Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Dattatreya | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Tamil

Shri Dattatreyasahasranamastotram 2 Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் 2 ॥

நிகி²லாக³மதத்த்வஜ்ஞ ப்³ரஹ்மஜ்ஞாநபராயண ।
வதா³ஸ்மாகம் முக்த்யுபாயம் ஸூத ஸர்வோபகாரகம் ॥ 1 ॥

ஸர்வதே³வேஷு கோ தே³வ: ஸத்³யோ மோக்ஷப்ரதோ³ ப⁴வேத் ।
கோ மநுர்வா ப⁴வேத்தஸ்ய ஸத்³ய: ப்ரீதிகரோ த்⁴ருவம் ॥ 2 ॥

ஸூத உவாச –
நிக³மாக³மதத்த்வஜ்ஞோ ஹ்யவதூ⁴தஶ்சித³ம்ப³ர: ।
ப⁴க்தவாத்ஸல்யப்ரவணோ த³த்த ஏவ ஹி கேவல: ॥ 3 ॥

ஸதா³ ப்ரஸந்நவத³நோ ப⁴க்தசிந்தைகதத்பர: ।
தஸ்ய நாமாந்யநந்தாநி வர்தந்தேঽதா²ப்யத:³ பரம் ॥ 4 ॥

த³த்தஸ்ய நாமஸாஹஸ்ரம் தஸ்ய ப்ரீதிவிவர்த⁴நம் ।
யஸ்த்வித³ம் பட²தே நித்யம் த³த்தாத்ரேயைகமாநஸ: ॥ 5 ॥

முச்யதே ஸர்வபாபேப்⁴ய: ஸ ஸஸ்த்³யோ நாத்ர ஸம்ஶய: ।
அந்தே தத்³தா⁴ம ஸம்யாதி புநராவ்ருʼத்திது³ர்லப⁴ம் ॥ 6 ॥

(அஸ்ய ஶ்ரீமத்³த³த்தாத்ரேயஸஹஸ்ரநாமகஸ்ய து ।
ருʼஷிர்ப்³ரஹ்ம விநிரிர்தி³ஷ்டோநுஷ்டுப்ச²ந்த³ம் ப்ரகீர்திம் ॥

த³த்தாத்ரேயோঽஸ்யதே³வதா த³த்தாத்ரேயாத்மதாரகம் ।
தா³காரம்ரேப²ஸம்யுக்தம் த³த்தபீ³ஜமுதா³ஹ்ருʼதம் ॥

த்³ராமித்யாதி³ த்ரிபி:⁴ ப்ரோக்தம் பீ³ஜம் ஶக்திஶ்ச கீலகம் ।
ஷாஅॅஊக⁴ர்பு²? பீ³ஜஸம்யுக்தைம் ஷட³ங்க³ந்யாஸ ஈரித: ॥ ??
பீதாம்ப³ராலங்க்ருʼத ப்ருʼஷ்ட²பா⁴க³ம் ப⁴ஸ்மாவகு³ண்டா²மலருக்மதே³ஹம் ।
வித்³யுத்ரபா⁴பிங்க³ஜடாபி⁴ராமம் ஶ்ரீத³த்தயோகீ³ஶமஹம் ப⁴ஜாமி ॥)

அஸ்ய ஶ்ரீமத்³த³த்தாத்ரேயஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய அவதூ⁴த ருʼஷி: ।
அநுஷ்டுப்ச²ந்த:³ । தி³க³ம்ப³ரோ தே³வதா । ௐ பீ³ஜம் । ஹ்ரீம் ஶக்தி: ।
க்ரௌம் கீலகம் । ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயப்ரீத்யர்தே² ஜபே விநியோக:³ ॥

அத² த்⁴யாநம் –
தி³க³ம்ப³ரம் ப⁴ஸ்மவிலேபிதாங்க³ம் போ³தா⁴த்மகம் முக்திகரம் பர்ஸந்நம் ।
நிர்மாநஸம் ஶ்யாமதநும் ப⁴ஜேঽஹம் த³த்தாத்ரேயம் ப்³ரஹ்மஸமாதி⁴யுக்தம் ॥

அத² ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ।
த³த்தாத்ரேயோ மஹோயோகீ³ யோகே³ஶஶ்சாமரப்ரபு⁴ம் ।
முநிர்தி³க³ம்ப³ரோ பா³லோ மாயாமுக்தோ மதா³பஹ: ॥ 1 ॥

அவதூ⁴தோ மஹாநாத:² ஶங்கரோঽமரவல்லப:⁴ ।
மஹாதே³வஶ்சாதி³தே³வ: புராணப்ரபு⁴ரீஶ்வர: ॥ 2 ॥

ஸத்த்வக்ருʼத்ஸத்த்வப்⁴ருʼத்³பா⁴வ: ஸத்த்வாத்மா ஸத்த்வஸாக³ர: ।
ஸத்த்வவித்ஸத்த்வஸாக்ஷீ ச ஸத்த்வஸாத்⁴யோঽமராதி⁴ப: ॥ 3 ॥

பூ⁴தக்ருʼத்³பூ⁴தப்⁴ருʼச்சைவ பூ⁴தாத்மா பூ⁴தஸம்ப⁴வ: ।
பூ⁴தபா⁴வோ ப⁴வோ பூ⁴தவித்ததா² பூ⁴தகாரண: ॥ 4 ॥

பூ⁴தஸாக்ஷீ ப்ரபூ⁴திஶ்ச பூ⁴தாநாம் பரமா க³தி: ।
பூ⁴தஸங்க³விஹீநாத்மா பூ⁴தாத்மா பூ⁴தஶங்கர: ॥ 5 ॥

