Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Dattatreya | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Kannada

Shri Dattatreyasahasranamastotram 2 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 2 ॥

ನಿಖಿಲಾಗಮತತ್ತ್ವಜ್ಞ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಪರಾಯಣ ।
ವದಾಸ್ಮಾಕಂ ಮುಕ್ತ್ಯುಪಾಯಂ ಸೂತ ಸರ್ವೋಪಕಾರಕಮ್ ॥ 1 ॥

ಸರ್ವದೇವೇಷು ಕೋ ದೇವಃ ಸದ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದೋ ಭವೇತ್ ।
ಕೋ ಮನುರ್ವಾ ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ಸದ್ಯಃ ಪ್ರೀತಿಕರೋ ಧ್ರುವಮ್ ॥ 2 ॥

ಸೂತ ಉವಾಚ –
ನಿಗಮಾಗಮತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ಹ್ಯವಧೂತಶ್ಚಿದಮ್ಬರಃ ।
ಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ್ಯಪ್ರವಣೋ ದತ್ತ ಏವ ಹಿ ಕೇವಲಃ ॥ 3 ॥

ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನವದನೋ ಭಕ್ತಚಿನ್ತೈಕತತ್ಪರಃ ।
ತಸ್ಯ ನಾಮಾನ್ಯನನ್ತಾನಿ ವರ್ತನ್ತೇಽಥಾಪ್ಯದಃ ಪರಮ್ ॥ 4 ॥

ದತ್ತಸ್ಯ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ತಸ್ಯ ಪ್ರೀತಿವಿವರ್ಧನಮ್ ।
ಯಸ್ತ್ವಿದಂ ಪಠತೇ ನಿತ್ಯಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯೈಕಮಾನಸಃ ॥ 5 ॥

ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಸ ಸಸ್ದ್ಯೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ।
ಅನ್ತೇ ತದ್ಧಾಮ ಸಂಯಾತಿ ಪುನರಾವೃತ್ತಿದುರ್ಲಭಮ್ ॥ 6 ॥

(ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ದತ್ತಾತ್ರೇಯಸಹಸ್ರನಾಮಕಸ್ಯ ತು ।
ಋಷಿರ್ಬ್ರಹ್ಮ ವಿನಿರಿರ್ದಿಷ್ಟೋನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಂ ಪ್ರಕೀರ್ತಿಮ್ ॥

ದತ್ತಾತ್ರೇಯೋಽಸ್ಯದೇವತಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾತ್ಮತಾರಕಮ್ ।
ದಾಕಾರಂರೇಫಸಂಯುಕ್ತಂ ದತ್ತಬೀಜಮುದಾಹೃತಮ್ ॥

ದ್ರಾಮಿತ್ಯಾದಿ ತ್ರಿಭಿಃ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಬೀಜಂ ಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಕೀಲಕಮ್ ।
ಷಾಅॅಊಘರ್ಫು? ಬೀಜಸಂಯುಕ್ತೈಂ ಷಡಂಗನ್ಯಾಸ ಈರಿತಃ ॥ ??
ಪೀತಾಮ್ಬರಾಲಂಕೃತ ಪೃಷ್ಠಭಾಗಂ ಭಸ್ಮಾವಗುಂಠಾಮಲರುಕ್ಮದೇಹಮ್ ।
ವಿದ್ಯುತ್ರಭಾಪಿಂಗಜಟಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀದತ್ತಯೋಗೀಶಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ॥)

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ದತ್ತಾತ್ರೇಯಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಅವಧೂತ ಋಷಿಃ ।
ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ । ದಿಗಮ್ಬರೋ ದೇವತಾ । ಓಂ ಬೀಜಮ್ । ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ ।
ಕ್ರೌಂ ಕೀಲಕಮ್ । ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ –
ದಿಗಮ್ಬರಂ ಭಸ್ಮವಿಲೇಪಿತಾಂಗಂ ಬೋಧಾತ್ಮಕಂ ಮುಕ್ತಿಕರಂ ಪರ್ಸನ್ನಮ್ ।
ನಿರ್ಮಾನಸಂ ಶ್ಯಾಮತನುಂ ಭಜೇಽಹಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಮಾಧಿಯುಕ್ತಮ್ ॥

ಅಥ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।
ದತ್ತಾತ್ರೇಯೋ ಮಹೋಯೋಗೀ ಯೋಗೇಶಶ್ಚಾಮರಪ್ರಭುಮ್ ।
ಮುನಿರ್ದಿಗಮ್ಬರೋ ಬಾಲೋ ಮಾಯಾಮುಕ್ತೋ ಮದಾಪಹಃ ॥ 1 ॥

ಅವಧೂತೋ ಮಹಾನಾಥಃ ಶಂಕರೋಽಮರವಲ್ಲಭಃ ।
ಮಹಾದೇವಶ್ಚಾದಿದೇವಃ ಪುರಾಣಪ್ರಭುರೀಶ್ವರಃ ॥ 2 ॥

ಸತ್ತ್ವಕೃತ್ಸತ್ತ್ವಭೃದ್ಭಾವಃ ಸತ್ತ್ವಾತ್ಮಾ ಸತ್ತ್ವಸಾಗರಃ ।
ಸತ್ತ್ವವಿತ್ಸತ್ತ್ವಸಾಕ್ಷೀ ಚ ಸತ್ತ್ವಸಾಧ್ಯೋಽಮರಾಧಿಪಃ ॥ 3 ॥

ಭೂತಕೃದ್ಭೂತಭೃಚ್ಚೈವ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಭೂತಸಮ್ಭವಃ ।
ಭೂತಭಾವೋ ಭವೋ ಭೂತವಿತ್ತಥಾ ಭೂತಕಾರಣಃ ॥ 4 ॥

ಭೂತಸಾಕ್ಷೀ ಪ್ರಭೂತಿಶ್ಚ ಭೂತಾನಾಂ ಪರಮಾ ಗತಿಃ ।
ಭೂತಸಂಗವಿಹೀನಾತ್ಮಾ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಭೂತಶಂಕರಃ ॥ 5 ॥

ಭೂತನಾಥೋ ಮಹಾನಾಥಶ್ಚಾದಿನಾಥೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಸರ್ವಭೂತನಿವಾಸಾತ್ಮಾ ಭೂತಸನ್ತಾಪನಾಶನಃ ॥ 6 ॥

ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಭೃತ್ಸರ್ವಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವನಿರ್ಣಯಃ ।
ಸರ್ವಸಾಕ್ಷೀ ಬೃಹದ್ಭಾನುಃ ಸರ್ವವಿತ್ಸರ್ವಮಂಗಲಃ ॥ 7 ॥

ಶಾನ್ತಃ ಸತ್ಯಃ ಸಮಃ ಪೂರ್ಣೋ ಹ್ಯೇಕಾಕೀ ಕಮಲಾಪತಿಃ ।
ರಾಮೋ ರಾಮಪ್ರಿಯಶ್ಚೈವ ವಿರಾಮೋ ರಾಮಕಾರಣಮ್ ॥ 8 ॥

ಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಪಾವನೋಽನನ್ತಃ ಪ್ರತೀತಃ ಪರಮಾರ್ಥಭೃತ್ ।
ಹಂಸಸಾಕ್ಷೀ ವಿಭುಶ್ಚೈವ ಪ್ರಭುಃ ಪ್ರಲಯ ಇತ್ಯಪಿ ॥ 9 ॥

ಸಿದ್ಧಾತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಚ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಪರಮಾ ಗತಿಃ ॥

ಸಿದ್ಧಿಸಿದ್ಧಸ್ತಥಾ ಸಾಧ್ಯಃ ಸಾಧನೋ ಹ್ಯುತ್ತಮಸ್ತಥಾ ॥ 10 ॥

ಸುಲಕ್ಷಣಃ ಸುಮೇಧಾವೀ ವಿದ್ಯಾವಾನ್ವಿಗತಾನ್ತರಃ ।
ವಿಜ್ವರಶ್ಚ ಮಹಾಬಾಹುರ್ಬಹುಲಾನನ್ದವರ್ಧನಃ ॥ 11 ॥

ಅವ್ಯಕ್ತಪುರುಷಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಪರಜ್ಞಃ ಪರಮಾರ್ಥದೃಕ್ ।
ಪರಾಪರವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಯುಕ್ತಸ್ತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶವಾನ್ ॥ 12 ॥

ದಯಾವಾನ್ಭಗವಾನ್ಭಾವೀ ಭಾವಾತ್ಮಾ ಭಾವಕಾರಣಃ ।
ಭವಸನ್ತಾಪನಾಶಶ್ಚ ಪುಷ್ಪವಾನ್ಪಂಡಿತೋ ಬುಧಃ ॥ 13 ॥

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಸ್ತುರ್ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಪ್ರತ್ಯಗ್ಬ್ರಹ್ಮ ಸನಾತನಃ ।
ಪ್ರಮಾಣವಿಗತಶ್ಚೈವ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರನಿಯೋಜಕಃ ॥ 14 ॥

ಪ್ರಣವಃ ಪ್ರಣವಾತೀತಃ ಪ್ರಮುಖಃ ಪ್ರಲಯಾತ್ಮಕಃ ।
ಮೃತ್ಯುಂಜಯೋ ವಿವಿಕ್ತಾತ್ಮಾ ಶಂಕರಾತ್ಮಾ ಪರೋ ವಪುಃ ॥ 15 ॥

ಪರಮಸ್ತನುವಿಜ್ಞೇಯಃ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಸಂಸ್ಥಿತಃ ।
ಪ್ರಬೋಧಕಲನಾಧಾರಃ ಪ್ರಭಾವಪ್ರವರೋತ್ತಮಃ ॥ 16 ॥

ಚಿದಮ್ಬರಶ್ಚಿದ್ವಿಲಾಸಶ್ಚಿದಾಕಾಶಶ್ಚಿದುತ್ತಮಃ ।
ಚಿತ್ತಚೈತನ್ಯಚಿತ್ತಾತ್ಮಾ ದೇವಾನಾಂ ಪರಮಾ ಗತಿಃ ॥ 17 ॥

ಅಚೇತ್ಯಶ್ಚೇತನಾಧಾರಶ್ಚೇತನಾಚಿತ್ತವಿಕ್ರಮಃ ।
ಚಿತ್ತಾತ್ಮಾ ಚೇತನಾರೂಪೋ ಲಸತ್ಪಂಕಜಲೋಚನಃ ॥ 18 ॥

ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಂ ಧಾಮ ಪರನ್ತಪಃ ।
ಪರಂ ಸೂತ್ರಂ ಪರಂ ತನ್ತ್ರಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮೋಹವಾನ್ ॥ 19 ॥

ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ ಕ್ಷೇತ್ರಗಃ ಕ್ಷೇತ್ರಃ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಾರಃ ಪುರಂಜನಃ ।
ಕ್ಷೇತ್ರಶೂನ್ಯೋ ಲೋಕಸಾಕ್ಷೀ ಕ್ಷೇತ್ರವಾನ್ಬಹುನಾಯಕಃ ॥ 20 ॥

ಯೋಗೇನ್ದೋ ಯೋಗಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಯೋಗ ಆತ್ಮವಿದಾಂ ಶುಚಿಃ ।
ಯೋಗಮಾಯಾಧರಃ ಸ್ಥಾಣುರಚಲಃ ಕಮಲಾಪತಿಃ ॥ 21 ॥

ಯೋಗೇಶೋ ಯೋಗನಿರ್ಮಾತಾ ಯೋಗಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶನಃ ।
ಯೋಗಪಾಲೋ ಲೋಕಪಾಲಃ ಸಂಸಾರತಮನಾಶನಃ ॥ 22 ॥

ಗುಹ್ಯೋ ಗುಹ್ಯತಮೋ ಗುಪ್ತೋ ಮುಕ್ತೋ ಯುಕ್ತಃ ಸನಾತನಃ ।
ಗಹನೋ ಗಗನಾಕಾರೋ ಗಮ್ಭೀರೋ ಗಣನಾಯಕಃ ॥ 23 ॥

ಗೋವಿನ್ದೋ ಗೋಪತಿರ್ಗೋಪ್ತಾ ಗೋಭಾಗೋ ಭಾವಸಂಸ್ಥಿತಃ ।
ಗೋಸಾಕ್ಷೀ ಗೋತಮಾರಿಶ್ಚ ಗಾನ್ಧಾರೋ ಗಗನಾಕೃತಿಃ ॥ 24 ॥

ಯೋಗಯುಕ್ತೋ ಭೋಗಯುಕ್ತಃ ಶಂಕಾಮುಕ್ತಸಮಾಧಿಮಾನ್ ।
ಸಹಜಃ ಸಕಲೇಶಾನಃ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯವರಪ್ರದಃ ॥ 25 ॥

ಸರಜಾ ವಿರಜಾಃ ಪುಂಸೋ ಪಾವನಃ ಪಾಪನಾಶನಃ । ಪುಮಾನ್
ಪರಾವರವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಪುರಾತನಃ ॥ 26 ॥

ನಾನಾಜ್ಯೋತಿರನೇಕಾತ್ಮಾ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಃ ಸದಾಶಿವಃ ।
ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಶ್ಚೈವ ಸತ್ಯವಿಜ್ಞಾನಭಾಸ್ಕರಃ ॥ 27 ॥

ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಃ ಪರಃ ಪೂರ್ಣಃ ಪ್ರಕಾಶಃ ಪ್ರಕಟೋದ್ಭವಃ ।
ಪ್ರಮಾದವಿಗತಶ್ಚೈವ ಪರೇಶಃ ಪರವಿಕ್ರಮಃ ॥ 28 ॥

ಯೋಗೀ ಯೋಗೋ ಯೋಗಪಶ್ಚ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಪ್ರಕಾಶನಃ ।
ಯೋಕ್ತಾ ಮೋಕ್ತಾ ವಿಧಾತಾ ಚ ತ್ರಾತಾ ಪಾತಾ ನಿರಾಯುಧ್ಯಃ ॥ 29 ॥

ನಿತ್ಯಮುಕ್ತೋ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಃ ಸತ್ಯಃ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಃ ।
ಸತ್ತ್ವಶುದ್ಧಿಕರಃ ಸತ್ತ್ವಸ್ತಥಾ ಸತ್ತ್ವಮ್ಭೃತಾಂ ಗತಿಃ ॥ 30 ॥

ಶ್ರೀಧರಃ ಶ್ರೀವಪುಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸೋಽಮರಾರ್ಚಿತಃ ।
ಶ್ರೀನಿಧಿಃ ಶ್ರೀಪತಿಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಶ್ರೇಯಸ್ಕಶ್ಚರಮಾಶ್ರಯಃ ॥ 31 ॥

ತ್ಯಾಗೀ ತ್ಯಾಗಾರ್ಥಸಮ್ಪನ್ನಸ್ತ್ಯಾಗಾತ್ಮಾ ತ್ಯಾಗವಿಗ್ರಹಃ ।
ತ್ಯಾಗಲಕ್ಷಣಸಿದ್ಧಾತ್ಮಾ ತ್ಯಾಗಜ್ಞಸ್ತ್ಯಾಗಕಾರಣಃ ॥ 32 ॥

ಭೋಗೋ ಭೋಕ್ತಾ ತಥಾ ಭೋಗ್ಯೋ ಭೋಗಸಾಧನಕಾರಣಃ ।
ಭೋಗೀ ಭೋಗಾರ್ಥಸಮ್ಪನ್ನೋ ಭೋಗಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶನಃ ॥ 33 ॥

ಕೇವಲಃ ಕೇಶವಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಕಂವಾಸಾಃ ಕಮಲಾಲಯಃ ।
ಕಮಲಾಸನಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಹರಿರಜ್ಞಾನಖಂಡನಃ ॥ 34 ॥

ಮಹಾತ್ಮಾ ಮಹದಾದಿಶ್ಚ ಮಹೇಶೋತ್ತಮವನ್ದಿತಃ ।
ಮನೋಬುದ್ಧಿವಿಹೀನಾತ್ಮಾ ಮಾನಾತ್ಮಾ ಮಾನವಾಧಿಪಃ ॥ 35 ॥

ಭುವನೇಶೋ ವಿಭೂತಿಶ್ಚ ಧೃತಿರ್ಮೇಧಾ ಸ್ಮೃತಿರ್ದಯಾ ।
ದುಃಖದಾವಾನಲೋ ಬುದ್ಧಃ ಪ್ರಬುದ್ಧಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ॥ 36 ॥

ಕಾಮಹಾ ಕ್ರೋಧಹಾ ಚೈವ ದಮ್ಭದರ್ಪಮದಾಪಹಃ ।
ಅಜ್ಞಾನಪತಿಮಿರಾರಿಶ್ಚ ಭವಾರಿರ್ಭುವನೇಶ್ವರಃ ॥ 37 ॥

ರೂಪಕುದ್ರೂಪಭೃದ್ರೂಪೀ ರೂಪಾತ್ಮಾ ರೂಪಕಾರಣಃ ।
ರೂಪಜ್ಞೋ ರೂಪಸಾಕ್ಷೀ ಚ ನಾಮರೂಪೋ ಗುಣಾನ್ತಕಃ ॥ 38 ॥

ಅಪ್ರಮೇಯಃ ಪ್ರಮೇಯಶ್ಚ ಪ್ರಮಾಣಂ ಪ್ರಣವಾಶ್ರಯಃ ।
ಪ್ರಮಾಣರಹಿತೋಽಚಿನ್ತ್ಯಶ್ಚೇತನಾವಿಗತೋಽಜರಃ ॥ 39 ॥

ಅಕ್ಷರೋಽಕ್ಷರಮುಕ್ತಶ್ಚ ವಿಜ್ವರೋ ಜ್ವರನಾಶನಃ ।
ವಿಶಿಷ್ಟೋ ವಿತ್ತಶಾಸ್ತ್ರೀ ಚ ದೃಷ್ಟೋ ದೃಷ್ಟಾನ್ತವರ್ಜಿತಃ ॥ 40 ॥

ಗುಣೇಶೋ ಗುಣಕಾಯಶ್ಚ ಗುಣಾತ್ಮಾ ಗಣಭಾವನಃ ।
ಅನನ್ತಗುಣಸಮ್ಪನ್ನೋ ಗುಣಗರ್ಭೋ ಗುಣಾಧಿಪಃ ॥ 41 ॥

ಗಣೇಶೋ ಗುಣನಾಥಶ್ಚ ಗುಣಾತ್ಮಾ ಗಣಭಾವನಃ ।
ಗಣಬನ್ಧುರ್ವಿವೇಕಾತ್ಮಾ ಗುಣಯುಕ್ತಃ ಪರಾಕ್ರಮೀ ॥ 42 ॥

ಅತರ್ಕ್ಯಃ ಕ್ರತುರಗ್ನಿಶ್ಚ ಕೃತಜ್ಞಃ ಸಫಲಾಶ್ರಯಃ ।
ಯಜ್ಞಶ್ಚ ಯಜ್ಞಫಲ್ದೋ ಯಜ್ಞ ಇಜ್ಯೋಽಮರೋತ್ತಮಃ ॥ 43 ॥

ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ ಶ್ರೀಗರ್ಭಃ ಖಗರ್ಭಃ ಕುಣಪೇಶ್ವರಃ ।
ಮಾಯಾಗರ್ಭೋ ಲೋಕಗರ್ಭಃ ಸ್ವಯಮ್ಭೂರ್ಭುವನಾನ್ತಕಃ ॥ 44 ॥

ನಿಷ್ಪಾಪೋ ನಿಬಿಡೋ ನನ್ದೀ ಬೋಧೀ ಬೋಧಸಮಾಶ್ರಯಃ ।
ಬೋಧಾತ್ಮಾ ಬೋಧನಾತ್ಮಾ ಚ ಭೇದವೈತಂಡಖಂಡನಃ ॥ 45 ॥

ಸ್ವಾಭಾವ್ಯೋ ಭಾವನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತೋಽವ್ಯಕ್ತಸಮಾಶ್ರಯಃ ।
ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋ ನಿರಾಭಾಸೋ ನಿರ್ವಾಣಃ ಶರಣಃ ಸುಹೃತ್ ॥ 46 ॥

ಗುಹ್ಯೇಶೋ ಗುಣಗಮ್ಭೀರೋ ಗುಣದೋಷನಿವಾರಣಃ ।
ಗುಣಸಂಗವಿಹೀನಶ್ಚ ಯೋಗಾರೇರ್ದರ್ಪನಾಶನಃ ॥ 47 ॥

ಆನನ್ದಃ ಪರಮಾನನ್ದಃ ಸ್ವಾನನ್ದಸುಖವರ್ಧನಃ ।
ಸತ್ಯಾನನ್ದಶ್ಚಿದಾನನ್ದಃ ಸರ್ವಾನನ್ದಪರಾಯಣಃ ॥ 48 ॥

ಸದ್ರೂಪಃ ಸಹಜಃ ಸತ್ಯಃ ಸ್ವಾನನ್ದಃ ಸುಮನೋಹರಃ ।
ಸರ್ವಃ ಸರ್ವಾನ್ತರಶ್ಚೈವ ಪೂರ್ವಾತ್ಪೂರ್ವತರಸ್ತಥಾ ॥ 49 ॥

ಖಮಯಃ ಖಪರಃ ಖಾದಿಃ ಖಮ್ಬ್ರಹ್ಮ ಖತನುಃ ಖಗಃ ।
ಖವಾಸಾಃ ಖವಿಹೀನಶ್ಚ ಖನಿಧಿಃ ಖಪರಾಶ್ರಯಃ ॥ 50 ॥

ಅನನ್ತಶ್ಚಾದಿರೂಪಶ್ಚ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಃ ।
ಅಮೋಘಃ ಪರಮಾಮೋಘಃ ಪರೋಕ್ಷಃ ವರದಃ ಕವಿಃ ॥ 51 ॥

ವಿಶ್ವಚಕ್ಷುರ್ವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷೀ ವಿಶ್ವಬಾಹುರ್ಧನೇಶ್ವರಃ ।
ಧನಂಜಯೋ ಮಹಾತೇಜಾಸ್ತೇಜಿಷ್ಠಸ್ತೈಜಸಃ ಸುಖೀ ॥ 52 ॥

ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯೋ ಜೇತಾ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಜ್ಯೋತಿರಾತ್ಮಕಃ ।
ಜ್ಯೋತಿಷಾಮಪಿ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚ ಜನಕೋ ಜನಮೋಹನಃ ॥ 53 ॥

ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ಜಿತಾತ್ಮಾ ಜಿತಮಾನಸಃ ।
ಜಿತಸಂಗೋ ಜಿತಪ್ರಾಣೋ ಜಿತಸಂಸಾರವಾಸನಃ ॥ 54 ॥

ನಿರ್ವಾಸನೋ ನಿರಾಲಮ್ಬೋ ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮವರ್ಜಿತಃ ।
ನಿರೀಹೋ ನಿರಹಂಕಾರೋ ನಿರಾಶೀರ್ನಿರುಪಾಧಿಕಃ ॥ 55 ॥

ನಿತ್ಯಬೋಧೋ ವಿವಿಕ್ತಾತ್ಮಾ ವಿಶುದ್ಧೋತ್ತಮಗೌರವಃ ।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಪರಮಾರ್ಥೀ ಚ ಶ್ರದ್ಧಾರ್ಥೀ ಸಾಧನಾತ್ಮಕಃ ॥ 56 ॥

ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರೀ ನಿರಾಹಾರೀ ಸರ್ವಾಹಾರಪರಾಯಣಃ ।
ನಿತ್ಯಶುದ್ಧೋ ನಿರಾಕಾಂಕ್ಷೀ ಪಾರಾಯಣಪರಾಯಣಃ ॥ 57 ॥

ಅಣೋರಣುತರಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಸ್ಥೂಲಃ ಸ್ಥೂಲತರಸ್ತಥಾ ।
ಏಕಸ್ತಥಾಽನೇಕರೂಪೋ ವಿಶ್ವರೂಪಃ ಸನಾತನಃ ॥ 58 ॥

ನೈಕರೂಪೋ ವಿರೂಪಾತ್ಮಾ ನೈಕಬೋಧಮಯೋಽಪಿ ಚ ।
ನೈಕನಾಮಮಯಶ್ಚೈವ ನೈಕವಿದ್ಯಾವಿವರ್ಧನಃ ॥ 59 ॥

ಏಕಶ್ಚೈಕಾನ್ತಿಕಶ್ಚೈವ ನಾನಾಭಾವವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಏಕಾಕ್ಷರಸ್ತಥಾ ಬೀಜಃ ಪೂರ್ಣಬಿಮ್ಬಃ ಸನಾತನಃ ॥ 60 ॥

ಮನ್ತ್ರವೀರ್ಯೋ ಮನ್ತ್ರಬೀಜಃ ಶಾಸ್ತ್ರವೀರ್ಯೋ ಜಗತ್ಪತಿಃ ।
ನಾನಾವೀರ್ಯಧರಶ್ಚೈವ ಶಕ್ರೇಶಃ ಪೃಥಿವೀಪತಿಃ ॥ 61 ॥

ಪ್ರಾಣೇಶಃ ಪ್ರಾಣದಃ ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಪರಾಯಣಃ ।
ಪ್ರಾಣಪಂಚಕನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಕೋಶಪಂಚಕವರ್ಜಿತಃ ॥ 62 ॥

ನಿಶ್ಚಲೋ ನಿಷ್ಕಲೋಽಸಂಗೋ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚೋ ನಿರಾಮಯಃ ।
ನಿರಾಧಾರೋ ನಿರಾಕಾರೋ ನಿರ್ವಿಕಾರೋ ನಿರಂಜನಃ ॥ 63 ॥

ನಿಷ್ಪ್ರತೀತೋ ನಿರಾಭಾಸೋ ನಿರಾಸಕ್ತೋ ನಿರಾಕುಲಃ ।
ನಿಷ್ಠಾಸರ್ವಗತಶ್ಚೈವ ನಿರಾರಮ್ಭೋ ನಿರಾಶ್ರಯಃ ॥ 64 ॥

ನಿರನ್ತರಃ ಸತ್ತ್ವಗೋಪ್ತಾ ಶಾನ್ತೋ ದಾನ್ತೋ ಮಹಾಮುನಿಃ ।
ನಿಃಶಬ್ದಃ ಸುಕೃತಃ ಸ್ವಸ್ಥಃ ಸತ್ಯವಾದೀ ಸುರೇಶ್ವರಃ ॥ 65 ॥

ಜ್ಞಾನದೋ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನೀ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಾಽಽನನ್ದಪೂರಿತಃ ।
ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞವಿದಾಂ ದಕ್ಷೋ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿರ್ಜ್ವಲನೋ ಬುಧಃ ॥ 66 ॥

ದಯಾವಾನ್ಭವರೋಗಾರಿಶ್ಚಿಕಿತ್ಸಾಚರಮಾಗತಿಃ ।
ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಶ್ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿಸುಶೀತಲಃ ॥ 67 ॥

ಯನ್ತಕೃತ್ಪರಮೋ ಯನ್ತ್ರೀ ಯನ್ತ್ರಾರೂಢಪರಾಜಿತಃ ।
ಯನ್ತ್ರವಿದ್ಯನ್ತ್ರವಾಸಶ್ಚ ಯನ್ತ್ರಾಧಾರೋ ಧರಾಧರಃ ॥ 68 ॥

ತತ್ತ್ವಜ್ಞಸ್ತತ್ತ್ವಭೂತಾತ್ಮಾ ಮಹತ್ತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶನಃ ।
ತತ್ತ್ವಸಂಖ್ಯಾನಯೋಗಜ್ಞಃ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 69 ॥

ಅನನ್ತವಿಕ್ರಮೋ ದೇವೋ ಮಾಧವಶ್ಚ ಧನೇಶ್ವರಃ ।
ಸಾಧುಃ ಸಾಧುವರಿಷ್ಠಾತ್ಮಾ ಸಾವಧಾನೋಽಮರೋತ್ತಮಃ ॥ 70 ॥

ನಿಃಸಂಕಲ್ಪೋ ನಿರಾಧಾರೋ ದುರ್ಧರೋ ಹ್ಯಾತ್ಮವಿತ್ಪತಿಃ ।
ಆರೋಗ್ಯಸುಖದಶ್ಚೈವ ಪ್ರವರೋ ವಾಸವಸ್ತಥಾ ॥ 71 ॥

ಪರೇಶಃ ಪರಮೋದಾರಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಚೈತನ್ಯದುರ್ಗಮಃ ।
ದುರಾಧರ್ಷೋ ದುರಾವಾಸೋ ದೂರತ್ವಪರಿನಾಶನಃ ॥ 72 ॥

ವೇದವಿದ್ವೇದಕೃದ್ವೇದೋ ವೇದಾತ್ಮಾ ವಿಮಲಾಶಯಃ ।
ವಿವಿಕ್ತಸೇವೀ ಚ ಸಂಸಾರಶ್ರಮನಾಶನಸ್ತಥಾ ॥ 73 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿರ್ಬೃಹದ್ಯೋನಿರ್ವಿಶ್ವಯೋನಿರ್ವಿದೇಹವಾನ್ ।
ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೋ ವಿಶ್ವನಾಥೋ ಹಾಟಕಾಂಗದಭೂಷಣಃ ॥ 74 ॥

ಅಬಾಧ್ಯೋ ಜಗದಾರಾಧ್ಯೋ ಜಗದಾರ್ಜವಪಾಲನಃ ।
ಜನವಾನ್ಧನವಾನ್ಧರ್ಮೀ ಧರ್ಮಗೋ ಧರ್ಮವರ್ಧನಃ ॥ 75 ॥

ಅಮೃತಃ ಶಾಶ್ವತಃ ಸಾದ್ಯಃ ಸಿದ್ಧಿದಃ ಸುಮನೋಹರಃ ।
ಖಲುಬ್ರಹ್ಮಖಲುಸ್ಥಾನೋ ಮುನೀನಾಂ ಪರಮಾ ಗತಿಃ ॥ 76 ॥

ಉಪದ್ರಷ್ಟಾ ತಥಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಶುಚಿರ್ಭೂತೋ ಹ್ಯನಾಮಯಃ ।
ವೇದಸಿದ್ಧಾನ್ತವೇದ್ಯಶ್ಚ ಮಾನಸಾಹ್ಲಾದವರ್ಧನಃ ॥ 77 ॥

ದೇಹದನ್ಯೋ ಗುಣಾದನ್ಯೋ ಲೋಕಾದನ್ಯೋ ವಿವೇಕವಿತ್ ।
ದುಷ್ಟಸ್ವಪ್ನಹರಶ್ಚೈವ ಗುರುರ್ಗುರುವರೋತ್ತಮಃ ॥ 78 ॥

ಕರ್ಮೀ ಕರ್ಮವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸಂನ್ಯಾಸೀ ಸಾಧಕೇಶ್ವರಃ ।
ಸರ್ವಭಾವವಿಹೀನಶ್ಚ ತೃಷ್ಣಾಸಂಗನಿವಾರಕಃ ॥ 79 ॥

ತ್ಯಾಗೀ ತ್ಯಾಗವಪುಸ್ತ್ಯಾಗಸ್ತ್ಯಾಗದಾನವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ತ್ಯಾಗಕಾರಣತ್ಯಾಗಾತ್ಮಾ ಸದ್ಗುರುಃ ಸುಖದಾಯಕಃ ॥ 80 ॥

ದಕ್ಷೋ ದಕ್ಷಾದಿವನ್ದ್ಯಶ್ಚ ಜ್ಞಾನವಾದಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಮಯಾತ್ಮಾ ಚ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕಾಶವಾನ್ ॥ 81 ॥

ಗ್ರಸಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಸಹಿಷ್ಣುರ್ವಿಗತಾನ್ತರಃ ।
ವಿದ್ವತ್ತಮೋ ಮಹಾವನ್ದ್ಯೋ ವಿಶಾಲೋತ್ತಮವಾಙ್ಮುನಿಃ ॥ 82 ॥

ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಬ್ರಹ್ಮಭಾವಶ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿರ್ಬಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶನಃ ॥ 83 ॥

ಅತ್ರಿವಂಶಪ್ರಭೂತಾತ್ಮಾ ತಾಪಸೋತ್ತಮವನ್ದಿತಃ ।
ಆತ್ಮವಾಸೀ ವಿಧೇಯಾತ್ಮಾ ಹ್ಯತ್ರಿವಂಶವಿವರ್ಧನಃ ॥ 84 ॥

ಪ್ರವರ್ತನೋ ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮಾ ಪ್ರಲಯೋದಕಸನ್ನಿಭಃ ।
ನಾರಾಯಣೋ ಮಹಾಗರ್ಭೋ ಭಾರ್ಗವಪ್ರಿಯಕೃತ್ತಮಃ ॥ 85 ॥

ಸಂಕಲ್ಪದುಃಖದಲನಃ ಸಂಸಾರತಮನಾಶನಃ ।
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಸ್ತ್ರಿಧಾಕಾರಸ್ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಃ ॥ 86 ॥

ಭೇದತ್ರಯಹರಶ್ಚೈವ ತಾಪತ್ರಯನಿವಾರಕಃ ।
ದೋಷತ್ರಯವಿಭೇದೀ ಚ ಸಂಶಯಾರ್ಣವಖಂಡನಃ ॥ 87 ॥

ಅಸಂಶಯಸ್ತ್ವಸಮ್ಮೂಢೋ ಹ್ಯವಾದೀ ರಾಜನನ್ದಿತಃ ।
ರಾಜಯೋಗೀ ಮಹಾಯೋಗೀ ಸ್ವಭಾವಗಲಿತಸ್ತಥಾ ॥ 88 ॥

ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಃ ಪವಿತ್ರಾಂಘ್ರಿರ್ಧ್ಯಾನಯೋಗಪರಾಯಣಃ ।
ಧ್ಯಾನಸ್ಥೋ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಶ್ಚ ವಿಧೇಯಾತ್ಮಾ ಪುರಾತನಃ ॥ 89 ॥

ಅವಿಜ್ಞೇಯೋ ಹ್ಯನ್ತರಾತ್ಮಾ ಮುಖ್ಯಬಿಮ್ಬಸನಾತನಃ ।
ಜೀವಸಂಜೀವನೋ ಜೀವಶ್ಚಿದ್ವಿಲಾಸಶ್ಚಿದಾಶ್ರಯಃ ॥ 90 ॥

ಮಹೇನ್ದ್ರೋಽಮರಮಾನ್ಯಶ್ಚ ಯೋಗೇನ್ದ್ರೋ ಯೋಗವಿತ್ತಮಃ ।
ಯೋಗಧರ್ಮಸ್ತಥಾ ಯೋಗಸ್ತತ್ತ್ವಸ್ತತ್ತ್ವವಿನಿಶ್ಚಯಃ ॥ 91 ॥

ನೈಕಬಾಹುರನನ್ತಾತ್ಮಾ ನೈಕನಾಮಪರಾಕ್ರಮಃ ।
ನೈಕಾಕ್ಷೀ ನೈಕಪಾದಶ್ಚ ನಾಥನಾಥೋತ್ತಮೋತ್ತಮಃ ॥ 92 ॥

ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ।
ಸಹಸ್ರರೂಪದೃಕ್ಚೈವ ಸಹಸ್ರಾರಮಯೋದ್ಧವಃ ॥ 93 ॥

ತ್ರಿಪಾದಪುರುಷಶ್ಚೈವ ತ್ರಿಪಾದೂರ್ಧ್ವಸ್ತಥೈವ ಚ ।
ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಶ್ಚ ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ಯೋಗವೀರ್ಯವಿಶಾರದಃ ॥ 94 ॥

ವಿಜಯೀ ವಿನಯೀ ಜೇತಾ ವೀತರಾಗೀ ವಿರಾಜಿತಃ ।
ರುದ್ರೋ ರೌದ್ರೋ ಮಹಾಭೀಮಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಮುಖ್ಯಃ ಸದಾಶುಚಿಃ ॥ 95 ॥

ಅನ್ತರ್ಜ್ಯೋತಿರನನ್ತಾತ್ಮಾ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾ ನಿರನ್ತರಃ ।
ಅರೂಪಶ್ಚಾತ್ಮರೂಪಶ್ಚ ಸರ್ವಭಾವವಿನಿರ್ವೃತಃ ॥ 96 ॥

ಅನ್ತಃ ಶೂನ್ಯೋ ಬಹಿಃ ಶೂನ್ಯಃ ಶೂನ್ಯಾತ್ಮಾ ಶೂನ್ಯಭಾವನಃ ।
ಅನ್ತಃಪೂರ್ಣೋ ಬಹಿಃಪೂರ್ಣಃ ಪೂರ್ಣಾತ್ಮಾ ಪೂರ್ಣಭಾವನಃ ॥ 97 ॥

ಅನ್ತಸ್ತ್ಯಾಗೀ ಬಹಿಸ್ತ್ಯಾಗೀ ತ್ಯಾಗಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಯೋಗವಾನ್ ।
ಅನ್ತರ್ಯಾಗೀ ಬಹಿರ್ಯಾಗೀ ಸರ್ವಯೋಗಪರಾಯಣಃ ॥ 98 ॥

ಅನ್ತರ್ಭೋಗೀ ಬಹಿರ್ಭೋಗೀ ಸರ್ವಭೋಗವಿದುತ್ತಮಃ ।
ಅನ್ತರ್ನಿಷ್ಠೋ ಬಹಿರ್ನಿಷ್ಠಃ ಸರ್ವನಿಷ್ಠಾಮಯಸ್ತಥಾ ॥ 99 ॥

ಬಾಹ್ಯಾನ್ತರವಿಮುಕ್ತಶ್ಚ ಬಾಹ್ಯಾನ್ತರವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಶಾನ್ತಃ ಶುದ್ಧೋ ವಿಶುದ್ಧಶ್ಚ ನಿರ್ವಾಣಃ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪರಃ ॥ 100 ॥

ಅಕಾಲಃ ಕಾಲನೇಮೀ ಚ ಕಾಲಕಾಲೋ ಜನೇಶ್ವರಃ ।
ಕಾಲಾತ್ಮಾ ಕಾಲಕರ್ತಾ ಚ ಕಾಲಜ್ಞಃ ಕಾಲನಾಶನಃ ॥ 101 ॥

ಕೈವಲ್ಯಪದದಾತಾ ಚ ಕೈವಲ್ಯಸುಖದಾಯಕಃ ।
ಕೈವಲ್ಯಕಲನಾಧಾರೋ ನಿರ್ಭರೋ ಹರ್ಷವರ್ಧನಃ ॥ 102 ॥

ಹೃದಯಸ್ಥೋ ಹೃಷೀಕೇಶೋ ಗೋವಿನ್ದೋ ಗರ್ಭವರ್ಜಿತಃ ।
ಸಕಲಾಗಮಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ನಿಗಮೋ ನಿಗಮಾಶ್ರಯಃ ॥ 103 ॥

ಪರಾಶಕ್ತಿಃ ಪರಾಕೀರ್ತಿಃ ಪರಾವೃತ್ತಿರ್ನಿಧಿಸ್ಮೃತಿಃ ।
ಪರಾವಿದ್ಯಾ ಪರಾಕ್ಷಾನ್ತಿರ್ವಿಭಕ್ತಿರ್ಯುಕ್ತಸದ್ಗತಿಃ ॥ 104 ॥

ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಃ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಾ ಪರಸಂವೇದನಾತ್ಮಕಃ ।
ಸ್ವಸೇವ್ಯಃ ಸ್ವವಿದಾಂ ಸ್ವಾತ್ಮಾ ಸ್ವಸಂವೇದ್ಯೋಽನಘಃ ಕ್ಷಮೀ ॥ 105 ॥

ಸ್ವಾನುಸನ್ಧಾನಶೀಲಾತ್ಮಾ ಸ್ವಾನುಸನ್ಧಾನಗೋಚರಃ ।
ಸ್ವಾನುಸನ್ಧಾನಶೂನ್ಯಾತ್ಮಾ ಸ್ವಾನುಸನ್ಧಾನಾಶ್ರಯಸ್ತಥಾ ॥ 106 ॥

