્મૃતિર્વાગ્વિશ્વજનની પશ્યન્તી મધ્યમા સમા ।
સંધ્યા મેધા પ્રભા ભીમા સર્વાકારા સરસ્વતી ॥ ૪૨ ॥

કાઙ્ક્ષા માયા મહામાયા મોહિની માધવપ્રિયા ।
સૌમ્યાભોગા મહાભોગા ભોગિની ભોગદાયિની ॥ ૪૩ ॥

સુધૌતકનકપ્રખ્યા સુવર્ણકમલાસના ।
હિરણ્યગર્ભા સુશ્રોણી હારિણી રમણી રમા ॥ ૪૪ ॥

ચન્દ્રા હિરણ્મયી જ્યોત્સ્ના રમ્યા શોભા શુભાવહા ।
ત્રૈલોક્યમણ્ડના નારી નરેશ્વરવરાર્ચિતા ॥ ૪૫ ॥

ત્રૈલોક્યસુન્દરી રામા મહાવિભવવાહિની ।
પદ્મસ્થા પદ્મનિલયા પદ્મમાલાવિભૂષિતા ॥ ૪૬ ॥

પદ્મયુગ્મધરા કાન્તા દિવ્યાભરણભૂષિતા ।
વિચિત્રરત્નમુકુટા વિચિત્રામ્બરભૂષણા ॥ ૪૭ ॥

વિચિત્રમાલ્યગન્ધાઢ્યા વિચિત્રાયુધવાહના ।
મહાનારાયણી દેવી વૈષ્ણવી વીરવન્દિતા ॥ ૪૮ ॥

કાલસંકર્ષિણી ઘોરા તત્ત્વસંકર્ષિણીકલા ।
જગત્સમ્પૂરણી વિશ્વા મહાવિભવભૂષણા ॥ ૪૯ ॥

વારુણી વરદા વ્યાખ્યા ઘણ્ટાકર્ણવિરાજિતા ।
નૃસિંહી ભૈરવી બ્રાહ્મી ભાસ્કરી વ્યોમચારિણી ॥ ૫૦ ॥

ઐન્દ્રી કામધેનુઃ સૃષ્ટિઃ કામયોનિર્મહાપ્રભા ।
દૃષ્ટા કામ્યા વિશ્વશક્તિર્બીજગત્યાત્મદર્શના ॥ ૫૧ ॥

ગરુડારૂઢહૃદયા ચાન્દ્રી શ્રીર્મધુરાનના ।
મહોગ્રરૂપા વારાહી નારસિંહી હતાસુરા ॥ ૫૨ ॥

યુગાન્તહુતભુગ્જ્વાલા કરાલા પિઙ્ગલાકલા ।
ત્રૈલોક્યભૂષણા ભીમા શ્યામા ત્રૈલોક્યમોહિની ॥ ૫૩ ॥

મહોત્કટા મહારક્તા મહાચણ્ડા મહાસના ।
શઙ્ખિની લેખિની સ્વસ્થા લિખિતા ખેચરેશ્વરી ॥ ૫૪ ॥

ભદ્રકાલી ચૈકવીરા કૌમારી ભવમાલિની ।
કલ્યાણી કામધુગ્જ્વાલામુખી ચોત્પલમાલિકા ॥ ૫૫ ॥

બાલિકા ધનદા સૂર્યા હૃદયોત્પલમાલિકા ।
અજિતા વર્ષિણી રીતિર્ભરુણ્ડા ગરુડાસના ॥ ૫૬ ॥

વૈશ્વાનરી મહામાયા મહાકાલી વિભીષણા ।
મહામન્દારવિભવા શિવાનન્દા રતિપ્રિયા ॥ ૫૭ ॥

ઉદ્રીતિઃ પદ્મમાલા ચ ધર્મવેગા વિભાવની ।
સત્ક્રિયા દેવસેના ચ હિરણ્યરજતાશ્રયા ॥ ૫૮ ॥

સહસાવર્તમાના ચ હસ્તિનાદપ્રબોધિની ।
હિરણ્યપદ્મવર્ણા ચ હરિભદ્રા સુદુર્દ્ધરા ॥ ૫૯ ॥

સૂર્યા હિરણ્યપ્રકટસદૃશી હેમમાલિની ।
પદ્માનના નિત્યપુષ્ટા દેવમાતા મૃતોદ્ભવા ॥ ૬૦ ॥

