1008 - Sahasranamavali Durga Stotram

1000 Names of Sri Durga | Sahasranama Stotram 1 Lyrics in Punjabi

Shri Durgasahasranamastotram 1 Lyrics in Punjabi:

॥ ਦੁਰ੍ਗਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ੧॥

॥ ਸ਼੍ਰੀਃ ॥

॥ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ॥

॥ ਅਥ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਨਾਰਦ ਉਵਾਚ –
ਕੁਮਾਰ ਗੁਣਗਮ੍ਭੀਰ ਦੇਵਸੇਨਾਪਤੇ ਪ੍ਰਭੋ ।
ਸਰ੍ਵਾਭੀਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦਂ ਪੁਂਸਾਂ ਸਰ੍ਵਪਾਪਪ੍ਰਣਾਸ਼ਨਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਗੁਹ੍ਯਾਦ੍ਗੁਹ੍ਯਤਰਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਭਕ੍ਤਿਵਰ੍ਧਕਮਞ੍ਜਸਾ ।
ਮਙ੍ਗਲਂ ਗ੍ਰਹਪੀਡਾਦਿਸ਼ਾਨ੍ਤਿਦਂ ਵਕ੍ਤੁਮਰ੍ਹਸਿ ॥ ੨ ॥

ਸ੍ਕਨ੍ਦ ਉਵਾਚ –
ਸ਼ਣੁ ਨਾਰਦ ਦੇਵਰ੍ਸ਼ੇ ਲੋਕਾਨੁਗ੍ਰਹਕਾਮ੍ਯਯਾ ।
ਯਤ੍ਪਚ੍ਛਸਿ ਪਰਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਤਤ੍ਤੇ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਕੌਤੁਕਾਤ੍ ॥ ੩ ॥

ਮਾਤਾ ਮੇ ਲੋਕਜਨਨੀ ਹਿਮਵਨ੍ਨਗਸਤ੍ਤਮਾਤ੍ ।
ਮੇਨਾਯਾਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਾਦਿਨ੍ਯਾਂ ਪ੍ਰਾਦੁਰ੍ਭੂਤਾ ਹਰਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੪ ॥

ਮਹਤਾ ਤਪਸਾऽऽਰਾਧ੍ਯ ਸ਼ਙ੍ਕਰਂ ਲੋਕਸ਼ਙ੍ਕਰਮ੍ ।
ਸ੍ਵਮੇਵ ਵਲ੍ਲਭਂ ਭੇਜੇ ਕਲੇਵ ਹਿ ਕਲਾਨਿਧਿਮ੍ ॥ ੫ ॥

ਨਗਾਨਾਮਧਿਰਾਜਸ੍ਤੁ ਹਿਮਵਾਨ੍ ਵਿਰਹਾਤੁਰਃ ।
ਸ੍ਵਸੁਤਾਯਾਃ ਪਰਿਕ੍ਸ਼ੀਣੇ ਵਸਿਸ਼੍ਠੇਨ ਪ੍ਰਬੋਧਿਤਃ ॥ ੬ ॥

ਤ੍ਰਿਲੋਕਜਨਨੀ ਸੇਯਂ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾ ਤ੍ਵਯਿ ਪੁਣ੍ਯਤਃ ।
ਪ੍ਰਾਦੁਰ੍ਭੂਤਾ ਸੁਤਾਤ੍ਵੇਨ ਤਦ੍ਵਿਯੋਗਂ ਸ਼ੁਭਂ ਤ੍ਯਜ ॥ ੭ ॥

ਬਹੁਰੂਪਾ ਚ ਦੁਰ੍ਗੇਯਂ ਬਹੁਨਾਮ੍ਨੀ ਸਨਾਤਨੀ ।
ਸਨਾਤਨਸ੍ਯ ਜਾਯਾ ਸਾ ਪੁਤ੍ਰੀਮੋਹਂ ਤ੍ਯਜਾਧੁਨਾ ॥ ੮ ॥

ਇਤਿ ਪ੍ਰਬੋਧਿਤਃ ਸ਼ੈਲਃ ਤਾਂ ਤੁਸ਼੍ਟਾਵ ਪਰਾਂ ਸ਼ਿਵਾਮ੍ ।
ਤਦਾ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾ ਸਾ ਦੁਰ੍ਗਾ ਪਿਤਰਂ ਪ੍ਰਾਹ ਨਨ੍ਦਿਨੀ ॥ ੯ ॥

ਮਤ੍ਪ੍ਰਸਾਦਾਤ੍ਪਰਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਹਦਯੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸਤਾਮ੍ ।
ਤੇਨ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰੇਣ ਪੂਜਯਨ੍ ਕਾਮਮਾਪ੍ਨੁਹਿ ॥ ੧੦ ॥

ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾਨ੍ਤਰ੍ਹਿਤਾਯਾਂ ਤੁ ਹਦਯੇ ਸ੍ਫੁਰਿਤਂ ਤਦਾ ।
ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਦੁਰ੍ਗਾਯਾਃ ਪਚ੍ਛਤੇ ਮੇ ਯਦੁਕ੍ਤਵਾਨ੍ ॥ ੧੧ ॥

ਮਙ੍ਗਲਾਨਾਂ ਮਙ੍ਗਲਂ ਤਦ੍ ਦੁਰ੍ਗਾਨਾਮ ਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਾਭੀਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦਾਂ ਪੁਂਸਾਂ ਬ੍ਰਵੀਮ੍ਯਖਿਲਕਾਮਦਮ੍ ॥ ੧੨ ॥

ਦੁਰ੍ਗਾਦੇਵੀ ਸਮਾਖ੍ਯਾਤਾ ਹਿਮਵਾਨਸ਼ਿਰੁਚ੍ਯਤੇ ।
ਛਨ੍ਦੋਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਜਪੋ ਦੇਵ੍ਯਾਃ ਪ੍ਰੀਤਯੇ ਕ੍ਰਿਯਤੇ ਸਦਾ ॥ ੧੩ ॥

ऋਸ਼ਿਚ੍ਛਨ੍ਦਾਂਸਿ –
ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਦੁਰ੍ਗਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ । ਹਿਮਵਾਨ੍ ऋਸ਼ਿਃ ।
ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਛਨ੍ਦਃ । ਦੁਰ੍ਗਾਭਗਵਤੀ ਦੇਵਤਾ ।
ਸ਼੍ਰੀਦੁਰ੍ਗਾਪ੍ਰਸਾਦਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਭਗਵਤ੍ਯੈ ਦੁਰ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ਦੇਵੀਧ੍ਯਾਨਮ੍
ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਕਾਲਾਭ੍ਰਾਭਾਂ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ੈਰਰਿਕੁਲਭਯਦਾਂ ਮੌਲਿਬਦ੍ਧੇਨ੍ਦੁਰੇਖਾਂ
ਸ਼ਙ੍ਖਂ ਚਕ੍ਰਂ ਕਪਾਣਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਿਖਮਪਿ ਕਰੈਰੁਦ੍ਵਹਨ੍ਤੀਂ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਾਮ੍ ।
ਸਿਂਹਸ੍ਕਨ੍ਧਾਧਿਰੂਢਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਮਖਿਲਂ ਤੇਜਸਾ ਪੂਰਯਨ੍ਤੀਂ
ਧ੍ਯਾਯੇਦ੍ ਦੁਰ੍ਗਾਂ ਜਯਾਖ੍ਯਾਂ ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਪਰਿਵਤਾਂ ਸੇਵਿਤਾਂ ਸਿਦ੍ਧਿਕਾਮੈਃ ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਜਯਦੁਰ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਵਾऽਥੋਮਾ ਰਮਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰਨਨ੍ਤਾ ਨਿਸ਼੍ਕਲਾऽਮਲਾ ।
ਸ਼ਾਨ੍ਤਾ ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ਨਿਤ੍ਯਾ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਾ ਪਰਮਾ ਕ੍ਸ਼ਮਾ ॥ ੧ ॥

ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯਾ ਕੇਵਲਾਨਨ੍ਤਾ ਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਾ ਪਰਮਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਅਨਾਦਿਰਵ੍ਯਯਾ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾ ਸਰ੍ਵਗਾऽਚਲਾ ॥ ੨ ॥

ਏਕਾਨੇਕਵਿਭਾਗਸ੍ਥਾ ਮਾਯਾਤੀਤਾ ਸੁਨਿਰ੍ਮਲਾ ।
ਮਹਾਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ਸਤ੍ਯਾ ਮਹਾਦੇਵੀ ਨਿਰਞ੍ਜਨਾ ॥ ੩ ॥

ਕਾਸ਼੍ਠਾ ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਤਰਸ੍ਥਾऽਪਿ ਚਿਚ੍ਛਕ੍ਤਿਸ਼੍ਚਾਤ੍ਰਿਲਾਲਿਤਾ ।
ਸਰ੍ਵਾ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਿਕਾ ਵਿਸ਼੍ਵਾ ਜ੍ਯੋਤੀਰੂਪਾऽਕ੍ਸ਼ਰਾऽਮਤਾ ॥ ੪ ॥

