Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Dattatreya | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Telugu

Shri Dattatreyasahasranamastotram 2 Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీదత్తాత్రేయసహస్రనామస్తోత్రమ్ ౨ ॥

నిఖిలాగమతత్త్వజ్ఞ బ్రహ్మజ్ఞానపరాయణ ।
వదాస్మాకం ముక్త్యుపాయం సూత సర్వోపకారకమ్ ॥ ౧ ॥

సర్వదేవేషు కో దేవః సద్యో మోక్షప్రదో భవేత్ ।
కో మనుర్వా భవేత్తస్య సద్యః ప్రీతికరో ధ్రువమ్ ॥ ౨ ॥

సూత ఉవాచ –
నిగమాగమతత్త్వజ్ఞో హ్యవధూతశ్చిదమ్బరః ।
భక్తవాత్సల్యప్రవణో దత్త ఏవ హి కేవలః ॥ ౩ ॥

సదా ప్రసన్నవదనో భక్తచిన్తైకతత్పరః ।
తస్య నామాన్యనన్తాని వర్తన్తేఽథాప్యదః పరమ్ ॥ ౪ ॥

దత్తస్య నామసాహస్రం తస్య ప్రీతివివర్ధనమ్ ।
యస్త్విదం పఠతే నిత్యం దత్తాత్రేయైకమానసః ॥ ౫ ॥

ముచ్యతే సర్వపాపేభ్యః స సస్ద్యో నాత్ర సంశయః ।
అన్తే తద్ధామ సంయాతి పునరావృత్తిదుర్లభమ్ ॥ ౬ ॥

(అస్య శ్రీమద్దత్తాత్రేయసహస్రనామకస్య తు ।
ఋషిర్బ్రహ్మ వినిరిర్దిష్టోనుష్టుప్ఛన్దం ప్రకీర్తిమ్ ॥

దత్తాత్రేయోఽస్యదేవతా దత్తాత్రేయాత్మతారకమ్ ।
దాకారంరేఫసంయుక్తం దత్తబీజముదాహృతమ్ ॥

ద్రామిత్యాది త్రిభిః ప్రోక్తం బీజం శక్తిశ్చ కీలకమ్ ।
షాఅॅఊఘర్ఫు? బీజసంయుక్తైం షడఙ్గన్యాస ఈరితః ॥ ??
పీతామ్బరాలఙ్కృత పృష్ఠభాగం భస్మావగుణ్ఠామలరుక్మదేహమ్ ।
విద్యుత్రభాపిఙ్గజటాభిరామం శ్రీదత్తయోగీశమహం భజామి ॥)

అస్య శ్రీమద్దత్తాత్రేయసహస్రనామస్తోత్రమన్త్రస్య అవధూత ఋషిః ।
అనుష్టుప్ఛన్దః । దిగమ్బరో దేవతా । ఓం బీజమ్ । హ్రీం శక్తిః ।
క్రౌం కీలకమ్ । శ్రీదత్తాత్రేయప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ॥

అథ ధ్యానమ్ –
దిగమ్బరం భస్మవిలేపితాఙ్గం బోధాత్మకం ముక్తికరం పర్సన్నమ్ ।
నిర్మానసం శ్యామతనుం భజేఽహం దత్తాత్రేయం బ్రహ్మసమాధియుక్తమ్ ॥

అథ సహస్రనామస్తోత్రమ్ ।
దత్తాత్రేయో మహోయోగీ యోగేశశ్చామరప్రభుమ్ ।
మునిర్దిగమ్బరో బాలో మాయాముక్తో మదాపహః ॥ ౧ ॥

అవధూతో మహానాథః శఙ్కరోఽమరవల్లభః ।
మహాదేవశ్చాదిదేవః పురాణప్రభురీశ్వరః ॥ ౨ ॥

సత్త్వకృత్సత్త్వభృద్భావః సత్త్వాత్మా సత్త్వసాగరః ।
సత్త్వవిత్సత్త్వసాక్షీ చ సత్త్వసాధ్యోఽమరాధిపః ॥ ౩ ॥

భూతకృద్భూతభృచ్చైవ భూతాత్మా భూతసమ్భవః ।
భూతభావో భవో భూతవిత్తథా భూతకారణః ॥ ౪ ॥

భూతసాక్షీ ప్రభూతిశ్చ భూతానాం పరమా గతిః ।
భూతసఙ్గవిహీనాత్మా భూతాత్మా భూతశఙ్కరః ॥ ౫ ॥