મહાધના ચ યા શૃઙ્ગી કર્દ્દમી કમ્બુકન્ધરા ।
આદિત્યવર્ણા ચન્દ્રાભા ગન્ધદ્વારા દુરાસદા ॥ ૬૧ ॥

વરાચિતા વરારોહા વરેણ્યા વિષ્ણુવલ્લભા ।
કલ્યાણી વરદા વામા વામેશી વિન્ધ્યવાસિની ॥ ૬૨ ॥

યોગનિદ્રા યોગરતા દેવકી કામરૂપિણી ।
કંસવિદ્રાવિણી દુર્ગા કૌમારી કૌશિકી ક્ષમા ॥ ૬૩ ॥

કાત્યાયની કાલરાત્રિર્નિશિતૃપ્તા સુદુર્જયા ।
વિરૂપાક્ષી વિશાલાક્ષી ભક્તાનાંપરિરક્ષિણી ॥ ૬૪ ॥

બહુરૂપા સ્વરૂપા ચ વિરૂપા રૂપવર્જિતા ।
ઘણ્ટાનિનાદબહુલા જીમૂતધ્વનિનિઃસ્વના ॥ ૬૫ ॥

મહાદેવેન્દ્રમથિની ભ્રુકુટીકુટિલાનના ।
સત્યોપયાચિતા ચૈકા કૌબેરી બ્રહ્મચારિણી ॥ ૬૬ ॥

આર્યા યશોદા સુતદા ધર્મકામાર્થમોક્ષદા ।
દારિદ્ર્યદુઃખશમની ઘોરદુર્ગાર્તિનાશિની ॥ ૬૭ ॥

ભક્તાર્તિશમની ભવ્યા ભવભર્ગાપહારિણી ।
ક્ષીરાબ્ધિતનયા પદ્મા કમલા ધરણીધરા ॥ ૬૮ ॥

રુક્મિણી રોહિણી સીતા સત્યભામા યશસ્વિની ।
પ્રજ્ઞાધારામિતપ્રજ્ઞા વેદમાતા યશોવતી ॥ ૬૯ ॥

સમાધિર્ભાવના મૈત્રી કરુણા ભક્તવત્સલા ।
અન્તર્વેદી દક્ષિણા ચ બ્રહ્મચર્યપરાગતિઃ ॥ ૭૦ ॥

દીક્ષા વીક્ષા પરીક્ષા ચ સમીક્ષા વીરવત્સલા ।
અમ્બિકા સુરભિઃ સિદ્ધા સિદ્ધવિદ્યાધરાર્ચિતા ॥ ૭૧ ॥

સુદીક્ષા લેલિહાના ચ કરાલા વિશ્વપૂરકા ।
વિશ્વસંધારિણી દીપ્તિસ્તાપની તાણ્ડવપ્રિયા ॥ ૭૨ ॥

ઉદ્ભવા વિરજા રાજ્ઞી તાપની બિન્દુમાલિની ।
ક્ષીરધારાસુપ્રભાવા લોકમાતા સુવર્ચસા ॥ ૭૩ ॥

હવ્યગર્ભા ચાજ્યગર્ભા જુહ્વતોયજ્ઞસમ્ભવા ।
આપ્યાયની પાવની ચ દહની દહનાશ્રયા ॥ ૭૪ ॥

માતૃકા માધવી મુખ્યા મોક્ષલક્ષ્મીર્મહર્દ્ધિદા ।
સર્વકામપ્રદા ભદ્રા સુભદ્રા સર્વમઙ્ગલા ॥ ૭૫ ॥

શ્વેતા સુશુક્લવસના શુક્લમાલ્યાનુલેપના ।
હંસા હીનકરી હંસી હૃદ્યા હૃત્કમલાલયા ॥ ૭૬ ॥

સિતાતપત્રા સુશ્રોણી પદ્મપત્રાયતેક્ષણા ।
સાવિત્રી સત્યસંકલ્પા કામદા કામકામિની ॥ ૭૭ ॥

દર્શનીયા દૃશા દૃશ્યા સ્પૃશ્યા સેવ્યા વરાઙ્ગના ।
ભોગપ્રિયા ભોગવતી ભોગીન્દ્રશયનાસના ॥ ૭૮ ॥