ਸ਼ਾਨ੍ਤਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾ ਨਿਵਤ੍ਤਿਰਮਤਪ੍ਰਦਾ ।
ਵ੍ਯੋਮਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਵ੍ਯੋਮਸਂਸ੍ਥਾ ਵ੍ਯੋਮਧਾਰਾऽਚ੍ਯੁਤਾऽਤੁਲਾ ॥ ੫ ॥

ਅਨਾਦਿਨਿਧਨਾऽਮੋਘਾ ਕਾਰਣਾਤ੍ਮਕਲਾਕੁਲਾ ।
ऋਤੁਪ੍ਰਥਮਜਾऽਨਾਭਿਰਮਤਾਤ੍ਮਸਮਾਸ਼੍ਰਯਾ ॥ ੬ ॥

ਪ੍ਰਾਣੇਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਿਯਾ ਨਮ੍ਯਾ ਮਹਾਮਹਿਸ਼ਘਾਤਿਨੀ ।
ਪ੍ਰਾਣੇਸ਼੍ਵਰੀ ਪ੍ਰਾਣਰੂਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨਪੁਰੁਸ਼ੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੭ ॥

ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਕਲਾऽਕਾਮਾ ਮਹਿਸ਼ੇਸ਼੍ਟਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਸਰ੍ਵਕਾਰ੍ਯਨਿਯਨ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਸਰ੍ਵਭੂਤੇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੮ ॥

ਅਙ੍ਗਦਾਦਿਧਰਾ ਚੈਵ ਤਥਾ ਮੁਕੁਟਧਾਰਿਣੀ ।
ਸਨਾਤਨੀ ਮਹਾਨਨ੍ਦਾऽऽਕਾਸ਼ਯੋਨਿਸ੍ਤਥੇਚ੍ਯਤੇ ॥ ੯ ॥

ਚਿਤ੍ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਮਹਾਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਮਹਾਮਾਯਾ ਸਦੁਸ਼੍ਪਾਰਾ ਮੂਲਪ੍ਰਕਤਿਰੀਸ਼ਿਕਾ ॥ ੧੦ ॥

ਸਂਸਾਰਯੋਨਿਃ ਸਕਲਾ ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਸਮੁਦ੍ਭਵਾ ।
ਸਂਸਾਰਪਾਰਾ ਦੁਰ੍ਵਾਰਾ ਦੁਰ੍ਨਿਰੀਕ੍ਸ਼ਾ ਦੁਰਾਸਦਾ ॥ ੧੧ ॥

ਪ੍ਰਾਣਸ਼ਕ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਸੇਵ੍ਯਾ ਚ ਯੋਗਿਨੀ ਪਰਮਾਕਲਾ ।
ਮਹਾਵਿਭੂਤਿਰ੍ਦੁਰ੍ਦਰ੍ਸ਼ਾ ਮੂਲਪ੍ਰਕਤਿਸਮ੍ਭਵਾ ॥ ੧੨ ॥

ਅਨਾਦ੍ਯਨਨ੍ਤਵਿਭਵਾ ਪਰਾਰ੍ਥਾ ਪੁਰੁਸ਼ਾਰਣਿਃ ।
ਸਰ੍ਗਸ੍ਥਿਤ੍ਯਨ੍ਤਕਚ੍ਚੈਵ ਸੁਦੁਰ੍ਵਾਚ੍ਯਾ ਦੁਰਤ੍ਯਯਾ ॥ ੧੩ ॥

ਸ਼ਬ੍ਦਗਮ੍ਯਾ ਸ਼ਬ੍ਦਮਾਯਾ ਸ਼ਬ੍ਦਾਖ੍ਯਾਨਨ੍ਦਵਿਗ੍ਰਹਾ ।
ਪ੍ਰਧਾਨਪੁਰੁਸ਼ਾਤੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨਪੁਰੁਸ਼ਾਤ੍ਮਿਕਾ ॥ ੧੪ ॥

ਪੁਰਾਣੀ ਚਿਨ੍ਮਯਾ ਪੁਂਸਾਮਿਸ਼੍ਟਦਾ ਪੁਸ਼੍ਟਿਰੂਪਿਣੀ ।
ਪੂਤਾਨ੍ਤਰਸ੍ਥਾ ਕੂਟਸ੍ਥਾ ਮਹਾਪੁਰੁਸ਼ਸਂਜ੍ਞਿਤਾ ॥ ੧੫ ॥

ਜਨ੍ਮਮਤ੍ਯੁਜਰਾਤੀਤਾ ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਵਾਞ੍ਛਾਪ੍ਰਦਾऽਨਵਚ੍ਛਿਨ੍ਨਪ੍ਰਧਾਨਾਨੁਪ੍ਰਵੇਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੬ ॥

ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਜ੍ਞਾऽਚਿਨ੍ਤ੍ਯਸ਼ਕ੍ਤਿਸ੍ਤੁ ਪ੍ਰੋਚ੍ਯਤੇऽਵ੍ਯਕ੍ਤਲਕ੍ਸ਼ਣਾ ।
ਮਲਾਪਵਰ੍ਜਿਤਾऽऽਨਾਦਿਮਾਯਾ ਤ੍ਰਿਤਯਤਤ੍ਤ੍ਵਿਕਾ ॥ ੧੭ ॥

ਪ੍ਰੀਤਿਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਕਤਿਸ਼੍ਚੈਵ ਗੁਹਾਵਾਸਾ ਤਥੋਚ੍ਯਤੇ ।
ਮਹਾਮਾਯਾ ਨਗੋਤ੍ਪਨ੍ਨਾ ਤਾਮਸੀ ਚ ਧ੍ਰੁਵਾ ਤਥਾ ॥ ੧੮ ॥

ਵ੍ਯਕ੍ਤਾऽਵ੍ਯਕ੍ਤਾਤ੍ਮਿਕਾ ਕਸ਼੍ਣਾ ਰਕ੍ਤਾ ਸ਼ੁਕ੍ਲਾ ਹ੍ਯਕਾਰਣਾ ।
ਪ੍ਰੋਚ੍ਯਤੇ ਕਾਰ੍ਯਜਨਨੀ ਨਿਤ੍ਯਪ੍ਰਸਵਧਰ੍ਮਿਣੀ ॥ ੧੯ ॥

ਸਰ੍ਗਪ੍ਰਲਯਮੁਕ੍ਤਾ ਚ ਸਸ਼੍ਟਿਸ੍ਥਿਤ੍ਯਨ੍ਤਧਰ੍ਮਿਣੀ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਗਰ੍ਭਾ ਚਤੁਰ੍ਵਿਂਸ਼ਸ੍ਵਰੂਪਾ ਪਦ੍ਮਵਾਸਿਨੀ ॥ ੨੦ ॥

ਅਚ੍ਯੁਤਾਹ੍ਲਾਦਿਕਾ ਵਿਦ੍ਯੁਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਯੋਨਿਰ੍ਮਹਾਲਯਾ ।
ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਸਮੁਦ੍ਭਾਵਭਾਵਿਤਾਤ੍ਮਾਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੨੧ ॥

ਮਹਾਵਿਮਾਨਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਮਹਾਨਿਦ੍ਰਾ ਸਕੌਤੁਕਾ ।
ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਧਾਰਿਣੀ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾ ਹ੍ਯਵਿਦ੍ਧਾ ਪਰਮਾਰ੍ਥਦਾ ॥ ੨੨ ॥

ਅਨਨ੍ਤਰੂਪਾऽਨਨ੍ਤਾਰ੍ਥਾ ਤਥਾ ਪੁਰੁਸ਼ਮੋਹਿਨੀ ।
ਅਨੇਕਾਨੇਕਹਸ੍ਤਾ ਚ ਕਾਲਤ੍ਰਯਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ॥ ੨੩ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਜਨ੍ਮਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤਾ ਮਤਿਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਸ਼ਵਿਸ਼੍ਣੁਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਖ੍ਯਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸਂਜ੍ਞਿਤਾ ॥ ੨੪ ॥

ਵ੍ਯਕ੍ਤਾ ਪ੍ਰਥਮਜਾ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮੀ ਮਹਾਰਾਤ੍ਰੀਃ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ।
ਜ੍ਞਾਨਸ੍ਵਰੂਪਾ ਵੈਰਾਗ੍ਯਰੂਪਾ ਹ੍ਯੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਰੂਪਿਣੀ ॥ ੨੫ ॥

ਧਰ੍ਮਾਤ੍ਮਿਕਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਮੂਰ੍ਤਿਃ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਰੁਤਪੁਮਰ੍ਥਿਕਾ ।
ਅਪਾਂਯੋਨਿਃ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਤਾ ਮਾਨਸੀ ਤਤ੍ਤ੍ਵਸਮ੍ਭਵਾ ॥ ੨੬ ॥

ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਿਯਾ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਾ ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਰ੍ਧਸ਼ਰੀਰਿਣੀ ।
ਭਵਾਨੀ ਚੈਵ ਰੁਦ੍ਰਾਣੀ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸ੍ਤਥਾऽਮ੍ਬਿਕਾ ॥ ੨੭ ॥

ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਸਮੁਤ੍ਪਨ੍ਨਾ ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿ ਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ।
ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੀ ਸਰ੍ਵਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਨਿਤ੍ਯਮੁਕ੍ਤਾ ਸੁਮਾਨਸਾ ॥ ੨੮ ॥

ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰੋਪੇਨ੍ਦ੍ਰਨਮਿਤਾ ਸ਼ਾਙ੍ਕਰੀਸ਼ਾਨੁਵਰ੍ਤਿਨੀ ।
ਈਸ਼੍ਵਰਾਰ੍ਧਾਸਨਗਤਾ ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰਪਤਿਵ੍ਰਤਾ ॥ ੨੯ ॥

ਸਂਸਾਰਸ਼ੋਸ਼ਿਣੀ ਚੈਵ ਪਾਰ੍ਵਤੀ ਹਿਮਵਤ੍ਸੁਤਾ ।
ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਦਾਤ੍ਰੀ ਚ ਗੁਣਾਗ੍ਰ੍ਯਾ ਯੋਗਦਾ ਤਥਾ ॥ ੩੦ ॥

ਜ੍ਞਾਨਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਸਾਵਿਤ੍ਰੀ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਸ਼੍ਰੀਃ ਕਮਲਾ ਤਥਾ ।
ਅਨਨ੍ਤਗੁਣਗਮ੍ਭੀਰਾ ਹ੍ਯੁਰੋਨੀਲਮਣਿਪ੍ਰਭਾ ॥ ੩੧ ॥

ਸਰੋਜਨਿਲਯਾ ਗਙ੍ਗਾ ਯੋਗਿਧ੍ਯੇਯਾऽਸੁਰਾਰ੍ਦਿਨੀ ।
ਸਰਸ੍ਵਤੀ ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾ ਜਗਜ੍ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾ ਸੁਮਙ੍ਗਲਾ ॥ ੩੨ ॥

ਵਾਗ੍ਦੇਵੀ ਵਰਦਾ ਵਰ੍ਯਾ ਕੀਰ੍ਤਿਃ ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਸਾਧਿਕਾ ।
ਵਾਗੀਸ਼੍ਵਰੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾ ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾ ਸੁਸ਼ੋਭਨਾ ॥ ੩੩ ॥

ਗ੍ਰਾਹ੍ਯਵਿਦ੍ਯਾ ਵੇਦਵਿਦ੍ਯਾ ਧਰ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾऽऽਤ੍ਮਭਾਵਿਤਾ ।
ਸ੍ਵਾਹਾ ਵਿਸ਼੍ਵਮ੍ਭਰਾ ਸਿਦ੍ਧਿਃ ਸਾਧ੍ਯਾ ਮੇਧਾ ਧਤਿਃ ਕਤਿਃ ॥ ੩੪ ॥

ਸੁਨੀਤਿਃ ਸਂਕਤਿਸ਼੍ਚੈਵ ਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ਨਰਵਾਹਿਨੀ ।
ਪੂਜਾਵਿਭਾਵਿਨੀ ਸੌਮ੍ਯਾ ਭੋਗ੍ਯਭਾਗ੍ ਭੋਗਦਾਯਿਨੀ ॥ ੩੫ ॥

ਸ਼ੋਭਾਵਤੀ ਸ਼ਾਙ੍ਕਰੀ ਚ ਲੋਲਾ ਮਾਲਾਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਪਰਮੇਸ਼੍ਠਿਪ੍ਰਿਯਾ ਚੈਵ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀਸੁਨ੍ਦਰੀ ਮਾਤਾ ॥ ੩੬ ॥

ਨਨ੍ਦਾ ਸਨ੍ਧ੍ਯਾ ਕਾਮਧਾਤ੍ਰੀ ਮਹਾਦੇਵੀ ਸੁਸਾਤ੍ਤ੍ਵਿਕਾ ।
ਮਹਾਮਹਿਸ਼ਦਰ੍ਪਘ੍ਨੀ ਪਦ੍ਮਮਾਲਾऽਘਹਾਰਿਣੀ ॥ ੩੭ ॥

ਵਿਚਿਤ੍ਰਮੁਕੁਟਾ ਰਾਮਾ ਕਾਮਦਾਤਾ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ।
ਪਿਤਾਮ੍ਬਰਧਰਾ ਦਿਵ੍ਯਵਿਭੂਸ਼ਣ ਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ॥ ੩੮ ॥

ਦਿਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾ ਸੋਮਵਦਨਾ ਜਗਤ੍ਸਂਸਸ਼੍ਟਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ।
ਨਿਰ੍ਯਨ੍ਤ੍ਰਾ ਯਨ੍ਤ੍ਰਵਾਹਸ੍ਥਾ ਨਨ੍ਦਿਨੀ ਰੁਦ੍ਰਕਾਲਿਕਾ ॥ ੩੯ ॥

ਆਦਿਤ੍ਯਵਰ੍ਣਾ ਕੌਮਾਰੀ ਮਯੂਰਵਰਵਾਹਿਨੀ ।
ਪਦ੍ਮਾਸਨਗਤਾ ਗੌਰੀ ਮਹਾਕਾਲੀ ਸੁਰਾਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੪੦ ॥

ਅਦਿਤਿਰ੍ਨਿਯਤਾ ਰੌਦ੍ਰੀ ਪਦ੍ਮਗਰ੍ਭਾ ਵਿਵਾਹਨਾ ।
ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ਾ ਕੇਸ਼ਿਵਾਹਾ ਗੁਹਾਪੁਰਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੪੧ ॥

ਮਹਾਫਲਾऽਨਵਦ੍ਯਾਙ੍ਗੀ ਕਾਮਰੂਪਾ ਸਰਿਦ੍ਵਰਾ ।
ਭਾਸ੍ਵਦ੍ਰੂਪਾ ਮੁਕ੍ਤਿਦਾਤ੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਤਕ੍ਲੇਸ਼ਭਞ੍ਜਨਾ ॥ ੪੨ ॥

ਕੌਸ਼ਿਕੀ ਗੋਮਿਨੀ ਰਾਤ੍ਰਿਸ੍ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਾਰਿਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਬਹੁਰੂਪਾ ਸੁਰੂਪਾ ਚ ਵਿਰੂਪਾ ਰੂਪਵਰ੍ਜਿਤਾ ॥ ੪੩ ॥

ਭਕ੍ਤਾਰ੍ਤਿਸ਼ਮਨਾ ਭਵ੍ਯਾ ਭਵਭਾਵਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਨਪਰੀਤਾਙ੍ਗੀ ਸਰ੍ਵਾਸੁਰਵਿਮਰ੍ਦਿਕਾ ॥ ੪੪ ॥

ਪਿਕਸ੍ਵਨੀ ਸਾਮਗੀਤਾ ਭਵਾਙ੍ਕਨਿਲਯਾ ਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਦੀਕ੍ਸ਼ਾ ਵਿਦ੍ਯਾਧਰੀ ਦੀਪ੍ਤਾ ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਾਹਿਤਪਾਤਿਨੀ ॥ ੪੫ ॥

ਸਰ੍ਵਦੇਵਮਯਾ ਦਕ੍ਸ਼ਾ ਸਮੁਦ੍ਰਾਨ੍ਤਰਵਾਸਿਨੀ ।
ਅਕਲਙ੍ਕਾ ਨਿਰਾਧਾਰਾ ਨਿਤ੍ਯਸਿਦ੍ਧਾ ਨਿਰਾਮਯਾ ॥ ੪੬ ॥

ਕਾਮਧੇਨੁਬਹਦ੍ਗਰ੍ਭਾ ਧੀਮਤੀ ਮੌਨਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਨਿਃਸਙ੍ਕਲ੍ਪਾ ਨਿਰਾਤਙ੍ਕਾ ਵਿਨਯਾ ਵਿਨਯਪ੍ਰਦਾ ॥ ੪੭ ॥

ਜ੍ਵਾਲਾਮਾਲਾ ਸਹਸ੍ਰਾਢ੍ਯਾ ਦੇਵਦੇਵੀ ਮਨੋਮਯਾ ।
ਸੁਭਗਾ ਸੁਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਾ ਚ ਵਸੁਦੇਵਸਮੁਦ੍ਭਵਾ ॥ ੪੮ ॥

ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰੋਪੇਨ੍ਦ੍ਰਭਗਿਨੀ ਭਕ੍ਤਿਗਮ੍ਯਾ ਪਰਾਵਰਾ ।
ਜ੍ਞਾਨਜ੍ਞੇਯਾ ਪਰਾਤੀਤਾ ਵੇਦਾਨ੍ਤਵਿਸ਼ਯਾ ਮਤਿਃ ॥ ੪੯ ॥

ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾ ਦਾਹਿਕਾ ਦਹ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਭੂਤਹਦਿਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਯੋਗਮਾਯਾ ਵਿਭਾਗਜ੍ਞਾ ਮਹਾਮੋਹਾ ਗਰੀਯਸੀ ॥ ੫੦ ॥