భూతనాథో మహానాథశ్చాదినాథో మహేశ్వరః ।
సర్వభూతనివాసాత్మా భూతసన్తాపనాశనః ॥ ౬ ॥

సర్వాత్మా సర్వభృత్సర్వః సర్వజ్ఞః సర్వనిర్ణయః ।
సర్వసాక్షీ బృహద్భానుః సర్వవిత్సర్వమఙ్గలః ॥ ౭ ॥

శాన్తః సత్యః సమః పూర్ణో హ్యేకాకీ కమలాపతిః ।
రామో రామప్రియశ్చైవ విరామో రామకారణమ్ ॥ ౮ ॥

శుద్ధాత్మా పావనోఽనన్తః ప్రతీతః పరమార్థభృత్ ।
హంససాక్షీ విభుశ్చైవ ప్రభుః ప్రలయ ఇత్యపి ॥ ౯ ॥

సిద్ధాత్మా పరమాత్మా చ సిద్ధానాం పరమా గతిః ॥

సిద్ధిసిద్ధస్తథా సాధ్యః సాధనో హ్యుత్తమస్తథా ॥ ౧౦ ॥

సులక్షణః సుమేధావీ విద్యావాన్విగతాన్తరః ।
విజ్వరశ్చ మహాబాహుర్బహులానన్దవర్ధనః ॥ ౧౧ ॥

అవ్యక్తపురుషః ప్రాజ్ఞః పరజ్ఞః పరమార్థదృక్ ।
పరాపరవినిర్ముక్తో యుక్తస్తత్త్వప్రకాశవాన్ ॥ ౧౨ ॥

దయావాన్భగవాన్భావీ భావాత్మా భావకారణః ।
భవసన్తాపనాశశ్చ పుష్పవాన్పణ్డితో బుధః ॥ ౧౩ ॥

ప్రత్యక్షవస్తుర్విశ్వాత్మా ప్రత్యగ్బ్రహ్మ సనాతనః ।
ప్రమాణవిగతశ్చైవ ప్రత్యాహారనియోజకః ॥ ౧౪ ॥

ప్రణవః ప్రణవాతీతః ప్రముఖః ప్రలయాత్మకః ।
మృత్యుఞ్జయో వివిక్తాత్మా శఙ్కరాత్మా పరో వపుః ॥ ౧౫ ॥

పరమస్తనువిజ్ఞేయః పరమాత్మని సంస్థితః ।
ప్రబోధకలనాధారః ప్రభావప్రవరోత్తమః ॥ ౧౬ ॥

చిదమ్బరశ్చిద్విలాసశ్చిదాకాశశ్చిదుత్తమః ।
చిత్తచైతన్యచిత్తాత్మా దేవానాం పరమా గతిః ॥ ౧౭ ॥

అచేత్యశ్చేతనాధారశ్చేతనాచిత్తవిక్రమః ।
చిత్తాత్మా చేతనారూపో లసత్పఙ్కజలోచనః ॥ ౧౮ ॥

పరబ్రహ్మ పరం జ్యోతిః పరం ధామ పరన్తపః ।
పరం సూత్రం పరం తన్త్రం పవిత్రం పరమోహవాన్ ॥ ౧౯ ॥

క్షేత్రజ్ఞః క్షేత్రగః క్షేత్రః క్షేత్రాధారః పురఞ్జనః ।
క్షేత్రశూన్యో లోకసాక్షీ క్షేత్రవాన్బహునాయకః ॥ ౨౦ ॥

యోగేన్దో యోగపూజ్యశ్చ యోగ ఆత్మవిదాం శుచిః ।
యోగమాయాధరః స్థాణురచలః కమలాపతిః ॥ ౨౧ ॥

యోగేశో యోగనిర్మాతా యోగజ్ఞానప్రకాశనః ।
యోగపాలో లోకపాలః సంసారతమనాశనః ॥ ౨౨ ॥

గుహ్యో గుహ్యతమో గుప్తో ముక్తో యుక్తః సనాతనః ।
గహనో గగనాకారో గమ్భీరో గణనాయకః ॥ ౨౩ ॥

గోవిన్దో గోపతిర్గోప్తా గోభాగో భావసంస్థితః ।
గోసాక్షీ గోతమారిశ్చ గాన్ధారో గగనాకృతిః ॥ ౨౪ ॥

యోగయుక్తో భోగయుక్తః శఙ్కాముక్తసమాధిమాన్ ।
సహజః సకలేశానః కార్తవీర్యవరప్రదః ॥ ౨౫ ॥

సరజా విరజాః పుంసో పావనః పాపనాశనః । పుమాన్
పరావరవినిర్ముక్తః పరఞ్జ్యోతిః పురాతనః ॥ ౨౬ ॥

నానాజ్యోతిరనేకాత్మా స్వయఞ్జ్యోతిః సదాశివః ।
దివ్యజ్యోతిర్మయశ్చైవ సత్యవిజ్ఞానభాస్కరః ॥ ౨౭ ॥

నిత్యశుద్ధః పరః పూర్ణః ప్రకాశః ప్రకటోద్భవః ।
ప్రమాదవిగతశ్చైవ పరేశః పరవిక్రమః ॥ ౨౮ ॥

యోగీ యోగో యోగపశ్చ యోగాభ్యాసప్రకాశనః ।
యోక్తా మోక్తా విధాతా చ త్రాతా పాతా నిరాయుధ్యః ॥ ౨౯ ॥

నిత్యముక్తో నిత్యయుక్తః సత్యః సత్యపరాక్రమః ।
సత్త్వశుద్ధికరః సత్త్వస్తథా సత్త్వమ్భృతాం గతిః ॥ ౩౦ ॥

శ్రీధరః శ్రీవపుః శ్రీమాన్ శ్రీనివాసోఽమరార్చితః ।
శ్రీనిధిః శ్రీపతిః శ్రేష్ఠః శ్రేయస్కశ్చరమాశ్రయః ॥ ౩౧ ॥

త్యాగీ త్యాగార్థసమ్పన్నస్త్యాగాత్మా త్యాగవిగ్రహః ।
త్యాగలక్షణసిద్ధాత్మా త్యాగజ్ఞస్త్యాగకారణః ॥ ౩౨ ॥

భోగో భోక్తా తథా భోగ్యో భోగసాధనకారణః ।
భోగీ భోగార్థసమ్పన్నో భోగజ్ఞానప్రకాశనః ॥ ౩౩ ॥

కేవలః కేశవః కృష్ణః కంవాసాః కమలాలయః ।
కమలాసనపూజ్యశ్చ హరిరజ్ఞానఖణ్డనః ॥ ౩౪ ॥

మహాత్మా మహదాదిశ్చ మహేశోత్తమవన్దితః ।
మనోబుద్ధివిహీనాత్మా మానాత్మా మానవాధిపః ॥ ౩౫ ॥

భువనేశో విభూతిశ్చ ధృతిర్మేధా స్మృతిర్దయా ।
దుఃఖదావానలో బుద్ధః ప్రబుద్ధః పరమేశ్వరః ॥ ౩౬ ॥

కామహా క్రోధహా చైవ దమ్భదర్పమదాపహః ।
అజ్ఞానపతిమిరారిశ్చ భవారిర్భువనేశ్వరః ॥ ౩౭ ॥

రూపకుద్రూపభృద్రూపీ రూపాత్మా రూపకారణః ।
రూపజ్ఞో రూపసాక్షీ చ నామరూపో గుణాన్తకః ॥ ౩౮ ॥

అప్రమేయః ప్రమేయశ్చ ప్రమాణం ప్రణవాశ్రయః ।
ప్రమాణరహితోఽచిన్త్యశ్చేతనావిగతోఽజరః ॥ ౩౯ ॥

అక్షరోఽక్షరముక్తశ్చ విజ్వరో జ్వరనాశనః ।
విశిష్టో విత్తశాస్త్రీ చ దృష్టో దృష్టాన్తవర్జితః ॥ ౪౦ ॥

గుణేశో గుణకాయశ్చ గుణాత్మా గణభావనః ।
అనన్తగుణసమ్పన్నో గుణగర్భో గుణాధిపః ॥ ౪౧ ॥

గణేశో గుణనాథశ్చ గుణాత్మా గణభావనః ।
గణబన్ధుర్వివేకాత్మా గుణయుక్తః పరాక్రమీ ॥ ౪౨ ॥

అతర్క్యః క్రతురగ్నిశ్చ కృతజ్ఞః సఫలాశ్రయః ।
యజ్ఞశ్చ యజ్ఞఫల్దో యజ్ఞ ఇజ్యోఽమరోత్తమః ॥ ౪౩ ॥

హిరణ్యగర్భః శ్రీగర్భః ఖగర్భః కుణపేశ్వరః ।
మాయాగర్భో లోకగర్భః స్వయమ్భూర్భువనాన్తకః ॥ ౪౪ ॥

నిష్పాపో నిబిడో నన్దీ బోధీ బోధసమాశ్రయః ।
బోధాత్మా బోధనాత్మా చ భేదవైతణ్డఖణ్డనః ॥ ౪౫ ॥

స్వాభావ్యో భావనిర్ముక్తో వ్యక్తోఽవ్యక్తసమాశ్రయః ।
నిత్యతృప్తో నిరాభాసో నిర్వాణః శరణః సుహృత్ ॥ ౪౬ ॥

గుహ్యేశో గుణగమ్భీరో గుణదోషనివారణః ।
గుణసఙ్గవిహీనశ్చ యోగారేర్దర్పనాశనః ॥ ౪౭ ॥

ఆనన్దః పరమానన్దః స్వానన్దసుఖవర్ధనః ।
సత్యానన్దశ్చిదానన్దః సర్వానన్దపరాయణః ॥ ౪౮ ॥

సద్రూపః సహజః సత్యః స్వానన్దః సుమనోహరః ।
సర్వః సర్వాన్తరశ్చైవ పూర్వాత్పూర్వతరస్తథా ॥ ౪౯ ॥

ఖమయః ఖపరః ఖాదిః ఖమ్బ్రహ్మ ఖతనుః ఖగః ।
ఖవాసాః ఖవిహీనశ్చ ఖనిధిః ఖపరాశ్రయః ॥ ౫౦ ॥

అనన్తశ్చాదిరూపశ్చ సూర్యమణ్డలమధ్యగః ।
అమోఘః పరమామోఘః పరోక్షః వరదః కవిః ॥ ౫౧ ॥

విశ్వచక్షుర్విశ్వసాక్షీ విశ్వబాహుర్ధనేశ్వరః ।
ధనఞ్జయో మహాతేజాస్తేజిష్ఠస్తైజసః సుఖీ ॥ ౫౨ ॥

జ్యోతిర్జ్యోతిర్మయో జేతా జ్యోతిషాం జ్యోతిరాత్మకః ।
జ్యోతిషామపి జ్యోతిశ్చ జనకో జనమోహనః ॥ ౫౩ ॥

జితేన్ద్రియో జితక్రోధో జితాత్మా జితమానసః ।
జితసఙ్గో జితప్రాణో జితసంసారవాసనః ॥ ౫౪ ॥

నిర్వాసనో నిరాలమ్బో నిర్యోగక్షేమవర్జితః ।
నిరీహో నిరహఙ్కారో నిరాశీర్నిరుపాధికః ॥ ౫౫ ॥

నిత్యబోధో వివిక్తాత్మా విశుద్ధోత్తమగౌరవః ।
విద్యార్థీ పరమార్థీ చ శ్రద్ధార్థీ సాధనాత్మకః ॥ ౫౬ ॥

ప్రత్యాహారీ నిరాహారీ సర్వాహారపరాయణః ।
నిత్యశుద్ధో నిరాకాఙ్క్షీ పారాయణపరాయణః ॥ ౫౭ ॥

అణోరణుతరః సూక్ష్మః స్థూలః స్థూలతరస్తథా ।
ఏకస్తథాఽనేకరూపో విశ్వరూపః సనాతనః ॥ ౫౮ ॥

నైకరూపో విరూపాత్మా నైకబోధమయోఽపి చ ।
నైకనామమయశ్చైవ నైకవిద్యావివర్ధనః ॥ ౫౯ ॥

ఏకశ్చైకాన్తికశ్చైవ నానాభావవివర్జితః ।
ఏకాక్షరస్తథా బీజః పూర్ణబిమ్బః సనాతనః ॥ ౬౦ ॥

మన్త్రవీర్యో మన్త్రబీజః శాస్త్రవీర్యో జగత్పతిః ।
నానావీర్యధరశ్చైవ శక్రేశః పృథివీపతిః ॥ ౬౧ ॥

ప్రాణేశః ప్రాణదః ప్రాణః ప్రాణాయామపరాయణః ।
ప్రాణపఞ్చకనిర్ముక్తః కోశపఞ్చకవర్జితః ॥ ౬౨ ॥

నిశ్చలో నిష్కలోఽసఙ్గో నిష్ప్రపఞ్చో నిరామయః ।
నిరాధారో నిరాకారో నిర్వికారో నిరఞ్జనః ॥ ౬౩ ॥

నిష్ప్రతీతో నిరాభాసో నిరాసక్తో నిరాకులః ।
నిష్ఠాసర్వగతశ్చైవ నిరారమ్భో నిరాశ్రయః ॥ ౬౪ ॥

నిరన్తరః సత్త్వగోప్తా శాన్తో దాన్తో మహామునిః ।
నిఃశబ్దః సుకృతః స్వస్థః సత్యవాదీ సురేశ్వరః ॥ ౬౫ ॥

జ్ఞానదో జ్ఞానవిజ్ఞానీ జ్ఞానాత్మాఽఽనన్దపూరితః ।
జ్ఞానయజ్ఞవిదాం దక్షో జ్ఞానాగ్నిర్జ్వలనో బుధః ॥ ౬౬ ॥

దయావాన్భవరోగారిశ్చికిత్సాచరమాగతిః ।
చన్ద్రమణ్డలమధ్యస్థశ్చన్ద్రకోటిసుశీతలః ॥ ౬౭ ॥

యన్తకృత్పరమో యన్త్రీ యన్త్రారూఢపరాజితః ।
యన్త్రవిద్యన్త్రవాసశ్చ యన్త్రాధారో ధరాధరః ॥ ౬౮ ॥

తత్త్వజ్ఞస్తత్త్వభూతాత్మా మహత్తత్త్వప్రకాశనః ।
తత్త్వసఙ్ఖ్యానయోగజ్ఞః సాఙ్ఖ్యశాస్త్రప్రవర్తకః ॥ ౬౯ ॥

అనన్తవిక్రమో దేవో మాధవశ్చ ధనేశ్వరః ।
సాధుః సాధువరిష్ఠాత్మా సావధానోఽమరోత్తమః ॥ ౭౦ ॥

నిఃసఙ్కల్పో నిరాధారో దుర్ధరో హ్యాత్మవిత్పతిః ।
ఆరోగ్యసుఖదశ్చైవ ప్రవరో వాసవస్తథా ॥ ౭౧ ॥

పరేశః పరమోదారః ప్రత్యక్చైతన్యదుర్గమః ।
దురాధర్షో దురావాసో దూరత్వపరినాశనః ॥ ౭౨ ॥

వేదవిద్వేదకృద్వేదో వేదాత్మా విమలాశయః ।
వివిక్తసేవీ చ సంసారశ్రమనాశనస్తథా ॥ ౭౩ ॥

బ్రహ్మయోనిర్బృహద్యోనిర్విశ్వయోనిర్విదేహవాన్ ।
విశాలాక్షో విశ్వనాథో హాటకాఙ్గదభూషణః ॥ ౭౪ ॥

అబాధ్యో జగదారాధ్యో జగదార్జవపాలనః ।
జనవాన్ధనవాన్ధర్మీ ధర్మగో ధర్మవర్ధనః ॥ ౭౫ ॥

అమృతః శాశ్వతః సాద్యః సిద్ధిదః సుమనోహరః ।
ఖలుబ్రహ్మఖలుస్థానో మునీనాం పరమా గతిః ॥ ౭౬ ॥

ఉపద్రష్టా తథా శ్రేష్ఠః శుచిర్భూతో హ్యనామయః ।
వేదసిద్ధాన్తవేద్యశ్చ మానసాహ్లాదవర్ధనః ॥ ౭౭ ॥

దేహదన్యో గుణాదన్యో లోకాదన్యో వివేకవిత్ ।
దుష్టస్వప్నహరశ్చైవ గురుర్గురువరోత్తమః ॥ ౭౮ ॥

కర్మీ కర్మవినిర్ముక్తః సంన్యాసీ సాధకేశ్వరః ।
సర్వభావవిహీనశ్చ తృష్ణాసఙ్గనివారకః ॥ ౭౯ ॥

త్యాగీ త్యాగవపుస్త్యాగస్త్యాగదానవివర్జితః ।
త్యాగకారణత్యాగాత్మా సద్గురుః సుఖదాయకః ॥ ౮౦ ॥

దక్షో దక్షాదివన్ద్యశ్చ జ్ఞానవాదప్రవర్తకః ।
శబ్దబ్రహ్మమయాత్మా చ శబ్దబ్రహ్మప్రకాశవాన్ ॥ ౮౧ ॥

గ్రసిష్ణుః ప్రభవిష్ణుశ్చ సహిష్ణుర్విగతాన్తరః ।
విద్వత్తమో మహావన్ద్యో విశాలోత్తమవాఙ్మునిః ॥ ౮౨ ॥

బ్రహ్మవిద్బ్రహ్మభావశ్చ బ్రహ్మర్షిర్బాహ్మణప్రియః ।
బ్రహ్మ బ్రహ్మప్రకాశాత్మా బ్రహ్మవిద్యాప్రకాశనః ॥ ౮౩ ॥

అత్రివంశప్రభూతాత్మా తాపసోత్తమవన్దితః ।
ఆత్మవాసీ విధేయాత్మా హ్యత్రివంశవివర్ధనః ॥ ౮౪ ॥

ప్రవర్తనో నివృత్తాత్మా ప్రలయోదకసన్నిభః ।
నారాయణో మహాగర్భో భార్గవప్రియకృత్తమః ॥ ౮౫ ॥

సఙ్కల్పదుఃఖదలనః సంసారతమనాశనః ।
త్రివిక్రమస్త్రిధాకారస్త్రిమూర్తిస్త్రిగుణాత్మకః ॥ ౮౬ ॥

భేదత్రయహరశ్చైవ తాపత్రయనివారకః ।
దోషత్రయవిభేదీ చ సంశయార్ణవఖణ్డనః ॥ ౮౭ ॥

అసంశయస్త్వసమ్మూఢో హ్యవాదీ రాజనన్దితః ।
రాజయోగీ మహాయోగీ స్వభావగలితస్తథా ॥ ౮౮ ॥

పుణ్యశ్లోకః పవిత్రాఙ్ఘ్రిర్ధ్యానయోగపరాయణః ।
ధ్యానస్థో ధ్యానగమ్యశ్చ విధేయాత్మా పురాతనః ॥ ౮౯ ॥

అవిజ్ఞేయో హ్యన్తరాత్మా ముఖ్యబిమ్బసనాతనః ।
జీవసఞ్జీవనో జీవశ్చిద్విలాసశ్చిదాశ్రయః ॥ ౯౦ ॥

మహేన్ద్రోఽమరమాన్యశ్చ యోగేన్ద్రో యోగవిత్తమః ।
యోగధర్మస్తథా యోగస్తత్త్వస్తత్త్వవినిశ్చయః ॥ ౯౧ ॥

నైకబాహురనన్తాత్మా నైకనామపరాక్రమః ।
నైకాక్షీ నైకపాదశ్చ నాథనాథోత్తమోత్తమః ॥ ౯౨ ॥

సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ ।
సహస్రరూపదృక్చైవ సహస్రారమయోద్ధవః ॥ ౯౩ ॥

త్రిపాదపురుషశ్చైవ త్రిపాదూర్ధ్వస్తథైవ చ ।
త్ర్యమ్బకశ్చ మహావీర్యో యోగవీర్యవిశారదః ॥ ౯౪ ॥

విజయీ వినయీ జేతా వీతరాగీ విరాజితః ।
రుద్రో రౌద్రో మహాభీమః ప్రాజ్ఞముఖ్యః సదాశుచిః ॥ ౯౫ ॥

అన్తర్జ్యోతిరనన్తాత్మా ప్రత్యగాత్మా నిరన్తరః ।
అరూపశ్చాత్మరూపశ్చ సర్వభావవినిర్వృతః ॥ ౯౬ ॥

అన్తః శూన్యో బహిః శూన్యః శూన్యాత్మా శూన్యభావనః ।
అన్తఃపూర్ణో బహిఃపూర్ణః పూర్ణాత్మా పూర్ణభావనః ॥ ౯౭ ॥

అన్తస్త్యాగీ బహిస్త్యాగీ త్యాగాత్మా సర్వయోగవాన్ ।
అన్తర్యాగీ బహిర్యాగీ సర్వయోగపరాయణః ॥ ౯౮ ॥

అన్తర్భోగీ బహిర్భోగీ సర్వభోగవిదుత్తమః ।
అన్తర్నిష్ఠో బహిర్నిష్ఠః సర్వనిష్ఠామయస్తథా ॥ ౯౯ ॥

బాహ్యాన్తరవిముక్తశ్చ బాహ్యాన్తరవివర్జితః ।
శాన్తః శుద్ధో విశుద్ధశ్చ నిర్వాణః ప్రకృతేః పరః ॥ ౧౦౦ ॥

అకాలః కాలనేమీ చ కాలకాలో జనేశ్వరః ।
కాలాత్మా కాలకర్తా చ కాలజ్ఞః కాలనాశనః ॥ ౧౦౧ ॥

కైవల్యపదదాతా చ కైవల్యసుఖదాయకః ।
కైవల్యకలనాధారో నిర్భరో హర్షవర్ధనః ॥ ౧౦౨ ॥

హృదయస్థో హృషీకేశో గోవిన్దో గర్భవర్జితః ।
సకలాగమపూజ్యశ్చ నిగమో నిగమాశ్రయః ॥ ౧౦౩ ॥

పరాశక్తిః పరాకీర్తిః పరావృత్తిర్నిధిస్మృతిః ।
పరావిద్యా పరాక్షాన్తిర్విభక్తిర్యుక్తసద్గతిః ॥ ౧౦౪ ॥

స్వప్రకాశః ప్రకాశాత్మా పరసంవేదనాత్మకః ।
స్వసేవ్యః స్వవిదాం స్వాత్మా స్వసంవేద్యోఽనఘః క్షమీ ॥ ౧౦౫ ॥

స్వానుసన్ధానశీలాత్మా స్వానుసన్ధానగోచరః ।
స్వానుసన్ధానశూన్యాత్మా స్వానుసన్ధానాశ్రయస్తథా ॥ ౧౦౬ ॥

స్వబోధదర్పణోఽభఙ్గః కన్దర్పకులనాశనః ।
బ్రహ్మచారీ బ్రహ్మవేత్తా బ్రాహ్మణో బ్రహ్మవిత్తమః ॥ ౧౦౭ ॥

తత్త్వబోధః సుధావర్షః పావనః పాపపావకః ।
బ్రహ్మసూత్రవిధేయాత్మా బ్రహ్మసూత్రార్ధనిర్ణయః ॥ ౧౦౮ ॥

ఆత్యన్తికో మహాకల్పః సఙ్కల్పావర్తనాశనః ।
ఆధివ్యాధిహరశ్చైవ సంశయార్ణవశోషకః ॥ ౧౦౯ ॥

తత్త్వాత్మజ్ఞానసన్దేశో మహానుభవభావితః ।
ఆత్మానుభవసమ్పన్నః స్వానుభావసుఖాశ్రయః ॥ ౧౧౦ ॥

అచిన్త్యశ్చ బృహద్భానుః ప్రమదోత్కర్షనాశనః ।
అనికేతప్రశాన్తాత్మా శూన్యవాసో జగద్వపుః ॥ ౧౧౧ ॥

చిద్గతిశ్చిన్మయశ్చక్రీ మాయాచక్రప్రవర్తకః ।
సర్వవర్ణవిదారమ్భీ సర్వారమ్భపరాయణః ॥ ౧౧౨ ॥

పురాణః ప్రవరో దాతా సున్దరః కనకాఙ్గదీ ।
అనిసూయాత్మజో దత్తః సర్వజ్ఞః సర్వకామదః ॥ ౧౧౩ ॥

కామజిత్కామపాలశ్చ కామీ కామప్రదాగమః ।
కామవాన్కామపోషశ్చ సర్వకామనివర్తకః ॥ ౧౧౪ ॥

సర్వకర్మఫలోత్పత్తిః సర్వకామఫలప్రదః ।
సర్వకర్మఫలైః పూజ్యః సర్వకర్మఫలాశ్రయః ॥ ౧౧౫ ॥

విశ్వకర్మా కృతాత్మా చ కృతజ్ఞః సర్వసాక్షికః ।
సర్వారమ్భపరిత్యాగీ జడోన్మత్తపిశాచవాన్ ॥ ౧౧౬ ॥

భిక్షుర్భిక్షాకరశ్చైవ భైక్షాహారీ నిరాశ్రమీ ।
అకూలశ్చానుకూలశ్చ వికలో హ్యకలస్తథా ॥ ౧౧౭ ॥

జటిలో వనచారీ చ దణ్డీ ముణ్డీ చ గణ్డవాన్ ।
దేహధర్మవిహీనాత్మా హ్యేకాకీ సఙ్గవర్జితః ॥ ౧౧౮ ॥

ఆశ్రమ్యనాశ్రమారమ్భోఽనాచారీ కర్మవర్జితః ।
అసన్దేహీ చ సన్దేహీ న కిఞ్చిన్న చ కిఞ్చనః ॥ ౧౧౯ ॥

నృదేహీ దేహశూన్యశ్చ నాభావీ భావనిర్గతః ।
నాబ్రహ్మచ పరబ్రహ్మ స్వయమేవ నిరాకులః ॥ ౧౨౦ ॥

అనఘశ్చాగురుశ్చైవ నాథనాథోత్తమో గురుః ।
ద్విభుజః ప్రాకృతశ్చైవ జనకశ్చ పితామహః ॥ ౧౨౧ ॥

అనాత్మా న చ నానాత్మా నీతిర్నీతిమతాం వరః ।
సహజః సదృశః సిద్ధశ్చైకశ్చిన్మాత్ర ఏవ చ ॥ ౧౨౨ ॥

న కర్తాపి చ కర్తా చ భోక్తా భోగవివర్జితః ।
తురీయస్తురీయాతీతః స్వచ్ఛః సర్వమయస్తథా ॥ ౧౨౩ ॥

సర్వాధిష్ఠానరూపశ్చ సర్వధ్యేయవివర్జితః ।
సర్వలోకనివాసాత్మా సకలోత్తమవన్దితః ॥ ౧౨౪ ॥

దేహభృద్దేహకృచ్చైవ దేహాత్మా దేహభావనః ।
దేహీ దేహవిభక్తశ్చ దేహభావప్రకాశనః ॥ ౧౨౫ ॥

లయస్థో లయవిచ్చైవ లయాభావశ్చ బోధవాన్ ।
లయాతీతో లయస్యాన్తో లయభావనివారణః ॥ ౧౨౬ ॥

విముఖః ప్రముఖశ్చైవ ప్రత్యఙ్ముఖవదాచరీ ।
విశ్వభుగ్విశ్వధృగ్విశ్వో విశ్వక్షేమకరస్తత్జా ॥ ౧౨౭ ॥

అవిక్షిప్తోఽప్రమాదీ చ పరర్ద్ధిః పరమార్థదృక్ ।
స్వానుభావవిహీనశ్చ స్వానుభావప్రకాశనః ॥ ౧౨౮ ॥

నిరిన్ద్రియశ్చ నిర్బుద్ధిర్నిరాభాసో నిరాకృతః ।
నిరహఙ్కారశ్చరూపాత్మా నిర్వపుః సకలాశ్రయః ॥ ౧౨౯ ॥

శోకదుఃఖహరశ్చైవ భోగమోక్షఫలప్రదః ।
సుప్రసన్నస్తథా సూక్ష్మః శబ్దబ్రహ్మార్థసఙ్గ్రహః ॥ ౧౩౦ ॥

ఆగమాపాయశూన్యశ్చ స్థానదశ్చ సతాఙ్గతిః ।
అకృతః సుకృతశ్చైవ కృతకర్మా వినిర్వృతః ॥ ౧౩౧ ॥

భేదత్రయవరశ్చైవ దేహత్రయవినిర్గతః ।
సర్వకామమయశ్చైవ సర్వకామనివర్తకః ॥ ౧౩౨ ॥

సిద్ధేశ్వరోఽజరః పఞ్చబాణదర్పహుతాశనః ।
చతురక్షరబీజాత్మా స్వభూశ్చిత్కీర్తిభూషణః ॥ ౧౩౩ ॥

అగాధబుద్ధిరక్షుబ్ధశ్చన్ద్రసూర్యాగ్నిలోచనః ।
యమదంష్ట్రోఽతిసంహర్తా పరమానన్దసాగరః ॥ ౧౩౪ ॥

లీలావిశ్వమ్భరో భానుర్భైరవో భీమలోచనః ।
బ్రహ్మచర్యామ్బరః కాలస్త్వచలశ్చలనాన్తకః ॥ ౧౩౫ ॥

ఆదిదేవో జగద్యోనిర్వాసవారివిమర్దనః ।
వికర్మకర్మకర్మజ్ఞోఽనన్యగమకోఽగమః ॥ ౧౩౬ ॥

అబద్ధకర్మశూన్యశ్చ కామరాగకులక్షయః ।
యోగాన్ధకారమథనః పద్మజన్మాదివన్దితః ॥ ౧౩౭ ॥

భక్తకామోఽగ్రజశ్చక్రీ భావనిర్భావభావకః ।
భేదాన్తకో మహానగ్ర్యో నిగూహో గోచరాన్తకః ॥ ౧౩౮ ॥

కాలాగ్నిశమనః శఙ్ఖచక్రపద్మగదాధరః ।
దీప్తో దీనపతిః శాస్తా స్వచ్ఛన్దో ముక్తిదాయకః ॥ ౧౩౯ ॥

వ్యోమధర్మామ్బరో భేత్తా భస్మధారీ ధరాధరః ।
ధర్మగుప్తోఽన్వయాత్మా చ వ్యతిరేకార్థనిర్ణయః ॥ ౧౪౦ ॥

ఏకానేకగుణాభాసాభాసనిర్భాసవర్జితః ।
భావాభావస్వభావాత్మా భావాభావవిభావవిత్ ॥ ౧౪౧ ॥

యోగిహృదయవిశ్రామోఽనన్తవిద్యావివర్ధనః ।
విఘ్నాన్తకస్త్రికాలజ్ఞస్తత్త్వాత్మా జ్ఞానసాగరః ॥ ౧౪౨ ॥

ఇతీదం దత్తసాహస్రం సాయం ప్రాతః పఠేత్తు యః ।
స ఇహాముత్ర లభతే నిర్వాణం పరమం సుఖమ్ ॥ ౧౪౩ ॥

గురువారే దత్తభక్తో భక్తిభావసమన్వితః ।
పఠేత్సదైవ తో హ్యేతత్స లభేచ్చిన్తితం ధ్రువమ్ ॥ ౧౪౪ ॥

ఇతి శ్రీమద్దత్తాత్రేయపురాణోక్తం
శ్రీమద్దత్తాత్రేయసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Dattatreya 2:

1000 Names of Sri Dattatreya | Sahasranama Stotram 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top