Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Dattatreya | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Punjabi

Shri Dattatreyasahasranamastotram 2 Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ੨ ॥

ਨਿਖਿਲਾਗਮਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞ ਬ੍ਰਹ੍ਮਜ੍ਞਾਨਪਰਾਯਣ ।
ਵਦਾਸ੍ਮਾਕਂ ਮੁਕ੍ਤ੍ਯੁਪਾਯਂ ਸੂਤ ਸਰ੍ਵੋਪਕਾਰਕਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਸਰ੍ਵਦੇਵੇਸ਼ੁ ਕੋ ਦੇਵਃ ਸਦ੍ਯੋ ਮੋਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਦੋ ਭਵੇਤ੍ ।
ਕੋ ਮਨੁਰ੍ਵਾ ਭਵੇਤ੍ਤਸ੍ਯ ਸਦ੍ਯਃ ਪ੍ਰੀਤਿਕਰੋ ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ॥ ੨ ॥

ਸੂਤ ਉਵਾਚ –
ਨਿਗਮਾਗਮਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞੋ ਹ੍ਯਵਧੂਤਸ਼੍ਚਿਦਮ੍ਬਰਃ ।
ਭਕ੍ਤਵਾਤ੍ਸਲ੍ਯਪ੍ਰਵਣੋ ਦਤ੍ਤ ਏਵ ਹਿ ਕੇਵਲਃ ॥ ੩ ॥

ਸਦਾ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਵਦਨੋ ਭਕ੍ਤਚਿਨ੍ਤੈਕਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਤਸ੍ਯ ਨਾਮਾਨ੍ਯਨਨ੍ਤਾਨਿ ਵਰ੍ਤਨ੍ਤੇऽਥਾਪ੍ਯਦਃ ਪਰਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਦਤ੍ਤਸ੍ਯ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਂ ਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰੀਤਿਵਿਵਰ੍ਧਨਮ੍ ।
ਯਸ੍ਤ੍ਵਿਦਂ ਪਠਤੇ ਨਿਤ੍ਯਂ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯੈਕਮਾਨਸਃ ॥ ੫ ॥

ਮੁਚ੍ਯਤੇ ਸਰ੍ਵਪਾਪੇਭ੍ਯਃ ਸ ਸਸ੍ਦ੍ਯੋ ਨਾਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯਃ ।
ਅਨ੍ਤੇ ਤਦ੍ਧਾਮ ਸਂਯਾਤਿ ਪੁਨਰਾਵਤ੍ਤਿਦੁਰ੍ਲਭਮ੍ ॥ ੬ ॥

(ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਸਹਸ੍ਰਨਾਮਕਸ੍ਯ ਤੁ ।
ऋਸ਼ਿਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਵਿਨਿਰਿਰ੍ਦਿਸ਼੍ਟੋਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ਛਨ੍ਦਂ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਮ੍ ॥

ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯੋऽਸ੍ਯਦੇਵਤਾ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਾਤ੍ਮਤਾਰਕਮ੍ ।
ਦਾਕਾਰਂਰੇਫਸਂਯੁਕ੍ਤਂ ਦਤ੍ਤਬੀਜਮੁਦਾਹਤਮ੍ ॥

ਦ੍ਰਾਮਿਤ੍ਯਾਦਿ ਤ੍ਰਿਭਿਃ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਬੀਜਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਕੀਲਕਮ੍ ।
ਸ਼ਾਅॅਊਘਰ੍ਫੁ? ਬੀਜਸਂਯੁਕ੍ਤੈਂ ਸ਼ਡਙ੍ਗਨ੍ਯਾਸ ਈਰਿਤਃ ॥ ??
ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਾਲਙ੍ਕਤ ਪਸ਼੍ਠਭਾਗਂ ਭਸ੍ਮਾਵਗੁਣ੍ਠਾਮਲਰੁਕ੍ਮਦੇਹਮ੍ ।
ਵਿਦ੍ਯੁਤ੍ਰਭਾਪਿਙ੍ਗਜਟਾਭਿਰਾਮਂ ਸ਼੍ਰੀਦਤ੍ਤਯੋਗੀਸ਼ਮਹਂ ਭਜਾਮਿ ॥)

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਅਵਧੂਤ ऋਸ਼ਿਃ ।
ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ਛਨ੍ਦਃ । ਦਿਗਮ੍ਬਰੋ ਦੇਵਤਾ । ॐ ਬੀਜਮ੍ । ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ।
ਕ੍ਰੌਂ ਕੀਲਕਮ੍ । ਸ਼੍ਰੀਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਪ੍ਰੀਤ੍ਯਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ਅਥ ਧ੍ਯਾਨਮ੍ –
ਦਿਗਮ੍ਬਰਂ ਭਸ੍ਮਵਿਲੇਪਿਤਾਙ੍ਗਂ ਬੋਧਾਤ੍ਮਕਂ ਮੁਕ੍ਤਿਕਰਂ ਪਰ੍ਸਨ੍ਨਮ੍ ।
ਨਿਰ੍ਮਾਨਸਂ ਸ਼੍ਯਾਮਤਨੁਂ ਭਜੇऽਹਂ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸਮਾਧਿਯੁਕ੍ਤਮ੍ ॥

ਅਥ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ।
ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯੋ ਮਹੋਯੋਗੀ ਯੋਗੇਸ਼ਸ਼੍ਚਾਮਰਪ੍ਰਭੁਮ੍ ।
ਮੁਨਿਰ੍ਦਿਗਮ੍ਬਰੋ ਬਾਲੋ ਮਾਯਾਮੁਕ੍ਤੋ ਮਦਾਪਹਃ ॥ ੧ ॥

ਅਵਧੂਤੋ ਮਹਾਨਾਥਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰੋऽਮਰਵਲ੍ਲਭਃ ।
ਮਹਾਦੇਵਸ਼੍ਚਾਦਿਦੇਵਃ ਪੁਰਾਣਪ੍ਰਭੁਰੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੨ ॥

ਸਤ੍ਤ੍ਵਕਤ੍ਸਤ੍ਤ੍ਵਭਦ੍ਭਾਵਃ ਸਤ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਸਤ੍ਤ੍ਵਸਾਗਰਃ ।
ਸਤ੍ਤ੍ਵਵਿਤ੍ਸਤ੍ਤ੍ਵਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਚ ਸਤ੍ਤ੍ਵਸਾਧ੍ਯੋऽਮਰਾਧਿਪਃ ॥ ੩ ॥

ਭੂਤਕਦ੍ਭੂਤਭਚ੍ਚੈਵ ਭੂਤਾਤ੍ਮਾ ਭੂਤਸਮ੍ਭਵਃ ।
ਭੂਤਭਾਵੋ ਭਵੋ ਭੂਤਵਿਤ੍ਤਥਾ ਭੂਤਕਾਰਣਃ ॥ ੪ ॥

ਭੂਤਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂਤਿਸ਼੍ਚ ਭੂਤਾਨਾਂ ਪਰਮਾ ਗਤਿਃ ।
ਭੂਤਸਙ੍ਗਵਿਹੀਨਾਤ੍ਮਾ ਭੂਤਾਤ੍ਮਾ ਭੂਤਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ॥ ੫ ॥

ਭੂਤਨਾਥੋ ਮਹਾਨਾਥਸ਼੍ਚਾਦਿਨਾਥੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਸਰ੍ਵਭੂਤਨਿਵਾਸਾਤ੍ਮਾ ਭੂਤਸਨ੍ਤਾਪਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੬ ॥

ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਸਰ੍ਵਭਤ੍ਸਰ੍ਵਃ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਃ ਸਰ੍ਵਨਿਰ੍ਣਯਃ ।
ਸਰ੍ਵਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਬਹਦ੍ਭਾਨੁਃ ਸਰ੍ਵਵਿਤ੍ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਃ ॥ ੭ ॥

ਸ਼ਾਨ੍ਤਃ ਸਤ੍ਯਃ ਸਮਃ ਪੂਰ੍ਣੋ ਹ੍ਯੇਕਾਕੀ ਕਮਲਾਪਤਿਃ ।
ਰਾਮੋ ਰਾਮਪ੍ਰਿਯਸ਼੍ਚੈਵ ਵਿਰਾਮੋ ਰਾਮਕਾਰਣਮ੍ ॥ ੮ ॥

ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਤ੍ਮਾ ਪਾਵਨੋऽਨਨ੍ਤਃ ਪ੍ਰਤੀਤਃ ਪਰਮਾਰ੍ਥਭਤ੍ ।
ਹਂਸਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਵਿਭੁਸ਼੍ਚੈਵ ਪ੍ਰਭੁਃ ਪ੍ਰਲਯ ਇਤ੍ਯਪਿ ॥ ੯ ॥

ਸਿਦ੍ਧਾਤ੍ਮਾ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਚ ਸਿਦ੍ਧਾਨਾਂ ਪਰਮਾ ਗਤਿਃ ॥

ਸਿਦ੍ਧਿਸਿਦ੍ਧਸ੍ਤਥਾ ਸਾਧ੍ਯਃ ਸਾਧਨੋ ਹ੍ਯੁਤ੍ਤਮਸ੍ਤਥਾ ॥ ੧੦ ॥

ਸੁਲਕ੍ਸ਼ਣਃ ਸੁਮੇਧਾਵੀ ਵਿਦ੍ਯਾਵਾਨ੍ਵਿਗਤਾਨ੍ਤਰਃ ।
ਵਿਜ੍ਵਰਸ਼੍ਚ ਮਹਾਬਾਹੁਰ੍ਬਹੁਲਾਨਨ੍ਦਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੧੧ ॥

ਅਵ੍ਯਕ੍ਤਪੁਰੁਸ਼ਃ ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਃ ਪਰਜ੍ਞਃ ਪਰਮਾਰ੍ਥਦਕ੍ ।
ਪਰਾਪਰਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤੋ ਯੁਕ੍ਤਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ੍ ॥ ੧੨ ॥

ਦਯਾਵਾਨ੍ਭਗਵਾਨ੍ਭਾਵੀ ਭਾਵਾਤ੍ਮਾ ਭਾਵਕਾਰਣਃ ।
ਭਵਸਨ੍ਤਾਪਨਾਸ਼ਸ਼੍ਚ ਪੁਸ਼੍ਪਵਾਨ੍ਪਣ੍ਡਿਤੋ ਬੁਧਃ ॥ ੧੩ ॥

ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਵਸ੍ਤੁਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਗ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਸਨਾਤਨਃ ।
ਪ੍ਰਮਾਣਵਿਗਤਸ਼੍ਚੈਵ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਹਾਰਨਿਯੋਜਕਃ ॥ ੧੪ ॥

ਪ੍ਰਣਵਃ ਪ੍ਰਣਵਾਤੀਤਃ ਪ੍ਰਮੁਖਃ ਪ੍ਰਲਯਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਮਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯੋ ਵਿਵਿਕ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਤ੍ਮਾ ਪਰੋ ਵਪੁਃ ॥ ੧੫ ॥

ਪਰਮਸ੍ਤਨੁਵਿਜ੍ਞੇਯਃ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨਿ ਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਪ੍ਰਬੋਧਕਲਨਾਧਾਰਃ ਪ੍ਰਭਾਵਪ੍ਰਵਰੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੧੬ ॥

ਚਿਦਮ੍ਬਰਸ਼੍ਚਿਦ੍ਵਿਲਾਸਸ਼੍ਚਿਦਾਕਾਸ਼ਸ਼੍ਚਿਦੁਤ੍ਤਮਃ ।
ਚਿਤ੍ਤਚੈਤਨ੍ਯਚਿਤ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਦੇਵਾਨਾਂ ਪਰਮਾ ਗਤਿਃ ॥ ੧੭ ॥

ਅਚੇਤ੍ਯਸ਼੍ਚੇਤਨਾਧਾਰਸ਼੍ਚੇਤਨਾਚਿਤ੍ਤਵਿਕ੍ਰਮਃ ।
ਚਿਤ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਚੇਤਨਾਰੂਪੋ ਲਸਤ੍ਪਙ੍ਕਜਲੋਚਨਃ ॥ ੧੮ ॥

ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮ ਪਰਂ ਜ੍ਯੋਤਿਃ ਪਰਂ ਧਾਮ ਪਰਨ੍ਤਪਃ ।
ਪਰਂ ਸੂਤ੍ਰਂ ਪਰਂ ਤਨ੍ਤ੍ਰਂ ਪਵਿਤ੍ਰਂ ਪਰਮੋਹਵਾਨ੍ ॥ ੧੯ ॥

ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਜ੍ਞਃ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਗਃ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਃ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਾਧਾਰਃ ਪੁਰਞ੍ਜਨਃ ।
ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਸ਼ੂਨ੍ਯੋ ਲੋਕਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਵਾਨ੍ਬਹੁਨਾਯਕਃ ॥ ੨੦ ॥

ਯੋਗੇਨ੍ਦੋ ਯੋਗਪੂਜ੍ਯਸ਼੍ਚ ਯੋਗ ਆਤ੍ਮਵਿਦਾਂ ਸ਼ੁਚਿਃ ।
ਯੋਗਮਾਯਾਧਰਃ ਸ੍ਥਾਣੁਰਚਲਃ ਕਮਲਾਪਤਿਃ ॥ ੨੧ ॥

ਯੋਗੇਸ਼ੋ ਯੋਗਨਿਰ੍ਮਾਤਾ ਯੋਗਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਃ ।
ਯੋਗਪਾਲੋ ਲੋਕਪਾਲਃ ਸਂਸਾਰਤਮਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੨੨ ॥

ਗੁਹ੍ਯੋ ਗੁਹ੍ਯਤਮੋ ਗੁਪ੍ਤੋ ਮੁਕ੍ਤੋ ਯੁਕ੍ਤਃ ਸਨਾਤਨਃ ।
ਗਹਨੋ ਗਗਨਾਕਾਰੋ ਗਮ੍ਭੀਰੋ ਗਣਨਾਯਕਃ ॥ ੨੩ ॥

ਗੋਵਿਨ੍ਦੋ ਗੋਪਤਿਰ੍ਗੋਪ੍ਤਾ ਗੋਭਾਗੋ ਭਾਵਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਗੋਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਗੋਤਮਾਰਿਸ਼੍ਚ ਗਾਨ੍ਧਾਰੋ ਗਗਨਾਕਤਿਃ ॥ ੨੪ ॥

ਯੋਗਯੁਕ੍ਤੋ ਭੋਗਯੁਕ੍ਤਃ ਸ਼ਙ੍ਕਾਮੁਕ੍ਤਸਮਾਧਿਮਾਨ੍ ।
ਸਹਜਃ ਸਕਲੇਸ਼ਾਨਃ ਕਾਰ੍ਤਵੀਰ੍ਯਵਰਪ੍ਰਦਃ ॥ ੨੫ ॥

ਸਰਜਾ ਵਿਰਜਾਃ ਪੁਂਸੋ ਪਾਵਨਃ ਪਾਪਨਾਸ਼ਨਃ । ਪੁਮਾਨ੍
ਪਰਾਵਰਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਃ ਪਰਞ੍ਜ੍ਯੋਤਿਃ ਪੁਰਾਤਨਃ ॥ ੨੬ ॥

ਨਾਨਾਜ੍ਯੋਤਿਰਨੇਕਾਤ੍ਮਾ ਸ੍ਵਯਞ੍ਜ੍ਯੋਤਿਃ ਸਦਾਸ਼ਿਵਃ ।
ਦਿਵ੍ਯਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਮਯਸ਼੍ਚੈਵ ਸਤ੍ਯਵਿਜ੍ਞਾਨਭਾਸ੍ਕਰਃ ॥ ੨੭ ॥

ਨਿਤ੍ਯਸ਼ੁਦ੍ਧਃ ਪਰਃ ਪੂਰ੍ਣਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਃ ਪ੍ਰਕਟੋਦ੍ਭਵਃ ।
ਪ੍ਰਮਾਦਵਿਗਤਸ਼੍ਚੈਵ ਪਰੇਸ਼ਃ ਪਰਵਿਕ੍ਰਮਃ ॥ ੨੮ ॥

ਯੋਗੀ ਯੋਗੋ ਯੋਗਪਸ਼੍ਚ ਯੋਗਾਭ੍ਯਾਸਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਃ ।
ਯੋਕ੍ਤਾ ਮੋਕ੍ਤਾ ਵਿਧਾਤਾ ਚ ਤ੍ਰਾਤਾ ਪਾਤਾ ਨਿਰਾਯੁਧ੍ਯਃ ॥ ੨੯ ॥

ਨਿਤ੍ਯਮੁਕ੍ਤੋ ਨਿਤ੍ਯਯੁਕ੍ਤਃ ਸਤ੍ਯਃ ਸਤ੍ਯਪਰਾਕ੍ਰਮਃ ।
ਸਤ੍ਤ੍ਵਸ਼ੁਦ੍ਧਿਕਰਃ ਸਤ੍ਤ੍ਵਸ੍ਤਥਾ ਸਤ੍ਤ੍ਵਮ੍ਭਤਾਂ ਗਤਿਃ ॥ ੩੦ ॥

ਸ਼੍ਰੀਧਰਃ ਸ਼੍ਰੀਵਪੁਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸੋऽਮਰਾਰ੍ਚਿਤਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਨਿਧਿਃ ਸ਼੍ਰੀਪਤਿਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਃ ਸ਼੍ਰੇਯਸ੍ਕਸ਼੍ਚਰਮਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੩੧ ॥

ਤ੍ਯਾਗੀ ਤ੍ਯਾਗਾਰ੍ਥਸਮ੍ਪਨ੍ਨਸ੍ਤ੍ਯਾਗਾਤ੍ਮਾ ਤ੍ਯਾਗਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਤ੍ਯਾਗਲਕ੍ਸ਼ਣਸਿਦ੍ਧਾਤ੍ਮਾ ਤ੍ਯਾਗਜ੍ਞਸ੍ਤ੍ਯਾਗਕਾਰਣਃ ॥ ੩੨ ॥

ਭੋਗੋ ਭੋਕ੍ਤਾ ਤਥਾ ਭੋਗ੍ਯੋ ਭੋਗਸਾਧਨਕਾਰਣਃ ।
ਭੋਗੀ ਭੋਗਾਰ੍ਥਸਮ੍ਪਨ੍ਨੋ ਭੋਗਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਃ ॥ ੩੩ ॥

ਕੇਵਲਃ ਕੇਸ਼ਵਃ ਕਸ਼੍ਣਃ ਕਂਵਾਸਾਃ ਕਮਲਾਲਯਃ ।
ਕਮਲਾਸਨਪੂਜ੍ਯਸ਼੍ਚ ਹਰਿਰਜ੍ਞਾਨਖਣ੍ਡਨਃ ॥ ੩੪ ॥

ਮਹਾਤ੍ਮਾ ਮਹਦਾਦਿਸ਼੍ਚ ਮਹੇਸ਼ੋਤ੍ਤਮਵਨ੍ਦਿਤਃ ।
ਮਨੋਬੁਦ੍ਧਿਵਿਹੀਨਾਤ੍ਮਾ ਮਾਨਾਤ੍ਮਾ ਮਾਨਵਾਧਿਪਃ ॥ ੩੫ ॥

ਭੁਵਨੇਸ਼ੋ ਵਿਭੂਤਿਸ਼੍ਚ ਧਤਿਰ੍ਮੇਧਾ ਸ੍ਮਤਿਰ੍ਦਯਾ ।
ਦੁਃਖਦਾਵਾਨਲੋ ਬੁਦ੍ਧਃ ਪ੍ਰਬੁਦ੍ਧਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੩੬ ॥

ਕਾਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧਹਾ ਚੈਵ ਦਮ੍ਭਦਰ੍ਪਮਦਾਪਹਃ ।
ਅਜ੍ਞਾਨਪਤਿਮਿਰਾਰਿਸ਼੍ਚ ਭਵਾਰਿਰ੍ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੩੭ ॥

ਰੂਪਕੁਦ੍ਰੂਪਭਦ੍ਰੂਪੀ ਰੂਪਾਤ੍ਮਾ ਰੂਪਕਾਰਣਃ ।
ਰੂਪਜ੍ਞੋ ਰੂਪਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਚ ਨਾਮਰੂਪੋ ਗੁਣਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੩੮ ॥

ਅਪ੍ਰਮੇਯਃ ਪ੍ਰਮੇਯਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਮਾਣਂ ਪ੍ਰਣਵਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਪ੍ਰਮਾਣਰਹਿਤੋऽਚਿਨ੍ਤ੍ਯਸ਼੍ਚੇਤਨਾਵਿਗਤੋऽਜਰਃ ॥ ੩੯ ॥

ਅਕ੍ਸ਼ਰੋऽਕ੍ਸ਼ਰਮੁਕ੍ਤਸ਼੍ਚ ਵਿਜ੍ਵਰੋ ਜ੍ਵਰਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟੋ ਵਿਤ੍ਤਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਦਸ਼੍ਟੋ ਦਸ਼੍ਟਾਨ੍ਤਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੪੦ ॥

ਗੁਣੇਸ਼ੋ ਗੁਣਕਾਯਸ਼੍ਚ ਗੁਣਾਤ੍ਮਾ ਗਣਭਾਵਨਃ ।
ਅਨਨ੍ਤਗੁਣਸਮ੍ਪਨ੍ਨੋ ਗੁਣਗਰ੍ਭੋ ਗੁਣਾਧਿਪਃ ॥ ੪੧ ॥

ਗਣੇਸ਼ੋ ਗੁਣਨਾਥਸ਼੍ਚ ਗੁਣਾਤ੍ਮਾ ਗਣਭਾਵਨਃ ।
ਗਣਬਨ੍ਧੁਰ੍ਵਿਵੇਕਾਤ੍ਮਾ ਗੁਣਯੁਕ੍ਤਃ ਪਰਾਕ੍ਰਮੀ ॥ ੪੨ ॥

ਅਤਰ੍ਕ੍ਯਃ ਕ੍ਰਤੁਰਗ੍ਨਿਸ਼੍ਚ ਕਤਜ੍ਞਃ ਸਫਲਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਯਜ੍ਞਸ਼੍ਚ ਯਜ੍ਞਫਲ੍ਦੋ ਯਜ੍ਞ ਇਜ੍ਯੋऽਮਰੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੪੩ ॥

ਹਿਰਣ੍ਯਗਰ੍ਭਃ ਸ਼੍ਰੀਗਰ੍ਭਃ ਖਗਰ੍ਭਃ ਕੁਣਪੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਮਾਯਾਗਰ੍ਭੋ ਲੋਕਗਰ੍ਭਃ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਰ੍ਭੁਵਨਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੪੪ ॥

ਨਿਸ਼੍ਪਾਪੋ ਨਿਬਿਡੋ ਨਨ੍ਦੀ ਬੋਧੀ ਬੋਧਸਮਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਬੋਧਾਤ੍ਮਾ ਬੋਧਨਾਤ੍ਮਾ ਚ ਭੇਦਵੈਤਣ੍ਡਖਣ੍ਡਨਃ ॥ ੪੫ ॥

ਸ੍ਵਾਭਾਵ੍ਯੋ ਭਾਵਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤੋ ਵ੍ਯਕ੍ਤੋऽਵ੍ਯਕ੍ਤਸਮਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਨਿਤ੍ਯਤਪ੍ਤੋ ਨਿਰਾਭਾਸੋ ਨਿਰ੍ਵਾਣਃ ਸ਼ਰਣਃ ਸੁਹਤ੍ ॥ ੪੬ ॥

ਗੁਹ੍ਯੇਸ਼ੋ ਗੁਣਗਮ੍ਭੀਰੋ ਗੁਣਦੋਸ਼ਨਿਵਾਰਣਃ ।
ਗੁਣਸਙ੍ਗਵਿਹੀਨਸ਼੍ਚ ਯੋਗਾਰੇਰ੍ਦਰ੍ਪਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੪੭ ॥

ਆਨਨ੍ਦਃ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਃ ਸ੍ਵਾਨਨ੍ਦਸੁਖਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਸਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਸ਼੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਃ ਸਰ੍ਵਾਨਨ੍ਦਪਰਾਯਣਃ ॥ ੪੮ ॥

ਸਦ੍ਰੂਪਃ ਸਹਜਃ ਸਤ੍ਯਃ ਸ੍ਵਾਨਨ੍ਦਃ ਸੁਮਨੋਹਰਃ ।
ਸਰ੍ਵਃ ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਤਰਸ਼੍ਚੈਵ ਪੂਰ੍ਵਾਤ੍ਪੂਰ੍ਵਤਰਸ੍ਤਥਾ ॥ ੪੯ ॥

ਖਮਯਃ ਖਪਰਃ ਖਾਦਿਃ ਖਮ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਖਤਨੁਃ ਖਗਃ ।
ਖਵਾਸਾਃ ਖਵਿਹੀਨਸ਼੍ਚ ਖਨਿਧਿਃ ਖਪਰਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੫੦ ॥

ਅਨਨ੍ਤਸ਼੍ਚਾਦਿਰੂਪਸ਼੍ਚ ਸੂਰ੍ਯਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਗਃ ।
ਅਮੋਘਃ ਪਰਮਾਮੋਘਃ ਪਰੋਕ੍ਸ਼ਃ ਵਰਦਃ ਕਵਿਃ ॥ ੫੧ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਚਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਵਿਸ਼੍ਵਬਾਹੁਰ੍ਧਨੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਧਨਞ੍ਜਯੋ ਮਹਾਤੇਜਾਸ੍ਤੇਜਿਸ਼੍ਠਸ੍ਤੈਜਸਃ ਸੁਖੀ ॥ ੫੨ ॥

ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਮਯੋ ਜੇਤਾ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ਾਂ ਜ੍ਯੋਤਿਰਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ਾਮਪਿ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼੍ਚ ਜਨਕੋ ਜਨਮੋਹਨਃ ॥ ੫੩ ॥

ਜਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯੋ ਜਿਤਕ੍ਰੋਧੋ ਜਿਤਾਤ੍ਮਾ ਜਿਤਮਾਨਸਃ ।
ਜਿਤਸਙ੍ਗੋ ਜਿਤਪ੍ਰਾਣੋ ਜਿਤਸਂਸਾਰਵਾਸਨਃ ॥ ੫੪ ॥

ਨਿਰ੍ਵਾਸਨੋ ਨਿਰਾਲਮ੍ਬੋ ਨਿਰ੍ਯੋਗਕ੍ਸ਼ੇਮਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਨਿਰੀਹੋ ਨਿਰਹਙ੍ਕਾਰੋ ਨਿਰਾਸ਼ੀਰ੍ਨਿਰੁਪਾਧਿਕਃ ॥ ੫੫ ॥

ਨਿਤ੍ਯਬੋਧੋ ਵਿਵਿਕ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧੋਤ੍ਤਮਗੌਰਵਃ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਰ੍ਥੀ ਪਰਮਾਰ੍ਥੀ ਚ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾਰ੍ਥੀ ਸਾਧਨਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੫੬ ॥

ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਹਾਰੀ ਨਿਰਾਹਾਰੀ ਸਰ੍ਵਾਹਾਰਪਰਾਯਣਃ ।
ਨਿਤ੍ਯਸ਼ੁਦ੍ਧੋ ਨਿਰਾਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ੀ ਪਾਰਾਯਣਪਰਾਯਣਃ ॥ ੫੭ ॥

ਅਣੋਰਣੁਤਰਃ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਃ ਸ੍ਥੂਲਃ ਸ੍ਥੂਲਤਰਸ੍ਤਥਾ ।
ਏਕਸ੍ਤਥਾऽਨੇਕਰੂਪੋ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਃ ਸਨਾਤਨਃ ॥ ੫੮ ॥

ਨੈਕਰੂਪੋ ਵਿਰੂਪਾਤ੍ਮਾ ਨੈਕਬੋਧਮਯੋऽਪਿ ਚ ।
ਨੈਕਨਾਮਮਯਸ਼੍ਚੈਵ ਨੈਕਵਿਦ੍ਯਾਵਿਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੫੯ ॥

ਏਕਸ਼੍ਚੈਕਾਨ੍ਤਿਕਸ਼੍ਚੈਵ ਨਾਨਾਭਾਵਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਏਕਾਕ੍ਸ਼ਰਸ੍ਤਥਾ ਬੀਜਃ ਪੂਰ੍ਣਬਿਮ੍ਬਃ ਸਨਾਤਨਃ ॥ ੬੦ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਵੀਰ੍ਯੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਬੀਜਃ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਵੀਰ੍ਯੋ ਜਗਤ੍ਪਤਿਃ ।
ਨਾਨਾਵੀਰ੍ਯਧਰਸ਼੍ਚੈਵ ਸ਼ਕ੍ਰੇਸ਼ਃ ਪਥਿਵੀਪਤਿਃ ॥ ੬੧ ॥

ਪ੍ਰਾਣੇਸ਼ਃ ਪ੍ਰਾਣਦਃ ਪ੍ਰਾਣਃ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮਪਰਾਯਣਃ ।
ਪ੍ਰਾਣਪਞ੍ਚਕਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਃ ਕੋਸ਼ਪਞ੍ਚਕਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੬੨ ॥

ਨਿਸ਼੍ਚਲੋ ਨਿਸ਼੍ਕਲੋऽਸਙ੍ਗੋ ਨਿਸ਼੍ਪ੍ਰਪਞ੍ਚੋ ਨਿਰਾਮਯਃ ।
ਨਿਰਾਧਾਰੋ ਨਿਰਾਕਾਰੋ ਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰੋ ਨਿਰਞ੍ਜਨਃ ॥ ੬੩ ॥

ਨਿਸ਼੍ਪ੍ਰਤੀਤੋ ਨਿਰਾਭਾਸੋ ਨਿਰਾਸਕ੍ਤੋ ਨਿਰਾਕੁਲਃ ।
ਨਿਸ਼੍ਠਾਸਰ੍ਵਗਤਸ਼੍ਚੈਵ ਨਿਰਾਰਮ੍ਭੋ ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੬੪ ॥

ਨਿਰਨ੍ਤਰਃ ਸਤ੍ਤ੍ਵਗੋਪ੍ਤਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤੋ ਦਾਨ੍ਤੋ ਮਹਾਮੁਨਿਃ ।
ਨਿਃਸ਼ਬ੍ਦਃ ਸੁਕਤਃ ਸ੍ਵਸ੍ਥਃ ਸਤ੍ਯਵਾਦੀ ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੬੫ ॥

ਜ੍ਞਾਨਦੋ ਜ੍ਞਾਨਵਿਜ੍ਞਾਨੀ ਜ੍ਞਾਨਾਤ੍ਮਾऽऽਨਨ੍ਦਪੂਰਿਤਃ ।
ਜ੍ਞਾਨਯਜ੍ਞਵਿਦਾਂ ਦਕ੍ਸ਼ੋ ਜ੍ਞਾਨਾਗ੍ਨਿਰ੍ਜ੍ਵਲਨੋ ਬੁਧਃ ॥ ੬੬ ॥

ਦਯਾਵਾਨ੍ਭਵਰੋਗਾਰਿਸ਼੍ਚਿਕਿਤ੍ਸਾਚਰਮਾਗਤਿਃ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਕੋਟਿਸੁਸ਼ੀਤਲਃ ॥ ੬੭ ॥

ਯਨ੍ਤਕਤ੍ਪਰਮੋ ਯਨ੍ਤ੍ਰੀ ਯਨ੍ਤ੍ਰਾਰੂਢਪਰਾਜਿਤਃ ।
ਯਨ੍ਤ੍ਰਵਿਦ੍ਯਨ੍ਤ੍ਰਵਾਸਸ਼੍ਚ ਯਨ੍ਤ੍ਰਾਧਾਰੋ ਧਰਾਧਰਃ ॥ ੬੮ ॥

ਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਭੂਤਾਤ੍ਮਾ ਮਹਤ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਃ ।
ਤਤ੍ਤ੍ਵਸਙ੍ਖ੍ਯਾਨਯੋਗਜ੍ਞਃ ਸਾਙ੍ਖ੍ਯਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ॥ ੬੯ ॥

ਅਨਨ੍ਤਵਿਕ੍ਰਮੋ ਦੇਵੋ ਮਾਧਵਸ਼੍ਚ ਧਨੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਸਾਧੁਃ ਸਾਧੁਵਰਿਸ਼੍ਠਾਤ੍ਮਾ ਸਾਵਧਾਨੋऽਮਰੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੭੦ ॥

ਨਿਃਸਙ੍ਕਲ੍ਪੋ ਨਿਰਾਧਾਰੋ ਦੁਰ੍ਧਰੋ ਹ੍ਯਾਤ੍ਮਵਿਤ੍ਪਤਿਃ ।
ਆਰੋਗ੍ਯਸੁਖਦਸ਼੍ਚੈਵ ਪ੍ਰਵਰੋ ਵਾਸਵਸ੍ਤਥਾ ॥ ੭੧ ॥

ਪਰੇਸ਼ਃ ਪਰਮੋਦਾਰਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਚੈਤਨ੍ਯਦੁਰ੍ਗਮਃ ।
ਦੁਰਾਧਰ੍ਸ਼ੋ ਦੁਰਾਵਾਸੋ ਦੂਰਤ੍ਵਪਰਿਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੭੨ ॥

ਵੇਦਵਿਦ੍ਵੇਦਕਦ੍ਵੇਦੋ ਵੇਦਾਤ੍ਮਾ ਵਿਮਲਾਸ਼ਯਃ ।
ਵਿਵਿਕ੍ਤਸੇਵੀ ਚ ਸਂਸਾਰਸ਼੍ਰਮਨਾਸ਼ਨਸ੍ਤਥਾ ॥ ੭੩ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਯੋਨਿਰ੍ਬਹਦ੍ਯੋਨਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਯੋਨਿਰ੍ਵਿਦੇਹਵਾਨ੍ ।
ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥੋ ਹਾਟਕਾਙ੍ਗਦਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੭੪ ॥

ਅਬਾਧ੍ਯੋ ਜਗਦਾਰਾਧ੍ਯੋ ਜਗਦਾਰ੍ਜਵਪਾਲਨਃ ।
ਜਨਵਾਨ੍ਧਨਵਾਨ੍ਧਰ੍ਮੀ ਧਰ੍ਮਗੋ ਧਰ੍ਮਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੭੫ ॥

ਅਮਤਃ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਃ ਸਾਦ੍ਯਃ ਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ਸੁਮਨੋਹਰਃ ।
ਖਲੁਬ੍ਰਹ੍ਮਖਲੁਸ੍ਥਾਨੋ ਮੁਨੀਨਾਂ ਪਰਮਾ ਗਤਿਃ ॥ ੭੬ ॥

ਉਪਦ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਤਥਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਃ ਸ਼ੁਚਿਰ੍ਭੂਤੋ ਹ੍ਯਨਾਮਯਃ ।
ਵੇਦਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤਵੇਦ੍ਯਸ਼੍ਚ ਮਾਨਸਾਹ੍ਲਾਦਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੭੭ ॥

ਦੇਹਦਨ੍ਯੋ ਗੁਣਾਦਨ੍ਯੋ ਲੋਕਾਦਨ੍ਯੋ ਵਿਵੇਕਵਿਤ੍ ।
ਦੁਸ਼੍ਟਸ੍ਵਪ੍ਨਹਰਸ਼੍ਚੈਵ ਗੁਰੁਰ੍ਗੁਰੁਵਰੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੭੮ ॥

ਕਰ੍ਮੀ ਕਰ੍ਮਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਃ ਸਂਨ੍ਯਾਸੀ ਸਾਧਕੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਸਰ੍ਵਭਾਵਵਿਹੀਨਸ਼੍ਚ ਤਸ਼੍ਣਾਸਙ੍ਗਨਿਵਾਰਕਃ ॥ ੭੯ ॥

ਤ੍ਯਾਗੀ ਤ੍ਯਾਗਵਪੁਸ੍ਤ੍ਯਾਗਸ੍ਤ੍ਯਾਗਦਾਨਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਤ੍ਯਾਗਕਾਰਣਤ੍ਯਾਗਾਤ੍ਮਾ ਸਦ੍ਗੁਰੁਃ ਸੁਖਦਾਯਕਃ ॥ ੮੦ ॥

ਦਕ੍ਸ਼ੋ ਦਕ੍ਸ਼ਾਦਿਵਨ੍ਦ੍ਯਸ਼੍ਚ ਜ੍ਞਾਨਵਾਦਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਸ਼ਬ੍ਦਬ੍ਰਹ੍ਮਮਯਾਤ੍ਮਾ ਚ ਸ਼ਬ੍ਦਬ੍ਰਹ੍ਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ੍ ॥ ੮੧ ॥

ਗ੍ਰਸਿਸ਼੍ਣੁਃ ਪ੍ਰਭਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼੍ਚ ਸਹਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਵਿਗਤਾਨ੍ਤਰਃ ।
ਵਿਦ੍ਵਤ੍ਤਮੋ ਮਹਾਵਨ੍ਦ੍ਯੋ ਵਿਸ਼ਾਲੋਤ੍ਤਮਵਾਙ੍ਮੁਨਿਃ ॥ ੮੨ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਭਾਵਸ਼੍ਚ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰ੍ਸ਼ਿਰ੍ਬਾਹ੍ਮਣਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਬ੍ਰਹ੍ਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਃ ॥ ੮੩ ॥

ਅਤ੍ਰਿਵਂਸ਼ਪ੍ਰਭੂਤਾਤ੍ਮਾ ਤਾਪਸੋਤ੍ਤਮਵਨ੍ਦਿਤਃ ।
ਆਤ੍ਮਵਾਸੀ ਵਿਧੇਯਾਤ੍ਮਾ ਹ੍ਯਤ੍ਰਿਵਂਸ਼ਵਿਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੮੪ ॥

ਪ੍ਰਵਰ੍ਤਨੋ ਨਿਵਤ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਪ੍ਰਲਯੋਦਕਸਨ੍ਨਿਭਃ ।
ਨਾਰਾਯਣੋ ਮਹਾਗਰ੍ਭੋ ਭਾਰ੍ਗਵਪ੍ਰਿਯਕਤ੍ਤਮਃ ॥ ੮੫ ॥

ਸਙ੍ਕਲ੍ਪਦੁਃਖਦਲਨਃ ਸਂਸਾਰਤਮਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਤ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮਸ੍ਤ੍ਰਿਧਾਕਾਰਸ੍ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤਿਸ੍ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੮੬ ॥

ਭੇਦਤ੍ਰਯਹਰਸ਼੍ਚੈਵ ਤਾਪਤ੍ਰਯਨਿਵਾਰਕਃ ।
ਦੋਸ਼ਤ੍ਰਯਵਿਭੇਦੀ ਚ ਸਂਸ਼ਯਾਰ੍ਣਵਖਣ੍ਡਨਃ ॥ ੮੭ ॥

ਅਸਂਸ਼ਯਸ੍ਤ੍ਵਸਮ੍ਮੂਢੋ ਹ੍ਯਵਾਦੀ ਰਾਜਨਨ੍ਦਿਤਃ ।
ਰਾਜਯੋਗੀ ਮਹਾਯੋਗੀ ਸ੍ਵਭਾਵਗਲਿਤਸ੍ਤਥਾ ॥ ੮੮ ॥

ਪੁਣ੍ਯਸ਼੍ਲੋਕਃ ਪਵਿਤ੍ਰਾਙ੍ਘ੍ਰਿਰ੍ਧ੍ਯਾਨਯੋਗਪਰਾਯਣਃ ।
ਧ੍ਯਾਨਸ੍ਥੋ ਧ੍ਯਾਨਗਮ੍ਯਸ਼੍ਚ ਵਿਧੇਯਾਤ੍ਮਾ ਪੁਰਾਤਨਃ ॥ ੮੯ ॥

ਅਵਿਜ੍ਞੇਯੋ ਹ੍ਯਨ੍ਤਰਾਤ੍ਮਾ ਮੁਖ੍ਯਬਿਮ੍ਬਸਨਾਤਨਃ ।
ਜੀਵਸਞ੍ਜੀਵਨੋ ਜੀਵਸ਼੍ਚਿਦ੍ਵਿਲਾਸਸ਼੍ਚਿਦਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੯੦ ॥

ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰੋऽਮਰਮਾਨ੍ਯਸ਼੍ਚ ਯੋਗੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਯੋਗਵਿਤ੍ਤਮਃ ।
ਯੋਗਧਰ੍ਮਸ੍ਤਥਾ ਯੋਗਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਨਿਸ਼੍ਚਯਃ ॥ ੯੧ ॥

ਨੈਕਬਾਹੁਰਨਨ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਨੈਕਨਾਮਪਰਾਕ੍ਰਮਃ ।
ਨੈਕਾਕ੍ਸ਼ੀ ਨੈਕਪਾਦਸ਼੍ਚ ਨਾਥਨਾਥੋਤ੍ਤਮੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੯੨ ॥

ਸਹਸ੍ਰਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਾ ਪੁਰੁਸ਼ਃ ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਃ ਸਹਸ੍ਰਪਾਤ੍ ।
ਸਹਸ੍ਰਰੂਪਦਕ੍ਚੈਵ ਸਹਸ੍ਰਾਰਮਯੋਦ੍ਧਵਃ ॥ ੯੩ ॥

ਤ੍ਰਿਪਾਦਪੁਰੁਸ਼ਸ਼੍ਚੈਵ ਤ੍ਰਿਪਾਦੂਰ੍ਧ੍ਵਸ੍ਤਥੈਵ ਚ ।
ਤ੍ਰ੍ਯਮ੍ਬਕਸ਼੍ਚ ਮਹਾਵੀਰ੍ਯੋ ਯੋਗਵੀਰ੍ਯਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ॥ ੯੪ ॥

ਵਿਜਯੀ ਵਿਨਯੀ ਜੇਤਾ ਵੀਤਰਾਗੀ ਵਿਰਾਜਿਤਃ ।
ਰੁਦ੍ਰੋ ਰੌਦ੍ਰੋ ਮਹਾਭੀਮਃ ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਮੁਖ੍ਯਃ ਸਦਾਸ਼ੁਚਿਃ ॥ ੯੫ ॥

ਅਨ੍ਤਰ੍ਜ੍ਯੋਤਿਰਨਨ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਗਾਤ੍ਮਾ ਨਿਰਨ੍ਤਰਃ ।
ਅਰੂਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ਮਰੂਪਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵਭਾਵਵਿਨਿਰ੍ਵਤਃ ॥ ੯੬ ॥

ਅਨ੍ਤਃ ਸ਼ੂਨ੍ਯੋ ਬਹਿਃ ਸ਼ੂਨ੍ਯਃ ਸ਼ੂਨ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਸ਼ੂਨ੍ਯਭਾਵਨਃ ।
ਅਨ੍ਤਃਪੂਰ੍ਣੋ ਬਹਿਃਪੂਰ੍ਣਃ ਪੂਰ੍ਣਾਤ੍ਮਾ ਪੂਰ੍ਣਭਾਵਨਃ ॥ ੯੭ ॥

ਅਨ੍ਤਸ੍ਤ੍ਯਾਗੀ ਬਹਿਸ੍ਤ੍ਯਾਗੀ ਤ੍ਯਾਗਾਤ੍ਮਾ ਸਰ੍ਵਯੋਗਵਾਨ੍ ।
ਅਨ੍ਤਰ੍ਯਾਗੀ ਬਹਿਰ੍ਯਾਗੀ ਸਰ੍ਵਯੋਗਪਰਾਯਣਃ ॥ ੯੮ ॥

ਅਨ੍ਤਰ੍ਭੋਗੀ ਬਹਿਰ੍ਭੋਗੀ ਸਰ੍ਵਭੋਗਵਿਦੁਤ੍ਤਮਃ ।
ਅਨ੍ਤਰ੍ਨਿਸ਼੍ਠੋ ਬਹਿਰ੍ਨਿਸ਼੍ਠਃ ਸਰ੍ਵਨਿਸ਼੍ਠਾਮਯਸ੍ਤਥਾ ॥ ੯੯ ॥

ਬਾਹ੍ਯਾਨ੍ਤਰਵਿਮੁਕ੍ਤਸ਼੍ਚ ਬਾਹ੍ਯਾਨ੍ਤਰਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਸ਼ਾਨ੍ਤਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧੋ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਸ਼੍ਚ ਨਿਰ੍ਵਾਣਃ ਪ੍ਰਕਤੇਃ ਪਰਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਅਕਾਲਃ ਕਾਲਨੇਮੀ ਚ ਕਾਲਕਾਲੋ ਜਨੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਕਾਲਾਤ੍ਮਾ ਕਾਲਕਰ੍ਤਾ ਚ ਕਾਲਜ੍ਞਃ ਕਾਲਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੧੦੧ ॥

ਕੈਵਲ੍ਯਪਦਦਾਤਾ ਚ ਕੈਵਲ੍ਯਸੁਖਦਾਯਕਃ ।
ਕੈਵਲ੍ਯਕਲਨਾਧਾਰੋ ਨਿਰ੍ਭਰੋ ਹਰ੍ਸ਼ਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੧੦੨ ॥

ਹਦਯਸ੍ਥੋ ਹਸ਼ੀਕੇਸ਼ੋ ਗੋਵਿਨ੍ਦੋ ਗਰ੍ਭਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਸਕਲਾਗਮਪੂਜ੍ਯਸ਼੍ਚ ਨਿਗਮੋ ਨਿਗਮਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੧੦੩ ॥

ਪਰਾਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਪਰਾਕੀਰ੍ਤਿਃ ਪਰਾਵਤ੍ਤਿਰ੍ਨਿਧਿਸ੍ਮਤਿਃ ।
ਪਰਾਵਿਦ੍ਯਾ ਪਰਾਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਰ੍ਵਿਭਕ੍ਤਿਰ੍ਯੁਕ੍ਤਸਦ੍ਗਤਿਃ ॥ ੧੦੪ ॥

ਸ੍ਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਾ ਪਰਸਂਵੇਦਨਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਸ੍ਵਸੇਵ੍ਯਃ ਸ੍ਵਵਿਦਾਂ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਸ੍ਵਸਂਵੇਦ੍ਯੋऽਨਘਃ ਕ੍ਸ਼ਮੀ ॥ ੧੦੫ ॥

ਸ੍ਵਾਨੁਸਨ੍ਧਾਨਸ਼ੀਲਾਤ੍ਮਾ ਸ੍ਵਾਨੁਸਨ੍ਧਾਨਗੋਚਰਃ ।
ਸ੍ਵਾਨੁਸਨ੍ਧਾਨਸ਼ੂਨ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਸ੍ਵਾਨੁਸਨ੍ਧਾਨਾਸ਼੍ਰਯਸ੍ਤਥਾ ॥ ੧੦੬ ॥

ਸ੍ਵਬੋਧਦਰ੍ਪਣੋऽਭਙ੍ਗਃ ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਕੁਲਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵੇਤ੍ਤਾ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਤ੍ਤਮਃ ॥ ੧੦੭ ॥

ਤਤ੍ਤ੍ਵਬੋਧਃ ਸੁਧਾਵਰ੍ਸ਼ਃ ਪਾਵਨਃ ਪਾਪਪਾਵਕਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਸੂਤ੍ਰਵਿਧੇਯਾਤ੍ਮਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸੂਤ੍ਰਾਰ੍ਧਨਿਰ੍ਣਯਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਆਤ੍ਯਨ੍ਤਿਕੋ ਮਹਾਕਲ੍ਪਃ ਸਙ੍ਕਲ੍ਪਾਵਰ੍ਤਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਆਧਿਵ੍ਯਾਧਿਹਰਸ਼੍ਚੈਵ ਸਂਸ਼ਯਾਰ੍ਣਵਸ਼ੋਸ਼ਕਃ ॥ ੧੦੯ ॥

ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ਮਜ੍ਞਾਨਸਨ੍ਦੇਸ਼ੋ ਮਹਾਨੁਭਵਭਾਵਿਤਃ ।
ਆਤ੍ਮਾਨੁਭਵਸਮ੍ਪਨ੍ਨਃ ਸ੍ਵਾਨੁਭਾਵਸੁਖਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੧੧੦ ॥

ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯਸ਼੍ਚ ਬਹਦ੍ਭਾਨੁਃ ਪ੍ਰਮਦੋਤ੍ਕਰ੍ਸ਼ਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਅਨਿਕੇਤਪ੍ਰਸ਼ਾਨ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਸ਼ੂਨ੍ਯਵਾਸੋ ਜਗਦ੍ਵਪੁਃ ॥ ੧੧੧ ॥

ਚਿਦ੍ਗਤਿਸ਼੍ਚਿਨ੍ਮਯਸ਼੍ਚਕ੍ਰੀ ਮਾਯਾਚਕ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਸਰ੍ਵਵਰ੍ਣਵਿਦਾਰਮ੍ਭੀ ਸਰ੍ਵਾਰਮ੍ਭਪਰਾਯਣਃ ॥ ੧੧੨ ॥

ਪੁਰਾਣਃ ਪ੍ਰਵਰੋ ਦਾਤਾ ਸੁਨ੍ਦਰਃ ਕਨਕਾਙ੍ਗਦੀ ।
ਅਨਿਸੂਯਾਤ੍ਮਜੋ ਦਤ੍ਤਃ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਃ ਸਰ੍ਵਕਾਮਦਃ ॥ ੧੧੩ ॥

ਕਾਮਜਿਤ੍ਕਾਮਪਾਲਸ਼੍ਚ ਕਾਮੀ ਕਾਮਪ੍ਰਦਾਗਮਃ ।
ਕਾਮਵਾਨ੍ਕਾਮਪੋਸ਼ਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵਕਾਮਨਿਵਰ੍ਤਕਃ ॥ ੧੧੪ ॥

ਸਰ੍ਵਕਰ੍ਮਫਲੋਤ੍ਪਤ੍ਤਿਃ ਸਰ੍ਵਕਾਮਫਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਸਰ੍ਵਕਰ੍ਮਫਲੈਃ ਪੂਜ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵਕਰ੍ਮਫਲਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੧੧੫ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਕਰ੍ਮਾ ਕਤਾਤ੍ਮਾ ਚ ਕਤਜ੍ਞਃ ਸਰ੍ਵਸਾਕ੍ਸ਼ਿਕਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਰਮ੍ਭਪਰਿਤ੍ਯਾਗੀ ਜਡੋਨ੍ਮਤ੍ਤਪਿਸ਼ਾਚਵਾਨ੍ ॥ ੧੧੬ ॥

ਭਿਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਭਿਕ੍ਸ਼ਾਕਰਸ਼੍ਚੈਵ ਭੈਕ੍ਸ਼ਾਹਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਮੀ ।
ਅਕੂਲਸ਼੍ਚਾਨੁਕੂਲਸ਼੍ਚ ਵਿਕਲੋ ਹ੍ਯਕਲਸ੍ਤਥਾ ॥ ੧੧੭ ॥

ਜਟਿਲੋ ਵਨਚਾਰੀ ਚ ਦਣ੍ਡੀ ਮੁਣ੍ਡੀ ਚ ਗਣ੍ਡਵਾਨ੍ ।
ਦੇਹਧਰ੍ਮਵਿਹੀਨਾਤ੍ਮਾ ਹ੍ਯੇਕਾਕੀ ਸਙ੍ਗਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੧੧੮ ॥

ਆਸ਼੍ਰਮ੍ਯਨਾਸ਼੍ਰਮਾਰਮ੍ਭੋऽਨਾਚਾਰੀ ਕਰ੍ਮਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਅਸਨ੍ਦੇਹੀ ਚ ਸਨ੍ਦੇਹੀ ਨ ਕਿਞ੍ਚਿਨ੍ਨ ਚ ਕਿਞ੍ਚਨਃ ॥ ੧੧੯ ॥

ਨਦੇਹੀ ਦੇਹਸ਼ੂਨ੍ਯਸ਼੍ਚ ਨਾਭਾਵੀ ਭਾਵਨਿਰ੍ਗਤਃ ।
ਨਾਬ੍ਰਹ੍ਮਚ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮ ਸ੍ਵਯਮੇਵ ਨਿਰਾਕੁਲਃ ॥ ੧੨੦ ॥

ਅਨਘਸ਼੍ਚਾਗੁਰੁਸ਼੍ਚੈਵ ਨਾਥਨਾਥੋਤ੍ਤਮੋ ਗੁਰੁਃ ।
ਦ੍ਵਿਭੁਜਃ ਪ੍ਰਾਕਤਸ਼੍ਚੈਵ ਜਨਕਸ਼੍ਚ ਪਿਤਾਮਹਃ ॥ ੧੨੧ ॥

ਅਨਾਤ੍ਮਾ ਨ ਚ ਨਾਨਾਤ੍ਮਾ ਨੀਤਿਰ੍ਨੀਤਿਮਤਾਂ ਵਰਃ ।
ਸਹਜਃ ਸਦਸ਼ਃ ਸਿਦ੍ਧਸ਼੍ਚੈਕਸ਼੍ਚਿਨ੍ਮਾਤ੍ਰ ਏਵ ਚ ॥ ੧੨੨ ॥

ਨ ਕਰ੍ਤਾਪਿ ਚ ਕਰ੍ਤਾ ਚ ਭੋਕ੍ਤਾ ਭੋਗਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਤੁਰੀਯਸ੍ਤੁਰੀਯਾਤੀਤਃ ਸ੍ਵਚ੍ਛਃ ਸਰ੍ਵਮਯਸ੍ਤਥਾ ॥ ੧੨੩ ॥

ਸਰ੍ਵਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨਰੂਪਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵਧ੍ਯੇਯਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਸਰ੍ਵਲੋਕਨਿਵਾਸਾਤ੍ਮਾ ਸਕਲੋਤ੍ਤਮਵਨ੍ਦਿਤਃ ॥ ੧੨੪ ॥

ਦੇਹਭਦ੍ਦੇਹਕਚ੍ਚੈਵ ਦੇਹਾਤ੍ਮਾ ਦੇਹਭਾਵਨਃ ।
ਦੇਹੀ ਦੇਹਵਿਭਕ੍ਤਸ਼੍ਚ ਦੇਹਭਾਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਃ ॥ ੧੨੫ ॥

ਲਯਸ੍ਥੋ ਲਯਵਿਚ੍ਚੈਵ ਲਯਾਭਾਵਸ਼੍ਚ ਬੋਧਵਾਨ੍ ।
ਲਯਾਤੀਤੋ ਲਯਸ੍ਯਾਨ੍ਤੋ ਲਯਭਾਵਨਿਵਾਰਣਃ ॥ ੧੨੬ ॥

ਵਿਮੁਖਃ ਪ੍ਰਮੁਖਸ਼੍ਚੈਵ ਪ੍ਰਤ੍ਯਙ੍ਮੁਖਵਦਾਚਰੀ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਭੁਗ੍ਵਿਸ਼੍ਵਧਗ੍ਵਿਸ਼੍ਵੋ ਵਿਸ਼੍ਵਕ੍ਸ਼ੇਮਕਰਸ੍ਤਤ੍ਜਾ ॥ ੧੨੭ ॥

ਅਵਿਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤੋऽਪ੍ਰਮਾਦੀ ਚ ਪਰਰ੍ਦ੍ਧਿਃ ਪਰਮਾਰ੍ਥਦਕ੍ ।
ਸ੍ਵਾਨੁਭਾਵਵਿਹੀਨਸ਼੍ਚ ਸ੍ਵਾਨੁਭਾਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਃ ॥ ੧੨੮ ॥

ਨਿਰਿਨ੍ਦ੍ਰਿਯਸ਼੍ਚ ਨਿਰ੍ਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਨਿਰਾਭਾਸੋ ਨਿਰਾਕਤਃ ।
ਨਿਰਹਙ੍ਕਾਰਸ਼੍ਚਰੂਪਾਤ੍ਮਾ ਨਿਰ੍ਵਪੁਃ ਸਕਲਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੧੨੯ ॥

ਸ਼ੋਕਦੁਃਖਹਰਸ਼੍ਚੈਵ ਭੋਗਮੋਕ੍ਸ਼ਫਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਸੁਪ੍ਰਸਨ੍ਨਸ੍ਤਥਾ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਃ ਸ਼ਬ੍ਦਬ੍ਰਹ੍ਮਾਰ੍ਥਸਙ੍ਗ੍ਰਹਃ ॥ ੧੩੦ ॥

ਆਗਮਾਪਾਯਸ਼ੂਨ੍ਯਸ਼੍ਚ ਸ੍ਥਾਨਦਸ਼੍ਚ ਸਤਾਙ੍ਗਤਿਃ ।
ਅਕਤਃ ਸੁਕਤਸ਼੍ਚੈਵ ਕਤਕਰ੍ਮਾ ਵਿਨਿਰ੍ਵਤਃ ॥ ੧੩੧ ॥

ਭੇਦਤ੍ਰਯਵਰਸ਼੍ਚੈਵ ਦੇਹਤ੍ਰਯਵਿਨਿਰ੍ਗਤਃ ।
ਸਰ੍ਵਕਾਮਮਯਸ਼੍ਚੈਵ ਸਰ੍ਵਕਾਮਨਿਵਰ੍ਤਕਃ ॥ ੧੩੨ ॥

ਸਿਦ੍ਧੇਸ਼੍ਵਰੋऽਜਰਃ ਪਞ੍ਚਬਾਣਦਰ੍ਪਹੁਤਾਸ਼ਨਃ ।
ਚਤੁਰਕ੍ਸ਼ਰਬੀਜਾਤ੍ਮਾ ਸ੍ਵਭੂਸ਼੍ਚਿਤ੍ਕੀਰ੍ਤਿਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੧੩੩ ॥

ਅਗਾਧਬੁਦ੍ਧਿਰਕ੍ਸ਼ੁਬ੍ਧਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਸੂਰ੍ਯਾਗ੍ਨਿਲੋਚਨਃ ।
ਯਮਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰੋऽਤਿਸਂਹਰ੍ਤਾ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਸਾਗਰਃ ॥ ੧੩੪ ॥

ਲੀਲਾਵਿਸ਼੍ਵਮ੍ਭਰੋ ਭਾਨੁਰ੍ਭੈਰਵੋ ਭੀਮਲੋਚਨਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਰ੍ਯਾਮ੍ਬਰਃ ਕਾਲਸ੍ਤ੍ਵਚਲਸ਼੍ਚਲਨਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੧੩੫ ॥

ਆਦਿਦੇਵੋ ਜਗਦ੍ਯੋਨਿਰ੍ਵਾਸਵਾਰਿਵਿਮਰ੍ਦਨਃ ।
ਵਿਕਰ੍ਮਕਰ੍ਮਕਰ੍ਮਜ੍ਞੋऽਨਨ੍ਯਗਮਕੋऽਗਮਃ ॥ ੧੩੬ ॥

ਅਬਦ੍ਧਕਰ੍ਮਸ਼ੂਨ੍ਯਸ਼੍ਚ ਕਾਮਰਾਗਕੁਲਕ੍ਸ਼ਯਃ ।
ਯੋਗਾਨ੍ਧਕਾਰਮਥਨਃ ਪਦ੍ਮਜਨ੍ਮਾਦਿਵਨ੍ਦਿਤਃ ॥ ੧੩੭ ॥

ਭਕ੍ਤਕਾਮੋऽਗ੍ਰਜਸ਼੍ਚਕ੍ਰੀ ਭਾਵਨਿਰ੍ਭਾਵਭਾਵਕਃ ।
ਭੇਦਾਨ੍ਤਕੋ ਮਹਾਨਗ੍ਰ੍ਯੋ ਨਿਗੂਹੋ ਗੋਚਰਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੧੩੮ ॥

ਕਾਲਾਗ੍ਨਿਸ਼ਮਨਃ ਸ਼ਙ੍ਖਚਕ੍ਰਪਦ੍ਮਗਦਾਧਰਃ ।
ਦੀਪ੍ਤੋ ਦੀਨਪਤਿਃ ਸ਼ਾਸ੍ਤਾ ਸ੍ਵਚ੍ਛਨ੍ਦੋ ਮੁਕ੍ਤਿਦਾਯਕਃ ॥ ੧੩੯ ॥

ਵ੍ਯੋਮਧਰ੍ਮਾਮ੍ਬਰੋ ਭੇਤ੍ਤਾ ਭਸ੍ਮਧਾਰੀ ਧਰਾਧਰਃ ।
ਧਰ੍ਮਗੁਪ੍ਤੋऽਨ੍ਵਯਾਤ੍ਮਾ ਚ ਵ੍ਯਤਿਰੇਕਾਰ੍ਥਨਿਰ੍ਣਯਃ ॥ ੧੪੦ ॥

ਏਕਾਨੇਕਗੁਣਾਭਾਸਾਭਾਸਨਿਰ੍ਭਾਸਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਭਾਵਾਭਾਵਸ੍ਵਭਾਵਾਤ੍ਮਾ ਭਾਵਾਭਾਵਵਿਭਾਵਵਿਤ੍ ॥ ੧੪੧ ॥

ਯੋਗਿਹਦਯਵਿਸ਼੍ਰਾਮੋऽਨਨ੍ਤਵਿਦ੍ਯਾਵਿਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਵਿਘ੍ਨਾਨ੍ਤਕਸ੍ਤ੍ਰਿਕਾਲਜ੍ਞਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਜ੍ਞਾਨਸਾਗਰਃ ॥ ੧੪੨ ॥

ਇਤੀਦਂ ਦਤ੍ਤਸਾਹਸ੍ਰਂ ਸਾਯਂ ਪ੍ਰਾਤਃ ਪਠੇਤ੍ਤੁ ਯਃ ।
ਸ ਇਹਾਮੁਤ੍ਰ ਲਭਤੇ ਨਿਰ੍ਵਾਣਂ ਪਰਮਂ ਸੁਖਮ੍ ॥ ੧੪੩ ॥

ਗੁਰੁਵਾਰੇ ਦਤ੍ਤਭਕ੍ਤੋ ਭਕ੍ਤਿਭਾਵਸਮਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਪਠੇਤ੍ਸਦੈਵ ਤੋ ਹ੍ਯੇਤਤ੍ਸ ਲਭੇਚ੍ਚਿਨ੍ਤਿਤਂ ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ॥ ੧੪੪ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਪੁਰਾਣੋਕ੍ਤਂ
ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Dattatreya 2:

1000 Names of Sri Dattatreya | Sahasranama Stotram 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top