ਸਨ੍ਧ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਸਮੁਦ੍ਭੂਤਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਕ੍ਸ਼ਾਸ਼੍ਰਿਯਾऽਦਿਤਿਃ ।
ਬੀਜਾਙ੍ਕੁਰਸਮੁਦ੍ਭੂਤਾ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਮਹਾਮਤਿਃ ॥ ੫੧ ॥

ਖ੍ਯਾਤਿਃ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਵਤੀ ਸਂਜ੍ਞਾ ਮਹਾਭੋਗੀਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ਾਯਿਨੀ ।
ਹੀਂਕਤਿਃ ਸ਼ਙ੍ਕਰੀ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਰ੍ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਗਣਸੇਵਿਤਾ ॥ ੫੨ ॥

ਵੈਸ਼੍ਵਾਨਰੀ ਮਹਾਸ਼ੂਲਾ ਦੇਵਸੇਨਾ ਭਵਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਮਹਾਰਾਤ੍ਰੀ ਪਰਾਨਨ੍ਦਾ ਸ਼ਚੀ ਦੁਃਸ੍ਵਪ੍ਨਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੫੩ ॥

ਈਡ੍ਯਾ ਜਯਾ ਜਗਦ੍ਧਾਤ੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਵਿਜ੍ਞੇਯਾ ਸੁਰੂਪਿਣੀ ।
ਗੁਹਾਮ੍ਬਿਕਾ ਗਣੋਤ੍ਪਨ੍ਨਾ ਮਹਾਪੀਠਾ ਮਰੁਤ੍ਸੁਤਾ ॥ ੫੪ ॥

ਹਵ੍ਯਵਾਹਾ ਭਵਾਨਨ੍ਦਾ ਜਗਦ੍ਯੋਨਿਃ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ।
ਜਗਨ੍ਮਾਤਾ ਜਗਨ੍ਮਤ੍ਯੁਰ੍ਜਰਾਤੀਤਾ ਚ ਬੁਦ੍ਧਿਦਾ ॥ ੫੫ ॥

ਸਿਦ੍ਧਿਦਾਤ੍ਰੀ ਰਤ੍ਨਗਰ੍ਭਾ ਰਤ੍ਨਗਰ੍ਭਾਸ਼੍ਰਯਾ ਪਰਾ ।
ਦੈਤ੍ਯਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਸ੍ਵੇਸ਼੍ਟਦਾਤ੍ਰੀ ਮਙ੍ਗਲੈਕਸੁਵਿਗ੍ਰਹਾ ॥ ੫੬ ॥

ਪੁਰੁਸ਼ਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਾ ਚੈਵ ਸਮਾਧਿਸ੍ਥਾ ਤਪਸ੍ਵਿਨੀ ।
ਦਿਵਿਸ੍ਥਿਤਾ ਤ੍ਰਿਣੇਤ੍ਰਾ ਚ ਸਰ੍ਵੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਮਨਾਧਤਿਃ ॥ ੫੭ ॥

ਸਰ੍ਵਭੂਤਹਦਿਸ੍ਥਾ ਚ ਤਥਾ ਸਂਸਾਰਤਾਰਿਣੀ ।
ਵੇਦ੍ਯਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਵੇਦ੍ਯਾ ਚ ਮਹਾਲੀਲਾ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ॥ ੫੮ ॥

ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਿਬਹਤੀ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਭੂਤਾऽਘਹਾਰਿਣੀ ।
ਹਿਰਣ੍ਮਯੀ ਮਹਾਦਾਤ੍ਰੀ ਸਂਸਾਰਪਰਿਵਰ੍ਤਿਕਾ ॥ ੫੯ ॥

ਸੁਮਾਲਿਨੀ ਸੁਰੂਪਾ ਚ ਭਾਸ੍ਵਿਨੀ ਧਾਰਿਣੀ ਤਥਾ ।
ਉਨ੍ਮੂਲਿਨੀ ਸਰ੍ਵਸਭਾ ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਤ੍ਯਯਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ॥ ੬੦ ॥

ਸੁਸੌਮ੍ਯਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਵਦਨਾ ਤਾਣ੍ਡਵਾਸਕ੍ਤਮਾਨਸਾ ।
ਸਤ੍ਤ੍ਵਸ਼ੁਦ੍ਧਿਕਰੀ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾ ਮਲਤ੍ਰਯਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੬੧ ॥

ਜਗਤ੍ਤ੍ਤ੍ਰਯੀ ਜਗਨ੍ਮੂਰ੍ਤਿਸ੍ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤਿਰਮਤਾਸ਼੍ਰਯਾ ।
ਵਿਮਾਨਸ੍ਥਾ ਵਿਸ਼ੋਕਾ ਚ ਸ਼ੋਕਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯਨਾਹਤਾ ॥ ੬੨ ॥

ਹੇਮਕੁਣ੍ਡਲਿਨੀ ਕਾਲੀ ਪਦ੍ਮਵਾਸਾ ਸਨਾਤਨੀ ।
ਸਦਾਕੀਰ੍ਤਿਃ ਸਰ੍ਵਭੂਤਸ਼ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਤਾਂਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੬੩ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਮੂਰ੍ਤਿਕਲਾ ਚੈਵ ਕਤ੍ਤਿਕਾ ਕਞ੍ਜਮਾਲਿਨੀ ।
ਵ੍ਯੋਮਕੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰਿਯਾਸ਼ਕ੍ਤਿਰਿਚ੍ਛਾਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਪਰਾਗਤਿਃ ॥ ੬੪ ॥

ਕ੍ਸ਼ੋਭਿਕਾ ਖਣ੍ਡਿਕਾਭੇਦ੍ਯਾ ਭੇਦਾਭੇਦਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ।
ਅਭਿਨ੍ਨਾ ਭਿਨ੍ਨਸਂਸ੍ਥਾਨਾ ਵਸ਼ਿਨੀ ਵਂਸ਼ਧਾਰਿਣੀ ॥ ੬੫ ॥

ਗੁਹ੍ਯਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਗੁਹ੍ਯਤਤ੍ਤ੍ਵਾ ਸਰ੍ਵਦਾ ਸਰ੍ਵਤੋਮੁਖੀ ।
ਭਗਿਨੀ ਚ ਨਿਰਾਧਾਰਾ ਨਿਰਾਹਾਰਾ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ॥ ੬੬ ॥

ਨਿਰਙ੍ਕੁਸ਼ਪਦੋਦ੍ਭੂਤਾ ਚਕ੍ਰਹਸ੍ਤਾ ਵਿਸ਼ੋਧਿਕਾ ।
ਸ੍ਰਗ੍ਵਿਣੀ ਪਦ੍ਮਸਮ੍ਭੇਦਕਾਰਿਣੀ ਪਰਿਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ॥ ੬੭ ॥

ਪਰਾਵਰਵਿਧਾਨਜ੍ਞਾ ਮਹਾਪੁਰੁਸ਼ਪੂਰ੍ਵਜਾ ।
ਪਰਾਵਰਜ੍ਞਾ ਵਿਦ੍ਯਾ ਚ ਵਿਦ੍ਯੁਜ੍ਜਿਹ੍ਵਾ ਜਿਤਾਸ਼੍ਰਯਾ ॥ ੬੮ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਮਯੀ ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ੀ ਸਹਸ੍ਰਵਦਨਾਤ੍ਮਜਾ ।
ਸਹਸ੍ਰਰਸ਼੍ਮਿਃਸਤ੍ਵਸ੍ਥਾ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਪਦਾਸ਼੍ਰਯਾ ॥ ੬੯ ॥

ਜ੍ਵਾਲਿਨੀ ਸਨ੍ਮਯਾ ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਾ ਚਿਨ੍ਮਯਾ ਪਦ੍ਮਭੇਦਿਕਾ ।
ਮਹਾਸ਼੍ਰਯਾ ਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਾ ਮਹਾਦੇਵਮਨੋਰਮਾ ॥ ੭੦ ॥

ਵ੍ਯੋਮਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਸਿਂਹਰਥਾ ਚੇਕਿਤਾਨਾऽਮਿਤਪ੍ਰਭਾ ।
ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੀ ਭਗਵਤੀ ਸਕਲਾ ਕਾਲਹਾਰਿਣੀ ॥ ੭੧ ॥

ਸਰ੍ਵਵੇਦ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਭਦ੍ਰਾ ਗੁਹ੍ਯਾ ਦੂਢਾ ਗੁਹਾਰਣੀ ।
ਪ੍ਰਲਯਾ ਯੋਗਧਾਤ੍ਰੀ ਚ ਗਙ੍ਗਾ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੀ ਤਥਾ ॥ ੭੨ ॥

ਕਾਮਦਾ ਕਨਕਾ ਕਾਨ੍ਤਾ ਕਞ੍ਜਗਰ੍ਭਪ੍ਰਭਾ ਤਥਾ ।
ਪੁਣ੍ਯਦਾ ਕਾਲਕੇਸ਼ਾ ਚ ਭੋਕ੍ਤ੍ਤ੍ਰੀ ਪੁਸ਼੍ਕਰਿਣੀ ਤਥਾ ॥ ੭੩ ॥

ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ਭੂਤਿਦਾਤ੍ਰੀ ਭੂਤਿਭੂਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ।
ਪਞ੍ਚਬ੍ਰਹ੍ਮਸਮੁਤ੍ਪਨ੍ਨਾ ਪਰਮਾਰ੍ਥਾऽਰ੍ਥਵਿਗ੍ਰਹਾ ॥ ੭੪ ॥

ਵਰ੍ਣੋਦਯਾ ਭਾਨੁਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਵਾਗ੍ਵਿਜ੍ਞੇਯਾ ਮਨੋਜਵਾ ।
ਮਨੋਹਰਾ ਮਹੋਰਸ੍ਕਾ ਤਾਮਸੀ ਵੇਦਰੂਪਿਣੀ ॥ ੭੫ ॥

ਵੇਦਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਵੇਦਮਾਤਾ ਵੇਦਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ਮਾਯਾ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਮਹਾਮਯੀ ॥ ੭੬ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਾਨ੍ਤਃਸ੍ਥਾ ਵਿਯਨ੍ਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਭਾਰ੍ਗਵੀ ਸੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਸੁਰਭਿਰ੍ਨਨ੍ਦਿਨੀ ਵਿਦ੍ਯਾ ਨਨ੍ਦਗੋਪਤਨੂਦ੍ਭਵਾ ॥ ੭੭ ॥

ਭਾਰਤੀ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਾ ਪਰਾਵਰਵਿਭੇਦਿਕਾ ।
ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਹਰਣੋਪੇਤਾ ਕਾਮ੍ਯਾ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੭੮ ॥

ਅਨਨ੍ਤਾਨਨ੍ਦਵਿਭਵਾ ਹਲ੍ਲੇਖਾ ਕਨਕਪ੍ਰਭਾ ।
ਕੂਸ਼੍ਮਾਣ੍ਡਾ ਧਨਰਤ੍ਨਾਢ੍ਯਾ ਸੁਗਨ੍ਧਾ ਗਨ੍ਧਦਾਯਿਨੀ ॥ ੭੯ ॥

ਤ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮਪਦੋਦ੍ਭੂਤਾ ਚਤੁਰਾਸ੍ਯਾ ਸ਼ਿਵੋਦਯਾ ।
ਸੁਦੁਰ੍ਲਭਾ ਧਨਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾ ਧਨ੍ਯਾ ਪਿਙ੍ਗਲਲੋਚਨਾ ॥ ੮੦ ॥

ਸ਼ਾਨ੍ਤਾ ਪ੍ਰਭਾਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਪਙ੍ਕਜਾਯਤਲੋਚਨਾ ।
ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ੀ ਹਦਯਾਨ੍ਤਃਸ੍ਥਾ ਸ਼ਿਵਾ ਮਾਤਾ ਚ ਸਤ੍ਕ੍ਰਿਯਾ ॥ ੮੧ ॥

ਗਿਰਿਜਾ ਚ ਸੁਗੂਢਾ ਚ ਨਿਤ੍ਯਪੁਸ਼੍ਟਾ ਨਿਰਨ੍ਤਰਾ ।
ਦੁਰ੍ਗਾ ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀ ਚਣ੍ਡੀ ਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾ ਕਾਨ੍ਤਵਿਗ੍ਰਹਾ ॥ ੮੨ ॥

ਹਿਰਣ੍ਯਵਰ੍ਣਾ ਜਗਤੀ ਜਗਦ੍ਯਨ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਿਕਾ ।
ਮਨ੍ਦਰਾਦ੍ਰਿਨਿਵਾਸਾ ਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਸ੍ਵਰ੍ਣਮਾਲਿਨੀ ॥ ੮੩ ॥

ਰਤ੍ਨਮਾਲਾ ਰਤ੍ਨਗਰ੍ਭਾ ਵ੍ਯੁਸ਼੍ਟਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਪ੍ਰਮਾਥਿਨੀ ।
ਪਦ੍ਮਾਨਨ੍ਦਾ ਪਦ੍ਮਨਿਭਾ ਨਿਤ੍ਯਪੁਸ਼੍ਟਾ ਕਤੋਦ੍ਭਵਾ ॥ ੮੪ ॥

ਨਾਰਾਯਣੀ ਦੁਸ਼੍ਟਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਾ ਸੂਰ੍ਯਮਾਤਾ ਵਸ਼ਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਭਗਿਨੀ ਸਤ੍ਯਾ ਸਤ੍ਯਭਾਸ਼ਾ ਸੁਕੋਮਲਾ ॥ ੮੫ ॥

ਵਾਮਾ ਚ ਪਞ੍ਚਤਪਸਾਂ ਵਰਦਾਤ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ।
ਵਾਚ੍ਯਵਰ੍ਣੇਸ਼੍ਵਰੀ ਵਿਦ੍ਯਾ ਦੁਰ੍ਜਯਾ ਦੁਰਤਿਕ੍ਰਮਾ ॥ ੮੬ ॥

ਕਾਲਰਾਤ੍ਰਿਰ੍ਮਹਾਵੇਗਾ ਵੀਰਭਦ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾ ਹਿਤਾ ।
ਭਦ੍ਰਕਾਲੀ ਜਗਨ੍ਮਾਤਾ ਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਭਦ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੮੭ ॥

ਕਰਾਲਾ ਪਿਙ੍ਗਲਾਕਾਰਾ ਕਾਮਭੇਤ੍ਤ੍ਰੀ ਮਹਾਮਨਾਃ ।
ਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨੀ ਯਸ਼ੋਦਾ ਚ ਸ਼ਡਧ੍ਵਪਰਿਵਰ੍ਤਿਕਾ ॥ ੮੮ ॥

ਸ਼ਙ੍ਖਿਨੀ ਪਦ੍ਮਿਨੀ ਸਂਖ੍ਯਾ ਸਾਂਖ੍ਯਯੋਗਪ੍ਰਵਰ੍ਤਿਕਾ ।
ਚੈਤ੍ਰਾਦਿਰ੍ਵਤ੍ਸਰਾਰੂਢਾ ਜਗਤ੍ਸਮ੍ਪੂਰਣੀਨ੍ਦ੍ਰਜਾ ॥ ੮੯ ॥

ਸ਼ੁਮ੍ਭਘ੍ਨੀ ਖੇਚਰਾਰਾਧ੍ਯਾ ਕਮ੍ਬੁਗ੍ਰੀਵਾ ਬਲੀਡਿਤਾ ।
ਖਗਾਰੂਢਾ ਮਹੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਾ ਸੁਪਦ੍ਮਨਿਲਯਾ ਤਥਾ ॥ ੯੦ ॥

ਵਿਰਕ੍ਤਾ ਗਰੁਡਸ੍ਥਾ ਚ ਜਗਤੀਹਦ੍ਗੁਹਾਸ਼੍ਰਯਾ ।
ਸ਼ੁਮ੍ਭਾਦਿਮਥਨਾ ਭਕ੍ਤਹਦ੍ਗਹ੍ਵਰਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੯੧ ॥

ਜਗਤ੍ਤ੍ਤ੍ਰਯਾਰਣੀ ਸਿਦ੍ਧਸਙ੍ਕਲ੍ਪਾ ਕਾਮਦਾ ਤਥਾ ।
ਸਰ੍ਵਵਿਜ੍ਞਾਨਦਾਤ੍ਰੀ ਚਾਨਲ੍ਪਕਲ੍ਮਸ਼ਹਾਰਿਣੀ ॥ ੯੨ ॥

ਸਕਲੋਪਨਿਸ਼ਦ੍ਗਮ੍ਯਾ ਦੁਸ਼੍ਟਦੁਸ਼੍ਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼੍ਯਸਤ੍ਤਮਾ ।
ਸਦ੍ਵਤਾ ਲੋਕਸਂਵ੍ਯਾਪ੍ਤਾ ਤੁਸ਼੍ਟਿਃ ਪੁਸ਼੍ਟਿਃ ਕ੍ਰਿਯਾਵਤੀ ॥ ੯੩ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਾਮਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ਚੈਵ ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ।
ਸ਼ਿਵਾਧਤਾ ਲੋਹਿਤਾਕ੍ਸ਼ੀ ਸਰ੍ਪਮਾਲਾਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੯੪ ॥

ਨਿਰਾਨਨ੍ਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਾਸਿਧਨੁਰ੍ਬਾਣਾਦਿਧਾਰਿਣੀ ।
ਅਸ਼ੇਸ਼ਧ੍ਯੇਯਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਦੇਵਤਾਨਾਂ ਚ ਦੇਵਤਾ ॥ ੯੫ ॥

ਵਰਾਮ੍ਬਿਕਾ ਗਿਰੇਃ ਪੁਤ੍ਰੀ ਨਿਸ਼ੁਮ੍ਭਵਿਨਿਪਾਤਿਨੀ ।
ਸੁਵਰ੍ਣਾ ਸ੍ਵਰ੍ਣਲਸਿਤਾऽਨਨ੍ਤਵਰ੍ਣਾ ਸਦਾਧਤਾ ॥ ੯੬ ॥