பூ⁴தநாதோ² மஹாநாத²ஶ்சாதி³நாதோ² மஹேஶ்வர: ।
ஸர்வபூ⁴தநிவாஸாத்மா பூ⁴தஸந்தாபநாஶந: ॥ 6 ॥

ஸர்வாத்மா ஸர்வப்⁴ருʼத்ஸர்வ: ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வநிர்ணய: ।
ஸர்வஸாக்ஷீ ப்³ருʼஹத்³பா⁴நு: ஸர்வவித்ஸர்வமங்க³ள: ॥ 7 ॥

ஶாந்த: ஸத்ய: ஸம: பூர்ணோ ஹ்யேகாகீ கமலாபதி: ।
ராமோ ராமப்ரியஶ்சைவ விராமோ ராமகாரணம் ॥ 8 ॥

ஶுத்³தா⁴த்மா பாவநோঽநந்த: ப்ரதீத: பரமார்த²ப்⁴ருʼத் ।
ஹம்ஸஸாக்ஷீ விபு⁴ஶ்சைவ ப்ரபு:⁴ ப்ரலய இத்யபி ॥ 9 ॥

ஸித்³தா⁴த்மா பரமாத்மா ச ஸித்³தா⁴நாம் பரமா க³தி: ॥

ஸித்³தி⁴ஸித்³த⁴ஸ்ததா² ஸாத்⁴ய: ஸாத⁴நோ ஹ்யுத்தமஸ்ததா² ॥ 10 ॥

ஸுலக்ஷண: ஸுமேதா⁴வீ வித்³யாவாந்விக³தாந்தர: ।
விஜ்வரஶ்ச மஹாபா³ஹுர்ப³ஹுலாநந்த³வர்த⁴ந: ॥ 11 ॥

அவ்யக்தபுருஷ: ப்ராஜ்ஞ: பரஜ்ஞ: பரமார்த²த்³ருʼக் ।
பராபரவிநிர்முக்தோ யுக்தஸ்தத்த்வப்ரகாஶவாந் ॥ 12 ॥

த³யாவாந்ப⁴க³வாந்பா⁴வீ பா⁴வாத்மா பா⁴வகாரண: ।
ப⁴வஸந்தாபநாஶஶ்ச புஷ்பவாந்பண்டி³தோ பு³த:⁴ ॥ 13 ॥

ப்ரத்யக்ஷவஸ்துர்விஶ்வாத்மா ப்ரத்யக்³ப்³ரஹ்ம ஸநாதந: ।
ப்ரமாணவிக³தஶ்சைவ ப்ரத்யாஹாரநியோஜக: ॥ 14 ॥

ப்ரணவ: ப்ரணவாதீத: ப்ரமுக:² ப்ரலயாத்மக: ।
ம்ருʼத்யுஞ்ஜயோ விவிக்தாத்மா ஶங்கராத்மா பரோ வபு: ॥ 15 ॥

பரமஸ்தநுவிஜ்ஞேய: பரமாத்மநி ஸம்ஸ்தி²த: ।
ப்ரபோ³த⁴கலநாதா⁴ர: ப்ரபா⁴வப்ரவரோத்தம: ॥ 16 ॥

சித³ம்ப³ரஶ்சித்³விலாஸஶ்சிதா³காஶஶ்சிது³த்தம: ।
சித்தசைதந்யசித்தாத்மா தே³வாநாம் பரமா க³தி: ॥ 17 ॥

அசேத்யஶ்சேதநாதா⁴ரஶ்சேதநாசித்தவிக்ரம: ।
சித்தாத்மா சேதநாரூபோ லஸத்பங்கஜலோசந: ॥ 18 ॥

பரப்³ரஹ்ம பரம் ஜ்யோதி: பரம் தா⁴ம பரந்தப: ।
பரம் ஸூத்ரம் பரம் தந்த்ரம் பவித்ரம் பரமோஹவாந் ॥ 19 ॥

க்ஷேத்ரஜ்ஞ: க்ஷேத்ரக:³ க்ஷேத்ர: க்ஷேத்ராதா⁴ர: புரஞ்ஜந: ।
க்ஷேத்ரஶூந்யோ லோகஸாக்ஷீ க்ஷேத்ரவாந்ப³ஹுநாயக: ॥ 20 ॥

யோகே³ந்தோ³ யோக³பூஜ்யஶ்ச யோக³ ஆத்மவிதா³ம் ஶுசி: ।
யோக³மாயாத⁴ர: ஸ்தா²ணுரசல: கமலாபதி: ॥ 21 ॥

யோகே³ஶோ யோக³நிர்மாதா யோக³ஜ்ஞாநப்ரகாஶந: ।
யோக³பாலோ லோகபால: ஸம்ஸாரதமநாஶந: ॥ 22 ॥

கு³ஹ்யோ கு³ஹ்யதமோ கு³ப்தோ முக்தோ யுக்த: ஸநாதந: ।
க³ஹநோ க³க³நாகாரோ க³ம்பீ⁴ரோ க³ணநாயக: ॥ 23 ॥

கோ³விந்தோ³ கோ³பதிர்கோ³ப்தா கோ³பா⁴கோ³ பா⁴வஸம்ஸ்தி²த: ।
கோ³ஸாக்ஷீ கோ³தமாரிஶ்ச கா³ந்தா⁴ரோ க³க³நாக்ருʼதி: ॥ 24 ॥

யோக³யுக்தோ போ⁴க³யுக்த: ஶங்காமுக்தஸமாதி⁴மாந் ।
ஸஹஜ: ஸகலேஶாந: கார்தவீர்யவரப்ரத:³ ॥ 25 ॥

ஸரஜா விரஜா: பும்ஸோ பாவந: பாபநாஶந: । புமாந்
பராவரவிநிர்முக்த: பரஞ்ஜ்யோதி: புராதந: ॥ 26 ॥

நாநாஜ்யோதிரநேகாத்மா ஸ்வயஞ்ஜ்யோதி: ஸதா³ஶிவ: ।
தி³வ்யஜ்யோதிர்மயஶ்சைவ ஸத்யவிஜ்ஞாநபா⁴ஸ்கர: ॥ 27 ॥

நித்யஶுத்³த:⁴ பர: பூர்ண: ப்ரகாஶ: ப்ரகடோத்³ப⁴வ: ।
ப்ரமாத³விக³தஶ்சைவ பரேஶ: பரவிக்ரம: ॥ 28 ॥

யோகீ³ யோகோ³ யோக³பஶ்ச யோகா³ப்⁴யாஸப்ரகாஶந: ।
யோக்தா மோக்தா விதா⁴தா ச த்ராதா பாதா நிராயுத்⁴ய: ॥ 29 ॥

நித்யமுக்தோ நித்யயுக்த: ஸத்ய: ஸத்யபராக்ரம: ।
ஸத்த்வஶுத்³தி⁴கர: ஸத்த்வஸ்ததா² ஸத்த்வம்ப்⁴ருʼதாம் க³தி: ॥ 30 ॥

ஶ்ரீத⁴ர: ஶ்ரீவபு: ஶ்ரீமாந் ஶ்ரீநிவாஸோঽமரார்சித: ।
ஶ்ரீநிதி:⁴ ஶ்ரீபதி: ஶ்ரேஷ்ட:² ஶ்ரேயஸ்கஶ்சரமாஶ்ரய: ॥ 31 ॥

த்யாகீ³ த்யாகா³ர்த²ஸம்பந்நஸ்த்யாகா³த்மா த்யாக³விக்³ரஹ: ।
த்யாக³லக்ஷணஸித்³தா⁴த்மா த்யாக³ஜ்ஞஸ்த்யாக³காரண: ॥ 32 ॥

போ⁴கோ³ போ⁴க்தா ததா² போ⁴க்³யோ போ⁴க³ஸாத⁴நகாரண: ।
போ⁴கீ³ போ⁴கா³ர்த²ஸம்பந்நோ போ⁴க³ஜ்ஞாநப்ரகாஶந: ॥ 33 ॥

கேவல: கேஶவ: க்ருʼஷ்ண: கம்வாஸா: கமலாலய: ।
கமலாஸநபூஜ்யஶ்ச ஹரிரஜ்ஞாநக²ண்ட³ந: ॥ 34 ॥

மஹாத்மா மஹதா³தி³ஶ்ச மஹேஶோத்தமவந்தி³த: ।
மநோபு³த்³தி⁴விஹீநாத்மா மாநாத்மா மாநவாதி⁴ப: ॥ 35 ॥

பு⁴வநேஶோ விபூ⁴திஶ்ச த்⁴ருʼதிர்மேதா⁴ ஸ்ம்ருʼதிர்த³யா ।
து:³க²தா³வாநலோ பு³த்³த:⁴ ப்ரபு³த்³த:⁴ பரமேஶ்வர: ॥ 36 ॥

காமஹா க்ரோத⁴ஹா சைவ த³ம்ப⁴த³ர்பமதா³பஹ: ।
அஜ்ஞாநபதிமிராரிஶ்ச ப⁴வாரிர்பு⁴வநேஶ்வர: ॥ 37 ॥

ரூபகுத்³ரூபப்⁴ருʼத்³ரூபீ ரூபாத்மா ரூபகாரண: ।
ரூபஜ்ஞோ ரூபஸாக்ஷீ ச நாமரூபோ கு³ணாந்தக: ॥ 38 ॥

அப்ரமேய: ப்ரமேயஶ்ச ப்ரமாணம் ப்ரணவாஶ்ரய: ।
ப்ரமாணரஹிதோঽசிந்த்யஶ்சேதநாவிக³தோঽஜர: ॥ 39 ॥

அக்ஷரோঽக்ஷரமுக்தஶ்ச விஜ்வரோ ஜ்வரநாஶந: ।
விஶிஷ்டோ வித்தஶாஸ்த்ரீ ச த்³ருʼஷ்டோ த்³ருʼஷ்டாந்தவர்ஜித: ॥ 40 ॥

கு³ணேஶோ கு³ணகாயஶ்ச கு³ணாத்மா க³ணபா⁴வந: ।
அநந்தகு³ணஸம்பந்நோ கு³ணக³ர்போ⁴ கு³ணாதி⁴ப: ॥ 41 ॥

க³ணேஶோ கு³ணநாத²ஶ்ச கு³ணாத்மா க³ணபா⁴வந: ।
க³ணப³ந்து⁴ர்விவேகாத்மா கு³ணயுக்த: பராக்ரமீ ॥ 42 ॥

அதர்க்ய: க்ரதுரக்³நிஶ்ச க்ருʼதஜ்ஞ: ஸப²லாஶ்ரய: ।
யஜ்ஞஶ்ச யஜ்ஞப²ல்தோ³ யஜ்ஞ இஜ்யோঽமரோத்தம: ॥ 43 ॥

ஹிரண்யக³ர்ப:⁴ ஶ்ரீக³ர்ப:⁴ க²க³ர்ப:⁴ குணபேஶ்வர: ।
மாயாக³ர்போ⁴ லோகக³ர்ப:⁴ ஸ்வயம்பூ⁴ர்பு⁴வநாந்தக: ॥ 44 ॥

நிஷ்பாபோ நிபி³டோ³ நந்தீ³ போ³தீ⁴ போ³த⁴ஸமாஶ்ரய: ।
போ³தா⁴த்மா போ³த⁴நாத்மா ச பே⁴த³வைதண்ட³க²ண்ட³ந: ॥ 45 ॥

ஸ்வாபா⁴வ்யோ பா⁴வநிர்முக்தோ வ்யக்தோঽவ்யக்தஸமாஶ்ரய: ।
நித்யத்ருʼப்தோ நிராபா⁴ஸோ நிர்வாண: ஶரண: ஸுஹ்ருʼத் ॥ 46 ॥

கு³ஹ்யேஶோ கு³ணக³ம்பீ⁴ரோ கு³ணதோ³ஷநிவாரண: ।
கு³ணஸங்க³விஹீநஶ்ச யோகா³ரேர்த³ர்பநாஶந: ॥ 47 ॥

ஆநந்த:³ பரமாநந்த:³ ஸ்வாநந்த³ஸுக²வர்த⁴ந: ।
ஸத்யாநந்த³ஶ்சிதா³நந்த:³ ஸர்வாநந்த³பராயண: ॥ 48 ॥

ஸத்³ரூப: ஸஹஜ: ஸத்ய: ஸ்வாநந்த:³ ஸுமநோஹர: ।
ஸர்வ: ஸர்வாந்தரஶ்சைவ பூர்வாத்பூர்வதரஸ்ததா² ॥ 49 ॥

க²மய: க²பர: கா²தி:³ க²ம்ப்³ரஹ்ம க²தநு: க²க:³ ।
க²வாஸா: க²விஹீநஶ்ச க²நிதி:⁴ க²பராஶ்ரய: ॥ 50 ॥

அநந்தஶ்சாதி³ரூபஶ்ச ஸூர்யமண்ட³லமத்⁴யக:³ ।
அமோக:⁴ பரமாமோக:⁴ பரோக்ஷ: வரத:³ கவி: ॥ 51 ॥

விஶ்வசக்ஷுர்விஶ்வஸாக்ஷீ விஶ்வபா³ஹுர்த⁴நேஶ்வர: ।
த⁴நஞ்ஜயோ மஹாதேஜாஸ்தேஜிஷ்ட²ஸ்தைஜஸ: ஸுகீ² ॥ 52 ॥

ஜ்யோதிர்ஜ்யோதிர்மயோ ஜேதா ஜ்யோதிஷாம் ஜ்யோதிராத்மக: ।
ஜ்யோதிஷாமபி ஜ்யோதிஶ்ச ஜநகோ ஜநமோஹந: ॥ 53 ॥

ஜிதேந்த்³ரியோ ஜிதக்ரோதோ⁴ ஜிதாத்மா ஜிதமாநஸ: ।
ஜிதஸங்கோ³ ஜிதப்ராணோ ஜிதஸம்ஸாரவாஸந: ॥ 54 ॥

நிர்வாஸநோ நிராலம்போ³ நிர்யோக³க்ஷேமவர்ஜித: ।
நிரீஹோ நிரஹங்காரோ நிராஶீர்நிருபாதி⁴க: ॥ 55 ॥

நித்யபோ³தோ⁴ விவிக்தாத்மா விஶுத்³தோ⁴த்தமகௌ³ரவ: ।
வித்³யார்தீ² பரமார்தீ² ச ஶ்ரத்³தா⁴ர்தீ² ஸாத⁴நாத்மக: ॥ 56 ॥

ப்ரத்யாஹாரீ நிராஹாரீ ஸர்வாஹாரபராயண: ।
நித்யஶுத்³தோ⁴ நிராகாங்க்ஷீ பாராயணபராயண: ॥ 57 ॥

அணோரணுதர: ஸூக்ஷ்ம: ஸ்தூ²ல: ஸ்தூ²லதரஸ்ததா² ।
ஏகஸ்ததா²ঽநேகரூபோ விஶ்வரூப: ஸநாதந: ॥ 58 ॥

நைகரூபோ விரூபாத்மா நைகபோ³த⁴மயோঽபி ச ।
நைகநாமமயஶ்சைவ நைகவித்³யாவிவர்த⁴ந: ॥ 59 ॥

ஏகஶ்சைகாந்திகஶ்சைவ நாநாபா⁴வவிவர்ஜித: ।
ஏகாக்ஷரஸ்ததா² பீ³ஜ: பூர்ணபி³ம்ப:³ ஸநாதந: ॥ 60 ॥

மந்த்ரவீர்யோ மந்த்ரபீ³ஜ: ஶாஸ்த்ரவீர்யோ ஜக³த்பதி: ।
நாநாவீர்யத⁴ரஶ்சைவ ஶக்ரேஶ: ப்ருʼதி²வீபதி: ॥ 61 ॥

ப்ராணேஶ: ப்ராணத:³ ப்ராண: ப்ராணாயாமபராயண: ।
ப்ராணபஞ்சகநிர்முக்த: கோஶபஞ்சகவர்ஜித: ॥ 62 ॥

நிஶ்சலோ நிஷ்கலோঽஸங்கோ³ நிஷ்ப்ரபஞ்சோ நிராமய: ।
நிராதா⁴ரோ நிராகாரோ நிர்விகாரோ நிரஞ்ஜந: ॥ 63 ॥

நிஷ்ப்ரதீதோ நிராபா⁴ஸோ நிராஸக்தோ நிராகுல: ।
நிஷ்டா²ஸர்வக³தஶ்சைவ நிராரம்போ⁴ நிராஶ்ரய: ॥ 64 ॥

நிரந்தர: ஸத்த்வகோ³ப்தா ஶாந்தோ தா³ந்தோ மஹாமுநி: ।
நி:ஶப்³த:³ ஸுக்ருʼத: ஸ்வஸ்த:² ஸத்யவாதீ³ ஸுரேஶ்வர: ॥ 65 ॥

ஜ்ஞாநதோ³ ஜ்ஞாநவிஜ்ஞாநீ ஜ்ஞாநாத்மாঽঽநந்த³பூரித: ।
ஜ்ஞாநயஜ்ஞவிதா³ம் த³க்ஷோ ஜ்ஞாநாக்³நிர்ஜ்வலநோ பு³த:⁴ ॥ 66 ॥

த³யாவாந்ப⁴வரோகா³ரிஶ்சிகித்ஸாசரமாக³தி: ।
சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யஸ்த²ஶ்சந்த்³ரகோடிஸுஶீதல: ॥ 67 ॥

யந்தக்ருʼத்பரமோ யந்த்ரீ யந்த்ராரூட⁴பராஜித: ।
யந்த்ரவித்³யந்த்ரவாஸஶ்ச யந்த்ராதா⁴ரோ த⁴ராத⁴ர: ॥ 68 ॥

தத்த்வஜ்ஞஸ்தத்த்வபூ⁴தாத்மா மஹத்தத்த்வப்ரகாஶந: ।
தத்த்வஸங்க்²யாநயோக³ஜ்ஞ: ஸாங்க்²யஶாஸ்த்ரப்ரவர்தக: ॥ 69 ॥

அநந்தவிக்ரமோ தே³வோ மாத⁴வஶ்ச த⁴நேஶ்வர: ।
ஸாது:⁴ ஸாது⁴வரிஷ்டா²த்மா ஸாவதா⁴நோঽமரோத்தம: ॥ 70 ॥

நி:ஸங்கல்போ நிராதா⁴ரோ து³ர்த⁴ரோ ஹ்யாத்மவித்பதி: ।
ஆரோக்³யஸுக²த³ஶ்சைவ ப்ரவரோ வாஸவஸ்ததா² ॥ 71 ॥

பரேஶ: பரமோதா³ர: ப்ரத்யக்சைதந்யது³ர்க³ம: ।
து³ராத⁴ர்ஷோ து³ராவாஸோ தூ³ரத்வபரிநாஶந: ॥ 72 ॥

வேத³வித்³வேத³க்ருʼத்³வேதோ³ வேதா³த்மா விமலாஶய: ।
விவிக்தஸேவீ ச ஸம்ஸாரஶ்ரமநாஶநஸ்ததா² ॥ 73 ॥

ப்³ரஹ்மயோநிர்ப்³ருʼஹத்³யோநிர்விஶ்வயோநிர்விதே³ஹவாந் ।
விஶாலாக்ஷோ விஶ்வநாதோ² ஹாடகாங்க³த³பூ⁴ஷண: ॥ 74 ॥

அபா³த்⁴யோ ஜக³தா³ராத்⁴யோ ஜக³தா³ர்ஜவபாலந: ।
ஜநவாந்த⁴நவாந்த⁴ர்மீ த⁴ர்மகோ³ த⁴ர்மவர்த⁴ந: ॥ 75 ॥

அம்ருʼத: ஶாஶ்வத: ஸாத்³ய: ஸித்³தி⁴த:³ ஸுமநோஹர: ।
க²லுப்³ரஹ்மக²லுஸ்தா²நோ முநீநாம் பரமா க³தி: ॥ 76 ॥

உபத்³ரஷ்டா ததா² ஶ்ரேஷ்ட:² ஶுசிர்பூ⁴தோ ஹ்யநாமய: ।
வேத³ஸித்³தா⁴ந்தவேத்³யஶ்ச மாநஸாஹ்லாத³வர்த⁴ந: ॥ 77 ॥

தே³ஹத³ந்யோ கு³ணாத³ந்யோ லோகாத³ந்யோ விவேகவித் ।
து³ஷ்டஸ்வப்நஹரஶ்சைவ கு³ருர்கு³ருவரோத்தம: ॥ 78 ॥

கர்மீ கர்மவிநிர்முக்த: ஸம்ந்யாஸீ ஸாத⁴கேஶ்வர: ।
ஸர்வபா⁴வவிஹீநஶ்ச த்ருʼஷ்ணாஸங்க³நிவாரக: ॥ 79 ॥

த்யாகீ³ த்யாக³வபுஸ்த்யாக³ஸ்த்யாக³தா³நவிவர்ஜித: ।
த்யாக³காரணத்யாகா³த்மா ஸத்³கு³ரு: ஸுக²தா³யக: ॥ 80 ॥

த³க்ஷோ த³க்ஷாதி³வந்த்³யஶ்ச ஜ்ஞாநவாத³ப்ரவர்தக: ।
ஶப்³த³ப்³ரஹ்மமயாத்மா ச ஶப்³த³ப்³ரஹ்மப்ரகாஶவாந் ॥ 81 ॥

க்³ரஸிஷ்ணு: ப்ரப⁴விஷ்ணுஶ்ச ஸஹிஷ்ணுர்விக³தாந்தர: ।
வித்³வத்தமோ மஹாவந்த்³யோ விஶாலோத்தமவாங்முநி: ॥ 82 ॥

ப்³ரஹ்மவித்³ப்³ரஹ்மபா⁴வஶ்ச ப்³ரஹ்மர்ஷிர்பா³ஹ்மணப்ரிய: ।
ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மப்ரகாஶாத்மா ப்³ரஹ்மவித்³யாப்ரகாஶந: ॥ 83 ॥

அத்ரிவம்ஶப்ரபூ⁴தாத்மா தாபஸோத்தமவந்தி³த: ।
ஆத்மவாஸீ விதே⁴யாத்மா ஹ்யத்ரிவம்ஶவிவர்த⁴ந: ॥ 84 ॥

ப்ரவர்தநோ நிவ்ருʼத்தாத்மா ப்ரலயோத³கஸந்நிப:⁴ ।
நாராயணோ மஹாக³ர்போ⁴ பா⁴ர்க³வப்ரியக்ருʼத்தம: ॥ 85 ॥

ஸங்கல்பது:³க²த³லந: ஸம்ஸாரதமநாஶந: ।
த்ரிவிக்ரமஸ்த்ரிதா⁴காரஸ்த்ரிமூர்திஸ்த்ரிகு³ணாத்மக: ॥ 86 ॥

பே⁴த³த்ரயஹரஶ்சைவ தாபத்ரயநிவாரக: ।
தோ³ஷத்ரயவிபே⁴தீ³ ச ஸம்ஶயார்ணவக²ண்ட³ந: ॥ 87 ॥

அஸம்ஶயஸ்த்வஸம்மூடோ⁴ ஹ்யவாதீ³ ராஜநந்தி³த: ।
ராஜயோகீ³ மஹாயோகீ³ ஸ்வபா⁴வக³லிதஸ்ததா² ॥ 88 ॥

புண்யஶ்லோக: பவித்ராங்க்⁴ரிர்த்⁴யாநயோக³பராயண: ।
த்⁴யாநஸ்தோ² த்⁴யாநக³ம்யஶ்ச விதே⁴யாத்மா புராதந: ॥ 89 ॥

அவிஜ்ஞேயோ ஹ்யந்தராத்மா முக்²யபி³ம்ப³ஸநாதந: ।
ஜீவஸஞ்ஜீவநோ ஜீவஶ்சித்³விலாஸஶ்சிதா³ஶ்ரய: ॥ 90 ॥

மஹேந்த்³ரோঽமரமாந்யஶ்ச யோகே³ந்த்³ரோ யோக³வித்தம: ।
யோக³த⁴ர்மஸ்ததா² யோக³ஸ்தத்த்வஸ்தத்த்வவிநிஶ்சய: ॥ 91 ॥

நைகபா³ஹுரநந்தாத்மா நைகநாமபராக்ரம: ।
நைகாக்ஷீ நைகபாத³ஶ்ச நாத²நாதோ²த்தமோத்தம: ॥ 92 ॥

ஸஹஸ்ரஶீர்ஷா புருஷ: ஸஹஸ்ராக்ஷ: ஸஹஸ்ரபாத் ।
ஸஹஸ்ரரூபத்³ருʼக்சைவ ஸஹஸ்ராரமயோத்³த⁴வ: ॥ 93 ॥

த்ரிபாத³புருஷஶ்சைவ த்ரிபாதூ³ர்த்⁴வஸ்ததை²வ ச ।
த்ர்யம்ப³கஶ்ச மஹாவீர்யோ யோக³வீர்யவிஶாரத:³ ॥ 94 ॥

விஜயீ விநயீ ஜேதா வீதராகீ³ விராஜித: ।
ருத்³ரோ ரௌத்³ரோ மஹாபீ⁴ம: ப்ராஜ்ஞமுக்²ய: ஸதா³ஶுசி: ॥ 95 ॥

அந்தர்ஜ்யோதிரநந்தாத்மா ப்ரத்யகா³த்மா நிரந்தர: ।
அரூபஶ்சாத்மரூபஶ்ச ஸர்வபா⁴வவிநிர்வ்ருʼத: ॥ 96 ॥

அந்த: ஶூந்யோ ப³ஹி: ஶூந்ய: ஶூந்யாத்மா ஶூந்யபா⁴வந: ।
அந்த:பூர்ணோ ப³ஹி:பூர்ண: பூர்ணாத்மா பூர்ணபா⁴வந: ॥ 97 ॥

அந்தஸ்த்யாகீ³ ப³ஹிஸ்த்யாகீ³ த்யாகா³த்மா ஸர்வயோக³வாந் ।
அந்தர்யாகீ³ ப³ஹிர்யாகீ³ ஸர்வயோக³பராயண: ॥ 98 ॥

அந்தர்போ⁴கீ³ ப³ஹிர்போ⁴கீ³ ஸர்வபோ⁴க³விது³த்தம: ।
அந்தர்நிஷ்டோ² ப³ஹிர்நிஷ்ட:² ஸர்வநிஷ்டா²மயஸ்ததா² ॥ 99 ॥

பா³ஹ்யாந்தரவிமுக்தஶ்ச பா³ஹ்யாந்தரவிவர்ஜித: ।
ஶாந்த: ஶுத்³தோ⁴ விஶுத்³த⁴ஶ்ச நிர்வாண: ப்ரக்ருʼதே: பர: ॥ 100 ॥

அகால: காலநேமீ ச காலகாலோ ஜநேஶ்வர: ।
காலாத்மா காலகர்தா ச காலஜ்ஞ: காலநாஶந: ॥ 101 ॥

கைவல்யபத³தா³தா ச கைவல்யஸுக²தா³யக: ।
கைவல்யகலநாதா⁴ரோ நிர்ப⁴ரோ ஹர்ஷவர்த⁴ந: ॥ 102 ॥

ஹ்ருʼத³யஸ்தோ² ஹ்ருʼஷீகேஶோ கோ³விந்தோ³ க³ர்ப⁴வர்ஜித: ।
ஸகலாக³மபூஜ்யஶ்ச நிக³மோ நிக³மாஶ்ரய: ॥ 103 ॥

பராஶக்தி: பராகீர்தி: பராவ்ருʼத்திர்நிதி⁴ஸ்ம்ருʼதி: ।
பராவித்³யா பராக்ஷாந்திர்விப⁴க்திர்யுக்தஸத்³க³தி: ॥ 104 ॥

ஸ்வப்ரகாஶ: ப்ரகாஶாத்மா பரஸம்வேத³நாத்மக: ।
ஸ்வஸேவ்ய: ஸ்வவிதா³ம் ஸ்வாத்மா ஸ்வஸம்வேத்³யோঽநக:⁴ க்ஷமீ ॥ 105 ॥

ஸ்வாநுஸந்தா⁴நஶீலாத்மா ஸ்வாநுஸந்தா⁴நகோ³சர: ।
ஸ்வாநுஸந்தா⁴நஶூந்யாத்மா ஸ்வாநுஸந்தா⁴நாஶ்ரயஸ்ததா² ॥ 106 ॥

ஸ்வபோ³த⁴த³ர்பணோঽப⁴ங்க:³ கந்த³ர்பகுலநாஶந: ।
ப்³ரஹ்மசாரீ ப்³ரஹ்மவேத்தா ப்³ராஹ்மணோ ப்³ரஹ்மவித்தம: ॥ 107 ॥

தத்த்வபோ³த:⁴ ஸுதா⁴வர்ஷ: பாவந: பாபபாவக: ।
ப்³ரஹ்மஸூத்ரவிதே⁴யாத்மா ப்³ரஹ்மஸூத்ரார்த⁴நிர்ணய: ॥ 108 ॥

ஆத்யந்திகோ மஹாகல்ப: ஸங்கல்பாவர்தநாஶந: ।
ஆதி⁴வ்யாதி⁴ஹரஶ்சைவ ஸம்ஶயார்ணவஶோஷக: ॥ 109 ॥

தத்த்வாத்மஜ்ஞாநஸந்தே³ஶோ மஹாநுப⁴வபா⁴வித: ।
ஆத்மாநுப⁴வஸம்பந்ந: ஸ்வாநுபா⁴வஸுகா²ஶ்ரய: ॥ 110 ॥

அசிந்த்யஶ்ச ப்³ருʼஹத்³பா⁴நு: ப்ரமதோ³த்கர்ஷநாஶந: ।
அநிகேதப்ரஶாந்தாத்மா ஶூந்யவாஸோ ஜக³த்³வபு: ॥ 111 ॥

சித்³க³திஶ்சிந்மயஶ்சக்ரீ மாயாசக்ரப்ரவர்தக: ।
ஸர்வவர்ணவிதா³ரம்பீ⁴ ஸர்வாரம்ப⁴பராயண: ॥ 112 ॥

புராண: ப்ரவரோ தா³தா ஸுந்த³ர: கநகாங்க³தீ³ ।
அநிஸூயாத்மஜோ த³த்த: ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வகாமத:³ ॥ 113 ॥

காமஜித்காமபாலஶ்ச காமீ காமப்ரதா³க³ம: ।
காமவாந்காமபோஷஶ்ச ஸர்வகாமநிவர்தக: ॥ 114 ॥

ஸர்வகர்மப²லோத்பத்தி: ஸர்வகாமப²லப்ரத:³ ।
ஸர்வகர்மப²லை: பூஜ்ய: ஸர்வகர்மப²லாஶ்ரய: ॥ 115 ॥

விஶ்வகர்மா க்ருʼதாத்மா ச க்ருʼதஜ்ஞ: ஸர்வஸாக்ஷிக: ।
ஸர்வாரம்ப⁴பரித்யாகீ³ ஜடோ³ந்மத்தபிஶாசவாந் ॥ 116 ॥

பி⁴க்ஷுர்பி⁴க்ஷாகரஶ்சைவ பை⁴க்ஷாஹாரீ நிராஶ்ரமீ ।
அகூலஶ்சாநுகூலஶ்ச விகலோ ஹ்யகலஸ்ததா² ॥ 117 ॥

ஜடிலோ வநசாரீ ச த³ண்டீ³ முண்டீ³ ச க³ண்ட³வாந் ।
தே³ஹத⁴ர்மவிஹீநாத்மா ஹ்யேகாகீ ஸங்க³வர்ஜித: ॥ 118 ॥

ஆஶ்ரம்யநாஶ்ரமாரம்போ⁴ঽநாசாரீ கர்மவர்ஜித: ।
அஸந்தே³ஹீ ச ஸந்தே³ஹீ ந கிஞ்சிந்ந ச கிஞ்சந: ॥ 119 ॥

ந்ருʼதே³ஹீ தே³ஹஶூந்யஶ்ச நாபா⁴வீ பா⁴வநிர்க³த: ।
நாப்³ரஹ்மச பரப்³ரஹ்ம ஸ்வயமேவ நிராகுல: ॥ 120 ॥

அநக⁴ஶ்சாகு³ருஶ்சைவ நாத²நாதோ²த்தமோ கு³ரு: ।
த்³விபு⁴ஜ: ப்ராக்ருʼதஶ்சைவ ஜநகஶ்ச பிதாமஹ: ॥ 121 ॥

அநாத்மா ந ச நாநாத்மா நீதிர்நீதிமதாம் வர: ।
ஸஹஜ: ஸத்³ருʼஶ: ஸித்³த⁴ஶ்சைகஶ்சிந்மாத்ர ஏவ ச ॥ 122 ॥

ந கர்தாபி ச கர்தா ச போ⁴க்தா போ⁴க³விவர்ஜித: ।
துரீயஸ்துரீயாதீத: ஸ்வச்ச:² ஸர்வமயஸ்ததா² ॥ 123 ॥

ஸர்வாதி⁴ஷ்டா²நரூபஶ்ச ஸர்வத்⁴யேயவிவர்ஜித: ।
ஸர்வலோகநிவாஸாத்மா ஸகலோத்தமவந்தி³த: ॥ 124 ॥

தே³ஹப்⁴ருʼத்³தே³ஹக்ருʼச்சைவ தே³ஹாத்மா தே³ஹபா⁴வந: ।
தே³ஹீ தே³ஹவிப⁴க்தஶ்ச தே³ஹபா⁴வப்ரகாஶந: ॥ 125 ॥

லயஸ்தோ² லயவிச்சைவ லயாபா⁴வஶ்ச போ³த⁴வாந் ।
லயாதீதோ லயஸ்யாந்தோ லயபா⁴வநிவாரண: ॥ 126 ॥

விமுக:² ப்ரமுக²ஶ்சைவ ப்ரத்யங்முக²வதா³சரீ ।
விஶ்வபு⁴க்³விஶ்வத்⁴ருʼக்³விஶ்வோ விஶ்வக்ஷேமகரஸ்தத்ஜா ॥ 127 ॥

அவிக்ஷிப்தோঽப்ரமாதீ³ ச பரர்த்³தி:⁴ பரமார்த²த்³ருʼக் ।
ஸ்வாநுபா⁴வவிஹீநஶ்ச ஸ்வாநுபா⁴வப்ரகாஶந: ॥ 128 ॥

நிரிந்த்³ரியஶ்ச நிர்பு³த்³தி⁴ர்நிராபா⁴ஸோ நிராக்ருʼத: ।
நிரஹங்காரஶ்சரூபாத்மா நிர்வபு: ஸகலாஶ்ரய: ॥ 129 ॥

ஶோகது:³க²ஹரஶ்சைவ போ⁴க³மோக்ஷப²லப்ரத:³ ।
ஸுப்ரஸந்நஸ்ததா² ஸூக்ஷ்ம: ஶப்³த³ப்³ரஹ்மார்த²ஸங்க்³ரஹ: ॥ 130 ॥

ஆக³மாபாயஶூந்யஶ்ச ஸ்தா²நத³ஶ்ச ஸதாங்க³தி: ।
அக்ருʼத: ஸுக்ருʼதஶ்சைவ க்ருʼதகர்மா விநிர்வ்ருʼத: ॥ 131 ॥

பே⁴த³த்ரயவரஶ்சைவ தே³ஹத்ரயவிநிர்க³த: ।
ஸர்வகாமமயஶ்சைவ ஸர்வகாமநிவர்தக: ॥ 132 ॥

ஸித்³தே⁴ஶ்வரோঽஜர: பஞ்சபா³ணத³ர்பஹுதாஶந: ।
சதுரக்ஷரபீ³ஜாத்மா ஸ்வபூ⁴ஶ்சித்கீர்திபூ⁴ஷண: ॥ 133 ॥

அகா³த⁴பு³த்³தி⁴ரக்ஷுப்³த⁴ஶ்சந்த்³ரஸூர்யாக்³நிலோசந: ।
யமத³ம்ஷ்ட்ரோঽதிஸம்ஹர்தா பரமாநந்த³ஸாக³ர: ॥ 134 ॥

லீலாவிஶ்வம்ப⁴ரோ பா⁴நுர்பை⁴ரவோ பீ⁴மலோசந: ।
ப்³ரஹ்மசர்யாம்ப³ர: காலஸ்த்வசலஶ்சலநாந்தக: ॥ 135 ॥

ஆதி³தே³வோ ஜக³த்³யோநிர்வாஸவாரிவிமர்த³ந: ।
விகர்மகர்மகர்மஜ்ஞோঽநந்யக³மகோঽக³ம: ॥ 136 ॥

அப³த்³த⁴கர்மஶூந்யஶ்ச காமராக³குலக்ஷய: ।
யோகா³ந்த⁴காரமத²ந: பத்³மஜந்மாதி³வந்தி³த: ॥ 137 ॥

ப⁴க்தகாமோঽக்³ரஜஶ்சக்ரீ பா⁴வநிர்பா⁴வபா⁴வக: ।
பே⁴தா³ந்தகோ மஹாநக்³ர்யோ நிகூ³ஹோ கோ³சராந்தக: ॥ 138 ॥

காலாக்³நிஶமந: ஶங்க²சக்ரபத்³மக³தா³த⁴ர: ।
தீ³ப்தோ தீ³நபதி: ஶாஸ்தா ஸ்வச்ச²ந்தோ³ முக்திதா³யக: ॥ 139 ॥

வ்யோமத⁴ர்மாம்ப³ரோ பே⁴த்தா ப⁴ஸ்மதா⁴ரீ த⁴ராத⁴ர: ।
த⁴ர்மகு³ப்தோঽந்வயாத்மா ச வ்யதிரேகார்த²நிர்ணய: ॥ 140 ॥

ஏகாநேககு³ணாபா⁴ஸாபா⁴ஸநிர்பா⁴ஸவர்ஜித: ।
பா⁴வாபா⁴வஸ்வபா⁴வாத்மா பா⁴வாபா⁴வவிபா⁴வவித் ॥ 141 ॥

யோகி³ஹ்ருʼத³யவிஶ்ராமோঽநந்தவித்³யாவிவர்த⁴ந: ।
விக்⁴நாந்தகஸ்த்ரிகாலஜ்ஞஸ்தத்த்வாத்மா ஜ்ஞாநஸாக³ர: ॥ 142 ॥

இதீத³ம் த³த்தஸாஹஸ்ரம் ஸாயம் ப்ராத: படே²த்து ய: ।
ஸ இஹாமுத்ர லப⁴தே நிர்வாணம் பரமம் ஸுக²ம் ॥ 143 ॥

கு³ருவாரே த³த்தப⁴க்தோ ப⁴க்திபா⁴வஸமந்வித: ।
படே²த்ஸதை³வ தோ ஹ்யேதத்ஸ லபே⁴ச்சிந்திதம் த்⁴ருவம் ॥ 144 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³த³த்தாத்ரேயபுராணோக்தம்
ஶ்ரீமத்³த³த்தாத்ரேயஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read 1000 Names of Shri Dattatreya 2:

1000 Names of Sri Dattatreya | Sahasranama Stotram 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top