ಸ್ವಬೋಧದರ್ಪಣೋಽಭಂಗಃ ಕನ್ದರ್ಪಕುಲನಾಶನಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಬ್ರಹ್ಮವೇತ್ತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಮಃ ॥ 107 ॥

ತತ್ತ್ವಬೋಧಃ ಸುಧಾವರ್ಷಃ ಪಾವನಃ ಪಾಪಪಾವಕಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವಿಧೇಯಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾರ್ಧನಿರ್ಣಯಃ ॥ 108 ॥

ಆತ್ಯನ್ತಿಕೋ ಮಹಾಕಲ್ಪಃ ಸಂಕಲ್ಪಾವರ್ತನಾಶನಃ ।
ಆಧಿವ್ಯಾಧಿಹರಶ್ಚೈವ ಸಂಶಯಾರ್ಣವಶೋಷಕಃ ॥ 109 ॥

ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಜ್ಞಾನಸನ್ದೇಶೋ ಮಹಾನುಭವಭಾವಿತಃ ।
ಆತ್ಮಾನುಭವಸಮ್ಪನ್ನಃ ಸ್ವಾನುಭಾವಸುಖಾಶ್ರಯಃ ॥ 110 ॥

ಅಚಿನ್ತ್ಯಶ್ಚ ಬೃಹದ್ಭಾನುಃ ಪ್ರಮದೋತ್ಕರ್ಷನಾಶನಃ ।
ಅನಿಕೇತಪ್ರಶಾನ್ತಾತ್ಮಾ ಶೂನ್ಯವಾಸೋ ಜಗದ್ವಪುಃ ॥ 111 ॥

ಚಿದ್ಗತಿಶ್ಚಿನ್ಮಯಶ್ಚಕ್ರೀ ಮಾಯಾಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಸರ್ವವರ್ಣವಿದಾರಮ್ಭೀ ಸರ್ವಾರಮ್ಭಪರಾಯಣಃ ॥ 112 ॥

ಪುರಾಣಃ ಪ್ರವರೋ ದಾತಾ ಸುನ್ದರಃ ಕನಕಾಂಗದೀ ।
ಅನಿಸೂಯಾತ್ಮಜೋ ದತ್ತಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಕಾಮದಃ ॥ 113 ॥

ಕಾಮಜಿತ್ಕಾಮಪಾಲಶ್ಚ ಕಾಮೀ ಕಾಮಪ್ರದಾಗಮಃ ।
ಕಾಮವಾನ್ಕಾಮಪೋಷಶ್ಚ ಸರ್ವಕಾಮನಿವರ್ತಕಃ ॥ 114 ॥

ಸರ್ವಕರ್ಮಫಲೋತ್ಪತ್ತಿಃ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಃ ।
ಸರ್ವಕರ್ಮಫಲೈಃ ಪೂಜ್ಯಃ ಸರ್ವಕರ್ಮಫಲಾಶ್ರಯಃ ॥ 115 ॥

ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ಕೃತಾತ್ಮಾ ಚ ಕೃತಜ್ಞಃ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಕಃ ।
ಸರ್ವಾರಮ್ಭಪರಿತ್ಯಾಗೀ ಜಡೋನ್ಮತ್ತಪಿಶಾಚವಾನ್ ॥ 116 ॥

ಭಿಕ್ಷುರ್ಭಿಕ್ಷಾಕರಶ್ಚೈವ ಭೈಕ್ಷಾಹಾರೀ ನಿರಾಶ್ರಮೀ ।
ಅಕೂಲಶ್ಚಾನುಕೂಲಶ್ಚ ವಿಕಲೋ ಹ್ಯಕಲಸ್ತಥಾ ॥ 117 ॥

ಜಟಿಲೋ ವನಚಾರೀ ಚ ದಂಡೀ ಮುಂಡೀ ಚ ಗಂಡವಾನ್ ।
ದೇಹಧರ್ಮವಿಹೀನಾತ್ಮಾ ಹ್ಯೇಕಾಕೀ ಸಂಗವರ್ಜಿತಃ ॥ 118 ॥

ಆಶ್ರಮ್ಯನಾಶ್ರಮಾರಮ್ಭೋಽನಾಚಾರೀ ಕರ್ಮವರ್ಜಿತಃ ।
ಅಸನ್ದೇಹೀ ಚ ಸನ್ದೇಹೀ ನ ಕಿಂಚಿನ್ನ ಚ ಕಿಂಚನಃ ॥ 119 ॥

ನೃದೇಹೀ ದೇಹಶೂನ್ಯಶ್ಚ ನಾಭಾವೀ ಭಾವನಿರ್ಗತಃ ।
ನಾಬ್ರಹ್ಮಚ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಯಮೇವ ನಿರಾಕುಲಃ ॥ 120 ॥

ಅನಘಶ್ಚಾಗುರುಶ್ಚೈವ ನಾಥನಾಥೋತ್ತಮೋ ಗುರುಃ ।
ದ್ವಿಭುಜಃ ಪ್ರಾಕೃತಶ್ಚೈವ ಜನಕಶ್ಚ ಪಿತಾಮಹಃ ॥ 121 ॥

ಅನಾತ್ಮಾ ನ ಚ ನಾನಾತ್ಮಾ ನೀತಿರ್ನೀತಿಮತಾಂ ವರಃ ।
ಸಹಜಃ ಸದೃಶಃ ಸಿದ್ಧಶ್ಚೈಕಶ್ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ಏವ ಚ ॥ 122 ॥

ನ ಕರ್ತಾಪಿ ಚ ಕರ್ತಾ ಚ ಭೋಕ್ತಾ ಭೋಗವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ತುರೀಯಸ್ತುರೀಯಾತೀತಃ ಸ್ವಚ್ಛಃ ಸರ್ವಮಯಸ್ತಥಾ ॥ 123 ॥

ಸರ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನರೂಪಶ್ಚ ಸರ್ವಧ್ಯೇಯವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಸರ್ವಲೋಕನಿವಾಸಾತ್ಮಾ ಸಕಲೋತ್ತಮವನ್ದಿತಃ ॥ 124 ॥

ದೇಹಭೃದ್ದೇಹಕೃಚ್ಚೈವ ದೇಹಾತ್ಮಾ ದೇಹಭಾವನಃ ।
ದೇಹೀ ದೇಹವಿಭಕ್ತಶ್ಚ ದೇಹಭಾವಪ್ರಕಾಶನಃ ॥ 125 ॥

ಲಯಸ್ಥೋ ಲಯವಿಚ್ಚೈವ ಲಯಾಭಾವಶ್ಚ ಬೋಧವಾನ್ ।
ಲಯಾತೀತೋ ಲಯಸ್ಯಾನ್ತೋ ಲಯಭಾವನಿವಾರಣಃ ॥ 126 ॥

ವಿಮುಖಃ ಪ್ರಮುಖಶ್ಚೈವ ಪ್ರತ್ಯಙ್ಮುಖವದಾಚರೀ ।
ವಿಶ್ವಭುಗ್ವಿಶ್ವಧೃಗ್ವಿಶ್ವೋ ವಿಶ್ವಕ್ಷೇಮಕರಸ್ತತ್ಜಾ ॥ 127 ॥

ಅವಿಕ್ಷಿಪ್ತೋಽಪ್ರಮಾದೀ ಚ ಪರರ್ದ್ಧಿಃ ಪರಮಾರ್ಥದೃಕ್ ।
ಸ್ವಾನುಭಾವವಿಹೀನಶ್ಚ ಸ್ವಾನುಭಾವಪ್ರಕಾಶನಃ ॥ 128 ॥

ನಿರಿನ್ದ್ರಿಯಶ್ಚ ನಿರ್ಬುದ್ಧಿರ್ನಿರಾಭಾಸೋ ನಿರಾಕೃತಃ ।
ನಿರಹಂಕಾರಶ್ಚರೂಪಾತ್ಮಾ ನಿರ್ವಪುಃ ಸಕಲಾಶ್ರಯಃ ॥ 129 ॥

ಶೋಕದುಃಖಹರಶ್ಚೈವ ಭೋಗಮೋಕ್ಷಫಲಪ್ರದಃ ।
ಸುಪ್ರಸನ್ನಸ್ತಥಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಥಸಂಗ್ರಹಃ ॥ 130 ॥

ಆಗಮಾಪಾಯಶೂನ್ಯಶ್ಚ ಸ್ಥಾನದಶ್ಚ ಸತಾಂಗತಿಃ ।
ಅಕೃತಃ ಸುಕೃತಶ್ಚೈವ ಕೃತಕರ್ಮಾ ವಿನಿರ್ವೃತಃ ॥ 131 ॥

ಭೇದತ್ರಯವರಶ್ಚೈವ ದೇಹತ್ರಯವಿನಿರ್ಗತಃ ।
ಸರ್ವಕಾಮಮಯಶ್ಚೈವ ಸರ್ವಕಾಮನಿವರ್ತಕಃ ॥ 132 ॥

ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರೋಽಜರಃ ಪಂಚಬಾಣದರ್ಪಹುತಾಶನಃ ।
ಚತುರಕ್ಷರಬೀಜಾತ್ಮಾ ಸ್ವಭೂಶ್ಚಿತ್ಕೀರ್ತಿಭೂಷಣಃ ॥ 133 ॥

ಅಗಾಧಬುದ್ಧಿರಕ್ಷುಬ್ಧಶ್ಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಃ ।
ಯಮದಂಷ್ಟ್ರೋಽತಿಸಂಹರ್ತಾ ಪರಮಾನನ್ದಸಾಗರಃ ॥ 134 ॥

ಲೀಲಾವಿಶ್ವಮ್ಭರೋ ಭಾನುರ್ಭೈರವೋ ಭೀಮಲೋಚನಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಮ್ಬರಃ ಕಾಲಸ್ತ್ವಚಲಶ್ಚಲನಾನ್ತಕಃ ॥ 135 ॥

ಆದಿದೇವೋ ಜಗದ್ಯೋನಿರ್ವಾಸವಾರಿವಿಮರ್ದನಃ ।
ವಿಕರ್ಮಕರ್ಮಕರ್ಮಜ್ಞೋಽನನ್ಯಗಮಕೋಽಗಮಃ ॥ 136 ॥

ಅಬದ್ಧಕರ್ಮಶೂನ್ಯಶ್ಚ ಕಾಮರಾಗಕುಲಕ್ಷಯಃ ।
ಯೋಗಾನ್ಧಕಾರಮಥನಃ ಪದ್ಮಜನ್ಮಾದಿವನ್ದಿತಃ ॥ 137 ॥

ಭಕ್ತಕಾಮೋಽಗ್ರಜಶ್ಚಕ್ರೀ ಭಾವನಿರ್ಭಾವಭಾವಕಃ ।
ಭೇದಾನ್ತಕೋ ಮಹಾನಗ್ರ್ಯೋ ನಿಗೂಹೋ ಗೋಚರಾನ್ತಕಃ ॥ 138 ॥

ಕಾಲಾಗ್ನಿಶಮನಃ ಶಂಖಚಕ್ರಪದ್ಮಗದಾಧರಃ ।
ದೀಪ್ತೋ ದೀನಪತಿಃ ಶಾಸ್ತಾ ಸ್ವಚ್ಛನ್ದೋ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಃ ॥ 139 ॥

ವ್ಯೋಮಧರ್ಮಾಮ್ಬರೋ ಭೇತ್ತಾ ಭಸ್ಮಧಾರೀ ಧರಾಧರಃ ।
ಧರ್ಮಗುಪ್ತೋಽನ್ವಯಾತ್ಮಾ ಚ ವ್ಯತಿರೇಕಾರ್ಥನಿರ್ಣಯಃ ॥ 140 ॥

ಏಕಾನೇಕಗುಣಾಭಾಸಾಭಾಸನಿರ್ಭಾಸವರ್ಜಿತಃ ।
ಭಾವಾಭಾವಸ್ವಭಾವಾತ್ಮಾ ಭಾವಾಭಾವವಿಭಾವವಿತ್ ॥ 141 ॥

ಯೋಗಿಹೃದಯವಿಶ್ರಾಮೋಽನನ್ತವಿದ್ಯಾವಿವರ್ಧನಃ ।
ವಿಘ್ನಾನ್ತಕಸ್ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಸ್ತತ್ತ್ವಾತ್ಮಾ ಜ್ಞಾನಸಾಗರಃ ॥ 142 ॥

ಇತೀದಂ ದತ್ತಸಾಹಸ್ರಂ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪಠೇತ್ತು ಯಃ ।
ಸ ಇಹಾಮುತ್ರ ಲಭತೇ ನಿರ್ವಾಣಂ ಪರಮಂ ಸುಖಮ್ ॥ 143 ॥

ಗುರುವಾರೇ ದತ್ತಭಕ್ತೋ ಭಕ್ತಿಭಾವಸಮನ್ವಿತಃ ।
ಪಠೇತ್ಸದೈವ ತೋ ಹ್ಯೇತತ್ಸ ಲಭೇಚ್ಚಿನ್ತಿತಂ ಧ್ರುವಮ್ ॥ 144 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ದತ್ತಾತ್ರೇಯಪುರಾಣೋಕ್ತಂ
ಶ್ರೀಮದ್ದತ್ತಾತ್ರೇಯಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Dattatreya 2:

1000 Names of Sri Dattatreya | Sahasranama Stotram 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top