ਸ਼ਾਙ੍ਕਰੀ ਸ਼ਾਨ੍ਤਹਦਯਾ ਅਹੋਰਾਤ੍ਰਵਿਧਾਯਿਕਾ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਗੋਪ੍ਤ੍ਰੀ ਗੂਢਰੂਪਾ ਗੁਣਪੂਰ੍ਣਾ ਚ ਗਾਰ੍ਗ੍ਯਜਾ ॥ ੯੭ ॥

ਗੌਰੀ ਸ਼ਾਕਮ੍ਭਰੀ ਸਤ੍ਯਸਨ੍ਧਾ ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਤ੍ਰਯੀਧਤਾ ।
ਸਰ੍ਵਪਾਪਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ ਸਰ੍ਵਬਨ੍ਧਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ॥ ੯੮ ॥

ਸਾਂਖ੍ਯਯੋਗਸਮਾਖ੍ਯਾਤਾ ਅਪ੍ਰਮੇਯਾ ਮੁਨੀਡਿਤਾ ।
ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਸੁਕੁਲੋਦ੍ਭੂਤਾ ਬਿਨ੍ਦੁਨਾਦਸਮਾਦਤਾ ॥ ੯੯ ॥

ਸ਼ਮ੍ਭੁਵਾਮਾਙ੍ਕਗਾ ਚੈਵ ਸ਼ਸ਼ਿਤੁਲ੍ਯਨਿਭਾਨਨਾ ।
ਵਨਮਾਲਾਵਿਰਾਜਨ੍ਤੀ ਅਨਨ੍ਤਸ਼ਯਨਾਦਤਾ ॥ ੧੦੦ ॥

ਨਰਨਾਰਾਯਣੋਦ੍ਭੂਤਾ ਨਾਰਸਿਂਹੀ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ।
ਦੈਤ੍ਯਪ੍ਰਮਾਥਿਨੀ ਸ਼ਙ੍ਖਚਕ੍ਰਪਦ੍ਮਗਦਾਧਰਾ ॥ ੧੦੧ ॥

ਸਙ੍ਕਰ੍ਸ਼ਣਸਮੁਤ੍ਪਨ੍ਨਾ ਅਮ੍ਬਿਕਾ ਸਜ੍ਜਨਾਸ਼੍ਰਯਾ ।
ਸੁਵਤਾ ਸੁਨ੍ਦਰੀ ਚੈਵ ਧਰ੍ਮਕਾਮਾਰ੍ਥਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੦੨ ॥

ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾ ਭਕ੍ਤਿਨਿਲਯਾ ਪੁਰਾਣਪੁਰੁਸ਼ਾਦਤਾ ।
ਮਹਾਵਿਭੂਤਿਦਾऽऽਰਾਧ੍ਯਾ ਸਰੋਜਨਿਲਯਾऽਸਮਾ ॥ ੧੦੩ ॥

ਅਸ਼੍ਟਾਦਸ਼ਭੁਜਾऽਨਾਦਿਰ੍ਨੀਲੋਤ੍ਪਲਦਲਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ।
ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਸਮਾਰੂਢਾ ਧਰ੍ਮਾਧਰ੍ਮਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ॥ ੧੦੪ ॥

ਵੈਰਾਗ੍ਯਜ੍ਞਾਨਨਿਰਤਾ ਨਿਰਾਲੋਕਾ ਨਿਰਿਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾ ।
ਵਿਚਿਤ੍ਰਗਹਨਾਧਾਰਾ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਸ੍ਥਾਨਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੦੫ ॥

ਜ੍ਞਾਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ਪੀਤਚੇਲਾ ਵੇਦਵੇਦਾਙ੍ਗਪਾਰਗਾ ।
ਮਨਸ੍ਵਿਨੀ ਮਨ੍ਯੁਮਾਤਾ ਮਹਾਮਨ੍ਯੁਸਮੁਦ੍ਭਵਾ ॥ ੧੦੬ ॥

ਅਮਨ੍ਯੁਰਮਤਾਸ੍ਵਾਦਾ ਪੁਰਨ੍ਦਰਪਰਿਸ਼੍ਟੁਤਾ ।
ਅਸ਼ੋਚ੍ਯਾ ਭਿਨ੍ਨਵਿਸ਼ਯਾ ਹਿਰਣ੍ਯਰਜਤਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੦੭ ॥

ਹਿਰਣ੍ਯਜਨਨੀ ਭੀਮਾ ਹੇਮਾਭਰਣਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਵਿਭ੍ਰਾਜਮਾਨਾ ਦੁਰ੍ਜ੍ਞੇਯਾ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼੍ਟੋਮਫਲਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੦੮ ॥

ਮਹਾਨਿਦ੍ਰਾਸਮੁਤ੍ਪਤ੍ਤਿਰਨਿਦ੍ਰਾ ਸਤ੍ਯਦੇਵਤਾ ।
ਦੀਰ੍ਘਾ ਕਕੁਦ੍ਮਿਨੀ ਪਿਙ੍ਗਜਟਾਧਾਰਾ ਮਨੋਜ੍ਞਧੀਃ ॥ ੧੦੯ ॥

ਮਹਾਸ਼੍ਰਯਾ ਰਮੋਤ੍ਪਨ੍ਨਾ ਤਮਃਪਾਰੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਤਾ ।
ਤ੍ਰਿਤਤ੍ਤ੍ਵਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਵਿਧਾ ਸੁਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾ ਪਦ੍ਮਸਂਸ਼੍ਰਯਾ ॥ ੧੧੦ ॥

ਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯਤੀਤਕਲਾऽਤੀਤਵਿਕਾਰਾ ਸ਼੍ਵੇਤਚੇਲਿਕਾ ।
ਚਿਤ੍ਰਮਾਯਾ ਸ਼ਿਵਜ੍ਞਾਨਸ੍ਵਰੂਪਾ ਦੈਤ੍ਯਮਾਥਿਨੀ ॥ ੧੧੧ ॥

ਕਾਸ਼੍ਯਪੀ ਕਾਲਸਰ੍ਪਾਭਵੇਣਿਕਾ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਯੋਨਿਕਾ ।
ਤ੍ਰਯੀਮੂਰ੍ਤਿਃ ਕ੍ਰਿਯਾਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਗਾ ਚ ਦਰ੍ਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੧੨ ॥

ਨਾਰਾਯਣੀ ਨਰੋਤ੍ਪਨ੍ਨਾ ਕੌਮੁਦੀ ਕਾਨ੍ਤਿਧਾਰਿਣੀ ।
ਕੌਸ਼ਿਕੀ ਲਲਿਤਾ ਲੀਲਾ ਪਰਾਵਰਵਿਭਾਵਿਨੀ ॥ ੧੧੩ ॥

ਵਰੇਣ੍ਯਾऽਦ੍ਭੁਤਮਹਾਤ੍ਮ੍ਯਾ ਵਡਵਾ ਵਾਮਲੋਚਨਾ ।
ਸੁਭਦ੍ਰਾ ਚੇਤਨਾਰਾਧ੍ਯਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਦਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਵਰ੍ਧਿਨੀ ॥ ੧੧੪ ॥

ਜਯਾਦਿਸ਼ਕ੍ਤਿਜਨਨੀ ਸ਼ਕ੍ਤਿਚਕ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਿਕਾ ।
ਤ੍ਰਿਸ਼ਕ੍ਤਿਜਨਨੀ ਜਨ੍ਯਾ ਸ਼ਟ੍ਸੂਤ੍ਰਪਰਿਵਰ੍ਣਿਤਾ ॥ ੧੧੫ ॥

ਸੁਧੌਤਕਰ੍ਮਣਾऽऽਰਾਧ੍ਯਾ ਯੁਗਾਨ੍ਤਦਹਨਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਸਙ੍ਕਰ੍ਸ਼ਿਣੀ ਜਗਦ੍ਧਾਤ੍ਰੀ ਕਾਮਯੋਨਿਃ ਕਿਰੀਟਿਨੀ ॥ ੧੧੬ ॥

ਐਨ੍ਦ੍ਰੀ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਨਮਿਤਾ ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਪ੍ਰਦ੍ਯੁਮ੍ਨਜਨਨੀ ਬਿਮ੍ਬਸਮੋਸ਼੍ਠੀ ਪਦ੍ਮਲੋਚਨਾ ॥ ੧੧੭ ॥

ਮਦੋਤ੍ਕਟਾ ਹਂਸਗਤਿਃ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਾ ਚਣ੍ਡਵਿਕ੍ਰਮਾ ।
ਵਸ਼ਾਧੀਸ਼ਾ ਪਰਾਤ੍ਮਾ ਚ ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਾ ਪਰ੍ਵਤਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੧੮ ॥

ਹਿਮਵਨ੍ਮੇਰੁਨਿਲਯਾ ਕੈਲਾਸਪੁਰਵਾਸਿਨੀ ।
ਚਾਣੂਰਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਨੀਤਿਜ੍ਞਾ ਕਾਮਰੂਪਾ ਤ੍ਰਯੀਤਨੁਃ ॥ ੧੧੯ ॥