આર્દ્રા પુષ્કરિણી પુણ્યા પાવની પાપસૂદની ।
શ્રીમતી ચ શુભાકારા પરમૈશ્વર્યભૂતિદા ॥ ૭૯ ॥

અચિન્ત્યાનન્તવિભવા ભવભાવવિભાવની ।
નિશ્રેણિઃ સર્વદેહસ્થા સર્વભૂતનમસ્કૃતા ॥ ૮૦ ॥

બલા બલાધિકા દેવી ગૌતમી ગોકુલાલયા ।
તોષિણી પૂર્ણચન્દ્રાભા એકાનન્દા શતાનના ॥ ૮૧ ॥

ઉદ્યાનનગરદ્વારહર્મ્યોપવનવાસિની ।
કૂષ્માણ્ડા દારુણા ચણ્ડા કિરાતી નન્દનાલયા ॥ ૮૨ ॥

કાલાયના કાલગમ્યા ભયદા ભયનાશિની ।
સૌદામની મેઘરવા દૈત્યદાનવમર્દિની ॥ ૮૩ ॥

જગન્માતા ભયકરી ભૂતધાત્રી સુદુર્લભા ।
કાશ્યપી શુભદાતા ચ વનમાલા શુભાવરા ॥ ૮૪ ॥

ધન્યા ધન્યેશ્વરી ધન્યા રત્નદા વસુવર્દ્ધિની ।
ગાન્ધર્વી રેવતી ગઙ્ગા શકુની વિમલાનના ॥ ૮૫ ॥

ઇડા શાન્તિકરી ચૈવ તામસી કમલાલયા ।
આજ્યપા વજ્રકૌમારી સોમપા કુસુમાશ્રયા ॥ ૮૬ ॥

જગત્પ્રિયા ચ સરથા દુર્જયા ખગવાહના ।
મનોભવા કામચારા સિદ્ધચારણસેવિતા ॥ ૮૭ ॥

વ્યોમલક્ષ્મીર્મહાલક્ષ્મીસ્તેજોલક્ષ્મીઃ સુજાજ્વલા ।
રસલક્ષ્મીર્જગદ્યોનિર્ગન્ધલક્ષ્મીર્વનાશ્રયા ॥ ૮૮ ॥

શ્રવણા શ્રાવણી નેત્રી રસનાપ્રાણચારિણી ।
વિરિઞ્ચિમાતા વિભવા વરવારિજવાહના ॥ ૮૯ ॥

વીર્યા વીરેશ્વરી વન્દ્યા વિશોકા વસુવર્દ્ધિની ।
અનાહતા કુણ્ડલિની નલિની વનવાસિની ॥ ૯૦ ॥

ગાન્ધારિણીન્દ્રનમિતા સુરેન્દ્રનમિતા સતી ।
સર્વમઙ્ગલ્યમાઙ્ગલ્યા સર્વકામસમૃદ્ધિદા ॥ ૯૧ ॥

સર્વાનન્દા મહાનન્દા સત્કીર્તિઃ સિદ્ધસેવિતા ।
સિનીવાલી કુહૂ રાકા અમા ચાનુમતિર્દ્યુતિઃ ॥ ૯૨ ॥

અરુન્ધતી વસુમતી ભાર્ગવી વાસ્તુદેવતા ।
માયૂરી વજ્રવેતાલી વજ્રહસ્તા વરાનના ॥ ૯૩ ॥

અનઘા ધરણિર્ધીરા ધમની મણિભૂષણા ।
રાજશ્રી રૂપસહિતા બ્રહ્મશ્રીર્બ્રહ્મવન્દિતા ॥ ૯૪ ॥

જયશ્રીર્જયદા જ્ઞેયા સર્ગશ્રીઃ સ્વર્ગતિઃ સતામ્ ।
સુપુષ્પા પુષ્પનિલયા ફલશ્રીર્નિષ્કલપ્રિયા ॥ ૯૫ ॥

ધનુર્લક્ષ્મીસ્ત્વમિલિતા પરક્રોધનિવારિણી ।
કદ્રૂર્દ્ધનાયુઃ કપિલા સુરસા સુરમોહિની ॥ ૯૬ ॥

મહાશ્વેતા મહાનીલા મહામૂર્તિર્વિષાપહા ।
સુપ્રભા જ્વાલિની દીપ્તિસ્તૃપ્તિર્વ્યાપ્તિઃ પ્રભાકરી ॥ ૯૭ ॥

તેજોવતી પદ્મબોધા મદલેખારુણાવતી ।
રત્ના રત્નાવલી ભૂતા શતધામા શતાપહા ॥ ૯૮ ॥

ત્રિગુણા ઘોષિણી રક્ષ્યા નર્દ્દિની ઘોષવર્જિતા ।
સાધ્યા દિતિર્દિતિદેવી મૃગવાહા મૃગાઙ્કગા ॥ ૯૯ ॥

ચિત્રનીલોત્પલગતા વૃષરત્નકરાશ્રયા ।
હિરણ્યરજતદ્વન્દ્વા શઙ્ખભદ્રાસનાસ્થિતા ॥ ૧૦૦ ॥

ગોમૂત્રગોમયક્ષીરદધિસર્પિર્જલાશ્રયા ।
મરીચિશ્ચીરવસના પૂર્ણા ચન્દ્રાર્કવિષ્ટરા ॥ ૧૦૧ ॥

સુસૂક્ષ્મા નિર્વૃતિઃ સ્થૂલા નિવૃત્તારાતિરેવ ચ ।
મરીચિજ્વાલિની ધૂમ્રા હવ્યવાહા હિરણ્યદા ॥ ૧૦૨ ॥

દાયિની કાલિની સિદ્ધિઃ શોષિણી સમ્પ્રબોધિની ।
ભાસ્વરા સંહતિસ્તીક્ષ્ણા પ્રચણ્ડજ્વલનોજ્જ્વલા ॥ ૧૦૩ ॥

સાઙ્ગા પ્રચણ્ડા દીપ્તા ચ વૈદ્યુતિઃ સુમહાદ્યુતિઃ ।
કપિલા નીલરક્તા ચ સુષુમ્ણા વિસ્ફુલિઙ્ગિની ॥ ૧૦૪ ॥

અર્ચિષ્મતી રિપુહરા દીર્ઘા ધૂમાવલી જરા ।
સમ્પૂર્ણમણ્ડલા પૂષા સ્રંસિની સુમનોહરા ॥ ૧૦૫ ॥

જયા પુષ્ટિકરીચ્છાયા માનસા હૃદયોજ્જ્વલા ।
સુવર્ણકરણી શ્રેષ્ઠા મૃતસંજીવિનીરણે ॥ ૧૦૬ ॥

વિશલ્યકરણી શુભ્રા સંધિની પરમૌષધિઃ ।
બ્રહ્મિષ્ઠા બ્રહ્મસહિતા ઐન્દવી રત્નસમ્ભવા ॥ ૧૦૭ ॥

વિદ્યુત્પ્રભા બિન્દુમતી ત્રિસ્વભાવગુણામ્બિકા ।
નિત્યોદિતા નિત્યહૃષ્ટા નિત્યકામકરીષિણી ॥ ૧૦૮ ॥

પદ્માઙ્કા વજ્રચિહ્ના ચ વક્રદણ્ડવિભાસિની ।
વિદેહપૂજિતા કન્યા માયા વિજયવાહિની ॥ ૧૦૯ ॥

માનિની મઙ્ગલા માન્યા માલિની માનદાયિની ।
વિશ્વેશ્વરી ગણવતી મણ્ડલા મણ્ડલેશ્વરી ॥ ૧૧૦ ॥

હરિપ્રિયા ભૌમસુતા મનોજ્ઞા મતિદાયિની ।
પ્રત્યઙ્ગિરા સોમગુપ્તા મનોઽભિજ્ઞા વદન્મતિઃ ॥ ૧૧૧ ॥

યશોધરા રત્નમાલા કૃષ્ણા ત્રૈલોક્યબન્ધની ।
અમૃતા ધારિણી હર્ષા વિનતા વલ્લકી શચી ॥ ૧૧૨ ॥

સંકલ્પા ભામિની મિશ્રા કાદમ્બર્યમૃતપ્રભા ।
અગતા નિર્ગતા વજ્રા સુહિતા સંહિતાક્ષતા ॥ ૧૧૩ ॥

સર્વાર્થસાધનકરી ધાતુર્ધારણિકામલા ।
કરુણાધારસમ્ભૂતા કમલાક્ષી શશિપ્રિયા ॥ ૧૧૪ ॥

સૌમ્યરૂપા મહાદીપ્તા મહાજ્વાલા વિકાશિની ।
માલા કાઞ્ચનમાલા ચ સદ્વજ્રા કનકપ્રભા ॥ ૧૧૫ ॥

પ્રક્રિયા પરમા યોક્ત્રી ક્ષોભિકા ચ સુખોદયા ।
વિજૃમ્ભણા ચ વજ્રાખ્યા શૃઙ્ખલા કમલેક્ષણા ॥ ૧૧૬ ॥

જયંકરી મધુમતી હરિતા શશિની શિવા ।
મૂલપ્રકૃતિરીશાની યોગમાતા મનોજવા ॥ ૧૧૭ ॥

ધર્મોદયા ભાનુમતી સર્વાભાસા સુખાવહા ।
ધુરન્ધરા ચ બાલા ચ ધર્મસેવ્યા તથાગતા ॥ ૧૧૮ ॥

સુકુમારા સૌમ્યમુખી સૌમ્યસમ્બોધનોત્તમા ।
સુમુખી સર્વતોભદ્રા ગુહ્યશક્તિર્ગુહાલયા ॥ ૧૧૯ ॥

હલાયુધા ચૈકવીરા સર્વશસ્ત્રસુધારિણી ।
વ્યોમશક્તિર્મહાદેહા વ્યોમગા મધુમન્મયી ॥ ૧૨૦ ॥

ગઙ્ગા વિતસ્તા યમુના ચન્દ્રભાગા સરસ્વતી ।
તિલોત્તમોર્વશી રમ્ભા સ્વામિની સુરસુન્દરી ॥ ૧૨૧ ॥

બાણપ્રહરણાવાલા બિમ્બોષ્ઠી ચારુહાસિની ।
કકુદ્મિની ચારુપૃષ્ઠા દૃષ્ટાદૃષ્ટફલપ્રદા ॥ ૧૨૨ ॥

કામ્યાચરી ચ કામ્યા ચ કામાચારવિહારિણી ।
હિમશૈલેન્દ્રસંકાશા ગજેન્દ્રવરવાહના ॥ ૧૨૩ ॥

અશેષસુખસૌભાગ્યસમ્પદા યોનિરુત્તમા ।
સર્વોત્કૃષ્ટા સર્વમયી સર્વા સર્વેશ્વરપ્રિયા ॥ ૧૨૪ ॥

સર્વાઙ્ગયોનિઃ સાવ્યક્તા સમ્પ્રધાનેશ્વરેશ્વરી ।
વિષ્ણુવક્ષઃસ્થલગતા કિમતઃ પરમુચ્યતે ॥ ૧૨૫ ॥

પરા નિર્મહિમા દેવી હરિવક્ષઃસ્થલાશ્રયા ।
સા દેવી પાપહન્ત્રી ચ સાન્નિધ્યં કુરુતાન્મમ ॥ ૧૨૬ ॥

ઇતિ નામ્નાં સહસ્રં તુ લક્ષ્મ્યાઃ પ્રોક્તં શુભાવહમ્ ।
પરાવરેણ ભેદેન મુખ્યગૌણેન ભાગતઃ ॥ ૧૨૭ ॥

યશ્ચૈતત્ કીર્તયેન્નિત્યં શૃણુયાદ્ વાપિ પદ્મજ ।
શુચિઃ સમાહિતો ભૂત્વા ભક્તિશ્રદ્ધાસમન્વિતઃ ॥ ૧૨૮ ॥

શ્રીનિવાસં સમભ્યર્ચ્ય પુષ્પધૂપાનુલેપનૈઃ ।
ભોગૈશ્ચ મધુપર્કાદ્યૈર્યથાશક્તિ જગદ્ગુરુમ્ ॥ ૧૨૯ ॥

તત્પાર્શ્વસ્થાં શ્રિયં દેવીં સમ્પૂજ્ય શ્રીધરપ્રિયામ્ ।
તતો નામસહસ્રોણ તોષયેત્ પરમેશ્વરીમ્ ॥ ૧૩૦ ॥

નામરત્નાવલીસ્તોત્રમિદં યઃ સતતં પઠેત્ ।
પ્રસાદાભિમુખીલક્ષ્મીઃ સર્વં તસ્મૈ પ્રયચ્છતિ ॥ ૧૩૧ ॥

યસ્યા લક્ષ્મ્યાશ્ચ સમ્ભૂતાઃ શક્તયો વિશ્વગાઃ સદા ।
કારણત્વે ન તિષ્ઠન્તિ જગત્યસ્મિંશ્ચરાચરે ॥ ૧૩૨ ॥

તસ્માત્ પ્રીતા જગન્માતા શ્રીર્યસ્યાચ્યુતવલ્લભા ।
સુપ્રીતાઃ શક્તયસ્તસ્ય સિદ્ધિમિષ્ટાં દિશન્તિ હિ ॥ ૧૩૩ ॥

એક એવ જગત્સ્વામી શક્તિમાનચ્યુતઃ પ્રભુઃ ।
તદંશશક્તિમન્તોઽન્યે બ્રહ્મેશાનાદયો યથા ॥ ૧૩૪ ॥

તથૈવૈકા પરા શક્તિઃ શ્રીસ્તસ્ય કરુણાશ્રયા ।
જ્ઞાનાદિષાઙ્ગુણ્યમયી યા પ્રોક્તા પ્રકૃતિઃ પરા ॥ ૧૩૫ ॥

એકૈવ શક્તિઃ શ્રીસ્તસ્યા દ્વિતીયાત્મનિ વર્તતે ।
પરા પરેશી સર્વેશી સર્વાકારા સનાતની ॥ ૧૩૬ ॥

અનન્તનામધેયા ચ શક્તિચક્રસ્ય નાયિકા ।
જગચ્ચરાચરમિદં સર્વં વ્યાપ્ય વ્યવસ્થિતા ॥ ૧૩૭ ॥

તસ્માદેકૈવ પરમા શ્રીર્જ્ઞેયા વિશ્વરૂપિણી ।
સૌમ્યા સૌમ્યેન રૂપેણ સંસ્થિતા નટજીવવત્ ॥ ૧૩૮ ॥

યો યો જગતિ પુમ્ભાવઃ સ વિષ્ણુરિતિ નિશ્ચયઃ ।
યા યા તુ નારીભાવસ્થા તત્ર લક્ષ્મીર્વ્યવસ્થિતા ॥ ૧૩૯ ॥

પ્રકૃતેઃ પુરુષાચ્ચાન્યસ્તૃતીયો નૈવ વિદ્યતે ।
અથ કિં બહુનોક્તેન નરનારીમયો હરિઃ ॥ ૧૪૦ ॥

અનેકભેદભિન્નસ્તુ ક્રિયતે પરમેશ્વરઃ ।
મહાવિભૂતિં દયિતાં યે સ્તુવન્ત્યચ્યુતપ્રિયામ્ ॥ ૧૪૧ ॥

તે પ્રાપ્નુવન્તિ પરમાં લક્ષ્મીં સંશુદ્ધચેતસઃ ।
પદ્મયોનિરિદં પ્રાપ્ય પઠન્ સ્તોત્રમિદં ક્રમાત્ ॥ ૧૪૨ ॥

દિવ્યમષ્ટગુણૈશ્વર્યં તત્પ્રસાદાચ્ચ લબ્ધવાન્ ।
સકામાનાં ચ ફલદામકામાનાં ચ મોક્ષદામ્ ॥ ૧૪૩ ॥

પુસ્તકાખ્યાં ભયત્રાત્રીં સિતવસ્ત્રાં ત્રિલોચનામ્ ।
મહાપદ્મનિષણ્ણાં તાં લક્ષ્મીમજરતાં નમઃ ॥ ૧૪૪ ॥

કરયુગલગૃહીતં પૂર્ણકુમ્ભં દધાના
ક્વચિદમલગતસ્થા શઙ્ખપદ્માક્ષપાણિઃ ।
ક્વચિદપિ દયિતાઙ્ગે ચામરવ્યગ્રહસ્તા
ક્વચિદપિ સૃણિપાશં બિભ્રતી હેમકાન્તિઃ ॥ ૧૪૫ ॥

॥ ઇત્યાદિપદ્મપુરાણે કાશ્મીરવર્ણને હિરણ્યગર્ભહૃદયે
સર્વકામપ્રદાયકં પુરુષોત્તમપ્રોક્તં
શ્રીલક્ષ્મીસહસ્રનામસ્તોત્રં સમાપ્તમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Sree Maha Lakshmi:

1000 Names of Shri Mahalaxmi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Shri Mahalaxmi | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top