ਵ੍ਰਤਸ੍ਨਾਤਾ ਧਰ੍ਮਸ਼ੀਲਾ ਸਿਂਹਾਸਨਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਵੀਰਭਦ੍ਰਾਦਤਾ ਵੀਰਾ ਮਹਾਕਾਲਸਮੁਦ੍ਭਵਾ ॥ ੧੨੦ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਧਰਾਰ੍ਚਿਤਾ ਸਿਦ੍ਧਸਾਧ੍ਯਾਰਾਧਿਤਪਾਦੁਕਾ ।
ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾਤ੍ਮਿਕਾ ਪਾਵਨੀ ਚ ਮੋਹਿਨੀ ਅਚਲਾਤ੍ਮਿਕਾ ॥ ੧੨੧ ॥

ਮਹਾਦ੍ਭੁਤਾ ਵਾਰਿਜਾਕ੍ਸ਼ੀ ਸਿਂਹਵਾਹਨਗਾਮਿਨੀ ।
ਮਨੀਸ਼ਿਣੀ ਸੁਧਾਵਾਣੀ ਵੀਣਾਵਾਦਨਤਤ੍ਪਰਾ ॥ ੧੨੨ ॥

ਸ਼੍ਵੇਤਵਾਹਨਿਸ਼ੇਵ੍ਯਾ ਚ ਲਸਨ੍ਮਤਿਰਰੁਨ੍ਧਤੀ ।
ਹਿਰਣ੍ਯਾਕ੍ਸ਼ੀ ਤਥਾ ਚੈਵ ਮਹਾਨਨ੍ਦਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੨੩ ॥

ਵਸੁਪ੍ਰਭਾ ਸੁਮਾਲ੍ਯਾਪ੍ਤਕਨ੍ਧਰਾ ਪਙ੍ਕਜਾਨਨਾ ।
ਪਰਾਵਰਾ ਵਰਾਰੋਹਾ ਸਹਸ੍ਰਨਯਨਾਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੧੨੪ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰੂਪਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾ ਸ਼ਿਵਨਾਮ੍ਨੀ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰਦਾ ਸ਼੍ਰਿਤਕਲ੍ਯਾਣਾ ਸ਼੍ਰੀਧਰਾਰ੍ਧਸ਼ਰੀਰਿਣੀ ॥ ੧੨੫ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਲਾऽਨਨ੍ਤਦਸ਼੍ਟਿਸ਼੍ਚ ਹ੍ਯਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਾऽऽਰਾਤਿਸੂਦਨੀ ।
ਰਕ੍ਤਬੀਜਨਿਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਦੈਤ੍ਯਸਙ੍ਗਵਿਮਰ੍ਦਿਨੀ ॥ ੧੨੬ ॥

ਸਿਂਹਾਰੂਢਾ ਸਿਂਹਿਕਾਸ੍ਯਾ ਦੈਤ੍ਯਸ਼ੋਣਿਤਪਾਯਿਨੀ ।
ਸੁਕੀਰ੍ਤਿਸਹਿਤਾਚ੍ਛਿਨ੍ਨਸਂਸ਼ਯਾ ਰਸਵੇਦਿਨੀ ॥ ੧੨੭ ॥

ਗੁਣਾਭਿਰਾਮਾ ਨਾਗਾਰਿਵਾਹਨਾ ਨਿਰ੍ਜਰਾਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਨਿਤ੍ਯੋਦਿਤਾ ਸ੍ਵਯਂਜ੍ਯੋਤਿਃ ਸ੍ਵਰ੍ਣਕਾਯਾ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ॥ ੧੨੮ ॥

ਵਜ੍ਰਦਣ੍ਡਾਙ੍ਕਿਤਾ ਚੈਵ ਤਥਾऽਮਤਸਞ੍ਜੀਵਿਨੀ ।
ਵਜ੍ਰਚ੍ਛਨ੍ਨਾ ਦੇਵਦੇਵੀ ਵਰਵਜ੍ਰਸ੍ਵਵਿਗ੍ਰਹਾ ॥ ੧੨੯ ॥

ਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯਾ ਮਙ੍ਗਲਾਤ੍ਮਾ ਚ ਮਾਲਿਨੀ ਮਾਲ੍ਯਧਾਰਿਣੀ ।
ਗਨ੍ਧਰ੍ਵੀ ਤਰੁਣੀ ਚਾਨ੍ਦ੍ਰੀ ਖਡ੍ਗਾਯੁਧਧਰਾ ਤਥਾ ॥ ੧੩੦ ॥

ਸੌਦਾਮਿਨੀ ਪ੍ਰਜਾਨਨ੍ਦਾ ਤਥਾ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਾ ਭਗੂਦ੍ਭਵਾ ।
ਏਕਾਨਙ੍ਗਾ ਚ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਕੁਸ਼ਲਾ ਧਰ੍ਮਚਾਰਿਣੀ ॥ ੧੩੧ ॥

ਧਰ੍ਮਸਰ੍ਵਸ੍ਵਵਾਹਾ ਚ ਧਰ੍ਮਾਧਰ੍ਮਵਿਨਿਸ਼੍ਚਯਾ ।
ਧਰ੍ਮਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਧਰ੍ਮਮਯਾ ਧਾਰ੍ਮਿਕਾਨਾਂ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੩੨ ॥

ਵਿਧਰ੍ਮਾ ਵਿਸ਼੍ਵਧਰ੍ਮਜ੍ਞਾ ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਾਨ੍ਤਰਵਿਗ੍ਰਹਾ ।
ਧਰ੍ਮਵਰ੍ਸ਼੍ਮਾ ਧਰ੍ਮਪੂਰ੍ਵਾ ਧਰ੍ਮਪਾਰਙ੍ਗਤਾਨ੍ਤਰਾ ॥ ੧੩੩ ॥

ਧਰ੍ਮੋਪਦੇਸ਼੍ਟ੍ਰੀ ਧਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਧਰ੍ਮਗਮ੍ਯਾ ਧਰਾਧਰਾ ।
ਕਪਾਲਿਨੀ ਸ਼ਾਕਲਿਨੀ ਕਲਾਕਲਿਤਵਿਗ੍ਰਹਾ ॥ ੧੩੪ ॥

ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਵਿਮੁਕ੍ਤਾ ਚ ਕਰ੍ਣਿਕਾਰਧਰਾऽਕ੍ਸ਼ਰਾ।
ਕਂਸਪ੍ਰਾਣਹਰਾ ਚੈਵ ਯੁਗਧਰ੍ਮਧਰਾ ਤਥਾ ॥ ੧੩੫ ॥

ਯੁਗਪ੍ਰਵਰ੍ਤਿਕਾ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਾ ਤ੍ਰਿਸਨ੍ਧ੍ਯਾ ਧ੍ਯੇਯਵਿਗ੍ਰਹਾ ।
ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਪਵਰ੍ਗਦਾਤ੍ਰੀ ਚ ਤਥਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਦੇਵਤਾ ॥ ੧੩੬ ॥

ਆਦਿਤ੍ਯਾ ਦਿਵ੍ਯਗਨ੍ਧਾ ਚ ਦਿਵਾਕਰਨਿਭਪ੍ਰਭਾ ।
ਪਦ੍ਮਾਸਨਗਤਾ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਾ ਖਡ੍ਗਬਾਣਸ਼ਰਾਸਨਾ ॥ ੧੩੭ ॥

ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਾ ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਾ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟੇਸ਼੍ਟਾ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾ ।
ਸ਼ਤਰੂਪਾ ਸ਼ਤਾਵਰ੍ਤਾ ਵਿਤਤਾ ਰਾਸਮੋਦਿਨੀ ॥ ੧੩੮ ॥

ਸੂਰ੍ਯੇਨ੍ਦੁਨੇਤ੍ਰਾ ਪ੍ਰਦ੍ਯੁਮ੍ਨਜਨਨੀ ਸੁਸ਼੍ਠੁਮਾਯਿਨੀ ।
ਸੂਰ੍ਯਾਨ੍ਤਰਸ੍ਥਿਤਾ ਚੈਵ ਸਤ੍ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਤਵਿਗ੍ਰਹਾ ॥ ੧੩੯ ॥

ਨਿਵਤ੍ਤਾ ਪ੍ਰੋਚ੍ਯਤੇ ਜ੍ਞਾਨਪਾਰਗਾ ਪਰ੍ਵਤਾਤ੍ਮਜਾ ।
ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀ ਚਣ੍ਡਿਕਾ ਚ ਚਣ੍ਡੀ ਹੈਮਵਤੀ ਤਥਾ ॥ ੧੪੦ ॥

ਦਾਕ੍ਸ਼ਾਯਣੀ ਸਤੀ ਚੈਵ ਭਵਾਨੀ ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਾ ।
ਧੂਮ੍ਰਲੋਚਨਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਚਣ੍ਡਮੁਣ੍ਡਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੪੧ ॥

ਯੋਗਨਿਦ੍ਰਾ ਯੋਗਭਦ੍ਰਾ ਸਮੁਦ੍ਰਤਨਯਾ ਤਥਾ ।
ਦੇਵਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰੀ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾ ਭਕ੍ਤਭਕ੍ਤਿਪ੍ਰਵਰ੍ਧਿਨੀ ॥ ੧੪੨ ॥

ਤ੍ਰਿਣੇਤ੍ਰਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮੁਕੁਟਾ ਪ੍ਰਮਥਾਰ੍ਚਿਤਪਾਦੁਕਾ ।
ਅਰ੍ਜੁਨਾਭੀਸ਼੍ਟਦਾਤ੍ਰੀ ਚ ਪਾਣ੍ਡਵਪ੍ਰਿਯਕਾਰਿਣੀ ॥ ੧੪੩ ॥

ਕੁਮਾਰਲਾਲਨਾਸਕ੍ਤਾ ਹਰਬਾਹੂਪਧਾਨਿਕਾ ।
ਵਿਘ੍ਨੇਸ਼ਜਨਨੀ ਭਕ੍ਤਵਿਘ੍ਨਸ੍ਤੋਮਪ੍ਰਹਾਰਿਣੀ ॥ ੧੪੪ ॥

ਸੁਸ੍ਮਿਤੇਨ੍ਦੁਮੁਖੀ ਨਮ੍ਯਾ ਜਯਾਪ੍ਰਿਯਸਖੀ ਤਥਾ ।
ਅਨਾਦਿਨਿਧਨਾ ਪ੍ਰੇਸ਼੍ਠਾ ਚਿਤ੍ਰਮਾਲ੍ਯਾਨੁਲੇਪਨਾ ॥ ੧੪੫ ॥

ਕੋਟਿਚਨ੍ਦ੍ਰਪ੍ਰਤੀਕਾਸ਼ਾ ਕੂਟਜਾਲਪ੍ਰਮਾਥਿਨੀ ।
ਕਤ੍ਯਾਪ੍ਰਹਾਰਿਣੀ ਚੈਵ ਮਾਰਣੋਚ੍ਚਾਟਨੀ ਤਥਾ ॥ ੧੪੬ ॥

ਸੁਰਾਸੁਰਪ੍ਰਵਨ੍ਦ੍ਯਾਙ੍ਘ੍ਰਿਰ੍ਮੋਹਘ੍ਨੀ ਜ੍ਞਾਨਦਾਯਿਨੀ ।
ਸ਼ਡ੍ਵੈਰਿਨਿਗ੍ਰਹਕਰੀ ਵੈਰਿਵਿਦ੍ਰਾਵਿਣੀ ਤਥਾ ॥ ੧੪੭ ॥

ਭੂਤਸੇਵ੍ਯਾ ਭੂਤਦਾਤ੍ਰੀ ਭੂਤਪੀਡਾਵਿਮਰ੍ਦਿਕਾ ।
ਨਾਰਦਸ੍ਤੁਤਚਾਰਿਤ੍ਰਾ ਵਰਦੇਸ਼ਾ ਵਰਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੪੮ ॥

ਵਾਮਦੇਵਸ੍ਤੁਤਾ ਚੈਵ ਕਾਮਦਾ ਸੋਮਸ਼ੇਖਰਾ ।
ਦਿਕ੍ਪਾਲਸੇਵਿਤਾ ਭਵ੍ਯਾ ਭਾਮਿਨੀ ਭਾਵਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੪੯ ॥

ਸ੍ਤ੍ਰੀਸੌਭਾਗ੍ਯਪ੍ਰਦਾਤ੍ਰੀ ਚ ਭੋਗਦਾ ਰੋਗਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਵ੍ਯੋਮਗਾ ਭੂਮਿਗਾ ਚੈਵ ਮੁਨਿਪੂਜ੍ਯਪਦਾਮ੍ਬੁਜਾ ।
ਵਨਦੁਰ੍ਗਾ ਚ ਦੁਰ੍ਬੋਧਾ ਮਹਾਦੁਰ੍ਗਾ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ॥ ੧੫੦ ॥

ਫਲਸ਼੍ਰੁਤਿਃ
ਇਤੀਦਂ ਕੀਰ੍ਤਿਦਂ ਭਦ੍ਰ ਦੁਰ੍ਗਾਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਤ੍ਰਿਸਨ੍ਧ੍ਯਂ ਯਃ ਪਠੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਤਸ੍ਯ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਸ੍ਥਿਰਾ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧ ॥

ਗ੍ਰਹਭੂਤਪਿਸ਼ਾਚਾਦਿਪੀਡਾ ਨਸ਼੍ਯਤ੍ਯਸਂਸ਼ਯਮ੍ ।
ਬਾਲਗ੍ਰਹਾਦਿਪੀਡਾਯਾਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਰ੍ਭਵਤਿ ਕੀਰ੍ਤਨਾਤ੍ ॥ ੨ ॥

ਮਾਰਿਕਾਦਿਮਹਾਰੋਗੇ ਪਠਤਾਂ ਸੌਖ੍ਯਦਂ ਨਣਾਮ੍ ।
ਵ੍ਯਵਹਾਰੇ ਚ ਜਯਦਂ ਸ਼ਤ੍ਰੁਬਾਧਾਨਿਵਾਰਕਮ੍ ॥ ੩ ॥

ਦਮ੍ਪਤ੍ਯੋਃ ਕਲਹੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੇ ਮਿਥਃ ਪ੍ਰੇਮਾਭਿਵਰ੍ਧਕਮ੍ ।
ਆਯੁਰਾਰੋਗ੍ਯਦਂ ਪੁਂਸਾਂ ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਪ੍ਰਦਾਯਕਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਭਿਵਰ੍ਧਕਂ ਨਿਤ੍ਯਂ ਪਠਤਾਮਰ੍ਥਸਾਧਕਮ੍ ।
ਸ਼ੁਭਦਂ ਸ਼ੁਭਕਾਰ੍ਯੇਸ਼ੁ ਪਠਤਾਂ ਸ਼ਣੁਤਾਮਪਿ ॥ ੫ ॥

ਯਃ ਪੂਜਯਤਿ ਦੁਰ੍ਗਾਂ ਤਾਂ ਦੁਰ੍ਗਾਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕੈਃ ।
ਪੁਸ਼੍ਪੈਃ ਕੁਙ੍ਕੁਮਸਮ੍ਮਿਸ਼੍ਰੈਃ ਸ ਤੁ ਯਤ੍ਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ਤੇ ਹਦਿ ॥ ੬ ॥

ਤਤ੍ਸਰ੍ਵਂ ਸਮਵਾਪ੍ਨੋਤਿ ਨਾਸ੍ਤਿ ਨਾਸ੍ਤ੍ਯਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯਃ ।
ਯਨ੍ਮੁਖੇ ਧ੍ਰਿਯਤੇ ਨਿਤ੍ਯਂ ਦੁਰ੍ਗਾਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੭ ॥

ਕਿਂ ਤਸ੍ਯੇਤਰਮਨ੍ਤ੍ਰੌਘੈਃ ਕਾਰ੍ਯਂ ਧਨ੍ਯਤਮਸ੍ਯ ਹਿ ।
ਦੁਰ੍ਗਾਨਾਮਸਹਸ੍ਰਸ੍ਯ ਪੁਸ੍ਤਕਂ ਯਦ੍ਗਹੇ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੮ ॥

ਨ ਤਤ੍ਰ ਗ੍ਰਹਭੂਤਾਦਿਬਾਧਾ ਸ੍ਯਾਨ੍ਮਙ੍ਗਲਾਸ੍ਪਦੇ ।
ਤਦ੍ਗਹਂ ਪੁਣ੍ਯਦਂ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਂ ਦੇਵੀਸਾਨ੍ਨਿਧ੍ਯਕਾਰਕਮ੍ ॥ ੯ ॥

ਏਤਸ੍ਯ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੁਖ੍ਯਸ੍ਯ ਪਾਠਕਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਮਨ੍ਤ੍ਰਵਿਤ੍ ।
ਦੇਵਤਾਯਾਃ ਪ੍ਰਸਾਦੇਨ ਸਰ੍ਵਪੂਜ੍ਯਃ ਸੁਖੀ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੦ ॥

ਇਤ੍ਯੇਤਨ੍ਨਗਰਾਜੇਨ ਕੀਰ੍ਤਿਤਂ ਮੁਨਿਸਤ੍ਤਮ ।
ਗੁਹ੍ਯਾਦ੍ਗੁਹ੍ਯਤਰਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਤ੍ਵਯਿ ਸ੍ਨੇਹਾਤ੍ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਮ੍ ॥ ੧੧ ॥

ਭਕ੍ਤਾਯ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਧਾਨਾਯ ਕੇਵਲਂ ਕੀਰ੍ਤ੍ਯਤਾਮਿਦਮ੍ ।
ਹਦਿ ਧਾਰਯ ਨਿਤ੍ਯਂ ਤ੍ਵਂ ਦੇਵ੍ਯਨੁਗ੍ਰਹਸਾਧਕਮ੍ ॥ ੧੨ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਸ੍ਕਾਨ੍ਦਪੁਰਾਣੇ ਸ੍ਕਨ੍ਦਨਾਰਦਸਂਵਾਦੇ
ਦੁਰ੍ਗਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read 1000 Names of Sri Durga 1:

1000 Names of Sri Durga | Sahasranama Stotram 1 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment